Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2023/0105(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0385/2023

Pateikti tekstai :

A9-0385/2023

Debatai :

PV 11/12/2023 - 17
CRE 11/12/2023 - 17

Balsavimas :

PV 12/12/2023 - 7.2
CRE 12/12/2023 - 7.2
PV 10/04/2024 - 21.18

Priimti tekstai :

P9_TA(2023)0445
P9_TA(2024)0193

Priimti tekstai
PDF 224kWORD 63k
Antradienis, 2023 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras
Žmonėms vartoti skirti maisto produktai: tam tikrų „Pusryčių direktyvų“ dalinis keitimas
P9_TA(2023)0445A9-0385/2023

2023 m. gruodžio 12 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 2001/110/EB dėl medaus, 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų, 2001/113/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių džemų, želės, marmeladų ir saldintos kaštonų tyrės ir 2001/114/EB dėl žmonėms vartoti skirto tam tikro iš dalies arba visiškai dehidratuoto konservuoto pieno (COM(2023)0201 – C9-140/2023 – 2023/0105(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Tarybos direktyvoje 2001/110/EB20 nustatytos medaus apibrėžtys, pavadinimai, bendrosios taisyklės dėl sudėties ir ženklinimo reikalavimų;
(2)  Tarybos direktyvoje 2001/110/EB20 nustatytos medaus apibrėžtys, pavadinimai, bendrosios taisyklės dėl sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimų;
__________________
__________________
20 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (OL L 10, 2002 1 12, p. 47).
20 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus (OL L 10, 2002 1 12, p. 47).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  atsižvelgiant į glaudų medaus kokybės ir jo kilmės ryšį ir būtinybę neklaidinti vartotojo dėl produkto kokybės, Direktyvoje 2001/110/EB nustatytos taisyklės dėl medaus kilmės šalies, kurioje jis surinktas, nurodymo etiketėje. Visų pirma, tos direktyvos 2 straipsnio 4 punkte reikalaujama etiketėje nurodyti medaus kilmės šalį (-is), kurioje (-iose) surinktas medus, ir nustatyta, kad jei medus kilęs iš daugiau nei vienos valstybės narės ar trečiosios šalies, privalomą kilmės šalių nuorodą galima pakeisti vienu iš šių žymenų: „ES medaus mišinys“, „ne ES medaus mišinys“, „ES ir ne ES medaus mišinys“. Šiuo pagrindu valstybių narių priimtos skirtingos taisyklės galėjo suklaidinti vartotojus ir trukdyti vidaus rinkos veikimui. Atsižvelgiant į strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslą stiprinti vartotojų gebėjimą priimti informacija pagrįstus sprendimus, be kita ko, savo maisto produktus rinktis pagal kilmę, ir siekiant išsaugoti veiksmingą vidaus rinkos veikimą visoje Sąjungoje, suderinant ženklinimo taisykles, tikslinga peržiūrėti medaus kilmės ženklinimo taisykles ir nustatyti, kad ant pakuotės turėtų būti nurodyta kilmės šalis ar šalys. Atsižvelgiant į tai, kad pakuotės, kuriose yra tik viena medaus porcija (pusryčių pakuotės), yra mažesnės ir dėl to kyla techninių sunkumų, jeigu medus yra kilęs iš daugiau nei vienos šalies, tikslinga toms pakuotėms netaikyti prievolės išvardyti visas atskiras kilmės šalis;
(3)  atsižvelgiant į glaudų medaus kokybės ir jo kilmės ryšį ir būtinybę neklaidinti vartotojo dėl produkto kokybės, Direktyvoje 2001/110/EB nustatytos taisyklės dėl medaus kilmės šalies, kurioje jis surinktas, nurodymo etiketėje. Visų pirma, tos direktyvos 2 straipsnio 4 punkte reikalaujama etiketėje nurodyti medaus kilmės šalį (-is), kurioje (-iose) surinktas medus, ir nustatyta, kad jei medus kilęs iš daugiau nei vienos valstybės narės ar trečiosios šalies, privalomą kilmės šalių nuorodą galima pakeisti vienu iš šių žymenų: „ES medaus mišinys“, „ne ES medaus mišinys“, „ES ir ne ES medaus mišinys“. Šiuo pagrindu valstybių narių priimtos skirtingos taisyklės galėjo klaidinti vartotojus ir trukdyti vidaus rinkos veikimui. Atsižvelgiant į žaliojo kurso tikslus ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslą stiprinti vartotojų gebėjimą priimti informacija pagrįstus sprendimus, be kita ko, savo maisto produktus rinktis pagal geografinę kilmę, ir siekiant išsaugoti veiksmingą vidaus rinkos veikimą visoje Sąjungoje, suderinant ženklinimo taisykles, tikslinga peržiūrėti medaus kilmės ženklinimo taisykles ir nustatyti, kad ant pakuotės turėtų būti nurodyta kilmės šalis ar šalys mažėjančia tvarka pagal jų atitinkamą procentinę pakuotėje esančio medaus svorio dalį. Turint omenyje tai, kad vartotojai ypač domisi medaus geografine kilme, nes ji susijusi su jo savybėmis ir kokybe, taip pat į tai, kad šiame sektoriuje reikia užtikrinti visišką skaidrumą, kilmės šalis ar šalys, kur medus buvo surinktas, turi būti nurodytos etiketėje tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir produkto pavadinimas. Kalbant apie mažas pakuotes, kuriose yra tik viena medaus porcija (pusryčių pakuotės), ir dėl to kylančius techninius sunkumus, jeigu medus yra kilęs iš daugiau nei vienos šalies, išimtinai tokių mažų pakuočių atveju turėtų būti leidžiama etiketėje nurodyti visas kilmės šalis naudojant atitinkamą ISO šalies kodą.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  Komisijos ataskaitose dėl medaus klastojimo „ES koordinavimo priemonė „Iš avilių“ ir „ES koordinavimo priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią tam tikrai nesąžiningai veiklai medaus sektoriuje“ nurodoma, jog esama įtarimų, kad didelė importuojamo medaus procentinė dalis yra falsifikuojama, ir patvirtinama daug sukčiavimo atvejų medaus sektoriuje, be kita ko, nurodoma, kad naudojami sirupai, kuriuos labai sunku aptikti net ir taikant sudėtingiausius analizės metodus. Direktyva 2001/110/EB Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai nustatyti tinkamus analizės metodus, siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje parduodamas medus atitiktų teisės aktų reikalavimus. Reikėtų priimti priemones ir nuostatas, kuriomis būtų ribojamos klastojimo galimybės, supaprastinama kontrolė ir sudaromos didesnio atsekamumo bei medaus kokybės ir kilmės analizės galimybės. Atsižvelgiant į tai, šioje direktyvoje nustatytas reikalavimas etiketėje nurodyti kilmės šalis ir atitinkamai procentinę kiekio dalį sudarytų sąlygas įgyvendinti visiško atsekamumo sistemą. Turint konkrečią ir išsamią informaciją apie medaus kilmę ir sudėtį medaus tyrimų laboratorijoms būtų lengviau patikrinti ant medaus pakuotės pateiktą geografinę nuorodą ir nustatyti sukčiavimo atvejus. Siekiant užtikrinti, kad būtų teikiama tiksli informacija apie medaus kilmės šalį, jį pateikti į rinką turėtų būti leidžiama tik nurodžius tikslią informaciją apie produkto sudėtį. Siekiant užtikrinti, kad produktai atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus, valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vykdyti reguliarias ir rizika grindžiamas patikras;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(3b)  siekiant kuo labiau apriboti galimą sukčiavimą, kai į medų primaišoma kitų, „medaus“ pavadinimo neatitinkančių produktų, sudaryti sąlygas patvirtinti apie medaus kilmę ir kokybę pateiktą informaciją ir užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, Sąjungos atsekamumo taisykles reikėtų papildyti būtinomis privalomomis atsekamumo taisyklėmis ir sukurti atsekamumo sistemą, kuri užtikrintų galimybę visos tiekimo grandinės lygmeniu gauti pagrindinę informaciją apie medaus arba medaus mišinio kilmę ir su ja susipažinti, įskaitant informaciją apie kilmės šalį, gamybos metus ir unikalų gamintojo žymenį. Sąjungoje gaminamo ir į ją importuojamo medaus atveju valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų galėti sekti visą medaus grandinę iki medų surinkusių bitininkų, arba, importuojamo medaus atveju – iki gamintojo. Tomis taisyklėmis neturėtų būti didinama administracinė našta gamintojams, tačiau jos turėtų sudaryti palankesnes sąlygas vartotojams ir priežiūros institucijoms sekti visą medaus kelionę nuo surinkimo iki išpilstymo;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(3c)  vartotojai dažnai klaidingai interpretuoja Direktyvoje 2001/110/EB vartojamą terminą „filtruotas medus“, nes jie neskiria ultrafiltravimo nuo bitininkų atliekamo išsukto medaus filtravimo, per kurį pašalinamos vaško dalelės ir kitos priemaišos. Siekiant užtikrinti, kad vartotojams būtų teikiama tiksli informacija, ir užtikrinti medaus autentiškumo ir kilmės atsekamumą ir galimybę juos patikrinti, nebeturėtų būti leidžiama ultrafiltruotą medų, kuris Direktyvoje 2001/110/EB apibrėžiamas kaip „filtruotas medus“, teikti į rinką pažymėtą pavadinimu „medus“. Ultrafiltravimas apima filtravimo procesus, kuriuose naudojamas mažesnio kaip 100 µm dydžio filtro tinklelis, vadinasi, iš medaus pašalinama didžioji žiedadulkių dalis. Kadangi žiedadulkės yra labai svarbi medaus sudedamoji dalis, analizės metu naudojama jo kilmei atsekti, nesant žiedadulkių praktiškai neįmanoma patikrinti su medaus kilmės šalimi ar šalimis susijusių duomenų. Taigi ultrafiltravimas pakeičia medų ir pašalina vieną iš pagrindinių jo sudedamųjų dalių bei savybių ir užkerta kelią jo atsekamumui, ir tokiu būdu sudaromos sąlygos sukčiavimui ir vartotojus klaidinančioms nuorodoms. Jeigu analizės metu produkto, kuris parduodamas kaip medus, sudėtyje randama mažai žiedadulkių arba jų nerandama visai, jį ir, jei taikoma, visą siuntą, kurios dalis tas produktas yra, reikėtų uždrausti teikti rinkai. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Direktyvos 2001/110/EB II priedą ir nurodyti leidžiamą filtravimo lygį. Tas lygis turėtų būti toks, kad nebūtų smarkiai pakeičiamas medaus tankis ir žiedadulkių sudėtis, tačiau būtų pašalinama didžioji dalis medaus priemaišų;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(3d)  termiškai apdorojant medų aukštesnėje kaip 40 °C (± 5 °C) temperatūroje tam tikros jo sudedamosios dalys suyra, ir vartotojams turėtų būti suteikiama galimybė atskirti tokiu būdu termiškai apdorotą medų nuo kito medaus. Jei medus apdorojamas aukštesnėje kaip 40 °C (± 5 °C) temperatūroje, etiketėje turi būti nurodytas terminas „kaitintas medus“. Siekiant užtikrinti, kad medaus sudedamosios dalys nebūtų suirusios jį termiškai apdorojant, reikėtų nustatyti minimalią invertazės kiekio meduje ribą. Invertazė yra daug jautresnis, aukštoje temperatūroje labai greitai suyrantis fermentas. Kadangi kaitinant medų galima pakeisti jo natūralias savybes, svarbu nustatyti ribą, kurią viršijus konditerinis medus pagal Direktyvos 2001/110/EB I priedo 3 punktą laikomas perkaitintu;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(3e)   tiek Direktyvoje 2001/110/EB, tiek Codex Alimentarius (Maisto kodekse) pateiktoje medaus apibrėžtyje aiškiai nurodyta, kokį darbą bitės atlieka avilyje po to, kai jos surenka augalo dalis, t. y. jos jas perdirba papildydamos specifinėmis savo medžiagomis, supila į korius, išgarina drėgmę ir subrandina. Drėgmės garinimas ir tolesnis brandinimas yra veiksmai, kuriuos atlieka bitės. Kai kuriose Sąjungai nepriklausančiose šalyse leidžiama, kad gaminant medų bitės atliktų tik nektaro surinkimą iš augalų ar lipčiaus. Tokiu būdu gauto nesubrendusio medaus drėgnumas gerokai viršija Direktyvoje 2001/110/EB nustatytą 20 proc. ribą. Siekdami apriboti meduje esančio vandens virimo temperatūrą veiklos vykdytojai naudoja kaitinamus vakuuminius katilus. Tačiau šio proceso metu galutinis produktas suprastėja, o jo aromatai ir fermentai prarandami. Todėl pagal Direktyvą 2001/110/EB medaus vakuuminio garinimo procesas turėtų būti uždraustas;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(3f)   natūraliai bičių nesubrandinto medaus, kuris daugiausia importuojamas iš trečiųjų šalių, pardavimas iškreipia konkurenciją Sąjungos rinkoje. Daugeliu atvejų tai apima medaus sudėtyje esančio vandens vakuuminį garinimą, dėl kurio susilpnėja natūralūs aromatai. Greitas ir dirbtinis vandens išgarinimas iš medaus konkuruoja su natūraliai avilyje bičių vykdomu drėgmės pašalinimo procesu. Todėl dirbtinis išgarinimas turėtų būti draudžiamas;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(3g)  Direktyvoje 2001/110/EB pateikiamą medaus apibrėžtį turėtų apsaugoti Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO), kad nebūtų nustatyta apibrėžtis, pagal kurią pigius produktus būtų galima eksportuoti „medaus“ pavadinimu ir taip būtų kenkiama Sąjungos medaus rinkos kokybei ir stabilumui bei vartotojų pasitikėjimui Sąjungos produktais;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  valstybės narės ir Komisija, siekdamos užtikrinti, kad būtų paisoma žmonių ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos sąveikos, turėtų vadovautis koncepcija „Viena sveikata“. Maisto produktai ir jų gamybos procesai žmonėms ir gyvūnams turi būti sveiki, turi būti paisoma gyvūnų gerovės ir planetos išgalių ribų, įskaitant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1119* nustatytų privalomų tikslų;
_________________________
* 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (OL L 243, 2021 7 9, p. 1).
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  2012 m. Direktyva 2001/112/EB buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/12/ES22, kad būtų atsižvelgta į naujas taisykles dėl leidžiamų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, susijusias su cukraus, kurio nebeleidžiama naudoti vaisių sultyse, pridėjimu. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė vaisių sulčių sudėties reikalavimai, vaisių sulčių pramonei buvo leista tik vienus metus vartoti teiginį, kad vaisių sultyse nėra pridėtinio cukraus, siekiant informuoti vartotojus ir leisti jiems iš karto aiškiai atskirti vaisių sultis nuo kitų panašių produktų pagal tai, ar į juos pridėta cukrų. Šio trumpo laikotarpio nepakako, kad visuomenė būtų informuota apie tai, jog pagal naujas taisykles dėl leidžiamų sudedamųjų dalių į vaisių sultis nebeleidžiama pridėti cukraus. Todėl kuriems vartotojams ir sveikatos priežiūros specialistams vis dar neaišku, kad vaisių sultyse, priešingai nei vaisių nektaruose, negali būti pridėtinio cukraus;
(5)  2012 m. Direktyva 2001/112/EB buvo iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/12/ES22, kad būtų atsižvelgta į naujas taisykles dėl leidžiamų sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, susijusias su cukraus, kurio nebeleidžiama naudoti vaisių sultyse, pridėjimu. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė vaisių sulčių sudėties reikalavimai, vaisių sulčių pramonei buvo leista tik vienus metus vartoti teiginį, kad vaisių sultyse nėra pridėtinio cukraus, siekiant informuoti vartotojus ir leisti jiems iš karto aiškiai atskirti vaisių sultis nuo kitų panašių produktų pagal tai, ar į juos pridėta cukrų. Šio trumpo laikotarpio nepakako, kad visuomenė būtų informuota apie tai, jog pagal naujas taisykles dėl leidžiamų sudedamųjų dalių į vaisių sultis nebeleidžiama pridėti cukraus. Todėl kai kuriems vartotojams ir sveikatos priežiūros specialistams vis dar neaišku, kad vaisių sultyse, priešingai nei vaisių nektaruose, negali būti pridėtinio cukraus. Per didelis laisvojo cukraus arba necukrinių saldiklių vartojimas turi nepageidaujamą poveikį sveikatai. Tokie produktai, kaip perdirbtos sultys arba nektarai, kurių sudėtyje, kaip skelbiama, yra sumažintas cukraus kiekis, dažnai nėra sveikesni nei produktai, kurių sudėtyje yra natūralus cukraus kiekis arba kuriuose nėra pridėtinio cukraus, ir jie nėra tinkami kaip šviežių vaisių ar daržovių pakaitalas. Siekiant suteikti aiškumo vartotojams ir sveikatos priežiūros specialistams, neturėtų būti leidžiama naudoti klaidinančio ženklinimo, kuriuo vaisius ar kitą maistingą maistą skatinama keisti perdirbtomis sultimis arba nektarais. Valstybės narės ir Komisija turėtų atsižvelgti į EFSA tyrimo dėl didžiausios leidžiamos su maistu suvartojamo cukraus normos rezultatus, visų pirma į rekomendaciją, kad piliečių sveikatos požiūriu laisvasis ir pridėtinis cukrus turėtų būti priskiriamas tai pačiai klasei. Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą persvarstyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 1169/2011* siekiant geriau informuoti vartotojus apie produkte esamą ir pridėtinį cukrų ir jo kiekį;
__________________
__________________
22 2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/12/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (OL L 115, 2012 4 27, p. 1).
22 2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/12/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (OL L 115, 2012 4 27, p. 1).
* 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  atsižvelgiant į žaliojo kurso ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslą sudaryti vartotojams geresnes sąlygas priimti informacija pagrįstus sprendimus, be kita ko, savo maisto produktus rinktis pagal geografinę kilmę, ir siekiant išsaugoti veiksmingą vidaus rinkos veikimą visoje Sąjungoje, suderinant ženklinimo taisykles, atitinkančias dabartinius teisės aktus dėl šviežių vaisių, tikslinga persvarstyti vaisių sultims taikomas taisykles ir nustatyti, kad ant pakuotės turėtų būti nurodyta vaisių, iš kurių pagamintos vaisių sultys, kilmės šalis ar šalys, išvardytos mažėjančia tvarka;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  dėl technikos pažangos buvo sukurti arba yra kuriami nauji perdirbimo metodai, kuriais iš vaisių sulčių ir vaisių sulčių iš koncentrato visiškai arba iš dalies pašalinamas natūralus cukrus, siekiant patenkinti didėjančią vartotojų produktų, kurių sudėtyje yra mažiau cukraus, paklausą. Tokiais produktais Sąjungoje gali būti prekiaujama tiek, kiek jie atitinka visus susijusius teisės aktus. Tačiau šie produktai gaunami taikant apdorojimo būdą, kuris nėra vienas iš leidžiamų apdorojimo būdų, nurodytų Direktyvos 2001/112/EB I priedo II dalies 3 punkte, o jų bendras cukraus kiekis – Brikso vertė vandeniniame tirpale – yra mažesnis nei iš vaisių išgautų sulčių. Todėl jie negali būti žymimi produkto pavadinimu „vaisių sultys“ arba „vaisių sultys iš koncentrato“;
(8)  tobulėjant technikai buvo sukurti arba yra kuriami nauji perdirbimo metodai, kuriais iš vaisių sulčių ir vaisių sulčių iš koncentrato visiškai arba iš dalies pašalinamas natūralus cukrus, siekiant patenkinti didėjančią vartotojų produktų, kurių sudėtyje yra mažiau cukraus, paklausą. Šios naujos technologijos neturėtų skatinti naudoti saldiklių ar priedų, kuriais būtų kompensuojamas mažesnio cukraus kiekio poveikis galutinio produkto skoniui, tekstūrai ir kokybei. Tokiais produktais Sąjungoje gali būti prekiaujama tiek, kiek jie atitinka visus susijusius teisės aktus. Tačiau šie produktai gaunami taikant apdorojimo būdą, kuris nėra vienas iš leidžiamų apdorojimo būdų, nurodytų Direktyvos 2001/112/EB I priedo II dalies 3 punkte, o jų bendras cukraus kiekis – Brikso vertė vandeniniame tirpale – yra mažesnis nei iš vaisių išgautų sulčių. Todėl jie negali būti žymimi produkto pavadinimu „vaisių sultys“ arba „vaisių sultys iš koncentrato“;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   valstybės narės ir Komisija turėtų visapusiškai atsižvelgti į neigiamą aspartamo poveikį sveikatai, nes, pasak Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinė vėžio tyrimų agentūros (IARC), jis galbūt turi kancerogeninį poveikį žmonėms. EFSA turėtų peržiūrėti aspartamo naudojimą po to, kai 2024 m. gruodžio 31 d. PSO paskelbs pranešimus;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  tokių produktų Sąjungos rinkoje vis daugėja. Siekiant palengvinti šių produktų pateikimą vidaus rinkai, kartu atsižvelgiant į poreikį skatinti keisti produktų sudėtį, kad vaisių sultyse būtų mažiau cukraus, turėtų būti sukurta nauja produktų kategorija, apimanti vaisių sultis, iš kurių visiškai arba iš dalies pašalintas natūralus cukrus, kartu išlaikant visas kitas pagrindines fizines, chemines, juslines ir maistines savybes. Šie produktai turėtų būti žymimi pavadinimu „vaisių sultys, kuriose yra mažiau cukraus“ arba „vaisių sultys iš koncentrato, kuriose yra mažiau cukraus“, o jų Brikso vertė turėtų būti mažesnė nei iš vaisių išgautų sulčių. Siekiant užtikrinti suderinamumą su Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006, cukraus kiekis turėtų būti sumažintas bent 30 proc., palyginti su vaisių sultimis ir vaisių sultimis iš koncentrato. Todėl tikslinga į Direktyvos 2001/112/EB I priedo I dalį įtraukti naują produktų kategoriją ir nustatyti taisykles dėl leidžiamų šių produktų sudedamųjų dalių, taip pat dėl leidžiamų apdorojimo būdų ir medžiagų;
(9)  tokių produktų Sąjungos rinkoje vis daugėja. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas inovacinėms technologijoms, kurias taikant sumažinamas vaisių sultyse esantis cukraus kiekis, ir palengvinti šių produktų pateikimą vidaus rinkai, turėtų būti sukurta nauja produktų kategorija, apimanti vaisių sultis, iš kurių visiškai arba iš dalies pašalintas natūralus cukrus, kartu išlaikant visas kitas pagrindines fizines, chemines, juslines ir maistines savybes. Į šiuos produktus griežtai neturėtų būti leidžiama dėti jokio pridėtinio cukraus ar saldiklių, neatsižvelgiant į tai, ar jie natūralūs, ar dirbtiniai. Šie produktai turėtų būti žymimi pavadinimu „vaisių sultys, kuriose yra mažiau cukraus“ arba „vaisių sultys iš koncentrato, kuriose yra mažiau cukraus“, o jų Brikso vertė turėtų būti mažesnė nei iš vaisių išgautų sulčių. Siekiant užtikrinti suderinamumą su Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006, cukraus kiekis turėtų būti sumažintas bent 30 proc., palyginti su vaisių sultimis ir vaisių sultimis iš koncentrato. Todėl tikslinga į Direktyvos 2001/112/EB I priedo I dalį įtraukti naują produktų kategoriją ir nustatyti taisykles dėl leidžiamų šių produktų sudedamųjų dalių, taip pat dėl leidžiamų apdorojimo būdų ir medžiagų;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  jei džemams ir želei gaminti naudojama daugiau vaisių, sumažėja pridėtinio cukraus kiekis, kurio reikia, kad šiuose produktuose būtų pasiektas mažiausias tirpios sausosios medžiagos kiekis. Siekiant skatinti gaminti džemus, kuriuose yra daugiau vaisių, ir taip remti vaisių rinką, kartu atsižvelgiant į poreikį sumažinti laisvojo cukraus kiekį, reikėtų padidinti Direktyvos 2001/113/EB I priede nustatytą mažiausią vaisių kiekį, kuris turi būti sunaudojamas džemui ir aukščiausios rūšies džemui pagaminti. Siekiant skatinti gaminti želę, kurioje yra daugiau vaisių, ir taip remti vaisių rinką, reikėtų padidinti Direktyvos 2001/113/EB I priede nustatytą mažiausią vaisių kiekį, kuris turi būti sunaudojamas želei ir aukščiausios rūšies želei pagaminti. Be to, siekiant padėti vartotojams priimti informacija labiau pagrįstus sprendimus pirkti sveikesnius maisto produktus, tikslinga leisti vartoti to priedo I dalyje apibrėžtus specialiuosius pavadinimus žymėti produktams, kuriuose tirpios sausosios medžiagos kiekis yra mažesnis kaip 60 proc., tačiau kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede nustatytam teiginiui apie maistingumą „mažiau cukrų“ taikomas sąlygas dėl mažesnio cukraus kiekio;
(16)  jei džemams ir želei gaminti naudojama daugiau vaisių, sumažėja pridėtinio cukraus kiekis, kurio reikia, kad šiuose produktuose būtų pasiektas mažiausias tirpios sausosios medžiagos kiekis. Siekiant skatinti gaminti džemus, kuriuose yra daugiau vaisių, ir taip remti vaisių rinką, kartu atsižvelgiant į poreikį sumažinti laisvojo cukraus kiekį, reikėtų padidinti Direktyvos 2001/113/EB I priede nustatytą mažiausią vaisių kiekį, kuris turi būti sunaudojamas džemui ir aukščiausios rūšies džemui pagaminti. Siekiant skatinti gaminti želę, kurioje yra daugiau vaisių, ir taip remti vaisių rinką, reikėtų padidinti Direktyvos 2001/113/EB I priede nustatytą mažiausią vaisių kiekį, kuris turi būti sunaudojamas želei ir aukščiausios rūšies želei pagaminti. Be to, visos sudedamosios dalys turėtų būti nurodytos etiketėje, o sumažintas cukraus kiekis neturėtų būti kompensuojamas saldikliais. Be to, siekiant padėti vartotojams priimti informacija labiau pagrįstus sprendimus pirkti sveikesnius maisto produktus, tikslinga leisti vartoti to priedo I dalyje apibrėžtus specialiuosius pavadinimus žymėti produktams, kuriuose tirpios sausosios medžiagos kiekis yra mažesnis kaip 60 proc., tačiau kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede nustatytam teiginiui apie maistingumą „mažiau cukrų“ taikomas sąlygas dėl mažesnio cukraus kiekio;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  atsižvelgiant į žaliojo kurso ir strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslą sudaryti vartotojams geresnes sąlygas priimti informacija pagrįstus sprendimus, be kita ko, savo maisto produktus rinktis pagal geografinę kilmę, ir siekiant išsaugoti veiksmingą vidaus rinkos veikimą visoje Sąjungoje, suderinant ženklinimo taisykles, atitinkančias dabartinius teisės aktus dėl šviežių vaisių, tikslinga persvarstyti džemams, želei, marmeladams ir saldintai kaštonų tyrei taikomas taisykles ir nustatyti, kad ant pakuotės turėtų būti nurodyta vaisių, iš kurių pagaminti šie produktai, kilmės šalis ar šalys, išvardytos mažėjančia tvarka;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  siekiant suteikti valstybėms narėms galimybę priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos, turėtų būti nustatytas 18 mėnesių perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis. Kad veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų, tos nacionalinės nuostatos, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, turėtų būti taikomos tik praėjus 24 mėnesiams nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos;
(23)  siekiant suteikti valstybėms narėms galimybę priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos, turėtų būti nustatytas 12 mėnesių perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis. Kad veiklos vykdytojai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų reikalavimų, tos nacionalinės nuostatos, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, turėtų būti taikomos tik praėjus 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Direktyvos 2001/110/EB 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Direktyva 2001/110/EB iš dalies keičiama taip:
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
1a)  2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
2.   I priedo 2 ir 3 dalyse nurodyti produktų pavadinimai taikomi tik tame priede apibrėžtiems produktams ir vartojami prekybos srityje tiems produktams apibūdinti. Šiuos pavadinimus galima pakeisti tiesiog pavadinimu „medus“, išskyrus filtruotą medų, korinį medų, medų su korio gabalais ir konditerinį medų.
2. I priedo 2 ir 3 dalyse nurodyti produktų pavadinimai taikomi tik tame priede apibrėžtiems produktams ir vartojami prekybos srityje tiems produktams apibūdinti. Šiuos pavadinimus galima pakeisti tiesiog pavadinimu „medus“, išskyrus korinį medų, medų su korio gabalais ir konditerinį medų.“
Pakeitimai 20 ir 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b punktas
1b)  2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:
b)   prie medaus, išskyrus filtruotą ir konditerinį medų, gali būti papildomai nurodyta:
b) prie medaus, išskyrus konditerinį medų, pavadinimo gali būti papildomai nurodyta:
–  biologinė arba augalinė medaus kilmė, jei medus yra rinktas vien ar daugiausia iš nurodyto šaltinio ir turi nurodytos kilmės juslines, fizikines, chemines bei mikroskopines savybes,
–   regioninis, teritorinis ar topografinis regiono pavadinimas, jei medus surinktas vien tik iš nurodyto regiono,
–   konkretūs kokybės kriterijai.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 c punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)
1c)  2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa papildoma šiuo punktu:
„ba) Bet koks medus, parduodamas su kitu nei bitininko identifikaciniu numeriu, turi turėti identifikatorių, susietą su atsekamumo sistema, leidžiančia valstybių narių kompetentingoms institucijoms atsekti visą konkretaus medaus tiekimo grandinę iki bitininkų. Visi asmens duomenys, įtraukti į atsekamumo sistemą, vartotojams prieinami tik gavus atitinkamos (-ų) partijos (-ų) gamintojų sutikimą.“
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  etiketėje nurodoma medaus kilmės šalis, kurioje jis surinktas. Jeigu medus kilęs iš daugiau nei vienos šalies, kilmės šalys, kuriose jis surinktas, nurodomos pakuočių, kuriose medaus yra daugiau kaip 25 g, etiketėse;
a)  etiketėje nurodoma medaus kilmės šalis, kurioje jis surinktas. Jei medus surinktas tik vienoje šalyje, ta šalis nurodoma pakuotės priekinėje pusėje šalia produkto prekės ženklo. Jei medus sudarytas iš keliose šalyse išauginto medaus mišinio, kilmės šalių sąrašas nurodomas pakuotės priekinėje pusėje mažėjančia tvarka pagal kiekį, nurodant tikslius mišinio procentus, leidžiančius taikyti 5 % nuokrypį.“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)
„aa) pakuočių, kuriose medaus yra daugiau kaip 30 g, atveju kiekvienos kilmės šalies medaus svorio procentinė dalis nurodoma etiketėje naudojant vieną iš šių intervalų:
>90 %
70 %-90 %
50 %-70 %
30 %-50 %
10 %-30 %
<10 %
pakuočių, kuriose medaus yra 30 g ir mažiau, atveju kiekvienos kilmės šalies medaus svorio procentinė dalis etiketėje gali būti nurodoma naudojant vieną iš šių intervalų:
>75 %
50 %-75 %
25 %-50 %
<25 %.“
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 4 dalies a b punktas (naujas)
„ab) tik pakuočių, kuriose sumaišyto medaus iš daugiau nei vienos kilmės šalies yra mažiau kaip 30 g, atveju kilmės šalys etiketėje gali būti nurodytos naudojant standarte ISO 3166 nustatytą dviraidį šalies kodą.“
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 4 dalies a c punktas (naujas)
„ac) Jei dvi arba daugiau kilmės šalių kartu sudaro ne mažiau kaip 98 % mišinio svorio, likusio kiekio kilmės šalių etiketėje nurodyti nereikia.“
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
2a)   2 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:
„ba) įsteigiama ES medaus etaloninė laboratorija, kuria siekiama pagerinti medaus kontrolę ir atsekamumą ir nustatyti su medumi susijusį sukčiavimą sistemingai tikrinant medų, taikant naujausius bandymų metodus medaus autentiškumui ir kokybei įrodyti.“
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
3 straipsnis
2a)   3 straipsnis pakeičiamas taip:
Jei medus yra filtruotas ir konditerinis, ant talpyklų, pakuočių ir prekybiniuose dokumentuose aiškiai nurodomas I priedo 2 dalies b punkto viii papunktyje ir 3 dalyje nurodytas visas produkto pavadinimas.
Jei medus yra skirtas pramoniniam naudojimui, pavyzdžiui, kaip konditerinis medus, ant talpyklų, pakuočių ir pardavimo dokumentuose aiškiai nurodomas I priedo 3 punkte nurodytas visas produkto pavadinimas.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (nauja)
Direktyva 2001/110/EB
4 a straipsnis (naujas)
2b)  įterpiamas šis straipsnis:
„4a straipsnis
Atsekamumo reikalavimai
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ne vėliau kaip... [OL: prašom įrašyti datą – 12 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] nustatant suderintą metodiką tiksliai medaus kilmei ir medaus autentiškumui nustatyti. Ši metodika, atliekant laboratorinius bandymus ar taikant bet kokį kitą metodą, kuris laikomas tinkamu, sudaro sąlygas kompetentingoms institucijoms atsekti medų kilmės šalyje ar šalyse ir leidžia nustatyti kuo mažesnius kiekius ir visus falsifikavimo būdus, kad būtų galima nustatyti medaus autentiškumą.
2.  Nuo ... [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą – 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] rinkai bus galima pateikti tik tą medų, kuris atitiks šiame straipsnyje nurodytus atsekamumo reikalavimus. Kompetentingos institucijos atlieka produktų patikras, kad patvirtintų nurodytos kilmės šalies ar šalių atitiktį. Kompetentingos institucijos savo teritorijoje atlieka reguliarius ir rizika grindžiamus patikrinimus, kad nustatytų, ar atitinkami produktai, kuriuos veiklos vykdytojas ar prekybininkas pateikė arba planuoja pateikti rinkai, atitinka šią direktyvą.“
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
I priedo 2 dalies b punkto viii papunktis
2c)   I priedo 2 punkto b papunkčio viii punktas pakeičiamas taip:
viii)  filtruotas medus
„viii) nekaitintas medus
Medus, gautas filtru pašalinus neorganines arba organines priemaišas tokiu būdu, kad pasišalintų ir didelė dalis žiedadulkių.
Medus, kuris buvo išimtas iš korių, dekantuotas ir, jei reikia, filtruotas. Taip vadinamas medus nebuvo kaitinamas tiek, kad jo fermentai ir kiti temperatūrai jautrūs elementai būtų suirę tiek, kad jis nebeatitiktų II priedo 6 ir 6a punktuose nustatytų kriterijų.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 d punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
II priedo 2 pastraipa
2d)   II priedo antra pastraipa pakeičiama taip:
Medus, pateikiamas į rinką ar dedamas į kokį nors produktą, skirtą žmonėms vartoti, neturi turėti jokių pridėtinių maistinių sudedamųjų dalių, įskaitant maisto ar kitų priedų. Meduje, kiek įmanoma, neturi būti jokių organinių ar neorganinių medžiagų, svetimų jo sudėčiai. Išskyrus I priedo 3 punktą, medus neturi turėti jokio pašalinio skonio ar kvapo, neturi būti pradėjęs rūgti arba būti dirbtinai pakeisto rūgštingumo, arba pakaitintas tokiu būdu, kad natūralūs fermentai būtų sunaikinti arba smarkiai inaktyvinti.
„Medus, pateikiamas į rinką ar dedamas į kokį nors produktą, skirtą žmonėms vartoti, neturi turėti jokių pridėtinių maistinių sudedamųjų dalių, įskaitant maisto ar kitų priedų. Meduje neturi būti jokių organinių ar neorganinių medžiagų, svetimų jo sudėčiai. Išskyrus I priedo 3 punktą, medus neturi turėti jokio pašalinio skonio ar kvapo, neturi būti pradėjęs rūgti arba būti dirbtinai pakeisto rūgštingumo, arba pakaitintas tokiu būdu, kad natūralūs fermentai būtų sunaikinti arba smarkiai inaktyvinti, arba būti apdorotas vakuuminio garinimo būdu. Medus, parduodamas vienas arba įtrauktas į bet kokį žmonėms vartoti skirtą produktą, turi atitikti 1–6 punktuose nustatytas sudėties savybes. Be to, kai parduodamas kaip „neapdorotas medus“ arba „tyras medus“, jis taip pat turi atitikti 6a punkte nurodytas sudėties savybes.“
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 e punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
II priedo 3 punktas
2e)   II priedo 3 punktas pakeičiamas taip:
Nedarant poveikio I priedo 2 punkto b papunkčio viii papunkčiui, iš medaus neturi būti pašalintos nei žiedadulkės, nei bet kuri kita medui būdinga sudedamoji dalis, nebent tai neišvengiama šalinant organines arba neorganines priemaišas.
„Neleidžiama iš esmės keisti žiedadulkių skaičiaus ar žiedadulkių sudėties (mažesnių nei 100 µm žiedadulkių). Negalima pašalinti jokių medaus sudedamųjų dalių, mažesnių nei 100 µm.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 f punktas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
II priedo 4 dalies 6 a punktas (naujas)
2f)   II priedo 4 dalis papildoma šiuo punktu:
„6a. „Nekaitinto medaus“ invertazės indeksas (Gontarskio vienetas). Nustatoma po perdirbimo ir maišymo, – paprastai ne mažiau kaip 50 U/kg; meduje, kurio sudėtyje esantis natūralus fermentų kiekis yra mažas – ne mažiau kaip 25 U/kg.“
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/112/EB
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)
ba)  įterpiama ši dalis:
„3a. Vaisių, kurie buvo naudojami sulčių gamybai, kilmės šalis nurodoma pakuotės priekinėje etiketėje. Jeigu naudojami vaisiai kilę iš daugiau nei vienos šalies, kilmės šalys nurodomos etiketėje, išvardijant jas iš eilės pagal vaisių proporciją vaisių sultyse.“
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis
Direktyva 2001/112/EB
3 straipsnio 4 dalis
„4. Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006**, teiginys „vaisių sultyse nėra pridėtinio cukraus“ etiketėje gali būti pateikiamas tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir šios direktyvos I priedo I dalies 1 punkte nurodytų produktų pavadinimas.“
„4. Nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006**, teiginys „produkto sudėtyje yra tik natūralių cukrų“ etiketėje gali būti pateikiamas tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir šios direktyvos I priedo I dalies 1 punkte nurodytų produktų pavadinimas.“
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d papunktis
Direktyva 2001/112/EB
3 straipsnio 6 dalis
„6. Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 22 straipsnio nuostatų, vaisių sulčių mišinių ir vaisių sulčių iš koncentrato bei vaisių nektaro, gaunamo vien tik ar iš dalies iš vieno ar kelių koncentruotų produktų, etiketėje atitinkamai nurodoma „iš koncentrato (-ų)“ arba „iš dalies koncentrato (-ų)“. Ši informacija įrašoma greta produkto pavadinimo aiškiai įžiūrimomis raidėmis ir turi ryškiai išsiskirti iš fono.“;
„6. Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 22 straipsnio nuostatų, vaisių sulčių mišinių ir vaisių sulčių iš koncentrato, vaisių sulčių, kuriose yra mažiau cukraus, vaisių sulčių iš koncentrato, kuriose yra mažiau cukraus, ir vaisių nektaro, gaunamo vien tik ar iš dalies iš vieno ar kelių koncentruotų produktų, etiketėje atitinkamai nurodoma „iš koncentrato (-ų)“ arba „iš dalies koncentrato (-ų)“. Ši informacija įrašoma greta produkto pavadinimo aiškiai įžiūrimomis raidėmis ir turi ryškiai išsiskirti iš fono.“;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/112/EB
3 straipsnio 7 a dalis (nauja)
da)  papildoma šia dalimi:
„7a. Teiginiai apie teigiamas savybes, pvz., naudą sveikatai, sudedamąsias dalis ar maistinę vertę, palyginti su natūraliais vaisiais, esančiais vaisių sultyse, arba I priedo 1–4 punktuose išvardytais produktais, nerašomi ženklinant vaisių sultis, kuriose yra mažiau cukraus, arba vaisių sultis iš koncentrato, kuriose yra mažiau cukraus, nurodytas I priedo 6 punkte.“
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/112/EB
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
2a)  10 straipsnyje įterpiama ši antra pastraipa:
„I priedo 1 dalies 6 punktas įsigalioja ... [12 mėnesių nuo tos dienos, kai į šią direktyvą buvo įtraukta sąvokos „pagrindinės tipinių sulčių fizinės, cheminės, juslinės ir maistinės savybės“ apibrėžtis].“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Direktyva 2001/112/EB
3 a straipsnis (naujas)
„3a straipsnis
Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas I priedas, siekiant nustatyti sąvokos „pagrindinės tipinių sulčių fizinės, cheminės, juslinės ir maistinės savybės“ apibrėžtį, apimančią pagrindinius vaisius, naudojamus vaisių sultyse.“;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2001/113/EB
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)
ba)  įterpiama ši dalis:
„4a. Etiketėje nurodoma vaisių ir cukraus, kurie buvo naudojami I priede apibrėžtų produktų gamybai, kilmės šalis. Jeigu toks produktas pagamintas iš vienos rūšies vaisių, o naudoti vaisiai kilę iš daugiau nei vienos šalies, kilmės šalys etiketėje nurodomos mažėjančia tvarka išvardijant pagal atitinkamą vaisių ir cukraus, naudojamų produkto gamybai, svorio dalį.
Produktų, kuriuose naudojamas įvairių vaisių, kilusių iš daugiau nei vienos šalies, mišinys, kilmės šalys etiketėje nurodomos mažėjančia tvarka pagal atitinkamą kiekvienos kilmės šalies vaisių, naudojamų produkto gamybai, svorio dalį.
Kiekvienos kilmės šalies žaliavos procentinė svorio dalis nurodoma pakuočių etiketėje naudojant šiuos intervalus:
>90 %
70 %-90 %
50 %-70 %
30 %-50 %
10 %-30 %
<10 %
Pakuočių, kuriose medaus yra 30 g ir mažiau, atveju kiekvienos kilmės šalies medaus svorio procentinė dalis etiketėje gali būti nurodoma naudojant vieną iš šių intervalų:
>75 %
50 %-75 %
25 %-50 %
<25 %
Tik pakuočių, kuriose produkto yra mažiau kaip 30 g, atveju kilmės šalys etiketėje gali būti nurodytos naudojant standarte ISO 3166 nustatytą dviraidį šalies kodą.“
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis
Direktyva 2001/113/EB
2 straipsnio 6 dalis
„6. Kai sieros dioksido likutis viršija 10 mg/kg, nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 20 straipsnio, tai nurodoma sudedamųjų dalių sąraše.;
„6. Sieros dioksido likutis nurodomas sudedamųjų dalių sąraše.“
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės ne vėliau kaip iki [OP please insert the date = 18 months after the date of entry into force of this Directive] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą – 12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo datos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo [OP please insert the date = 24 months after the date of entry into force of this Directive].
Tas nuostatas jos taiko nuo [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą – 18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo datos].
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 pastraipa
Produktais, kurie buvo pateikti rinkai arba paženklinti iki [OP please insert the date = 24 months after the date of entry into force of this Directive], laikantis direktyvų 2001/110/EB, 2001/112/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB, galima toliau prekiauti tol, kol baigsis jų atsargos.
Produktais, kurie buvo pateikti rinkai arba paženklinti iki [Leidinių biuro prašoma įrašyti datą – 18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo datos], laikantis direktyvų 2001/110/EB, 2001/112/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB, galima toliau prekiauti tol, kol baigsis jų atsargos.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)
6a straipsnis
Sankcijos
Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad šios sankcijos būtų taikomos. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
-I priedas (naujas)
Direktyva 2001/110/EB
II priedo 4 dalies 6 a punktas (naujas)
-I Direktyvos 2001/110/EB II priedas iš dalies keičiamas taip: 4 dalyje įtraukiamas šis punktas:
„6a. Invertazės indeksas (Zygentalerio metodas) nekaitinto medaus, nustatomas po perdirbimo ir maišymo, – paprastai ne mažiau kaip 50 U/kg. Meduje, kuriame yra nedidelis natūralus fermentų kiekis, ne mažesnis kaip 25 U/kg.“
(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos įžanginė dalis
Direktyvos 2001/112/EB I ir III priedai iš dalies keičiami taip:
Direktyvos 2001/112/EB I, III ir V priedai iš dalies keičiami taip:
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/112/EB
I priedo I dalies 6 punkto a papunkčio 1 a pastraipa (nauja)
Į vaisių sultis, kuriose yra mažiau cukraus, griežtai neleidžiama dėti jokio pridėtinio cukraus ar saldiklių, neatsižvelgiant į tai, ar jie natūralūs, ar dirbtiniai.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 1 punkto a papunktis
Direktyva 2001/112/EB
I priedo I dalies 6 punkto a papunkčio 1 b pastraipa (nauja)
Į vaisių sultis iš koncentrato, kuriose yra mažiau cukraus, griežtai neleidžiama dėti jokio pridėtinio cukraus ar saldiklių, neatsižvelgiant į tai, ar jie natūralūs, ar dirbtiniai.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunkčio ii punkto 2 įtrauka
Direktyva 2001/112/EB
I priedo II dalies 3 punkto 14 įtrauka
„– natūralaus cukraus pašalinimo procesai, jeigu jais išlaikomos visos kitos pagrindinės tipinių sulčių iš tų vaisių, iš kurių jos pagamintos, fizinės, cheminės, juslinės ir maistinės savybės: membraninis filtravimas, fermentavimas naudojant mieles.“;
„– vaisių sulčių, kuriose yra mažiau cukraus, ir vaisių sulčių iš koncentrato, kuriose yra mažiau cukraus, atveju: natūralaus cukraus kiekio mažinimo procesai, jeigu jais išlaikomos visos kitos pagrindinės tipinių sulčių iš tų vaisių, iš kurių jos pagamintos, fizinės, cheminės, juslinės ir maistinės savybės: membraninis filtravimas, mielių fermentacija.“;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/112/EB
V priedo 20 a eilutė (nauja)
2a)  V priedas papildomas šia eilute:
„Bendrinis vaisiaus pavadinimas: Raudonieji apelsinai
Botaninis pavadinimas: Citrus × sinensis
Mažiausios Brikso vertės: 10“
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2001/113/EB
I priedo I dalies 5 įtrauka
„– „Citrusinių vaisių marmeladas“ – želės konsistencijos gaminys iš vandens, cukrų ir vieno ar kelių iš citrusinių vaisių gautų produktų: minkštimo, tyrės, sulčių, vandeninių ekstraktų ir žievelių.“
„– „Citrusinių vaisių marmeladas“ – želės konsistencijos gaminys iš vandens, cukrų ir vieno ar kelių iš citrusinių vaisių gautų produktų: minkštimo, tyrės, sulčių, vandeninių ekstraktų ir žievelių. Pavadinime „citrusinių vaisių marmeladas“ terminas „citrusiniai vaisiai“ gali būti pakeistas naudojamų citrusinių vaisių pavadinimu.

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0385/2023).

Atnaujinta: 2023 m. gruodžio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika