Index 
Elfogadott szövegek
2023. július 11., Kedd - Strasbourg
Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztése
 Az EU/Euratom–Moldova közötti társulási megállapodás értelmében a moldovai termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedések
 Az építési termékekről szóló új rendelet
 2/2023. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2022. évi pénzügyi év többletének bevitele
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Belgium kérelme – EGF/2023/001 BE/LNSA
 EU–Chile-megállapodás: az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosítása
 EU-Japán megállapodás: légi közlekedés
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: az élelmiszerben és takarmányban történő felhasználásra szánt ökológiai tengeri só és egyéb ökológiai sók előállítására vonatkozó részletes szabályok
 Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv
 Ipari kibocsátási portál
 Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése
 Fenntartható tengeri üzemanyagok (FuelEU Maritime kezdeményezés)
 Energiahatékonyság (átdolgozás)
 Az újságírók és emberijog-védők védelme a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy visszaélésszerű bírósági eljárásokkal (közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel) szemben
 Az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodás (SIOFA) hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, állományvédelmi és ellenőrzési intézkedések megállapítása
 A csipekről szóló európai jogszabály
 Az újságírók védelme a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája
 A választási törvény, a vizsgálóbizottság és a jogállamiság Lengyelországban
 Az uniós Szerződésekben foglalt áthidaló klauzulák végrehajtása
 Bankunió – 2022. évi éves jelentés
 A szakképzés – mint a munkavállalók sikerének eszköze és az EU gazdaságának építőeleme – előmozdítása és átalakítása az új Ipar 4.0-ban

Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztése
PDF 125kWORD 45k
Az Európai Parlament 2023. július 11-i határozata a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2023/2025(IMM))
P9_TA(2023)0251A9-0231/2023

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Georgios Kyrtsos mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemre, melyet az athéni elsőfokú bíróság ügyésze nyújtott be egy büntetőeljárással kapcsolatban, és amelyet a görög Legfelsőbb Bíróság helyettes ügyésze 2023. január 27-i levelében továbbított és a plenáris ülésen 2023. február 14-én jelentettek be,

–  tekintettel arra, hogy Georgios Kyrtsos az eljárási szabályzat 9. cikkének (6) bekezdésével összhangban lemondott a meghallgatáshoz való jogáról,

–  tekintettel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. és 9. cikkére, valamint az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i okmány 6. cikkének (2) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió Bírósága által 2008. október 21-én, 2010. március 19-én, 2011. szeptember 6-án, 2013. január 17-én és 2019. december 19-én hozott ítéletekre(1),

–  tekintettel az Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 5. cikkének (2) bekezdésére, 6. cikkének (1) bekezdésére és 9. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A9-0231/2023),

A.  mivel az athéni elsőfokú bíróság ügyésze kérte Georgios Kyrtsos, Görögországban megválasztott európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztését az ellene a görög államnak járó összegek meg nem fizetése miatt indított büntetőeljárás keretében;

B.  mivel Georgios Kyrtsos-t a Free Sunday Publishing House Ltd. vállalat vezérigazgatójaként és jogi képviselőjeként azzal vádolják, hogy nem fizette meg a görög államnak járó 459 918,18 eurót;

C.  mivel a Georgios Kyrtsos által állítólagosan elkövetett cselekmény megvalósítja az államnak járó összegek késedelmes kifizetésének bűncselekményét az 1882/90. sz. görög törvény 25. cikke alapján, kiegészítve a 2298/95. sz. görög törvény 20. cikkének (8) bekezdésével, amelynek helyébe a 3220/2004. sz. görög törvény 34. cikkével módosított 2523/97 görög törvény 23. cikkének (1) bekezdése lépett, amelynek helyébe a 3943/2011. sz. görög törvény 3. cikkének (1) bekezdése, a 4321/2015. sz. görög törvény 20. cikke és a 4337/2015. sz. görög törvény 8. cikke lépett;

D.  mivel egyrészről a Parlamentet nem töltheti be bíróság szerepét, másrészről pedig a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárásban az érintett képviselő nem tekinthető „vádlottnak”(2);

E.  mivel a feltételezett bűncselekmények az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 8. cikke értelmében nem minősülnek az általa európai parlamenti képviselői tisztségének gyakorlása során kifejtett véleménynek vagy szavazatnak;

F.  mivel a parlamenti mentelmi jog célja a Parlament és képviselői megóvása a parlamenti megbízatás teljesítése során végzett, és e megbízatástól elválaszthatatlan tevékenységekkel összefüggésben velük szemben kezdeményezett jogi eljárásoktól; mivel az állítólagos bűncselekmény kétséget kizáróan nem áll közvetlen összefüggésben Georgios Kyrtsos európai parlamenti képviselői tevékenységével, hanem a lapterjesztő vállalatánál korábban betöltött igazgatói tisztségéhez kapcsolódik;

G.  mivel az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló 7. jegyzőkönyv 9. cikkének értelmében az Európai Parlament képviselői saját államuk területén az országuk parlamentjének képviselőire vonatkozó mentességet élvezik, és a többi tagállam területén mentességet élveznek mindenfajta őrizetbe vételre és bírósági eljárásra irányuló intézkedés alól; mivel nem lehet hivatkozni a mentességre olyan esetben, amikor valamely képviselőt bűncselekmény elkövetésekor tetten érnek, továbbá a mentesség nem akadályozhatja meg az Európai Parlamentet azon jogának gyakorlásában, hogy valamely képviselőjének mentességét felfüggessze;

H.  mivel a Görög Köztársaság alkotmányának 62. cikke értelmében a parlamenti ciklus alatt a parlamenti képviselőkkel szemben a Parlament előzetes engedélye nélkül vád nem emelhető, nem tartóztathatók le, nem börtönözhetők be, illetve egyéb módon nem tarthatók fogva;

I.  mivel a jelen esetben a Parlament nem talált fumus persecutionis-ra utaló bizonyítékot, azaz arra utaló tényeket, hogy a szóban forgó igazságügyi vizsgálat mögött a képviselő európai parlamenti képviselőként végzett politikai tevékenysége hátráltatásának szándéka húzódna meg;

1.  úgy határoz, hogy felfüggeszti Georgios Kyrtsos mentelmi jogát;

2.  utasítja elnökét, hogy haladéktalanul továbbítsa ezt a határozatot és az illetékes bizottság jelentését a Görög Köztársaság illetékes hatóságainak és Georgios Kyrtsos-nak.

(1) A Bíróság 2008. október 21-i Marra kontra De Gregorio és Clemente ítélete, C-200/07 és C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; a Törvényszék 2010. március 19-i ítélete, Gollnisch kontra Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; a Bíróság 2011. szeptember 6-i ítélete, Patriciello-ügy, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; a Törvényszék 2013. január 17-i Gollnisch kontra Parlament ítélete, T-346/11 és T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; a Bíróság 2019. december 19-i Junqueras Vies ítélete, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) A Törvényszék 2019. április 30-i Briois kontra Parlament ítélete, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


Az EU/Euratom–Moldova közötti társulási megállapodás értelmében a moldovai termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedések
PDF 127kWORD 44k
Állásfoglalás
Szöveg
Az Európai Parlament 2023. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás értelmében a moldovai termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2023)0245 – C9-0166/2023 – 2023/0144(COD))
P9_TA(2023)0252A9-0219/2023

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2023)0245),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0166/2023),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2023. június 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja a Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0219/2023),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2023. július 11-én került elfogadásra az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás értelmében a Moldovai Köztársaságból származó termékekre alkalmazandó kereskedelmi engedményeket kiegészítő ideiglenes kereskedelemliberalizációs intézkedésekről szóló (EU) 2023/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

P9_TC1-COD(2023)0144


(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2023/1524 rendelettel.)


Az építési termékekről szóló új rendelet
PDF 634kWORD 188k
Az Európai Parlament 2023. július 11-én elfogadott módosításai az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról és a 305/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD))(1)
P9_TA(2023)0253A9-0207/2023

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az építési termék forgalomba hozatalához a gyártó köteles a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot kiállítani. A gyártó felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. E kötelezettség alól bizonyos mentességek biztosíthatók.
(2)  A harmonizált műszaki specifikáció hatálya alá tartozó építési termék forgalomba hozatalához a gyártó köteles a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot kiállítani. A gyártó felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek. Bizonyos termékeket, például az egyedileg gyártott vagy rendelésre készült termékeket mentesíteni kell e kötelezettség alól.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Jól működő – többek között elektronikus úton történő – információáramlást kell kialakítani annak biztosítása érdekében, hogy az építési termékek teljesítményéről az ellátási lánc egészében koherens és átlátható információk álljanak rendelkezésre. Ez várhatóan növeli az átláthatóságot és javítja az információátadás hatékonyságát. Az építési termékekre vonatkozó átfogó információkhoz való digitális hozzáférés biztosítása hozzájárulna az építőipari ágazat digitalizálásához, és hozzáigazítaná a keretet a digitális kor követelményeihez. A megbízható és tartós információkhoz való hozzáférés azt is jelentené, hogy a gazdasági szereplők és más szereplők nem járulnak hozzá egymás meg nem feleléséhez.
(4)  Jól működő – többek között elektronikus úton és géppel olvasható formátumban történő – információáramlást kell kialakítani annak biztosítása érdekében, hogy az építési termékek teljesítményéről az ellátási lánc egészében koherens és átlátható információk álljanak rendelkezésre. Ez várhatóan növeli az átláthatóságot és javítja az információátadás hatékonyságát. Az építési termékekre vonatkozó átfogó információkhoz való digitális hozzáférés biztosítása hozzájárulna az építőipari ágazat digitalizálásához, és hozzáigazítaná a keretet a digitális kor követelményeihez. A megbízható és tartós információkhoz való hozzáférés azt is jelentené, hogy a gazdasági szereplők és más szereplők nem járulnak hozzá egymás meg nem feleléséhez.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
7.  A környezetvédelmi célok elérése – beleértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet – szükségessé teszi új környezetvédelmi kötelezettségek megállapítását, valamint az építési termékek környezeti fenntarthatóságának kiszámítására szolgáló értékelési módszer kidolgozásának és alkalmazásának megalapozását. Ugyanebből az okból ki kell terjeszteni a szabályozott gazdasági szereplők körét, mivel a forgalmazóknak, szállítóknak és gyártóknak egyaránt szerepet kell játszaniuk az építőipari ágazat környezeti fenntarthatóságának kiszámításában. Ezt a kört ezért két irányban kell kiterjeszteni: downstream a forgalmazóktól az építési termékek újrahasználatát előkészítő és az építési termékeket újragyártó gazdasági szereplőkig, valamint upstream a gyártótól a köztes termékek és/vagy nyersanyagok beszállítóiig. Ezen túlmenően a használt termékek vagy az építmények egyéb részeinek bontásában, illetve azok újragyártásában és újrafelhasználásában szerepet játszó egyes gazdasági szereplőknek hozzá kell járulniuk az építési termékek biztonságos második életéhez.
7.  A környezetvédelmi célok elérése – beleértve az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a körforgásos gazdaságra való átállás – szükségessé teszi a bürokrácia és a gazdasági szereplők, különösen a kkv-k költségeinek aránytalan növelése nélkül új környezetvédelmi kötelezettségek megállapítását, valamint az építési termékek környezeti fenntarthatóságának kiszámítására szolgáló értékelési módszer kidolgozását és alkalmazását az EN 15804 szabvány és az építési termékek gyártói által széles körben használt környezetvédelmi terméknyilatkozatok (EPD-k) alapján. Ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az EN 15978 szabványnak megfelelően helyesen számítsák ki az épületek szintjén a környezeti hatást. Ugyanebből az okból ki kell terjeszteni a szabályozott gazdasági szereplők körét, mivel a forgalmazóknak, szállítóknak és gyártóknak egyaránt szerepet kell játszaniuk az építőipari ágazat környezeti fenntarthatóságának kiszámításában. Ezt a kört ezért két irányban kell kiterjeszteni: downstream a forgalmazóktól az építési termékek újrahasználatát előkészítő és az építési termékeket újragyártó gazdasági szereplőkig, valamint upstream a gyártótól a köztes termékek és/vagy nyersanyagok beszállítóiig. Ezen túlmenően a használt termékek vagy az építmények egyéb részeinek bontásában, illetve azok újragyártásában és újrafelhasználásában szerepet játszó egyes gazdasági szereplőknek hozzá kell járulniuk az építési termékek biztonságos második életéhez.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  Az építési termékek és tágabb értelemben az építmények biztonságának és működőképességének biztosítása érdekében el kell kerülni, hogy azokat az árucikkeket, amelyeket gyártóik nem építési terméknek szánnak, építési termékként hozzanak forgalomba. Az importőröknek, forgalmazóknak és más downstream gazdasági szereplőknek ezért biztosítaniuk kell, hogy ezeket a látszólagos építési termékeket ne értékesítsék építési termékként. Emellett egyes szolgáltatók, például a teljesítési szolgáltatók vagy a 3D nyomtatási szolgáltatók nem járulhatnak hozzá más gazdasági szereplők meg nem feleléséhez. Ezért alkalmazni kell az ezekre a szolgáltatásokra és azok szolgáltatóira is alkalmazandó vonatkozó rendelkezéseket.
(8)  Az építési termékek és tágabb értelemben az építmények, valamint a munkavállalók és a fogyasztók biztonságának és működőképességének biztosítása érdekében bizonyos szolgáltatók, például a teljesítési szolgáltatók nem járulhatnak hozzá más gazdasági szereplők meg nem feleléséhez. Ezért alkalmazni kell az ezekre a szolgáltatásokra és azok szolgáltatóira is alkalmazandó vonatkozó rendelkezéseket.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Előfordulhat, hogy a 3D nyomtatási adatkészletet, a 3D nyomtatógépet vagy öntőformát, valamint az azokban használandó anyagot különböző gazdasági szereplők bocsátják rendelkezésre, minek következtében egyik gazdasági szereplő sem lenne felelős a 3D nyomtatással előállított termék biztonságosságáért és megfelelő teljesítményéért. Az ilyen jellegű esetleges biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ezért rendelkezéseket kell megállapítani a 3D nyomtatási adatkészletekre, a 3D nyomtatás során felhasználandó anyagokra és az építési termékek 3D nyomtatását lehetővé tevő 3D nyomtatási szolgáltatásokra vonatkozóan annak érdekében, hogy e rendelkezések tiszteletben tartásával a gazdasági szereplők együttesen a hagyományos építési termékek esetében biztosítotthoz hasonló biztonsági szintet érjenek el.
(9)  Előfordulhat, hogy különböző természetes vagy jogi személyek 3D nyomtatású építési termékeket bocsátanak rendelkezésre. Ezért egyértelművé kell tenni, hogy az ügyfeleknek szánt termékek forgalomba hozatalakor a 3D nyomtatású építési termékeket szolgáltató természetes vagy jogi személyeknek teljesíteniük kell a gyártókra háruló kötelezettségeket. Biztosítani kell továbbá, hogy az adott személy használja a megfelelő 3D adatkészleteket, valamint hogy a felhasznált anyagokon elvégezzék a termékekre vonatkozó eljárásokat, és hogy a 3D-adatkészlet gyártója által szolgáltatott információk és a nyomdai anyag gyártója által szolgáltatott információk összhangban legyenek.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A biztonság és a környezetvédelem biztosítása, valamint egy máskülönben létező szabályozási hézag megszüntetése érdekében egyértelművé kell tenni, hogy az építési területen gyártott, az építményekbe történő azonnali beépítésre szánt építési termékekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a többi építési termékre. A mikrovállalkozások azonban gyakran egyénileg gyártanak és telepítenek termékeket a helyszínen. Ha ezekre a mikrovállalkozásokra minden körülmények között ugyanazok a szabályok vonatkoznának, mint a többi vállalkozásra, az aránytalanul érintené ezeket a mikrovállalkozásokat. Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy bizonyos helyzetekben mentességet biztosítsanak a mikrovállalkozásoknak a teljesítménynyilatkozat elkészítésére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben ez nem érinti más tagállamok érdekeit.
(10)  Ha a mikrovállalkozásokra minden körülmények között ugyanazok a szabályok vonatkoznának, mint a többi vállalkozásra, az aránytalanul érintené ezeket a mikrovállalkozásokat. Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy bizonyos helyzetekben mentességet biztosítsanak a mikrovállalkozásoknak a teljesítménynyilatkozat elkészítésére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben ez nem érinti más tagállamok érdekeit. A helyi önkormányzatok számára biztosítani kell az ahhoz szükséges finanszírozási mechanizmusokat, hogy segítsék a mikrovállalkozásokat a fenntartható termékpiachoz való hozzáférésben és az abban való részvételben.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az építési termékek készleteinek vagy rendszereinek esetében a belső piacon való szabad mozgás biztosítása kézzelfogható előnyökkel fog járni mindenekelőtt a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások számára.A jogbiztonság érdekében azonban pontosan meg kell határozni az összetételüket a harmonizált műszaki leírásokban vagy az európai értékelési dokumentumokban.
(11)  Az építési termékek készleteinek esetében a belső piacon való szabad mozgás biztosítása kézzelfogható előnyökkel fog járni mindenekelőtt a polgárok, a fogyasztók és a vállalkozások számára.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  A kis méretű, előre gyártott családi házak uniós piacának létrehozása csökkentheti a lakásárakat, valamint pozitív társadalmi és gazdasági hatásokkal járhat. A fogyasztókkal szembeni méltányosság továbbra is kiemelt szerepet kap, kifejezetten, de nem kizáró jelleggel ide tartozik a lakhatás megfizethetőségének biztosítása a zöld átállással összefüggésben, összhangban a klímasemlegességre való méltányos átállás biztosításáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslattal40, különös tekintettel a 7. a)–c) ajánlásra. Ezért meg kell határozni az ilyen kis házakra vonatkozó harmonizált szabályokat. A kis házak azonban építmények is, amelyek tekintetében a tagállamok rendelkeznek illetékességgel. Mivel előfordulhat, hogy az előre gyártott kis családi házakra vonatkozó valamennyi nemzeti követelményt nem lehet összesítve beépíteni a jövőbeli harmonizált műszaki leírásokba, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ne alkalmazzák az ilyen előre gyártott családi házakra alkalmazandó szabályokat.
törölve
__________________
40 A klímasemlegességre való méltányos átállás biztosításáról szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat, COM(2021) 801 final 2021/0421 (NLE).
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  A már értékelt és újrafelhasznált építési termékekre nem vonatkozhatnak az új építési termékekre vonatkozó szabályok. Az uniós piacon korábban forgalomba nem hozott használt építési termékekre azonban ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az új építési termékekre, mivel ezeket a termékeket még soha nem értékelték.
(14)  A már értékelt és újrafelhasznált építési termékekre nem vonatkozhatnak az új építési termékekre vonatkozó szabályok. Az uniós piacon korábban forgalomba nem hozott használt építési termékekre azonban ugyanazoknak a szabályoknak kell vonatkozniuk, mint az új építési termékekre, mivel ezeket a termékeket még soha nem értékelték. Ez az építési területen az építményekbe történő azonnali beépítés céljából gyártott építési termékekre vonatkozik.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Az építési termékek biztonságosságának és működőképességének védelme érdekében az új építési termékekre alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni az olyan használt építési termékekre is, amelyek rendeltetésszerű felhasználása megváltozott – kivéve a díszítési célokat –, azokra a használt építési termékekre, amelyek eredeti rendeltetésszerű felhasználása nem egyértelmű, a jelentős átalakításon átesett használt építési termékekre, valamint azokra a használt építési termékekre, amelyek a gazdasági szereplő állítása szerint további jellemzőkkel rendelkeznek vagy teljesítik a termékkövetelményeket.
(15)  Az építési termékek biztonságosságának és működőképességének védelme érdekében az új építési termékekre alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni az olyan használt építési termékekre is, amelyek rendeltetésszerű felhasználása megváltozott – kivéve a díszítési célokat –, azokra a használt építési termékekre, amelyek eredeti rendeltetésszerű felhasználása nem egyértelmű, a jelentős átalakításon átesett használt építési termékekre, azokra a használt építési termékekre, amelyek a gazdasági szereplő állítása szerint további jellemzőkkel rendelkeznek vagy teljesítik a termékkövetelményeket, valamint azokra a használt építési termékekre, amelyeket a gazdasági szereplő első alkalommal hoz forgalomba.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  Az Európai Unió legkülső régióiban forgalomba hozott építési termékeket gyakran a szomszédos országokból importálják, ezért azokra nem vonatkoznak az uniós jogban meghatározott követelmények. Az ilyen építési termékek esetében az ilyen követelmények előírása aránytalanul költséges lenne. Ugyanakkor a legkülső régiókban gyártott építési termékek alig kerülnek forgalomba más tagállamokban. Ennek megfelelően a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az Európai Unió legkülső régióiban forgalomba hozott vagy közvetlenül felhasznált építési termékeket mentesítsék e követelmények alól.
(17)  Az Európai Unió legkülső régióiban forgalomba hozott építési termékeket gyakran a szomszédos országokból importálják, ezért azokra nem vonatkoznak az uniós jogban meghatározott követelmények. Az ilyen építési termékek esetében az ilyen követelmények előírása aránytalanul költséges lenne. Ugyanakkor a legkülső régiókban gyártott építési termékek alig kerülnek forgalomba más tagállamokban. Ennek megfelelően a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az Európai Unió legkülső régióiban forgalomba hozott építési termékeket mentesítsék e követelmények alól.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A szabályozási koherencia maximalizálása érdekében e rendeletnek a lehető legnagyobb mértékben a horizontális jogi keretre, ebben az esetben az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre kell épülnie. A termékjogszabályok közelmúltbeli tendenciáját követve tartalékmegoldást dolgoz ki, amennyiben az európai szabványügyi szervezetek nem dolgoznak ki a Hivatalos Lapban hivatkozható harmonizált szabványokat. Mivel 2019 vége óta az építési termékekre vonatkozóan nem lehet harmonizált szabványokra hivatkozni a Hivatalos Lapban, és a 305/2011/EU rendelet hatálybalépése óta csak néhány tucatra lehet hivatkozni, a Bizottságnak szóló új tartalékfelhatalmazásoknak még átfogóbbaknak kell lenniük, lehetővé téve a műszaki leírások általános teljesítményének optimalizálását a műszaki fejlődéshez való késedelmes hozzáigazítás orvoslása érdekében.
(18)  A szabályozási koherencia maximalizálása érdekében e rendeletnek a lehető legnagyobb mértékben a horizontális jogi keretre, ebben az esetben az 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre kell épülnie. A termékekre vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban azonban ez a rendelet tartalékmegoldást biztosít olyan kivételes és jól meghatározott esetekben, amikor a jogalkotási aktus alkalmazása veszélyben van. Mivel 2019 vége óta az építési termékekre vonatkozóan nem lehet harmonizált szabványokra hivatkozni a Hivatalos Lapban, és a 305/2011/EU rendelet hatálybalépése óta csak néhány tucatra lehet hivatkozni, a Bizottságnak az európai szabványügyi szervezetekkel együttműködve működőképes megoldást kell kidolgoznia, amely lehetővé teszi a műszaki előírások általános teljesítményének optimalizálását a műszaki fejlődéshez való késedelmes hozzáigazítás orvoslása érdekében.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Amennyiben harmonizált szabványok állapítják meg a teljesítménynek a tagállamok építési kódexei szempontjából releváns alapvető jellemzők tekintetében történő értékelésére vonatkozó szabályokat, e rendelet alkalmazásában a harmonizált szabványokat kötelezővé kell tenni, mivel csak az ilyen szabványok érik el a termékek szabad forgalmazásának lehetővé tételére irányuló célt, miközben biztosítják a tagállamok azon képességét, hogy egyedi nemzeti helyzetükre tekintettel biztonsági és környezetvédelmi – többek között éghajlati – termékjellemzőket kérjenek. E két cél együttes megvalósítása megköveteli a termékek egyetlen értékelési módszerrel való értékelését, ezért ezt a módszert kötelezővé kell tenni. Az önkéntes szabványok azonban felhasználhatók arra, hogy az érintett termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal meghatározott termékkövetelményeket még konkrétabbá tegyék a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően. A 768/2008/EK határozattal összhangban ezeknek a szabványoknak képesnek kell lenniük arra, hogy vélelmezzék a bennük foglalt követelményeknek való megfelelést.
(19)  Amennyiben harmonizált szabványok állapítják meg a teljesítménynek a tagállamok építési kódexei szempontjából releváns alapvető jellemzők tekintetében történő értékelésére vonatkozó szabályokat, e rendelet alkalmazásában a harmonizált szabványokat kötelezővé kell tenni, mivel csak az ilyen szabványok érik el a termékek szabad forgalmazásának lehetővé tételére irányuló célt, miközben biztosítják a tagállamok azon képességét, hogy a tagállamok egyedi nemzeti helyzetének megfelelő éghajlati, geológiai, földrajzi és egyéb feltételekre tekintettel biztonsági és környezetvédelmi – többek között éghajlati – termékjellemzőket kérjenek. E két cél együttes megvalósítása megköveteli a termékek egyetlen értékelési módszerrel való értékelését, ezért ezt a módszert kötelezővé kell tenni. Az önkéntes szabványok azonban felhasználhatók arra, hogy az érintett termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal meghatározott termékkövetelményeket még konkrétabbá tegyék a 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak megfelelően. A 768/2008/EK határozattal összhangban ezeknek a szabványoknak képesnek kell lenniük arra, hogy vélelmezzék a bennük foglalt követelményeknek való megfelelést.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Az európai zöld megállapodás és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv célkitűzéseihez való hozzájárulás, valamint a biztonságos építési termékek biztosítása érdekében – mivel a biztonság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikkén alapuló jogszabályok egyik célja – szükség van biztonsággal, funkcionalitással és környezetvédelemmel, többek között éghajlatváltozással kapcsolatos, eredendő termékkövetelményekre. E követelmények meghatározásakor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a potenciális hozzájárulásukat az Unió éghajlat-politikai, környezetvédelmi és energiahatékonysági célkitűzéseinek eléréséhez. Ezek a követelmények nem csupán az építési termékek teljesítményére vonatkoznak. A korábbi 89/106/EK irányelvvel ellentétben a 305/2011/EU rendelet nem rendelkezik ilyen eredendő termékkövetelmények megállapításának lehetőségéről. Az építési termékekre vonatkozó egyes harmonizált szabványok azonban tartalmaznak olyan eredendő termékkövetelményeket, amelyek vonatkozhatnak a környezetre, a biztonságra vagy egyszerűen a termék megfelelő működésére. Ezek a szabványok azt mutatják, hogy a gyakorlatban szükség van a biztonságra, a környezetre vagy egyszerűen a termékek működésére vonatkozó ilyen követelményekre. Az EUMSZ 114. cikke mint e rendelet jogalapja szintén előírja a környezet, az egészség és az emberi biztonság magas szintű védelmére irányuló törekvést. Ezért e rendeletnek (újra) be kell vezetnie vagy hitelesítenie kell az eredendő termékkövetelményeket. Bár ezeket a követelményeket a jogalkotónak kell meghatároznia, meg kell határozni őket a több mint 30 termékcsaládra vonatkozóan, amelyek mindegyike több kategóriát tartalmaz. Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az adott építésitermék-családra vagy -kategóriára vonatkozó követelmények meghatározása tekintetében.
(20)  Az európai zöld megállapodás és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a levegőre, a vízre és a talajra vonatkozó szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv célkitűzéseihez való hozzájárulás, valamint a biztonságos építési termékek biztosítása érdekében – mivel a biztonság az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 114. cikkén alapuló jogszabályok egyik célja – szükség van biztonsággal, funkcionalitással és környezetvédelemmel, többek között éghajlatváltozással kapcsolatos, eredendő termékkövetelményekre. E követelmények meghatározásakor a Bizottságnak foglalkoznia kell a biztonsági kockázatokkal és figyelembe kell vennie a követelmények potenciális hozzájárulását az Unió éghajlat-politikai, környezetvédelmi és energiahatékonysági célkitűzéseinek eléréséhez. Ezek a követelmények nem csupán az építési termékek teljesítményére vonatkoznak. A korábbi 89/106/EK irányelvvel ellentétben a 305/2011/EU rendelet nem rendelkezik ilyen eredendő termékkövetelmények megállapításának lehetőségéről. Az építési termékekre vonatkozó egyes harmonizált szabványok azonban tartalmaznak olyan eredendő termékkövetelményeket, amelyek vonatkozhatnak a környezetre, a biztonságra vagy egyszerűen a termék megfelelő működésére. Ezek a szabványok azt mutatják, hogy a gyakorlatban szükség van a biztonságra, a környezetre vagy egyszerűen a termékek működésére vonatkozó ilyen követelményekre. Az EUMSZ 114. cikke mint e rendelet jogalapja szintén előírja a környezet, az egészség és az emberi biztonság magas szintű védelmére irányuló törekvést. Ezért e rendeletnek (újra) be kell vezetnie vagy hitelesítenie kell az eredendő termékkövetelményeket. Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az adott építésitermék-családra vagy -kategóriára vonatkozó követelmények meghatározása tekintetében.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Az építési termékek gyártása és forgalmazása egyre összetettebbé válik, ami új szakosodott gazdasági szereplők, például teljesítési szolgáltatók megjelenéséhez vezet. Az egyértelműség érdekében bizonyos általános kötelezettségeket – többek között a hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó kötelezettséget – valamennyi olyan szereplőre alkalmazni kell, aki részt vesz az ellátási láncban, a gyártásban, a forgalmazásban, a saját márkajelzésben, az újracsomagolásban vagy a másodlagos kereskedelemben, a telepítésben, az újrafelhasználás vagy újragyártás céljából történő leszerelésben, valamint magában az újragyártásban. Ezenkívül a szállítókat kötelezni kell arra, hogy a környezeti fenntarthatóság értékelése céljából működjenek együtt a piacfelügyeleti hatóságokkal. Ezen okokból és a kötelezettségek megkettőzésének elkerülése érdekében a „gazdasági szereplő” fogalmát tágan kell meghatározni, és valamennyi szereplőre ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az alapvető általános kötelezettségeket egyszerre lehessen előírni valamennyi szereplőre vonatkozóan.
(21)  Az építési termékek gyártása és forgalmazása egyre összetettebbé válik, ami új szakosodott gazdasági szereplők, például teljesítési szolgáltatók megjelenéséhez vezet. Az egyértelműség érdekében bizonyos általános kötelezettségeket – többek között a hatóságokkal való együttműködésre vonatkozó kötelezettséget – valamennyi olyan szereplőre alkalmazni kell, aki részt vesz az ellátási láncban, a gyártásban, a forgalmazásban, a saját márkajelzésben vagy a másodlagos kereskedelemben, a telepítésben, az újrafelhasználás vagy újragyártás céljából történő leszerelésben, valamint magában az újragyártásban. Ezenkívül a szállítókat kötelezni kell arra, hogy a környezeti fenntarthatóság értékelése céljából működjenek együtt a piacfelügyeleti hatóságokkal. Ezen okokból és a kötelezettségek megkettőzésének elkerülése érdekében a „gazdasági szereplő” fogalmát tágan kell meghatározni, és valamennyi szereplőre ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az alapvető általános kötelezettségeket egyszerre lehessen előírni valamennyi szereplőre vonatkozóan. E kötelezettségek hatályának a szolgáltatókra való kiterjesztését azonban nem szabad tévesen úgy értelmezni, mint olyan kötelezettséget, amely azon szolgáltatókra vonatkozik, amelyek pusztán azon termékek CE-jelöléssel ellátott termékekbe történő beszerelését végzik, amelyeket szakmájukkal összefüggésben kezelnek. Ez a kötelezettség kizárólag a gyártóra, illetve a nevében eljáró természetes vagy jogi személyekre vonatkozik.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  A jogbiztonság javítása és az építési termékek uniós piacának a nemzeti követelmények és jelölések miatti széttagoltságának csökkentése érdekében egyértelműen meg kell határozni az uniós szinten szabályozott területet, az úgynevezett „harmonizált övezetet”, szemben a tagállamok nemzeti szabályozási hatáskörében maradó elemekkel.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)  A tagállamok a polgárok felé fennálló felelősségük alapján határozzák meg az építmények biztonsági szintjét, míg a belső piac keretfeltételeit az Unió határozza meg. Az építési munkákra vonatkozó rendelkezések elfogadása továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az e rendelet I. mellékletének A. részében szereplő, az építményekre vonatkozó alapvető követelmények meghatározzák a műszakilag szükséges építési termékekkel való összefüggéseket, és alapul szolgálnak az európai szabványügyi szervezetek számára az építési termékekre vonatkozó szabványok kidolgozásához, valamint az európai értékelési dokumentumok és a megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kidolgozására irányuló szabványosítási kérelmek kiadásához.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)
(23b)  A harmonizált terület a pénzügyi ösztönzők kivételével a közbeszerzési szerződésekre, a vissza nem térítendő támogatásokra vagy más pozitív ösztönzőkre is alkalmazandó.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  Ugyanakkor a piac széttagoltságának csökkentése és a tagállamoknak az építési szabályozáshoz fűződő jogos érdekei közötti egyensúly megteremtése érdekében rendelkezni kell egy olyan mechanizmusról, amely hatékonyabban integrálja a tagállamok igényeit a harmonizált műszaki leírások kidolgozásába. Ugyanezen okból létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az egészség, a biztonság vagy a környezetvédelem kényszerítő indokai alapján további követelményeket határozzanak meg az építési termékek vonatkozásában.
(24)  Ugyanakkor a piac széttagoltságának csökkentése és a tagállamoknak az építési szabályozáshoz fűződő hatáskörei közötti egyensúly megteremtése érdekében rendelkezni kell egy olyan mechanizmusról, amely hatékonyabban integrálja a tagállamok igényeit a harmonizált műszaki leírások kidolgozásába. A tagállamok felelnek a magas- és mélyépítési munkákra vonatkozó biztonsági, környezetvédelmi és energetikai követelményekért. Ezen okból létre kell hozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az egészség, a biztonság vagy a környezetvédelem kényszerítő indokai alapján további követelményeket határozzanak meg az építési termékek vonatkozásában, hogy a tagállamok reagálni tudjanak a területükre jellemző különleges körülményekre.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv kulcsfontosságú elemét képező körforgásos gazdaság előmozdítható kötelező betétdíjas rendszerekkel és a fel nem használt termékek visszavételére vonatkozó kötelezettséggel. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy ilyen intézkedéseket hozzanak.
(25)  A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv kulcsfontosságú elemét képező körforgásos gazdaság előmozdítható kötelező betétdíjas rendszerekkel és a használt vagy fel nem használt, nem rendelésre készített termékek visszavételére vonatkozó kötelezettséggel. A tagállamok számára ezért lehetővé kell tenni, hogy intézkedéseket hozzanak az építési termékek szükségtelen megsemmisítésének megtiltására.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  A jogi egyértelműség fokozása és a gazdasági szereplőkre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében el kell kerülni, hogy az építési termékeket különböző uniós jogszabályok alapján többszörös értékelésnek vessék alá az egészség, a biztonság vagy a környezetvédelem – beleértve az éghajlatvédelmet – ugyanazon vonatkozása tekintetében. Ezt megerősítette a REFIT-platform is, amely azt ajánlotta, hogy a Bizottság kiemelten kezelje az egymást átfedő és ismétlődő követelményekkel kapcsolatos problémákat. A Bizottság számára ezért lehetővé kell tenni, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az egyéb uniós jog szerinti kötelezettségek teljesítése e rendelet bizonyos kötelezettségeinek teljesítését is jelenti, amennyiben ellenkező esetben az egészség, a biztonság vagy a környezetvédelem – az éghajlatot is beleértve – ugyanazon vonatkozását e rendelet és más uniós jogszabályok alapján párhuzamosan értékelnék.
(26)  A jogi egyértelműség fokozása és a gazdasági szereplőkre háruló adminisztratív terhek csökkentése érdekében el kell kerülni, hogy az építési termékeket különböző uniós jogszabályok alapján többszörös értékelésnek vessék alá az egészség, a biztonság vagy a környezetvédelem – beleértve az éghajlatvédelmet – ugyanazon vonatkozása tekintetében. Ezt megerősítette a REFIT-platform is, amely azt ajánlotta, hogy a Bizottság kiemelten kezelje az egymást átfedő és ismétlődő követelményekkel kapcsolatos problémákat. A Bizottság számára ezért lehetővé kell tenni, hogy meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az egyéb uniós jog szerinti kötelezettségek teljesítése e rendelet bizonyos kötelezettségeinek teljesítését is jelenti.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  Ezen túlmenően a tagállamok és a gazdasági szereplők eltérő gyakorlatainak elkerülése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározására, hogy egyes építési termékek az építési termék fogalommeghatározása alá tartoznak-e.
(27)  Ezen túlmenően a tagállamok és a gazdasági szereplők eltérő gyakorlatainak elkerülése érdekében egy vagy több tagállam kérésére a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el annak meghatározására, hogy egyes építési termékek az építési termék fogalommeghatározása alá tartoznak-e.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
(28)  Különösen a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkatervekben szereplő, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében, amelyek egyben építési termékek is, valamint a köztes termékek esetében – a cement kivételével – [a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelet] elsőbbséget élvez a fenntarthatósági követelmények meghatározása tekintetében. Ez a helyzet például a fűtőberendezések, kazánok, hőszivattyúk, víz- és helyiségfűtő berendezések, ventilátorok, hűtő- és szellőzőrendszerek és fotovoltaikus termékek esetében, kivéve az épületbe integrált fotovoltaikus napelemeket. Ez a rendelet szükség esetén továbbra is beavatkozhat kiegészítő jelleggel, főként a biztonsági szempontok tekintetében, figyelembe véve a termékekre, például a gázüzemű berendezésekre, a kisfeszültségű berendezésekre és a gépekre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokat is. Más termékek esetében a gazdasági szereplők szükségtelen terheinek elkerülése érdekében a jövőben szükségessé válhat annak meghatározása, hogy az egyéb uniós jog szerinti kötelezettségek teljesítése milyen feltételek mellett jelenti az e rendelet szerinti bizonyos kötelezettségek teljesítését is. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ilyen feltételek meghatározása céljából.
(28)  A környezettudatos tervezésre vonatkozó munkatervekben szereplő, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében, amelyek egyben építési termékek is, valamint a köztes termékek esetében – a cement kivételével – [a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelet] elsőbbséget élvez a fenntarthatósági követelmények meghatározása tekintetében. Az érintett köztes termékek a fűtőberendezések, kazánok, hőszivattyúk, víz- és helyiségfűtő berendezések, ventilátorok, hűtő- és szellőzőrendszerek és fotovoltaikus termékek esetében, kivéve az épületbe integrált fotovoltaikus napelemeket. Ez a rendelet szükség esetén továbbra is beavatkozhat kiegészítő jelleggel, főként a biztonsági szempontok tekintetében, figyelembe véve a termékekre, például a gázüzemű berendezésekre, a kisfeszültségű berendezésekre és a gépekre vonatkozó egyéb uniós jogszabályokat is. Más termékek esetében a gazdasági szereplők szükségtelen terheinek elkerülése érdekében a jövőben szükségessé válhat annak meghatározása, hogy az egyéb uniós jog szerinti kötelezettségek teljesítése milyen feltételek mellett jelenti az e rendelet szerinti bizonyos kötelezettségek teljesítését is. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ilyen feltételek meghatározása céljából.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  A gazdasági szereplők és különösen a gyártók terheinek csökkentése érdekében a teljesítménynyilatkozatokat és a megfelelőségi nyilatkozatokat kiállító gazdasági szereplőknek elektronikus úton kell benyújtaniuk ezeket a nyilatkozatokat, valamint fel kell hatalmazni őket arra, hogy ezeket a nyilatkozatokat állandó hivatkozáson keresztül egy nem módosítható dokumentumba foglalják, vagy ezekben a nyilatkozatokban nem módosítható dokumentumokra mutató, állandó hivatkozásokat foglaljanak bele.
(33)  A gazdasági szereplők és különösen a gyártók terheinek csökkentése érdekében a teljesítménynyilatkozatokat és a megfelelőségi nyilatkozatokat kiállító gazdasági szereplőknek elektronikus úton kell benyújtaniuk ezeket a nyilatkozatokat, valamint fel kell hatalmazni őket arra, hogy ezeket a nyilatkozatokat állandó hivatkozáson keresztül egy nem módosítható dokumentumba foglalják, vagy ezekben a nyilatkozatokban nem módosítható dokumentumokra mutató, állandó hivatkozásokat foglaljanak bele. Az ellátási láncra vonatkozó kommunikáció egyszerűsítése érdekében a teljesítménynyilatkozatokat és a megfelelőségi nyilatkozatokat ezenkívül géppel olvasható formátumban is rendelkezésre kell bocsátani. Ez lehetővé tenné a felhasználó számára, hogy egy alkalmazáson keresztül ellenőrizze a termék felhasználási helye szerinti tagállam alkalmazási szabályainak való megfelelést. A géppel olvasható nyilatkozatok fontos előfeltétele a szabványosított informatikai formátum, amelyet minden egyes harmonizált műszaki előíráshoz meg kell követelni. A CEN CWA 17316 „Intelligens CE-jelölés építési termékekhez” című, munkaértekezleten kötött megállapodása alapul szolgál a teljesítménynyilatkozatok harmonizált XML-formátumainak kidolgozásához, amelyek ennek megfelelően kiegészíthetnék a harmonizált szabványokat és a harmonizált műszaki előírásokat.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)
(33a)  A harmonizált műszaki előírások e rendelet szerinti felülvizsgálatáig a teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozatok tartalmazhatnak a kért információkat magukban foglaló, nem módosítható környezetvédelmi terméknyilatkozatokra vagy más, nem módosítható dokumentumokra utaló állandó hivatkozásokat.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
(35)  A termékekre vonatkozó egyéb jogszabályokkal való összehangolás érdekében, illetve tekintettel a 765/2008/EK rendelet általános elveire, a CE-jelölést azokon az építési termékeken kell elhelyezni, amelyek tekintetében a gyártó teljesítmény- vagy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki. A gyártó ezzel felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek és a vonatkozó termékkövetelményeknek.
(35)  A termékekre vonatkozó egyéb jogszabályokkal való összehangolás érdekében, illetve tekintettel a 765/2008/EK rendelet általános elveire, a CE-jelölést azokon az építési termékeken kell elhelyezni, amelyek tekintetében a gyártó teljesítmény- vagy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki. A gyártó ezzel felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek és a vonatkozó termékkövetelményeknek. A CE-jelölésnek elegendő bizonyítéknak kell lennie a termék e rendeletben meghatározott jellemzőknek és követelményeknek való megfelelésére. A tagállamok ezért nem vezethetnek be olyan akadályokat piacaikon, amelyek olyan jellemzőkön és követelményeken alapulnak, amelyekre a harmonizált terület nem terjed ki.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)
(35a)  A CE-jelöléstől eltérő jelölések, beleértve a magánjellegű jelöléseket is, tartalmazhatnak olyan további információkat, amelyek segíthetik a felhasználókat abban, hogy megalapozott döntést hozzanak arról, hogy melyik termék felel meg leginkább az építési munkájuk igényeinek.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
35 b preambulumbekezdés (új)
(35b)  Az (EU) 2019/1020 rendelettel összhangban biztosítani kell valamennyi gazdasági szereplő, valamint a nevükben eljáró természetes és jogi személyek eljárási jogait az illetékes nemzeti hatóságok intézkedései, határozatai vagy végzései tekintetében. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ilyen intézkedésekkel, határozatokkal vagy végzésekkel szemben megfelelő fellebbezési eljárások álljanak rendelkezésre.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  Az építési termékek biztonságosságának, működőképességének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében, illetve az építmények kiterjesztésével, az ellátási és forgalmazási láncban részt vevő valamennyi gazdasági szereplőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak biztosítására, hogy csak olyan építési termékeket hozzanak forgalomba vagy tegyenek elérhetővé a piacon, amelyek megfelelnek a kötelező erejű uniós követelményeknek. A jogi egyértelműség javítása érdekében kifejezetten meg kell határozni a gazdasági szereplők kötelezettségeit.
(36)  Az építési termékek biztonságosságának, működőképességének és fenntarthatóságának biztosítása érdekében, illetve az építmények kiterjesztésével, az ellátási láncban részt vevő valamennyi gazdasági szereplőnek megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak biztosítására, hogy csak olyan építési termékeket hozzanak forgalomba vagy tegyenek elérhetővé a piacon, amelyek megfelelnek a kötelező erejű uniós követelményeknek. A jogi egyértelműség javítása érdekében kifejezetten meg kell határozni a gazdasági szereplők kötelezettségeit.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)  A félrevezető állítások elkerülése érdekében az építési termékek gyártói által tett állításoknak a harmonizált műszaki leírásokban foglalt értékelési módszeren, vagy ilyen értékelési módszer hiányában az elérhető legjobb technikákat képviselő módszereken kell alapulniuk, amennyiben nem létezik harmonizált műszaki leírásban előírt értékelési módszer.
törölve
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
(39)  Az építési termékekre vonatkozó, a gyártó által készített műszaki dokumentáció megkönnyíti a hatóságok és a bejelentett szervezetek számára annak ellenőrzését, hogy az ilyen termékek megfelelnek-e az uniós követelményeknek. Az átfogó információkhoz való hozzáférés javítása érdekében a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az építési termék környezeti fenntarthatóságának értékelését.
(39)  Az építési termékekre vonatkozó, a gyártó által készített műszaki dokumentáció megkönnyíti a hatóságok és a bejelentett szervezetek számára annak ellenőrzését, hogy az ilyen termékek megfelelnek-e az uniós követelményeknek. Az átfogó információkhoz való hozzáférés javítása érdekében a műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell az építési termék életciklusával kapcsolatos alapvető jellemzőket.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés
(40)  Az építési termékek felhasználói számára biztosított átláthatóság megteremtése és e termékek nem megfelelő használatának elkerülése érdekében a gyártónak pontosan meg kell határoznia az építési termékeket és azok rendeltetésszerű felhasználását. Ugyanezen okból a gyártónak egyértelművé kell tennie, hogy az építési termékeket kizárólag szakmai felhasználásra szánják-e, vagy fogyasztói felhasználásra is. Annak érdekében, hogy az építési termékeket vissza lehessen követni, fel kell tüntetni a gyártót a terméken, vagy ha ez például a termék mérete vagy felülete miatt nem lehetséges, akkor annak csomagolásán, vagy ha ez sem lehetséges, akkor a kísérő dokumentumban.
(40)  Az építési termékek felhasználói számára biztosított átláthatóság megteremtése és e termékek nem megfelelő használatának elkerülése érdekében a gyártónak pontosan meg kell határoznia az építési termékeket és azok rendeltetésszerű felhasználását. Ugyanezen okból a gyártónak egyértelművé kell tennie, hogy az építési termékeket kizárólag szakmai felhasználásra szánják-e, különösen abban az esetben, ha a termék használatához szakértelemre van szükség. Annak érdekében, hogy az építési termékeket vissza lehessen követni, fel kell tüntetni a terméken a gyártó azonosítását lehetővé tevő információkat, vagy ha ez például a termék mérete vagy felülete miatt nem lehetséges, akkor annak csomagolásán, vagy ha ez sem lehetséges, akkor a kísérő dokumentumban.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés
(42)  Az európai zöld megállapodásban és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben kitűzött célok megvalósításának optimalizálása érdekében a gyártókat kötelezni kell a környezeti fenntarthatóság méltányos szintjének elérésére, mind termékeik, mind azok gyártása tekintetében. Ez a kötelezettség megköveteli a különböző környezeti tényezők, valamint a környezeti és biztonsági tényezők közötti kompromisszumot, miközben a környezeti és biztonsági tényezők egyaránt vonatkozhatnak magára a termékre vagy az építményekre. Annak érdekében, hogy a gyártók biztosak lehessenek abban, hogyan hozzák meg ezeket a kompromisszumokon alapuló döntéseket, e rendeletnek egyértelmű szabályokat kell megállapítania a kompromisszumok tekintetében.
(42)  Az európai zöld megállapodásban és a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben kitűzött célok megvalósításának optimalizálása érdekében a gyártókat kötelezni kell annak biztosítására, hogy termékeik környezeti lábnyomának lényeges javítása révén mind termékeik, mind azok gyártása jelentősen hozzájáruljon az uniós éghajlat-politikai és környezetvédelmi célkitűzésekhez. Ez a kötelezettség megköveteli a különböző környezeti tényezők, valamint a környezeti és biztonsági tényezők közötti kompromisszumot, miközben a környezeti és biztonsági tényezők egyaránt vonatkozhatnak magára a termékre vagy az építményekre. Annak érdekében, hogy a gyártók biztosak lehessenek abban, hogyan hozzák meg ezeket a kompromisszumokon alapuló döntéseket, e rendeletnek egyértelmű szabályokat kell megállapítania a kompromisszumok tekintetében.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés
(43)  Az építési termékek fenntarthatóságának és tartósságának biztosítása érdekében a gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a termékek nagyon hosszú ideig használhatók legyenek. Az ilyen hosszú ideig történő használathoz megfelelő tervezésre, megbízható alkatrészek használatára, a termékek javíthatóságára, a javításra vonatkozó információk rendelkezésre állására és a tartalék alkatrészekhez való hozzáférésre van szükség.
(43)  Az építési termékek fenntarthatóságának és tartósságának biztosítása érdekében a gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a termékek a lehető leghosszabb ideig használhatók legyenek. Az ilyen hosszú ideig történő használathoz megfelelő tervezésre, megbízható alkatrészek használatára, a termékek javíthatóságára, a javításra vonatkozó információk rendelkezésre állására és a tartalék alkatrészekhez való hozzáférésre van szükség.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés
(44)  Az építési termékek körforgásos jellegének fokozása érdekében – a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv céljaival összhangban – a gyártóknak előnyben kell részesíteniük termékeik újrahasználatát, újragyártását és újrafeldolgozását. Az újrahasználat, az újragyártás és az újrafeldolgozás (illetve az azokra való felkészülés) bizonyos tervezést igényel, nevezetesen az összetevők és anyagok szétválasztásának az újrafeldolgozás későbbi szakaszában történő elősegítésével, valamint a kevert anyagok mellőzésével. Mivel a szokásos használati utasítás nem feltétlenül jut el az újrahasználatért, újragyártásért és újrafeldolgozásért (vagy azok előkészítéséért) felelős gazdasági szereplőkhöz, az ezzel kapcsolatban szükséges információkat a használati útmutató mellett hozzáférhetővé kell tenni a termékadatbázisokban vagy -rendszerekben, valamint a gyártó honlapján is.
(44)  Az építési termékek körforgásos jellegének fokozása érdekében – a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv céljaival és a hulladékhierarchiával összhangban – a gyártóknak meg kell előzniük a hulladék keletkezését azáltal, hogy megkönnyítik és előnyben részesítik a javítást, az újrafelhasználást és az újragyártást. A gyártóknak a melléktermékek megfelelő felhasználása révén növelniük kell az erőforrás-hatékonyságot, és amikor a termékek életciklusuk végére érnek, biztosítaniuk kell termékeik újrafeldolgozását. Az újrafelhasználás, az újragyártás és az újrafeldolgozás (illetve az azokra való felkészülés) konkrét tervezési döntéseket igényel, nevezetesen a termékek, az alkatrészek és anyagok szétválasztásának a leszerelés, a szétszerelés és bontás, valamint az újrafeldolgozás későbbi szakaszában történő elősegítésével, valamint az elegyített, kevert, illetve összetett anyagok, továbbá az aggodalomra okot adó anyagok mellőzésével. Mivel a szokásos használati utasítás nem feltétlenül jut el az újrahasználatért, újragyártásért és újrafeldolgozásért (vagy azok előkészítéséért) felelős gazdasági szereplőkhöz, az ezzel kapcsolatban szükséges információkat a használati útmutató mellett a digitális termékútlevélben és a gyártó honlapján vagy QR-kódokon keresztül is hozzáférhetővé kell tenni.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
(45)  A biztonságos, működőképes és környezeti szempontból fenntartható építési termékek előállítása érdekében átfogó fenntarthatósági és biztonsági kötelezettségeket kell megállapítani a gyártók tekintetében. Tekintettel e kötelezettségek fontosságára, valamint a funkcionalitás, a biztonság és a fenntarthatóság közötti megfelelő egyensúly elérésére, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján egy adott termékcsalád vagy -kategória esetében e kötelezettségek teljesülnek, vagy feltételezhető, hogy teljesülnek.
(45)  A biztonságos, működőképes és környezeti szempontból fenntartható építési termékek előállítása érdekében átfogó fenntarthatósági és biztonsági kötelezettségeket kell megállapítani a gyártók tekintetében. Tekintettel e kötelezettségek fontosságára, valamennyi gyártóra alkalmazni kell a környezeti teljesítmény fokozatos javítására, a környezetbarát anyagok előnyben részesített használatára, az újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó kötelezettségekre, valamint a termékek használatára, javítására, újragyártására vagy újrafeldolgozására vonatkozó információk rendelkezésre állására vonatkozó általános követelményeket. E követelmények bizonyos termékcsaládok vagy -kategóriák tekintetében történő meghatározása, valamint további követelmények megállapítása, és a funkcionalitás, a biztonság és a fenntarthatóság közötti megfelelő egyensúly megteremtése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján egy adott termékcsalád vagy -kategória esetében e kötelezettségek teljesülnek, vagy feltételezhető, hogy teljesülnek.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
(47)  Annak érdekében, hogy az építési termékek felhasználói megalapozott döntéseket hozhassanak, megfelelő tájékoztatást kell kapniuk a termékek környezeti teljesítményéről, a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelésükről, valamint a gyártó ezzel kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségei teljesítésének mértékéről. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan konkrét címkézési követelmények megállapítása céljából, amelyek a könnyen érthető, színkódos címkézésre is kiterjedhetnek.
(47)  Annak érdekében, hogy az építési termékek felhasználói megalapozott döntéseket hozhassanak, megfelelő tájékoztatást kell kapniuk a termékek környezeti teljesítményéről, a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelésükről, valamint a gyártó ezzel kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségei teljesítésének mértékéről. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el konkrét címkézési követelmények megállapítása céljából.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés
(50)  A gyártók annak ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségét, hogy a termék teljesítménye vagy biztonságossága változatlan maradt-e, arra a gazdasági szereplőre is alkalmazni kell, aki a terméket úgy módosítja, hogy az hatással lehet annak teljesítményére vagy biztonságosságára. Ez a kötelezettség azonban nem írható elő azon gazdasági szereplő számára, aki a termékek újracsomagolását egy másik tagállamban történő forgalmazás céljából végzi el, mivel ellenkező esetben a másodlagos kereskedelem és ezáltal a termékek szabad mozgása akadályokba ütközne, az újracsomagolás pedig elvben nem befolyásolhatja az építési termék teljesítményét vagy biztonságosságát. Mindazonáltal és a termékek teljesítményének és biztonságosságának megőrzése érdekében az újracsomagolást végző gazdasági szereplőnek felelősséget kell vállalnia e műveletek megfelelő végrehajtásáért annak biztosítása érdekében, hogy a termék ne sérüljön, és hogy a felhasználókat továbbra is megfelelően tájékoztassák a forgalmazás helye szerinti tagállam által meghatározott nyelven.
(50)  A gyártók annak ellenőrzésére vonatkozó kötelezettségét, hogy a termék teljesítménye vagy biztonságossága változatlan maradt-e, arra a gazdasági szereplőre is alkalmazni kell, aki a terméket tárolja vagy úgy módosítja, hogy az hatással lehet annak teljesítményére vagy biztonságosságára.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés
(51)  Annak érdekében, hogy a gyártók jobban megfeleljenek az e rendelet szerinti kötelezettségeknek, továbbá a feltárt hiányosságok kezeléséhez és a piacfelügyelet javításához történő hozzájárulás érdekében, a szolgáltatókat, az online piactereket és a közvetítőket fel kell hatalmazni és kérni arra, hogy ellenőrizzék a termékek és gyártóik bizonyos, könnyen ellenőrizhető jellemzőit, például a terméktípus meghatározását és az átfogó műszaki dokumentáció elkészítését, továbbá aktívan hozzá kell járulniuk annak biztosításához, hogy csak a megfelelő termékek juthassanak el a felhasználókhoz.
(51)  Annak érdekében, hogy a gyártók jobban megfeleljenek az e rendelet szerinti kötelezettségeknek, továbbá a feltárt hiányosságok kezeléséhez és a piacfelügyelet javításához történő hozzájárulás érdekében, a teljesítési szolgáltatókat, az online piactereket, az eladókat és a közvetítőket fel kell hatalmazni és kérni arra, hogy dokumentációs szinten ellenőrizzék a termékek és gyártóik eleget tettek-e a műszaki dokumentációval kapcsolatos kötelezettségeiknek, továbbá hozzá kell járulniuk annak biztosításához, hogy csak a megfelelő termékek juthassanak el a felhasználókhoz.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés
(52)  Annak elkerülése érdekében, hogy a 3D nyomtatást az e rendelet szerinti kötelezettségek megkerülésére használják, a 3D nyomtatást végző szolgáltatók számára bizonyos tájékoztatási kötelezettségeket kell előírni.
(52)  Annak elkerülése érdekében, hogy az e rendelet szerinti kötelezettségeket megkerüljék azokban az esetekben, amikor a gyártási technológia, például a 3D nyomtatás több, az építési termék tervezéséhez és gyártásához hozzájáruló szereplőt érinthet, egyértelműen meg kell határozni a gyártó szerepét. Az építési terméket kinyomtató természetes és jogi személynek e rendelet értelmében felelősséget kell vállalnia az egész termékért, kivéve, ha van egy másik személy, aki a terméket saját neve vagy védjegye alatt hozza forgalomba, vagy aki a termékért a teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozat kiállításával felelősséget vállal.
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
(54)  A termékek teljesítménye és biztonságossága a felhasznált alkatrészektől, valamint a kalibrátorok vagy más szolgáltatók által azok kialakítása és gyártása során nyújtott szolgáltatásoktól is függ. Ezen okokból a termékek gyártásában részt vevő alkatrész-beszállítók és szolgáltatók számára bizonyos kötelezettségeket kell megállapítani. Amennyiben egy bizonyos gazdasági szereplő által szállított alkatrész vagy nyújtott szolgáltatás következtében meg nem felelés vagy kockázat alakulhatott ki, a szállítónak vagy szolgáltatónak tájékoztatnia kell az ugyanazon alkatrészt vagy szolgáltatást megvásárló többi ügyfelet annak érdekében, hogy a meg nem felelés esetei és a kockázatok más termékek esetében is hatékonyan kezelhetők legyenek.
törölve
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
(55)  Egyes, építési célra használt cikkeknek több lehetséges rendeltetése is van. A gyártók számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy ezeket az árucikkeket építési célú felhasználásra szánják-e vagy sem, többek között annak elkerülése érdekében, hogy akkor is teljesítmény- és megfelelőségértékelésre kényszerüljenek, amikor az nem szükséges. Ha azonban a gyártók és más gazdasági szereplők úgy döntenek, hogy egy adott árucikket nem építési célú felhasználásra szántak, miközben az arra is felhasználható („pszeudotermék”), a gyártóknak és más gazdasági szereplőknek kell gondoskodniuk arról, hogy az árucikket építményekben ne használják. Ellenkező esetben az árucikkek egy része építési célú felhasználásra kerülne, miközben nem felel meg e rendelet követelményeinek.
(55)  Egyes, építési célra használt cikkeknek több lehetséges rendeltetése is van. A gyártók számára lehetővé kell tenni, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy ezeket az árucikkeket építési célú felhasználásra szánják-e vagy sem, többek között annak elkerülése érdekében, hogy akkor is teljesítmény- és megfelelőségértékelésre kényszerüljenek, amikor az nem szükséges. Ha azonban a gyártók és más gazdasági szereplők úgy döntenek, hogy egy adott árucikket nem építési célú felhasználásra szántak, miközben az arra is felhasználható, „nem építési célra” jelöléssel kell ellátni, és a gyártóknak és más gazdasági szereplőknek kell gondoskodniuk arról, hogy az árucikket építményekben ne használják. Ellenkező esetben az árucikkek egy része építési célú felhasználásra kerülne, miközben nem felel meg e rendelet követelményeinek.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés
(58)  Gyors ütemben fejlődnek azok a digitális technológiák, amelyek komoly lehetőséget kínálnak a gazdasági szereplők és a hatóságok adminisztratív terheinek és költségeinek csökkentésére, miközben az innovatív és új üzleti lehetőségeket és modelleket is előmozdítják. A digitális technológiák elterjedése jelentősen hozzá fog járulni az épületkorszerűsítési program célkitűzéseinek – beleértve az energiahatékonyságot, az életciklus-értékeléseket és nyomon követést –, valamint az épületállomány eléréséhez is. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási jogi aktusok révén kiaknázhassa a digitalizálás további lehetőségeit.
(58)  Gyors ütemben fejlődnek azok a digitális technológiák, amelyek komoly lehetőséget kínálnak a gazdasági szereplők és a hatóságok adminisztratív terheinek és költségeinek csökkentésére, miközben az innovatív és új üzleti lehetőségeket és modelleket is előmozdítják. A digitális technológiák elterjedése jelentősen hozzá fog járulni az épületkorszerűsítési program célkitűzéseinek – beleértve az energiahatékonyságot, az életciklus-értékeléseket és nyomon követést –, valamint az épületállomány eléréséhez is.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés
(59)  Mivel az építési termékekre kidolgozott harmonizált szabványok (a továbbiakban: az építési termékekre vonatkozó szabványok) – a jogbiztonság megteremtése érdekében – jórészt kötelező érvényűek, e szabványoknak nem csupán a vonatkozó szabványosítási kérelemmel és e rendelettel, hanem az uniós jog általános elveivel is összhangban kell állniuk.
törölve
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés
(60)  Annak biztosítása érdekében, hogy az építési termékekre vonatkozó szabványok hivatkozásai időben megjelenjenek az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az Európai Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az e rendelet szerinti joghatások tekintetében korlátozza a hiányos szabványok hatályát vagy felülbírálja e szabványokat oly módon, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ahelyett, hogy megtagadná e szabványok hivatkozásainak a Hivatalos Lapban való feltüntetését.
törölve
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)
(61a)  A szabványok megfelelő formájára és tartalmára vonatkozó iránymutatások kidolgozásakor a Bizottságnak a közös szabványosítási kezdeményezés keretében előterjesztett, közös rendelkezésekről szóló, 2018. június 28-i európai bizottsági iránymutatásokban már elvégzett fontos munkára kell építenie.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés
(65)  Mivel a bejelentések jelentős százaléka alapul a hiányos vagy téves értékeléseken, amire reagálni kell – különösen akkor, ha saját belső műszaki szaktudással nem rendelkező jogi személyek bejelentésére került sor –, meg kell erősíteni a bejelentő hatóságok erőforrás-kapacitását, nevezetesen minimumkövetelmények meghatározásával; a bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeket pontosítani kell, nevezetesen függetlenségük, a más jogi személyekre történő átruházás és a feladataik teljesítésére irányuló saját képességük tekintetében; elő kell írni a bejelentett szervezetek számára, hogy megfelelően képzett személyzettel rendelkezzenek, és ellenőrizni kell a személyzet megfelelőségét, amihez a képesítési mátrix eszköze bizonyult a leghatékonyabbnak; biztosítani és ellenőrizni kell, hogy a bejelentett szervezet, ne pedig valamely alvállalkozó, leányvállalat vagy egy másik, ugyanahhoz a cégcsaládhoz tartozó vállalat rendelkezzen tényleges irányítással a személyzet, a külső szakértők kirendelése, az eljárások, kritériumok és a döntéshozatal felett; továbbá ki kell bővíteni a bejelentett szervezetként való kijelölés kérelmezésekor az egyes szervezetek által benyújtandó dokumentációt annak érdekében, hogy tartalmasabb és viszonylag méltányosabb alapot nyújtsanak a bejelentő hatóságok döntéséhez.
(65)  Mivel a bejelentések jelentős százaléka alapul a hiányos vagy téves értékeléseken, amire reagálni kell – különösen akkor, ha saját belső műszaki szaktudással nem rendelkező jogi személyek bejelentésére került sor –, meg kell erősíteni a bejelentő hatóságok erőforrás-kapacitását, nevezetesen minimumkövetelmények meghatározásával; a bejelentett szervezetekre vonatkozó követelményeket pontosítani kell, nevezetesen függetlenségük, a más jogi személyekre történő átruházás és a feladataik teljesítésére irányuló saját képességük tekintetében; elő kell írni a bejelentett szervezetek számára, hogy megfelelően képzett személyzettel rendelkezzenek, hogy a bejelentett szervezet elegendő és független személyzettel rendelkezzen, továbbá ki kell bővíteni a bejelentett szervezetként való kijelölés kérelmezésekor az egyes szervezetek által benyújtandó dokumentációt annak érdekében, hogy tartalmasabb és viszonylag méltányosabb alapot nyújtsanak a bejelentő hatóságok döntéséhez.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés
(68)  A bejelentett szervezetek személyzete és a gyártók közötti érintettség elkerülése érdekében a bejelentett szervezeteknek biztosítaniuk kell a különböző megfelelőségértékelési feladatokat ellátó munkatársak közötti rotációt.
(68)  A bejelentett szervezetek személyzete és a gyártók közötti érintettség elkerülése érdekében lehetővé kell tenni, hogy a bejelentett szervezetek biztosíthassák a különböző megfelelőségértékelési feladatokat ellátó munkatársak közötti rotációt.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés
(71)  A bejelentett szervezetek és a gyártók közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében fokozni kell a bejelentett szervezetek közötti koordinációt. Mivel a jelenlegi bejelentett szervezeteknek csak a fele vesz részt saját kezdeményezésére a már létező bejelentett szervezetek koordinációs csoportjának tevékenységeiben, az e tevékenységekben való részvételt kötelezővé kell tenni.
(71)  A bejelentett szervezetek és a gyártók közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében fokozni kell a bejelentett szervezetek közötti koordinációt. Mivel a jelenlegi bejelentett szervezeteknek csak a fele vesz részt saját kezdeményezésére a már létező bejelentett szervezetek koordinációs csoportjának tevékenységeiben, abban közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül a tagállamoknak kell biztosítaniuk a részvételt.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés
(72)  A 305/2011/EU rendeletben a kis- és középvállalkozások számára egyszerűsített eljárások létrehozására, és ezáltal a kkv-kra és a mikrovállalkozásokra háruló terhek és költségek csökkentésére irányuló törekvések nem voltak teljesen eredményesek, és gyakran – a tudatosság vagy az alkalmazásukkal kapcsolatos egyértelműség hiánya miatt – félreértették vagy nem alkalmazták őket. A korábban megállapított szabályok alapján feltárt hiányosságok kezelése révén pontosítani kell és meg kell könnyíteni e szabályok alkalmazását, és ezáltal teljesíteni kell a kkv-k támogatására irányuló célkitűzést, egyúttal pedig gondoskodni kell az építési termékek teljesítményéről, biztonságosságáról és környezeti fenntarthatóságáról.
(72)  A 305/2011/EU rendeletben a mikrovállalkozások számára egyszerűsített eljárások létrehozására, és ezáltal a mikrovállalkozásokra háruló terhek és költségek csökkentésére irányuló törekvések nem voltak teljesen eredményesek, és gyakran – a tudatosság vagy az alkalmazásukkal kapcsolatos egyértelműség hiánya miatt – félreértették vagy nem alkalmazták őket. A korábban megállapított szabályok alapján feltárt hiányosságok kezelése révén pontosítani kell és meg kell könnyíteni e szabályok alkalmazását, és ezáltal teljesíteni kell a mikrovállalkozások támogatására irányuló célkitűzést, egyúttal pedig gondoskodni kell az építési termékek teljesítményéről, biztonságosságáról és környezeti fenntarthatóságáról.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés
(74)  A jogbiztonság garantálása érdekében biztonsági vagy teljesítményproblémák esetén az elismerés csak akkor engedhető meg, ha mind a két érintett gazdasági szereplő, mind pedig a két érintett bejelentett szervezet kötelezettséget vállal az együttműködésre, és ha a tanúsítást megszerző gazdasági szereplő műszaki irányítást gyakorol a termék felett.
(74)  A jogbiztonság garantálása érdekében biztonsági vagy teljesítményproblémák esetén az elismerés csak akkor engedélyezhető, ha az értékelt és ellenőrzött gazdasági szereplők megállapodnak abban, hogy együttműködnek az elismert bejelentett szervezettel és megosztják vele az adatokat.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés
(75)  A 305/2011/EU rendelet értékelése azt mutatta, hogy a nemzeti szinten végzett piacfelügyeleti tevékenységek minősége és hatékonysága igen eltérő. Az e rendeletben meghatározott, a piacfelügyelet javítását célzó intézkedések mellett a gazdasági szereplők, szervek és termékek e rendeletnek való megfelelését harmadik felek bevonásával is elő kell segíteni, például azáltal, hogy bármely természetes vagy jogi személy a panaszbejelentő portálon keresztül nyújthasson tájékoztatást az esetleges meg nem felelésekről.
(75)  A 305/2011/EU rendelet értékelése azt mutatta, hogy a nemzeti szinten végzett piacfelügyeleti tevékenységek minősége és hatékonysága igen eltérő. Az e rendeletben és a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott, a piacfelügyelet javítását célzó intézkedések mellett a gazdasági szereplők, szervek és termékek e rendeletnek való megfelelését harmadik felek bevonásával is elő kell segíteni, például azáltal, hogy bármely természetes vagy jogi személy a Bizottság által létrehozott és fenntartott panaszbejelentő portálon keresztül nyújthasson tájékoztatást a meg nem felelésről.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés
(76)  A 305/2011/EU rendelet szerinti piacfelügyelet tekintetében feltárt hiányosságok kezelése érdekében e rendeletnek a tagállami hatóságok és a Bizottság számára több felhatalmazást kell biztosítania, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy minden, potenciálisan problémás körülmény esetén fellépjenek.
(76)  A 305/2011/EU rendelet szerinti piacfelügyelet tekintetében feltárt hiányosságok kezelése érdekében e rendeletnek a tagállami hatóságok és a Bizottság számára több indokolt felhatalmazást kell biztosítania, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy minden, potenciálisan problémás körülmény esetén fellépjenek.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés
(78)  A tagállamokban a követelmények hatékony végrehajtásának biztosítása és a piacfelügyelet megerősítése, valamint a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelettel való összhang biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy meghatározza a piacfelügyeleti hatóságok által az egyes termékcsoportokra vagy -családokra, illetve az egyes követelményekre vonatkozóan elvégzendő ellenőrzések minimális számát, továbbá meghatározza az erőforrásokra vonatkozó minimumkövetelményeket.
törölve
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés
(79)  Emellett a piacfelügyeleti hatóságok átlagosan gyenge piacfelügyeleti kapacitásainak megerősítése és a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelettel való további összehangolás érdekében részletesebb adminisztratív koordinációs támogatást kell nyújtani, és fel kell jogosítani a piacfelügyeleti hatóságokat arra, hogy a gazdasági szereplőktől visszaigényeljék az ellenőrzések és vizsgálatok költségeit.
(79)  Emellett a piacfelügyeleti hatóságok átlagosan gyenge piacfelügyeleti kapacitásainak megerősítése és a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelettel való további összehangolás érdekében részletesebb adminisztratív koordinációs támogatást kell nyújtani, és fel kell jogosítani a piacfelügyeleti hatóságokat arra, hogy a gazdasági szereplőktől visszaigényeljék az ellenőrzések és vizsgálatok költségeit, amennyiben azok nem megfelelő termékekkel rendelkeznek.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés
(81)  A gazdasági szereplők jobb kiszolgálása érdekében az építésitermék-információs kapcsolattartó pontoknak hatékonyabbá kell válniuk, ehhez pedig több erőforrással kell rendelkezniük. A gazdasági szereplők munkájának megkönnyítése érdekében az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok feladatait pontosítani kell és az e rendelet termékekkel összefüggő rendelkezéseire és az e rendelettel összhangban elfogadott jogi aktusokra vonatkozó információkra is ki kell terjeszteni.
(81)  A gazdasági szereplők jobb kiszolgálása érdekében az építésitermék-információs kapcsolattartó pontoknak hatékonyabbá kell válniuk, ehhez pedig több erőforrással kell rendelkezniük. A gazdasági szereplők munkájának megkönnyítése érdekében az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok feladatait pontosítani kell és az e rendelet termékekkel összefüggő rendelkezéseire és az e rendelettel összhangban elfogadott jogi aktusokra vonatkozó információkra is ki kell terjeszteni. A tagállamoknak emellett fel kell hívniuk a gazdasági szereplők figyelmét a területükön található építésitermék-információs kapcsolattartó pontokra.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés
(84)  A termékinformációk központosított regisztrálása a termékek biztonságossága, továbbá a környezet és az emberi egészség védelme érdekében növeli az átláthatóságot, miközben csökkenti a gazdasági szereplők adminisztratív terheit és költségeit is. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 291. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy létrehozza az építési termékek központosított uniós adatbázisát vagy rendszerét. Jelenleg nem lehet felmérni a lehetséges megoldások előnyeit és hátrányait, ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy adott esetben az esetleges útvonalak bármelyikét kövesse.
(84)  A termékinformációk regisztrálása a termékek biztonságossága, továbbá a környezet és az emberi egészség védelme érdekében növeli az átláthatóságot, miközben csökkenti a gazdasági szereplők adminisztratív terheit és költségeit is. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 291. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy létrehozza az építési termékek digitális termékútlevelét és az építési termékek termékútlevél-nyilvántartását.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés
(87)  Az építési termékekkel kapcsolatos üzleti tevékenység lassan, de biztosan egyre inkább nemzetközivé válik. Ezért olyan helyzetek merülnek fel, amikor az Unión kívüli székhellyel rendelkező gazdasági szereplők meg nem felelését is ki kell küszöbölni. Mivel a harmadik országok aligha állnak készen arra, hogy támogassák az uniós jog érvényesítését a saját területükön, amennyiben az Unió cserébe nem rendelkezik a részükre nyújtandó támogatás lehetőségéről, e rendeletben rendelkezni kell bizonyos, a nemzetközi együttműködésre vonatkozó felhatalmazásokról.
(87)  Az építési termékekkel kapcsolatos üzleti tevékenység lassan, de biztosan egyre inkább nemzetközivé válik. Ezért olyan helyzetek merülnek fel, amikor az Unión kívüli székhellyel rendelkező gazdasági szereplők meg nem felelését is ki kell küszöbölni. Mivel a harmadik országok aligha állnak készen arra, hogy támogassák az uniós jog érvényesítését a saját területükön, amennyiben az Unió cserébe nem rendelkezik a részükre nyújtandó támogatás lehetőségéről, e rendeletben rendelkezni kell a Bizottságnak a nemzetközi együttműködésre vonatkozó felhatalmazásáról.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés
(88)  Néhány harmadik ország alkalmazza a termékekre vonatkozó uniós jogszabályokat, vagy legalábbis elismeri az azoknak megfelelően kiállított tanúsítványokat, akár nemzetközi megállapodások révén, akár egyoldalúan; mindkettő az Unió érdekét szolgálja. Annak érdekében, hogy e harmadik országok ösztönzést kapjanak e gyakorlat folytatására, más harmadik országok pedig arra, hogy ugyanezt tegyék, bizonyos további lehetőségeket kell biztosítani azon harmadik országok számára, amelyek alkalmazzák a termékekre vonatkozó uniós jogszabályokat, vagy elismerik az azoknak megfelelően kiállított tanúsítványokat. Ezért lehetővé kell tenni az ilyen kiemelten együttműködő harmadik országok támogatását oly módon, hogy biztosítjuk számukra bizonyos képzéseken való részvétel lehetőségét, az építési termékek uniós adatbázisában vagy rendszerében, a harmonizált döntéshozatalt szolgáló információs rendszerben és a hatóságok közötti információcserében való részvételt. Ezen túlmenően ugyanezen okból e kiemelten együttműködő harmadik országoknak a nem megfelelő vagy kockázatos termékekről történő tájékoztatását is lehetővé kell tenni.
(88)  Néhány harmadik ország alkalmazza a termékekre vonatkozó uniós jogszabályokat, vagy legalábbis elismeri az azoknak megfelelően kiállított tanúsítványokat, akár nemzetközi megállapodások révén, akár egyoldalúan; mindkettő az Unió érdekét szolgálja. Annak érdekében, hogy e harmadik országok ösztönzést kapjanak e gyakorlat folytatására, más harmadik országok pedig arra, hogy ugyanezt tegyék, bizonyos további lehetőségeket kell biztosítani azon harmadik országok számára, amelyek alkalmazzák a termékekre vonatkozó uniós jogszabályokat, vagy elismerik az azoknak megfelelően kiállított tanúsítványokat. Ezért a tagállamokkal folytatott konzultációt követően lehetővé kell tenni az ilyen kiemelten együttműködő harmadik országok támogatását oly módon, hogy biztosítjuk számukra bizonyos képzéseken való részvétel lehetőségét, az építési termékek uniós adatbázisában, a harmonizált döntéshozatalt szolgáló információs rendszerben és a hatóságok közötti információcserében való részvételt. Ezen túlmenően ugyanezen okból e kiemelten együttműködő harmadik országoknak a nem megfelelő vagy kockázatos termékekről történő tájékoztatását is lehetővé kell tenni.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés
(90)  A fenntartható építési termékek használatának fokozása és a piaci torzulások elkerülése, valamint a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelettel való összehangolás érdekében a tagállamok közbeszerzési gyakorlatának a leginkább fenntartható termékekre kell irányulnia. A végrehajtási jogi aktusokban meghatározott, a közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó követelményeket objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell megállapítani.
(90)  A fenntartható építési termékek használatának fokozása és a piaci torzulások elkerülése, valamint a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelettel való összehangolás érdekében a tagállamok közbeszerzési gyakorlatának a leginkább fenntartható termékekre kell irányulnia. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott, kifejezetten zöld közbeszerzési szerződésként meghirdetett közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó követelményeket a Bizottságnak objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell megállapítania, figyelembe véve a kis helyi hatóságok sajátos korlátait és a kkv-k igényeit.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés
(91)  A közbeszerzés az Unió GDP-jének 14 %-át teszi ki. A klímasemlegesség elérésére, az energia- és erőforrás-hatékonyság javítására, valamint a népegészséget és a biológiai sokféleséget védő körforgásos gazdaságra való átállásra irányuló célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérők számára adott esetben elő kell írni, hogy közbeszerzéseiket hangolják össze az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározandó konkrét zöld közbeszerzési kritériumokkal vagy célokkal. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban az egyes termékcsoportokra vonatkozóan meghatározott kritériumokat vagy célokat nemcsak akkor kell teljesíteni, ha e termékeket árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések keretében közvetlenül szerzik be, hanem az építési beruházásra vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében is, amennyiben ezeket a termékeket az említett szerződések tárgyát képező tevékenységekhez fogják felhasználni. Az önkéntes megközelítéshez képest a kötelező kritériumok vagy célok biztosítják, hogy a közpénzből történő ráfordításokat a jobban teljesítő termékek iránti kereslet növelése érdekében maximálisan ki lehessen aknázni. A kritériumoknak átláthatónak, objektívnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.
(91)  A közbeszerzés az Unió GDP-jének 14 %-át teszi ki. A klímasemlegesség elérésére, az energia- és erőforrás-hatékonyság javítására, valamint a népegészséget és a biológiai sokféleséget védő körforgásos gazdaságra való átállásra irányuló célkitűzéshez való hozzájárulás érdekében az ajánlatkérő szervek és a közszolgáltató ajánlatkérőket adott esetben arra kell ösztönözni, hogy közbeszerzéseiket hangolják össze az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározandó konkrét zöld közbeszerzési kritériumokkal vagy célokkal. A fenntarthatósági kritériumok lehetnek kötelező műszaki leírások vagy teljesítményszintek, vagy adott esetben kiválasztási szempontok, odaítélési szempontok vagy szerződésteljesítési záradékok, ugyanakkor az ajánlatkérő szervek mérlegelési jogkört gyakorolhatnak a közbeszerzéshez szükséges kritériumok összességére vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban az egyes termékcsoportokra vonatkozóan meghatározott fenntarthatósági kritériumokat nemcsak akkor lehet alkalmazni, ha e termékeket árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződések keretében közvetlenül szerzik be, hanem az építési beruházásra vagy a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében is, amennyiben ezeket a termékeket az említett szerződések tárgyát képező tevékenységekhez fogják felhasználni. A kritériumoknak átláthatónak, objektívnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
92 preambulumbekezdés
(92)  A műszaki fejlődés és az új tudományos bizonyítékok ismeretének figyelembevétele, a belső piac megfelelő működésének biztosítása, az információkhoz való hozzáférés megkönnyítése és a szabályok egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőkkel kapcsolatban: a termékspecifikus műszaki rendelkezések és követelmények megállapítása; az alkalmazandó értékelési és ellenőrzési rendszerek meghatározása; azon feltételek meghatározása, amelyek mellett az egyéb uniós jogszabályok szerinti kötelezettségek megfelelnek az e rendeletben foglalt bizonyos kötelezettségeknek; a teljesítménynyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat mintájának módosítása; a gyártókra vonatkozó további kötelezettségek megállapítása; az európai értékelési dokumentumok kidolgozására vonatkozó eljárási szabályok felülvizsgálata és kiegészítése; a piacfelügyeleti hatóságokra vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása; az építési termékek uniós adatbázisának vagy rendszerének létrehozása; zöld közbeszerzési követelmények és minimális szankciók meghatározása. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak41 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
(92)  A műszaki fejlődés és az új tudományos bizonyítékok ismeretének figyelembevétele, a belső piac megfelelő működésének biztosítása, az információkhoz való hozzáférés megkönnyítése és a szabályok egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a következőkkel kapcsolatban: a termékspecifikus műszaki rendelkezések és követelmények megállapítása; az V. mellékletben meghatározott alkalmazandó értékelési és ellenőrzési rendszerek meghatározása; azon feltételek meghatározása, amelyek mellett az egyéb uniós jogszabályok szerinti kötelezettségek megfelelnek az e rendeletben foglalt bizonyos kötelezettségeknek; a teljesítménynyilatkozat és a megfelelőségi nyilatkozat mintájának módosítása; a gyártókra vonatkozó további környezetvédelmi kötelezettségek meghatározása; az európai értékelési dokumentumok kidolgozására vonatkozó eljárási szabályok felülvizsgálata és kiegészítése; zöld közbeszerzési követelmények meghatározása. E felhatalmazásnak a tagállamok azonosított és a munkatervben szereplő szükségleteinek kielégítéséhez szükséges mértékre kell korlátozódnia. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak41 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. E jogi aktusok kidolgozása során a Bizottságnak törekednie kell a vállalatok adminisztratív terheinek csökkentésére, és figyelembe kell vennie a kkv-k igényeit.
__________________
__________________
41 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
41 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés
(93)  Az e rendelet végrehajtását szolgáló egységes feltételeik biztosítása érdekében a Bizottságra a következőkre irányuló végrehajtási hatásköröket kell ruházni: az információ továbbítására szolgáló eszközök meghatározása; részletes tájékoztatás a gazdasági szereplők kötelezettségeinek és jogainak érvényesítéséről; az európai műszaki értékelés formátumának elfogadása; a bejelentett szervezetek számára szükséges minimális erőforrások meghatározása, valamint hozzáférés biztosítása a harmadik országok hatóságai számára az építési termékek uniós adatbázisához vagy rendszeréhez, a harmonizált döntéshozatalt szolgáló információs rendszerekhez, valamint az e rendelettel összefüggésben nyújtott képzésekhez. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek42 megfelelően kell gyakorolni.
(93)  Az e rendelet végrehajtását szolgáló egységes feltételeik biztosítása érdekében a Bizottságra a következőkre irányuló végrehajtási hatásköröket kell ruházni: az információ továbbítására szolgáló eszközök meghatározása; az európai műszaki értékelés formátumának elfogadása; valamint az e rendelettel összefüggésben nyújtott képzések. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek42 megfelelően kell gyakorolni.
__________________
__________________
42 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
42 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
98 preambulumbekezdés
(98)  Az e rendeletnek való magas szintű megfelelés biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a meg nem felelés esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E célok és az összehangolt szankciók biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban elfogadott jogi aktusok révén minimális szankciókat állapítson meg.
(98)  Az e rendeletnek való magas szintű megfelelés biztosítása érdekében a tagállamoknak meg kell állapítaniuk a meg nem felelés esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és biztosítaniuk kell e szabályok végrehajtását. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
100 preambulumbekezdés
(100)  A jogbiztonság megteremtése érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 305/2011/EU rendelet alapján elfogadott európai értékelési dokumentumok alapján forgalomba hozott termékek mennyi ideig maradhatnak a forgalmazási láncban, és így mennyi ideig forgalmazhatók a piacon. A termékekre vonatkozó egyéb jogszabályok szerinti gyakorlathoz hasonlóan a megfelelő időszak a termékek forgalomba hozatalának alapjául szolgáló európai műszaki értékelés lejártát követő öt év. Ily módon hat évvel az e rendelet alapján elfogadott harmonizált műszaki előírás hatálybalépését követően a felhasználók részére értékesített valamennyi termék meg fog felelni az említett harmonizált műszaki előírásnak és e rendeletnek.
törölve
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
Ez a rendelet harmonizált szabályokat állapít meg az építési termékek forgalmazására és közvetlen beépítésére vonatkozóan, függetlenül attól, hogy ezt szolgáltatás keretében végzik-e vagy sem, a következők meghatározása révén:
Ez a rendelet a következők meghatározása révén harmonizált szabályokat állapít meg az építési termékek piaci forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozóan, függetlenül attól, hogy ezt szolgáltatás keretében végzik-e vagy sem:
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az építési termékek környezeti – többek között éghajlati – és biztonsági teljesítményének a szóban forgó termékek alapvető jellemzőinek tekintetében történő kifejezésére vonatkozó szabályok;
a)  az építési termékek környezeti – ideértve az életciklus-értékelést – és biztonsági teljesítményének a szóban forgó termékek alapvető jellemzőinek tekintetében történő kifejezésére vonatkozó harmonizált szabályok;
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  az építési termékekre vonatkozó környezeti – többek között éghajlati –, funkcionális és biztonsági termékkövetelmények.
b)  az építési termékekre vonatkozó környezeti, funkcionális és biztonsági termékkövetelmények.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
Ez a rendelet megállapítja továbbá az építési termékekkel, azok alkatrészeivel vagy olyan termékekkel foglalkozó gazdasági szereplőkre vonatkozó kötelezettségeket, amelyek építési terméknek tekinthetők ugyan, bár a gyártójuk nem építési terméknek szánta azokat.
Ez a rendelet kötelezettségeket állapít meg az építési termékekkel vagy azok összetevőivel, valamint a kettős felhasználású termékekkel – ideértve e termékek leszerelését és újrafelhasználását – foglalkozó gazdasági szereplők számára is.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
Ez a rendelet a biztonságos és fenntartható építési termékek Unión belüli szabad mozgásának biztosításával hozzájárul a belső piac hatékony működéséhez, valamint a zöld és digitális átállás célkitűzéseihez azáltal, hogy megelőzi és csökkenti az építési termékek környezetre, valamint az emberek egészségére és biztonságára gyakorolt hatását.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  az e rendelet hatálya alá tartozó építési termékek 3D nyomtatásának lehetővé tétele céljából forgalomba hozott 3D adatkészletek, valamint 3D nyomtatású építési termékek és öntőformák;
a)  3D nyomtatású építési termékek;
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  az építési termékeknek az építési területen vagy annak közelében történő 3D nyomtatására, vagy az építési területen vagy annak közelében öntőforma felhasználásával történő gyártására szánt anyagok;
törölve
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  az építési területen, a forgalomba hozatalra irányuló külön kereskedelmi tevékenység nélkül gyártott, az építményekbe történő azonnali beépítésre szánt építési termékek;
törölve
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
f)  készletek vagy részegységek, amennyiben ezek összetételét harmonizált műszaki előírások vagy európai értékelési dokumentumok határozzák meg és szabályozzák;
törölve
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont
g)  180 m2-nél kisebb összterületű, egyszintes vagy 100 m2-nél kisebb összterületű, kétszintes előre gyártott családi házak.
törölve
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok a Bizottságnak küldött értesítés útján dönthetnek úgy, hogy ezt a rendeletet nem alkalmazzák a g) pontban említett házakra.
törölve
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  a gazdasági szereplő a használt építési termékek vagy árucikkek rendeltetését az eredeti gyártó által a szóban forgó építési termékekhez vagy árucikkekhez rendelt rendeltetéshez képest más módon változtatta meg, mint csökkentés a teljesítmény vagy a rendeltetés tekintetében, illetve pusztán dekorációs célú változtatás, amely célt az építmény szempontjából betöltött szerkezeti funkció hiánya határozza meg;
b)  a gazdasági szereplő a használt építési termékek vagy árucikkek rendeltetését az eredeti gyártó által a szóban forgó építési termékekhez vagy árucikkekhez rendelt rendeltetéshez képest más módon változtatta meg, mint csökkentés a teljesítmény vagy a rendeltetés tekintetében, illetve pusztán „dekorációs” célú változtatás;
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  a gazdasági szereplő első alkalommal hoz forgalomba használt építési terméket;
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)
db)  a használt termékeket további felhasználás vagy újragyártás céljából leszerelő vagy kezelő gazdasági szereplők kötelezettségei nem teljesülnek.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés– b pont
b)  kazánok, csövek, tartályok és kiegészítők, valamint egyéb, az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező termékek;
b)  kazánok, csövek, tartályok és kiegészítők, valamint egyéb, az emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkező termékek higiéniai tulajdonságai;
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  szennyvízkezelő rendszerek;
törölve
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  szaniteráruk;
törölve
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – e pont
e)  közlekedési jelzőberendezések.
törölve
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)
ea)  a 2014/35/EU, 2014/53/EU és 2001/95/EK irányelv hatálya alá tartozó világítástechnikai termékek;
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés – e b pont (új)
eb)  a 2014/35/EU, a 2014/30/EU, a 2014/53/EU irányelv, a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv vagy a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló [XXX] rendelet hatálya alá tartozó elektromos és elektronikus termékek.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés
(4)  Ezt a rendeletet az építési termékek és az e rendelet hatálya alá tartozó árucikkek 3D nyomtatási szolgáltatásaira is alkalmazni kell. A 3D nyomtatási szolgáltatások az e rendelet hatálya alá tartozó építési termékekhez és árucikkekhez használható 3D nyomtatók bérbeadását is magukban foglalják.
törölve
Ezt a rendeletet a következőkhöz kapcsolódó szolgáltatásokra is alkalmazni kell:
—  az e rendelet hatálya alá tartozó építési termékek és/vagy árucikkek gyártása és forgalmazása, valamint
—  az e rendelet hatálya alá tartozó építési termékek vagy árucikkek leszerelése, újrahasználatra való előkészítése, újragyártása és kezelése.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállamok mentesíthetik e rendelet alkalmazása alól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke értelmében vett legkülső régiókban forgalomba hozott vagy ott közvetlenül beépített, e rendelet hatálya alá tartozó építési termékeket és árucikkeket. A tagállamok értesítik az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az ilyen mentességeket biztosító rendelkezésekről. A tagállamok biztosítják, hogy a mentességet élvező építési termékeken vagy árucikkeken ne szerepeljen a 16. cikk szerinti CE-jelölés. Az ilyen mentesség alapján forgalomba hozott vagy közvetlenül beépített építési termékek vagy árucikkek nem tekintendők e rendelet értelmében az Unióban forgalomba hozottnak vagy közvetlenül beépítettnek.
(5)  A tagállamok mentesíthetik e rendelet alkalmazása alól az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke értelmében vett legkülső régiókban forgalomba hozott, e rendelet hatálya alá tartozó építési termékeket. A tagállamok értesítik az Európai Bizottságot és a többi tagállamot az ilyen mentességeket biztosító rendelkezésekről. A tagállamok biztosítják, hogy a mentességet élvező építési termékeken ne szerepeljen a 16. cikk szerinti CE-jelölés. Az ilyen mentesség alapján forgalomba hozott építési termékek vagy nem tekintendők e rendelet értelmében az Unióban forgalomba hozottnak.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  minden olyan formált vagy formálatlan fizikai árucikk, beleértve annak csomagolását és használati utasítását, vagy az ilyen árucikkeket tartalmazó készlet vagy részegység, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék az Unión belül, kivéve azokat az árucikkeket, amelyeket az építményekbe állandó jelleggel való beépítésüket megelőzően szükségszerűen először részegységbe, készletbe vagy más építési termékbe szerelnek be; „állandó”:
1.  „építési termék”: minden olyan termék vagy készlet, amelyet az Unióban építményekbe vagy azok részeibe állandó jelleggel történő beépítés céljából gyártanak, forgalomba hoznak vagy az építési területre szállítanak, beleértve a 3D-nyomtatott termékeket vagy az e rendelet hatálya alá tartozó egyéb termékeket a 2. cikk (1)–(3) bekezdésével összhangban;
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2.  kétéves vagy annál hosszabb időtartamra szóló;
2.  „állandó”: olyan módon beépített vagy beszerelt, hogy jelentősen befolyásolhatja a munka alapvető követelményeit, és azzal a szándékkal építik be, hogy építményben vagy annak részeiben maradjon, és az építkezést vagy a felújítást követően szerszám vagy mechanikus erő nélkül nem távolítható el;
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  „termék”: a 2. cikk (1)–(3) bekezdésével összhangban e rendelet hatálya alá tartozó építési termék vagy egyéb árucikk;
törölve
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
5.  „közvetlen beépítés”: terméknek az ügyfél építményébe történő beépítése előzetes forgalmazás nélkül, vagy az e rendelet hatálya alá tartozó családi ház üzembe helyezése, függetlenül attól, hogy szolgáltatásnyújtás keretében történik-e vagy sem;
törölve
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
7.  „alapvető jellemzők”: a terméknek az I. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott, az építményekre vonatkozó alapvető követelményekhez kapcsolódó, vagy az I. melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt jellemzői;
7.  „alapvető jellemzők”: a terméknek az I. melléklet A. részében meghatározott, az építményekre vonatkozó alapvető követelményekhez kapcsolódó jellemzői, vagy az I. melléklet B. részében felsorolt környezeti jellemzői;
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
8.  „termékkövetelmények”: küszöbszint vagy egyéb jellemző, amelyet a terméknek a forgalomba hozatal vagy közvetlen beépítés előtt teljesítenie kell, beleértve a címkézésre, a használati utasításra vagy a megadandó egyéb információkra vonatkozó követelményeket is;
8.  „termékkövetelmények”: az I. melléklet C1. és C2. részében rögzített, és az 5. cikkel összhangban megállapított küszöbszint vagy egyéb jellemző, amelynek az építési termék a forgalomba hozatal előtt meg kell hogy feleljen;
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
9.  „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó, a logisztikai szolgáltató, a 3D nyomtatási szolgáltatást nyújtó szolgáltató, a termékek 3D nyomtatására szánt anyagok gyártója, importőre vagy forgalmazója, online értékesítő, a közvetítő, a beszállító, a szolgáltató, a saját márkás terméket forgalmazó vagy bármely más természetes vagy jogi személy, kivéve a hatóságokat, a bejelentett szervezeteket, a műszaki értékelést végző szerveket és az építésitermék-információs kapcsolattartó pontokat, amelyek e rendelet hatálya alá tartoznak a termékek gyártása, újrahasználat, újragyártás vagy újracsomagolás céljából történő leszerelése vagy e termékek forgalmazása vagy közvetlenül az e rendelettel összhangban történő beépítése tekintetében, valamint az (EU) 2019/1020 európai parlamenti és tanácsi rendelet44 3. cikkének 13. pontjában meghatározott gazdasági szereplők;
9.  „gazdasági szereplő”: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr, a forgalmazó, a logisztikai szolgáltató, a termékek 3D nyomtatására szánt anyagok gyártója, importőre vagy forgalmazója, online értékesítő, a közvetítő, a beszállító, a szolgáltató, a saját márkás terméket forgalmazó vagy bármely más természetes vagy jogi személy, aki vagy amely e rendelet hatálya alá tartozik a termékek gyártása, újrahasználat céljából történő leszerelése, újragyártása vagy e rendelettel összhangban történő forgalmazása tekintetében;
__________________
44 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1020 rendelete (2019. június 20.) a piacfelügyeletről és a termékek megfelelőségéről, valamint a 2004/42/EK irányelv, továbbá a 765/2008/EK és a 305/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 169., 2019.6.25., 1. o.).
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
10.  nyomtatást végző szolgáltató”: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi tevékenysége során az alábbi szolgáltatások egyikét kínálja: nyomtatók lízingbe vagy bérbeadása, 3D nyomtatási adatkészletek kinyomtatása vagy e szolgáltatások egyikének közvetítése, függetlenül attól, hogy a nyomtatási anyagot e személy biztosítja-e vagy sem;
törölve
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
15.  „épületek”: olyan, a konténerektől eltérő létesítmények, amelyek embereknek, állatoknak vagy tárgyaknak nyújtanak menedéket, és amelyek vagy tartósan a talajhoz vannak rögzítve, vagy csak különleges berendezések segítségével szállíthatók, ugyanakkor egy vagy több szinten legalább 20 m2 alapterülettel rendelkeznek;
törölve
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
16.  „szint”: a termék alapvető jellemzői tekintetében vizsgált teljesítménye értékelésének számértékben kifejezett eredménye;
16.  „szint”: a teljesítmény kifejezése a potenciális teljesítmény osztályozása vagy egy meghatározott minimum- vagy maximumérték nélkül;
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
17.  „osztály”: a termékek teljesítményszintjeinek egy alsó és egy felső érték által határolt tartománya;
17.  „osztály”: a teljesítménynek a potenciális teljesítmények szisztematikus felosztása szerinti kifejezése;
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 22 pont
22.  „részegység”: legalább két különálló árucikkből álló együttes, amelyek közül az egyik termék;
törölve
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 24 pont – a pont
a)  nem esett át az eredeti gyártó által a használati utasításban meghatározott vagy az általános építőmérnöki ismeretek szerint szükségesnek ítélt javításon, tisztításon vagy rendszeres karbantartáson túlmutató eljáráson;
a)  nem esett át az eredeti gyártó által a használati utasításban meghatározott vagy az a legfrissebb területspecifikus műszaki ismeretek szerint szükségesnek ítélt javításon, tisztításon vagy rendszeres karbantartáson túlmutató eljáráson;
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 25 pont
25.  „rendeltetés”: a gyártó által tervezett felhasználás, beleértve a műszaki dokumentációban, a címkén, a használati utasításban vagy a reklámanyagokban meghatározott felhasználási feltételeket, miközben a csak az egyikben említett felhasználási módok már a „rendeltetés” részét képezik;
25.  „rendeltetés”: az építési termék gyártója által meghatározott, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációban foglalt rendeltetés;
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 26 pont
26.  „javítás”: a hibás termék olyan állapotba való visszaállításának folyamata, amelyben az teljesíteni tudja rendeltetését;
26.  „javítás”: a hibás termék javításának vagy hibás alkatrészei kicserélésének folyamata a termék olyan állapotba való visszaállítása érdekében, amelyben az teljesíteni tudja rendeltetését;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 27 pont
27.  „karbantartás”: olyan tevékenység, amelynek célja a termék olyan állapotban tartása, hogy az képes legyen az előírásoknak megfelelő működésre;
27.  „karbantartás”: olyan tevékenység, amelynek célja a termék olyan állapotban tartása, amelyben az képes a termékleírásnak megfelelő működésre;
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 31 pont
31.  „terméktípus”: az egyes termékek elméleti modellje, amelyet a rendeltetés és olyan jellemzők összessége határoz meg, amelyek kizárnak minden eltérést a teljesítmény vagy az e rendeletben vagy az e rendelettel összhangban meghatározott termékkövetelmények teljesítése tekintetében, és amely modellt egy adott gyártási folyamat során, nyersanyagok vagy alkatrészek adott kombinációjának felhasználásával állítottak elő, miközben a különböző gyártók ugyanolyan árucikkei szintén különböző terméktípusokhoz tartoznak;
31.  „terméktípus”: az egyes termékek elméleti modellje, amelyet a nyilatkozatban megadott teljesítmények ugyanazon sorozata határoz meg;
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 32 pont
32.  „a technika állása”: egy bizonyos cél elérésének módja, amely vagy a leghatékonyabb és a legfejlettebb, vagy ahhoz közel van, és így a választható módok átlaga feletti;
32.  „a technika állása”: egy bizonyos cél elérésének módja, amely vagy a leghatékonyabb és a legfejlettebb, vagy ahhoz közel van, és így meghaladja a választható módok átlagos szintjét, vagy olyan teljesítmény, amely a szokásos technológiák alkalmazásával jelenleg elérhető, függetlenül attól, hogy ez a technológiailag a legfejlettebb megoldás-e;
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 38 pont
38.  „harmonizált terület”: az e rendelet, a harmonizált műszaki előírások és az e rendelet alapján elfogadott, általánosan alkalmazandó bizottsági jogi aktusok közös hatálya alá tartozó terület;
38.  „harmonizált terület”: az e rendelet, a harmonizált műszaki előírások és az e rendelet alapján elfogadott, és az építési termékekre vonatkozó, általánosan alkalmazandó bizottsági jogi aktusok közös hatálya alá tartozó terület;
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
39.  „uniós jog”: az EUSZ, az EUMSZ, a jog általános elvei, az EUMSZ 288. cikkének második, harmadik és negyedik bekezdésében említett, általánosan alkalmazandó jogi aktusok, valamint minden olyan nemzetközi megállapodás, amelynek az Unió részes fele, vagy amelynek az Unió és tagállamai részes felei;
törölve
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 42 pont
42.  „egyedileg gyártott”: az ügyfél előírásai miatt a gyártási módszer tekintetében eltérés van a szóban forgó gazdasági szereplő által más ügyfelek számára előállított, összes többi termékhez képest;
42.  „egyedileg gyártott”: az ügyfél előírásai miatt a szóban forgó gazdasági szereplő által más ügyfelek számára előállított, összes többi termék gyártásához képest az ezen ügyfélnek szánt termékek gyártásához a gyártóberendezést át kell állítani;
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 44 pont
44.  „rendelésre készült”: az ügyfél előírásai miatt a méret vagy az anyag tekintetében eltérés van a szóban forgó gazdasági szereplő által más ügyfelek számára előállított, összes többi termékhez képest.
törölve
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 45 a pont (új)
45a.  „adathordozó”: egy készülékkel leolvasható lineáris vonalkód-szimbólum, kétdimenziós szimbólum vagy egyéb automatikus azonosítóadat-rögzítő adathordozó;
Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
46.  „harmonizált műszaki előírások”: az építési termékekre vonatkozó, a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban megállapított szabványok, amelyek hivatkozását a 34. cikkel összhangban a Hivatalos Lapban közzétették, és amelyek ezáltal az e rendelet, valamint a 4. cikk (3) és (4) bekezdésével, az 5. cikk (2) bekezdésével vagy a 22. cikk (4) bekezdésével összhangban elfogadott, műszaki előírásokat tartalmazó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazása céljából kötelezővé váltak;
46.  „harmonizált műszaki előírások”: az építési termékekre vonatkozó, a 4. cikk (2) bekezdése szerint, valamint a 4. cikk (3) és (4) bekezdésével, az 5. cikk (1) bekezdésével vagy a 22. cikk (4) bekezdésével összhangban elfogadott, műszaki előírásokat tartalmazó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban megállapított szabványok;
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
48.  „kettős felhasználású termék”: olyan termék, amelyet a gyártó termékként és más rendeltetésű olyan árucikként való felhasználásra szánt, amely nem tartozna e rendelet hatálya alá, ha kizárólag az említett másik rendeltetése lenne;
48.  „kettős felhasználású termék”: olyan termék, amelyet a gyártó termékként vagy olyan más rendeltetésű árucikként való felhasználásra szánt, amely nem tartozna e rendelet hatálya alá, ha kizárólag az említett másik rendeltetése lenne;
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 51 pont
51.  „teljes munkaidős egyenérték”: egy teljes munkaidőben foglalkoztatott személynek az érintett tagállam által meghatározott munkaereje, vagy több, részmunkaidőben foglalkoztatott, összesen ugyanannyi napi vagy heti óraszámban foglalkoztatott személy munkaereje;
törölve
Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 57 pont
57.  „közvetítő”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely termékek forgalomba hozatalához vagy közvetlen beépítéséhez közvetítői szolgáltatást nyújt;
57.  „közvetítő”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely termékek forgalomba hozatalához közvetítői szolgáltatást nyújt;
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 69 pont
69.  „hatóság”: az Európai Bizottság, annak ügynökségei, valamint bármely bejelentő hatóság, kijelölő hatóság vagy piacfelügyeleti hatóság, kivéve, ha a vonatkozó rendelkezés másként rendelkezik: függetlenül attól, hogy mely tagállamban található;
törölve
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 70 pont
70.  „kockázatot jelentő termék”: olyan termék, amely teljes életciklusa alatt és még akkor is, ha közvetetten keletkezett, potenciálisan káros hatással lehet az emberek egészségére és biztonságára, a környezetre vagy az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesítésére, amikor azokat a szóban forgó építményekbe beépítik, olyan mértékben, amely a technika állását figyelembe véve meghaladja a rendeltetésszerű használat szempontjából, valamint rendes vagy észszerűen előrelátható használati feltételek mellett észszerűnek és elfogadhatónak ítélt mértéket;
70.  „kockázatot jelentő termék”: olyan termék, amely elválaszthatatlan jellemzői miatt teljes életciklusa alatt potenciálisan káros hatással lehet az emberek egészségére és biztonságára, a környezetre vagy az építményekre vonatkozó alapvető követelmények teljesítésére, amikor azokat a szóban forgó építményekbe beépítik, olyan mértékben, amely a technika állását figyelembe véve meghaladja a rendeltetésszerű használat szempontjából, valamint rendes vagy észszerűen előrelátható használati feltételek mellett észszerűnek és elfogadhatónak ítélt mértéket;
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 71 a pont (új)
71a.  „dekorációs célok”: olyan célok, amelyek nem hozhatók összefüggésbe az építményt szolgáló szerkezeti funkciókkal vagy az I. mellékletben felsorolt, az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel.
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 71 b pont (új)
71b.  „melléktermék”: a 2008/98/EK irányelv 5. cikke értelmében vett melléktermék;
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 71 c pont (új)
71c.  „újrafeldolgozhatóság”: a hulladékanyagok vagy termékek kapcsán fennálló azon lehetőség, hogy újrafeldolgozásra való előkészítésük céljából meghatározott hulladékáramokként hatékonyan és eredményesen különítsék el, gyűjtsék, szétválogassák és tárolják, majd a megfelelő ipari folyamatokon keresztül újrafeldolgozzák és újrafeldolgozott anyagokká vagy termékekké dolgozzák fel őket, miközben minimálisra csökkentik az eredeti anyaghoz vagy termékhez viszonyított minőségi vagy funkcionalitásbeli veszteségeket.
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  A szabványosítási kérelmek és a harmonizált műszaki előírások kidolgozásának alapját az I. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott, az építményekre vonatkozó alapkövetelmények képezik.
(1)  Az építési termékek alapvető jellemzőit az I. melléklet A. részében meghatározott, az építményekre vonatkozó alapkövetelmények alapján kell meghatározni. Az építési termékek alapvető jellemzőit a Bizottság határozza meg, figyelembe véve a tagállamok szabályozási igényeit és az Unió biztonsági, környezetvédelmi, körforgásos gazdasághoz kapcsolódó és éghajlat-politikai célkitűzéseit. A szabványosítási kérelmek és a harmonizált műszaki előírások kidolgozásának alapját a meghatározott alapvető jellemzők, valamint az I. melléklet B. részében felsorolt alapvető környezeti jellemzők képezik.
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott vagy az I. melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt alapvető jellemzőket és az értékelésük módszereit olyan szabványokban kell meghatározni, amelyek e rendelet alkalmazásában kötelezővé válnak. A termékek alapvető jellemzőit az építményekre vonatkozó alapvető követelmények figyelembevételével kell meghatározni, tekintettel a tagállamok szabályozási igényeire.
Az (1) bekezdéssel összhangban meghatározott alapvető jellemzőket vagy az I. melléklet B. részében felsorolt alapvető környezeti jellemzőket és az értékelésük módszereit olyan szabványokban kell meghatározni, amelyek e rendelet alkalmazásában, a 6a. cikk (9) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén válnak kötelezővé.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság szabványosítási kérelmeket adhat ki az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkével összhangban, amely az ezen alapvető jellemzők és értékelési módszereik megállapítására vonatkozó alapelveket és sarökköveket határozza meg.
Az első albekezdés alkalmazásában a Bizottság szabványosítási kérelmeket ad ki az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkével összhangban, amely az ezen alapvető jellemzők és értékelési módszereik megállapítására vonatkozó alapelveket és sarökköveket határozza meg. Ezek a szabványosítási kérelmek magukban foglalhatják az ezen alapvető jellemzőkre vonatkozó küszöbszintek és teljesítményosztályok meghatározására irányuló kérést, valamint azt, hogy a gyártók mely alapvető jellemzőket tüntethetik fel, illetve melyeket kell megadniuk. Ebben az esetben a Bizottság a szabványosítási kérelemben meghatározza a küszöbszintek, teljesítményosztályok és kötelező jellemzők megállapításához teljesítendő követelményeket.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
A küszöbszintek és teljesítményosztályok meghatározására vonatkozó szabványosítási kérelmeket a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban hatásvizsgálatnak kell kísérnie.
Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)
A Bizottság szabványosítási kérelmeket ad ki a használt építési termékek alapvető jellemzőire vonatkozó egyedi követelmények megállapítása céljából.Ezeket a szabványosítási kérelmeket a 93a. cikkel összhangban kidolgozott munkatervvel összhangban kell kiadni.
Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés
A vonatkozó szabványosítási kérelmek olyan kérést is tartalmazhatnak, hogy az európai szabványügyi szervezet az első albekezdésben említett szabványokban határozza meg az alapvető jellemzők tekintetében az önkéntes vagy kötelező küszöbszinteket és teljesítményosztályokat, valamint azt, hogy a gyártók mely alapvető jellemzőkről nyilatkozhatnak, illetve melyekről kell nyilatkozniuk. Ebben az esetben a Bizottság a szabványosítási kérelemben meghatározza a küszöbszintek, osztályok és kötelező jellemzők megállapításának alapelveit és sarokköveit.
törölve
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés
A Bizottság a hivatkozásnak a Hivatalos Lapban a 34. cikkel összhangban történő közzététele előtt ellenőrzi, hogy a szabványok tiszteletben tartják-e az alapelveket és a sarokköveket, valamint az uniós jogot.
törölve
Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A (2) bekezdéstől eltérve, valamint a tagállamok szabályozási igényeinek kielégítése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkében foglalt célok elérése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy meghatározott termékcsaládokra és -kategóriákra vonatkozóan meghatározza az önkéntes vagy kötelező alapvető jellemzőket és azok értékelési módszereit az alábbi esetek bármelyikében:
(3)  Bár elsőbbséget kell biztosítani a szabványok kidolgozásának, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy meghatározott termékcsaládokra és -kategóriákra vonatkozóan meghatározza az önkéntes vagy kötelező alapvető jellemzőket és azok értékelési módszereit, amennyiben az e cikk (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban benyújtott kérelem alapján nem került sor a szóban forgó alapvető jellemzőkre vonatkozó harmonizált szabvány kidolgozására, és észszerű időn belül nem is várható ilyen szabvány bejelentése, továbbá az alábbi feltételek bármelyike teljesül:
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)
-a)  a Bizottság felkért egy vagy több európai szabványügyi szervezetet, hogy dolgozzon ki harmonizált szabványt a követelményekre vonatkozóan, és a felkérést egyik európai szabványügyi szervezet sem fogadta el;
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  indokolatlan késedelmet szenved a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett egyes szabványoknak az európai szabványügyi szervezetek általi elfogadása, miközben indokolatlan késedelem áll fenn, mivel az európai szabványügyi szervezet a szabványosítási kérelemben meghatározott határidőn belül nem nyújtja be a szabványt;
a)  indokolatlan késedelmet szenved a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett egyes szabványoknak az európai szabványügyi szervezetek általi elfogadása; indokolatlan késedelemnek az minősül, ha az európai szabványügyi szervezet a kérelemben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb a szabványosítási kérelem átvételét követő két éven belül nem nyújtja be a szabványt;
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés– b pont
b)  sürgetően szükséges olyan, fokozottan harmonizált műszaki előírások elfogadása, amelyek nem feleltethetők meg kizárólag a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabványoknak;
törölve
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  az I. melléklet A. részének 1. pontjában meghatározott, illetve az I. melléklet A. részének 2. pontjában található alapvető munkakövetelményekre utaló egy vagy több alapvető jellemzőre nem terjednek ki a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabványok, amelyek hivatkozásait a Hivatalos Lapban már közzétették;
c)  az I. melléklet A. részében meghatározott, illetve az I. melléklet B. részében található alapvető munkakövetelményekre utaló egy vagy több alapvető jellemzőre nem terjednek ki a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabványok, amelyek hivatkozásait a Hivatalos Lapban már közzétették, és az európai szabványügyi szervezetek megtagadták a vonatkozó szabvány kellő időben történő felülvizsgálatát vagy módosítását;
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabványok egyéb okok miatt nem tekinthetők elégségesnek a tagállamok szabályozási igényeinek vagy a gazdasági szereplők igényeinek kielégítéséhez;
törölve
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)
da)  szükség van a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabvány felülvizsgálatára vagy módosítására a tagállamok szabályozási igényeinek kielégítése vagy az Unió biztonsági, környezetvédelmi, körforgásos gazdasághoz kapcsolódó és éghajlat-politikai célkitűzéseihez való igazodás érdekében, és az európai szabványügyi szervezetek megtagadták a vonatkozó szabvány felülvizsgálatát vagy módosítását, illetve nem tudták azt kellő időben elvégezni;
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – e pont
e)  a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett előírások nem állnak összhangban az EU éghajlat-politikai és környezetvédelmi jogszabályaival és törekvéseivel;
törölve
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – f pont
f)  a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabványokra való hivatkozásokat a 34. cikk (4) bekezdésében meghatározott okok vagy egyéb jogi okok miatt nem lehet közzétenni a Hivatalos Lapban;
f)  szükség van egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott, de a Hivatalos Lapban – a 6a. cikk (8) bekezdése értelmében – közzé nem tehető valamely szabvány vagy annak egy részének kiigazítására;
Módosítás 136
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 albekezdés – g pont
g)  a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabványokra való hivatkozásokat törölték a Hivatalos Lapból, vagy korlátozással tették közzé.
törölve
Módosítás 137
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
(4)  A tagállamok szabályozási igényeinek kielégítése, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkében foglalt környezetvédelmi, biztonsági és harmonizációs célok megvalósítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet bizonyos termékcsaládok és -kategóriák tekintetében, a következők meghatározása révén:
(4)  Bár elsőbbséget kell biztosítani a szabványok kidolgozásának, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően e rendelet kiegészítésére felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a tagállamok sürgős szabályozási igényeinek kielégítése, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkében foglalt környezetvédelmi, biztonsági és harmonizációs célok megvalósítása érdekében. Ilyen esetben a Bizottság meghatározott termékcsaládok és -kategóriák tekintetében meghatározhatja a következőket:
Módosítás 138
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása előtt a Bizottság tájékoztatja az 1025/2012/EU rendelet 22. cikkében említett bizottságot arról, hogy megítélése szerint teljesülnek a (3) és (4) bekezdésben foglalt feltételek.
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottság konzultál az érintett európai szabványügyi szervezetekkel és az 1025/2012/EU rendelet alapján uniós finanszírozásban részesülő európai érdekelt szervezetekkel.
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 c bekezdés (új)
(4c)  Amennyiben egy európai szabványügyi szervezet harmonizált szabványt fogad el, és az a 6a. cikk (9) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kötelezővé válik, a Bizottság hatályon kívül helyezi az e cikk (3) vagy (4) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat vagy e jogi aktusok azon részeit, amelyek a szabványban foglalt követelményekkel foglalkoznak.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően – a műszaki fejlődéshez való igazodás, valamint az új kockázatok és környezeti szempontok figyelembevétele érdekében – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa az I. melléklet A. részét.
(5)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően – a műszaki fejlődéshez való igazodás, az új kockázatok és környezeti szempontok figyelembevétele, valamint a 93a. cikk (2) bekezdése alapján megállapított szabványosítási prioritásoknak való megfelelés érdekében – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet A. részének módosítása céljából.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)
4a. cikk
Tájékoztatási termékkövetelmények
Az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi építési terméknek a forgalomba hozatalt megelőzően meg kell felelnie az I. melléklet C3. részében meghatározott termékinformációs követelményeknek.
Az I. melléklet C3. részében meghatározott termékinformációs követelményeket az adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan a Bizottság által a 87. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok vagy a Bizottság által a 4. cikk (2) bekezdése szerint benyújtott szabványosítási kérelem nyomán elfogadott szabványok útján lehet meghatározni.
Az I. melléklet C3. részében meghatározott kötelező termékinformációkat minden építési termék esetében fel kell tüntetni a termék csomagolásán vagy kísérő dokumentumban a 21. cikk (5) bekezdésének megfelelően. A harmonizált műszaki előírások hatálya alá tartozó építési termékek esetében a kötelező termékinformációknak elérhetőnek kell lenniük a digitális termékútlevélen keresztül.
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi termék a forgalomba hozatal vagy közvetlen beépítés előtt megfelel az I. melléklet D. részében meghatározott általános, közvetlenül alkalmazandó termékkövetelményeknek és az I. melléklet B. és C. részében meghatározott, az adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan a (2) bekezdéssel összhangban meghatározott termékkövetelményeknek. Az I. melléklet B. és C. részében meghatározott termékkövetelmények csak akkor alkalmazandók, ha azokat a (2) bekezdéssel összhangban határozták meg.
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek kiegészítik ezt a rendeletet azáltal, hogy az adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan meghatározzák az I. melléklet C1. és C2. részében meghatározott termékkövetelményeket.
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az e rendelet hatálya alá tartozó építési termékeknek a forgalomba hozatalt megelőzően meg kell felelniük az említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott termékkövetelményeknek.
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az I. melléklet B., C. és D. részében megállapított termékkövetelmények meghatározása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet oly módon, hogy bizonyos termékcsaládokra és -kategóriákra vonatkozóan meghatározza ezeket a termékkövetelményeket, és megállapítja a megfelelő értékelési módszereket. Miután a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározta ezeket a termékkövetelményeket, szabványosítási kérelmeket adhat ki, amelyek célja olyan önkéntes harmonizált szabványok kidolgozása, amelyek az e felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott kötelező termékkövetelményeknek való megfelelés vélelmét biztosítják.
(2)  Az I. melléklet C1. és C2. részében megállapított termékkövetelményeknek az e cikk (1) bekezdése szerinti meghatározásakor a Bizottság bizonyos termékcsaládok és -kategóriák tekintetében meghatározhatja, hogy e követelmények közül melyeket kell alkalmazni az adott termékcsaládra vagy -kategóriára, és megállapíthatja a megfelelő értékelési módszereket. Miután a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározta ezeket a termékkövetelményeket, szabványosítási kérelmeket ad ki, amelyek célja olyan harmonizált szabványok kidolgozása, amelyek biztosítják az e kötelező termékkövetelményeknek való megfelelés vélelmét. Amennyiben nincs harmonizált szabvány, a Bizottság egyértelmű iránymutatásokat dolgoz ki a gyártók számára a termékkövetelményeknek való megfelelés igazolásának módjáról.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően – a műszaki fejlődéshez való igazodás, valamint különösen az új kockázatok és környezeti szempontok figyelembevétele érdekében – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa az I. melléklet B., C. és D. részét.
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően – a műszaki fejlődéshez való igazodás, az új kockázatok és környezeti szempontok figyelembevétele, valamint a 93a. cikk (2) bekezdése alapján megállapított szabványosítási prioritásoknak való megfelelés érdekében – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet B., C. és D. részének módosítása céljából.
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím
Értékelési és ellenőrzési rendszerek és azok termékspecifikus módozatai
Értékelési és ellenőrzési rendszerek
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az egyedi megközelítés alkalmazása és a gyártókra háruló esetleges terhek minimalizálása, továbbá az egészség, a biztonság és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet oly módon, hogy minden egyes termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan meghatározza az V. mellékletben felsoroltak közül az alkalmazandó értékelési és ellenőrzési rendszert. A Bizottság az alapvető jellemző vagy termékkövetelmény alapján történő differenciálás révén ugyanazon termékcsalád vagy -kategória vonatkozásában eltérő értékelési és ellenőrzési rendszereket is meghatározhat.
(1)  Az egyedi megközelítés alkalmazása és a gyártókra háruló esetleges terhek minimalizálása, továbbá az egészség, a biztonság és a környezet magas szintű védelmének biztosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet oly módon, hogy minden egyes termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan meghatározza, hogy az V. mellékletben felsorolt értékelési és ellenőrzési rendszerek közül melyeket kell alkalmazni. A Bizottság az alapvető jellemző vagy termékkövetelmény alapján történő differenciálás révén ugyanazon termékcsalád vagy -kategória vonatkozásában eltérő értékelési és ellenőrzési rendszereket is meghatározhat.
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Az értékelési és ellenőrző rendszereket a harmonizált műszaki előírásokkal együtt kell meghatározni a rendeltetésszerű használattól függően, valamint egyértelmű, érthető és átlátható kritériumok alapján. Figyelembe kell venni a termékhibákból eredő potenciális károkat, a kissé eltérő termelési feltételek esetén várható teljesítményváltozást, a gyártási folyamat hibáinak lehetőségét, valamint azt, hogy mennyire könnyen ismerhetők fel a gyártási hibák.
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az V. mellékletben foglalt követelmények vagy kötelezettségek alkalmazásának megkönnyítése és harmonizálása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet oly módon, hogy egy adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan meghatározza ezeket a követelményeket és kötelezettségeket.
(2)  Az V. mellékletben foglalt követelmények vagy kötelezettségek alkalmazásának megkönnyítése és harmonizálása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet oly módon, hogy egy adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan meghatározza ezeket az értékelési és ellenőrzési követelményeket és kötelezettségeket.
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  A bejelentett szervezetek vagy gyártók rendszeres meg nem feleléseinek ellensúlyozása, illetve a műszaki fejlődéshez való igazodás érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén módosítsa ezt a rendeletet oly módon, hogy további értékelési vagy ellenőrzési lépéseket vezet be az V. mellékletben szereplő rendszerekbe.
törölve
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
6 a cikk (új)
6a. cikk
Az építési termékekre vonatkozó szabványok
(1)  Az építési termékekre vonatkozó szabványokat az európai szabványügyi szervezetek a Bizottság által kiadott szabványosítási kérelem alapján állapítják meg.
(2)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, melyekben egyértelmű és stabil szabályokat rögzít a teljes szabványosítási folyamatra vonatkozóan, beleértve a szerepeket, a felelősségi köröket, a hatásköröket és az általános eljárási határidőket valamennyi érintett fél számára, valamint az alkalmazandó sablonokat.
Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat legkésőbb [e rendelet hatályba lépését követő 1 év]-ig el kell fogadni.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (1) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
(3)  Valamely európai szabványügyi szervezet kérésére a Bizottság adminisztratív támogatást nyújthat az európai szabványügyi szervezeten belüli belső jogi részleg létrehozásához, amelynek feladata a szabványok jogi ellenőrzése, valamint a szabványok koherenciájának, illetve annak biztosítása, hogy azok jogi szempontból kifogástalanok legyenek.
(4)  A 4. cikk (2) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusokban meghatározott, építési termékekre vonatkozó szabványok e rendelet alkalmazásában az e cikk (9) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok közzétételét követő 12 hónap elteltével kötelezően alkalmazandók. Az említett közzététel időpontjától a szabványok a gyártó kérésére önkéntesen alkalmazhatók. A szabványok meghatározzák a termékek által alapvető jellemzőik tekintetében nyújtott teljesítmény értékelésére szolgáló módszereket és kritériumokat. A szabványok megállapíthatnak egyszerűsített és kevésbé költséges vizsgálati módszereket a termékek alapvető jellemzőikkel, osztályaikkal, küszöbszintjeikkel vagy termékkövetelményeikkel kapcsolatos teljesítményének értékelésére, ahol ez indokolt és az eredmények pontosságát, hitelességét és állandóságát nem veszélyezteti.
(5)  Az 5. cikk (2) bekezdésének második mondata vagy a 22. cikk (4) bekezdésének harmadik mondata alapján kidolgozott, építési termékekre vonatkozó szabványok önkéntesek. Azokról a termékekről, amelyek megfelelnek az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott olyan önkéntes szabványoknak vagy azok részeinek, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I. melléklet C1. és C2. részében meghatározott követelményeknek, amelyeket az 5. cikk (2) bekezdésének második mondatával összhangban elfogadott harmonizált műszaki leírások az adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan meghatároznak, amennyiben e követelmények az említett önkéntes szabványok hatálya alá tartoznak, és ezt a hatályt az adott harmonizált szabványban pontosan megállapították. Azokról a gyártókról, amelyek betartják a 22. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott olyan önkéntes szabványokat vagy azok részeit, amelyek hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, vélelmezni kell, hogy megfelelnek a 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, amennyiben e követelmények az önkéntes szabványok hatálya alá tartoznak, és ezt a hatályt az adott harmonizált szabványban pontosan megállapították.
(6)  A Bizottságnak kötelezően értékelnie kell, hogy az európai szabványügyi szervezetek által megállapított, építési termékekre vonatkozó szabványok megfelelnek-e a vonatkozó szabványosítási kérelmeknek, e rendeletnek és más uniós jogszabályoknak.
A Bizottság a szabvány átvételét követő hat hónapon belül elvégzi az e bekezdés első albekezdésében említett értékelést. Annak érdekében, hogy a Bizottság az említett határidőn belül eleget tehessen ennek a kötelezettségnek, az európai szabványügyi szervezetek az 1025/2012/EU rendelet 10. cikkének (5) bekezdésével összhangban rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot a szabvány jellegű dokumentum előrehaladásáról és tartalmáról.
(7)  A Bizottság lehetőség szerint részt vesz a kért európai szabvány jellegű dokumentumokat kidolgozó európai szabványügyi szervezetek informális és hivatalos vizsgálataiban, különösen azokban, amelyek a szabvány jellegű dokumentumok e rendeletnek és más uniós jogszabályoknak való megfelelésével kapcsolatosak.
(8)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy szabvány vagy annak valamely része nem kielégítő, és ezért úgy dönt, hogy nem fogad el e cikk (9) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktust a szóban forgó szabvány életbe léptetésére, a szabványtervezet átvételét követő 6 hónapon belül erről írásos indokolást nyújt az európai szabványügyi szervezet számára, amelyben ismerteti a szükséges javításokat. Ilyen esetben a Bizottság megbízhatja az európai szabványügyi szervezetet a szabvány kijavításával, vagy a 4. cikk (3) bekezdésének f) pontjával összhangban felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kiegészítse ezt a rendeletet a szóban forgó szabványok vagy azok részeinek módosítása révén.
(9)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban benyújtott kérelem alapján kidolgozott szabvány teljes mértékben megfelel a szabványosítási kérelemben foglalt követelményeknek, a 87. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el, amelyben életbe lépteti a szabványt e rendelet kiegészítése céljából.
(10)  A Bizottság a kedvező értékelést követő 90 napon belül közzéteszi vagy korlátozásokkal közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában az építési termékekre vonatkozó, megfizethető áron rendelkezésre bocsátott, elfogadott, önkéntes és megfelelő szabványok hivatkozásainak jegyzékét.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
(1)  A harmonizált területet átfogó jellegűnek kell tekinteni, amely kiterjed az egyéb uniós jogszabályok hatálya alá nem tartozó termékekre vonatkozó összes lehetséges követelményre.
(1)  A harmonizált területet átfogó jellegűnek kell tekinteni, amely kiterjed az építési termékekre vonatkozó összes érvényben lévő és jövőbeli jogi követelményre.
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Ez a bekezdés közbeszerzési pályázatokra vagy közvetlenül odaítélt szerződésekre is alkalmazandó, amennyiben a szóban forgó közbeszerzési eljárásokat vagy közvetlen odaítéléseket közjogi intézmények közvetlen vagy közvetett irányítása alatt, illetve a közbeszerzési eljárásokra vagy közvetlenül odaítélt szerződésekre vonatkozó állami rendelkezésekre való hivatkozással hajtják végre. Ez a bekezdés a pénzügyi ösztönzők kivételével a vissza nem térítendő támogatásokra vagy más pozitív ösztönzőkre is alkalmazandó. A harmonizált műszaki leírások azonban lehetővé tehetik vagy ajánlhatják a tagállamoknak, hogy a közbeszerzési pályázatok, szerződések, vissza nem térítendő támogatások vagy más pozitív ösztönzők odaítélésére vonatkozó döntéseket a 4. cikk (4) bekezdésével összhangban meghatározott alosztályoktól vagy további osztályoktól eltérő alosztályokhoz vagy további osztályokhoz kössék, amennyiben azok továbbra is a szóban forgó harmonizált műszaki leírásokkal összhangban értékelt környezeti teljesítményekre vonatkoznak.
törölve
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az egyes termékcsaládok vagy -kategóriák tekintetében általuk megkövetelt alapvető jellemzőkről, a vonatkozó termékkövetelményekről és az általuk alkalmazott értékelési módszerekről. Ezekre az alapvető jellemzőkre, követelményekre és értékelési módszerekre proaktív módon hivatkoznak minden, a harmonizált műszaki előírások kidolgozása szempontjából releváns fórumon és alkalommal. A harmonizált műszaki előírásokat kidolgozó fórumok figyelembe veszik ezeket az alapvető jellemzőket, követelményeket és értékelési módszereket. Az alapvető jellemzőket a harmonizált műszaki előírások a lehető legteljesebb mértékben tartalmazzák.
(3)  A tagállamok tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az egyes termékcsaládok vagy -kategóriák tekintetében általuk megkövetelt alapvető jellemzőkről, a vonatkozó termékkövetelményekről és az általuk alkalmazott értékelési módszerekről. E tájékoztatás megkönnyítése érdekében a tagállamok az egységes digitális kapun keresztül nyilvántartásba veszik az építési termékek területükön való felhasználhatóságát közvetlenül vagy közvetve befolyásoló valamennyi nemzeti szabályozási és közigazgatási intézkedésüket.
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben egy tagállam valamely, az egészséggel, biztonsággal vagy a környezetvédelemmel – beleértve az éghajlatot is – összefüggő kényszerítő okból szükségesnek tartja, hogy a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérve rendelet útján követelményeket állapítson meg vagy közigazgatási intézkedéseket hozzon, értesíti erről a Bizottságot, aminek során megindokolja a megállapított eljárási kötelezettségek szükségességét, és kifejti, hogy milyen szabályozási igényt kíván kielégíteni, továbbá bizonyítja mind a szabályozási igény fennállását, mind pedig a harmonizált terület és az egyéb uniós jog hatálya alá tartozó területek lefedettségének hiányát. A tagállamok e célból adott esetben az (EU) 2015/1535 irányelv szerinti értesítési eljárást alkalmazzák.
(4)  Amennyiben egy tagállam valamely, az egészséggel, biztonsággal vagy a személyek védelmével, valamint a környezetvédelemmel összefüggő kényszerítő okból – beleértve az éghajlattal összefüggő okokat vagy a vészhelyzeteket – szükségesnek tartja, hogy a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérve rendelet útján követelményeket állapítson meg vagy közigazgatási intézkedéseket hozzon, értesíti erről a Bizottságot, aminek során megindokolja a megállapított eljárási kötelezettségek szükségességét, és kifejti, hogy milyen szabályozási igényt kíván kielégíteni, továbbá bizonyítja mind a szabályozási igény fennállását, mind pedig a harmonizált terület és az egyéb uniós jog hatálya alá tartozó területek lefedettségének hiányát. A tagállamok e célból adott esetben az (EU) 2015/1535 irányelv szerinti értesítési eljárást alkalmazzák.
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján engedélyezi a (4) bekezdés szerint bejelentett nemzeti intézkedést, amennyiben:
A Bizottság a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendelet kiegészítése céljából az e cikk (4) bekezdése szerint bejelentett nemzeti intézkedés engedélyezése révén, amennyiben:
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  meggyőződik arról, hogy a rendelet vagy a közigazgatási intézkedés a (4) bekezdésben említett, az egészséggel, biztonsággal vagy a környezet védelmével kapcsolatos kényszerítő okok fényében kellően indokoltnak tűnik;
a)  meggyőződött arról, hogy a rendelet vagy a közigazgatási intézkedés a (4) bekezdésben említett, az egészséggel, biztonsággal vagy a környezet védelmével kapcsolatos kényszerítő okok fényében kellően indokolt;
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
törölve
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés
A Bizottság a 88. cikk (3) bekezdésében említett eljárás keretében azonnal alkalmazandó végrehajtási jogi aktusokat fogad el, ha az emberek egészségével és biztonságával vagy a környezet védelmével összefüggésben felmerülő, kellően indokolt esetekben ez rendkívül sürgős okból szükséges.
törölve
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés
(6)  A tagállamok valamennyi, a termékek területükön való felhasználhatóságát közvetlenül vagy közvetve befolyásoló nemzeti szabályozásukat és közigazgatási intézkedésüket regisztrálják az egységes digitális kapun keresztül.
törölve
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész
(7)  Ez a rendelet nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy kötelező betétdíjas rendszereket vezessenek be, kötelezzék a gyártókat arra, hogy közvetlenül vagy importőreiken és forgalmazóikon keresztül visszavegyék a használt vagy nem használt termékeket, valamint hogy kötelezettségeket állapítsanak meg a hulladékká vált termékek gyűjtésére és kezelésére vonatkozóan, feltéve, hogy az alábbiak mindegyike teljesül:
(7)  Ez a rendelet nem akadályozza a tagállamokat abban, hogy kötelező betétdíjas rendszereket vezessenek be, kötelezzék a gyártókat arra, hogy közvetlenül vagy importőreiken és forgalmazóikon keresztül visszavegyék a használt vagy nem használt, nem rendelésre készült termékeket, valamint hogy kötelezettségeket állapítsanak meg a hulladékká vált termékek gyűjtésére és kezelésére vonatkozóan, feltéve, hogy az alábbiak mindegyike teljesül:
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 8 bekezdés
(8)  A tagállamok megtilthatják a 22. cikk (2) bekezdésének j) pontjával és a 26. cikkel összhangban visszavett termékek megsemmisítését, vagy e termékek megsemmisítését attól tehetik függővé, hogy azokat előzetesen valamely, a termékek nem kereskedelmi célú felhasználását szolgáló nemzeti közvetítő platformon forgalmazták-e.
(8)  A tagállamok megtilthatják feleslegessé vált és el nem adott termékek, valamint a 22. cikk (2) bekezdésének j) pontjával és a 26. cikkel összhangban visszavett termékek megsemmisítését, vagy e termékek megsemmisítését attól tehetik függővé, hogy azokat előzetesen valamely, a termékek nem kereskedelmi célú felhasználását szolgáló nemzeti közvetítő platformon forgalmazták-e.
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
A termékek kettős értékelésének elkerülése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kiegészítse ezt a rendeletet azon feltételek meghatározása révén, amelyek alapján az egyéb uniós jog szerinti kötelezettségek teljesítése bizonyos, az e rendelet szerinti kötelezettségeknek is eleget tesz, amennyiben ellenkező esetben az egészség, a biztonság vagy a környezetvédelem ugyanazon szempontját e rendelet és más uniós jogszabályok alapján párhuzamosan értékelnék.
Annak érdekében, hogy elkerüljék a termékek egészséghez, biztonsághoz vagy környezetvédelemhez kapcsolódó azonos jellemzőinek kettős értékelését, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kiegészítse ezt a rendeletet azon feltételek meghatározása révén, amelyek alapján az egyéb uniós jog szerinti kötelezettségek teljesítése bizonyos, az e rendelet szerinti kötelezettségeknek is eleget tesz.
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)
Amennyiben ez a rendelet és az (EU) 2019/1020 rendelet, az 1025/2012/EU rendelet, a 765/2008/EK rendelet, a 2001/95/EK irányelv, az (EU) 2019/1937 irányelv és a(z) [XXX] rendelet (a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelet) között összeütközés merül fel, ez a rendelet az irányadó.
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben egy termék a 4. cikk (2) vagy (3) bekezdésének megfelelően elfogadott harmonizált műszaki előírás hatálya alá tartozik, a gyártó aláveti magát az V. mellékletben meghatározott alkalmazandó értékelési és ellenőrzési rendszernek, és a termék forgalomba hozatala előtt teljesítménynyilatkozatot állít ki. Harmonizált műszaki előírás hatálya alá nem tartozó termék gyártója a vonatkozó európai értékelési dokumentummal és az európai műszaki értékeléssel összhangban teljesítménynyilatkozatot adhat ki.
(1)  Amennyiben egy építési termék a 4. cikk (2), (3) vagy (4) bekezdésének megfelelően elfogadott harmonizált műszaki előírás hatálya alá tartozik, a gyártó aláveti magát az V. mellékletben meghatározott alkalmazandó értékelési és ellenőrzési rendszernek, és a termék forgalomba hozatala előtt teljesítménynyilatkozatot állít ki. Harmonizált műszaki előírás hatálya alá nem tartozó termék gyártója a vonatkozó európai értékelési dokumentummal és az európai műszaki értékeléssel összhangban teljesítménynyilatkozatot adhat ki.
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
(3)  A teljesítménynyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek, és a szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban felelősség terheli még akkor is, ha nem járt el gondatlanul. A tagállamok a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak tekintik mindaddig, amíg fel nem merül ennek ellenkezője.
(3)  A teljesítménynyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek, és a szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályokkal összhangban felelősség terheli. A tagállamok a gyártó által kiállított teljesítménynyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak tekintik mindaddig, amíg fel nem merül ennek ellenkezője.
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az egyedi vagy rendelésre készült, nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt terméket – a 3D nyomtatással vagy már létező öntőformákkal készült termékek kivételével – a termék biztonságos beépítéséért is felelős gyártó egyetlen, beazonosítható építménybe építi be, összhangban az alkalmazandó nemzeti szabályokkal és az alkalmazandó nemzeti szabályok szerint kijelölt, az építmény biztonságos kivitelezésért felelős személyek felügyelete mellett;
a)  a terméket egyedileg vagy rendelésre, nem sorozatgyártás keretében meghatározott célra gyártotta a termék építményekbe történő biztonságos beépítéséért is felelős gyártó, összhangban az alkalmazandó nemzeti szabályokkal és az alkalmazandó nemzeti szabályok szerint kijelölt, az építmény biztonságos kivitelezésért felelős személyek felügyelete mellett;
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a terméket – a 3D nyomtatással vagy már létező öntőformákkal készült termékek kivételével – az építkezés helyszínén, nem sorozatban gyártották, az alkalmazandó nemzeti szabályok szerint az építménybe való beépítés céljával, és a tagállami előírások szerint kijelölt, a biztonságos kivitelezésért felelős személyek felügyelete mellett; vagy
törölve
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok mentesíthetik a 9. cikk (1) bekezdése alól az építményeknek az újrahasználatra előkészített vagy újragyártott termékektől eltérő részeit, feltéve, hogy a szóban forgó rész az adott tagállam területén kívül nem kerül forgalomba.
törölve
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A teljesítménynyilatkozatot a II. mellékletben található minta felhasználásával kell kiállítani. A teljesítménynyilatkozat kiterjed legalább az I. melléklet A. részének 2. pontjában felsorolt kötelező alapvető jellemzők tekintetében nyújtott teljesítményre, a műszaki előírások vagy a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban elfogadott harmonizált felhatalmazáson alapuló jogi aktusok értelmében kötelező fő jellemzőkre, valamint a környezeti fenntarthatóság 22. cikk (1) bekezdésében említett értékelésére.
(2)  A teljesítménynyilatkozatot a II. mellékletben található minta felhasználásával kell kiállítani – a melléklet 12. és 13c. pontjának figyelmen kívül hagyásával.
Módosítás 172
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet45 31. vagy adott esetben 33. cikkében említett információkat a teljesítménynyilatkozattal együtt kell rendelkezésre bocsátani.
(4)  Az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet45 31. cikkében említett biztonsági adatlapokat a teljesítménynyilatkozattal együtt kell rendelkezésre bocsátani, amennyiben az építési terméket ipari vagy szakmai felhasználónak szállítják.
Az 1907/2006/EK rendelet 33. cikkében említett információkat a teljesítménynyilatkozattal együtt kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani.
__________________
__________________
45 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
45 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
Módosítás 173
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a használt termék esetében nem áll rendelkezésre az eredeti gyártó vagy másik gazdasági szereplő által e rendelet vagy a 305/2011/EU rendelet alapján kiállított teljesítménynyilatkozat, a gazdasági szereplő az e rendelet szerinti teljes eljárás lefolytatása nélkül is kiállíthat új teljesítménynyilatkozatot, amennyiben a rendeltetést „díszítési célra” korlátozza. Amennyiben a gazdasági szereplő élt ezzel az eltéréssel, a teljesítménynyilatkozatot „használt termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat” jelöléssel kell ellátni.
(2)  Amennyiben a használt termék esetében nem áll rendelkezésre az eredeti gyártó vagy másik gazdasági szereplő által e rendelet vagy a 305/2011/EU rendelet alapján kiállított teljesítménynyilatkozat, a gazdasági szereplő az e rendelet szerinti teljes eljárás lefolytatása nélkül is kiállíthat új teljesítménynyilatkozatot, amennyiben a rendeltetést díszítési célokra korlátozza. Amennyiben a gazdasági szereplő élt ezzel az eltéréssel, a teljesítménynyilatkozatot „teljesítménynyilatkozat használt, dekorációs célú termékre” jelöléssel kell ellátni.
Módosítás 174
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok követelményeket állapítanak meg a leszerelést végző szakemberekre és az utolsó mondatnak megfelelően nyújtandó tanúsításra vonatkozóan, beleértve a terméket alkalmatlanná tevő megterhelések meghatározását is.
A tagállamok követelményeket állapítanak meg a leszerelést végző szakemberekre és az e bekezdésnek megfelelően nyújtandó tanúsításra vonatkozóan, beleértve a terméket alkalmatlanná tevő megterhelések meghatározását is.
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az (1)–(3) bekezdést az újragyártott termékekre is alkalmazni kell, ha az átalakítási folyamat, amely túlmutat a javításon, tisztításon, rendszeres karbantartáson vagy a leszerelést követően végzett, a 2008/98/EK irányelv 3. cikkének 16. pontjában meghatározott, újrahasználatra való előkészítésen, nem veszélyezteti az e rendeletnek való megfelelést vagy a termék teljesítményét a vonatkozó jellemzők tekintetében, mivel a termék kialakításánál fogva az átalakítási folyamat nem befolyásolhatja hátrányosan a teljesítményt és a megfelelést, vagy mert a használt tartalék alkatrészt azonos teljesítményűnek és megfelelésűnek értékelték. Amennyiben a gazdasági szereplő élt ezzel az eltéréssel, a teljesítménynyilatkozatot „újragyártott termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat” jelöléssel kell ellátni.
(4)  Az (1)–(3) bekezdést az újragyártott termékekre is alkalmazni kell, ha az átalakítási folyamat nem veszélyezteti a termék teljesítményét a vonatkozó jellemzők tekintetében. Amennyiben a gazdasági szereplő élt ezzel az eltéréssel, a teljesítménynyilatkozatot „újragyártott termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat” jelöléssel kell ellátni.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
Az (1)–(4) bekezdés az alábbiak mindegyikére alkalmazandó:
Az (1)–(4) bekezdés az alábbiak mindegyikére is alkalmazandó:
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
A 21. cikk (2) bekezdése az (1)–(5) bekezdésben foglalt eltérések hatálya alá tartozó termékekre nem alkalmazandó. A gazdasági szereplők azonban az I. melléklet D. részében előírt információkat rendelkezésre bocsátják.
A 21. cikk (2) bekezdése az (1)–(5) bekezdésben foglalt eltérések hatálya alá tartozó termékekre nem alkalmazandó. A gazdasági szereplők azonban az I. melléklet C3. részében előírt információkat rendelkezésre bocsátják.
Módosítás 178
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 9 bekezdés
(9)  Ez a cikk nem alkalmazandó azokra a használt, újragyártott vagy feleslegessé vált termékekre, amelyeket soha nem hoztak forgalomba az Unió piacán, vagy amelyeket soha nem építettek be az Unióban.
(9)  Ez a cikk nem alkalmazandó azokra a használt, újragyártott vagy feleslegessé vált termékekre, amelyeket soha nem hoztak forgalomba az Unió piacán.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  ellenőrzi, hogy a termék megfelel-e az I. melléklet B. és C. részében foglalt termékkövetelményeknek, amennyiben azokat az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok határozzák meg, valamint az I. melléklet D. részében foglalt termékkövetelményeknek;
a)  ellenőrzi, hogy a termék megfelel-e az I. melléklet C1. és C2. részében foglalt termékkövetelményeknek, amennyiben azokat az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok határozzák meg, valamint az I. melléklet C3. részében foglalt termékinformációs követelményeknek;
Módosítás 180
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés
(3)  A megfelelőségi nyilatkozattal a gyártó felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a termékkövetelményeknek, és a szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban felelősség terheli még akkor is, ha nem járt el gondatlanul. Meg nem felelés vagy megfelelőségi nyilatkozat hiányában a termék nem forgalmazható. A tagállamok a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak tekintik mindaddig, amíg fel nem merül ennek ellenkezője.
(3)  A megfelelőségi nyilatkozattal a gyártó felelősséget vállal azért, hogy a termék megfelel a termékkövetelményeknek, és a szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban felelősség terheli. A tagállamok a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozatot pontosnak és megbízhatónak tekintik mindaddig, amíg fel nem merül ennek ellenkezője.
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  A megfelelőségi nyilatkozat azt fejezi ki, hogy a termék megfelel az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében említett termékkövetelményeknek.
(1)  A megfelelőségi nyilatkozat azt fejezi ki, hogy a termék megfelel az 5. cikkben említett termékkövetelményeknek és a 4a. cikkben említett termékinformációs követelményeknek.
Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  A megfelelőségi nyilatkozat tekintetében a 11. cikk (2)–(4) bekezdését és a 12. cikket kell alkalmazni.
(3)  A megfelelőségi nyilatkozat tekintetében a 12. cikket kell alkalmazni.
Módosítás 183
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
(4)  A gyártó az adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozóan a teljesítménynyilatkozatnak a harmonizált műszaki előírás alkalmazásának kezdőnapját követő első felülvizsgálatától kezdve, de legkésőbb az említett időponttól számított 3 éven belül teljesíti az e cikkben foglalt kötelezettségeket.
(4)  A gyártó a vonatkozó harmonizált műszaki előírás alkalmazásának kezdőnapjától számított 18 hónap letelte után teljesíti az e cikkben foglalt kötelezettségeket.
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben a nyilatkozatot elektronikus úton nyújtják be, a gyártó ezt a nyilatkozatot általánosan olvasható, de nem módosítható elektronikus formátumban állítja ki. Alternatív megoldásként a gyártó állandó hivatkozást is használhat, feltéve, hogy az állandó hivatkozás és az azon keresztül hozzáférhető dokumentum nem módosítható. A 157/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet46 e rendelet értelmében alkalmazni kell.
A gyártó a nyilatkozatot elektronikus úton állítja ki géppel olvasható, de nem módosítható elektronikus formátumban.
A Bizottság szabványosítási kérelmeket ad ki, amelyek célja a géppel olvasható nyilatkozatok egységes formátumának kidolgozása minden egyes harmonizált műszaki előírás esetében.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy ezeket a szabványos formátumokat egységes koncepció szerint dolgozzák ki. Az általánosan olvasható elektronikus formátum részeként a gyártó állandó hivatkozást vagy egy adathordozót használhat, feltéve, hogy az állandó hivatkozás vagy az adathordozó és az állandó hivatkozáson vagy az adathordozón keresztül hozzáférhető dokumentum nem módosítható. A 157/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet46 e rendelet értelmében alkalmazni kell.
__________________
__________________
46 A Bizottság 157/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. október 30.) az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről HL L 52., 2014.2.21, 1. o.
46 A Bizottság 157/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. október 30.) az építési termékek teljesítménynyilatkozatának weboldalon való közzétételére vonatkozó feltételekről HL L 52., 2014.2.21, 1. o.
Módosítás 185
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés
(3)  A nyilatkozatok tartalmazhatnak megváltoztathatatlan környezetvédelmi terméknyilatkozatokra vagy más módosíthatatlan, a kért információkat tartalmazó dokumentumokra mutató állandó hivatkozásokat, amennyiben ezek a dokumentumok a nyilatkozatok sorrendjét és szerkezetét követik, vagy ha az állandó hivatkozással együtt a nyilatkozatok sorrendjét e dokumentumok sorrendjével összekapcsoló megfelelési táblázat is rendelkezésre áll.
törölve
Módosítás 186
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
(2)  A CE-jelölés olyan termékeken helyezhető el, amelyek tekintetében a gyártó a 9. és a 11–14. cikknek megfelelően teljesítménynyilatkozatot vagy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki. A CE-jelölést a fő alkatrészeken kell elhelyezni. A CE-jelölés nem helyezhető el olyan részeken, amelyek nem fő alkatrészek.
(2)  A CE-jelölés olyan termékeken helyezhető el, amelyek tekintetében a gyártó a 9. és a 11–14. cikknek megfelelően teljesítménynyilatkozatot vagy adott esetben teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozatot állított ki. A CE-jelölést a fő alkatrészeken kell elhelyezni.
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok nemzeti intézkedéseikben nem vezetnek be olyan jelölésekre való hivatkozásokat – vagy adott esetben visszavonják azokat –, amelyek azt tanúsítják, hogy a jelöléssel ellátott termék a harmonizált terület szerinti alapvető jellemzők tekintetében megfelel a követelményeknek vagy a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek.
A tagállamok nemzeti intézkedéseikben nem vezetnek be olyan jelölésekre való hivatkozásokat – vagy adott esetben visszavonják azokat –, amelyek azt tanúsítják, hogy a termék megfelel a követelményeknek vagy az alapvető jellemzőknek, hacsak e hivatkozások jogalapja nincs lefektetve a 7. cikk (5) bekezdésével összhangban.
Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
A tagállamok saját területükön vagy hatáskörükben nem tiltják vagy akadályozzák meg a CE-jelöléssel ellátott termékek forgalmazását vagy felhasználását, amennyiben a teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az érintett tagállamban az adott felhasználásra vonatkozóan megállapított követelményeknek.
A tagállamok saját területükön vagy hatáskörükben nem tiltják vagy akadályozzák meg a CE-jelöléssel ellátott termékek forgalmazását vagy felhasználását, amennyiben a teljesítménynyilatkozatban foglaltak megfelelnek az érintett tagállamban az adott felhasználásra vonatkozóan megállapított követelményeknek. Az adott tagállam csak a harmonizált területre vonatkozó követelményeket veszi figyelembe.
Módosítás 189
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
A tagállamok területükön vagy felelősségi körükben nem tiltják vagy akadályozzák meg a CE-jelöléssel ellátott termékek forgalmazását vagy felhasználását, amennyiben a termék megfelel az e rendeletben vagy az e rendelet segítségével meghatározott termékkövetelményeknek, kivéve, ha a vonatkozó harmonizált műszaki leírás meghatározza, hogy a vonatkozó követelmények csak minimumkövetelménynek számítanak.
A tagállamok területükön vagy felelősségi körükben nem tiltják vagy akadályozzák meg a CE-jelöléssel ellátott termékek forgalmazását, vagy felhasználását, amennyiben a bejelentett teljesítmények megfelelnek az adott tagállamban érvényes követelményeknek vagy a termék megfelel az e rendeletben vagy az e rendelet segítségével meghatározott termékkövetelményeknek, kivéve, ha a vonatkozó harmonizált műszaki leírás meghatározza, hogy a vonatkozó követelmények csak minimumkövetelménynek számítanak.
Módosítás 190
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  a termék típusának egyedi azonosító kódja, a gyártó uniós adatbázisokban szereplő termékregisztrációjára mutató állandó hivatkozás, valamint az adatbázisokon belül az a pontos hely, ahol a termék megtalálható;
d)  a termék típusának egyedi azonosító kódja, a gyártó uniós adatbázisokban szereplő termékregisztrációjára vagy a gyártó honlapjára mutató állandó hivatkozás vagy adathordozó;
Módosítás 191
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
e)  a gyártó termékmegjelenítéssel foglalkozó saját weboldalára mutató állandó hivatkozás, ha van ilyen;
törölve
Módosítás 192
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont
g)  adott esetben a bejelentett szervezet azonosító száma.
törölve
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A d)–f) pontban felsorolt elemek helyettesíthetők a kombinált teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozatra mutató állandó hivatkozással (elektronikus CE-jelölés).
A d)–f) pontban felsorolt elemek helyettesíthetők a kombinált teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozatra mutató állandó hivatkozással vagy adathordozóval (elektronikus CE-jelölés).
Módosítás 194
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
(3)  A CE-jelölést az építési termék forgalomba hozatala vagy építménybe történő beépítése előtt kell a terméken elhelyezni. A jelölést később bármilyen egyéb, különleges kockázatot vagy felhasználást jelölő piktogram vagy jelölés követheti.
(3)  A CE-jelölést a termék forgalomba hozatala előtt kell a terméken elhelyezni. A jelölést később bármilyen egyéb, különleges kockázatot vagy felhasználást jelölő piktogram vagy jelölés követheti.
Módosítás 195
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
A CE-jelöléstől eltérő jelölések – beleértve a saját jelöléseket is – csak akkor helyezhetők el a terméken, ha azok nem fedik le a harmonizált műszaki leírásokat, illetve nem hivatkoznak azokra, továbbá ha nem hivatkoznak a harmonizált terület alá tartozó termékkövetelményekre, alapvető jellemzőkre vagy értékelési módszerekre.
A CE-jelöléstől eltérő jelölések – beleértve a saját jelöléseket is – csak akkor helyezhetők el a terméken, ha azok nem csupán azt jelzik, hogy a termék megfelel a nyilatkozatban szereplő teljesítménynek vagy az e rendeletben meghatározott termékkövetelményeknek, és ha ezek a követelmények nem kötelezőek a termék forgalmazása vagy felhasználása tekintetében. E korlátozások nem alkalmazandók az uniós ökocímkére és más, hivatalosan elismert I-es típusú ökocímkékre (ISO 14024).
Módosítás 196
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés
A terméken az uniós jogszabályokban meghatározott jelölésen kívül más jelölés nem helyezhető el a CE-jelölés hosszának kétszeresénél kisebb, a CE-jelölés és az uniós jogban meghatározott egyéb jelölés bármely pontjától mért távolságra.
A terméken az uniós jogszabályokban meghatározott jelöléstől eltérő jelölések is elhelyezhetők, feltéve, hogy e jelölések nem rontják a CE-jelölés láthatóságát, olvashatóságát, és nem homályosítják el annak jelentését.
Módosítás 197
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  A gazdasági szereplő minden szükséges intézkedést megtesz az e rendeletnek való folyamatos megfelelés biztosítása érdekében, a termék megfelelését is beleértve. Amennyiben megállapítást nyert a gazdasági szereplő vagy a termék meg nem felelése, és a piacfelügyeleti hatóság a 70. cikk (1) bekezdésével összhangban korrekciós intézkedést kért, a gazdasági szereplő jelentést nyújt be az említett hatóságnak az elért eredményekről mindaddig, amíg az említett hatóság úgy nem határoz, hogy a korrekciós intézkedés lezárható.
(1)  A gazdasági szereplő minden szükséges intézkedést megtesz az e rendeletnek való folyamatos megfelelés biztosítása érdekében. Amennyiben megállapítást nyert a gazdasági szereplő vagy a termék meg nem felelése, és a piacfelügyeleti hatóság a 70. cikk (1) bekezdésével összhangban korrekciós intézkedést kért, a gazdasági szereplő jelentést nyújt be az említett hatóságnak az elért eredményekről mindaddig, amíg az említett hatóság úgy nem határoz, hogy a korrekciós intézkedés lezárható.
Módosítás 198
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben egy gazdasági szereplő vagy egy termék meg nem felelésére vonatkozó eltérő nyilatkozatok és korrekciós intézkedés iránti kérelmek érkeznek a különböző tagállamok hatóságaitól, a gazdasági szereplő differenciált intézkedéseket hoz attól függően, hogy a termékeket hol kívánja forgalmazni vagy közvetlenül beépíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy ha az egyik tagállam által bevezetett szigorúbb intézkedés egy másik tagállam által bevezetett kevésbé szigorú intézkedést is magában foglal, a szigorúbb intézkedést kell alkalmazni. Amennyiben ezek a szabályok nem vezetnek egyértelmű eredményre, az érintett tagállamok és a Bizottság, valamint – kérésükre – a többi tagállam megpróbál közös megoldást találni, és szükség esetén a 33. cikkel összhangban végrehajtási jogi aktus elfogadására kerül sor.
törölve
Módosítás 199
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
A gazdasági szereplő valamely hatóság kérésére tájékoztatja a gazdasági szereplőt vagy egyéb szereplőt a következőkről:
A gazdasági szereplő az illetékes hatóság kérésére tájékoztatja a gazdasági szereplőt vagy egyéb szereplőt a következőkről:
Módosítás 200
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  ki vesz részt a termékek forgalmazásához vagy közvetlen beépítéséhez kapcsolódó pénzügyi és egyéb járulékos szolgáltatásokban.
törölve
Módosítás 201
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész
Az első albekezdésben említett gazdasági szereplők azonosításakor a gazdasági szereplő tájékoztatja a hatóságot az összes kapcsolódó adatról, beleértve a következőket:
Az első albekezdésben említett gazdasági szereplők azonosításakor a gazdasági szereplő tájékoztatja a hatóságot a következőkről:
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – i alpont
i.  az első albekezdésben említett gazdasági szereplők címe;
törölve
Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – ii pont
ii.  e gazdasági szereplők kapcsolattartási adatai;
ii.  az első albekezdésben említett gazdasági szereplők kapcsolattartási adatai, ideértve a címeket, e-mail-címeket és honlapokat;
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – iii pont
iii.  e gazdasági szereplők e-mail-címe, weboldala és közösségimédia-profilja;
törölve
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – v pont
v.  e gazdasági szereplők bankszámlaszáma; valamint
törölve
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – vi pont
vi.  az említett gazdasági szereplők nevében eljáró természetes vagy jogi személyek neve, címe és elérhetősége.
vi.  az említett gazdasági szereplők nevében eljáró természetes vagy jogi személyek neve, címe és elérhetősége, amennyiben releváns, és összhangban az általános adatvédelmi rendelettel [GDPR].
Módosítás 207
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés
(4)  A gazdasági szereplőnek képesnek kell lennie arra, hogy az e fejezetben említett valamennyi dokumentumot és információt a szóban forgó termék utolsó birtoklását vagy kezelését követően tíz évig benyújtsa a hatóságoknak, kivéve, ha azok a 78. cikkel összhangban létrehozott terméknyilvántartási adatbázison vagy rendszeren keresztül folyamatosan hozzáférhetők. Az illetékes hatóság felkérésének kézhezvételétől számított 10 napon belül a gazdasági szereplő benyújtja a dokumentumokat és az információkat.
(4)  A gazdasági szereplőnek az érintett termék utolsó birtoklását vagy kezelését követően tíz évig képesnek kell lennie arra, hogy az építési termékek digitális útlevelén keresztül az e fejezetben említett valamennyi dokumentumot – beleértve a teljesítménynyilatkozatot és a megfelelőségi nyilatkozatot is –, valamint információt benyújtsa a hatóságoknak. Az illetékes hatóság felkérésének kézhezvételétől számított 10 napon belül a gazdasági szereplő benyújtja a dokumentumokat és az információkat.
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
A gazdasági szereplő az adatbázis vagy rendszer rendelkezésre állásának a Hivatalos Lapban való kihirdetésétől számított két hónapon belül megadja az összes kért adatot a 78. cikknek megfelelően létrehozott adatbázis vagy rendszer részére, és viseli az ahhoz kapcsolódó regisztrációs díjakat. A gazdasági szereplő legalább félévente ellenőrzi a szolgáltatott adatok helyességét.
törölve
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 6 bekezdés
(6)  A gazdasági szereplő tájékoztathatja a hatóságokat e rendelet bármely olyan lehetséges megsértéséről, amelyről tudomást szerez. Amennyiben ez a gazdasági szereplő úgy ítéli meg, hogy a nem megfelelő termékek kockázatot jelentenek az emberek biztonságára vagy a környezetre nézve, erről haladéktalanul tájékoztatja azon tagállamok illetékes hatóságait, amelyekben a terméket forgalomba hozta, és részletes tájékoztatást ad különösen a meg nem felelésről és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
(6)  A gazdasági szereplő tájékoztatja a hatóságokat e rendelet bármely olyan lehetséges megsértéséről, amelyről tudomást szerez. Amennyiben ez a gazdasági szereplő úgy ítéli meg, hogy a nem megfelelő termékek kockázatot jelentenek az emberek biztonságára vagy a környezetre nézve, erről haladéktalanul tájékoztatja azon tagállamok illetékes hatóságait, amelyekben a terméket forgalomba hozta, és részletes tájékoztatást ad különösen a meg nem felelésről és a meghozott korrekciós intézkedésekről.
Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk
20. cikk
törölve
A gazdasági szereplők eljárási jogai
(1)  A hatóságok által e rendelet alapján valamely gazdasági szereplővel és a nevükben eljáró természetes vagy jogi személyekkel szemben hozott bármely végleges vagy ideiglenes intézkedés, határozat vagy végzés pontosan megjelöli az alapjául szolgáló indokokat.
(2)  Bármely ilyen intézkedést, határozatot és végzést haladéktalanul közölni kell az érintett gazdasági szereplővel és a nevében eljáró természetes vagy jogi személyekkel, amely ezzel egy időben tájékoztatást kap az érintett tagállam nemzeti joga szerint rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és az e jogorvoslatokra vonatkozó határidőkről.
(3)  Az (1) bekezdésben említett intézkedés, határozat vagy végzés meghozatalát megelőzően az érintett gazdasági szereplő lehetőséget kap egy megfelelő, tíz munkanapnál nem rövidebb időszakon belüli meghallgatásra, kivéve, ha a meghozandó intézkedés, határozat vagy végzés egészségügyi vagy biztonsági követelményekre vagy e rendelet hatálya alá tartozó egyéb közérdekre alapozott sürgőssége ezt nem teszi lehetővé.
(4)  Ha az intézkedés, határozat vagy végzés meghozatalára anélkül kerül sor, hogy a gazdasági szereplő lehetőséget kapna a meghallgatásra, a gazdasági szereplő számára azt követően a lehető leghamarabb meg kell adni e lehetőséget, és ezt az intézkedést, határozatot vagy végzést a piacfelügyeleti hatóság azonnal felülvizsgálhatja.
(5)  A tagállamok biztosítják, hogy az e cikk hatálya alá tartozó bármely intézkedéssel szemben – előzetes közigazgatási fellebbezési eljárással vagy anélkül – az illetékes bíróság előtt fellebbezéssel lehessen élni. A szóban forgó bíróság arra vonatkozóan is rendelkezik hatáskörrel, hogy a közérdekre és a gazdasági szereplő érdekeire tekintettel határozzon a fellebbezés vagy a bíróság által kiszabható ideiglenes intézkedések halasztó hatályáról.
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
(1)  A gyártó meghatározza a terméktípust, ugyanakkor tiszteletben tartja a 3. cikk 31. pontjában szereplő fogalommeghatározásban meghatározott határokat. A terméktípust az V. mellékletben meghatározott, alkalmazandó értékelési és ellenőrzési rendszerrel összhangban kell feldolgozni. A gyártó a 9. és 11–15. cikknek megfelelően kiállítja a teljesítménynyilatkozatot és a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 16. és 17. cikknek megfelelően elhelyezi a CE-jelölést.
(1)  A gyártó meghatározza a terméktípust, ugyanakkor tiszteletben tartja a 3. cikk 31. pontjában szereplő fogalommeghatározásban meghatározott határokat. A gyártó a 9. és 11–15. cikknek megfelelően kiállítja a teljesítménynyilatkozatot és a megfelelőségi nyilatkozatot, valamint a 16. és 17. cikknek megfelelően elhelyezi a CE-jelölést.
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  A gyártó tartózkodik a termék jellemzőivel kapcsolatos minden olyan állítástól, amely nem a következőkön alapul:
(2)  A gyártó tartózkodik a termék alapvető jellemzőivel kapcsolatos minden olyan állítástól, amely nem az alkalmazandó műszaki előírásban szereplő értékelési módszeren alapul.
a)  a harmonizált műszaki előírásban szereplő értékelési módszer, amennyiben a vonatkozó jellemzőre vonatkozik ilyen előírás; vagy
b)  amennyiben ilyen értékelési módszer nem létezik, olyan értékelési módszer, amely a pontos értékelés eléréséhez a legeredményesebb és legfejlettebb.
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A gyártó az (1) bekezdésben említett nyilatkozatok alapjaként műszaki dokumentációt készít, amelyben leírja a rendeltetést, beleértve a használat pontos feltételeit, valamint a teljesítmény és a megfelelőség igazolásához szükséges valamennyi elemet.
A gyártó az (1) bekezdésben említett nyilatkozatok alapjaként műszaki dokumentációt készít, amelyben leírja a rendeltetést, beleértve a használat feltételeit, valamint a teljesítmény és a megfelelőség igazolásához szükséges valamennyi elemet.
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A műszaki dokumentáció tartalmazza az e rendelet alapján elfogadott harmonizált műszaki előírásokkal vagy az e rendelet alapján elfogadott bizottsági jogi aktusokkal összhangban értékelt környezeti, többek között éghajlati fenntarthatóság kötelező vagy fakultatív kiszámítását.
A műszaki dokumentáció tartalmazza az e rendelet alapján elfogadott harmonizált műszaki előírásokkal összhangban értékelt, életciklushoz kapcsolódó alapvető jellemzők kötelező vagy fakultatív kiszámítását.
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
A gyártó biztosítja, hogy termékén fel legyen tüntetve a gyártóspecifikus típusszám és a tétel- vagy sorozatszám. Ha ez nem lehetséges, a szükséges információkat a csomagoláson, a hozzá erősített címkén vagy végső esetben a terméket kísérő dokumentumban kell feltüntetni.
A gyártó biztosítja, hogy termékein fel legyen tüntetve a gyártóspecifikus típusszám, a tétel- vagy sorozatszám vagy a termék azonosítását lehetővé tevő bármely más jelzés. Ha ez nem lehetséges, a szükséges információkat a csomagoláson, a hozzá erősített címkén vagy végső esetben a terméket kísérő dokumentumban kell feltüntetni.
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
A gyártó az első albekezdésben meghatározottakkal azonos módon feltünteti a terméken a „kizárólag szakmai felhasználásra” feliratot, ha azt nem fogyasztóknak vagy más, nem szakmai felhasználóknak szánják. A „kizárólag szakmai felhasználásra” felirattal nem rendelkező termékeket e rendelet és az (EU) …/… rendelet [általános termékbiztonságról szóló rendelet] értelmében nem szakmai felhasználóknak és fogyasztóknak szánt termékeknek is kell tekinteni.
A gyártó az első albekezdésben meghatározottakkal azonos módon feltünteti a terméken a „kizárólag szakmai felhasználásra” feliratot, ha a használathoz szakértelemre van szükség, és a címkét az adásvételi szerződés megkötése előtt láthatóvá kell tennie a vásárlók számára, távértékesítés esetén is. A „kizárólag szakmai felhasználásra” felirattal nem rendelkező termékeket e rendelet és az (EU) …/… rendelet [általános termékbiztonságról szóló rendelet] értelmében nem szakmai felhasználóknak és fogyasztóknak szánt termékeknek is kell tekinteni.
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés
A gyártó az adásvételi szerződés megkötése előtt – a távértékesítést is beleértve– látható módon feltünteti a vásárlók számára az e rendelet vagy a harmonizált műszaki előírások szerint címkézendő információkat.
törölve
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
Egy terméknek egy adott tagállamban történő forgalmazásakor a gyártó gondoskodik arról, hogy a termékhez mellékeljék a harmonizált műszaki előírások és az I. melléklet D. része szerinti információkat az érintett tagállam által meghatározott nyelven, vagy ilyen meghatározás hiányában a felhasználók számára könnyen érthető nyelven.
Egy termék forgalmazásakor a gyártó – amennyiben nem élvez az e rendelet 10. cikke szerinti mentességet – gondoskodik arról, hogy a termékhez mellékeljék a harmonizált műszaki előírások és az I. melléklet C3. része szerinti információkat az érintett tagállam által meghatározott nyelven, vagy ilyen meghatározás hiányában a felhasználók számára könnyen érthető nyelven.
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározhatja a gyártó által az első albekezdéssel összhangban benyújtandó információk formátumát és továbbításuk módját.
A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a gyártó által az első albekezdéssel összhangban benyújtandó információk elektronikus formátumának és továbbításuk módjának meghatározása céljából.
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 bekezdés
(7)  A gyártó feltölti a teljesítménynyilatkozat, a megfelelőségi nyilatkozat adatait, a (6) bekezdésben említett információkat és a műszaki dokumentációt a 78. cikknek megfelelően létrehozott uniós termékadatbázisba vagy -rendszerbe.
(7)  A gyártó feltölti a teljesítménynyilatkozat, a megfelelőségi nyilatkozat adatait, a (6) bekezdésben említett információkat az építési termékekhez a IXa. fejezetnek megfelelően létrehozott digitális termékútlevélbe és a termékútlevelek nyilvántartásába.
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 9 bekezdés
(9)  Amennyiben a termék kockázatot jelent vagy valószínűleg kockázatot jelent, a gyártó a megállapítástól számított két munkanapon belül tájékoztatja a forgalmazásban érintett meghatalmazott képviselőt, az importőröket, a forgalmazókat, a logisztikai szolgáltatókat és az online piactereket, valamint azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a gyártó vagy – tudomása szerint – más gazdasági szereplők forgalmazták a terméket. A gyártó e célból megad minden hasznos adatot, és megnevezi mindenekelőtt a meg nem felelés típusát, a balesetek vagy váratlan események gyakoriságát, valamint a meghozott vagy ajánlott korrekciós intézkedéseket. A végső felhasználóhoz vagy fogyasztóhoz már eljutott termékek által okozott kockázatok esetén a gyártó a médiát is értesíti, és tájékoztatja a kockázatok megszüntetésére vagy – ha ez nem lehetséges – azok csökkentésére irányuló megfelelő intézkedésekről. A 3. cikk 71. pontja értelmében vett „súlyos kockázat” esetén a gyártó saját költségére a forgalomból kivonja és visszahívja a terméket.
(9)  Amennyiben a termék kockázatot jelent, a gyártó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a 3 munkanapon belül tájékoztatja a forgalmazásban érintett valamennyi meghatalmazott képviselőt, az importőröket, a forgalmazókat, a logisztikai szolgáltatókat és az online piactereket, valamint azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, amelyekben a gyártó vagy – tudomása szerint – más gazdasági szereplők forgalmazták a terméket. A gyártó e célból megad minden hasznos adatot, és megnevezi mindenekelőtt a meg nem felelés típusát, a balesetek vagy váratlan események gyakoriságát, valamint a meghozott vagy ajánlott korrekciós intézkedéseket. A valamely végső felhasználóhoz vagy olyan fogyasztóhoz már eljutott termékek által okozott kockázatok esetén, akit nem lehet közvetlenül azonosítani vagy vele kapcsolatba lépni, a gyártó a médián és más megfelelő csatornákon keresztül, biztosítva a lehető legszélesebb körű hozzáférést, tájékoztatást nyújt a kockázatok kiküszöbölésére vagy – ha nem lehetséges – csökkentésére irányuló megfelelő intézkedésekről. A 3. cikk 71. pontja értelmében vett „súlyos kockázat” esetén a gyártó saját költségére a forgalomból kivonja és visszahívja a terméket.
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész
a)  a termékek kialakítása és gyártása, valamint csomagolása oly módon történik, hogy általános környezeti, többek között éghajlati fenntarthatóságuk elérje a technika állásának megfelelő szintet, kivéve, ha valamely alacsonyabb szint:
a)  a termékek kialakítása és gyártása, valamint csomagolása oly módon történik, hogy a lehető legmagasabb szinten biztosítsa az emberi egészség védelmét és a termékek általános környezeti fenntarthatóságát, többek között az éghajlat és a biológiai sokféleség, valamint az energia- és erőforrás-hatékonyság, a beltéri levegőminőség és az aggodalomra okot adó anyagok elkerülése tekintetében, kivéve, ha valamely alacsonyabb szint:
Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)
aa)  az e cikk a) pontja i. és ii. alpontjában meghatározott feltételek mellett biztosítja, hogy – amennyiben műszakilag és gazdaságilag megvalósítható, és nem befolyásolja az építési munkálatok biztonságát – a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja vagy az 5. cikk (2) bekezdése szerinti teljesítményosztályok elfogadásától számított 10 éven belül valamennyi forgalomba hozott termék a két legmagasabb környezeti teljesítményosztályba tartozzon;
Módosítás 224
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  az a) pont i. és ii. alpontjában meghatározott feltételek mellett előnyben részesíti az újrafeldolgozható anyagokat és az újrafeldolgozás során nyert anyagokat;
b)  az a) pont i. és ii. alpontjában meghatározott feltételek mellett és az egységes piac indokolatlan akadályozása nélkül előnyben kell részesíteni a helyi, újrafelhasználható, fenntartható forrásból származó bioalapú vagy újrafeldolgozható anyagokat, az újrahasználatból vagy újrafeldolgozásból nyert anyagokat és a melléktermékeket, figyelembe véve az ilyen anyagok szállításának környezeti és éghajlati hatásait;
Módosítás 225
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  tiszteletben tartja a minimális újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó azon kötelezettségeket és más határértékeket a környezetvédelmi szempontok, többek között az éghajlati fenntarthatóság tekintetében, amelyeket a harmonizált műszaki előírások tartalmaznak;
c)  tiszteletben tartja a minimális újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó azon kötelezettségeket és más határértékeket a környezeti fenntarthatóság, többek között az éghajlati és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos fenntarthatóság, valamint az erőforrás- és az energiahatékonyság tekintetében, amelyeket a harmonizált műszaki előírások tartalmaznak;
Módosítás 226
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  megelőzi a termékek korai elavulását, megbízható alkatrészeket használ, és a termékeket úgy alakítja ki, hogy tartósságuk ne essen az adott kategóriába tartozó termékek átlagos tartósságának tartományán kívül;
d)  megelőzi a termékek korai elavulását, megbízható alkatrészeket használ, és a termékeket úgy alakítja ki, hogy tartósságuk jelentősen javuljon az adott kategóriába tartozó, ugyanazt a célt szolgáló termékek átlagos tartósságához képest;
Módosítás 227
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
f)  a termékadatbázisokban elérhetővé teszi a használati útmutatót és a saját honlapjára mutató állandó hivatkozáson keresztül megosztja a termékek javításának módjára vonatkozó információkat, valamint a javításhoz szükséges minden további információt, a vonatkozó figyelmeztetéseket is beleértve;
f)  legalább saját honlapjára mutató állandó hivatkozásokon vagy QR-kódokon keresztül és a 78. cikkel összhangban létrehozott digitális termékútlevélben elérhetővé teszi a vonatkozó használati utasításokat, a termékek javításának módjára vonatkozó információkat, valamint a javításhoz szükséges minden további információt, a vonatkozó figyelmeztetéseket is beleértve;
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – g pont
g)  az adott típushoz tartozó utolsó termék forgalomba hozatalát vagy közvetlen beszerelését követő 10 évig saját maga vagy külön erre a célra kijelölt forgalmazók vagy tartalékalkatrész-gyártók által, észszerűen rövid szállítási idővel forgalmazza termékei tartalék alkatrészeit, és proaktív módon tájékoztatást ad a tartalék alkatrészek elérhetőségéről;
g)  az adott típushoz tartozó utolsó termék forgalomba hozatalát vagy közvetlen beszerelését követő 10 évig saját maga vagy külön erre a célra kijelölt forgalmazók vagy tartalékalkatrész-gyártók által, észszerű és megkülönböztetéstől mentes áron és észszerűen rövid szállítási idővel forgalmazza termékei tartalék alkatrészeit, és proaktív módon tájékoztatást ad a tartalék alkatrészek elérhetőségéről;
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – h pont
h)  a termékeket úgy alakítja ki, hogy megkönnyítse az újrahasználatot, az újragyártást és az újrafeldolgozást, nevezetesen azáltal, hogy az újrafeldolgozás későbbi szakaszában megkönnyíti az alkatrészek és anyagok szétválasztását, és kerüli az elegyített, kevert, illetve összetett anyagokat, kivéve, ha az újragyártás és az újrafeldolgozás kockázatot jelent az emberi biztonságra vagy a környezetre nézve. Ebben az esetben a gyártó tartózkodik az ilyen kialakítástól, és óva int a következő pont szerinti újragyártástól és újrafeldolgozástól;
h)  a termékek alkotóelemeit és anyagait oly módon alakítja ki, hogy azok újrafelhasználhatók, újragyárthatók és újrafeldolgozhatók legyenek, nevezetesen azáltal, hogy az újrafeldolgozás későbbi szakaszában megkönnyíti a termékek alkotóelemeinek és anyagainak szétválasztását a leszerelés, szétszerelés és bontás során, és kerüli az elegyített, kevert, illetve összetett anyagokat és aggodalomra okot adó anyagokat, és amennyiben az újragyártás és az újrafeldolgozás kockázatot jelent az emberi biztonságra vagy a környezetre nézve, óva int a következő pont szerinti újragyártástól és újrafeldolgozástól;
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i alpont
i.  a termékadatbázisokban elérhetővé teszi a használati útmutatót és a saját honlapján megosztja a termékek újragyártásának vagy újrafeldolgozásának módjára vonatkozó információkat, valamint az újrahasználathoz, újragyártáshoz vagy újrafeldolgozáshoz szükséges minden további információt, a vonatkozó figyelmeztetéseket is beleértve;
i.  legalább saját honlapján vagy QR-kódokon keresztül és a 78. cikkel összhangban létrehozott digitális termékútlevélben elérhetővé teszi a termékek újragyártásának vagy újrafeldolgozásának módjára vonatkozó releváns információkat, valamint az újrafelhasználáshoz, újragyártáshoz vagy újrafeldolgozáshoz szükséges minden további információt, a vonatkozó figyelmeztetéseket és az újrafeldolgozó létesítmények jegyzékét is beleértve;
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j pont
j)  vállalja, hogy közvetlenül vagy importőrein és forgalmazóin keresztül visszaszerzi az olyan feleslegessé vált és el nem adott termékek felett gyakorolt tulajdonjogát, amelyek ugyanolyan állapotban vannak, mint amelyben azokat forgalomba hozták.
j)  vállalja, hogy közvetlenül vagy importőrein és forgalmazóin keresztül díjmentesen visszaszerzi az olyan feleslegessé vált és el nem adott termékek felett gyakorolt tulajdonjogát, amelyek ugyanolyan állapotban vannak, mint amelyben azokat forgalomba hozták, kivéve, ha több mint 5 év telt el azóta, hogy a terméket forgalomba hozták;
Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – j a pont (új)
ja)  a 2008/98/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kiterjesztett gyártói felelősségük van azon termékek tekintetében, amelyeket első alkalommal forgalmaznak valamely tagállam területén, beleértve az építési hulladék közvetlen vagy közvetett gyűjtésének, szállításának, rendeltetése módosításának és újragyártásra való előkészítésének, kezelésének és újrafeldolgozásának finanszírozását, valamint az életciklus végi információk szolgáltatását.
Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés
(4)  A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségek pontosítása érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészítse ezt a rendeletet azáltal, hogy bizonyos termékcsaládokra és -kategóriákra vonatkozóan meghatározza ezeket a kötelezettségeket. Alternatív megoldásként a Bizottság szabványosítási kérelmeket is kiadhat olyan harmonizált szabványok kidolgozása céljából, amelyek egy adott termékcsalád vagy -kategória tekintetében vélelmezik a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeknek való megfelelést. A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségek nem alkalmazandók mindaddig, amíg az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy harmonizált szabvány alkalmazandóvá nem válik.
(4)  Az e cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségek pontosítása érdekében a Bizottság ... [egy évvel e rendelet hatálybalépését követően]-ig a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kiegészíti ezt a rendeletet azáltal, hogy bizonyos termékcsaládokra és -kategóriákra vonatkozóan meghatározza ezeket a kötelezettségeket. Alternatív megoldásként a Bizottság szabványosítási kérelmeket is kiadhat olyan harmonizált szabványok kidolgozása céljából, amelyek egy adott termékcsalád vagy -kategória tekintetében vélelmezik az e cikk (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeknek való megfelelést. Az e cikk (2) bekezdésének a), d), e) g), h), j) és ja) pontjában foglalt kötelezettségek nem alkalmazandók mindaddig, amíg az ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktus vagy harmonizált szabvány alkalmazandóvá nem válik.
Módosítás 234
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 5 bekezdés
(5)  A felhasználók számára az átláthatóság biztosítása és a fenntartható termékek népszerűsítése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy ezt a rendeletet a 87. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal egészítse ki a környezeti fenntarthatóságot jelölő címkézésre vonatkozó konkrét követelmények megállapítása céljából, beleértve az (1) bekezdésben meghatározott környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos „színkódos címkézést” is, valamint az I. melléklet C. részének 2. pontjában meghatározott, a termékkel szorosan összefüggő környezetvédelmi követelményeket és a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott környezetiteljesítmény-osztályokat.
(5)  A felhasználók számára az átláthatóság biztosítása és a fenntartható termékek népszerűsítése érdekében a Bizottság ezt a rendeletet a 87. cikknek megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal egészíti ki a környezeti fenntarthatóságot jelölő címkézésre vonatkozó konkrét követelmények megállapítása céljából a végső fogyasztók számára forgalmazott termékek esetében az (1) bekezdésben meghatározott környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatosan, valamint az I. melléklet C. részének 2. pontjában meghatározott, a termékkel szorosan összefüggő környezetvédelmi követelményeket és a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontjával összhangban meghatározott környezetiteljesítmény-osztályokat.
Módosítás 235
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 bekezdés
(6)  A gyártónak az (5) bekezdéssel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott módon kell elhelyeznie a színkódos címkét.
(6)  A gyártónak az (5) bekezdéssel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott módon kell elhelyezniea címkét, többek között jól látható módon az értékesítés helyén, beleértve az online értékesítést is, és a gyártó honlapján.
Módosítás 236
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 6 a bekezdés (új)
(6a)  Adott esetben a legjobb fenntarthatósági teljesítményt felmutató termékek piaci elérhetőségének előmozdítása érdekében a Bizottság támogatja a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett uniós ökocímke használatát a legjobban teljesítő termékek címkézése céljából.
Módosítás 237
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés
(1)  A gyártó írásbeli megbízással az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személyt kijelölhet egyetlen meghatalmazott képviselőként. A nem az Unióban letelepedett gyártó egyetlen meghatalmazott képviselőt jelöl ki.
(1)  Az Unióban székhellyel rendelkező gyártó írásbeli megbízással az Unióban letelepedett bármely természetes vagy jogi személyt kijelölhet egyetlen meghatalmazott képviselőként. A nem az Unióban letelepedett gyártó egyetlen meghatalmazott képviselőt jelöl ki.
Módosítás 238
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés
(2)  A meghatalmazott képviselők kellő gondossággal járnak el az e rendelet szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban. A szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban felelősség terheli őket súlyos gondatlanság vagy az e cikk és a 19. cikk tudatos megsértése esetén.
(2)  A meghatalmazott képviselők kellő gondossággal járnak el az e rendelet szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban. A szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban felelősség terheli őket e cikk és a 19. cikk megsértése esetén.
Módosítás 239
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
c)  felmondja a szerződést, amennyiben a gyártó megsérti ezt a rendeletet, és erről tájékoztatja azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalomba hozzák, valamint a saját telephelye szerinti illetékes nemzeti hatóságot;
c)  felmondja a szerződést, amennyiben úgy véli, hogy a gyártó az e rendelet szerinti kötelezettségeivel ellentétesen jár el, és erről tájékoztatja a gyártót és azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalomba hozzák, valamint a saját telephelye szerinti illetékes nemzeti hatóságot;
Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  amennyiben okkal feltételezi, hogy a szóban forgó termék nem megfelelő vagy kockázatot jelent, erről tájékoztatja azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalomba hozzák, valamint a saját telephelye szerinti illetékes nemzeti hatóságot; valamint
d)  amennyiben okkal feltételezi, hogy a szóban forgó termék nem megfelelő vagy kockázatot jelent, erről tájékoztatja a gyártót és azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a terméket forgalomba hozzák, valamint a saját telephelye szerinti illetékes nemzeti hatóságot; valamint
Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben a meghatalmazott képviselő úgy ítéli meg, hogy fennáll a (4) bekezdésben említett meg nem felelés, a meghatalmazott képviselő felkéri a gyártót, hogy orvosolja a meg nem felelés eseteit. A gyártó ekkor leállítja a forgalomba hozatalt, és felkéri a forgalmazásban részt vevő többi gazdasági szereplőt, hogy szüntessék be kereskedelmi tevékenységüket, amíg a meghatalmazott képviselő úgy nem ítéli meg, hogy megtörtént a jogsértések orvoslása. Amennyiben a meg nem felelés eseteit egy hónapon belül nem orvosolják, miközben a termékeket esetleg továbbra is forgalmazzák, a meghatalmazott képviselő felmondhatja a gyártóval kötött szerződését, és erről tájékoztathatja azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, ahol a termékeket forgalomba hozzák, valamint a saját telephelye szerinti illetékes nemzeti hatóságot. Ez utóbbi koordinálja az összes illetékes hatóság együttes intézkedéseit, kivéve, ha az illetékes nemzeti hatóságok úgy állapodnak meg, hogy egy másik illetékes nemzeti hatóság végzi a koordinációt.
(5)  Amennyiben a meghatalmazott képviselő megállapítja, hogy fennáll a (4) bekezdésben említett meg nem felelés, a meghatalmazott képviselő felkéri a gyártót, hogy orvosolja a meg nem felelés eseteit. A gyártó ekkor leállítja a forgalomba hozatalt, és felkéri a forgalmazásban részt vevő többi gazdasági szereplőt, hogy szüntessék be kereskedelmi tevékenységüket, amíg a megfelelés helyreállítása meg nem történt.
Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az importőr ellenőrzi, hogy a gyártó pontosan és helyesen határozta-e meg a termék rendeltetését, és biztosítja, hogy a termékhez mellékeljék a harmonizált műszaki előírások és az I. melléklet D. része szerinti információkat az érintett tagállam által meghatározott, a felhasználók számára könnyen érthető nyelven. Az importőr az adásvételi szerződés megkötése előtt – a távértékesítést is beleértve – látható módon feltünteti a vásárlók számára az e rendelet vagy a harmonizált műszaki előírások szerint címkézendő információkat.
(2)  Az importőr biztosítja, hogy a termékhez mellékeljék a harmonizált műszaki előírások és az I. melléklet C3. része szerinti információkat az érintett tagállam által meghatározott, a felhasználók számára könnyen érthető nyelven. Az importőr az adásvételi szerződés megkötése előtt – a távértékesítést is beleértve – látható módon feltünteti a vásárlók számára az e rendelet vagy a harmonizált műszaki előírások szerint címkézendő információkat.
Módosítás 243
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés
(4)  A gyártótól és a leszerelést végző szakembertől származó valamennyi rendelkezésre álló termékinformáció összeállítása után az importőr megvizsgálja különösen a használt és az újragyártott termékeket, nevezetesen a károkra vagy a teljesítménycsökkenésre, illetve a meg nem felelésre, valamint a megváltozott mechanikai vagy kémiai tulajdonságokra utaló jelek tekintetében, és értékeli az összes kockázatot; amennyiben az a biztonság vagy a környezetvédelem biztosításához szükséges, az importőr korlátozza a termék rendeltetését, vagy tartózkodik az értékesítéstől. Ez a kötelezettség az olyan használt és újragyártott termékekre is vonatkozik, amelyek esetében nem kötelező teljesítménynyilatkozatot kiállítani.
(4)  Az importőr a gyártótól és a leszerelést végző szakembertől származó valamennyi rendelkezésre álló termékinformáció összeállítása után megvizsgálja a használt és az újragyártott termékeket a károkra vagy a teljesítménycsökkenésre, illetve a meg nem felelésre utaló jelek tekintetében, értékelve ugyanakkor az összes kockázatot;
Módosítás 244
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés
(5)  Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy a termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő teljesítménynyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, vagy amíg a teljesítménynyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá amennyiben a termék kockázatot jelent, az importőr erről tájékoztatja a gyártót, valamint a földrajzilag felelős nemzeti illetékes hatóságot is.
(5)  Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy a termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba a terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő teljesítménynyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, vagy amíg a teljesítménynyilatkozatot nem helyesbítették. Abban az esetben, ha a terméket már forgalomba hozták, az importőr megteszi a szükséges korrekciós intézkedéseket a termék megfelelőségének biztosítására, vagy adott esetben a forgalomból való kivonására vagy visszahívására.
Módosítás 245
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés
(2)  A termék forgalmazásakor a forgalmazó teljesíti a 24. cikk (1)–(5) bekezdésével összhangban az importőrökre háruló kötelezettségeket, míg a „forgalomba hozatalra” való hivatkozásokat „további forgalmazásra” való hivatkozásként kell érteni.
(2)  A termék forgalmazásakor a forgalmazók dokumentációs szinten ellenőrzik, hogy a gyártó és az importőr megfelelt-e a 21. cikk (1), (5) és (6) bekezdésében és adott esetben a 22. cikk (2) bekezdésének f) és i) pontjában meghatározott követelményeknek, és teljesítik a 24. cikk (3)–(5) bekezdésével összhangban az importőrökre háruló kötelezettségeket, míg a „forgalomba hozatalra” való hivatkozásokat „további forgalmazásra” való hivatkozásként kell érteni.
Módosítás 246
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés
(3)  A forgalmazó biztosítja, hogy a „kizárólag szakmai felhasználásra” címkével ellátott termékeket ne értékesítsék fogyasztóknak vagy más, nem szakmai felhasználóknak. Ezek a termékek a telephelyen, online és papíralapú reklámanyagokban kizárólag szakmai felhasználásra szánt termékként mutathatók be.
törölve
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  nem létezik az e rendelet értelmében vett gyártó;
törölve
Módosítás 248
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  oly módon módosítja a terméket, hogy az befolyásolhatja a teljesítménynyilatkozatnak és a megfelelőségi nyilatkozatnak, illetve az e rendeletben és az e rendelettel összhangban meghatározott követelményeknek való megfelelést;
c)  oly módon tárolja vagy módosítja a terméket, hogy az befolyásolhatja a teljesítménynyilatkozatnak és a megfelelőségi nyilatkozatnak, illetve az e rendeletben és az e rendelettel összhangban meghatározott követelményeknek való megfelelést;
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)  azt állítja, hogy a termék a gyártó által hivatkozott jellemzőktől eltérő jellemzőkkel rendelkezik.
f)  azt állítja, hogy a termék a gyártó által bejelentett jellemzőktől eltérő jellemzőkkel rendelkezik.
Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)
fa)  az importált vagy forgalmazott használt vagy újragyártott terméket a leszerelést követően olyan átalakítási eljárásnak vetette alá, amely túlmutat a javításon, a tisztításon és a rendszeres karbantartáson;
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)
fb)  használt vagy újragyártott terméket importál, kivéve, ha az említett terméket felhasználás előtt forgalomba hozták az Unió piacán;
Módosítás 252
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)
fc)  úgy dönt, hogy betölti a gyártó szerepét.
Módosítás 253
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdést a következőkre is alkalmazni kell:
törölve
a)  a használt vagy újragyártott termékek importőre, kivéve, ha a használt vagy újragyártott terméket felhasználás előtt forgalomba hozták az Unió piacán;
b)  használt termékek importőre vagy forgalmazója, aki teljesíti a következők valamelyikét:
i.  a használt termékeket a leszerelést követően olyan átalakítási eljárásnak veti alá, amely túlmutat a javításon, a tisztításon és a rendszeres karbantartáson;
ii.  úgy dönt, hogy a gyártó szerepét tölti be.
Módosítás 254
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a gazdasági szereplő csak:
törölve
a)  hozzáadja a gyártó által szolgáltatott információk fordítását;
b)  a már forgalomba hozott termék külső csomagolását lecseréli, beleértve a csomag méretének megváltoztatását is, ha az újracsomagolást oly módon végzi el, hogy az nem befolyásolja a termék eredeti állapotát, és az e rendelettel összhangban nyújtandó tájékoztatás továbbra is megfelelő.
Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés
(4)  A (3) bekezdésben felsorolt tevékenységeket végző gazdasági szereplő tájékoztatja erről a gyártót vagy annak meghatalmazott képviselőjét, függetlenül attól, hogy a termékek tulajdonosai-e vagy nyújtanak-e szolgáltatásokat. Az újracsomagolást oly módon végzi el, hogy az újracsomagolás ne befolyásolja a termék eredeti állapotát, és az e rendelettel összhangban nyújtandó tájékoztatás továbbra is megfelelő. A gazdasági szereplő kellő gondossággal jár el az e rendelet szerinti kötelezettségekkel kapcsolatban. E rendelet megsértéséért felelősség terheli.
törölve
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – cím
Logisztikai szolgáltatók, közvetítők, online piacterek, online értékesítők, online boltok és online keresőprogramok kötelezettségei
Logisztikai szolgáltatók, közvetítők, online piacterek és online értékesítők kötelezettségei
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés
(1)  Egy termék forgalmazásához vagy közvetlen beépítéséhez való hozzájáruláskor a logisztikai szolgáltató vagy a közvetítő kellő gondossággal jár el az e rendeletben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatban. A szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban e cikk és a 19. cikk megsértése esetén felelősség terheli.
(1)  Egy termék forgalmazásához való hozzájáruláskor a logisztikai szolgáltató vagy a közvetítő kellő gondossággal jár el az e rendeletben foglalt kötelezettségekkel kapcsolatban. A szerződéses és szerződésen kívüli felelősségre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összhangban e cikk és a 19. cikk megsértése esetén felelősség terheli.
Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  ellenőrzi, hogy a gyártó eleget tett-e a 21. cikk (1), (3) és (5)–(7) bekezdésében, valamint a 22. cikk (2) bekezdésének f) és i) pontjában meghatározott kötelezettségeknek;
b)  dokumentációs szinten ellenőrzi, hogy a gyártó eleget tett-e a 21. cikk (1), (3) és (5)–(7) bekezdésében, valamint a 22. cikk (2) bekezdésének f) és i) pontjában meghatározott kötelezettségeknek;
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  saját kezdeményezésére vagy a piacfelügyeleti hatóságok kérésére két munkanapon belül megszünteti a 21. cikk (9) bekezdésének utolsó mondata értelmében nem megfelelő vagy valószínűleg kockázatos termékekre vonatkozó valamennyi ajánlatot;
d)  a piacfelügyeleti hatóságok kérésére eltávolítja a kínálatából a nem megfelelő vagy a 21. cikk (9) bekezdése értelmében veszélyt jelentő termékeket;
Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  indokolatlan késedelem nélkül, de minden esetben öt munkanapon belül (e célból az adott online piactér tevékenységi helye szerinti tagállam munkanapjait kell figyelembe venni) megfelelő választ ad a balesetekre és egyéb váratlan eseményekre vonatkozóan a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló (EU) […/…] rendelet (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) [14. cikkével] összhangban kapott értesítésekre;
c)  megfelelő választ ad a balesetekre és egyéb váratlan eseményekre vonatkozóan a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló (EU) […/…] rendelet (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) [14. cikkével] összhangban kapott értesítésekre;
Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés
(6)  Az (1) és (2) bekezdés, a (3) bekezdés b)–i) pontja, valamint a (4) és (5) bekezdés azokra a gyártókra, importőrökre, forgalmazókra vagy más gazdasági szereplőkre is alkalmazandó, amelyek online kínálnak termékeket, online piactér bevonása nélkül („online boltok”).
(6)  Az (1) és (2) bekezdés, a (3) bekezdés b)–i) pontja, valamint a (4) és (5) bekezdés azokra a gyártókra, importőrökre, forgalmazókra vagy más gazdasági szereplőkre is alkalmazandó, amelyek online kínálnak termékeket, online piactér bevonása nélkül.
Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 7 bekezdés
(7)  A (3) bekezdés d)–h) pontja az online keresőprogramokra is alkalmazandó.
törölve
Módosítás 263
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 8 bekezdés
(8)  A logisztikai szolgáltató biztosítja, hogy a raktározás, csomagolás, címzés vagy feladás során fennálló körülmények nem veszélyeztetik a termékeknek az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelését.
(8)  A logisztikai szolgáltató biztosítja, hogy a raktározás, csomagolás, címzés vagy feladás során fennálló körülmények nem veszélyeztetik a termékeknek az e rendeletben foglalt követelményeknek való megfelelését. Az építési termékek gyártója vagy importőre a logisztikai szolgáltatók rendelkezésére bocsátja a termék biztonságos tárolásának, csomagolásának, címzésének vagy feladásának és további működésének biztosításához szükséges részletes információkat.
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – cím
A 3D nyomtatási szolgáltatók, valamint az öntőformák, a 3D nyomtatási adatkészletek és a 3D nyomtatási anyagok szolgáltatóinak kötelezettségei
Az építési termékek 3D nyomtatásával kapcsolatos kötelezettségek
Módosítás 265
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A 3D nyomtatási szolgáltatók kötelesek:
(1)  Az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely 3D nyomtatással építési termékeket készít:
Módosítás 266
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  tartózkodni attól, hogy a gyártókat terhelő kötelezettségek teljesítése nélkül hozzanak forgalomba vagy közvetlenül telepítsenek termékeket az ügyfelek számára;
a)  termékeik forgalomba hozatalakor eleget tesznek a gyártókra háruló kötelezettségeknek;
Módosítás 267
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  tájékoztatni ügyfeleiket arról, hogy a 3D nyomtatási szolgáltatásokat csak saját használatra szánt termékek előállításához vehetik igénybe, kivéve, ha eleget tesznek a gyártókra háruló kötelezettségeknek;
b)  használni a megfelelő 3D adatkészleteket;
Módosítás 268
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  tájékoztatni ügyfeleiket arról, hogy a 3D adatkészleteknek és a felhasználandó anyagoknak át kell esniük az e rendelet szerinti termékekre alkalmazandó eljárásokon; valamint
c)  biztosítani, hogy a felhasznált anyagok átestek az e rendelet szerinti termékekre alkalmazandó eljárásokon; valamint
Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  tájékoztatni ügyfeleiket arról, hogy a 3D adatkészlet gyártója és a nyomtatási anyag gyártója által szolgáltatott információknak meg kell egyezniük, és meg kell erősíteniük az anyag használhatóságát az adott típusú 3D adatkészlethez és az adott 3D nyomtatási technológiához.
d)  biztosítani, hogy a 3D adatkészlet gyártója és a nyomtatási anyag gyártója által szolgáltatott információk megegyeznek.
Módosítás 270
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az e rendelet hatálya alá tartozó árucikkek előállítására szánt öntőformák és 3D adatkészletek szolgáltatói kötelesek 10 ilyen árucikket előállítani, és azokat kérésre a bejelentett szerv, a műszaki értékelést végző szerv és a hatóságok rendelkezésére bocsátani. Az e rendelet hatálya alá tartozó árucikkek előállítására szánt öntőformák és 3D adatkészletek szolgáltatói kötelesek értékelni és dokumentálni az e rendelet követelményeinek teljesülését az előállított árucikkek tekintetében.
törölve
Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az e rendelet hatálya alá tartozó árucikkek 3D nyomtatására az építkezés helyszínén vagy annak közelében felhasználni kívánt anyagok szolgáltatói minden egyes tervezett felhasználás esetén kötelesek 10 ilyen árucikket előállítani, és azokat kérésre a bejelentett szerv, a műszaki értékelést végző szerv és a hatóságok rendelkezésére bocsátani. Az e rendelet hatálya alá tartozó árucikkek 3D nyomtatásához az építési helyszínen vagy annak közelében felhasználni kívánt anyagok szolgáltatói kötelesek értékelni és dokumentálni az e rendeletben foglalt követelmények teljesülését az előállított árucikkek tekintetében.
törölve
Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk
30. cikk
törölve
A termékek gyártásában részt vevő beszállítók és szolgáltatók kötelezettségei
(1)  A termékek gyártásában részt vevő beszállítók és szolgáltatók kötelesek:
a)  a gyártók, bejelentett szervezetek és a hatóságok rendelkezésére bocsátani az általuk szállított alkotóelem vagy szolgáltatás környezeti fenntarthatóságára vonatkozó összes rendelkezésre álló információt;
b)  biztosítani az ilyen információk helyességét, nevezetesen e rendelet tiszteletben tartásával, és kijavítani az esetleges hibákat az összes ügyfelükkel, valamint – ha ez hasznos lehet – a bejelentett szervezetekkel és hatóságokkal való közlés útján;
c)  ilyen információ hiányában lehetővé tenni felhasználóik számára, hogy saját költségükön értékeljék a környezeti fenntarthatóságot, és kötelesek oly módon is támogatni ezt az értékelést, hogy hozzáférést biztosítanak minden olyan dokumentumhoz, beleértve a kereskedelmi jellegű dokumentumokat is, amelyek az értékelés szempontjából relevánsak;
d)  lehetővé tenni a bejelentett szervezetek számára, hogy ellenőrizzék a környezeti fenntarthatóságra vonatkozó számítások helyességét, és támogatniuk kell ezt az ellenőrzést;
e)  lehetővé tenni a bejelentett szervezetek számára, hogy ellenőrizzék a szállított alkotóelem vagy szolgáltatás teljesítményét és megfelelőségét, és kötelesek támogatni ezt az ellenőrzést.
(2)  Amennyiben a beszállító vagy szolgáltató a 21. cikk (8) bekezdésének utolsó mondatával összhangban tájékoztatást kapott, továbbítania kell ezt az információt a többi olyan ügyfelének, akik az elmúlt 5 évben az adott kérdés tekintetében azonos alkotóelemeket vagy szolgáltatásokat kaptak. A 3. cikk 71. pontjában meghatározott súlyos kockázat vagy a 21. cikk (9) bekezdésének utolsó mondata alá tartozó kockázat esetén a szállító vagy a szolgáltató köteles azon tagállamok illetékes nemzeti hatóságait is tájékoztatni, ahol az adott alkotóelemet tartalmazó termék vagy gyártási szolgáltatás piaci hozzáférhetőségét biztosították vagy azt közvetlenül beépítették; amennyiben nem tudja azonosítani ezeket a tagállamokat, az összes illetékes nemzeti hatóságot tájékoztatnia kell.
Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – cím
Kettős felhasználású és pszeudotermékek
Kettős felhasználású termékek
Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kettős felhasználású termékek gyártójának eleget kell tennie a jelen rendeletben foglalt kötelezettségeknek az adott típusba tartozó valamennyi árucikk esetében, kivéve, ha azokat kifejezetten „nem építési célra” jelöléssel látják el.
(1)  A kettős felhasználású termékek gyártójának és az azokkal foglalkozó más gazdasági szereplőknek eleget kell tennie a jelen rendeletben foglalt kötelezettségeknek, kivéve, ha azokat „nem építési célra” jelöléssel látják el.
Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kettős felhasználású termékekkel foglalkozó egyéb gazdasági szereplőknek teljesíteniük kell az e rendelettel összhangban rájuk háruló kötelezettségeket. Kereskedelmi szerződéseikben arra kell kötelezniük az ügyfeleiket, hogy ugyanezt tegyék, és ne adjanak el vagy ne használjanak építési célra olyan árucikkeket, amelyeket „nem építési célra” jelzéssel láttak el.
törölve
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  Az olyan, építésre alkalmas árucikkek esetében, amelyeket a gyártó soha nem szánt ilyen felhasználásra, és amelyek ezért nem kaptak CE-jelölést („pszeudotermékek”), az egyéb gazdasági szereplők kötelesek:
(3)  A „nem építési célra” megjelölésű kettős felhasználású termékek esetében az egyéb gazdasági szereplők kötelesek:
Módosítás 277
Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a gazdasági szereplő a tagállamok pénznemét vagy az (EU) […] rendelet47 hatálya alá tartozó kriptovalutát használ, kivéve, az utóbbi esetben, ha az Uniónak történő értékesítést kifejezetten és hatékony eszközökkel kizárják;
b)  a gazdasági szereplő a tagállamok pénznemét használja;
__________________
47 Az Európai Parlament és a Tanács jövőbeli rendelete a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról, lásd: COM(2020) 593 final.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk
33. cikk
törölve
A gazdasági szereplők kötelezettségeire és jogaira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok
Amennyiben ez szükséges e rendelet harmonizált alkalmazásának biztosításához, és kizárólag a gazdasági szereplők számára egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtő eltérő gyakorlatok megelőzéséhez szükséges mértékben, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyek részletesen meghatározzák a gazdasági szereplők e fejezetben foglalt kötelezettségei és jogai végrehajtásának módját.
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
IV fejezet – cím
ÉPÍTÉSI TERMÉKSZABVÁNYOK ÉS EURÓPAI ÉRTÉKELÉSI DOKUMENTUMOK
EURÓPAI ÉRTÉKELÉSI DOKUMENTUMOK
Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk
[...]
törölve
Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az európai értékelési dokumentumokra a 4. cikk (1) és (4) bekezdését, a 6. cikket, a 9. cikket és a 11–17. cikket kell alkalmazni. Amennyiben a CE-jelölést európai értékelési dokumentum és európai műszaki értékelés alapján adják ki, a teljesítménynyilatkozatban és a megfelelőségi nyilatkozatban hivatkozni kell az európai értékelési dokumentumra.
törölve
Módosítás 282
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
Egy gyártó vagy gyártócsoport európai műszaki értékelés iránti kérelmét követően vagy a Bizottság kezdeményezésére a műszaki értékelést végző szervek szervezete a Bizottsággal egyetértésben európai értékelési dokumentumot készíthet és fogadhat el bármely olyan termékre vonatkozóan, amelyre nem terjed ki:
Egy gyártó vagy gyártócsoport európai műszaki értékelés iránti kérelmét követően vagy a Bizottság kezdeményezésére a műszaki értékelést végző szervek szervezete a Bizottsággal egyetértésben európai értékelési dokumentumot készíthet és fogadhat el bármely olyan jellegű vagy kategóriájú termékre vonatkozóan, amelyre nem terjed ki:
Módosítás 283
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  olyan harmonizált műszaki leírás, amelyet a Bizottsággal való ellenőrzés időpontjától kezdődő következő két évben szándékoznak elfogadni;
b)  olyan harmonizált műszaki leírás, amelyet a Bizottsággal való ellenőrzés időpontjától kezdődő következő 1 évben szándékoznak elfogadni;
Módosítás 284
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság megbízza az EOTA-t és a CEN-t annak koordinálásával, hogy az európai értékelési dokumentum és a harmonizált szabványok vagy azok részei között ne legyen átfedés.
Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés
(3)  A műszaki értékelést végző szervek szervezete és a Bizottság összekapcsolhatja vagy elutasíthatja az európai értékelő dokumentum kidolgozására irányuló kérelmeket. Az európai értékelési dokumentum elfogadására irányuló folyamat során tiszteletben kell tartani a 36. cikket, valamint be kell tartani a 37. cikkben és a III. mellékletben szereplő szabályokat.
(3)  A műszaki értékelést végző szervek szervezete és a Bizottság összekapcsolhatja vagy elutasíthatja az európai értékelő dokumentum kidolgozására irányuló kérelmeket. Az európai értékelési dokumentum elfogadására irányuló eljárásnak meg kell felelnie a 36. cikknek és a IIIa. mellékletben megállapított eljárásnak.
Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  Az európai értékelési dokumentumokra a 4. cikk (1) és (4) bekezdését, a 6. cikket, a 9. cikket és a 11–17. cikket kell alkalmazni. Amennyiben a CE-jelölést európai értékelési dokumentum és európai műszaki értékelés alapján adják ki, a teljesítménynyilatkozatban és a megfelelőségi nyilatkozatban hivatkozni kell az európai értékelési dokumentumra.
Módosítás 287
Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal módosítsa a III. mellékletet az európai értékelési dokumentumok kidolgozására és elfogadására vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok megállapítása érdekében, amennyiben ez szükséges az európai értékelési dokumentumok rendszere megfelelő működésének biztosításához.
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktussal módosítsa a IIIa. mellékletet az európai értékelési dokumentumok kidolgozására és elfogadására vonatkozó kiegészítő eljárási szabályok megállapítása érdekében, amennyiben ez szükséges az európai értékelési dokumentumok rendszere megfelelő működésének biztosításához.
Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett információk lehető legkisebb mértékű nyilvánosságra hozatala, valamint az üzleti titok és a titoktartás védelme;
b)  a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok által védett információk nyilvánosságra hozatalának kiküszöbölése, valamint az üzleti titok és a titoktartás védelme;
Módosítás 289
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  a tagállamok és a Bizottság megfelelő részvételének lehetővé tétele minden szakaszban;
d)  a tagállamok és a Bizottság megfelelő részvételének lehetővé tétele;
Módosítás 290
Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az a) és b) pontban meghatározott elvek kiegyensúlyozása lehetővé teszi legalább a termék nevének közzétételét a jóváhagyási szakaszban és a III. melléklet 3. pontjában meghatározottak szerinti munkaprogram, valamint a III. melléklet 7. pontjában meghatározott európai értékelési dokumentumtervezet részletes tartalmának közlését.
Az e bekezdés a) és b) pontjában meghatározott elvek kiegyensúlyozása lehetővé teszi legalább a termék nevének közzétételét a jóváhagyási szakaszban és a IIIa. melléklet 5. pontjában meghatározottak szerinti munkaprogram, valamint a IIIa. melléklet 5. pontjában meghatározott európai értékelési dokumentumtervezet részletes tartalmának közlését.
Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  ha a termékre nem vonatkozik harmonizált műszaki előírás vagy európai értékelési dokumentum, és ha a következő két évben nem tervezik ilyen harmonizált műszaki előírás elfogadását, illetve ha ilyen vagy európai értékelési dokumentum kidolgozása még nincs folyamatban a III. melléklet szerint, a műszaki értékelést végző szerv a III. mellékletben meghatározott vagy a 35. cikk (4) bekezdésével összhangban megállapított eljárásokat alkalmazza.
c)  ha a termékre nem vonatkozik harmonizált műszaki előírás vagy európai értékelési dokumentum, és ha a következő évben nem tervezik ilyen harmonizált műszaki előírás elfogadását, illetve ha ilyen vagy európai értékelési dokumentum kidolgozása még nincs folyamatban a IIIa. melléklet szerint, a műszaki értékelést végző szerv a IIIa. mellékletben meghatározott vagy a 35. cikk (4) bekezdésével összhangban megállapított eljárásokat alkalmazza.
Módosítás 292
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés
(2)  Csak az e jegyzékben említett és a Bizottság vagy a műszaki értékelést végző szervek szervezete által az Unió legalább egy nyelvén közzétett európai értékelési dokumentumok engedélyezik a 42. cikk szerinti európai műszaki értékelések kiadását és váltanak ki joghatásokat a 42. cikk (5) bekezdésének megfelelően, többek között az európai értékelési dokumentum kidolgozását kérő gyártó tekintetében is. Az európai értékelési dokumentumok e joghatása tíz évvel az Európai Unió Hivatalos Lapjában való első hivatkozásuk után megszűnik, kivéve, ha a lejáratot megelőző utolsó évben megújították őket, és a Bizottság úgy dönt, hogy fenntartja a jegyzékbe vételt.
(2)  Csak az e jegyzékben említett és a Bizottság vagy a műszaki értékelést végző szervek szervezete által közzétett európai értékelési dokumentumok engedélyezik a 42. cikk szerinti európai műszaki értékelések kiadását és váltanak ki joghatásokat a 42. cikk (5) bekezdésének megfelelően, többek között az európai értékelési dokumentum kidolgozását kérő gyártó tekintetében is. Az európai értékelési dokumentumok e joghatása tíz évvel az Európai Unió Hivatalos Lapjában való első hivatkozásuk után megszűnik, illetve azonnali hatállyal az európai műszaki értékelési dokumentum visszavonása esetén, kivéve, ha a lejáratot megelőző utolsó évben megújították őket, és a Bizottság úgy dönt, hogy fenntartja a jegyzékbe vételt.
Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Az európai értékelési dokumentumok magas minőségének biztosítása és a kapcsolódó európai műszaki értékelés kérelmezője titoktartási igényeinek kielégítése érdekében azt megelőzően, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában új európai értékelési dokumentumra hivatkoznának, ki kell adni az említett európai értékelési dokumentumon alapuló első európai műszaki értékelés tervezetét. Szükség esetén az európai értékelési dokumentum végleges tervezetét módosítani kell az első európai műszaki értékelés kibocsátása során szerzett tapasztalatok alapján. Az Európai Bizottság a műszaki értékelést végző szervek szervezetével közösen közli az európai értékelési dokumentumra való hivatkozás dátumát.
Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az érintett termék leírása; valamint
a)  az érintett termékek jellegének vagy kategóriájának leírása; valamint
Módosítás 295
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  a termék gyártó által meghatározott rendeltetése szempontjából lényeges, továbbá a gyártó és a műszaki értékelést végző szervek szervezete által közösen megállapított alapvető jellemzők felsorolása és azok a módszerek és feltételek, amelyek ezen alapvető jellemzők tekintetében a termék teljesítményének értékeléséhez szükségesek.
b)  a gyártó által meghatározott jellegű vagy kategóriájú termék rendeltetése szempontjából lényeges, továbbá a gyártó és a műszaki értékelést végző szervek szervezete által közösen megállapított alapvető jellemzők felsorolása és azok a módszerek és feltételek, amelyek ezen alapvető jellemzők tekintetében a termék teljesítményének értékeléséhez szükségesek.
Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az európai értékelési dokumentum meghatározza az alkalmazandó üzemi gyártásellenőrzés alapelveit, figyelembe véve a szóban forgó termék gyártási eljárásának körülményeit.
(2)  Az európai értékelési dokumentum meghatározza az alkalmazandó üzemi gyártásellenőrzés alapelveit, figyelembe véve az adott jellegű vagy kategóriájú termék gyártási eljárásának körülményeit.
Módosítás 297
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a termék egyes alapvető jellemzőinek teljesítménye megfelelően értékelhető harmonizált műszaki előírásokban vagy európai értékelési dokumentumokban meghatározott módszerekkel és kritériumokkal, ezeket a meglévő módszereket és kritériumokat az európai értékelési dokumentum részeként kell beépíteni, kivéve, ha alapos okok indokolják az ettől a szabálytól való eltérést.
(3)  Amennyiben az adott jellegű vagy kategóriájú termék egyes alapvető jellemzőinek teljesítménye megfelelően értékelhető harmonizált műszaki előírásokban vagy európai értékelési dokumentumokban meghatározott módszerekkel és kritériumokkal, ezeket a meglévő módszereket és kritériumokat az európai értékelési dokumentum részeként kell beépíteni.
Módosítás 298
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Az európai műszaki értékelést a gyártó kérésére a műszaki értékelést végző szerv adja ki a 37. cikkben és a III. mellékletben szereplő rendelkezésekkel összhangban kidolgozott európai értékelési dokumentum alapján, amelynek hivatkozása a 38. cikkel összhangban szerepel az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Az európai műszaki értékelést a gyártó kérésére a műszaki értékelést végző szerv adja ki az európai értékelési dokumentum alapján, amelynek hivatkozása a 38. cikkel összhangban szerepel az Európai Unió Hivatalos Lapjában.
Módosítás 299
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 a bekezdés (új)
1a.  Az európai műszaki értékelés iránti kérelem benyújtása esetén a IIIa. mellékletben megállapított eljárást kell alkalmazni.
Módosítás 300
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk
43 cikk
törölve
A kijelölő hatóságok
(1)  A műszaki értékelést végző szerveket kijelölni kívánó tagállamok kijelölnek egy, a műszaki értékelést végző szervekért felelős hatóságot (a továbbiakban: a kijelölő hatóság). A kijelölő hatóságoknak meg kell felelniük a 48. cikk (1) bekezdésében és a 49. cikkben a bejelentő hatóságokra vonatkozóan meghatározott követelményeknek. A kijelölő hatóság nem jogosult a 44. cikk (1) bekezdése szerinti kijelölésre.
(2)  Ha e fejezet másként nem rendelkezik, a bejelentő hatóságokra és a bejelentési eljárásokra vonatkozó rendelkezések a kijelölő hatóságokra és a kijelölési eljárásokra is vonatkoznak. A tagállamok azonban nem használhatnak akkreditációt.
Módosítás 301
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A tagállamok saját területükön műszaki értékelést végző szerveket jelölhetnek ki a IV. melléklet 1. táblázatában felsorolt egy vagy több termékterületre. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikkel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal módosítsa ezt a táblázatot a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében.
A tagállamok saját területükön műszaki értékelést végző szerveket jelölhetnek ki a IV. melléklet 1. táblázatában felsorolt egy vagy több termékterületre. Amennyiben a tagállam úgy dönt, hogy műszaki értékelést végző szervet jelöl ki, a műszaki értékelést végző szervekért felelős egyetlen hatóságot (a továbbiakban: „kijelölt hatóság”) nevez ki.
Módosítás 302
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A 43. cikkel összhangban kijelölt kijelölő hatóság figyelemmel kíséri a saját tagállamukban kijelölt műszaki értékelést végző szervek, valamint szükség esetén leányvállalataik és alvállalkozóik tevékenységét és szakértelmét, és értékeli őket az e fejezetben meghatározott követelményekkel kapcsolatban. A kijelölő hatóság utasítja a műszaki értékelést végző szerveket minden olyan esetben, amikor a tagállamok és a Bizottság által elfogadott jogszabály vagy közös gyakorlat megsértésére kerül sor. A jogszabály ismételt megsértése esetén visszavonhatja a műszaki értékelést végző szerv kijelölését.
A kijelölt hatóság figyelemmel kíséri a saját tagállamukban kijelölt műszaki értékelést végző szervek, valamint szükség esetén leányvállalataik és alvállalkozóik tevékenységét és szakértelmét, és értékeli őket az e fejezetben meghatározott követelményekkel kapcsolatban. A kijelölt hatóság utasítja a műszaki értékelést végző szerveket minden olyan esetben, amikor a tagállamok és a Bizottság által elfogadott jogszabály vagy közös gyakorlat megsértésére kerül sor. A jogszabály ismételt megsértése esetén visszavonhatja a műszaki értékelést végző szerv kijelölését.
Módosítás 303
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság vizsgálhatja, hogy a műszaki értékelést végző szervek megfelelnek-e az e fejezetben meghatározott követelményeknek, valamint azt, hogy a felelős kijelölő hatóságok teljesítik-e nyomonkövetési kötelezettségeiket.
(5)  A Bizottság vizsgálhatja, hogy a műszaki értékelést végző szervek megfelelnek-e az e fejezetben meghatározott követelményeknek, valamint azt, hogy a felelős kijelölt hatóságok teljesítik-e nyomonkövetési kötelezettségeiket.
Módosítás 304
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés
(6)  A műszaki értékelést végző szervek az illetékes kijelölő hatóság kérésére minden olyan információt és dokumentumot átadnak, amely a hatóság, a Bizottság és a tagállamok számára a megfelelés ellenőrzéséhez szükséges.
(6)  A műszaki értékelést végző szervek az illetékes kijelölt hatóság kérésére minden olyan információt és dokumentumot átadnak, amely a hatóság, a Bizottság és a tagállamok számára a megfelelés ellenőrzéséhez szükséges.
Módosítás 305
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – i alpont
i.  gondoskodik arról, hogy az elfogadott európai értékelési dokumentumok és az európai műszaki értékelésekre való hivatkozások nyilvánosan hozzáférhetők legyenek az EU valamennyi nyelvén.
i.  gondoskodik arról, hogy az elfogadott európai értékelési dokumentumok és az európai műszaki értékelésekre való hivatkozások nyilvánosan hozzáférhetők legyenek.
Módosítás 306
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 6 bekezdés
(6)  A Bizottság a műszaki értékelést végző szervek szervezetének finanszírozását – függetlenül attól, hogy az támogatás vagy közbeszerzési pályázat útján történik-e – bizonyos szervezeti és teljesítménybeli követelmények teljesítésétől teheti függővé, többek között a műszaki értékelést végző szervek méltányos földrajzi eloszlása tekintetében.
(6)  A Bizottság a műszaki értékelést végző szervek szervezetének finanszírozását – függetlenül attól, hogy az támogatás vagy közbeszerzési pályázat útján történik-e – szervezeti és teljesítménybeli követelmények teljesítésétől teheti függővé, többek között a műszaki értékelést végző szervek méltányos földrajzi eloszlása tekintetében.
Módosítás 307
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
A bejelentő hatóságnak elegendő számú hozzáértő személyzettel és elegendő pénzeszközzel kell rendelkeznie feladatai megfelelő ellátásához. A Bizottság a bejelentett szervezetek megfelelő ellenőrzéséhez elegendőnek tartott teljes munkaidős egyenértékek minimális számát meghatározó végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, adott esetben a konkrét megfelelőségértékelési feladatok tekintetében. Amennyiben az ellenőrzést nemzeti akkreditáló testület vagy a 48. cikk (3) bekezdésében említett testület végzi, ez a minimális szám az adott testületre vonatkozik.
A bejelentő hatóságnak elegendő számú hozzáértő személyzettel és elegendő pénzeszközzel kell rendelkeznie feladatai megfelelő ellátásához.
Módosítás 308
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
törölve
Módosítás 309
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A megfelelőségértékelő szervezet független az általa értékelt szervezettől vagy terméktől.
A megfelelőségértékelő szervezet az általa értékelt szervezettől vagy építési terméktől üzletileg teljes mértékben független harmadik fél.
Módosítás 310
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
A megfelelőségértékelő szervezet független az általa értékelt termékekben érdekelt szervezetekkel, gyártókkal, azok kereskedelmi partnereivel vagy részvénytulajdonos befektetőivel, valamint más bejelentett szervezetekkel és azok vállalkozói szövetségeivel, anyavállalataival vagy leányvállalataival fennálló minden üzleti kapcsolattól. Ez nem zárja ki azt, hogy a bejelentett szervezet versenytárs gyártók számára végezzen értékelési és ellenőrzési tevékenységeket.
törölve
Módosítás 311
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
Ilyen független szervezetnek tekinthető az a szervezet is, amely az általa értékelt termék tervezésében, gyártásában, szállításában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és nem áll fenn összeférhetetlenség vele kapcsolatban.
Ilyen független szervezetnek tekinthető az a megfelelőségértékelő szervezet is, amely az általa értékelt termék tervezésében, gyártásában, szállításában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában részt vevő vállalkozásokat képviselő üzleti szerveződésekhez vagy szakmai szövetségekhez tartozik, feltéve, hogy bizonyítottan független és nem áll fenn összeférhetetlenség vele kapcsolatban.
Módosítás 312
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
Az eljáró bejelentett szervezet, annak felső szintű vezetése és az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként feladatok végzéséért felelős személyzet nem lehet az értékelt termék tervezője, gyártója, szállítója, importőre, forgalmazója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, sem ezek képviselője. Ez nem zárja ki azoknak az értékelt termékeknek a használatát, amelyekre a bejelentett szervezetnek munkája során szüksége van, illetve a személyes célokra történő használatot.
A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként feladatok végzéséért felelős személyzet nem lehet az értékelt termék tervezője, gyártója, szállítója, importőre, forgalmazója, üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa, felhasználója vagy karbantartója, sem ezek képviselője. Ez nem zárja ki azoknak az értékelt termékeknek a használatát, amelyekre a megfelelőségértékelő szervezetnek munkája során szüksége van, illetve a személyes célokra történő használatot.
Módosítás 313
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Az eljáró bejelentett szervezet, annak felső szintű vezetése és az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként feladatok végzéséért felelős személyzet nem vehet részt közvetlenül ezeknek a termékeknek a tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem végezhetnek olyan tevékenységeket, amelyek befolyásolhatják a bejelentett feladataikkal kapcsolatos döntéshozói függetlenségüket és feddhetetlenségüket, valamint tanácsadói szolgáltatásokat sem nyújthatnak.
A megfelelőségértékelő szervezet, annak felső szintű vezetése és az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként feladatok végzéséért felelős személyzet nem vehet részt közvetlenül ezeknek a termékeknek a tervezésében, gyártásában vagy kialakításában, forgalomba hozatalában, üzembe helyezésében, használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti az ilyen tevékenységben részt vevő feleket sem. Nem végezhetnek olyan tevékenységeket, amelyek befolyásolhatják a bejelentett feladataikkal kapcsolatos döntéshozói függetlenségüket és feddhetetlenségüket, valamint tanácsadói szolgáltatásokat sem nyújthatnak.
Módosítás 314
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
A bejelentett szervezet biztosítja, hogy anya- és testvérvállalatainak továbbá leányvállalatainak és alvállalkozóinak tevékenysége ne befolyásolja értékelési és/vagy ellenőrzési tevékenységeinek bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.
A megfelelőségértékelő szervezet biztosítja, hogy anya- és testvérvállalatainak továbbá leányvállalatainak és alvállalkozóinak tevékenysége ne befolyásolja értékelési és/vagy ellenőrzési tevékenységeinek bizalmas jellegét, objektivitását és pártatlanságát.
Módosítás 315
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 bekezdés
(5)  A bejelentett szervezet és személyzete az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként végzett feladatait az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzi el, és független minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – különösen pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná ítélőképességét vagy az értékelési és/vagy ellenőrzési tevékenységei eredményeit.
(5)  A megfelelőségértékelő szervezet és személyzete az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként végzett feladatait az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzi el, és független minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – különösen pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná ítélőképességét vagy az értékelési és/vagy ellenőrzési tevékenységei eredményeit.
Módosítás 316
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
A bejelentett szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az V. mellékletben foglaltak szerint kijelölt, az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként folytatandó azon feladatok mindegyikének ellátására, amelyek tekintetében bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a bejelentett szervezet maga, vagy a nevében és felelősségi körében valaki más végzi el.
A megfelelőségértékelő szervezetnek alkalmasnak kell lennie a számára az V. mellékletben foglaltak szerint kijelölt, az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként folytatandó azon feladatok mindegyikének ellátására, amelyek tekintetében bejelentették, függetlenül attól, hogy ezeket a feladatokat a megfelelőségértékelő szervezet maga, vagy a nevében és felelősségi körében valaki más végzi el.
Módosítás 317
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
a)  olyan személyzettel, amely az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként végzendő feladatokhoz szükséges műszaki tudással, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik. Az értékelési döntések meghozataláért felelős személyzetnek a bejelentő tagállam nemzeti joga szerint a bejelentett szervezet alkalmazásában kell állnia, nem rendelkezhet más, esetlegesen összeférhetetlenséget okozó lojalitási kötelezettséggel vagy potenciális összeférhetetlenséggel, és illetékesnek kell lennie a többi munkatárs, külső szakértő vagy alvállalkozó által készített értékelések ellenőrzésére. A személyzet számának elegendőnek kell lennie az ügymenet folytonosságának és a megfelelőségértékelések következetes megközelítésének biztosításához;
a)  olyan hozzáértő személyzettel, amely az értékelési és ellenőrzési folyamatban harmadik félként végzendő feladatokhoz szükséges műszaki tudással, valamint elegendő és megfelelő tapasztalattal rendelkezik.
Módosítás 318
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
b)  az eljárások átláthatóságának és reprodukálhatóságának biztosítása érdekében azoknak az eljárásoknak a leírásaival, amelyek szerint az értékelést végzik. Ennek tartalmaznia kell egy képesítési mátrixot, amely a megfelelőségértékelő szervezeten belül az érintett személyzetet, annak státuszát és feladatait összeveti azokkal a megfelelőségértékelési feladatokkal, amelyekkel kapcsolatban a szervezetet be kívánják jelenteni;
b)  az eljárások átláthatóságának és reprodukálhatóságának biztosítása érdekében azoknak az eljárásoknak a leírásaival, amelyek szerint az értékelést végzik. Megfelelő politikákkal és eljárásokkal kell rendelkeznie, amelyek különbséget tesznek a bejelentett szervezetként végzett feladatai és az egyéb tevékenységek között, és személyzetét ezekre a feladatokra kell beosztania.
Módosítás 319
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – c pont
c)  megfelelő szabályokkal és eljárásokkal bejelentett szervezetként végrehajtott feladatainak és egyéb tevékenységeinek elkülönítésére;
törölve
Módosítás 320
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés
A bejelentett szervezet rendelkezik azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, amelyekkel kapcsolatban a szervezet bejelentett kíván lenni, továbbá hozzáfér valamennyi szükséges felszereléshez vagy létesítményhez.
A megfelelőségértékelő szervezet rendelkezik azokhoz a tevékenységekhez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges eszközökkel, amelyekkel kapcsolatban a szervezet bejelentett kíván lenni, továbbá hozzáfér valamennyi szükséges felszereléshez vagy létesítményhez.
Módosítás 321
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 9 bekezdés
(9)  A bejelentett szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban a tagállam vállalja át, vagy ha a tagállam közvetlenül maga felel az elvégzett értékelésért és/vagy ellenőrzésért.
(9)  A megfelelőségértékelő szervezet felelősségbiztosítást köt, kivéve, ha a felelősséget a nemzeti joggal összhangban a tagállam vállalja át, vagy ha a tagállam közvetlenül maga felel az elvégzett értékelésért és/vagy ellenőrzésért.
Módosítás 322
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 10 bekezdés
(10)  A bejelentett szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ tekintetében, amely az V. mellékletben foglalt feladatai végrehajtása során jutott birtokába, kivéve annak a tagállamnak az illetékes közigazgatási hatóságaival szemben, ahol a szervezet a tevékenységét végzi. A tulajdonjogokat védelmezni kell.
(10)  A megfelelőségértékelő szervezet személyzete betartja a szakmai titoktartás követelményeit minden olyan információ tekintetében, amely az V. mellékletben foglalt feladatai végrehajtása során jutott birtokába, kivéve annak a tagállamnak az illetékes közigazgatási hatóságaival szemben, ahol a szervezet a tevékenységét végzi. A tulajdonjogokat védelmezni kell.
Módosítás 323
Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 11 bekezdés
(11)  A bejelentett szervezet gondoskodik arról, hogy az értékelő személyzetét tájékoztassa a vonatkozó szabványosítási tevékenységről, valamint részt vesz a bejelentett szervezetek e rendelet alapján létrehozott koordináló csoportjának tevékenységeiben, illetve értékelő személyzetét tájékoztatja ezekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az említett csoport munkája eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.
(11)  A megfelelőségértékelő szervezet részt vesz a releváns szabványosítási tevékenységekben és a bejelentett szervezetek e rendelet alapján létrehozott koordináló csoportjának tevékenységeiben, illetve értékelő személyzetét tájékoztatja ezekről, továbbá általános iránymutatásként alkalmazza az e munka eredményeként létrejött adminisztratív döntéseket és dokumentumokat.
Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – cím
A megfelelőség vélelme
A bejelentett szervezetek megfelelőségének vélelme
Módosítás 325
Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés
(2)  A bejelentett szervezet teljes felelősséget vállal az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül azok letelepedési helyétől. Az érintett bejelentett szervezetek az 50. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett képesítési mátrix figyelembevételével eljárásokat hoznak létre alvállalkozóik vagy leányvállalataik alkalmasságának, tevékenységeinek és teljesítményének folyamatos ellenőrzésére.
(2)  A bejelentett szervezet teljes felelősséget vállal az alvállalkozók vagy leányvállalatok által elvégzett feladatokért, függetlenül azok letelepedési helyétől.
Módosítás 326
Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kérelemhez mellékelni kell a végzendő tevékenységek és azon értékelési és/vagy ellenőrzési eljárások leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, az 50. cikk (6) bekezdésének b) pontjában említett képesítési mátrixot, továbbá – amennyiben van ilyen – a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditálási okiratot, amely igazolja, hogy a szervezet teljesíti az 50. cikkben rögzített követelményeket. Az akkreditálási okirat csak a bejelentést kérő konkrét megfelelőségértékelő szervezetre vonatkozik, és nem veszi figyelembe az anya- vagy testvérvállalatok kapacitásait vagy személyzetét. Az akkreditálási okiratnak a vonatkozó harmonizált szabványok mellett az egyedi követelményeken és az értékelési feladatokon kell alapulnia.
(2)  A kérelemhez mellékelni kell a végzendő tevékenységek és azon értékelési és/vagy ellenőrzési eljárások leírását, amelyek tekintetében a szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti magát, továbbá – amennyiben van ilyen – a 765/2008/EK rendelet szerinti nemzeti akkreditáló testület által kiállított akkreditálási okiratot, amely igazolja, hogy a szervezet teljesíti az 50. cikkben rögzített követelményeket. Az akkreditálási okirat csak a bejelentést kérő konkrét megfelelőségértékelő szervezetre vonatkozik, és nem veszi figyelembe az anya- vagy testvérvállalatok kapacitásait vagy személyzetét. Az akkreditálási okiratnak a vonatkozó harmonizált szabványok mellett az egyedi követelményeken és az értékelési feladatokon kell alapulnia.
Módosítás 327
Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a bejelentett szervezet már nem felel meg az 50. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, annak függvényében, hogy milyen mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket vagy kötelezettségeket.
(1)  Amennyiben a bejelentő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a bejelentett szervezet már nem felel meg az 50. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy elmulasztja teljesíteni kötelezettségeit, adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a bejelentést, annak függvényében, hogy milyen mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket vagy kötelezettségeket. A bejelentő hatóságnak erről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Bizottságot és a többi tagállamot.
Módosítás 328
Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 a bekezdés (új)
3a.  Ha a Bizottság úgy találja, hogy egy bejelentett szerv nem, illetve már nem tesz eleget a bejelentése alapjául szolgáló követelményeknek, akkor erről tájékoztatja a bejelentő tagállamot, és felszólítja a szükséges kiigazító intézkedések megtételére, ideértve szükség esetén a bejelentés visszavonását is.
Módosítás 329
Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 7 bekezdés
(7)  A bejelentett szervezetek biztosítják a különböző értékelési feladatokat végző személyzet rotációját.
törölve
Módosítás 330
Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk
62. cikk
törölve
A bejelentett szervezetek kötelezettségeire és jogaira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok
Amennyiben ez szükséges e rendelet harmonizált alkalmazásának biztosításához, és kizárólag a gazdasági szereplőket érintő egyenlőtlen bánásmódhoz vezető és számukra egyenlőtlen versenyfeltételeket teremtő eltérő gyakorlatok megelőzéséhez szükséges mértékben, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyek részletesen meghatározzák a bejelentett szervezetek 60. cikkben és 61. cikkben foglalt kötelezettségei végrehajtásának módját.
Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 331
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a bejelentett szervezetek csoportja formájában megfelelő koordináció és együttműködés jöjjön létre a 47. cikk szerint bejelentett szervezetek között, és az megfelelően működjön. Az (1) bekezdésben említett csoportokon belüli koordináció és együttműködés célja e rendelet összehangolt alkalmazásának biztosítása.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a bejelentett szervezetek csoportja formájában megfelelő koordináció és együttműködés jöjjön létre a 47. cikk szerint bejelentett szervezetek között, és az megfelelően működjön. A tagállamok biztosítják, hogy az általuk bejelentett szervezetek közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül részt vegyenek e csoport munkájában. Az (1) bekezdésben említett csoportokon belüli koordináció és együttműködés célja e rendelet összehangolt alkalmazásának biztosítása.
Módosítás 332
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés
A bejelentett szervezeteknek közvetlenül vagy kijelölt képviselőkön keresztül kell részt venniük e csoport munkájában.
törölve
Módosítás 333
Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés
A bejelentett szervezetek általános útmutatásként alkalmazzák az adott csoport által hozott igazgatási határozatokat és dokumentumokat.
A bejelentett szervezetek általános útmutatásként figyelembe veszik az adott csoport által hozott igazgatási határozatokat és dokumentumokat.
Módosítás 334
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A gyártó a típusvizsgálatot helyettesítheti olyan megfelelő műszaki dokumentációval, amely igazolja, hogy:
(1)  A gyártó a típusvizsgálatot vagy a típusszámítást helyettesítheti olyan megfelelő műszaki dokumentációval, amely igazolja, hogy:
Módosítás 335
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az általa forgalomba hozott termék egy vagy több alapvető jellemzője tekintetében vizsgálat vagy számítás nélkül, illetve további vizsgálat vagy számítás nélkül vélhetően elér egy bizonyos teljesítményszintet vagy -osztályt, a vonatkozó harmonizált műszaki előírásban vagy bizottsági jogi aktusban e célból meghatározott feltételeknek megfelelően; vagy
a)  az általa forgalomba hozott termék egy vagy több alapvető jellemzője tekintetében vizsgálat vagy számítás nélkül, illetve további vizsgálat vagy számítás nélkül vélhetően elér egy bizonyos teljesítményszintet vagy -osztályt, a vonatkozó harmonizált műszaki előírásban e célból meghatározott feltételeknek megfelelően; vagy
Módosítás 336
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  az általa forgalomba hozott, harmonizált műszaki előírás által szabályozott termék olyan árucikkekből álló rendszer, amelyet a gyártó a rendszer vagy a rendszer valamely alkatrészének szolgáltatója által adott pontos utasítások alapján szerel össze, beleértve egyedi árucikkek esetén a megfelelőségi kritériumokat is, és a szolgáltató már megvizsgálta a szóban forgó rendszert vagy az árucikket egy vagy több alapvető jellemzője tekintetében, a vonatkozó harmonizált műszaki előírásnak megfelelően. Ha ezek a feltételeknek megfelelnek, és ha a gyártó ellenőrizte mindenekelőtt azt, hogy a szolgáltató pontos megfelelőségi kritériumai teljesülnek, a gyártó jogosult a rendelkezésére bocsátott rendszer vagy árucikk tekintetében a vizsgálati eredmények egészének vagy egy részének megfelelő teljesítményről nyilatkozni.
b)  az általa forgalomba hozott, harmonizált műszaki előírás vagy európai műszaki értékelés által szabályozott termék olyan árucikkekből álló rendszer, amelyet a gyártó a rendszer szolgáltatója vagy a rendszer valamely alkatrészének beszállítója által adott pontos utasítások alapján szerel össze, beleértve egyedi árucikkek esetén a megfelelőségi kritériumokat is, és a szolgáltató már megvizsgálta a szóban forgó rendszert vagy az árucikket egy vagy több alapvető jellemzője tekintetében, a vonatkozó harmonizált műszaki előírásnak vagy európai műszaki értékelésnek megfelelően. Ha ezek a feltételeknek megfelelnek, és ha a gyártó ellenőrizte mindenekelőtt azt, hogy a szolgáltató pontos megfelelőségi kritériumai teljesülnek, a gyártó jogosult a rendszer vagy árucikk tekintetében rendelkezésére bocsátott vizsgálati eredmények egészének vagy egy részének megfelelő teljesítményről nyilatkozni. vagy
Módosítás 337
Rendeletre irányuló javaslat
64 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
ba)  az általa forgalomba hozott, harmonizált szabvány által szabályozott építési termék típusa megfelel egy olyan, más gyártó által előállított másik építési termék típusának, amelyet a vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelően már megvizsgáltak. E feltételek teljesülése esetén a gyártó jogosult arra, hogy a teljesítményről részben vagy egészben e másik termék vizsgálati eredményeinek megfelelően nyilatkozzon. A gyártó csak akkor használhatja fel más gyártó vizsgálati eredményeit, ha erre engedélyt kapott az érintett gyártótól, aki továbbra is felel a vizsgálati eredmények pontosságáért, megbízhatóságáért és állandóságáért.
Módosítás 338
Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk
66. cikk
törölve
Rendelésre készített, nem sorozatban gyártott termékek
(1)  A harmonizált műszaki előírások hatálya alá tartozó, egyedileg gyártott vagy nem sorozatgyártási eljárás keretében egyedi megrendelésre egyedileg készített termékek esetében, amelyeket egyetlen meghatározott építménybe olyan gyártók szerelnek be, akik az említett termékek építményekbe történő biztonságos beépítéséért is felelősek, a gyártó az alkalmazandó rendszer V. mellékletben meghatározott teljesítményértékelési részét helyettesítheti olyan egyedi műszaki dokumentációval, amely igazolja, hogy a termék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, és amely az e rendeletben és az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokban előírtakkal egyenértékű adatokat szolgáltat. Az egyenértékűség akkor áll fenn, ha az adott építményre és annak jövőbeli bontására – beleértve a beépített termékek újrafelhasználását, újragyártását és újrafeldolgozását – vonatkozó valamennyi szükséges adatot és követelményt a legkorszerűbb módszerek alapján adják meg vagy teljesítik.
(2)  A bejelentett szervezet vagy a műszaki értékelést végző szerv az V. mellékletben meghatározott feladatokon túlmenően értékeli és tanúsítja az (1) bekezdésben említett kötelezettségek megfelelő teljesítését.
Módosítás 339
Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
A bejelentett szervezet (a továbbiakban: az elismerő bejelentett szervezet) eltekinthet egy adott, e rendelet szerint értékelendő vagy ellenőrizendő árucikk értékelésétől és ellenőrzésétől, és elismerheti egy másik bejelentett szervezet által ugyanazon gazdasági szereplő számára végzett értékelést és ellenőrzést, ha:
A bejelentett szervezet (a továbbiakban: az elismerő bejelentett szervezet) eltekinthet egy adott, e rendelet szerint értékelendő vagy ellenőrizendő árucikk értékelésétől és ellenőrzésétől, és elismerheti egy másik bejelentett szervezet által ugyanazon gazdasági szereplő számára végzett értékelést és ellenőrzést, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:
Módosítás 340
Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  a két bejelentett szervezet között megállapodás van érvényben, amely kötelezi őket az értékeléssel és az ellenőrzéssel kapcsolatos valamennyi információ, valamint a vonatkozó tanúsítványok és jelentések megosztására;
törölve
Módosítás 341
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság létrehoz egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi bármely természetes vagy jogi személy számára, hogy megossza az e rendeletnek való esetleges meg nem feleléssel kapcsolatos panaszokat vagy jelentéseket.
(1)  A gazdasági szereplők e rendelet szerinti kötelezettségeinek és a piacfelügyeleti hatóságok (EU) 2019/1020 rendelet szerinti tevékenységeinek sérelme nélkül a Bizottság emellett létrehoz egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi bármely természetes vagy jogi személy számára, hogy megossza az e rendeletnek való esetleges meg nem feleléssel kapcsolatos panaszokat vagy jelentéseket.
Módosítás 342
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a Bizottság egy panaszt vagy bejelentést relevánsnak és megalapozottnak ítél, azt egy piacfelügyeleti hatóságnak adja át, hogy az az (EU) 2019/1020 rendelet 11. cikke (7) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes vagy jogi személlyel lefolytassa a nyomon követést.
(2)  Amennyiben a Bizottság egy panaszt vagy bejelentést egyértelműen meghatározott kritériumok alapján relevánsnak és megalapozottnak ítél, azt indokolatlan késedelem nélkül egy piacfelügyeleti hatóságnak adja át, hogy az az (EU) 2019/1020 rendelet 11. cikke (7) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett természetes vagy jogi személlyel lefolytassa a nyomon követést.
Módosítás 343
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyekben meghatározza az e cikk (2) bekezdésében említett kritériumokat és ütemezést. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (1) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 344
Rendeletre irányuló javaslat
68 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A fogyasztók egészségére és biztonságára esetlegesen kockázatot jelentő építési termékek tekintetében bármely érdekelt természetes vagy jogi személynek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Safety Gate portál egy külön részén keresztül tájékoztassa a Bizottságot. A Bizottság kellőképpen figyelembe veszi a kapott információkat, és adott esetben – azok pontosságának ellenőrzését követően – indokolatlan késedelem nélkül továbbítja azokat az érintett tagállam piacfelügyeleti hatóságához a panaszok megfelelő nyomon követésének biztosítása érdekében.
Módosítás 345
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállamok illetékes hatóságaik közül kijelölik azt a „illetékes nemzeti hatóságot”, amelyen keresztül a többi tagállammal való kapcsolattartás működik.
(2)  A tagállamok illetékes hatóságaik közül kijelölik azt az „illetékes nemzeti hatóságot”, amely egyedüli kapcsolattartó pontként működik a többi tagállammal való kommunikáció során.
Módosítás 346
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A kijelölt illetékes hatóságok rendelkeznek az (EU) 2019/1020 rendelet 14. cikkének (4) bekezdésében felsorolt valamennyi hatáskörrel. E rendelet alkalmazásában ezeket a hatásköröket az e rendelet hatálya alá tartozó valamennyi gazdasági szereplőre ki kell terjeszteni.
Módosítás 347
Rendeletre irányuló javaslat
69 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  Piacfelügyelet, vizsgálat és végrehajtás céljából az illetékes hatóságok hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy más hatóságoktól vagy szervektől az azok birtokában lévő releváns információkat bekérjék.
Módosítás 348
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – cím
A meg nem felelés kezelésére vonatkozó eljárás
A meg nem felelés kezelésére vonatkozó eljárás
Módosítás 349
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságának elegendő oka van azt feltételezni, hogy egy építési termékszabvány hatálya alá tartozó vagy európai műszaki értékeléssel rendelkező bizonyos termékek vagy azok gyártója nem felel meg a követelményeknek, akkor az érintett termékek és az érintett gyártó tekintetében értékelést végez, amely kiterjed az e rendeletben meghatározott vonatkozó követelményekre. Az érintett gazdasági szereplők szükség szerint együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Ha egy tagállam piacfelügyeleti hatóságának elegendő oka van azt feltételezni, hogy egy harmonizált műszaki leírás hatálya alá tartozó vagy európai műszaki értékeléssel rendelkező bizonyos termékek vagy azok gyártója nem felel meg a követelményeknek, akkor az érintett termékek és az érintett gyártó tekintetében értékelést végez, amely kiterjed az e rendeletben meghatározott vonatkozó követelményekre. Az érintett gazdasági szereplők szükség szerint együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Módosítás 350
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termékek vagy a gyártó nem felelnek meg az e rendeletben megállapított követelményeknek és kötelezettségeknek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő és arányos korrekciós intézkedések megtételére, azért, hogy a termék vagy ő maga megfeleljen az említett követelményeknek és kötelezettségeknek, vagy – a meg nem felelés jellegével és mértékével arányosan észszerű időn belül – kivonja a terméket a forgalomból vagy visszahívja azt. A gazdasági szereplők által meghozandó korrekciós intézkedések közé tartozhatnak az (EU) 2019/1020 rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében felsorolt intézkedések.
Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a termékek vagy a gyártó nem felelnek meg az e rendeletben megállapított követelményeknek és kötelezettségeknek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő és arányos korrekciós intézkedések megtételére, azért, hogy a termékek vagy azok gyártói megfeleljenek az említett követelményeknek és kötelezettségeknek, vagy – a meg nem felelés jellegével és mértékével arányosan észszerű időn belül – kivonja a terméket a forgalomból vagy visszahívja azt. A gazdasági szereplők által meghozandó korrekciós intézkedések közé tartozhatnak az (EU) 2019/1020 rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében felsorolt intézkedések.
Módosítás 351
Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 7 bekezdés
(7)  Amennyiben a (4) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított két hónapon belül sem a tagállamok, sem a Bizottság nem emeltek kifogást az adott tagállam által az érintett termékkel kapcsolatban hozott átmeneti intézkedés ellen, az intézkedés indokoltnak tekintendő.
(7)  Amennyiben a (4) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 hónapon belül sem a tagállamok, sem a Bizottság nem emeltek kifogást az adott tagállam által az érintett termékkel kapcsolatban hozott átmeneti intézkedés ellen, az intézkedés indokoltnak tekintendő.
Módosítás 352
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Ha a 70. cikk (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, illetve ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Ezen értékelés eredményei alapján a Bizottság az elfogadott végrehajtási jogi aktus útján határoz arra vonatkozóan, hogy az intézkedés indokolt-e.
Ha a 70. cikk (4) bekezdésében rögzített eljárás befejezését követően kifogást emelnek egy tagállam valamelyik intézkedésével szemben, illetve ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy valamely nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplőkkel, és értékeli a nemzeti intézkedést. Ezen értékelés eredményei alapján a Bizottság a 70. cikk (4) bekezdésében említett bejelentéstől számított négy hónapon belül végrehajtási jogi aktus elfogadásával határoz arról, hogy az intézkedés indokolt-e.
Módosítás 353
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak minősül, valamennyi tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő terméket kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam visszavonja az intézkedést.
(2)  Amennyiben a nemzeti intézkedés megalapozottnak minősül, valamennyi tagállam késedelem nélkül meghozza a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a nem megfelelő terméket kivonja piacáról, és erről tájékoztatja a Bizottságot. Ha a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítélik, az érintett tagállam visszavonja az intézkedést.
Módosítás 354
Rendeletre irányuló javaslat
71 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Amennyiben a nemzeti intézkedést indokoltnak tekintik, és az építési termék meg nem feleléséről megállapítják, hogy az a jelen rendelet 70. cikke (5) bekezdésének c) pontjában említett európai értékelési dokumentum hiányosságainak a következménye, a Bizottság a hiányosságról tájékoztatja a műszaki értékelést végző szervek szervezetét, és szükség esetén kéri az érintett európai értékelési dokumentum felülvizsgálatát.
Módosítás 355
Rendeletre irányuló javaslat
73 cikk
73. cikk
törölve
Az ellenőrzések minimális száma és a humán erőforrások minimális szintje
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek kiegészítik ezt a rendeletet az egyes tagállamok piacfelügyeleti hatóságai által a harmonizált műszaki előírások hatálya alá tartozó egyes termékeken vagy az ilyen intézkedésekben meghatározott egyedi követelményekkel kapcsolatban elvégzendő ellenőrzések minimális számának meghatározásával annak biztosítása érdekében, hogy az ellenőrzéseket az e rendelet hatékony végrehajtásának biztosításához megfelelő mértékben végezzék el. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok adott esetben meghatározhatják az előírt ellenőrzések jellegét és az alkalmazandó módszereket.
(2)  A Bizottság felhatalmazást kap továbbá arra, hogy a 87. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, amelyek kiegészítik ezt a rendeletet az e rendelet hatálya alá tartozó termékek tekintetében a tagállamok által a piacfelügyelet céljából mozgósítandó humán erőforrások minimális szintjének meghatározásával.
Módosítás 356
Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  iránymutatásokat dolgoz ki a 4. cikk (3) és (4) bekezdésében és az 5. cikk (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban, valamint a 22. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott követelmények és kötelezettségek alkalmazására és érvényesítésére, beleértve a hatékony piacfelügyelet közös gyakorlatait és módszereit.
d)  iránymutatásokat dolgoz ki az ezen rendeletnek megfelelően elfogadott harmonizált műszaki előírásokban meghatározott követelmények és kötelezettségek alkalmazására és érvényesítésére, beleértve a hatékony piacfelügyelet közös gyakorlatait és módszereit, például a piacfelügyeleti hatóságok által elvégzendő ellenőrzések számát és típusát;
Módosítás 357
Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d a pont (új)
da)  iránymutatásokat dolgoz ki a gazdasági szereplők számára e rendelet harmonizált alkalmazásáról.
Módosítás 358
Rendeletre irányuló javaslat
75 cikk – 1 bekezdés
A piacfelügyeleti hatóságok jogosultak a nem megfelelő terméket birtokló gazdasági szereplőktől vagy a gyártóktól behajtani a dokumentumellenőrzés és a fizikai termékvizsgálat költségeit.
Amennyiben egy terméket nem megfelelőnek találtak, a piacfelügyeleti hatóságok jogosultak behajtani a dokumentum-ellenőrzés és a fizikai termékvizsgálat költségeit – e költségek igazolása mellett – azoktól a gazdasági szereplőktől, amelyek a terméket forgalomba hozták vagy elérhetővé tették.
Módosítás 359
Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 8 bekezdés
(8)  A tagállamok és a Bizottság mesterséges intelligenciát használhatnak az eltérő döntéshozatali gyakorlatok felderítésére.
(8)  A tagállamok és a Bizottság mesterségesintelligencia-rendszereket használhatnak az eltérő döntéshozatali gyakorlatok felderítésére.
Módosítás 360
Rendeletre irányuló javaslat
78 cikk
78. cikk
törölve
Az építési termékek uniós adatbázisa vagy rendszere
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kiegészítse ezt a rendeletet az építési termékek olyan uniós adatbázisának vagy rendszerének létrehozásával, amely a lehető legnagyobb mértékben az (EU) … rendelettel [a fenntartható termékek környezetbarát tervezéséről szóló rendelettel] létrehozott digitális termékútlevélre épül.
(2)  A gazdasági szereplők hozzáférhetnek minden olyan, az adatbázisban vagy a rendszerben tárolt információhoz, amely kifejezetten őket érinti. Kérhetik a helytelen információk helyesbítését.
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján hozzáférést biztosíthat ehhez az adatbázishoz vagy rendszerhez olyan harmadik országok egyes hatóságai számára, amelyek önkéntesen alkalmazzák ezt a rendeletet, vagy amelyek az építési termékekre vonatkozóan e rendelethez hasonló szabályozási rendszerrel rendelkeznek, feltéve, hogy ezek az országok:
a)  biztosítják a titoktartást;
b)  az (EU) 2016/679 rendeletnek48 megfelelő, a személyes adatok jogszerű továbbítására szolgáló mechanizmus partnerei;
c)  kötelezettséget vállalnak arra, hogy aktívan részt vesznek az olyan tények bejelentésében, amelyek kiválthatják a piacfelügyeleti hatóságok fellépésének szükségességét; és
d)  kötelezettséget vállalnak arra, hogy fellépnek az e rendeletet a területükről megsértő gazdasági szereplőkkel szemben.
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 88. cikk (1) bekezdése szerinti tanácsadó-bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
__________________
48 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.).
Módosítás 361
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok révén támogatják a gazdasági szereplőket. A tagállamok a területükön legalább egy építésitermék-információs kapcsolattartó pontot jelölnek ki és tartanak fenn, és biztosítják, hogy az építésitermék-információs kapcsolattartó pontjaik elegendő hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek feladataik megfelelő ellátásához, valamint tagállamonként legalább egy teljes munkaidős egyenértékkel és minden tízmillió lakos után további egy teljes munkaidős egyenértékkel rendelkezzenek. Biztosítják, hogy az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok az (EU) 2018/1724 rendelettel49 összhangban nyújtsák szolgáltatásaikat, és hogy összehangolják tevékenységüket a 2019/515/EU rendelet50 9. cikkének (1) bekezdése által létrehozott kölcsönös elismerési kapcsolattartó pontokkal.
(1)  A tagállamok az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok révén támogatják a gazdasági szereplőket. A tagállamok a területükön legalább egy építésitermék-információs kapcsolattartó pontot jelölnek ki és tartanak fenn, és biztosítják, hogy az építésitermék-információs kapcsolattartó pontjaik elegendő hatáskörrel és megfelelő erőforrásokkal rendelkezzenek feladataik megfelelő ellátásához. Biztosítják, hogy az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok az (EU) 2018/1724 rendelettel49 összhangban nyújtsák szolgáltatásaikat, és hogy összehangolják tevékenységüket a 2019/515/EU rendelet50 9. cikkének (1) bekezdése által létrehozott kölcsönös elismerési kapcsolattartó pontokkal.
__________________
__________________
49 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1724 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról HL L 295., 2018.11.21, 1–38. o.
49 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1724 rendelete (2018. október 2.) az információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról HL L 295., 2018.11.21, 1–38. o.
50 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/515 rendelete (2019. március 19.) a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről HL L 91., 2019.3.29, 1–18. o.
50 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/515 rendelete (2019. március 19.) a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről HL L 91., 2019.3.29, 1–18. o.
Módosítás 362
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az építésitermék-információs kapcsolattartó pontoknak a (3) bekezdés szerinti megkeresésekre az azok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül válaszolniuk kell.
(3)  Az építésitermék-információs kapcsolattartó pontoknak a (3) bekezdés szerinti megkeresésekre az azok kézhezvételét követő 15 munkanapon belül válaszolniuk kell vagy díjmentesen tájékoztatást kell nyújtaniuk.
Módosítás 363
Rendeletre irányuló javaslat
79 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok a (3) bekezdés szerinti információ rendelkezésre bocsátásáért nem számíthatnak fel díjat.
törölve
Módosítás 364
Rendeletre irányuló javaslat
IX a fejezet (új)
IXa. fejezet
Az építési termékek digitális termékútlevele és az építési termékek termékútlevél-nyilvántartása
81a. cikk
Az építési termékek digitális termékútlevelének létrehozása
(1)  A Bizottság a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el e rendeletnek az építési termékek e fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelő digitális termékútlevelének létrehozása révén történő kiegészítése céljából.
Az építési termékek digitális termékútlevélnek kompatibilisnek és interoperábilisnak kell lennie az (EU) [a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelet] rendelettel létrehozott digitális termékútlevéllel, az épületinformációs modellezéssel (BIM) való interoperabilitás veszélyeztetése nélkül, figyelembe véve az építési termékekre vonatkozó egyedi jellemzőket és követelményeket.
(2)  Az építési termékek digitális termékútlevele a következőkből áll:
a)  a teljesítménynyilatkozat vagy az együttes teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozat;
b)  az I. melléklet D. részében meghatározott termékinformációk; valamint
c)  a 64. cikk (1) bekezdésében, a 65. cikk (1) bekezdésében, a 66. cikk (1) bekezdésében és a II. melléklet 11. pontjának b) alpontjában említett műszaki dokumentáció.
(3)  Az építési termékek digitális termékútlevelének elektronikus úton elérhetőnek kell lennie egy adathordozón keresztül.
(4)  Az alábbi adathordozók vagy azokhoz hasonló eszközök használhatók az építési termékek digitális termékútleveléhez való hozzáféréshez:
a)  QR-kód;
b)  vonalkód;
c)  RFID-chip;
d)  állandó hivatkozás.
(5)  Az építési termékek digitális termékútlevelének az adathordozón keresztül ingyenesen hozzáférhetőnek kell lennie minden gazdasági szereplő, ügyfél, felhasználó és hatóság számára. A hozzáférés különböző szintjei biztosíthatók, figyelembe véve, hogy védeni kell a szellemi tulajdonjogokat és az érzékeny kereskedelmi információkat, valamint biztosítani kell az építmények biztonságát.
(6)  Az építési termék digitális termékútlevelét az építési termék utolsó forgalomba hozatalát követően 10 évig hozzáférhetővé kell tenni a gyártó honlapján, adatbázisában vagy az adott termék gyártója által választott online platformon. Ezen időszakot követően az információkat a gyártónak vagy továbbra is hozzáférhetővé kell tennie, vagy át kell adnia a 81d. cikkel összhangban létrehozott központi bizottsági nyilvántartásba.
(7)  A gyártónak legalább kétévente ellenőriznie kell az építési termék digitális termékútlevelében szereplő információk helyességét.
(8)  Az építési termék forgalomba hozatalát követően az építési termék digitális termékútlevelében szereplő információk nem módosíthatók. A módosításoknak ugyanazon adathordozón kell rendelkezésre állniuk, és részletes információkat kell tartalmazniuk az új verzióról és a frissítés indokairól.
81b. cikk
Az építési termékek digitális termékútlevelére vonatkozó általános követelmények
(1)  Az építési termékek digitális termékútlevelének a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a)  egy vagy több adathordozón keresztül kapcsolódnia kell a terméktípus egyedi azonosító kódjához;
b)  az adathordozót jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni a terméken vagy az ahhoz csatolt címkén. Amennyiben a termék jellege ezt nem teszi lehetővé vagy nem garantálja, azt fel kell tüntetni a csomagoláson vagy a kísérő dokumentumokon;
c)  az adathordozónak meg kell felelnie az ISO/IEC 15459:2015 szabványnak;
d)  az építési termékek digitális termékútlevelében szereplő valamennyi információnak nyílt szabványokon kell alapulnia, azoknak interoperábilis formátumban kidolgozottnak, valamint géppel olvashatónak, strukturáltnak és lekérdezhetőnek kell lenniük, összhangban a 81c. cikkben meghatározott alapvető követelményekkel; A 81a. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett műszaki dokumentáció mentesül e kötelezettség alól, amennyiben azt műszaki okok indokolják;
e)  az építési termékek digitális termékútlevelében szereplő információknak a terméktípus egyedi azonosító kódjának megfelelő termékre kell vonatkozniuk.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e cikk első albekezdése c) pontjának a műszaki és tudományos fejlődésre figyelemmel történő módosítására az abban a pontban említett szabvány felváltásával vagy más olyan európai vagy nemzetközi szabványok hozzáadásával, amelyeknek az adathordozónak és az egyedi azonosítóknak meg kell felelniük az e cikkben meghatározott feltételek teljesítése érdekében.
(2)  A terméket forgalomba hozó gazdasági szereplő köteles a többi gazdasági szereplő rendelkezésére bocsátani az adathordozó digitális másolatát, hogy a többi gazdasági szereplő azt a fogyasztók számára hozzáférhetővé tegye, ha a termékhez fizikailag nem férhetnek hozzá. A terméket forgalomba hozó gazdasági szereplő ezt a digitális másolatot a többi gazdasági szereplő kérésétől számított 5 munkanapon belül ingyenesen biztosítja.
81c. cikk
Az építési termékek digitális termékútlevelének műszaki kialakítása és működése
Az építési termékek digitális termékútlevele műszaki kialakításának és működésének meg kell felelnie a következő alapvető követelményeknek:
a)  az építési termékek digitális termékútlevelei egymással teljes mértékben interoperábilisak a végpontok közötti kommunikáció és adattovábbítás technikai, szemantikai és szervezési vonatkozásai tekintetében;
b)  az építési termékek digitális termékútlevelében szereplő adatokat az annak létrehozásáért felelős gyártó vagy a képviseletében eljárni jogosult gazdasági szereplő tárolja;
c)  ha az építési termékek digitális termékútlevelében szereplő adatokat a képviselőként eljárásra felhatalmazott gazdasági szereplők tárolják vagy más módon kezelik, ezek a gazdasági szereplők ezeket az adatokat sem részben, sem egészben nem értékesíthetik, használhatják vagy dolgozhatják fel a vonatkozó tárolási vagy feldolgozási szolgáltatások nyújtásához szükséges mértéken túlmenően;
d)  az építési termékek digitális termékútlevele az adott építési termék utolsó forgalmazási időpontját követő legalább 10 évig hozzáférhető kell maradjon, a termékútlevelet létrehozó gazdasági szereplő fizetésképtelenségét, felszámolását vagy tevékenységének az Unióban történő megszűnését követően is; ezen időszakot követően az információkat a gyártó továbbra is hozzáférhetővé teheti, vagy át kell adnia azokat a központi bizottsági nyilvántartásba;
e)  biztosítani kell az adatok hitelesítését, megbízhatóságát és integritását;
f)  az építési termékek digitális termékútlevelét úgy kell kialakítani és működtetni, hogy biztosított legyen a biztonság és a magánélet védelmének magas szintje, és meg lehessen előzni a csalást.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e cikkben részletezett alapvető követelményeknek a műszaki és tudományos fejlődés fényében történő módosítása céljából.
81d. cikk
Az építési termékútlevelek nyilvántartása
(1)  A Bizottság létrehozza és fenntartja az építési termékútlevelekben szereplő, a 87. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok által előírt információk tárolására szolgáló nyilvántartást.
Az első albekezdésben említett nyilvántartás kiterjed legalább a következőkre:
a)  a 81b. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett adathordozók és egyedi termékazonosítók jegyzéke;
b)  a gyártó által átadott, a 81a. cikk (2) bekezdésében meghatározott információk.
A Bizottság biztosítja, hogy az első albekezdésben említett nyilvántartásban tárolt információkat biztonságosan és az uniós joggal összhangban kezeljék, beleértve a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat is.
(2)  A Bizottság a 87. cikk alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el azon információk meghatározása céljából, amelyeket a termékútlevélben való feltüntetés mellett az e cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartásban is tárolni kell, figyelembe véve legalább a következő kritériumokat:
a)  annak szükségessége, hogy a termékútlevél hitelessége ellenőrizhető legyen;
b)  az információk relevanciája az építési termékekkel kapcsolatos piacfelügyeleti ellenőrzések és a vámellenőrzések hatékonyságának és eredményességének javítása szempontjából;
c)  a gazdasági szereplőkre nehezedő aránytalan adminisztratív terhek elkerülésének szükségessége.
(3)  A Bizottság az (1) bekezdésben említett nyilvántartás létrehozásával és kezelésével kapcsolatos felelősségével, valamint az e tevékenységből esetlegesen eredő személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az (EU) 2018/1725 rendelet 3. cikkének 8. pontjában meghatározott adatkezelőnek minősül.
(4)  A (2) bekezdésben említett információkat a terméket forgalomba hozó gazdasági szereplő tölti fel az (1) bekezdésben említett nyilvántartásba.
Módosítás 365
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  tudományos, műszaki és szabályozási kérdések, amelyek célja a termékbiztonság vagy a környezetvédelem javítása;
e)  tudományos, műszaki és szabályozási kérdések, amelyek célja a termékbiztonság vagy a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem javítása;
Módosítás 366
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
A Bizottság rendszeresen tájékoztatja a tagállamokat a harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel az első albekezdés alapján végzett együttműködési tevékenységekről.
Módosítás 367
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 78. cikkben említett termékadatbázisból vagy rendszerből, a 77. cikkben említett rendszerből és az e rendelettel összhangban a hatóságok között kicserélt információkból kiválasztott információkat harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek rendelkezésére bocsáthatja, és megkaphatja a termékekre és az e harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek által hozott megelőző, korlátozó és korrekciós intézkedésekre vonatkozó információkat. A Bizottság adott esetben megosztja ezeket az információkat a nemzeti hatóságokkal.
(2)  A Bizottság a tagállamokkal folytatott konzultációt követően az építési termékek digitális termékútleveléből, a 77. cikkben említett rendszerből és az e rendelettel összhangban a hatóságok között kicserélt információkból meghatározott információkat harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek rendelkezésére bocsáthat, és e harmadik országoktól vagy nemzetközi szervezetektől a termékekkel vagy az általuk hozott megelőző, korlátozó és korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos releváns információkat kaphat. A Bizottság adott esetben megosztja ezeket az információkat a nemzeti hatóságokkal.
Módosítás 368
Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben a harmadik országokkal kötött megállapodások lehetővé teszik a kölcsönös támogatást a végrehajtás tekintetében, a tagállamok a Bizottsággal folytatott konzultációt követően a VIII. fejezetben meghatározott hatásköröket a harmadik országokban vagy harmadik országokkal szemben jogellenesen eljáró gazdasági szereplőkkel szembeni fellépésre is felhasználhatják, feltéve, hogy a harmadik országok tiszteletben tartják az EUSZ 2. cikkében említett alapvető értékeket, beleértve a jogállamiságot. A tagállamok a Bizottságon keresztül harmadik országoktól kérhetik a VIII. fejezetnek megfelelően elfogadott intézkedések végrehajtását. Az e bekezdés szerinti együttműködésre nem kerülhet sor, ha nincs tényleges viszonosság, vagy ha a Bizottság egyéb aggályokat vet fel, nevezetesen az e cikkben meghatározott jogi feltételek vagy az adatok bizalmas kezelése tekintetében.
törölve
Módosítás 369
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben a tagállamok a 4. cikk (4) bekezdésének a) pontja szerinti teljesítményosztályokat megállapító felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálya alá tartozó termékkategóriára vagy a 22. cikk (5) bekezdése szerinti „színkódos címkézésre” vonatkozóan ösztönzőket biztosítanak, az ösztönzőknek a két legmagasabb, leggyakrabban használt olyan osztály/színkód elérésére kell irányulniuk, amelyekhez a szóban forgó termék tartozik, vagy magasabb osztályokra/jobb színkódokra kell irányulniuk.
Amennyiben a tagállamok a 4. cikk szerinti teljesítményosztályokba tartozó termékkategóriára vagy a 22. cikk (5) bekezdése szerinti címkére vonatkozóan ösztönzőket biztosítanak, az ösztönzőknek a két legmagasabb osztály elérésére kell irányulniuk.
Módosítás 370
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus egynél több fenntarthatósági paraméter tekintetében határoz meg teljesítményosztályokat, abban fel kell tüntetni, hogy e cikket melyik paraméter tekintetében kell végrehajtani.
Amennyiben teljesítményosztályokat egynél több fenntarthatósági paraméter alapján határoznak meg, azokban fel kell tüntetni, hogy e cikket melyik paraméter tekintetében kell végrehajtani.
Módosítás 371
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 bekezdés
(2)  Amennyiben a 4. cikk (4) bekezdése alapján nem fogadnak el felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a Bizottság a 4. cikk (3) bekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározhatja, hogy a tagállami ösztönzőknek a termékparaméterekhez kapcsolódóan mely teljesítményszintekre kell vonatkozniuk.
törölve
Ennek során a Bizottság az alábbi kritériumokat veszi figyelembe:
a)  a termékek viszonylagos megfizethetősége a teljesítményszintjük függvényében;
b)  a környezeti szempontból fenntarthatóbb termékek iránti megfelelő kereslet biztosításának szükségessége.
Módosítás 372
Rendeletre irányuló javaslat
83 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   A tagállamok az állami támogatási szabályokkal összhangban az olyan környezetbarát és fenntartható építési termékek előmozdítására is biztosíthatnak ösztönzőket, amelyekre nem vonatkoznak harmonizált műszaki előírások.
Módosítás 373
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kiegészítse ezt a rendeletet a közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó fenntarthatósági követelmények megállapításával, beleértve e követelmények tagállamok általi végrehajtását, nyomon követését és jelentéstételét.
(1)  A 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelv sérelme nélkül a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján kiegészítse ezt a rendeletet a tagállamok által a kifejezetten zöld közbeszerzési szerződésként meghirdetett közbeszerzési szerződésekre alkalmazandó fenntarthatósági követelmények megállapításával, beleértve e követelmények tagállamok általi végrehajtását, nyomon követését és jelentéstételét. Az első felhatalmazáson alapuló jogi aktust a Bizottság 2026. december 31-ig fogadja el. A tagállamok és a Bizottság technikai és pénzügyi segítséget nyújtanak a nemzeti ajánlatkérő szerveknek a zöld közbeszerzésért felelős személyzet továbbképzéséhez és átképzéséhez.
Módosítás 374
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervek vagy a 2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervek által odaítélt közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan az (1) bekezdés alapján elfogadott követelmények adott esetben kötelező műszaki leírás, kiválasztási kritériumok, odaítélési kritériumok, a szerződés teljesítésére vonatkozó záradékok vagy célok formájában kerülhetnek elfogadásra.
(2)  A 2014/24/EU irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében vagy a 2014/25/EU irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő szervek vagy a 2014/25/EU irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltató ajánlatkérők által odaítélt zöld közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan az (1) bekezdés alapján meghatározott fenntarthatósági követelmények kötelező teljesítményszintek vagy műszaki leírás, vagy adott esetben kiválasztási kritériumok, odaítélési kritériumok vagy a szerződés teljesítésére vonatkozó záradékok formájában kerülhetnek elfogadásra, egyszersmind figyelembe véve a kis helyi hatóságok és a kkv-k sajátos igényeit és korlátait.
Módosítás 375
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A Bizottság a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó követelmények (1) bekezdés szerinti megállapításakor a következő kritériumokat veszi figyelembe:
(3)  A Bizottság a zöld közbeszerzési szerződésekre vonatkozó fenntarthatósági követelmények (1) bekezdés szerinti megállapításakor a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás 13. és 28. pontjával összhangban konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel és az érintett érdekelt felekkel, hatásvizsgálatot végez, és figyelembe veszi legalább a következő kritériumokat:
Módosítás 376
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)
aa)  a két legmagasabb teljesítményosztályba tartozó termékek elterjedéséből származó környezeti előnyök;
Módosítás 377
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők számára a környezeti szempontból fenntarthatóbb termékek beszerzésének gazdasági megvalósíthatósága, anélkül, hogy ez aránytalan költségekkel járna.
c)  az ajánlatkérő szervek vagy közszolgáltató ajánlatkérők számára a környezeti szempontból fenntarthatóbb termékek beszerzésének gazdasági megvalósíthatósága, anélkül, hogy ez aránytalan költségekkel járna, valamint tekintetbe véve e termékek piaci rendelkezésre állását;
Módosítás 378
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a tagállamok szabályozási szükségletei és eltérő éghajlati feltételei;
Módosítás 379
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új)
cb)  a kkv-kra gyakorolt hatás és a kkv-k szükségletei.
Módosítás 380
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  A zöld közbeszerzési szerződésekre vonatkozóan az (1) bekezdés alapján megállapított fenntarthatósági követelmények nem akadályozhatják meg a tagállamokat abban, hogy ambiciózusabb követelményeket állapítsanak meg.
Módosítás 381
Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok a 2014/24/EU irányelv 43. cikkével összhangban odaítélési szempontként, műszaki leírásként vagy szerződésteljesítési követelményként használhatják az uniós ökocímkét és a 66/2010/EK rendelet 11. cikkének megfelelően hivatalosan elismert, EN ISO 14024 I. típusú nemzeti vagy regionális ökocímkézési rendszereket.
Módosítás 382
Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság munkáját az építési termékekkel foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni (tanácsadó-bizottsági eljárás).
(1)  A Bizottság munkájához iránymutatást nyújt az építési termékekkel foglalkozó bizottság. Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni (tanácsadó-bizottsági eljárás).
Módosítás 383
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
A 19. cikk (7) bekezdésében, a 21. cikk (3) bekezdésében, a 64–66. cikkben és az V. mellékletben előírt valamennyi dokumentáció benyújtható papíron vagy egy általánosan használt elektronikus formátumban és olyan módon, amely lehetővé teszi a nem módosítható linkeken (állandó hivatkozásokon) keresztül történő letöltést.
A 19. cikk (7) bekezdésében, a 21. cikk (3) bekezdésében, a 64–66. cikkben és az V. mellékletben előírt valamennyi dokumentáció benyújtható papíron vagy egy általánosan használt elektronikus formátumban és olyan módon, amely lehetővé teszi a nem módosítható linkeken (állandó hivatkozásokon vagy egyéb adathordozókon) keresztül történő letöltést.
Módosítás 384
Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
A 7. cikk (3), (4) és (6) bekezdésében, a 19. cikk (1), (3), (5) és (6) bekezdésében, a 20. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 21. cikk (6)–(9) bekezdésében, a 22. cikk (2) bekezdésének f) és i) pontjában, a 23. cikk (5) bekezdésében, a 24. cikk (6) bekezdésében, a 25. cikk (2) bekezdésében, a 26. cikk (4) bekezdésében, a 27. cikk (2) bekezdésében, a 28–39. cikkben, a 41. cikk (3) bekezdésében, a 44. cikk (3), (4), (6) és (7) bekezdésében, a 45. cikk (3) bekezdésében, a 46. cikk (2) bekezdésében, a 47. cikkben, a 49. cikk (5) bekezdésében, az 50. cikk (11) bekezdésében, az 53. cikk (1) bekezdésében, az 58. cikk (1) bekezdésében, az 59. cikk (2) bekezdésében, a 61. cikkben, a 70. cikk (1), (2), (4) és (6) bekezdésében, a 71. cikk (2) bekezdésében, a 72. cikk (1), (3) és (5) bekezdésében, a 76. cikkben, a 77. cikkben, a 78. cikk (3) bekezdésében, a 79. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 80. cikk (2) bekezdésében, a 82. cikk (1)–(3), (6) és (7) bekezdésében és a 91. cikkben meghatározott valamennyi tájékoztatási kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető. Az I. melléklet D. részével és az azt előíró harmonizált műszaki előírásokkal összhangban nyújtandó információkat azonban a „nem fogyasztók számára” vagy „csak szakmai felhasználásra” címkével el nem látott termékek esetében papíron kell megadni. Ezen túlmenően a fogyasztók kérhetik bármely más információ papíron történő megadását is.
A 7. cikk (3) és (4) bekezdésében, a 19. cikk (1), (3), (5) és (6) bekezdésében, a 21. cikk (6)–(9) bekezdésében, a 22. cikk (2) bekezdésének f) és i) pontjában, a 23. cikk (5) bekezdésében, a 24. cikk (6) bekezdésében, a 25. cikk (2) bekezdésében, a 27. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikkben, a 29. cikkben, a 31. cikkben, a 32. cikkben, a 34–39. cikkben, a 41. cikk (3) bekezdésében, a 44. cikk (3), (4), (6) és (7) bekezdésében, a 45. cikk (3) bekezdésében, a 46. cikk (2) bekezdésében, a 47. cikkben, a 49. cikk (5) bekezdésében, az 50. cikk (11) bekezdésében, az 53. cikk (1) bekezdésében, az 58. cikk (1) bekezdésében, az 59. cikk (2) bekezdésében, a 61. cikkben, a 70. cikk (1), (2), (4) és (6) bekezdésében, a 71. cikk (2) bekezdésében, a 72. cikk (1), (3) és (5) bekezdésében, a 76. cikkben, a 77. cikkben, a 79. cikk (2) bekezdésében, a 79. cikk (3) bekezdésében, a 80. cikk (2) bekezdésében, a 82. cikk (1)–(3), (6) és (7) bekezdésében és a 91. cikkben meghatározott valamennyi tájékoztatási kötelezettség elektronikus úton is teljesíthető.
Az I. melléklet C3. részével összhangban közlendő információkat, valamint minden egyéb információt egy hónapon belül díjmentesen, papírformátumban kell rendelkezésre bocsátani, ha ezt a fogyasztó a vásárláskor kéri.
Módosítás 385
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)
da)  olyan adatok vagy műszaki dokumentáció visszatartása, amelyek az építési termék vagy alkatrészei visszahívásához, illetve a megfelelőségi nyilatkozat megtagadásához vagy visszavonásához vezethetnek;
Módosítás 386
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea)  hamis nyilatkozatok tétele a teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozatok kiállítása céljából végzett értékelési és ellenőrzési eljárások során;
Módosítás 387
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)
fa)  a megfelelőség vagy a piacfelügyelet vizsgálati eredményeinek meghamisítása;
Módosítás 388
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 albekezdés – g pont
g)  az I. melléklet D. részével és a harmonizált műszaki előírásokkal összhangban benyújtandó információk hiányoznak, hiányosak vagy helytelenek;
g)  az I. melléklet C3. részével és a harmonizált műszaki előírásokkal összhangban benyújtandó információk hiányoznak, hiányosak vagy helytelenek;
Módosítás 389
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés – m pont
m)  nyomtatási szolgáltatások nyújtására a 28. cikket megsértő módon kerül sor.
törölve
Módosítás 390
Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 87. cikkel összhangban elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kiegészítse ezt a rendeletet annak érdekében, hogy arányos minimális szankciókat állapítson meg, amelyek az e rendeletben foglalt kötelezettségek megsértésében közvetlenül vagy közvetve érintett valamennyi gazdasági szereplőre, műszaki értékelést végző szervre és bejelentett szervezetre irányulnak.
törölve
Módosítás 391
Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés
Legkorábban 8 évvel e rendelet alkalmazásának időpontját követően a Bizottság elvégzi e rendelet és az egységes piac működéséhez, valamint a termékek, az építmények és az épített környezet környezeti fenntarthatóságának javításához való hozzájárulásának értékelését. A Bizottság a főbb megállapításokról szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának. A tagállamok megküldik az e jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.
Legkorábban 5 évvel e rendelet alkalmazásának időpontját követően a Bizottság elvégzi e rendelet és az egységes piac működéséhez, valamint a termékek, az építmények és az épített környezet környezeti fenntarthatóságának javításához való hozzájárulásának értékelését. Az értékelés kiterjed többek között az építési termékekről szóló felülvizsgált rendeletnek az (EU) ... [a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelet] rendelettel való összhangjára. A Bizottság a főbb megállapításokról szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának. A tagállamok megküldik az e jelentés elkészítéséhez szükséges információkat a Bizottságnak.
Módosítás 392
Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés
Az (EU) 305/2011 rendelet 2045. január 1-jével hatályát veszti.
A 305/2011/EU rendelet [e rendelet hatálybalépésének dátuma]-val/-vel hatályát veszti, a 2–9., 11., 27. és 28. cikk kivételével, amelyek [az e rendelet hatálybalépésétől számított tíz év]-val/-vel vesztik hatályukat.
Módosítás 393
Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 a bekezdés (új)
Az első albekezdésben felsorolt cikkek csak a 305/2011/EU rendelettel összhangban hivatkozott és a későbbiekben nem visszavont európai értékelési dokumentumokra és harmonizált szabványokra alkalmazandó.
Módosítás 394
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész
(3)  A 4. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében említett szabványok közül a következő szabványok maradnak érvényben e rendelet értelmében:
(3)  A ... [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja]-án/-én hatályban lévő valamennyi szabvány mindaddig érvényben marad, amíg azokat a Bizottság vissza nem vonja, vagy más módon hatályon kívül nem helyezi.
Módosítás 395
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – a pont
a)  
törölve
Módosítás 396
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés– b pont
b)  
törölve
Módosítás 397
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 3 bekezdés – c pont
c)  [a jogalkotók tárgyalásai során kell beilleszteni].
törölve
Módosítás 398
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 4 bekezdés
(4)  A [a hatálybalépést követően 1 évvel] előtt kiállított európai értékelési dokumentumok [a hatálybalépést követően 3 évvel]-ig maradnak érvényben, kivéve, ha más okból lejártak. Az ezek alapján forgalomba hozott termékeket további öt évig lehet a piacon elérhetővé tenni.
(4)  A ... [a hatálybalépést követően 1 évvel]-ig kiállított európai értékelési dokumentumok [a hatálybalépést követően 5 évvel]-ig maradnak érvényben, kivéve, ha más okból lejártak. Az ezek alapján forgalomba hozott termékeket további öt évig lehet a piacon elérhetővé tenni.
Módosítás 399
Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk – 5 bekezdés
(5)  A bejelentett szervezetek által a 305/2011/EU rendelet alapján kiadott tanúsítványok vagy vizsgálati jelentések és európai műszaki értékelések a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott, az adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozó harmonizált műszaki előírások hatálybalépésétől számított öt évig maradnak érvényben, kivéve, ha e dokumentumok más okból lejártak. Az e dokumentumok alapján forgalomba hozott termékeket további öt évig lehet a piacon elérhetővé tenni.
(5)  A bejelentett szervezetek által a 305/2011/EU rendelet alapján kiadott tanúsítványok és európai műszaki értékelések a 4. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott, az adott termékcsaládra vagy -kategóriára vonatkozó harmonizált műszaki előírások hatálybalépésétől számított öt évig maradnak érvényben, kivéve, ha e dokumentumok más okból lejártak. Az e dokumentumok alapján forgalomba hozott termékeket további öt évig lehet a piacon elérhetővé tenni.
Módosítás 400
Rendeletre irányuló javaslat
93 a cikk (új)
93a. cikk
Az átmenetre és a szabványosítási prioritásokra vonatkozó munkaterv
(1)   A Bizottság legkésőbb [a hatálybalépés után 6 hónappal]-ig munkatervet dolgoz ki a következő legalább hároméves időszakra vonatkozóan.
A Bizottságot a tagállamok által kijelölt szakértőkből, valamint az európai szabványügyi szervezetek és az 1025/2012/EU rendelet alapján uniós finanszírozásban részesülő érintett európai érdekelt szervezetek képviselőiből álló szakértői csoport (a továbbiakban: az építési termékekről szóló rendelet vívmányaival foglalkozó szakértői csoport) segíti.
Az első albekezdésben említett munkatervet közzé kell tenni. Amíg a rendelet hatályban marad, a Bizottság egy évvel a munkaterv lejárta előtt megújítja és a következő hároméves időszakra aktualizálja azt.
Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem tudja elérni a munkatervben meghatározott célokat, azt indokolatlan késedelem nélkül módosítja.
(2)   A munkaterv tartalmazza azon termékcsaládok vagy termékkategóriák listáját, amelyek a harmonizált műszaki leírások kidolgozása és az e rendelet 4. cikkének (2) bekezdése, 4a. cikke és 5. cikke szerinti szabványosítási kérelmek kiadása szempontjából prioritást élveznek. Ezt a listát az építési termékekről szóló rendelet vívmányaival foglalkozó szakértői csoporttal folytatott konzultációt követően évente frissíteni kell.
(3)   Az e cikk (2) bekezdése szerinti prioritások meghatározása során a Bizottság különös figyelmet fordít a 305/2011/EU rendelet alapján elfogadott harmonizált műszaki előírások felváltására, a tagállamok szabályozási igényeire, az építményekre kapcsolódó biztonsági kérdésekre, valamint az EU éghajlattal és körforgásos gazdasággal kapcsolatos célkitűzéseire. A Bizottság a munkatervvel együtt közzétett átlátható és kiegyensúlyozott módszertant alkalmaz.
(4)   A munkaterv kidolgozását követően a tagállamok közlik a Bizottsággal az adott építési termékcsalád vagy -kategória tekintetében általuk megkövetelt alapvető jellemzőket, beleértve az általuk alkalmazott értékelési módszereket, az általuk szükségesnek ítélt küszöbértékeket vagy teljesítményosztályokat, valamint az egyéb termékkövetelményeket.
Amikor a tagállamok közlik a Bizottsággal az első albekezdés szerinti szabályozási igényeiket, a Bizottság 12 hónapon belül belefoglalja azokat a szabványosítási kérelembe. A Bizottság megindokolja, ha elutasítja az említett szabályozási igények integrálását.
(5)   A Bizottság évente egyszer beszámol a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek a munkaterv végrehajtásának előrehaladásáról, beleértve a kiadott szabványosítási kérelmeket, valamint adott esetben a végrehajtási késedelmeket és azok okait is. A jelentés információkat tartalmaz az európai szabványügyi szervezetek által javasolt szabványok számáról, a szabványok Bizottság általi értékeléséhez szükséges átlagos időről, valamint a Bizottság által elfogadott és elutasított szabványok arányáról.
Módosítás 401
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – cím
Követelmények
Az építményekre és az építési termékekre vonatkozó követelmények
Módosítás 402
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – cím
Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények és a lefedendő alapvető jellemzők
Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények
Módosítás 403
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1 bekezdés
Az építményekre vonatkozó alapvető követelmények
törölve
Módosítás 404
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.1 pont – 2 bekezdés
Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy az összes vonatkozó terhelést és azok bármely kombinációját biztonságosan, az építmény bármely részének meghajlását vagy deformációját, illetve a talaj mozgását nem okozva, az építmény tartósságát, szerkezeti ellenállását, használhatóságát és robusztusságát nem veszélyeztető módon vegyék fel és továbbítsák a talajba.
Az építményeket és azok releváns részeit úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy az összes vonatkozó terhelést és azok bármely kombinációját biztonságosan, az építmény bármely részének meghajlását vagy deformációját, illetve a talaj mozgását nem okozva, az építmény tartósságát, szerkezeti ellenállását, használhatóságát és robusztusságát nem veszélyeztető módon vegyék fel és továbbítsák a talajba.
Módosítás 405
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés
Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és lebontani, hogy a tűzveszély megfelelően megelőzhető legyen. Tűz esetén a tüzet észlelni kell, és késedelem nélkül riasztást vagy figyelmeztető jelzést kell kiadni. A tüzet és a füstöt meg kell fékezni és el kell fojtani, az építményben tartózkodókat pedig meg kell védeni a tűz és a füst ellen. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az építményben tartózkodó valamennyi személyt biztonságosan ki lehessen menekíteni és evakuálni.
Az építményeket és azok releváns részeit úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és lebontani, hogy a tűzveszély megfelelően megelőzhető legyen. Tűz esetén a tüzet észlelni kell, és késedelem nélkül riasztást vagy figyelmeztető jelzést kell kiadni. A tüzet és a füstöt meg kell fékezni és el kell fojtani, az építményben tartózkodókat pedig meg kell védeni a tűz és a füst ellen. Megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az építményben tartózkodó valamennyi személyt biztonságosan ki lehessen menekíteni és evakuálni.
Módosítás 406
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés – bevezető rész
Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy azok az életciklusuk során ne jelentsenek akut vagy krónikus veszélyt a munkavállalók, a lakók vagy a szomszédok egészségére és biztonságára az alábbiak bármelyike miatt:
Az építményeket és azok bármely részét úgy kell megtervezni, megépíteni, használni, karbantartani és elbontani, hogy azok az életciklusuk során ne legyenek káros hatással a munkavállalók, a lakók vagy a szomszédok higiéniájára, egészségére és biztonságára az alábbiak bármelyike miatt:
Módosítás 407
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés – a pont
a)  veszélyes anyagok, illékony szerves vegyületek vagy veszélyes részecskék kibocsátása a beltéri levegőbe;
a)  veszélyes anyagok, illékony szerves vegyületek, szagok vagy veszélyes részecskék kibocsátása a beltéri levegőbe;
Módosítás 408
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea)  mikroműanyagok kibocsátása;
Módosítás 409
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.3 pont – 2 bekezdés – e b pont (új)
eb)  amennyire lehetséges, aggodalomra okot adó anyagoknak a beltéri levegőbe vagy vízbe történő kibocsátása;
Módosítás 410
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.7 pont – 1 bekezdés
Veszélyes kibocsátások az építmények kültéri környezetébe
Kibocsátások az építmények kültéri környezetébe
Módosítás 411
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.7 pont – 2 bekezdés – a pont
a)  veszélyes anyagok vagy sugárzás kibocsátása talaj- vagy tengervízbe, felszíni vizekbe vagy a talajba;
a)  veszélyes anyagok, mikroműanyagok vagy sugárzás kibocsátása a levegőbe, talaj- vagy tengervízbe, felszíni vizekbe vagy a talajba;
Módosítás 412
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.7 pont – 2 bekezdés – d pont
d)  üvegházhatású gázok nettó kibocsátása a légkörbe.
d)  üvegházhatású gázok kibocsátása a légkörbe.
Módosítás 413
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.8 pont – 2 bekezdés – a pont
a)  magas környezeti fenntarthatóságú és így alacsony környezeti lábnyomú nyersanyagok és másodnyersanyagok felhasználása;
a)  a melléktermékek és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, fenntartható forrásból származó bioalapú vagy helyi másodnyersanyagok, valamint a magas környezeti fenntarthatóságú és így alacsony környezeti lábnyomú nyersanyagok erőforrás-hatékony felhasználásának maximalizálása;
Módosítás 414
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.8 pont – 2 bekezdés – b pont
b)  a felhasznált nyersanyagok összmennyiségének minimalizálása;
b)  a felhasznált nyersanyagok összmennyiségének minimalizálása és adott esetben a másodnyersanyagok felhasználásának maximalizálása;
Módosítás 415
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.8 pont – 2 bekezdés – c a pont (új)
ca)  a keletkezett hulladék összmennyiségének minimalizálása;
Módosítás 416
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont – 1.8 pont – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea)  könnyű bontás, fenntartható forrásból származó, használt és újrafeldolgozott anyagok használata.
Módosítás 417
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – cím
A lefedendő alapvető jellemzők
B. RÉSZ: Az építési termékek alapvető környezeti jellemzői
Módosítás 418
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – bevezető rész
A harmonizált műszaki előírásoknak a lehető legnagyobb mértékben ki kell terjedniük az életciklus-értékeléssel kapcsolatos következő alapvető jellemzőkre:
A harmonizált műszaki előírásoknak ki kell terjedniük az életciklus-értékeléssel kapcsolatos következő alapvető jellemzőkre:
Módosítás 419
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – a pont
a)  az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások (kötelező);
a)  teljes globális felmelegedési potenciál (kötelező);
Módosítás 420
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – a a pont (új)
aa)  globális felmelegedési potenciál a fosszilis tüzelőanyagok esetében (kötelező);
Módosítás 421
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – a b pont (új)
ab)  globális felmelegedési potenciál biogén anyagok esetében (kötelező);
Módosítás 422
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – a c pont (új)
ac)  globális felmelegedési potenciál földhasználat és földhasználat-változtatás esetén (kötelező);
Módosítás 423
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – b pont
b)  az ózonréteg lebontása;
b)  a sztratoszférikus ózonréteg lebontásának potenciálja (kötelező);
Módosítás 424
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – c pont
c)  savnövelési potenciál;
c)  savnövelési potenciál, halmozott túllépés (kötelező);
Módosítás 425
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – d pont
d)  az édesvíz eutrofizálódása;
d)  eutrofizációs potenciál, az édesvízi végső közeget elérő tápanyagok hányada (kötelező);
Módosítás 426
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – e pont
e)  a tengervíz eutrofizálódása;
e)  eutrofizációs potenciál, a tengervízi végső közeget elérő tápanyagok hányada (kötelező);
Módosítás 427
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – f pont
f)  szárazföldi eutrofizálódás;
f)  eutrofizációs potenciál, halmozott túllépés (kötelező);
Módosítás 428
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – g pont
g)  fotokémiai ózon;
g)  troposzférikus ózon képződésének potenciálja (kötelező);
Módosítás 429
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – h pont
h)  abiotikus lebomlás – ásványok, fémek;
h)  a nem fosszilis erőforrások abiotikus lebomlási potenciálja;
Módosítás 430
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – i pont
i.   abiotikus lebomlás – fosszilis tüzelőanyagok;
i)   a fosszilis erőforrások abiotikus lebomlási potenciálja (kötelező);
Módosítás 431
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés – j pont
j)  vízfelhasználás;
j)  vízmegvonási (felhasználóktól) potenciál, megvonással súlyozott vízfogyasztás (kötelező);
Módosítás 432
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 3 bekezdés
A harmonizált műszaki előírásokban fel kell tüntetni, hogy az a) pont szerinti, az éghajlatváltozás hatásaira vonatkozó alapvető jellemző tekintetében a gyártónak kötelezően nyilatkoznia kell a termék teljesítményéről a 11. cikk (2) bekezdésében és a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
A harmonizált műszaki előírásokban fel kell tüntetni, hogy az a)–j) pont első albekezdése szerinti alapvető jellemzők tekintetében a gyártónak kötelezően nyilatkoznia kell a termék teljesítményéről a 11. cikk (2) bekezdésében és a 22. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint. [E rendelet hatálybalépésétől számított 5 év]-ig a gyártó köteles nyilatkozni a k)–p) pont szerinti alapvető jellemzőkről.
Módosítás 433
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – cím
C. RÉSZ: Termékkövetelmények
B. RÉSZ: A termékek megfelelő működését és teljesítményét biztosító követelmények
C1. RÉSZ: A termékek megfelelő működését és teljesítményét biztosító követelmények
Módosítás 434
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – cím
C. RÉSZ: Eredendő termékkövetelmények
C2. RÉSZ: Eredendő termékkövetelmények
Módosítás 435
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 1 pont – 1.2 pont – 2 bekezdés – c pont
c)  amennyiben a kockázat elkerülése nem lehetséges, a kockázatokat a terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett figyelmeztetésekkel kell csökkenteni, mérsékelni és kezelni;
c)  amennyiben a kockázat elkerülése nem lehetséges, a kockázatokat csökkenteni, mérsékelni és kezelni kell azáltal, hogy figyelmeztetést helyeznek el a terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban, amennyiben ilyen figyelmeztetéseket más alkalmazandó uniós jogszabályok még nem írnak elő;
Módosítás 436
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 2 bekezdés
A környezetvédelem az anyagok kitermelésével és előállításával, a termék gyártásával, karbantartásával, a körforgásos gazdaságban való lehető leghosszabb fennmaradásával és a termék életciklusának végfázisával kapcsolatos.
A környezetvédelem az anyagok kitermelésével és előállításával, az anyagok és a termékek szállításával, karbantartásával, a körforgásos gazdaságban való lehető leghosszabb fennmaradásával és a termék életciklusának végfázisával kapcsolatos.
Módosítás 437
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – bevezető rész
2.1.  A termékeket úgy kell megtervezni, gyártani és csomagolni, hogy a technika jelenlegi állásának megfelelően kezeljék a következő eredendő környezeti terméktényezőket:
2.1.  A termékeket úgy kell megtervezni, gyártani és csomagolni, hogy lehetőség szerint a biztonság csökkenése nélkül kezeljék a következő eredendő környezeti terméktényezőket:
Módosítás 438
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – a pont
a)  a tartósság maximalizálása a várható átlagos élettartam, a legrosszabb, de még reális körülmények között várható minimális élettartam, valamint a minimális élettartamra vonatkozó követelmények tekintetében;
a)  a termék vagy összetevői tartósságának és megbízhatóságának maximalizálása a termék garantált élettartama, műszaki élettartama, a tényleges használatra vonatkozó információk terméken való feltüntetése, az épületek élettartamának és használati szakaszának meghosszabbítása érdekében a terheléssel vagy az öregedési mechanizmusokkal szembeni ellenálló képesség, a tartósság maximalizálása a várható átlagos élettartam, a legrosszabb, de még reális körülmények között várható minimális élettartam, valamint a minimális élettartamra vonatkozó követelmények tekintetében. Az életciklus meghosszabbításából származó kibocsátásokat a bontást megelőző vizsgálatok során értékelni kell és össze kell hasonlítani a bontási és újjáépítési kibocsátásokkal;
Módosítás 439
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – c pont
c)  az újrahasznosított tartalom maximalizálása, ahol csak lehetséges, a biztonság csökkenése vagy a negatív környezeti hatások ellensúlyozása nélkül;
c)  az újrafelhasznált, újrafeldolgozott megújuló és melléktermék-tartalom maximalizálása;
Módosítás 440
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – d pont
d)  biztonságos, környezetbarát anyagok kiválasztása;
d)  biztonságos, fenntartható tervezésű és környezetbarát anyagok kiválasztása;
Módosítás 441
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – f pont
f)  erőforrás-hatékonyság;
f)  anyagok és erőforrás-hatékonyság, beleértve a megújuló anyagok használatának maximalizálását;
Módosítás 442
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – f a pont (új)
fa)  modularitás;
Módosítás 443
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – i alpont
i.  javíthatóság a várható élettartam alatt;
i.  javíthatóság egyszerűsége a várható élettartam alatt;
Módosítás 444
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – j pont
j)  karbantartás és felújítás lehetősége a várható élettartam alatt;
j)  karbantartás és felújítás egyszerűsége a várható élettartam alatt;
Módosítás 445
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – l a pont (új)
la)  fenntartható forrásból való beszerzés, amit adott esetben a kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozatok és a fenntartható beszerzésre vonatkozó tanúsítvány igazol;
Módosítás 446
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – l b pont (új)
lb)  a termékhez viszonyítva a csomagolás arányának minimalizálása;
Módosítás 447
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – l c pont (új)
lc)  az emberi egészségre káros hatású szagok vagy anyagok kibocsátása a beltéri levegőbe;
Módosítás 448
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – l d pont (új)
ld)  mikroműanyag-kibocsátás;
Módosítás 449
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – l e pont (új)
le)  a keletkező hulladék mennyisége, különösen a veszélyes hulladék és az azonosított újrafeldolgozás nélküli hulladék mennyisége;
Módosítás 450
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.1 pont – l f pont (új)
lf)  az egyéb módon újrafelhasználható vagy újrafeldolgozható, végső ártalmatlanításra – beleértve az energetikai hasznosítással történő égetést vagy feltöltést – került hulladék hiánya.
Módosítás 451
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.2 pont – 1 bekezdés
A harmonizált műszaki előírásoknak adott esetben meg kell határozniuk ezeket az eredendő környezetvédelmi termékkövetelményeket, amelyek kapcsolódhatnak a terméknek az építménybe történő beépítésének szakaszához, de lényegében függetlenek attól.
Az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak adott esetben meg kell határozniuk ezeket a termékcsaládokra vagy -kategóriákra vonatkozó eredendő környezetvédelmi termékkövetelményeket, amelyek kapcsolódhatnak a terméknek az építménybe történő beépítésének szakaszához, de lényegében függetlenek attól.
Módosítás 452
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés – bevezető rész
Az eredendő környezetvédelmi termékkövetelmények meghatározásakor a harmonizált műszaki előírásoknak legalább a következő elemekre kell kiterjedniük:
Az eredendő környezetvédelmi termékkövetelmények meghatározásakor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak legalább a következő elemekre kell kiterjedniük:
Módosítás 453
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés – a pont
a)  ha lehetséges, határozza meg a környezetvédelmi szempontok kezelésének a technika mindenkori állásának megfelelő módját az adott termékkategória tekintetében, beleértve a minimális újrafeldolgozott tartalmat is;
a)  határozza meg az adott termékkategóriával kapcsolatos környezeti tényezőket, amelyek magukba foglalják legalább a teljes életciklusra számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást, az erőforrás-hatékonyságot, beleértve a minimális újrafeldolgozott tartalmat és az újrafelhasználhatóságot is;
Módosítás 454
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.2 pont – 2 bekezdés – c pont
c)  amennyiben az elkerülés nem lehetséges, a negatív hatásokat és kockázatokat a terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett figyelmeztetésekkel kell csökkenteni, mérsékelni és kezelni.
c)  amennyiben az elkerülés nem lehetséges, a termék bármilyen típusú teljesítményéből származó negatív hatásokat és kockázatokat a terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett figyelmeztetésekkel kell csökkenteni, mérsékelni és kezelni.
Módosítás 455
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – C rész – 2 pont – 2.2 pont – 3 bekezdés
Az eredendő környezetvédelmi termékkövetelmények meghatározásakor a harmonizált műszaki előírások ezeket teljesítményosztályok szerint differenciálhatják.
Az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok adott esetben kötelező küszöbszinteket és teljesítményosztályokat határoznak meg az egyes termékcsaládok és -kategóriák tekintetében a (2) bekezdésben említett eredendő környezetvédelmi termékkövetelményekkel összefüggésben.
Módosítás 456
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – cím
D. RÉSZ: Tájékoztatási termékkövetelmények
C3. RÉSZ: Tájékoztatási termékkövetelmények
Módosítás 457
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 1 pont – bevezető rész
1.  A termékeknek tartalmazniuk kell a következő információkat:
1.  A termékeknek adott esetben tartalmazniuk kell a következő információkat:
Módosítás 458
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 1 pont – 1.3 pont – bevezető rész
1.3.  Szállítási, telepítési, karbantartási, szétszerelési és bontási szabályok:
1.3.  Szállítási, telepítési, karbantartási, szétszerelési, leszerelési és bontási szabályok, adott esetben:
Módosítás 459
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 1 pont – 1.3 pont – a pont – bevezető rész
a)  Biztonsági szabályok a szállítás, telepítés, karbantartás, szétszerelés és bontás során:
a)  Biztonsági szabályok a szállítás, beszerelés, leszerelés, karbantartás, szétszerelés és bontás során:
Módosítás 460
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 1 pont – 1.3 pont – c pont –ii alpont
ii.  a biztonsági okokból szükséges ellenőrzések és karbantartások típusa és gyakorisága, valamint adott esetben a kopásnak kitett alkatrészek és a csere kritériumai;
ii.  a biztonsági és tartóssági okokból szükséges ellenőrzések és karbantartások típusa és gyakorisága, valamint adott esetben a kopásnak kitett alkatrészek és a csere kritériumai;
Módosítás 461
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – D rész – 1 pont – 1.6 pont – 1 a bekezdés (új)
Amennyiben rendelkezésre állnak, a termék teljesítményére vonatkozó információk, a termékhez kapcsolódó környezetvédelmi követelmények alapján mérve.
Módosítás 462
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont – a pont
a)  a gyártónak az uniós adatbázisokban található terméknyilvántartása(i) és azokon belül az a pontos hely, ahol a termék megtalálható, valamint a gyártó saját termékbemutató weboldala;
a)  a gyártónak az uniós adatbázisokban található terméknyilvántartása(i), valamint a gyártó saját termékbemutató weboldala;
Módosítás 463
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont – h pont
h)  közösségi média elérhetőségei;
h)  közösségi média elérhetőségei, amennyiben vannak ilyenek;
Módosítás 464
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – h pont
h)  közösségi média elérhetőségei;
h)  közösségi média elérhetőségei, amennyiben vannak ilyenek;
Módosítás 465
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – h pont
h)  közösségi média elérhetőségei.
h)  közösségi média elérhetőségei, amennyiben vannak ilyenek.
Módosítás 466
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – h pont
h)  közösségi média elérhetőségei.
h)  közösségi média elérhetőségei, amennyiben vannak ilyenek.
Módosítás 467
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 11 pont – a pont
a)  a harmonizált műszaki előírásban vagy az európai értékelési dokumentumban meghatározott alapvető jellemzők listája az adott termékkategóriára vonatkozóan, amely tekintetében teljesítményt jelentenek be.
a)  a harmonizált műszaki előírásban vagy az európai értékelési dokumentumban meghatározott alapvető jellemzők listája az adott termékkategóriára vonatkozóan, amely tekintetében teljesítményt jelentenek be. Ha egy alapvető jellemző tekintetében nem tüntetnek fel teljesítményt, annak neve továbbra is feltüntethető, és az a hely, ahol a teljesítményt lehetne feltüntetni, üresen marad.
Módosítás 468
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – cím
Az európai értékelési dokumentum elfogadási eljárása
Az európai műszaki értékeléssel kapcsolatos eljárás
Módosítás 469
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont – c pont
c)  Európai műszaki értékelésre irányuló kérelem hiányában, amikor a Bizottság kezdeményezi az európai értékelési dokumentum kidolgozását, a műszaki értékelést végző szervek szervezetének átad egy műszaki dokumentációt, amely leírja a terméket, annak felhasználását és az alkalmazandóvá váló üzemi gyártásellenőrzés részleteit. A Bizottság a műszaki értékelést végző szervek szervezetével folytatott konzultációt követően választja ki a felelős műszaki értékelést végző szervet.
c)  Európai műszaki értékelésre irányuló kérelem hiányában, amikor a Bizottság kezdeményezi az európai értékelési dokumentum kidolgozását, a műszaki értékelést végző szervek szervezetének átad egy műszaki dokumentációt, amely leírja a terméket, annak felhasználását és az alkalmazandóvá váló üzemi gyártásellenőrzés részleteit. Az európai értékelési dokumentum kidolgozásáért felelős műszaki értékelést végző szervet a műszaki értékelést végző szervek szervezete nevezi ki.
Módosítás 470
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 pont – c a pont (új)
ca)  Európai műszaki értékelésre irányuló kérelem hiányában a műszaki értékelést végző szervek szervezete kezdeményezheti egy európai értékelési dokumentum kidolgozását. Ebben az esetben egy olyan műszaki dokumentációt bocsát az európai értékelési dokumentum kidolgozásáért felelős munkacsoport rendelkezésére, amely leírja a terméket, annak használatát és az alkalmazandóvá váló üzemi gyártásellenőrzés részleteit. Az európai értékelési dokumentumért felelős, az azt kidolgozó munkacsoport elnöki tisztét betöltő, műszaki értékelést végző szervet a műszaki értékelést végző szervek szervezete nevezi ki.
Módosítás 471
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 pont
3.  Munkaprogram
törölve
Miután szerződést kötött a gyártóval vagy a csoporttal, a műszaki értékelést végző szervek szervezete tájékoztatja a Bizottságot az európai értékelési dokumentum kidolgozásának munkaprogramjáról, a munkaprogram végrehajtásának ütemtervéről, valamint feltünteti az értékelési programot. A szóban forgó tájékoztatást az európai műszaki értékelés iránti kérelem kézhezvételétől számított három hónapon belül meg kell küldeni.
Módosítás 472
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 4 pont
4.  Az európai értékelési dokumentum tervezete
törölve
A műszaki értékelést végző szervek szervezete az európai értékelési dokumentum tervezetét a műszaki értékelést végző felelős szerv által koordinált munkacsoport keretében véglegesíti, majd erről az érintetteknek tájékoztatást küld az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott esetekben a Bizottság munkaprogramról való tájékoztatásától, az 1. pont c) alpontjában meghatározott esetben pedig azon időponttól számított hat hónapon belül, amikor a Bizottság közölte a munkaprogrammal kapcsolatos észrevételeit a felelős műszaki értékelést végző szervvel.
Módosítás 473
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 5 pont
5.  A Bizottság részvétele
törölve
A Bizottság egy képviselője megfigyelőként részt vehet a munkaprogram végrehajtásának valamennyi fázisában. A Bizottság bármely szakaszban kérheti a műszaki értékelést végző szervek szervezetét, hogy hagyjon fel egy adott európai értékelési dokumentum kidolgozásával vagy módosítsa azt, beleértve annak összevonását vagy felosztását is.
Módosítás 474
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 6 pont
6.  Tagállami konzultáció
törölve
Az 1. pont c) alpontjában meghatározott esetben a Bizottság a munkaprogram véglegesítését követően tájékoztatja a tagállamokat az európai értékelő dokumentum kidolgozásáról. Kérésre a tagállamok adott esetben részt vehetnek a végrehajtásban.
Módosítás 475
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 7 pont
7.  Meghosszabbítás és késedelem
törölve
A munkacsoport jelentést küld a műszaki értékelést végző szervek szervezetének és a Bizottságnak az e melléklet 1–4. pontjában meghatározott határidőkhöz viszonyított bármely késedelemről.
Amennyiben az európai értékelési dokumentum kidolgozására megadott határidő meghosszabbítása indokolt, többek között azon az alapon, hogy nem áll rendelkezésre a termék értékelési és ellenőrzési rendszeréről szóló, hatályos bizottsági határozat, vagy azon az alapon, hogy új vizsgálati módszer kifejlesztésére van szükség, a Bizottság meghosszabbított határidőt határoz meg.
Módosítás 476
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 8 pont
8.  Az európai értékelési dokumentum módosítása és elfogadása
törölve
8.1.  Az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott esetben a műszaki értékelést végző felelős szerv az európai értékelési dokumentum tervezetét elküldi a gyártónak vagy adott esetben a csoportnak, mely utóbbi tizenöt munkanapon belül elküldi észrevételeit. Ezt követően a műszaki értékelést végző szervek szervezete:
a)  adott esetben tájékoztatja a gyártót vagy a csoportot arról, hogy az általuk küldött észrevételeket milyen módon vették figyelembe;
b)  elfogadja az európai értékelési dokumentum tervezetét;
c)  annak egy példányát elküldi a Bizottságnak.
8.2.  Az 1. pont c) alpontjában meghatározott esetben a műszaki értékelést végző felelős szerv:
a)  elfogadja az európai értékelési dokumentum tervezetét;
b)  annak egy példányát elküldi a Bizottságnak.
Ha a Bizottság az átvételtől számított harminc munkanapon belül az európai értékelési dokumentum tervezetével kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki értékelést végző szervek szervezetéhez, akkor ez utóbbi, miután lehetőséget kapott arra, hogy észrevételeket tegyen, a bizottsági kifogásoknak megfelelően módosítja a dokumentumot, majd pedig az elfogadott európai értékelési dokumentum egy példányát elküldi az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott esetben a gyártónak vagy megfelelően a csoportnak, továbbá minden esetben a Bizottságnak.
Módosítás 477
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 9 pont
9.  A kihirdetendő végleges európai értékelési dokumentum
törölve
A végleges európai értékelési dokumentumot a műszaki értékelést végző szervek európai szervezete fogadja el, a dokumentum egy példányát pedig az európai értékelési dokumentum címének az Unió hivatalos nyelveire lefordított változatával együtt megküldi a Bizottságnak annak érdekében, hogy a Bizottság kihirdethesse annak hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A műszaki értékelést végző szervek szervezete közzéteszi az európai értékelési dokumentumot.
Módosítás 478
Rendeletre irányuló javaslat
III a melléklet (új)
IIIa. MELLÉKLET
Az európai értékelési dokumentum elfogadási eljárása
1.  Munkaprogram
A III. melléklet 1. pontjának a) és b) alpontjában említett esetekben a gyártóval és a csoporttal kötött megállapodást követően a műszaki értékelést végző szervek szervezete tájékoztatja a Bizottságot az európai értékelési dokumentum kidolgozásának munkaprogramjáról, a munkaprogram végrehajtásának ütemtervéről, valamint feltünteti az értékelési programot. E tájékoztatásnak attól számított három hónapon belül kell megtörténnie, hogy a műszaki értékelést végző szervhez beérkezik az európai műszaki értékelés iránti kérelem, amely megindítja a III. melléklet 1. pontjának a) és b) alpontjában meghatározott eljárást.
A III. melléklet 1. pontjának c) alpontjában meghatározott esetben a műszaki értékelést végző szervek szervezete ugyanilyen tartalommal és az előző albekezdésben említett ugyanezen határidőn belül benyújtja a Bizottságnak az európai értékelési dokumentum elkészítésére vonatkozó munkaprogramot. Ezt követően a Bizottság 30 munkanapon belül közli a műszaki értékelést végző szervek szervezetével a munkaprogrammal kapcsolatos észrevételeit. A műszaki értékelést végző felelős szerv, illetve a műszaki értékelést végző szervek szervezete – miután lehetőséget kapott észrevételei megtételére – ennek megfelelően módosítja a munkaprogramot.
A III. melléklet 1. pontjának d) alpontjában említett esetekben a műszaki értékelést végző szervek szervezete tájékoztatja a Bizottságot az európai értékelési dokumentum kidolgozásának munkaprogramjáról, a munkaprogram végrehajtásának ütemtervéről, valamint feltünteti az értékelési programot.
2.  Az európai értékelési dokumentum tervezete
A műszaki értékelést végző szervek szervezete az európai értékelési dokumentum tervezetét a műszaki értékelést végző felelős szerv által koordinált munkacsoport keretében véglegesíti, majd erről az érintetteknek tájékoztatást küld a III. melléklet 1. pontjának a) és b) alpontjában meghatározott esetekben a Bizottság munkaprogramról való tájékoztatásától, a III. melléklet 1. pontjának c) alpontjában meghatározott esetben pedig azon időponttól számított hat hónapon belül, amikor a Bizottság közölte a munkaprogrammal kapcsolatos észrevételeit a felelős műszaki értékelést végző szervvel.
3.  A Bizottság részvétele
A Bizottság egy képviselője megfigyelőként részt vehet a munkaprogram végrehajtásának valamennyi fázisában. A Bizottság bármely szakaszban kérheti a műszaki értékelést végző szervek szervezetét, hogy módosítsa egy adott európai értékelési dokumentum kidolgozását, beleértve annak összevonását vagy felosztását is.
4.  Tagállami konzultáció
A III. melléklet 1. pontjának c) alpontjában meghatározott esetben a Bizottság a munkaprogram véglegesítését követően tájékoztatja a tagállamokat az európai értékelő dokumentum kidolgozásáról. Kérésre a tagállamok adott esetben részt vehetnek a végrehajtásban.
A tagállamok észrevételeiről tájékoztatni kell a Bizottságot, és azokkal a Bizottságnak foglalkoznia kell. A Bizottság az európai értékelési dokumentum kidolgozásának megkezdése előtt tájékoztatja a műszaki értékelést végző szervek szervezetét a munkaprogramban bekövetkező minden olyan változásról, amelyet a Bizottság a munkaprogrammal kapcsolatos észrevételek megtételére biztosított időkereten belül szükségesnek tartott és jóváhagyott.
5.  Meghosszabbítás és késedelem
A munkacsoport jelentést küld a műszaki értékelést végző szervek szervezetének és a Bizottságnak a III. melléklet 2. pontjában vagy ezen melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott határidőkhöz viszonyított bármely késedelemről.
Amennyiben az európai értékelési dokumentum kidolgozására megadott határidő meghosszabbítása indokolt, többek között azon az alapon, hogy nem áll rendelkezésre a termék értékelési és ellenőrzési rendszeréről szóló, hatályos bizottsági határozat, vagy azon az alapon, hogy új vizsgálati módszer kifejlesztésére van szükség, a Bizottság meghosszabbított határidőt határoz meg.
6.  Az európai értékelési dokumentum módosítása és elfogadása
6.1.  A III. melléklet 1. pontjának a) és b) alpontjában meghatározott esetben a műszaki értékelést végző felelős szerv az európai értékelési dokumentum tervezetét elküldi a gyártónak vagy adott esetben a csoportnak, mely utóbbi tizenöt munkanapon belül elküldi észrevételeit. Ezt követően a műszaki értékelést végző szervek szervezete:
a)  adott esetben tájékoztatja a gyártót vagy a csoportot arról, hogy az általuk küldött észrevételeket milyen módon vették figyelembe;
b)  elfogadja az európai értékelési dokumentum tervezetét; valamint
c)  annak egy példányát elküldi a Bizottságnak.
6.2.  A III. melléklet 1. pontjának c) és d) alpontjában meghatározott esetben a műszaki értékelést végző felelős szerv:
a)  elfogadja az európai értékelési dokumentum tervezetét; valamint
b)  annak egy példányát elküldi a Bizottságnak.
Ha a Bizottság az átvételtől számított harminc munkanapon belül az európai értékelési dokumentum tervezetével kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki értékelést végző szervek szervezetéhez, akkor ez utóbbi, miután lehetőséget kapott arra, hogy észrevételeket tegyen, a bizottsági kifogásoknak megfelelően módosítja a dokumentumot, majd pedig az elfogadott európai értékelési dokumentum egy példányát elküldi az 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott esetekben a gyártónak vagy megfelelően a csoportnak, továbbá minden esetben a Bizottságnak.
Ha a Bizottságtól két hónapon belül nem érkezik észrevétel, az európai értékelési dokumentumot elfogadottnak kell tekinteni.
7.  A kihirdetendő végleges európai értékelési dokumentum
A végleges európai értékelési dokumentumot a műszaki értékelést végző szervek európai szervezete fogadja el, a dokumentum egy példányát pedig az európai értékelési dokumentum címének az Unió hivatalos nyelveire lefordított változatával együtt megküldi a Bizottságnak annak érdekében, hogy a Bizottság kihirdethesse annak hivatkozásait az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A kihirdetésre 90 napon belül kerül sor. A műszaki értékelést végző szervek szervezete közzéteszi az európai értékelési dokumentumot.
Az európai értékelési dokumentum korábban hivatkozott változatának helyébe lépő, módosított európai értékelési dokumentumra vonatkozó hivatkozásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététele érdekében a műszaki értékelést végző szervek szervezete párhuzamos hatályossági időszakra vonatkozó javaslatot tesz a Bizottságnak. A bejelentett szervezeteknek az Európai Unió Hivatalos Lapjában hatályon kívül helyezett európai értékelési dokumentumon alapuló bejelentései nem vesztik hatályukat, hanem az 58. és 59. cikkben foglalt feltételek szerint érvényben maradnak.
Módosítás 479
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

1. táblázat – Termékkörök

TERMÉKKÖR KÓDJA

TERMÉKKÖR

1

ELŐRE GYÁRTOTT NORMÁL/KÖNNYŰSÚLYÚ/AUTOKLÁVOZOTT PÓRUSBETON-TERMÉKEK

2

AJTÓK, ABLAKOK, ABLAKTÁBLÁK, KAPUK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ VASALATOK

3

MEMBRÁNOK, BELEÉRTVE A FOLYADÉKKÉNT FELHORDOTTAKAT ÉS A KÉSZLETEKET IS (VÍZ- ÉS/VAGY VÍZGŐZ-SZIGETELÉSI CÉLRA)

4

HŐSZIGETELŐ ANYAGOK

TÖBBRÉTEGŰ SZIGETELŐ KÉSZLETEK/RENDSZEREK

5

SZERKEZETI TEHERHORDÓ ELEMEK

SZERKEZETI ILLESZTÉSEKNÉL HASZNÁLT CSAPOK

6

KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZVEZETÉKEK ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK

7

GIPSZTERMÉKEK

8

GEOTEXTÍLIÁK, GEOMEMBRÁNOK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

9

FÜGGÖNYFALAK/KÜLSŐ FALBURKOLAT/SZERKEZETLEZÁRÓ ÜVEGEZÉSI RENDSZEREK

10

RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK (TŰZJELZŐ- ÉS -ÉRZÉKELŐ RENDSZEREK, RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, TŰZ- ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ ÉS ROBBANÁSELFOJTÓ TERMÉKEK)

11

SZERKEZETI FAANYAGOK/ELEMEK ÉS SEGÉDANYAGAIK

12

FAALAPÚ PANELEK ÉS ELEMEK

13

CEMENT, ÉPÍTÉSI MÉSZ ÉS EGYÉB HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOK

14

BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAIK),

UTÓFESZÍTŐ RENDSZEREK

15

FALAZAT ÉS EZZEL KAPCSOLATOS TERMÉKEK

FALAZÓEGYSÉGEK, VAKOLÓHABARCS, SEGÉDANYAGOK

16

SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK

17

PADLÓBURKOLATOK

18

FÉMBŐL KÉSZÜLT SZERKEZETI ANYAGOK ÉS SEGÉDANYAGOK

19

BELSŐFAL-, KÜLSŐFAL- ÉS MENNYEZETBURKOLATOK BELSŐ VÁLASZFALRENDSZEREK

20

TETŐBURKOLATOK, TETŐ-FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐABLAKOK ÉS SEGÉDTERMÉKEK,

TETŐSZERKEZETEK

21

ÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK

22

ADALÉKANYAGOK

23

ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓANYAGOK

24

BETONNAL, VAKOLÓ- ÉS FALAZÓHABARCCSAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK

25

LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

26

EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ CSÖVEK, TARTÁLYOK ÉS EZEK SEGÉDANYAGAI

27

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLATERMÉKEK

28

ERŐÁTVITELI KÁBELEK, VEZÉRLŐKÁBELEK, TÁVKÖZLÉSI KÁBELEK

29

TÖMÍTŐANYAGOK CSATLAKOZÁSOKHOZ

30

RÖGZÍTŐANYAGOK

31

ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÜLETELEMEK, ELŐRE GYÁRTOTT ELEMEK

32

TŰZGÁTLÓ, TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ, ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK,

TŰZKÉSLELTETŐ TERMÉKEK

33

A FENTI TERMÉKKÖRÖKBEN NEM SZEREPLŐ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK

Módosítás

1. táblázat – Termékkörök

TERMÉKKÖR KÓDJA

TERMÉKKÖR

1

ELŐRE GYÁRTOTT NORMÁL/KÖNNYŰSÚLYÚ/AUTOKLÁVOZOTT PÓRUSBETON-TERMÉKEK

2

AJTÓK, ABLAKOK, ABLAKTÁBLÁK, KAPUK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ VASALATOK

3

MEMBRÁNOK, BELEÉRTVE A FOLYADÉKKÉNT FELHORDOTTAKAT ÉS A KÉSZLETEKET IS (VÍZ- ÉS/VAGY VÍZGŐZ-SZIGETELÉSI CÉLRA)

4

HŐSZIGETELŐ ANYAGOK

TÖBBRÉTEGŰ SZIGETELŐ KÉSZLETEK/RENDSZEREK

5

SZERKEZETI TEHERHORDÓ ELEMEK

SZERKEZETI ILLESZTÉSEKNÉL HASZNÁLT CSAPOK

6

KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZVEZETÉKEK ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK

7

GIPSZTERMÉKEK

8

GEOTEXTÍLIÁK, GEOMEMBRÁNOK ÉS KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

9

FÜGGÖNYFALAK/KÜLSŐ FALBURKOLAT/SZERKEZETLEZÁRÓ ÜVEGEZÉSI RENDSZEREK

10

RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK (TŰZJELZŐ- ÉS -ÉRZÉKELŐ RENDSZEREK, RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, TŰZ- ÉS FÜSTÉRZÉKELŐ ÉS ROBBANÁSELFOJTÓ TERMÉKEK)

11

SZERKEZETI FAANYAGOK/ELEMEK ÉS SEGÉDANYAGAIK

12

FAALAPÚ PANELEK ÉS ELEMEK

13

CEMENT, ÉPÍTÉSI MÉSZ ÉS EGYÉB HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOK

14

BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAIK),

UTÓFESZÍTŐ RENDSZEREK

15

FALAZAT ÉS EZZEL KAPCSOLATOS TERMÉKEK

FALAZÓEGYSÉGEK, VAKOLÓHABARCS, SEGÉDANYAGOK

16

SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI ÉS -KEZELÉSI TERMÉKEK

17

PADLÓBURKOLATOK

18

FÉMBŐL KÉSZÜLT SZERKEZETI ANYAGOK ÉS SEGÉDANYAGOK

19

BELSŐFAL-, KÜLSŐFAL- ÉS MENNYEZETBURKOLATOK BELSŐ VÁLASZFALRENDSZEREK

20

TETŐBURKOLATOK, TETŐ-FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐABLAKOK ÉS SEGÉDTERMÉKEK,

TETŐSZERKEZETEK

21

ÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK

22

ADALÉKANYAGOK

23

ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓANYAGOK

24

BETONNAL, VAKOLÓ- ÉS FALAZÓHABARCCSAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK

25

LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

26

EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ CSÖVEK, TARTÁLYOK ÉS EZEK SEGÉDANYAGAI

27

SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLATERMÉKEK

28

ERŐÁTVITELI KÁBELEK, VEZÉRLŐKÁBELEK, TÁVKÖZLÉSI KÁBELEK

29

TÖMÍTŐANYAGOK CSATLAKOZÁSOKHOZ

30

RÖGZÍTŐANYAGOK

31

ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÜLETELEMEK, ELŐRE GYÁRTOTT ELEMEK

32

TŰZGÁTLÓ, TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ, ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK,

TŰZKÉSLELTETŐ TERMÉKEK

32a

RÖGZÍTETT LÉTRÁK

33

A FENTI TERMÉKKÖRÖKBEN NEM SZEREPLŐ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK

Módosítás 480
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 bekezdés
A gyártó a 3. cikk 31. pontja szerinti terméktípust és a megfelelő termékkategóriát az alkalmazandó harmonizált műszaki előírás alapján helyesen határozza meg. Amennyiben egy bejelentett szerv részt vesz az értékelésben és az ellenőrzésben, a bejelentett szerv ellenőrzi ezeket a meghatározásokat, beleértve annak ellenőrzését, hogy nem jelentenek-e be azonos tételt más típusúnak.
A gyártó a 3. cikk 31. pontja szerinti terméktípust és a megfelelő termékkategóriát az alkalmazandó harmonizált műszaki előírás alapján helyesen határozza meg. Amennyiben egy bejelentett szerv részt vesz az értékelésben és az ellenőrzésben, a bejelentett szerv ellenőrzi ezeket a meghatározásokat.
Módosítás 481
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – b pont – bevezető rész
b)  A bejelentett szerv a teljesítménytanúsítványt és a megfelelőségi tanúsítványt a következők alapján adja ki:
b)  A bejelentett szerv a termék teljesítményének állandóságára és megfelelőségére vonatkozó tanúsítványt a következők alapján adja ki:
Módosítás 482
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – b pont – ii alpont
ii.  a termék teljesítményének értékelése típusvizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás vagy táblázatos értékek alapján, és mindezen esetekben a termék dokumentációjának felülvizsgálata;
ii.  a termék teljesítményének értékelése típusvizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás vagy táblázatos értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján, és mindezen esetekben a termék dokumentációjának felülvizsgálata;
Módosítás 483
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 pont – c pont
c)  A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését. Ez alkalommal 50, az a) pont ii–iv. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és visszavonja a tanúsítványt, amennyiben ezen 50 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.
c)  A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését.
Módosítás 484
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont – b pont – bevezető rész
b)  A bejelentett szerv a teljesítménytanúsítványt és a megfelelőségi tanúsítványt a következők alapján adja ki:
b)  A bejelentett szerv a termék teljesítményének állandóságára és megfelelőségére vonatkozó tanúsítványt a következők alapján adja ki:
Módosítás 485
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2 pont – c pont
c)  A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését. Ez alkalommal 40, az a) pont ii–iv. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és visszavonja a jelentést vagy tanúsítványt, amennyiben ezen 40 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.
c)  A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését.
Módosítás 486
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 3 pont – c pont
c)  A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését. Ez alkalommal 30, az a) pont iii–v. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és visszavonja a tanúsítványt, amennyiben ezen 30 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.
c)  A bejelentett szerv biztosítja az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, felmérését és értékelését.
Módosítás 487
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont – a pont – i alpont
i.  a termék teljesítményének értékelése vizsgálat (beleértve a típus szempontjából reprezentatívnak tekintendő tétel[ek]ből történő mintavételt), típusszámítás, táblázatos értékek, vagy az adott termék leíró dokumentációja alapján;
törölve
Módosítás 488
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont – b pont – i alpont
i.  a terméktípus és a termékkategória helyes meghatározásának megerősítése, valamint a termék teljesítménye helyes értékelésének megerősítése típusvizsgálat (a gyártó által végzett mintavétel alapján), típusszámítás vagy táblázatos értékek, és mindezen esetekben a termék dokumentációjának felülvizsgálata alapján;
i.  teljesítményértékelés a bejelentett vizsgáló laboratórium által végzett vizsgálat (többek között a gyártó által végrehajtott mintavétel), számítás, táblázatos értékek vagy az építési termék leíró dokumentációja alapján;
Módosítás 489
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 5 pont – b pont – ii alpont
ii.  20, az a) pont iii. és iv. alpontja alá tartozó, véletlenszerűen kiválasztott pont ellenőrzését végzi el, és megtagadja a tanúsítvány kiadását, amennyiben ezen 20 pont és az e bekezdéssel összhangban elvégzendő egyéb ellenőrzések között több mint 2 meg nem felelést vagy egy különösen súlyos meg nem felelést észlel.
ii.  a terméktípus és a termékkategória helyes meghatározásának megerősítése.
Módosítás 490
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – a pont – bevezető rész
a)  A gyártóüzem ellenőrzésének ki kell terjednie az üzem teljes műszaki részére, legalább a következő elemek tekintetében, amelyek biztosítják a folyamatos, szabályos gyártási folyamatot:
a)  Az 1+, 1. és 2+ rendszerek esetében a gyártóüzem ellenőrzésének ki kell terjednie az üzem teljes műszaki részére, legalább a következő elem tekintetében, amely biztosítja a folyamatos, szabályos gyártási folyamatot:
Módosítás 491
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – a pont – i alpont
i.  a személyzet megfelelő kompetenciája;
i.  az üzemi gyártásellenőrzés, amely meghatározza a teljesítmény állandóságának biztosítására előirányzott intézkedéseket és azok gyakoriságát, beleértve a teljesítmény szempontjából kritikus paraméterek állandóságát is;
Módosítás 492
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – a pont – ii alpont
ii.  a műszaki berendezések megfelelősége;
törölve
Módosítás 493
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – a pont – iii alpont
iii.  a létesítmények megfelelősége és a gyártást befolyásoló egyéb feltételek;
törölve
Módosítás 494
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – b pont
b)  Az üzemi gyártásellenőrzésnek a gyártás megkezdését követően a nyersanyagok és alkatrészek átvételétől a termék elküldéséig tartó folyamatra kell kiterjednie („kaputól a kapuig” megközelítés). Értékeli, hogy ezt a folyamatot úgy tervezték-e meg és optimalizálták-e, hogy a termékek megfeleljenek a terméktípusnak, és ezáltal elérjék a teljesítménynyilatkozatban megadott teljesítményt, valamint megfeleljenek az e rendeletben vagy az e rendelet alapján meghatározott követelményeknek.
b)  Az üzemi gyártásellenőrzésnek a gyártás megkezdését követően ki kell terjednie a nyersanyagok és alkatrészek átvételétől a termék elküldéséig tartó folyamat egészére („kaputól a kapuig” megközelítés), és magában kell foglalnia legalább a teljesítmény szempontjából kritikus paraméterek ellenőrzését. Az 1+, 1. és 2+ rendszerek esetében a bejelentett szerv értékeli, hogy ezt a folyamatot úgy tervezték-e meg és optimalizálták-e, hogy a termékek megfeleljenek a terméktípusnak, és ezáltal elérjék a teljesítménynyilatkozatban megadott teljesítményt, valamint megfeleljenek az e rendeletben vagy az e rendelet alapján meghatározott követelményeknek.
Módosítás 495
Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 7 pont – d pont
d)  A tételek ellenőrzése 50 %-ban azokra a tételekre irányul, amelyek a legnagyobb valószínűséggel tartalmaznak hiányosságokat, további 50 %-ban pedig véletlenszerűen kiválasztott tételekre.
d)  A 3+ rendszer esetében az ellenőrzés az összes számítás és bemeneti adat ellenőrzését jelenti. Ebben az összefüggésben a bejelentett szervnek ellenőriznie kell, hogy betartják-e a Bizottság által megadott harmonizált műszaki leírásban vagy módszertanban meghatározott, modellezésre és számításra vonatkozó szabályokat, továbbá hogy a számítási modell és a bemeneti adatok tükrözik-e a gyártási folyamatot. Amennyiben ellenőrzött informatikai eszközt vagy a Bizottság által biztosított informatikai eszközt használnak, az ellenőrzés az eszköz helyes használatára összpontosít. Másodlagos adatok használata esetén a bejelentett szerv ellenőrzi, hogy az alkalmazandó harmonizált műszaki leírásban vagy a Bizottság által biztosított módszertanban szereplő, alkalmazandó termékspecifikus számítási szabályok által előírt helyes adatkészleteket használnak-e fel. Amennyiben vállalatspecifikus adatokat használnak, az adatok megbízhatóságát ellenőrizni kell. E célból a bejelentett szerv ellenőrizheti az adatokban hivatkozott gyártóüzemet, és ebben az esetben az adatok megbízhatóságának ellenőrzése érdekében megvizsgálja a dokumentációt.
Módosítás 496
Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 7 pont – f alpont
f)  Ha a fent említett hibaarányt túllépik, illetve ha súlyos hibát vagy csalási szándékot észlelnek, a bejelentett szerv legalább egy évig megtagadja a tanúsítvány kiadását, vagy visszavonja a tanúsítványt, és csak egy év elteltével engedélyezi az új tanúsítvány kiadását.
f)  Az 1+, 1., 2+ vagy 3. rendszerek esetében, amennyiben bizonyíték van arra, hogy a gyártó nem végezte el megfelelően a feladatát, vagy a termék teljesítménye nem felel meg a bejelentett teljesítménynek, a bejelentett szerv legalább egy évre megtagadja a tanúsítvány kiadását vagy visszavonja a tanúsítványt, és csak a hiányosságok orvoslása után engedélyezi új tanúsítvány kiadását.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0207/2023).


2/2023. számú költségvetés-módosítási tervezet: a 2022. évi pénzügyi év többletének bevitele
PDF 130kWORD 47k
Az Európai Parlament 2023. július 11-i állásfoglalása az Európai Unió 2023. évi pénzügyi évre vonatkozó, 2/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetéről – a 2022. évi pénzügyi év többletének a költségvetésbe való beviteléről – szóló tanácsi álláspontról (09682/2023 – C9-0208/2023 – 2023/0103(BUD))
P9_TA(2023)0254A9-0225/2023

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2023. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2022. november 23-án fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre(3) (a továbbiakban: a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet),

–  tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2023. április 12-én elfogadott, 2/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2023)0250),

–  tekintettel a Tanács által 2023. június 19-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek 2023. június 20-án továbbított, a 2/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09682/2023 – C9-0208/2023),

–  tekintettel az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz növekvő hitelfelvételi költségeinek a 2024. évi uniós költségvetésre gyakorolt hatásáról szóló 2023. május 10-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0225/2023),

A.  mivel a 2/2023. sz. költségvetés-módosítási tervezet arra hivatott, hogy a 2022. évi pénzügyi év 2 519 millió eurós többletét bevezesse a 2023. évi költségvetésbe;

B.  mivel az említett többlet két fő összetevője egy 2 198,4 millió EUR-s, a bevételi oldalon jelentkező pozitív bevételi kimutatás, valamint a kiadási oldalon egy 320,6 millió EUR‑s alulköltés;

C.  mivel a bevételi oldalon a többlet túlnyomórészt a vámok vártnál magasabb összegéből (valamivel több mint 2 milliárd EUR) adódik; mivel az igazgatási bevételekben jelentkező, 170 millió EUR összegű többlet főként a bérkiigazítás eredetileg előre jelzettnél magasabb mértékének tudható be, amely növelte az adók, az illetékek és a nyugdíjjárulékok szintjét; mivel a pénzügyi bevételek, a késedelmi kamatok és a bírságok többlete 141 millió EUR-t tesz ki;

D.  mivel a kiadási oldalon a Bizottság által fel nem használt kifizetési előirányzatok összege 2022-ben 247 millió EUR-t, a 2021-es átvitelek esetében pedig 75 millió EUR-t tett ki; mivel a többi intézmény által fel nem használt előirányzatok és előirányzatok megszüntetése az előző évek szintjéhez képest alacsony;

E.  mivel a Németországra, Hollandiára, Dániára, Svédországra és Ausztriára vonatkozó éves egyösszegű GNI-csökkentések valamivel meghaladják a nettó 5 milliárd EUR-t; mivel az uniós költségvetés mozgástere nagyon szűk, és a költségvetés korlátozott rugalmasságát az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (a továbbiakban: EURI) visszafizetésével kapcsolatos megnövekedett költségek valószínűleg elnyelik,

1.  tudomásul veszi a 2/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetet a Bizottság által benyújtott formájában, amely a 2022. évi 2519 millió EUR összegű többlet költségvetésbe való bevezetésére hivatott, a költségvetési rendelet 18. cikkének (3) bekezdésével összhangban;

2.  emlékeztet arra, hogy a többlet csökkenti a tagállamoknak a 2023. évi költségvetés finanszírozásához való teljes hozzájárulását; emlékeztet továbbá az Unió előtt álló számos kihívás – például Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának következményei és az éghajlatváltozás – kezeléséhez szükséges magas finanszírozási igényekre, valamint az EURI növekvő hitelfelvételi költségeire, amelyek súlyosan korlátozhatják az uniós költségvetés azon képességét, hogy finanszírozza az Unió prioritásait és szakpolitikáit és hogy reagáljon az újonnan felmerülő igényekre; ennek megfelelően sürgeti a tagállamokat, hogy használják ki a GNI-alapú hozzájárulásaiknak a 2022. évi többletből eredő csökkentését az említett területeken hozott intézkedések finanszírozására, vagy használják azt további rugalmasságként annak érdekében, hogy eleget tegyenek az annak biztosítására vonatkozó ismételt felhívásnak, hogy az uniós költségvetésben elegendő rugalmasság és mozgástér álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a már elfogadott költségvetési előirányzatok veszélyeztetése nélkül tudjanak reagálni a sürgős helyzetekre;

3.  emlékeztet régóta képviselt álláspontjára, amely szerint a bírságokat és díjakat az uniós költségvetés többletbevételeként kell felhasználni, és azok nem vezethetnek a GNI-hozzájárulások ennek megfelelő csökkenéséhez;

4.  tudomásul veszi az egyes tagállamokra vonatkozó éves egyösszegű GNI-csökkentések kiszámítását, amelyek összege valamivel haladja meg a nettó 5 milliárd EUR-t; kiemeli azt a tényt, hogy az említett visszatérítéseket az Unióra vonatkozó legfrissebb GDP-deflátor, nem pedig a standard 2%-os deflátor alapján számítják ki; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi magas inflációs ráta ezért növeli a visszatérítések mértékét, ugyanakkor csökkenti az uniós költségvetés reálértékét, ezáltal tovább növelve az uniós költségvetés finanszírozási hiányát; emlékeztet régóta képviselt azon álláspontjára, miszerint a visszatérítéseket és más korrekciós mechanizmusokat meg kell szüntetni;

5.  jóváhagyja a 2/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

6.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 2/2023. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 58., 2023.2.23.
(3) HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.
(4) HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.
(5) HL L 424., 2020.12.15., 1. o.
(6) Elfogadott szövegek, P9_TA(2023)0194.


Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Belgium kérelme – EGF/2023/001 BE/LNSA
PDF 148kWORD 52k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament 2023. július 11-i állásfoglalása az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Belgium EGF/2023/001 BE/ LNSA referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2023)0210 – C9-0194/2023 – 2023/0152(BUD))
P9_TA(2023)0255A9-0228/2023

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2023)0210 – C9 - 0194/2023),

–  tekintettel az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/691 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 8. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről szóló, 2020. december 16-i Intézményközi Megállapodásra(3) („IIA”, 2020. december 16.) és különösen annak 8. pontjára,

–  tekintettel a 2020. december 16-i intézményközi megállapodás 9. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0228/2023),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerőpiaci beilleszkedésüket; mivel ez a támogatás a munkavállalóknak és azoknak a vállalatoknak nyújtott pénzügyi támogatáson keresztül valósul meg, amelyeknek dolgoztak;

B.  mivel Belgium a 2022. augusztus 23. és 2022. december 23. közötti referencia-időszakban Brabant Wallon tartományban, a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 52. ágazatban („Raktározás és szállítást kiegészítő tevékenység”) 603 elbocsátást követően „EGF/2023/001 BE/LNSA” referenciaszámmal kérelmet(4) nyújtott be az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (a továbbiakban: EGAA) nyújtandó pénzügyi hozzájárulás iránt;

C.  mivel a kérelem a Logistics Nivelles SA (a továbbiakban: LNSA) és a SuperTransport SA/NV, a Logistics Nivelles egyik beszállítójától elbocsátott 603 munkavállalóra vonatkozik;

D.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 200 elbocsátott munkavállaló egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalaton belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy az ellátási lánc következő szintjein álló termelők körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

E.  mivel a Covid19-világjárvány és az Ukrajna elleni orosz agresszíós háború csökkentette a gazdasági versenyképességet, és negatív hatást gyakorolt Belgium gazdasági növekedésére;

F.  mivel az LNSA a Carrefour számára friss és száraz élelmiszeripari termékekkel, borokkal és szeszes italokkal kapcsolatos logisztikai szolgáltatásokat nyújtott; mivel az elbocsátások oka az LNSA anyavállalata, a Kuehne + Nagel azon döntése volt, hogy az LNSA pénzügyi nehézségeit és a vállalkozás 2020-as, a 2020-as teljes költségvetést meghaladó jelentős veszteségeit, és 2021-ben a vártnál is nagyobb veszteségeket követően bezárja belga leányvállalatát;

G.  mivel a Kuehne + Nagel úgy döntött, hogy regionális forgalmazását nemzeti forgalmazássá alakítja, és leányvállalatára, a Kontich NV-re támaszkodik a Carrefour üzleteinek Belgiumban történő kiszolgálása során; mivel a Kuehne + Nagel Kampenhoutban is rendelkezik létesítményekkel (közúti logisztika); mivel egyetlen munkavállalót sem helyeztek át Kuehne + Nagel logisztikai központjai között;

H.  mivel az LNSA a csoportos létszámcsökkentésről szóló belga törvénynek megfelelően tájékoztatta a munkavállalók képviselőit és konzultált velük: mivel ez a kötelező eljárás munkavállalónként 1 500 EUR-t biztosított az átképzési költségek fedezésére;

I.  mivel az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív munkaerőpiaci szakpolitikai intézkedésekre és személyre szabott szolgáltatásokra kell irányulniuk, amelyek célja a kedvezményezettek tisztességes és fenntartható foglalkoztatásba való gyors visszailleszkedése az eredeti tevékenységi ágazatukon belül vagy azon kívül, miközben felkészítik őket a zöldebb és digitálisabb európai gazdaságra;

J.  mivel a 2020/2093/EU, Euratom tanácsi rendelet 8. cikkében meghatározottaknak megfelelően az EGAA éves maximális összege (2018-as árakon számítva) nem haladhatja meg a 186 millió EUR-t;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 2 153 358 EUR összegű pénzügyi hozzájárulásra, ami a 2 533 363 EUR-t kitevő összes kiadás 85%-a, amely a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 2 484 363 EUR-t, továbbá az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és beszámolási tevékenységekre szánt 49 000 EUR összegű kiadásokat foglalja magában;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2023. február 17-én nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság – a kiegészítő információk Belgium általi benyújtását követően – 2023. június 6-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megjegyzi, hogy a kérelem a Logistics Nivelles SA (LNSA) és a SuperTransport SA/NV, a Logistics Nivelles egyik beszállítójától elbocsátott 603 munkavállalóra vonatkozik; megjegyzi továbbá, hogy a 603 támogatható kedvezményezettből 542-t bocsátottak el a referencia-időszakban, míg 61 munkavállalót a referencia-időszak előtt vagy után bocsátottak el, de elbocsátásukat ugyanaz az esemény váltotta ki, amely az előbbiek elbocsátásához vezetett; üdvözli, hogy várhatóan valamennyi munkavállaló részt vesz az intézkedésekben;

4.  tudomásul veszi, hogy az LNSA-n belüli elbocsátások várhatóan különösen az 50 évesnél idősebb és/vagy alacsonyan képzett munkavállalókat érintik, mivel ők nehezebben integrálhatók a stabil foglalkoztatásba, különös tekintettel arra, hogy Brabant Wallonban a munkanélküliségi ráta 8,4%, 2,8%-kal magasabb a nemzeti szintnél és arra, hogy 2023 februárjában a regisztrált álláskeresők több mint 30%-a 50 évesnél idősebb volt; rámutat arra, hogy az elbocsátott munkavállalók 86,3%-a Hainaut tartományban él, ahol a regisztrált álláskeresők száma éves szinten 9,8%-kal nőtt; hangsúlyozza, hogy az LNSA korábbi munkavállalóinak 53,3%-a 45 évnél idősebb, és hogy az LNSA munkavállalóinak többsége árukezelői profillal rendelkezik;

5.  megjegyzi, hogy egyetlen munkavállalót sem helyeztek át Kuehne + Nagel logisztikai központjai között; megjegyzi, hogy a Logistics Nivelles SA megfelelt a csoportos létszámcsökkentésről szóló azon belga törvénynek, amely kötelező eljárást ír elő a munkavállalók képviselőinek tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra, amely lehetővé teszi az elbocsátások elkerülésének vagy számának csökkentésére irányuló lehetőségek feltárását;

6.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját Belgium a célzott kedvezményezettekkel, azok képviselőivel és a szociális partnerekkel konzultálva dolgozta ki;

7.  emlékeztet, hogy a munkavállalóknak és az önálló vállalkozóknak nyújtott, személyre szabott szolgáltatások a következőket foglalják magukban: tájékoztatási szolgáltatások, álláskereséshez nyújtott támogatás, többek között a más régiókban vagy tagállamokban található álláslehetőségek azonosítása révén, pályaorientációs tanácsadás és az újbóli elhelyezkedéshez nyújtott támogatás, képzés, átképzés és szakképzés, valamint vállalkozásalapításhoz nyújtott támogatás és ahhoz való hozzájárulás, továbbá ösztönzők és juttatások;

8.  üdvözli, hogy a Regionális Közfoglalkoztatási és Szakképzési Szolgálat (Forem) standard képzési kínálatának részeként azt az ESZA+ által társfinanszírozott, a körforgásos gazdaságra és a források hatékony felhasználására vonatkozó modult is kínálják, amelyet a Swissport dolgozói számára fejlesztettek ki (EGF/2020/005 BE/Swissport); ezzel összefüggésben megismétli, hogy az Uniónak fontos szerepet kell játszania az európai zöld megállapodással összhangban az igazságos átalakuláshoz szükséges képesítések biztosításában; határozottan támogatja, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időszakában az EGAA továbbra is mutasson szolidaritást az érintett személyekkel, és továbbra is állítsa középpontba a szerkezetátalakítás munkavállalókra gyakorolt hatását; felszólít arra, hogy a jövőbeli kérelmek esetén maximalizálják a szakpolitikai koherenciát;

9.  megjegyzi, hogy a digitális és zöld átállás a munkaerőpiacra is hatással lesz, különösen a logisztikai ágazatban; kéri ezért, hogy fordítsanak különös figyelmet a szakmai tanulmányokra, többek között a szakképzésre és az úgynevezett duális szakképzési rendszer előmozdítására, amely más tagállamokban hatékonynak bizonyult;

10.  megjegyzi, hogy Belgium 2022. augusztus 1-jén kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását a célzott kedvezményezetteknek, és hogy az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka ezért 2022. augusztus 1-jétől a finanszírozási határozat hatálybalépésétől számított 24. hónap végéig fog tartani;

11.  megjegyzi, hogy Belgium részéről az EGAA végrehajtásával összefüggésben 2021. szeptember 22-től kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások ezért 2021. szeptember 22-től a finanszírozási határozat hatálybalépését követően 31 hónapon keresztül támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

12.  hangsúlyozza, hogy a belga hatóságok megerősítették, hogy a támogatható tevékenységek más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek támogatásban, és hogy a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása során tiszteletben fogják tartani az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

13.  ismételten hangsúlyozza, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem léphet azon intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalkozások felelősségi körébe tartoznak, a juttatás teljesen kiegészítő jellegének biztosítása érdekében pedig nem léphet az áthelyezett munkavállalók juttatásainak vagy jogainak helyébe sem; emlékeztet, hogy az EGAA-ból nyújtott finanszírozási támogatást kérelmező tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó nemzeti és uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek eleget tettek, és hogy az érintett vállalkozás ennek megfelelően gondoskodott munkavállalóiról;

14.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

15.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

16.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Belgium EGF/2023/001 BE/LNSA referenciaszámú kérelme nyomán történő igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2023/1558 határozattal.)

(1) HL L 153., 2021.5.3., 48. o.
(2) HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.
(3) HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.
(4) Az EGAA-rendelet 3. cikke értelmében.


EU–Chile-megállapodás: az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosítása
PDF 122kWORD 43k
Az Európai Parlament 2023. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (6618/2023 – C9-0202/2023 – 2023/0036(NLE))
P9_TA(2023)0256A9-0222/2023

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (6618/2023),

–  tekintettel az Európai Unió és a Chilei Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás tervezetére (6619/2023),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdése első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9‑0202/2023),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0222/2023),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Chilei Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


EU-Japán megállapodás: légi közlekedés
PDF 118kWORD 42k
Az Európai Parlament 2023. július 11-i jogalkotási állásfoglalása az Unió és Japán közötti, az Európai Unió tagállamai és Japán közötti légiközlekedési megállapodások bizonyos rendelkezéseiről szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (07028/2023 – C9-0119/2023 – 2022/0419(NLE))
P9_TA(2023)0257A9-0221/2023

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (07028/2023),

–  tekintettel az Európai Unió és Japán közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás tervezetére (16232/2022),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9‑0119/2023),

–  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A9-0221/2023),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és Japán kormányainak és parlamentjeinek.


Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás: az élelmiszerben és takarmányban történő felhasználásra szánt ökológiai tengeri só és egyéb ökológiai sók előállítására vonatkozó részletes szabályok
PDF 123kWORD 44k
Az Európai Parlament 2023. július 11-i állásfoglalása az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletet az élelmiszerben és takarmányban történő felhasználásra szánt ökológiai tengeri só és egyéb ökológiai sók előállítására vonatkozó részletes szabályok tekintetében módosító felhatalmazáson alapuló 2023. május 2-i bizottsági rendeletről (C(2023)02781 - 2023/2676(DEA))
P9_TA(2023)0258B9-0308/2023

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a (C(2023)02781) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 21. cikke (1) bekezdésére, 30. cikke (7) bekezdésének a) pontjára, valamint 54. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság által benyújtott állásfoglalási indítványra,

A.  mivel az (EU) 2018/848 rendelet részletes követelményeket állapít meg a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok előállítására vonatkozóan;

B.  mivel az élelmiszerben és takarmányban, valamint az ivóvízben történő felhasználásra szánt só nem tartozik e követelmények hatálya alá;

C.  mivel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet indokolása elismeri, hogy a só nem mezőgazdasági termék;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet lenne az egyetlen, amely egy ásványra vonatkozóan állapítana meg előállítási szabályokat;

E.  mivel a Bizottság ösztönzi a modern technológiák használatát, de az ökológiai címkével ellátott kősó előállítása tekintetében a modern bányászati technológiákra vonatkozó korlátozások környezetvédelmi előnyeihez képest túl szigorúak, ami az ökológiai asztali só kősóból történő előállítását nem tenné vonzóvá, és az ökológiai kősó nagyon korlátozott piaci hozzáférhetőségéhez vezetne;

F.  mivel semmi nem indokolja a kősóra vonatkozó legalább hat hónapos átállási időszak bevezetését, ugyanis a végtermék minősége nem javítható az átállási időszakkal;

G.  mivel az ökológiai algatermesztésre és víziállat-tenyésztésre vonatkozó előállítási szabályok előírják, hogy a termelésnek olyan helyen kell történnie, amelyet nem ér ökológiai termelésben való felhasználásra nem engedélyezett termékek vagy anyagok, illetve olyan szennyező anyagok általi szennyezés, amely veszélyeztetné a termékek ökológiai jellegét; mivel míg az algatermesztésre és akvakultúrára szánt tavak helyszíne változtatható, a tengeri sót előállító üzemek telephelye végleges, ami rendkívül megnehezíti a tengerisó-termelők számára a szóban forgó előállítási szabályok végrehajtását;

H.  mivel az ökológiai tengeri só előállítására előirányzott követelmények – különösen a tengervizekben előforduló mikroműanyagok miatt – azt eredményezhetik, hogy a tengeri szerves só nagyon korlátozottan áll majd rendelkezésre a piacon;

I.  mivel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet mindenféle sótermelés tekintetében szennyeződésmentes termelést ír elő az ökológiai termelésben való felhasználásra nem engedélyezett termékek vagy anyagok tekintetében, ami a gazdálkodásból származó ökológiai termékek esetében nem előírás, és amely ezért egyértelműen meghaladja az (EU) 2018/848 rendeletet, és nincs összhangban azzal;

1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 150., 2018.6.14., 1. o.


Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv
PDF 473kWORD 140k
Az Európai Parlament 2023. július 11-én elfogadott módosításai az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és a hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2022)0156 – C9-0144/2022 – 2022/0104(COD))(1)
P9_TA(2023)0259A9-0216/2023

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az európai zöld megállapodás55 Európa arra irányuló stratégiája, hogy 2050-re klímasemleges, tiszta és körforgásos gazdaság jöjjön létre, optimalizálva az erőforrás-gazdálkodást és minimalizálva a szennyezést, elismerve ugyanakkor, hogy mélyreható átalakulást hozó szakpolitikákra van szükség. Emellett az Unió elkötelezett a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend56 és az abban foglalt fenntartható fejlődési célok57 mellett is. A 2020. októberi, a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia58 és a 2021 májusában elfogadott szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv59 kifejezetten az európai zöld megállapodás környezetszennyezési aspektusaival foglalkozik. Ezzel párhuzamosan az új európai iparstratégia60 még inkább hangsúlyozza a transzformatív technológiák potenciális szerepét. Az e kezdeményezés szempontjából különleges jelentőséggel bíró egyéb szakpolitikák között megemlíthető az „Irány az 55 %!” intézkedéscsomag61, az uniós metánstratégia62 és a globális metánkibocsátás csökkentésére vonatkozó glasgow-i kötelezettségvállalás63, az uniós alkalmazkodási stratégia64, a biodiverzitási stratégia65, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia66 és a fenntartható termékekre vonatkozó kezdeményezés67. Emellett a 2022-ben zajló orosz-ukrán háborúra adott uniós válasz részeként a REPowerEU kezdeményezés68 közös európai fellépést javasol az energiaellátás diverzifikálásának támogatása, a megújuló energiára való átállás felgyorsítása és az energiahatékonyság javítása érdekében.
(1)  Az európai zöld megállapodás55 Európa arra irányuló stratégiája, hogy 2050-re klímasemleges, tiszta és körforgásos gazdaság jöjjön létre, optimalizálva az erőforrás-(újra)felhasználást és -gazdálkodást és minimalizálva a szennyezést, elismerve ugyanakkor, hogy mélyreható átalakulást hozó szakpolitikákra, igazságos átmenetre van szükség, és meg kell védeni a polgárok egészségét és jóllétét a környezettel kapcsolatos kockázatokkal és hatásokkal szemben. Emellett az Unió elkötelezett a Párizsi Megállapodás55a, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrend56 és az abban foglalt fenntartható fejlődési célok57, valamint a WHO-ban való szerepvállalás mellett is. A 2020. októberi, a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia58 és a 2021 májusában elfogadott szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv59 kifejezetten az európai zöld megállapodás környezetszennyezési aspektusaival foglalkozik. Ezzel párhuzamosan az új európai iparstratégia60 még inkább hangsúlyozza a transzformatív technológiák potenciális szerepét. Az e kezdeményezés szempontjából különleges jelentőséggel bíró egyéb szakpolitikák között megemlíthető az európai klímarendelet60a, az „Irány az 55 %!” intézkedéscsomag61, az uniós metánstratégia62 és a globális metánkibocsátás csökkentésére vonatkozó glasgow-i kötelezettségvállalás63, az uniós alkalmazkodási stratégia64, a biodiverzitási stratégia65, „a termelőtől a fogyasztóig” stratégia66, a talajvédelmi stratégia66a és a fenntartható termékekre vonatkozó kezdeményezés67. Emellett a 2022-ben zajló orosz-ukrán háborúra adott uniós válasz részeként a REPowerEU kezdeményezés68 közös európai fellépést javasol az energiaellátás diverzifikálásának támogatása, a megújuló energiára való átállás felgyorsítása és az energiahatékonyság javítása érdekében.
_________________
_________________
55 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai zöld megállapodás; COM(2019)0640.
55 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az európai zöld megállapodás; COM(2019)0640.
55a A Tanács (EU) 2016/1841 határozata (2016. október 5.) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 282., 2016.10.19., 4. o.).
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
56 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
57 https://sdgs.un.org/goals
57 https://sdgs.un.org/goals
58 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes környezetért, COM(2020)0667.
58 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes környezetért, COM(2020)0667.
59 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Bolygónk egészségessé tétele mindenki számára Uniós cselekvési terv: „Út a szennyezőanyag-mentes levegő, víz és talaj felé”, COM(2021)0400.
59 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Bolygónk egészségessé tétele mindenki számára Uniós cselekvési terv: „Út a szennyezőanyag-mentes levegő, víz és talaj felé”, COM(2021)0400.
60 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Új európai iparstratégia, COM(2020)0102.
60 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Új európai iparstratégia, COM(2020)0102.
60a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1119 rendelete (2021. június 30.) a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról (európai klímarendelet).
61 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „Irány az 55 %!”: Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésének megvalósítása a klímasemlegesség elérése érdekében, COM(2021)0550.
61 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „Irány az 55 %!”: Az EU 2030-ra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzésének megvalósítása a klímasemlegesség elérése érdekében, COM(2021)0550.
62 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégiáról, COM(2020)0663.
62 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a metánkibocsátás csökkentésére irányuló uniós stratégiáról, COM(2020)0663.
63 https://www.globalmethanepledge.org/
63 https://www.globalmethanepledge.org/
64 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens Unió létrehozása – Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia, COM(2021)0082.
64 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens Unió létrehozása – Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia, COM(2021)0082.
65 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia – Hozzuk vissza a természetet az életünkbe!, COM(2020)0380.
65 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biodiverzitási stratégia – Hozzuk vissza a természetet az életünkbe!, COM(2020)0380.
66 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért, COM(2020)0381.
66 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a méltányos, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszerért, COM(2020)0381.
66a A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A 2030-ig tartó időszakra szóló uniós talajvédelmi stratégia – Az egészséges talaj előnyeinek kiaknázása az emberek, az élelmiszerek, a természet és az éghajlat szempontjából; COM(2021)0699.
67 COM(2022)0142
67 COM(2022)0142.
68 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért, COM(2022)0108.
68 Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – REPowerEU: Közös európai fellépés a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiáért, COM(2022)0108.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az európai zöld megállapodás bejelentette az uniós intézkedések felülvizsgálatát a nagy ipari létesítményekből származó szennyezés kezelése érdekében, beleértve a jogszabályok ágazati hatályának felülvizsgálatát, valamint annak vizsgálatát, hogy miként lehet azokat teljes mértékben összhangba hozni az éghajlat-politikával, az energiapolitikával és a körforgásos gazdaságra vonatkozó politikával. Emellett a szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a szennyező anyagok kibocsátásának a forrásnál történő csökkentésére szólít fel, beleértve azokat a forrásokat is, amelyek jelenleg nem tartoznak a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv69 hatálya alá. A bizonyos agráripari tevékenységekből származó szennyezés kezelése érdekében tehát e tevékenységeket az említett irányelv hatálya alá kell vonni.
(2)  Az európai zöld megállapodás bejelentette az uniós intézkedések felülvizsgálatát a nagy ipari létesítményekből származó szennyezés kezelése érdekében, beleértve a jogszabályok ágazati hatályának felülvizsgálatát, valamint annak vizsgálatát, hogy miként lehet azokat teljes mértékben összhangba hozni az éghajlat-politikával, az energiapolitikával, a vízpolitikával, a levegőminőségi politikával és a körforgásos gazdaságra vonatkozó politikával, egyúttal megvédve a polgárok egészségét és jóllétét, valamint védelmet nyújtva az állatoknak a környezettel kapcsolatos kockázatokkal és hatásokkal szemben és figyelembe véve az emberi egészség és az állati gyógyulás közötti összefüggéseket. Emellett a szennyezőanyag-mentességi cselekvési terv, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a „termelőtől a fogyasztóig” stratégia a erőforrás-hatékonyság és az újrafelhasználás javítására szólít fel, a szennyező anyagok kibocsátásának a forrásnál történő csökkentése mellett, beleértve azokat a forrásokat is, amelyek jelenleg nem tartoznak a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv69 hatálya alá. A bizonyos agráripari tevékenységekből származó szennyezés kezelése és ezzel egyidejűleg az európai zöld megállapodás környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzései szempontjából számos járulékos előnnyel járó fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok előmozdítása érdekében tehát e tevékenységeket az említett irányelv hatálya alá kell vonni.
_________________
_________________
69 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése); HL L 334., 2010.12.17., 17-119. o.
69 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése); HL L 334., 2010.12.17., 17-119. o.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az Unió nyersanyag-kitermelő ipara kulcsfontosságú az európai zöld megállapodás és az uniós iparstratégia – ideértve annak aktualizált változatát is – céljainak eléréséhez. A nyersanyagok stratégiai jelentőséggel bírnak a digitális és zöld átállás, az energetikai és a nyersanyagszektor átalakulása és a körforgásos gazdaságra való átállás szempontjából, továbbá az EU gazdasági rezilienciájának megerősítése érdekében. E célkitűzések eléréséhez tovább kell fejleszteni a fenntartható hazai kapacitásokat. Ehhez hatékony, testreszabott és összehangolt intézkedésekre van szükség az elérhető legjobb technikák kidolgozásának és alkalmazásának biztosítása érdekében, olyan eljárások alkalmazása révén, amelyek a leghatékonyabbak és a lehető legkisebb hatást gyakorolják az emberi egészségre és a környezetre. A 2010/75/EU irányelv irányítási mechanizmusai, amelyek szorosan bevonják az ipari szakértőket a konszenzuson alapuló és testre szabott környezetvédelmi követelmények kidolgozásába, támogatni fogják e tevékenységek fenntartható növekedését az Unióban. A közösen elfogadott előírások kidolgozása és rendelkezésre állása egyenlő versenyfeltételeket eredményez az Unióban, biztosítva egyúttal az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. Ezért helyénvaló ezeket a tevékenységeket a 2010/75/EU irányelv hatálya alá vonni.
(3)  Az Unió nyersanyag-kitermelő ipara kulcsfontosságú az európai zöld megállapodás és az uniós iparstratégia – ideértve annak aktualizált változatát is – céljainak eléréséhez. A nyersanyagok stratégiai jelentőséggel bírnak a digitális és zöld átállás, az energetikai és a nyersanyagszektor átalakulása és a körforgásos gazdaságra való átállás szempontjából, továbbá az EU gazdasági rezilienciájának és autonómiájának megerősítése érdekében. E célkitűzések eléréséhez tovább kell fejleszteni a fenntartható hazai kapacitásokat és kínálatot, különösen a növekvő globális kereslet, az ellátási láncok sebezhetősége és a geopolitikai feszültségek fényében. Ehhez – csak a környezetre és/vagy a víz- és energiafogyasztásra jelentős hatást gyakorló egyes fémtartalmú ércekkel és meghatározott ipari ércekkel kapcsolatos tevékenységekre, például a vegyi feldolgozásra vonatkozó, hatásvizsgálat által megerősített – hatékony, testreszabott és összehangolt intézkedésekre van szükség az elérhető legjobb technikák kidolgozásának és alkalmazásának biztosítása érdekében, olyan eljárások alkalmazása révén, amelyek a leghatékonyabbak és a lehető legkisebb hatást gyakorolják az emberi egészségre és a környezetre. A Bizottságnak hatásvizsgálat alapján össze kell állítania az egyes ipari ércekre vonatkozó említett tevékenységek kimerítő listáját. A 2010/75/EU irányelv irányítási mechanizmusai, amelyek szorosan bevonják az ipari szakértőket a konszenzuson alapuló és testre szabott környezetvédelmi követelmények kidolgozásába, támogatni fogják e tevékenységek fenntartható növekedését az Unióban. A közösen elfogadott előírások kidolgozása és rendelkezésre állása egyenlő versenyfeltételeket eredményez az Unióban, biztosítva egyúttal az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét. Ezért helyénvaló ezeket a tevékenységeket a 2010/75/EU irányelv hatálya alá vonni, továbbá felhatalmazni a Bizottságot arra, hogy nagy mennyiségű, jelentős környezeti hatással járó ásványi anyagok Unióban történő felfedezése esetén felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el a 2010/75/EU irányelv I. melléklete vonatkozó rendelkezéseinek módosítása céljából.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)   A szagokkal kapcsolatos tartós problémák („szagszennyezés”), valamint az ipari szennyvíz kibocsátásával kapcsolatos problémák, amelyeket a környezeti feltételek szezonális ingadozásai súlyosbíthatnak, számos területen különös aggodalomra adnak okot az Unión belül, és a meglévő uniós jogszabályok nem foglalkoznak megfelelően ezekkel. E módosító jogi aktusnak egyértelműen figyelembe kell vennie a szagszennyezés és az ipari szennyvízkibocsátásból származó szennyezés egészségre, a környezet minőségére és az uniós polgárok életminőségére gyakorolt hatását.
Módosítás 289
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A sertés-, baromfi- és szarvasmarhatartás révén jelentős mennyiségű szennyező anyag kerül a levegőbe és a vízbe. Az ilyen szennyező anyagok – többek között ammónia, metán, nitrát és üvegházhatású gázok – kibocsátásának csökkentése, és ezáltal a levegő, a víz és a talaj minőségének javítása érdekében lejjebb kell vinni azt a küszöbértéket, amely felett a sertés- és baromfitelepek a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartoznak, és az irányelv hatálya alá kell vonni a szarvasmarhatartást is. A vonatkozó BAT-követelmények figyelembe veszik e létesítmények jellegét, méretét, sűrűségét és összetettségét – ideértve a legeltetésen alapuló szarvasmarhatartási rendszerek sajátosságait, ahol az állatokat csak szezonálisan tartják beltéri létesítményekben –, valamint azok lehetséges környezeti hatásait. Az elérhető legjobb technikák arányossági követelményei arra ösztönzik a mezőgazdasági termelőket, hogy egyre inkább környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatokra térjenek át.
(4)  A sertés-, baromfi- és szarvasmarhatartás – noha hozzájárul az élelmezésbiztonsághoz – jelentős mennyiségű szennyező anyagot juttat a levegőbe és a vízbe. Az ilyen szennyező anyagok – többek között ammónia, metán, nitrát és üvegházhatású gázok – kibocsátásának csökkentése, és ezáltal a levegő, a víz és a talaj minőségének javítása érdekében lejjebb kell vinni azt a küszöbértéket, amely felett a nagy sertés- és baromfitelepek a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartoznak, és az irányelv hatálya alá kell vonni a nagy méretű szarvasmarhatartó gazdaságokat is. A vonatkozó BAT-követelmények figyelembe veszik e létesítmények jellegét, méretét, sűrűségét és összetettségét – ideértve a legeltetésen alapuló szarvasmarhatartási rendszerek sajátosságait, ahol az állatokat csak szezonálisan tartják beltéri létesítményekben –, valamint azok lehetséges környezeti hatásait. A BAT-követelmények nem tartalmazhatnak olyan ajánlást, amely a legelőkre épülő rendszerekről a teljesen zárt tartásra való áttéréshez vezetne. Az elérhető legjobb technikák arányossági követelményei arra ösztönzik a mezőgazdasági termelőket, hogy egyre inkább környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatokra térjenek át. A szigorú környezetvédelmi normák mind az ipari tevékenységek, mind az intenzív állattenyésztés esetében általában növelik a termékek termelési értékét, megfelelve az uniós környezetvédelmi jogszabályok követelményeinek. Ezért a szigorúbb környezetvédelmi normák világszerte történő előmozdítása érdekében elengedhetetlen a kölcsönösség megteremtése az Unión kívüli termelőkkel, ezáltal ösztönözve a hasonló környezetvédelmi kötelezettségeknek megfelelő termékek belső piacra történő behozatalát, kezdve az ezen irányelvben előírt, Ia. melléklet szerinti mezőgazdasági termeléssel, és potenciálisan kiterjesztve ezt a viszonosságot az ipari tevékenységekre.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Az Unióban 2040-ig valószínűleg jelentősen megnő majd az elektromos meghajtású gépjárművekben használt akkumulátorok gyártására szolgáló nagy méretű létesítmények száma, növelve az Unió globális akkumulátorgyártásban való részesedését. Bár az akkumulátorok értékláncán végzett számos tevékenység már a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozik, az akkumulátorokat pedig – mint termékeket – az (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet* + szabályozza, akkor is ki kell terjeszteni az irányelv hatályát a nagy akkumulátorgyártó létesítményekre, és biztosítani kell, hogy azokra a 2010/75/EU irányelvben meghatározott követelmények is vonatkozzanak, hozzájárulva ezáltal az akkumulátorgyártás fenntarthatóbb növekedéséhez. A 2010/75/EU irányelv hatályának a nagy akkumulátorgyártó létesítményekre való kiterjesztése révén átfogó módon javítható az akkumulátorok fenntarthatósága, és minimálisra csökkenthető azok környezetre gyakorolt hatása az életciklusuk során.
(5)  Az Unióban 2030-ig valószínűleg jelentősen megnő majd az elektromos meghajtású gépjárművekben használt akkumulátorok gyártására szolgáló nagy méretű létesítmények száma, növelve az Unió globális akkumulátorgyártásban való részesedését. Bár az akkumulátorok értékláncán végzett számos tevékenység már a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozik, más tevékenységek, például az akkumulátormodulok és -csomagok összeszerelése egyértelműen nem tartozik az irányelv hatálya alá. Ezen túlmenően az akkumulátorokat – mint termékeket – az (EU) …/… európai parlamenti és tanácsi rendelet* + szabályozza. Ennek ellenére azonban – a kizárólag akkumulátormodulokat és -csomagokat összeszerelő létesítmények kivételével – ki kell terjeszteni az irányelv hatályát a nagy akkumulátorgyártó létesítményekre, ezáltal biztosítva, hogy a 2010/75/EU irányelvben meghatározott követelmények ezekre a nagy gyártólétesítményekre is vonatkozzanak, hozzájárulva ezáltal az akkumulátorgyártás fenntarthatóbb növekedéséhez. A 2010/75/EU irányelv hatályának a nagy akkumulátorgyártó létesítményekre való kiterjesztése révén átfogó módon javítható az akkumulátorok fenntarthatósága, és minimálisra csökkenthető azok környezetre gyakorolt hatása az életciklusuk során.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A megújuló hidrogén kulcsfontosságú szerepet fog játszani a fosszilis tüzelőanyagok kiváltásában a nehezen dekarbonizálható, energiaigényes iparágakban és a közlekedésben, az Unió energiaszerkezetének diverzifikálásában, valamint a legkésőbb 2050-ig megvalósítandó klímasemlegesség irányába tett előrehaladás előmozdításában. A vízelektrolízissel történő hidrogéntermelés sokkal kisebb környezeti hatással jár, mint a hagyományos hidrogénüzemekben történő előállítás, mivel a vízlábnyom kulcsfontosságú és nagyon helyspecifikus paraméter, amely függ attól, hogy helyben milyen a víz rendelkezésre állása, a vízfogyasztás, a vízminőség romlása és a vízszennyezés. Bár a hidrogén előállításához kiváló minőségű vízre van szükség, a hidrogén mint energiahordozó nagy lehetőséget kínál a kis- és középvállalkozások számára az önellátás szempontjából.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés fokozása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 2010/75/EU irányelv alapján a létesítmények számára kiadott engedélyeket az interneten díjmentesen és a regisztrált felhasználók hozzáférésének korlátozása nélkül elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. Ugyanilyen feltételek mellett az engedélyek egységes összefoglalóját is elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.
(6)  A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés fokozása érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a 2010/75/EU irányelv alapján a létesítmények számára kiadott engedélyeket az interneten díjmentesen és a regisztrált felhasználók hozzáférésének korlátozása nélkül elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, biztosítva egyúttal a bizalmas üzleti információk védelmét. Ugyanilyen feltételek mellett az engedélyek egységes összefoglalóját is elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. E célból a Bizottságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia az engedélyek közzétételére vonatkozóan.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A tagállamoknak a 2010/75/EU irányelv alapján megfelelésbiztosítási intézkedéseket kell elfogadniuk a természetes vagy jogi személyekre rótt kötelezettségeknek való megfelelés előmozdítása, ellenőrzése és érvényesítése érdekében. A megfelelésbiztosítási intézkedések részeként az illetékes hatóságok számára lehetővé kell tenni, hogy amennyiben az engedélyben foglalt feltételek folyamatos megsértése és az ellenőrzési jelentésben foglalt határozatok végrehajtásának elmulasztása veszélyt jelent vagy okozhat az emberi egészségre, illetve jelentős káros hatással járhat a környezetre nézve, felfüggesszék a létesítmény működését a veszély megszüntetése érdekében.
(8)  A tagállamoknak a 2010/75/EU irányelv alapján megfelelésbiztosítási intézkedéseket kell elfogadniuk a természetes vagy jogi személyekre rótt kötelezettségeknek való megfelelés előmozdítása, ellenőrzése és érvényesítése érdekében. A megfelelésbiztosítási intézkedések részeként e veszély elhárítása érdekében az illetékes hatóságoknak fel kell függeszteniük a létesítmény működését, amennyiben az engedélyben foglalt feltételek folyamatos megsértése és az ellenőrzési jelentésben foglalt határozatok végrehajtásának elmulasztása veszélyt jelent vagy okozhat az emberi egészségre, illetve jelentős káros hatással járhat a környezetre egy vagy több tagállamban – például szennyvízkibocsátások révén –, és káros hatást gyakorol az ökoszisztéma-szolgáltatásokra, például az ivóvízellátásra. Az illetékes hatóságnak javítania kell az érintett érdekelt felekkel folytatott kommunikációt, és tájékoztatnia kell az ivóvíz-szolgáltatókat és szennyvíztelep-üzemeltetőket, valamint a jogsértés által érintett, határokon átnyúló illetékes hatóságokat.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  A 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó, a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységeket folytató létesítmények energiahatékonyságának fokozása érdekében helyénvaló energiahatékonysági követelményeket meghatározni e létesítmények számára a telephelyen lévő égetőegységek vagy más, szén-dioxidot kibocsátó egységek vonatkozásában.
(9)  A 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó, a 2003/87/EK irányelv I. mellékletében felsorolt tevékenységeket folytató létesítmények energiahatékonyságának fokozása érdekében helyénvaló az energiahatékonyság elsődlegességének elvét alkalmazni és energiahatékonysági követelményeket meghatározni a tanúsított energiagazdálkodási rendszer megvalósítását vagy tanúsított energetikai audit eredményeinek végrehajtását elmulasztó létesítmények számára a telephelyen lévő égetőegységek vagy más, szén-dioxidot kibocsátó egységek vonatkozásában. A REPowerEU terv kimondja, hogy az energiahatékonysági intézkedések javíthatják a rezilienciát a harmadik országokból az Unióba és tagállamaiba irányuló energiaimport zavara esetén, különösen geopolitikai konfliktusok idején.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A 2010/75/EU irányelv értékelése azzal a következtetéssel zárult, hogy a vegyi anyagok felhasználásával járó kockázatok hatékonyabb kezelése érdekében meg kell erősíteni az említett irányelv és az 1907/2006/EK rendelet71 közötti kapcsolatokat a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítményekben. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által a vegyi anyagokkal kapcsolatban végzett munka és a BAT-referenciadokumentumok 2010/75/EU irányelvvel összhangban történő elkészítése közötti szinergiák kialakítása érdekében az ECHA-t hivatalos szereppel kell felruházni a BAT-referenciadokumentumok elkészítésében.
(10)  A 2010/75/EU irányelv értékelése azzal a következtetéssel zárult, hogy a vegyi anyagok felhasználásával járó kockázatok hatékonyabb kezelése érdekében meg kell erősíteni az említett irányelv és az 1907/2006/EK rendelet71 közötti kapcsolatokat a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítményekben. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által a vegyi anyagokkal kapcsolatban végzett munka és a BAT-referenciadokumentumok 2010/75/EU irányelvvel összhangban történő elkészítése közötti – különösen a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagok kibocsátásának minimalizálásával kapcsolatos – szinergiák kialakítása érdekében az ECHA-t hivatalos szereppel kell felruházni a BAT-referenciadokumentumok elkészítésében. Emellett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szakértelme is hasznos lenne e folyamat számára.
_________________
_________________
71 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
71 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) létrehozásáról (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az elérhető legjobb technikákhoz (BAT) kapcsolódó kibocsátási szintek és környezeti teljesítményszintek meghatározását alátámasztó információk cseréjének megkönnyítése érdekében – a bizalmas üzleti információk integritásának megőrzése mellett – eljárásokat kell meghatározni a bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő, valamint a Bizottság által a BAT-referenciadokumentumok kidolgozása, felülvizsgálata vagy frissítése céljából szervezett információcsere keretében az iparágtól gyűjtött információk kezelésére. Biztosítani kell, hogy az információcserében részt vevő magánszemélyek ne osszanak meg bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő információkat az érintett ipari tevékenységekben és a kapcsolódó piacokon gazdasági érdekeltséggel rendelkező vállalkozások vagy szakmai szövetségek képviselőivel. Az ilyen információcsere nem érinti az uniós versenyjogot, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikkét.
(11)  Az elérhető legjobb technikákhoz (BAT) kapcsolódó kibocsátási szintek és környezeti teljesítményszintek meghatározását alátámasztó információk cseréjének megkönnyítése érdekében – a bizalmas üzleti információk integritásának megőrzése mellett – eljárásokat kell meghatározni a bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő, valamint a Bizottság által a BAT-referenciadokumentumok kidolgozása, felülvizsgálata vagy frissítése céljából szervezett információcsere keretében az iparágtól gyűjtött információk kezelésére. Többek között például titoktartási megállapodások és az adatok anonimizálása révén biztosítani kell, hogy az információcserében részt vevő magánszemélyek ne osszanak meg bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő információkat az érintett ipari tevékenységekben és a kapcsolódó piacokon gazdasági érdekeltséggel rendelkező vállalkozások vagy szakmai szövetségek képviselőivel. Az ilyen információcsere nem érinti az uniós versenyjogot, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101. cikkét.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Egészében véve az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítása érdekében a végrehajtás valamennyi szakaszában szinergiákra és koordinációra van szükség más vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályokkal. Ennélfogva a 2010/75/EU irányelv szerinti engedélyezés előtt megfelelő konzultációt kell folytatni minden érintett illetékes hatósággal, amelynek feladata, hogy biztosítsa a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést.
(12)  Egészében véve az emberi egészség és a környezet védelmének biztosítása érdekében a végrehajtás valamennyi szakaszában szinergiákra és koordinációra van szükség más vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályokkal. Ennélfogva a 2010/75/EU irányelv szerinti engedélyezés előtt megfelelő konzultációt kell folytatni minden érintett illetékes hatósággal, amelynek feladata, hogy biztosítsa a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016. december 14-i (EU) 2016/2284 irányelvének való megfelelést.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A létesítmény környezeti teljesítményének és biztonságának folyamatos javítása érdekében – többek között a hulladékkeletkezés megelőzése, az erőforrás-felhasználás és a víz-újrafelhasználás optimalizálása, valamint a veszélyes anyagok használatával járó kockázatok megelőzése vagy csökkentése révén – az üzemeltetőnek a vonatkozó BAT-következtetésekkel összhangban környezetközpontú irányítási rendszert (EMS) kell létrehoznia és alkalmaznia, és azt a nyilvánosság számára elérhetővé kell tennie. Az EMS-nek ki kell terjednie a veszélyes anyagok használatával járó kockázatok kezelésére, valamint a veszélyes anyagok biztonságosabb alternatívákkal való lehetséges helyettesítésének elemzésére is.
(13)  A létesítmény környezeti teljesítményének és biztonságának folyamatos javítása érdekében – többek között a hulladékkeletkezés megelőzése, az erőforrás-felhasználás és a vízfelhasználás és -újrafelhasználás optimalizálása, valamint a veszélyes anyagok használatával járó kockázatok megelőzése vagy csökkentése révén – az üzemeltetőnek a vonatkozó BAT-következtetésekkel összhangban környezetközpontú irányítási rendszert (EMS) kell létrehoznia és alkalmaznia. Az EMS-t oly módon kell kidolgozni, hogy az tükrözze a létesítmény jellegét, méretét és összetettségét, valamint lehetséges környezeti hatását. Az EMS-t ellenőrizni kell, és az interneten keresztül a nyilvánosság számára szabadon elérhetővé kell tenni. Az EMS-nek ki kell terjednie a veszélyes anyagok használatával járó kockázatok kezelésére, valamint a veszélyes anyagok biztonságosabb alternatívákkal való lehetséges helyettesítésének elemzésére is.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Pontosabban meg kell határozni, hogy az illetékes hatóság milyen feltételek mellett veheti figyelembe a 2010/75/EU irányelvvel összhangban megadott engedélyben a vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó kibocsátási határértékek megállapítása során a szennyvíztisztító telep további kezelési eljárásait, hogy az ilyen kibocsátások ne vezessenek a befogadó vizekben a szennyező anyagok mennyiségének növekedéséhez ahhoz a helyzethez képest, amikor a létesítmény BAT-ot alkalmaz és teljesíti az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket a közvetlen kibocsátások vonatkozásában.
(14)  Pontosabban meg kell határozni, hogy az illetékes hatóság milyen feltételek mellett veheti figyelembe a 2010/75/EU irányelvvel összhangban megadott engedélyben a vízbe történő szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó kibocsátási határértékek megállapítása során a szennyvíztisztító telep további kezelési eljárásait, hogy az ilyen kibocsátások ne vezessenek a befogadó vizekben a szennyező anyagok mennyiségének növekedéséhez, vagy ne akadályozzák a szennyvíztisztító áramból való erőforrás-visszanyerési kapacitást vagy potenciált ahhoz a helyzethez képest, amikor a létesítmény BAT-ot alkalmaz és teljesíti az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket a közvetlen kibocsátások vonatkozásában.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Egészében véve az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosításához többek között olyan kibocsátási határértékek megállapítására van szükség az engedélyekben, amelyek biztosítják a BAT-következtetésekben meghatározott elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó alkalmazandó kibocsátási szinteknek való megfelelést. Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket (BAT-AEL-ek) általában nem egyedi értékekként, hanem tartományokban fejezik ki, hogy tükrözzék az adott típusú létesítményeken belüli különbségeket, amelyek következtében a BAT alkalmazása során eltérő mértékű környezeti teljesítmény érhető el. Például egy adott BAT nem fog ugyanolyan teljesítményt biztosítani a különböző létesítmények tekintetében, előfordulhat, hogy egyes BAT-ok nem alkalmasak bizonyos létesítményekben való alkalmazásra, vagy a BAT-ok bizonyos kombinációja hatékonyabb lehet egyes szennyező anyagok vagy környezeti elemek esetében, mint más kombinációk. Egészében véve az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének elérését aláássa az a gyakorlat, hogy a kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek tartományának legkevésbé szigorú végén határozzák meg, figyelmen kívül hagyva, hogy az adott létesítmény az elérhető legjobb technikák alkalmazása révén képes lenne alacsonyabb kibocsátási szinteket is elérni. Ez a gyakorlat eltántorítja az élenjáró gazdasági szereplőket attól, hogy hatékonyabb technikákat alkalmazzanak, és megakadályozza, hogy az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme mellett egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki. Az illetékes hatóságok számára ezért elő kell írni, hogy az engedélyekben a lehető legalacsonyabb kibocsátási határértékeket állapítsák meg, amelyek tükrözik a BAT teljesítményét a konkrét létesítmények vonatkozásában, figyelembe véve a BAT-AEL-ek teljes tartományát, és törekedve a lehető legjobb környezeti teljesítmény elérésére a létesítmények vonatkozásában; kivéve, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy a BAT-következtetésekben leírt elérhető legjobb technikák alkalmazása csak azt teszi lehetővé az érintett létesítmény számára, hogy kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket teljesítsen.
(15)  Egészében véve az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosításához többek között olyan kibocsátási határértékek megállapítására van szükség az engedélyekben, amelyek biztosítják a BAT-következtetésekben meghatározott elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó alkalmazandó kibocsátási szinteknek való megfelelést. Az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket (BAT-AEL-ek) általában nem egyedi értékekként, hanem tartományokban fejezik ki, hogy tükrözzék az adott típusú létesítményeken belüli különbségeket, amelyek következtében a BAT alkalmazása során eltérő mértékű környezeti teljesítmény érhető el. Például egy adott BAT nem fog ugyanolyan teljesítményt biztosítani a különböző létesítmények tekintetében, előfordulhat, hogy egyes BAT-ok nem alkalmasak bizonyos létesítményekben való alkalmazásra, vagy a BAT-ok bizonyos kombinációja hatékonyabb lehet egyes szennyező anyagok vagy környezeti elemek esetében, mint más kombinációk. Egészében véve az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének elérését aláássa az a gyakorlat, hogy a kibocsátási határértékeket az elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek tartományának legkevésbé szigorú végén határozzák meg, figyelmen kívül hagyva, hogy az adott létesítmény az elérhető legjobb technikák alkalmazása révén képes lenne alacsonyabb kibocsátási szinteket is elérni. Ez a gyakorlat eltántorítja az élenjáró gazdasági szereplőket attól, hogy hatékonyabb technikákat alkalmazzanak, és megakadályozza, hogy az emberi egészség és a környezet magas szintű védelme mellett egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki. Ezért az illetékes hatóságnak a BAT-AEL-ek teljes tartományát figyelembe véve, az adott létesítmény esetében elérhető legszigorúbb kibocsátási határértékeket kell meghatároznia. A kibocsátási határértékeknek figyelembe kell venniük a környezeti elemek közötti kölcsönhatásokat, az üzemeltető által végzett értékelésen kell alapulniuk, melynek során az üzemeltető elemzi a BAT-AEL-tartomány legszigorúbb végpontjának való megfelelés megvalósíthatóságát és normál üzemi körülmények között törekedve a legjobb általános környezeti teljesítmény elérésére, figyelembe véve a rövid távú átlagok esetén a standard működési ingadozásokat, kivéve, ha az üzemeltető bizonyítja, hogy a BAT-következtetésekben leírt elérhető legjobb technikák alkalmazása csak azt teszi lehetővé az érintett létesítmény számára, hogy kevésbé szigorú kibocsátási határértékeket teljesítsen.
Módosítás 290 és 299
Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)   A BAT-következtetéseknek meg kell határozniuk azokat a technikákat, amelyeket az ipari szereplők alkalmazhatnak annak érdekében, hogy összhangban legyenek az EU szennyezőanyag-mentességi és körforgásos gazdasággal kapcsolatos törekvéseivel, valamint karbonsemlegességi célkitűzéseivel. Az ipari üzemeltetők számára elegendő időt kell biztosítani a BAT-következtetésekben leírt és egy átalakítási tervben meghatározott mélyreható ipari átalakulási technikák alkalmazására.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  A 2010/75/EU irányelvnek az Unió erőforrás- és energiahatékonyságához, valamint körforgásos gazdaságához való hozzájárulását hatékonyabbá kell tenni, figyelembe véve, hogy az uniós energiapolitika egyik vezérelve az energiahatékonyság elsődlegessége. Ezért az engedélyeknek lehetőség szerint kötelező környezetiteljesítmény-határértékeket kell megállapítaniuk a fogyasztási és erőforrás-hatékonysági szintek, így a víz, az energia és az újrafeldolgozott anyagok felhasználása tekintetében is, a BAT-következtetésekről szóló határozatokban meghatározott, elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó környezeti teljesítményszintek alapján (BAT-AEPL).
(16)  A 2010/75/EU irányelvnek az Unió erőforrás- és energiahatékonyságához, valamint körforgásos gazdaságához való hozzájárulását hatékonyabbá kell tenni, figyelembe véve, hogy az uniós energiapolitika egyik vezérelve az energiahatékonyság elsődlegessége. Ezért az engedélyeknek lehetőség szerint indikatív környezetiteljesítmény-határértékeket kell megállapítaniuk – feltéve, hogy a kötelező tartomány alacsonyabb teljesítményű szélső értéke biztosítva van – a fogyasztási és erőforrás-hatékonysági szintek, így a víz, az energia és az újrafeldolgozott anyagok felhasználása tekintetében is, a BAT-következtetésekről szóló határozatokban meghatározott, elérhető legjobb technikákhoz kapcsolódó környezeti teljesítményszintek alapján (BAT-AEPL), figyelembe véve az egyes dekarbonizációs és szennyezésmentesítési tevékenységekhez, valamint az új keletű és innovatív technikákhoz kapcsolódó magasabb energiafogyasztást, továbbá az ipari ökoszisztéma egészét. Az illetékes hatóságok csak akkor engedélyezhetnek ideiglenes eltéréseket, ha az értékelés azt mutatja, hogy a környezeti teljesítményre vonatkozó határértékeknek a BAT-következtetésekben leírt elérhető legjobb technikákkal való elérése aránytalanul magasabb költségekkel járna a környezeti előnyökhöz és a környezeti elemek közötti kölcsönhatásokhoz képest, és ha megvalósul a környezet egészének magas szintű védelme.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítmények szennyezőanyag-kibocsátásának megelőzése vagy minimalizálása, valamint az egész Unióban egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében pontosabban meg kell határozni azokat a feltételeket – általános elvek révén –, amelyek mellett engedélyezhetők a kibocsátási határértékektől való eltérések, annak érdekében, hogy az ilyen eltérések alkalmazása Unió-szerte összehangoltabb módon történjen. Emellett nem engedélyezhetők ilyen eltérések, ha azok veszélyeztethetik a környezetminőségi előírásoknak való megfelelést.
(17)  A 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítmények szennyezőanyag-kibocsátásának megelőzése vagy minimalizálása, valamint az egész Unióban egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében pontosabban meg kell határozni azokat a feltételeket – általános elvek révén –, amelyek mellett engedélyezhetők a kibocsátási határértékektől való eltérések. Annak érdekében, hogy az ilyen eltérések alkalmazása Unió-szerte összehangoltabb módon történjen, világos kritériumokat kell megállapítani, többek között meg kell határozni az eltérések maximális időtartamát és felülvizsgálatának menetrendjét. Emellett nem engedélyezhetők ilyen eltérések, ha azok veszélyeztethetik a környezetminőségi előírásoknak való megfelelést.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  A 2010/75/EU irányelv értékelése során megállapítást nyert, hogy van némi ellentmondás az említett irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó megfelelésértékelési megközelítések között. Annak érdekében, hogy a környezet egésze magas szintű védelmet élvezzen, az uniós jog végrehajtása következetes legyen, az egész Unióban egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki, valamint a vállalkozásokra és a hatóságokra nehezedő adminisztratív terhek a lehető legkisebbek legyenek, a Bizottságnak közös szabályokat kell megállapítania a kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelésére és a levegőbe és vízbe történő kibocsátások mért szintjeinek az elérhető legjobb technikák alapján történő érvényesítésére vonatkozóan. Ez utóbbi megfelelésértékelési szabályoknak elsőbbséget kell élvezniük azokkal a szabályokkal szemben, amelyeket a 2010/75/EU irányelv III. és IV. fejezete határoz meg az irányelv V. és VI. mellékletében foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelése tekintetében.
(18)  A 2010/75/EU irányelv értékelése során megállapítást nyert, hogy van némi ellentmondás az említett irányelv II. fejezetének hatálya alá tartozó létesítményekre vonatkozó megfelelésértékelési megközelítések között. Annak érdekében, hogy a környezet egésze magas szintű védelmet élvezzen, az uniós jog végrehajtása következetes legyen, az egész Unióban egyenlő versenyfeltételek alakuljanak ki, valamint a vállalkozásokra és a hatóságokra nehezedő adminisztratív terhek a lehető legkisebbek legyenek, és megelőzhetők legyenek a korrupciós kockázatok, a Bizottságnak közös szabályokat kell megállapítania a kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelésére és a levegőbe és vízbe történő kibocsátások mért szintjeinek az elérhető legjobb technikák alapján történő érvényesítésére vonatkozóan. Ez utóbbi megfelelésértékelési szabályoknak elsőbbséget kell élvezniük azokkal a szabályokkal szemben, amelyeket a 2010/75/EU irányelv III. és IV. fejezete határoz meg az irányelv V. és VI. mellékletében foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelése tekintetében.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
(18a)   A tagállamoknak a Bizottság támogatásával gondoskodniuk kell, a megfelelő szennyező anyagok kimutatására szolgáló harmonizált környezeti nyomonkövetési módszerek – ezen belül az új keletű, például a mézelő méhek kolóniái útján végzett nyomonkövetési technikák – észszerűsítéséről.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  A környezetminőségi előírások az uniós jogban – például a levegőre és a vízre vonatkozó uniós jogszabályokban – meghatározott valamennyi követelményre vonatkoznak; azokat egy adott környezetnek vagy annak egy adott részének egy adott időpontban teljesítenie kell. Ezért helyénvaló egyértelművé tenni, hogy egy létesítmény engedélyének megadásakor az illetékes hatóságoknak nem csupán azokat a feltételeket kell meghatározniuk, amelyek biztosítják a létesítmény üzemeltetésének megfelelőségét az elérhető legjobb technikákra vonatkozó következtetések révén, hanem – adott esetben a létesítmény adott területen előforduló szennyezéshez való konkrét hozzájárulásának csökkentése céljából – különleges kiegészítő feltételeket is bele kell foglalniuk az engedélybe, amelyek szigorúbbak a vonatkozó BAT-következtetésekben foglaltaknál, annak biztosítása érdekében, hogy a létesítmény megfeleljen a környezetminőségi előírásoknak. Ezek a feltételek szigorúbb kibocsátási határértékeket is magukban foglalhatnak, vagy korlátozhatják a létesítmény működését vagy kapacitását.
(19)  A környezetminőségi előírások az uniós jogban – például a levegőre és a vízre vonatkozó uniós jogszabályokban – meghatározott valamennyi követelményre vonatkoznak; azokat egy adott környezetnek vagy annak egy adott részének egy adott időpontban teljesítenie kell. Ezért helyénvaló egyértelművé tenni, hogy egy létesítmény engedélyének megadásakor az illetékes hatóságoknak nem csupán azokat a feltételeket kell meghatározniuk, amelyek biztosítják a létesítmény üzemeltetésének megfelelőségét az elérhető legjobb technikákra vonatkozó következtetések révén, hanem – adott esetben a létesítmény adott területen előforduló szennyezéshez való konkrét hozzájárulásának csökkentése céljából és az ugyanazon földrajzi területen található létesítmények kumulatív hatását figyelembe véve – különleges kiegészítő feltételeket is bele kell foglalniuk az engedélybe, amelyek szigorúbbak a vonatkozó BAT-következtetésekben foglaltaknál, annak biztosítása érdekében, hogy a létesítmény megfeleljen a környezetminőségi előírásoknak. Ezek a feltételek szigorúbb kibocsátási határértékeket is magukban foglalhatnak, vagy korlátozhatják a létesítmény működését vagy kapacitását.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Az illetékes hatóságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell az engedélyben foglalt feltételeket a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében. Erre a felülvizsgálatra vagy frissítésre akkor is sort kell keríteni, ha a létesítménynek meg kell felelnie valamely – akár új vagy felülvizsgált – környezetminőségi előírásnak, vagy ha a befogadó környezet állapota szükségessé teszi az engedély felülvizsgálatát az uniós jogszabályokban foglalt terveknek és programoknak, például a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv72 szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terveknek való megfelelés érdekében.
(20)  Annak biztosítása érdekében, hogy a 2010/75/EU irányelv alapján kiadott engedélyek foglalkozzanak a környezeti teljesítmény javításának szükségességével, az illetékes hatóságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia és szükség esetén frissítenie kell az engedélyben foglalt feltételeket a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében. E felülvizsgálatokat 8 évenkénti gyakorisággal kell elvégezni. Az engedély említett úrjaértékelésére akkor is sort kell keríteni, ha a létesítménynek meg kell felelnie valamely – akár új vagy felülvizsgált – környezetminőségi előírásnak, vagy ha a befogadó környezet állapota szükségessé teszi az engedély felülvizsgálatát az uniós jogszabályokban foglalt terveknek és programoknak, például a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv72 szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terveknek való megfelelés érdekében.
_________________
_________________
72 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).
72 Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)
(20a)   A visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmának általános elvére tekintettel a kibocsátási határértékekkel és a környezeti teljesítményre vonatkozó határértékekkel kapcsolatos új követelményeket csak akkor kell alkalmazni a létesítményekre, ha ezen irányelv átültetését követően új BAT-következtetés elfogadása eredményeként az engedély frissítésére van szükség, vagy ha a környezetminőségi előírások vagy a létesítmény üzemeltetési biztonsága miatt és a hatálybalépés után legkésőbb 10 évvel szükségessé válik az engedély frissítése. Ezzel szemben azon új létesítmények esetében, amelyek a kérelmezési eljárást ezen irányelv átültetésének időpontja után kezdték meg, a kibocsátási határértékekre vonatkozó új követelmények alkalmazandók.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Amennyiben egy létesítmény üzemeltetése egynél több tagállamot érinthet, határokon átnyúló együttműködésre van szükség az engedélyek kiadása előtt, és az együttműködésnek ki kell terjednie az esetlegesen érintett többi tagállam az érintett nyilvánosságának és illetékes hatóságainak előzetes tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra.
(23)  Amennyiben egy létesítmény üzemeltetése egynél több tagállamot érinthet, megfelelő regionális kommunikációs csatornákon keresztül zajló határokon átnyúló együttműködésre van szükség az engedélyek újraértékelése vagy kiadása előtt, és az együttműködésnek ki kell terjednie az esetlegesen érintett többi tagállam az érintett nyilvánosságának és illetékes hatóságainak előzetes tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  A 2010/75/EU irányelv értékelése során megállapítást nyert, hogy noha az az európai ipar átalakulására irányul, nem elég dinamikus, és nem támogatja kellőképpen az innovatív folyamatok és technológiák bevezetését. Ezért helyénvaló megkönnyíteni a jobb környezeti teljesítményű, új keletű technikák tesztelését és bevezetését, csakúgy, mint a kutatókkal és az iparágakkal való együttműködést az államilag finanszírozott kutatási projektekben a vonatkozó európai és nemzeti finanszírozási eszközökben előírt feltételek mellett, valamint létrehozni egy célzottan az innováció támogatásával foglalkozó központot, amely összegyűjti és elemzi az említett irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekhez kapcsolódó innovatív technikákra – köztük az új keletű technikákra – vonatkozó információkat, és leírja az innovatív technikák fejlettségi állapotát a kutatástól egészen azok bevezetéséig (technológiai készenléti szint vagy TRL), valamint környezeti teljesítményét. Ez a BAT-referenciadokumentumok kidolgozásával, felülvizsgálatával és frissítésével kapcsolatos információcserét is elősegíti majd. A központ által gyűjtendő és elemzendő innovatív technikáknak legalább a releváns környezetben (kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében iparilag releváns környezetben) vagy a rendszerprototípus-demonstráció során üzemi környezetben igazolt technológiai szinten kell lenniük (6–7. TRL).
(24)  A 2010/75/EU irányelv értékelése során megállapítást nyert, hogy noha az az európai ipar átalakulására irányul, nem elég dinamikus, és nem támogatja kellőképpen az innovatív folyamatok és technológiák bevezetését, beleértve azokat, amelyek elengedhetetlenek a zöld és a digitális átállás kettős céljának, valamint az európai klímarendelet célkitűzéseinek eléréséhez. Ezért bármely technika vagy konkrét technológia előírása nélkül helyénvaló megkönnyíteni a jobb környezeti teljesítményű, új keletű technikák tesztelését és bevezetését, csakúgy, mint a kutatókkal és az iparágakkal való együttműködést az államilag finanszírozott kutatási projektekben a vonatkozó európai és nemzeti finanszírozási eszközökben előírt feltételek mellett, valamint létrehozni egy célzottan az innováció támogatásával foglalkozó központot, amely összegyűjti és elemzi az említett irányelv hatálya alá tartozó tevékenységekhez kapcsolódó innovatív technikákra – köztük az új keletű technikákra – vonatkozó információkat, és leírja az innovatív technikák fejlettségi állapotát a kutatástól egészen azok bevezetéséig (technológiai készenléti szint vagy TRL), valamint értékeli e technikák környezeti teljesítményét, figyelembe véve egyúttal minden potenciális korlátot az adatok rendelkezésre állásával kapcsolatban. Ez a BAT-referenciadokumentumok kidolgozásával, felülvizsgálatával és frissítésével kapcsolatos információcserét is elősegíti majd. A központ által gyűjtendő és elemzendő innovatív technikáknak legalább a releváns környezetben (kulcsfontosságú alaptechnológiák esetében iparilag releváns környezetben) vagy a rendszerprototípus-demonstráció során üzemi környezetben igazolt technológiai szinten kell lenniük (6–7. TRL).
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  A tiszta, körforgásos és klímasemleges gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzések 2050-ig történő eléréséhez az uniós gazdaság mélyreható átalakítására van szükség. A 8. környezetvédelmi cselekvési programmal összhangban ezért a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítmények üzemeltetői számára elő kell írni, hogy környezetközpontú irányítási rendszereik keretében átalakítási terveket is kidolgozzanak. Ezek az átalakítási tervek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv75 szerinti, fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásra vonatkozó követelmények kiegészítéseként is érthetők, mivel eszközöket biztosítanak e követelményeknek a létesítmények szintjén történő konkrét végrehajtásához. Az első prioritás az I. mellékletben felsorolt energiaigényes tevékenységek átalakítása. Ezért az energiaigényes létesítmények üzemeltetőinek 2030. június 30-ig el kell készíteni az átalakítási terveket. Az I. mellékletben felsorolt egyéb tevékenységeket végző létesítmények üzemeltetői számára pedig elő kell írni, hogy a BAT-következtetésekről szóló határozatok 2030. január 1-je utáni közzétételét követő engedély-újraértékelés és -frissítés keretében dolgozzák ki az átalakítási terveket. Míg az átalakítási terveknek továbbra is az üzemeltetők felelősségi körében készített indikatív dokumentumoknak kell maradniuk, az üzemeltetők által a környezetközpontú irányítási rendszereik részeként megbízott ellenőrző szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy azok tartalmazzák-e azokat a minimális információkat, amelyeket az Európai Bizottság fog egy végrehajtási jogi aktusban meghatározni, az üzemeltetőknek pedig nyilvánosságra kell hozniuk az átalakítási terveket.
(25)  A tiszta, körforgásos és klímasemleges gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzések 2050-ig történő eléréséhez az uniós gazdaság mélyreható átalakítására van szükség. A 8. környezetvédelmi cselekvési programmal összhangban ezért a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó létesítmények üzemeltetői számára elő kell írni, hogy környezetközpontú irányítási rendszereik keretében a csoport, a vállalat vagy a létesítmény szintjén indikatív átalakítási terveket is kidolgozzanak. Ezek az átalakítási tervek a 2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv75 szerinti, fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásra vonatkozó követelmények kiegészítéseként is érthetők, míg a más uniós jogszabályok, például az (EU) 2022/2464 európai parlamenti és tanácsi irányelv75a vagy a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról szóló irányelv [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a 2022/0051(COD) hivatkozási számát]75b értelmében már bejelentett átalakítási tervek, információk vagy adatok tekintetében lehetővé kell tenni az egyszerű hivatkozást, amennyiben azok megfelelnek az átalakítási tervek elemeinek. Az első prioritás az I. mellékletben felsorolt energiaigényes tevékenységek átalakítása. Ezért azon energiaigényes létesítmények üzemeltetőinek, amelyek számára eltérést engedélyeztek, vagy amelyek a 200 legszennyezőbb létesítmény közé tartoznak – a 2035-re vonatkozó bezárási tervvel rendelkező létesítmények kivételével – 2027. június 30-ig el kell készíteni az átalakítási terveket a létesítmények szintjén. A második prioritás az, hogy az energiaigényes létesítmények összes többi üzemeltetőjének 2029. június 30-ig csoport- vagy vállalati szintű átalakítási tervet kell készítenie minden egyes létesítményekre vonatkozóan. Az I. mellékletben felsorolt egyéb tevékenységeket végző létesítmények üzemeltetői számára pedig hasonló módon elő kell írni, hogy 2030. január 1-ig dolgozzák ki az átalakítási terveket. Míg az átalakítási terveknek továbbra is az üzemeltetők felelősségi körében készített indikatív dokumentumoknak kell maradniuk, az üzemeltetők által a környezetközpontú irányítási rendszereik részeként megbízott ellenőrző szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy azok tartalmazzák-e azokat a minimális információkat, amelyeket az Európai Bizottság fog felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározni, az üzemeltetőknek pedig az információk bizalmas jellegének tiszteletben tartása mellett és az érzékeny üzleti információk közlése nélkül nyilvánosságra kell hozniuk az átalakítási terveket. A Bizottságnak 2035-ben el kell végeznie az átalakítási tervre vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktus félidős felülvizsgálatát, ezt követően pedig felül kell vizsgálnia az átalakítási terveket.
_________________
_________________
75 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. HL L 182., 2013.6.29, 19–76. o.
75 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. HL L 182., 2013.6.29, 19–76. o.
75a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2464 irányelve (2022. december 14.) a 537/2014/EU rendeletnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 2006/43/EK irányelvnek és 2013/34/EU irányelvnek a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás tekintetében történő módosításáról (HL L 322., 2022.12.16, 15. o.).
75b Javaslat – Az Európai Parlament és Tanács irányelve a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)
(25a)   Figyelembe véve az ipari tevékenységeket érintő, vízzel kapcsolatos kockázatokat, valamint az ipari tevékenységek vizeket érintő kockázatait, különös tekintettel az európai aszályokkal és áradásokkal kapcsolatos jelenlegi helyzetre vagy a tengerszint emelkedésére, a digitális eszközök, például a digitalizált irányítási rendszerek segíthetnek a vízzel kapcsolatos kockázatok mennyiségi és minőségi értékelésében és kezelésében, valamint segíthetik az üzemeltetőket létesítményeik átalakításában.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  Annak érdekében, hogy a 2010/75/EU irányelv továbbra is teljesítse a szennyezőanyag-kibocsátás megelőzésére vagy csökkentésére, valamint az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmére vonatkozó célkitűzéseit, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el, hogy kiegészítse az említett irányelvet a baromfi-, sertés- és szarvasmarhatartással kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó követelményeket tartalmazó üzemeltetési szabályok megállapítása céljából, valamint hogy az említett irányelv I. és Ia. mellékletét agráripari tevékenység hozzáadásával módosítsa. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak77 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
(29)  Annak érdekében, hogy a 2010/75/EU irányelv továbbra is teljesítse a szennyezőanyag-kibocsátás megelőzésére vagy csökkentésére, valamint az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmére vonatkozó célkitűzéseit, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el, hogy kiegészítse az említett irányelvet az ezen irányelv Ia. melléklete szerinti tömeges állattartással kapcsolatos tevékenységekre – engedélyezési és nyilvántartási eljárásaiktól függetlenül – vonatkozó követelményeket tartalmazó üzemeltetési szabályok megállapítása céljából. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak77 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
_________________
_________________
77 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.
77 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról; HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  A 2010/75/EU irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következők meghatározása tekintetében: i. az engedély-összefoglaló formátuma, ii. a BAT-következtetések végrehajtási költségei és a lehetséges környezeti előnyök közötti aránytalanság értékelésére szolgáló egységes módszertan, iii. az engedélyben a levegőbe és vízbe történő kibocsátások tekintetében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelésére szolgáló mérési módszer, iv. az ipari átalakulással és kibocsátással foglalkozó innovációs központ létrehozásához és működéséhez szükséges részletes szabályok, valamint v. az átalakítási tervekhez használandó formátum. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek78 megfelelően kell gyakorolni.
(30)  A 2010/75/EU irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a következők meghatározása tekintetében: i. az engedély-összefoglaló formátuma, ii. a BAT-következtetések végrehajtási költségei és a lehetséges környezeti előnyök közötti aránytalanság értékelésére szolgáló egységes módszertan, adott esetben figyelembe véve a „statisztikai emberélet-érték”-módszert, iii. az engedélyben a levegőbe és vízbe történő kibocsátások tekintetében meghatározott kibocsátási határértékeknek való megfelelés értékelésére szolgáló mérési módszer, iv. az ipari átalakulással és kibocsátással foglalkozó innovációs központ létrehozásához és működéséhez szükséges részletes szabályok, valamint v. az átalakítási tervekhez használandó formátum. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek78 megfelelően kell gyakorolni.
_________________
_________________
78 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
78 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  A 2010/75/EU irányelvben meghatározott kötelezettségek hatékony végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében meg kell határozni a szankciók ahhoz szükséges minimális tartalmát, hogy azok hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek. A szankciórendszerek közötti eltérések, a tagállamok közötti egységes végrehajtás hiánya, valamint az, hogy a kiszabott szankciók sok esetben túl enyhék ahhoz, hogy valóban elrettentsenek a jogellenes magatartástól, aláássa az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételeket az ipari kibocsátások tekintetében. Amennyiben az ezen irányelv alapján feltárt jogsértés a 2008/99/EK irányelv hatálya alá tartozó büntetendő cselekménynek minősül, a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 2008/99/EK irányelvet is figyelembe kell venni.
(31)  A 2010/75/EU irányelvben meghatározott kötelezettségek hatékony végrehajtásának és érvényesítésének biztosítása érdekében meg kell határozni a szankciók ahhoz szükséges minimális tartalmát, hogy azok hatékonyak, arányosak és visszatartó erejűek legyenek. A szankciórendszerek közötti eltérések, a tagállamok közötti egységes végrehajtás hiánya, valamint az, hogy a kiszabott szankciók sok esetben túl enyhék ahhoz, hogy valóban elrettentsenek a jogellenes magatartástól, aláássa az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételeket az ipari kibocsátások tekintetében. A Bizottságnak iránymutatások elfogadásával kell támogatnia a tagállamokat az egységes végrehajtásban. Ezeknek az iránymutatásoknak tartalmazniuk kell azt az elvet, hogy elsődlegesen azon helyi közösségeket kompenzálják, ahol a károkozás történt. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezéseit, különösen a ne bis in idem és az arányosság elvét. Amennyiben az ezen irányelv alapján feltárt jogsértés a 2008/99/EK irányelv hatálya alá tartozó büntetendő cselekménynek minősül, a környezet büntetőjog általi védelméről szóló 2008/99/EK irányelvet is figyelembe kell venni.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
(32)  Amennyiben a 2010/75/EU irányelv alapján elfogadott nemzeti intézkedések megsértése következtében károsodott az emberi egészség, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett személyek az adott kár tekintetében kártérítést igényelhessenek és kaphassanak a jogsértésért felelős megfelelő természetes vagy jogi személyektől, illetve adott esetben az illetékes hatóságoktól. Ezek a kártérítési szabályok hozzájárulnak a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására, valamint az emberi egészség védelmére vonatkozóan az EUMSZ 191. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósításához. Alátámasztják továbbá az élethez, a személyi sérthetetlenséghez, az egészségügyi ellátáshoz, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2., 3., 35., illetve 47. cikke rögzít. A 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ezen túlmenően magánszemélyeknek nem biztosít kártérítési jogot környezeti kárból vagy ilyen jellegű közvetlen kárveszélyből következően.
(32)  Amennyiben a 2010/75/EU irányelv alapján elfogadott nemzeti intézkedések megsértése következtében károsodott az emberi egészség, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az érintett személyek az adott kár tekintetében kártérítést igényelhessenek és kaphassanak a jogsértésért felelős megfelelő természetes vagy jogi személyektől, illetve adott esetben az illetékes hatóságoktól, amennyiben a hatóság döntése, aktusa vagy mulasztása okozta a kárt vagy hozzájárult ahhoz. Ezek a kártérítési szabályok hozzájárulnak a környezet minőségének megőrzésére, védelmére és javítására, valamint az emberi egészség védelmére vonatkozóan az EUMSZ 191. cikkében meghatározott célkitűzések megvalósításához. Alátámasztják továbbá az élethez, a személyi sérthetetlenséghez, az egészségügyi ellátáshoz, valamint a hatékony jogorvoslathoz való jogot, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájának 2., 3., 35., illetve 47. cikke rögzít. A 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ezen túlmenően magánszemélyeknek nem biztosít kártérítési jogot környezeti kárból vagy ilyen jellegű közvetlen kárveszélyből következően.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)
(32a)   A Covid19-világjárványhoz vagy az Ukrajna elleni orosz háborúhoz hasonló kivételes körülmények esetén, amikor valamely létesítmény a nyersanyag- vagy üzemanyag-ellátás tartós megszakadásával vagy valamely kibocsátáscsökkentési technika elemeinek vis maior miatti ellátási zavarával szembesül, szükség lehet kevésbé szigorú kibocsátási vagy környezeti teljesítményre vonatkozó határértékek ideiglenes megállapítására a környezet általános védelmének biztosítása mellett.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
(33)  Ezért helyénvaló, hogy a 2010/75/EU irányelv szabályozza az egyéneknek okozott károk megtérítéséhez való jogot. Annak érdekében, hogy az egyének megvédhessék jogaikat a 2010/75/EU irányelv megsértéséből fakadó egészségkárosodás esetén, és ezáltal az említett irányelv végrehajtása hatékonyabb módon történjen, az emberi egészség, illetve a környezet védelmét előmozdító, többek között a fogyasztók védelmét támogató és a nemzeti jog szerinti követelményeknek megfelelő nem kormányzati szervezeteket mint az érintett nyilvánosság tagjait fel kell hatalmazni arra, hogy a tagállamok döntésének megfelelően bármely sértett nevében vagy érdekében részt vegyenek az eljárásokban, a bíróságok előtti képviseletre és védelemre vonatkozó nemzeti eljárási szabályok sérelme nélkül. A tagállamok általában eljárási autonómiával rendelkeznek az uniós jog megsértésével szembeni hatékony jogorvoslat biztosítását illetően, az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett. Bár a környezetszennyezésnek a lakosságra gyakorolt negatív egészségügyi hatásaira vonatkozóan meggyőző járványügyi bizonyítékok állnak rendelkezésre – különösen a levegő tekintetében –, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tagállamokban általánosan alkalmazandó, bizonyítási teherre vonatkozó eljárási szabályok alapján a 2010/75/EU irányelv megsértése miatt kárt szenvedő sértetteknek nehéz bizonyítaniuk az elszenvedett kár és a jogsértés közötti ok-okozati összefüggést. Így az esetek többségében a 2010/75/EU irányelv megsértése miatt kárt szenvedő sértettek nem rendelkeznek hatékony eszközzel ahhoz, hogy kártérítéshez jussanak az ilyen jogsértések által okozott kár tekintetében. Az egyének azon jogának megerősítése érdekében, hogy kártérítésben részesüljenek a 2010/75/EU irányelv megsértése esetén, valamint az irányelv előírásainak az Unió egész területén történő hatékonyabb érvényesítéséhez való hozzájárulás gyanánt módosítani kell az ilyen helyzetekben alkalmazandó, a bizonyítási teherre vonatkozó szabályokat. Ha tehát egy egyén kellően meggyőző bizonyítékkal tud szolgálni, amely alapján vélelmezhető, hogy egészségkárosodását a 2010/75/EU irányelv megsértése okozta, illetve az ahhoz jelentős mértékben hozzájárult, az alperes feladata, hogy megdöntse ezt a vélelmet annak érdekében, hogy mentesüljön a felelősség alól.
(33)  Ezért helyénvaló, hogy a 2010/75/EU irányelv szabályozza az egyéneknek okozott károk megtérítéséhez való jogot. Annak érdekében, hogy az egyének megvédhessék jogaikat a 2010/75/EU irányelv megsértéséből fakadó egészségkárosodás esetén, és ezáltal az említett irányelv végrehajtása hatékonyabb módon történjen, az emberi egészség, illetve a környezet védelmét előmozdító, többek között a fogyasztók védelmét támogató és a nemzeti jog szerinti követelményeknek megfelelő nem kormányzati szervezeteket mint az érintett nyilvánosság tagjait fel kell hatalmazni arra, hogy a tagállamok döntésének megfelelően bármely sértett nevében vagy érdekében részt vegyenek az eljárásokban, a bíróságok előtti képviseletre és védelemre vonatkozó nemzeti eljárási szabályok sérelme nélkül. A tagállamok eljárási autonómiával rendelkeznek az uniós jog megsértésével szembeni hatékony jogorvoslat biztosítását illetően, az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvének tiszteletben tartása mellett. Bár a környezetszennyezésnek a lakosságra gyakorolt negatív egészségügyi hatásaira vonatkozóan meggyőző járványügyi bizonyítékok állnak rendelkezésre – különösen a levegő tekintetében –, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a 2010/75/EU irányelv megsértése miatt kárt szenvedő sértetteknek nehéz bizonyítaniuk az elszenvedett kár és a jogsértés közötti ok-okozati összefüggést. Így az esetek többségében a 2010/75/EU irányelv megsértése miatt kárt szenvedő sértettek nem rendelkeznek hatékony eszközzel ahhoz, hogy kártérítéshez jussanak az ilyen jogsértések által okozott kár tekintetében. Az egyének azon jogának megerősítése érdekében, hogy kártérítésben részesüljenek a 2010/75/EU irányelv megsértése esetén, valamint az irányelv előírásainak az Unió egész területén történő hatékonyabb érvényesítéséhez való hozzájárulás gyanánt módosítani kell az ilyen helyzetekben alkalmazandó, a megdönthető vélelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokat. A megdönthető vélelem általánosan alkalmazott mechanizmus a felperes bizonyítási nehézségeinek enyhítésére, az alperes jogainak megőrzése mellett. A megdönthető vélelem csak bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmazható. A kockázat méltányos megosztásának fenntartása és a bizonyítási teher megfordulásának elkerülése érdekében a felperestől meg kell követelni olyan kellően releváns bizonyíték – többek között tudományos adatok – bemutatását, amely alapján vélelmezhető, hogy a kárt a jogsértés okozta vagy az ahhoz hozzájárult. Tekintettel azokra a bizonyítási kihívásokra, amelyekkel a károsultaknak – különösen az összetett ügyekben – szembe kell nézniük, a megdönthető vélelem mechanizmusa méltányos egyensúlyt teremtene az egészségkárosodást elszenvedő személyek, az ipar és adott esetben a hatóságok számára. Lehetővé kell tenni a vonatkozó tudományos adatok bizonyítékként való felhasználását is a nemzeti joggal összhangban, függetlenül attól, hogy azokat közzéteszik-e a portálon. Amennyiben ilyen vonatkozó tudományos adatok nem állnak rendelkezésre, a nemzeti joggal összhangban lehetővé kell tenni más bizonyítékok felhasználását az állítás alátámasztására.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
(35)  A 2010/75/EU irányelv végrehajtása során a különböző tagállamok eltérően értelmezték, hogy a kerámiatermékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények közül melyek tartoznak az irányelv hatálya alá, mivel e tevékenység fogalommeghatározása a tagállamokra bízta annak mérlegelését, hogy a termelési kapacitásra és a kemencekapacitásra vonatkozó két kritérium közül csak az egyiket vagy mindkettőt alkalmazzák-e. Az említett irányelv következetesebb végrehajtásának biztosítása és az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében az ilyen létesítményeket minden olyan esetben az említett irányelv hatálya alá kell, amikor e két kritérium közül már az egyik teljesül.
(35)  A 2010/75/EU irányelv végrehajtása során a különböző tagállamok eltérően értelmezték, hogy a kerámiatermékek égetéssel történő gyártására szolgáló létesítmények közül melyek tartoznak az irányelv hatálya alá, mivel e tevékenység fogalommeghatározása a tagállamokra bízta annak mérlegelését, hogy a termelési kapacitásra és a kemencekapacitásra vonatkozó két kritérium közül csak az egyiket vagy mindkettőt alkalmazzák-e. Az említett irányelv következetesebb végrehajtásának biztosítása, valamint a 2003/87/EK irányelvnek való megfelelés és az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében világos és egyértelmű kritériumokat kell megállapítani a kerámiatermékek égetéssel történő, ipari méretű gyártásának a 2010/75/EU irányelv hatálya alá vonása tekintetében. E kritériumoknak meg kell felelniük a 2003/87/EK irányelvben meghatározott kritériumoknak.
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés
(36)  A szennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek meghatározásakor az illetékes hatóságnak minden olyan anyagot figyelembe kell vennie, amelyet az adott létesítmény kibocsáthat, és amely jelentős hatást gyakorolhat a környezetre vagy az emberi egészségre; idetartoznak az újonnan megjelenő, aggodalomra okot adó szennyező anyagok is. Ennek során figyelembe kell venni a kibocsátott anyagok veszélyességi jellemzőit, mennyiségét és jellegét, valamint arra irányuló képességüket, hogy valamely környezeti elemben szennyeződést okozzanak. Adott esetben a BAT-következtetések jelentik a hivatkozási alapot azon anyagok kiválasztásához, amelyekre vonatkozóan kibocsátási határértékeket kell megállapítani, bár az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy további anyagokat választ ki. Jelenleg a 2010/75/EU irányelv II. melléklete nem kimerítő jelleggel sorolja fel az egyes szennyező anyagokat, ami nem egyeztethető össze az említett irányelvben alkalmazott holisztikus megközelítéssel, és nem tükrözi azt, hogy az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az összes releváns szennyező anyagot, beleértve az újonnan megjelenő, aggodalomra okot adó szennyező anyagokat is. A szennyező anyagok nem kimerítő listáját ezért törölni kell. Ehelyett a szennyező anyagoknak a 166/2006/EK rendelet79 II. mellékletében szereplő jegyzékére kell hivatkozni.
(36)  A szennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékek meghatározásakor az illetékes hatóságnak minden olyan anyagot figyelembe kell vennie, amelyet az adott létesítmény a levegőbe, a talajba, a felszíni és a felszín alatti vizekbe kibocsáthat, és amely jelentős hatást gyakorolhat a környezetre vagy az emberi egészségre; idetartoznak az újonnan megjelenő, aggodalomra okot adó szennyező anyagok és a szagszennyezés is. Ennek során figyelembe kell venni a kibocsátott anyagok veszélyességi jellemzőit, mennyiségét és jellegét, valamint arra irányuló képességüket, hogy valamely környezeti elemben szennyeződést okozzanak, továbbá a környezet szezonális ingadozásait. Adott esetben a BAT-következtetések jelentik a hivatkozási alapot azon anyagok kiválasztásához, amelyekre vonatkozóan kibocsátási határértékeket kell megállapítani, bár az illetékes hatóság dönthet úgy, hogy további anyagokat választ ki. Jelenleg a 2010/75/EU irányelv II. melléklete nem kimerítő jelleggel sorolja fel az egyes szennyező anyagokat, ami nem egyeztethető össze az említett irányelvben alkalmazott holisztikus megközelítéssel, és nem tükrözi azt, hogy az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük az összes releváns szennyező anyagot, beleértve az újonnan megjelenő, aggodalomra okot adó szennyező anyagokat is. A szennyező anyagok nem kimerítő listáját ezért törölni kell. Ehelyett a szennyező anyagoknak a 166/2006/EK rendelet79 II. mellékletében szereplő jegyzékére kell hivatkozni.
_________________
_________________
79 Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.).
79 Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.).
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  Bár a hulladéklerakók az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartoznak, nincsenek idevágó BAT-következtetések, mivel ez a tevékenység az 1999/31/EK tanácsi irányelv80 hatálya alá tartozik, és ez utóbbi irányelv előírásai BAT-nak minősülnek. Az 1999/31/EK irányelv elfogadása óta végbement műszaki fejlődésnek és innovációnak köszönhetően ma már azonban hatékonyabb technikák állnak rendelkezésre az emberi egészség és a környezet védelmére. A 2010/75/EU irányelv szerinti BAT-következtetések elfogadásával lehetővé válna a hulladéklerakók üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb környezetvédelmi problémák kezelése, ideértve a jelentős metánkibocsátást is. Az 1999/31/EK irányelvnek ezért lehetővé kell tennie hulladéklerakókra vonatkozó BAT-következtetések elfogadását a 2010/75/EU irányelv értelmében.
(37)  Bár a hulladéklerakók az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartoznak, nincsenek idevágó BAT-következtetések, mivel ez a tevékenység az 1999/31/EK tanácsi irányelv80 hatálya alá tartozik, és ez utóbbi irányelv előírásai BAT-nak minősülnek. Az 1999/31/EK irányelv elfogadása óta végbement műszaki fejlődésnek és innovációnak köszönhetően ma már azonban hatékonyabb technikák állnak rendelkezésre az emberi egészség és a környezet védelmére. A 2010/75/EU irányelv szerinti BAT-következtetések elfogadásával lehetővé válna a hulladéklerakók üzemeltetésével kapcsolatos legfontosabb környezetvédelmi problémák kezelése, ideértve a jelentős metánkibocsátást is. Az 1999/31/EK irányelvnek ezért lehetővé kell tennie hulladéklerakókra vonatkozó BAT-következtetések elfogadását a 2010/75/EU irányelv értelmében. A 2010/75/EU és az 1999/31/EK irányelvet tehát ennek megfelelően módosítani kell.
_________________
_________________
80 A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
80 A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
(38)   A 2010/75/EU és az 1999/31/EK irányelvet tehát ennek megfelelően módosítani kell.
törölve
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)
(38a)   Az érintett iparágak véleménye szerint a 2010/75/EU irányelv szerinti eljárások, köztük az elérhető legjobb technikákkal kapcsolatos előkészítési és nemzeti engedélyezési eljárások túlságosan hosszadalmasak, és bizonytalanságot okoznak az érintett nyilvánosság számára, amit nagyrészt az elégtelen igazgatási kapacitások okoznak. E tekintetben a 2010/75/EU irányelv hatályának jelentős kiterjesztése további kihívást jelent a Bizottság, a 13. cikk szerinti fórum és különösen az illetékes nemzeti hatóságok számára. A Bizottságnak az uniós és nemzeti szintű igazgatási kapacitás bővítésére vonatkozó cselekvési tervet kell előterjesztenie, lehetővé téve ezáltal az irányelvben előírt eljárások felgyorsítását, különösen az alaptechnológiák esetében. A Bizottságnak továbbá – például az engedélykérelmek benyújtására szolgáló egységes digitális eszköz biztosítása révén – technikai segítséget kell nyújtania a tagállamoknak az új jogalkotási és technikai eljárásoknak való megfeleléssel kapcsolatban.
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
38 b preambulumbekezdés (új)
(38b)   E módosító jogi aktus hatálybalépésétől a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy az illetékes hatóságok képesek legyenek kezelni az ezen irányelvvel módosított 2010/75/EU irányelv végrehajtásával kapcsolatos megnövekedett munkaterhet, és gyors, hatékony és zökkenőmentes engedélyezési eljárásokról gondoskodjanak – különösen az új keletű technikákat alkalmazó létesítmények számára gyorsított eljárásban kiadott engedélyek esetében –, ezáltal minimálisra csökkentve a bizonytalanságot a vállalkozások számára és támogatva a tiszta, körforgásos és klímasemleges iparra való átállást, egyúttal biztosítva az érintett nyilvánosság egészségének és jogainak védelmét.
Módosítás 291
Irányelvre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)
(41a)   A kis, szigetüzemben működő rendszerek részét képező tüzelőberendezések – különösen a legkülső régiókban találhatók – földrajzi elhelyezkedésük és a tagállamok szárazföldi hálózatával vagy egy másik tagállam hálózatával való összeköttetésük hiánya miatt különleges kihívásokkal szembesülhetnek, így több időre van szükségük ahhoz, hogy megfeleljenek a 2010/75/EU irányelvben meghatározott kötelezettségeknek. Az érintett tagállamoknak a kis, szigetüzemben működő rendszer részét képező tüzelőberendezések tekintetében megfelelési tervet kell kidolgozniuk, amely meghatározza a tagállam által a kibocsátási határértékeknek való megfelelés legkésőbb 2029. december 31-re történő biztosítása érdekében hozott intézkedéseket. A tervnek ismertetnie kell a megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedéseket, alkalmaznia kell az alkalmazandó legjobb elérhető technikákat és a szennyezőanyag-kibocsátás nagyságrendjének és időtartamának a terv által lefedett időszakban történő minimalizálására irányuló intézkedéseket, továbbá tartalmaznia kell a keresletszabályozási intézkedésekre és a tisztább alternatívákra való átállás lehetőségeire – például a megújuló energiaforrások alkalmazására és a szárazföldi hálózatokkal vagy más tagállam hálózatával való összekapcsolásra – vonatkozó információkat. Az érintett tagállamoknak meg kell küldeniük megfelelési tervüket a Bizottságnak. Amennyiben a Bizottság kifogást emel, a tagállamoknak aktualizálniuk kell a tervet. Az érintett tagállamoknak évente jelentést kell tenniük a megfelelés elérése terén tett előrehaladásról,
Módosítás 292
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont
2010/75/EU irányelv
Cím
-1.   A cím helyébe a következő szöveg lép:
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)
Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari és mezőgazdasági kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2010/75/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés
Emellett olyan szabályokat tartalmaz, amelyeket a szennyező anyagok kibocsátásának megelőzésére vagy, ahol az nem lehetséges, a levegőbe, a vízbe vagy a talajba történő kibocsátások csökkentésére és a hulladék keletkezésének megelőzésére dolgoztak ki az emberi egészség és a környezet egészének magas szintű védelme érdekében.
Emellett olyan szabályokat tartalmaz, amelyeket a szennyező anyagok kibocsátásának megelőzésére vagy, ahol az nem lehetséges, a levegőbe, a vízbe vagy a talajba történő kibocsátások folyamatos csökkentésére és a hulladék keletkezésének megelőzésére dolgoztak ki az emberi egészség és a környezet egészének magas szintű védelme érdekében.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
2010/75/EU irányelv
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
Ezenkívül az erőforrás-hatékonyság javítását célzó szabályokat állapít meg a víz-, az energia- és a nyersanyag-felhasználás csökkentése érdekében.
Módosítás 263
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2010/75/EU irányelv
1 cikk – 2 b bekezdés (új)
1a.   Az 1. cikk szövege a következő bekezdéssel egészül ki:
„Az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségeik teljesítésére irányuló intézkedések végrehajtása során a tagállamok mérlegelik annak szükségességét, hogy mindenki számára igazságos és társadalmilag igazságos átmenetet biztosítsanak. A Bizottság iránymutatást adhat ki a tagállamok e tekintetben történő támogatása céljából.”
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
-a)   a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
2.  „környezetszennyezés”: az emberi tevékenység eredményeképpen anyag, rezgés, hő vagy zaj közvetlen vagy közvetett kibocsátása a levegőbe, talajba vagy a vízbe, amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezet minőségére, kárt okozhat az anyagi javakban, illetve akadályozza vagy zavarja a környezet élvezetét vagy annak más jogszerű használatát;
2. „környezetszennyezés”: az emberi tevékenység eredményeképpen anyag, rezgés, hő, zaj vagy szagok (szagszennyezés) közvetlen vagy közvetett kibocsátása a levegőbe, talajba vagy a vízbe, amely veszélyt jelenthet az emberi egészségre vagy a környezet minőségére, kárt okozhat az anyagi javakban, illetve akadályozza vagy zavarja a környezet élvezetét vagy annak más jogszerű használatát;”;
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a a pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
-aa)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„2a. „szagszennyezés”: a légkörbe történő gáz-halmazállapotú kibocsátások által okozott szennyezés, amely a létesítmény közelében élő személyek számára sérülést vagy általános, jelentős rosszullétet vagy betegséget okozhat;”;
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a b pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
ab)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„5a. „környezeti teljesítményre vonatkozó határérték”: indikatív környezeti teljesítményérték a környezeti teljesítményszintek kötelező tartományán belül, beleértve az anyagok, a víz és az energiaforrások, a hulladék és más tényezők tekintetében – meghatározott referenciafeltételek mellett – elért fogyasztási, erőforrás-hatékonysági szinteket, ahol a tartományt egy vagy több időszak alatt nem lehet túllépni.”;
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a c pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
ac)   a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:
9.  „jelentős változtatás”: egy létesítmény, tüzelőberendezés, hulladékégető vagy hulladék-együttégető mű bővítése, illetve a jellegét vagy működését érintő változtatás, amely jelentős káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre;
9. „jelentős változtatás”: egy létesítmény, tüzelőberendezés, hulladékégető vagy hulladék-együttégető mű bővítése vagy engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása, illetve a jellegét vagy működését érintő változtatás, amely jelentős káros hatással lehet az emberi egészségre vagy a környezetre;”;
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a d pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b és c pont
ad)   a 10. pont b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
b)  „elérhető technikák”: azok a technikák, amelyeket olyan mértékben fejlesztettek ki, hogy azok alkalmazhatók legyenek a vonatkozó ipari ágazatban elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, függetlenül attól, hogy a kérdéses tagállamban az adott technikákat alkalmazzák, illetve előállítják vagy sem, amennyiben azok az üzemeltető számára ésszerűen hozzáférhetők;
b) „elérhető technikák”: azok a technikák, amelyeket olyan mértékben fejlesztettek ki, hogy azok alkalmazhatók legyenek a vonatkozó ipari ágazatban elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, függetlenül attól, hogy az Unióban az adott technikákat alkalmazzák, illetve előállítják vagy sem, amennyiben azok az üzemeltető számára ésszerűen hozzáférhetők;
c)   a „legjobb” azt jelenti, hogy a leghatékonyabban érhető el vele a környezet egészének általánosan magas színvonalú védelme;
c)   a „legjobb” azt jelenti, hogy a leghatékonyabban érhető el vele a környezet egészének – beleértve az emberi egészséget és az éghajlatot – általánosan magas színvonalú védelme;
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
12.  „BAT-következtetések”: a BAT-referenciadokumentum azon részeit tartalmazó dokumentum, amely következtetéseket von le az elérhető legjobb technikákra vonatkozóan, továbbá tartalmazza azok leírását, az alkalmazhatóságuk értékelésével kapcsolatos információkat, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó kibocsátási szinteket, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó környezeti teljesítményszinteket, a környezetközpontú irányítási rendszer minimális tartalmát, ideértve a rendelkezésre álló legjobb technikákhoz kapcsolódó referenciamutatókat, a kapcsolódó monitoringot és a kapcsolódó fogyasztási szinteket, valamint adott esetben a vonatkozó helyreállítási intézkedéseket;
12.  „BAT-következtetések”: a BAT-referenciadokumentum azon részeit tartalmazó dokumentum, amely következtetéseket von le az elérhető legjobb technikákra vonatkozóan, továbbá tartalmazza azok leírását, az alkalmazhatóságuk értékelésével kapcsolatos információkat, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó kibocsátási szinteket, az elérhető legjobb technikához kapcsolódó környezeti teljesítményszinteket, a környezetközpontú irányítási rendszer minimális tartalmát, ideértve a rendelkezésre álló legjobb technikákhoz kapcsolódó referenciamutatókat, az új keletű technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szinteket, az új keletű technikákhoz kapcsolódó környezeti teljesítményszinteket, a kapcsolódó monitoringot és a kapcsolódó fogyasztási szinteket, valamint adott esetben a vonatkozó helyreállítási intézkedéseket;
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont
13a.  „az elérhető legjobb technikához kapcsolódó környezeti teljesítményszintek”: a környezeti teljesítményszintek azon tartománya, a kibocsátási szintek kivételével, amelyet BAT vagy BAT-ok együttesének normál üzemeltetési feltételek mellett történő alkalmazása eredményez;
13a.  „az elérhető legjobb technikához kapcsolódó környezeti teljesítményszintek”: az ugyanazon ágazati tevékenységekhez tartozó és – például energiahordozók, nyersanyagok, termelési egységek és végtermékek tekintetében – hasonló jellemzőkkel rendelkező létesítményekre vonatkozó környezeti teljesítményszintek kötelező tartománya, amennyiben a BAT meghatározásának alapjául szolgáló információcsere során rendelkezésre bocsátott adatok Unió-szerte kellően megalapozottak, amelyek magukban foglalják a fogyasztási és erőforrás-hatékonysági szinteket, a [beillesztendő e módosító irányelv átültetésének végső dátuma] utáni első következtetést követő BAT-következtetések esetében a víz, az energia és a nyersanyagok újrafelhasználási szintjét – a kibocsátási szintek kivételével, amelyet BAT vagy BAT-ok együttesének normál üzemeltetési feltételek mellett, a megadott referenciafeltételek között, a BAT-következtetésekben leírtak szerint történő alkalmazása eredményez, és amelyet egy adott időszakra vonatkozó átlagértékként kell kifejezni;
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)
ca)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„13aa. „ipari szennyvíztisztító telep”: a 2010/75/EU irányelv hatálya alá tartozó szennyvíztisztító telep;”
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c b pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 13 a b pont (új)
cb)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„13ab. „települési szennyvíztisztító telep”: a 91/271/EGK irányelv hatálya alá tartozó szennyvíztisztító telep;”
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c c pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
cc)   a 14. pont helyébe a következő szöveg lép:
14.  „új keletű technika”: egy ipari tevékenység során alkalmazható újszerű technika, amely üzleti megvalósítása esetén a környezet magasabb szintű általános védelmét vagy legalább azonos szintű védelem mellett nagyobb költségmegtakarítást biztosít az aktuálisan elérhető legjobb technikáknál;
14. „új keletű technika”: egy ipari tevékenység során alkalmazható újszerű technika, amely üzleti megvalósítása esetén a környezet és az emberi egészség magasabb szintű általános védelmét vagy az egészség és a környezet legalább azonos szintű védelme mellett nagyobb költségmegtakarítást biztosít az aktuálisan elérhető legjobb technikáknál;
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 23 pont
da)  a 23. pont helyébe a következő szöveg lép:
23.   „baromfi”: a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelv* 2. cikkének 1. pontja szerint meghatározott baromfi;
23. „baromfi”: a fertőző állatbetegségekről szóló (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet* 4.cikkének 9. pontja szerint meghatározott baromfi;
__________________
__________________
* HL L 303., 1990.10.31., 6. o.
* HL L 84., 2016.3.31., 1. o.
Módosítás 251
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – e pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 23 b pont
23b.  »szarvasmarha«: a Bos taurus fajhoz tartozó háziállat;
törölve
Módosítás 252
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – e pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 23 c pont
23c.  »számosállategység«: évente 3 000 kg tejet termelő kifejlett tejelő tehén legeltetési egyenértéke kiegészítő tápanyagkoncentrátumok nélkül, amelyet a különböző állatkategóriákat tartó gazdaságok méretének kifejezésére használnak, a 808/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet** II. mellékletében meghatározott átváltási arányok alkalmazásával, utalva a naptári éven belüli tényleges termelésre.
23c.  »számosállategység«: olyan szabványos mértékegység, amely az említett kategóriák összehasonlítása céljából lehetővé teszi a sertésre és baromfira vonatkozó számosállategységek azon kategóriáinak összesítését, amelyek együtthatói a -Ia. mellékletben szerepelnek;
* A Tanács 2008/120/EK irányelve (2008. december 18.) a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról (HL L 47., 2009.2.18., 5. o.).
** A Bizottság 808/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. július 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról (HL L 227., 2014.7.31., 18. o.).”;
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – e pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 23 c a pont (új)
23ca.   „külterjes gazdálkodás”: az állattenyésztés olyan típusa, amelyet az egységnyi földterületre vetített alacsony ráfordítás jellemez, amelynek keretében extenzív módszereken alapuló legeltetést végeznek hektáronként legfeljebb 2,0 számosállat állománysűrűség mellett vagy az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően tanúsított gazdálkodási gyakorlatokon alapuló legeltetést vagy takarmánytermesztést végeznek hektáronként legfeljebb 2,0 számosállat állománysűrűség mellett vagy olyan tenyésztési módszereket alkalmaznak, ahol az állatállománnyal évente legalább 180 napban vagy az éghajlati viszonyok által lehetővé tett ideig vándorlegeltetést végeznek, különösen az alpesi régiókban.
Módosítás 55
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 48 pont
48.   „ipari ásványok”: az iparban félkész vagy késztermékek előállítására használt ásványok, a fémtartalmú ércek, az energiahordozó ásványok, az építőipari ásványok és a drágakövek kivételével;
törölve
Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 49 pont
49.   „fémtartalmú ércek”: olyan ércek, amelyekből fémek vagy fémtartalmú anyagok vonhatók ki;
törölve
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 50 pont
50.  „új keletű technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek”: a kibocsátási szintek azon tartománya, amelyet valamely új keletű technika vagy ilyen technikák együttesének normál üzemeltetési feltételek mellett, a megadott referenciafeltételek között történő alkalmazása eredményez, és amelyet egy adott időszakra vonatkozó átlagértékként kell kifejezni;
50.  „új keletű technikákhoz kapcsolódó kibocsátási szintek”: a kibocsátási szintek azon tartománya, amelyet valamely új keletű technikának vagy ilyen technikák együttesének normál üzemeltetési feltételek mellett, a megadott referenciafeltételek között, a BAT-következtetésekben leírtak szerint történő alkalmazása eredményez, és amelyet egy adott időszakra vonatkozó átlagértékként kell kifejezni;
Módosítás 58
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 51 pont
51.  „új keletű technikákhoz kapcsolódó környezeti teljesítményszintek”: a környezeti teljesítményszintek azon tartománya, a kibocsátási szintek kivételével, amelyet valamely új keletű technika vagy ilyen technikák együttesének normál üzemeltetési feltételek mellett történő alkalmazása eredményez;
51.  „új keletű technikákhoz kapcsolódó környezeti teljesítményszintek”: az ugyanazon ágazati tevékenységekhez tartozó és – például energiahordozók, nyersanyagok, termelési egységek és végtermékek tekintetében – hasonló jellemzőkkel rendelkező létesítmények esetében a környezeti teljesítményszintek azon indikatív tartománya, a kibocsátási szintek kivételével, beleértve az anyag-, a víz- és az energiafogyasztást, amelyet valamely új keletű technika vagy ilyen technikák együttesének normál üzemeltetési feltételek mellett, a megadott referenciafeltételek között történő alkalmazása eredményez, és amelyet egy adott időszakra vonatkozó átlagértékként kell kifejezni;
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 53 pont – a pont
a)  fogyasztási szintek;
a)  víz- és energiafogyasztási szintek;
Módosítás 60
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 53 pont – b pont
b)  erőforrás-hatékonysági szintek és az anyagokra, a vízre és az energiaforrásokra vonatkozó újrafelhasználási szintek;
b)  víz-, energia- és nyersanyaghatékonysági szintek; víz-, energia- és nyersanyag-újrafelhasználási szintek;
Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 53 pont – f pont
e)  meghatározott referenciafeltételek mellett elért hulladék- és egyéb szintek.
e)  a BAT-következtetésekben leírt, egy adott időszak átlagában kifejezett hulladék- és egyéb szintek.
Módosítás 62
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 53 a pont (új)
53a.   „víz-újrafelhasználási rendszer”: visszanyert víz előállításához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges infrastruktúra vagy egyéb technikai elemek; magában foglalja az összes elemet a termelési folyamat kezdetétől a visszanyert víz felhasználásáig, beleértve adott esetben az elosztási és tárolási infrastruktúrát is;
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 53 b pont (új)
53b.   „visszanyert víz”: korábbi felhasználásokból visszanyert víz, amelyet más hasznos célra újra felhasználnak;
Módosítás 64
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – f pont
2010/75/EU irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 53 c pont (új)
53c.   „víz-újrafelhasználás”: az a folyamat, amelynek keretében a vizet víz-újrafelhasználási rendszeren keresztül korábbi felhasználásból visszanyerik és olyan vízzé alakítják, amely különböző célokra újra felhasználható;
Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
2010/75/EU irányelv
3 a cikk (új)
3a.   A szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:
3a. cikk
Bizalmas üzleti információk
(1)    A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és az (EU) 2016/943 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban kizárólag nem bizalmas információk tehetők nyilvánosan hozzáférhetővé ezen irányelv rendelkezései alapján.
(2)   Függetlenül attól, hogy ki teszi közzé az információt, a tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltetők a közzététel előtt lehetőséget kapjanak arra, hogy az illetékes hatóságtól arányos módon, észszerű és egyértelműen meghatározott határidőn belül kérjék a releváns elemek bizalmas kezelését. Bizalmas üzleti információk esetében az információk kitakarhatók, vagy ha ez nem lehetséges, kizárhatók.
(3)   Az illetékes hatóság legkésőbb a (2) bekezdés szerinti kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül értékeli a kérelmet, és döntéséről értesíti az üzemeltetőt. Amennyiben nem születik megállapodás, az üzemeltető legkésőbb az illetékes hatóság határozatától számított egy hónapon belül megtámadhatja a döntést a tagállam illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatóságánál.
(4)   Ha az üzemeltető bizalmas kezelést kér, az illetékes hatóság csak felfüggeszti a kifogásolt elemek közzétételét, amíg megállapodás nem születik az illetékes hatóságokkal, vagy amíg a tagállam illetékes igazságügyi vagy közigazgatási hatósága végleges határozatot nem hoz.
Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
2010/75/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés
4a.   Az 5. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy egynél több illetékes hatóság vagy üzemeltető bevonása, illetve egynél több engedély kiadása esetén az engedélyben foglalt feltételek és az engedélyezési eljárások teljes mértékben koordinálva legyenek, biztosítva a hatékony, integrált megközelítésmód alkalmazását az eljárásban érintett valamennyi hatóság által.
„(2) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy egynél több illetékes hatóság vagy üzemeltető bevonása, illetve egynél több engedély kiadása esetén az engedélyben foglalt feltételek és az engedélyezési eljárások teljes mértékben koordinálva legyenek. Annak biztosítása érdekében, hogy az eljárásban érintett valamennyi hatóság hatékony, integrált megközelítésmódot alkalmazzon, elektronikus engedélyezési rendszert kell bevezetni.
Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2010/75/EU irányelv
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
a)  az engedélyben foglalt főbb feltételek áttekintése;
a)  az engedélyben foglalt főbb feltételek, köztük a kibocsátások nyomon követésére vonatkozó követelmények áttekintése;
Módosítás 68
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2010/75/EU irányelv
5 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
A Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el a második albekezdésben említett összefoglaló formátumának meghatározása céljából. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 75. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
A Bizottság 2024. december 31-ig végrehajtási jogi aktust fogad el a második albekezdésben említett összefoglaló formátumának meghatározása céljából, és iránymutatásokat ad ki az engedélyek első albekezdésben említett közzétételével kapcsolatban. Ezt a végrehajtási jogi aktust a 75. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2010/75/EU irányelv
5 cikk – 4 a bekezdés (új)
(4a)   A tagállamok 2024. december 31-ig értékelést nyújtanak be a Bizottságnak az ezen irányelv változásai miatt szükséges intézkedésekről, beleértve az illetékes hatóságokra háruló munkateher előrejelzését és becslését annak biztosítása érdekében, hogy megfelelő igazgatási kapacitással rendelkezzenek az engedélyezési eljárás időben történő, hatékony és zökkenőmentes biztosításához.
Módosítás 70
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2010/75/EU irányelv
5 cikk – 4 b bekezdés (új)
(4b)   Más vonatkozó uniós jogszabályok sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 27c. cikkel összhangban a létesítmény fő tevékenységéhez kapcsolódó új keletű technikát alkalmazó létesítmények esetében a gyorsított engedélyezési eljárás ne haladja meg a 18 hónapot, kivéve, ha kivételes körülmények merülnek fel.
Ha legfeljebb hat hónapos hosszabbításra van szükség, a tagállam tájékoztatja az üzemeltetőt a hosszabbítást indokoló kivételes körülményekről.
Az illetékes hatóságok legkésőbb a kézhezvételtől számított 90 napon belül elvégzik az engedélykérelmek feldolgozását.
A kérelem kérelmező általi benyújtásától számított 90 napon belül az illetékes hatóság véleményt ad ki a környezeti hatásvizsgálatban szerepeltetendő információk köréről és részletességéről. Ha a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát más uniós jogszabály is előírja, az illetékes nemzeti hatóság gondoskodik olyan összehangolt és közös eljárásokról, amelyek megfelelnek az adott uniós jogszabály követelményeinek.
Az illetékes hatóságok az engedély iránti kérelem üzemeltető általi benyújtásától számított 12 hónapon belül befejezik a projekt környezeti hatásvizsgálatának nyilvános konzultációval járó részét.
Módosítás 71
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
2010/75/EU irányelv
5 cikk – 4 c bekezdés (új)
(4c)   A (4a) bekezdésben említett szabályok alkalmazandók akkor is, ha az üzemeltető a 4. cikk (2) bekezdése alapján egynél több létesítményre kiterjedő engedélyt kér.
Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
2010/75/EU irányelv
6 cikk – 2 bekezdés
5a.   A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
Általánosan kötelező szabályok elfogadása esetén az engedélyben elegendő erre egyszerű utalást tenni.
„Általánosan kötelező szabályok elfogadása esetén az engedélyben elegendő erre utalást tenni. Általánosan kötelező szabályok elfogadása esetén a tagállamok biztosítják az integrált megközelítést és az egyedi engedélyezési feltételekkel elérhető szinttel egyenértékű magas szintű környezetvédelmet.
Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
7 cikk – 1 a bekezdés (új)
Az ivóvízforrásokat – beleértve a határokon átnyúló forrásokat – érintő szennyezés, illetve közvetett kibocsátás esetén a szennyvíz-infrastruktúrát érintő szennyezés esetében az illetékes hatóság tájékoztatja az érintett ivóvíz-szolgáltatókat és szennyvíztisztítótelep-üzemeltetőket – a határokon átnyúló szennyvíztisztítótelep-üzemeltetőket is beleértve – a szennyezés által az emberi egészségben és a környezetben okozott károk megelőzése vagy orvoslása érdekében hozott intézkedésekről.
Módosítás 74
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
7 cikk – 2 bekezdés
Az emberi egészségre vagy a környezetre valamely más tagállamban jelentős hatást gyakorló bármely váratlan esemény vagy baleset bekövetkezése esetén az a tagállam, amelynek a területén a baleset vagy a váratlan esemény történt, gondoskodik a másik tagállam illetékes hatóságának azonnali tájékoztatásáról. Az érintett tagállamok közötti, határokon átnyúló és multidiszciplináris együttműködés célja a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások csökkentése és az esetleges további váratlan események vagy balesetek megelőzése.
Az emberi egészségre vagy a környezetre valamely más tagállamban jelentős hatást gyakorló bármely váratlan esemény vagy baleset bekövetkezése esetén az a tagállam, amelynek a területén a baleset vagy a váratlan esemény történt, a 26. cikk (5) bekezdése szerint kialakított tájékoztatási csatornákon keresztül gondoskodik a másik tagállam illetékes hatóságának azonnali tájékoztatásáról. Az érintett tagállamok közötti, határokon átnyúló és multidiszciplináris együttműködés célja a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások csökkentése és az esetleges további váratlan események vagy balesetek megelőzése.
Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – cím
Meg nem felelés
Megfelelés
Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Emellett megfelelésbiztosítási intézkedéseket fogadnak el az ezen irányelv alapján a természetes vagy jogi személyekre rótt kötelezettségeknek való megfelelés előmozdítása, ellenőrzése és érvényesítése érdekében.
Emellett megfelelésbiztosítási intézkedéseket fogadnak el az ezen irányelv* alapján a természetes vagy jogi személyekre rótt kötelezettségeknek való megfelelés előmozdítása, nyomon követése és érvényesítése érdekében.
Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
Az engedélyben foglalt feltételek megszegése esetén a tagállamok biztosítják, hogy:
Az engedélyben foglalt, ezen irányelvből eredő feltételek megszegése esetén a tagállamok biztosítják, hogy:
Módosítás 78
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben az engedélyben foglalt feltételek megszegése közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre, illetve jelentős mértékű, azonnali káros hatással fenyeget a környezetre nézve, a megfelelésnek az első albekezdés b) és c) pontjával összhangban történő helyreállításáig haladéktalanul felfüggesztik a létesítmény, a tüzelőberendezés, a hulladékégető mű, a hulladék-együttégető mű vagy annak érintett része üzemeltetését.
Amennyiben az engedélyben foglalt feltételek megszegése közvetlen veszélyt jelent az emberi egészségre, az ivóvízre, illetve jelentős mértékű, azonnali káros hatással fenyeget a környezetre nézve, a megfelelésnek az első albekezdés b) és c) pontjával összhangban történő helyreállításáig haladéktalanul felfüggesztik a létesítmény, a tüzelőberendezés, a hulladékégető mű, a hulladék-együttégető mű vagy annak érintett része üzemeltetését.
Módosítás 79
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Az ivóvízforrásokat – beleértve a határokon átnyúló forrásokat –, illetve közvetett kibocsátás esetén a szennyvíz-infrastruktúrát érintő meg nem felelés esetében az illetékes hatóság tájékoztatja az érintett ivóvíz-szolgáltatókat és szennyvíztisztítótelep-üzemeltetőket és az érintett környezetvédelmi jogszabálynak való megfelelést biztosító összes érintett hatóságot, beleértve a határokon átnyúló hatóságokat is, az emberi egészségben és a környezetben okozott károk megelőzése vagy orvoslása érdekében hozott intézkedésekről.
Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – 3 bekezdés
Amennyiben az engedélyben foglalt feltételek megsértése továbbra is veszélyt jelent az emberi egészségre vagy jelentős mértékű káros hatást gyakorol a környezetre, és amennyiben nem hajtották végre a 23. cikk (6) bekezdésében említett ellenőrzési jegyzőkönyvben meghatározott, a megfelelés helyreállításához szükséges intézkedéseket, az illetékes hatóság az engedélyben foglalt feltételeknek való megfelelés helyreállításáig felfüggesztheti a létesítmény, a tüzelőberendezés, a hulladékégető mű, a hulladék-együttégető mű vagy annak érintett része üzemeltetését.
Amennyiben az engedélyben foglalt feltételek megsértése továbbra is veszélyt jelent az emberi egészségre vagy jelentős mértékű káros hatást gyakorol a környezetre, és amennyiben nem hajtották végre a 23. cikk (6) bekezdésében említett ellenőrzési jegyzőkönyvben meghatározott, a megfelelés helyreállításához szükséges intézkedéseket, az illetékes hatóság az engedélyben foglalt feltételeknek való megfelelés helyreállításáig felfüggeszti a létesítmény, a tüzelőberendezés, a hulladékégető mű, a hulladék-együttégető mű vagy annak érintett része üzemeltetését.
Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Az e cikk (2) és (3) bekezdésében említett felfüggesztést hatékonyan kell érvényesíteni, és az semmilyen módon nem halasztható el vagy szüntethető meg, ideértve azt az esetet is, ha az üzemeltető közigazgatási vagy bírósági úton megtámadja a felfüggesztési határozatot, kivéve, ha végleges bírósági határozat állapítja meg, hogy az üzemeltetés folytatható.
Módosítás 82
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
2010/75/EU irányelv
8 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)   Az engedélyezési feltételek bármely, az emberi egészséget vagy a környezetet érintő megsértése esetén az a tagállam, amelynek a területén az engedélyezési feltételek megsértése történt, a 26. cikk (5) bekezdése szerint kialakított tájékoztatási csatornákon keresztül gondoskodik a másik tagállam illetékes hatóságának tájékoztatásáról.
Módosítás 257
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
2010/75/EU irányelv
9 cikk – 2 bekezdés
7.   A 9. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.
törölve
Módosítás 84
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
2010/75/EU irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – c pont
7a.   A 11. cikk c) pontja helyébe a következő lép:
c)  jelentős mértékű környezetszennyezést nem okoznak;
„c) jelentős mértékű környezetszennyezést, beleértve a szagszennyezést is, nem okoznak;”
Módosítás 85
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 b pont (új)
2010/75/EU irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – f pont
7b.   A 11. cikk f) pontjának helyébe a következő szöveg lép:
f)  az energiát hatékonyan használják;
„f) az energiát hatékonyan használják, és előmozdítják a megújuló energia felhasználását és előállítását;
Módosítás 86
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2010/75/EU irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – fa pont
fa)  az anyagi erőforrásokat és a vizet hatékonyan használják, többek között újrafelhasználás révén;
fa)  az anyagi erőforrásokat és a vizet hatékonyan használják, többek között újrafelhasználás és újrafeldolgozás révén;
Módosítás 87
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
2010/75/EU irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – fb pont
fb)   adott esetben figyelembe veszik az ellátási lánc teljes életciklusra vetített környezeti teljesítményét;
törölve
Módosítás 88
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
2010/75/EU irányelv
11 cikk – 1 bekezdés – g pont
8a.   A 11. cikk (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő szöveg lép:
g)  megteszik a szükséges intézkedéseket a balesetek megelőzésére és azok következményeinek korlátozására;
„g)  megteszik a szükséges intézkedéseket az emberi egészség védelmére, a balesetek megelőzésére és azok következményeinek korlátozására;”
Módosítás 89
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)
2010/75/EU irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – b pont
8b.   A 12. cikk (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
b)  a létesítmény által felhasznált vagy termelt nyers- és segédanyagok, egyéb anyagok, valamint energia;
„b) a létesítmény által felhasznált vagy termelt nyers- és segédanyagok, egyéb anyagok, valamint energia és víz;”
Módosítás 90
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 c pont (új)
2010/75/EU irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – c pont
8c.   A 12. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
c)  a létesítményből származó kibocsátások forrásai;
„c) a létesítményből származó kibocsátások, ideértve a szagkibocsátást is, forrásai;”
Módosítás 91
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 d pont (új)
2010/75/EU irányelv
12 cikk – 1 bekezdés – f pont
8d.   A 12. cikk (1) bekezdése f) pontjának szövege helyébe a következő szöveg lép:
f)  a létesítményből származó, előre látható kibocsátások mennyisége és természete az egyes környezeti elemekbe, és a környezetbe való kibocsátások jelentős hatásainak azonosítása;
„f) a létesítményből származó, előre látható kibocsátások mennyisége és természete – beleértve a szagkibocsátást is, koncentrációban és ahol lehetséges, legalább a víz esetében, terhelésben kifejezve – az egyes környezeti elemekbe, és a környezetbe való kibocsátások jelentős hatásainak azonosítása;
Módosítás 92
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont
2010/75/EU irányelv
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  BAT-referenciadokumentumok kidolgozása, felülvizsgálata és – adott esetben – frissítése céljából a Bizottság információcserét szervez a tagállamok, az érintett iparágak, a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervek, az Európai Vegyianyag-ügynökség, valamint a Bizottság részvételével.
(1)  BAT-referenciadokumentumok kidolgozása, felülvizsgálata és – adott esetben – frissítése céljából a Bizottság információcserét szervez a tagállamok, az érintett iparágak, az emberi egészséggel és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervek, az Európai Vegyianyag-ügynökség, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, valamint a Bizottság részvételével.
Módosítás 93
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)
2010/75/EU irányelv
13 cikk – 1 a bekezdés (új)
aa)   a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
(1a)   A Bizottság ezen irányelv átültetésének végső határidejéig módosítja a 2012/119/EU végrehajtási határozatot, és ellátja a sevillai műszaki munkacsoportot és az ezen irányelv 13. cikkében említett fórumot a szükséges erőforrásokkal, és ezen irányelv hatályának kiterjesztésével összhangban kiigazítja felépítésüket, hatásköreiket és finanszírozásukat.
Módosítás 94
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
2010/75/EU irányelv
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az uniós versenyjog sérelme nélkül a bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő információ csak a Bizottsággal és a következő személyekkel osztható meg, titoktartási megállapodás aláírását követően: a tagállamokat vagy uniós ügynökségeket képviselő köztisztviselők és egyéb közalkalmazottak, valamint az emberi egészség vagy a környezet védelmét előmozdító nem kormányzati szervezetek képviselői. A bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő információk cseréje a BAT-referenciadokumentumok kidolgozásához, felülvizsgálatához és – szükség esetén – frissítéséhez szükséges mértékre korlátozódik, és az ilyen bizalmas üzleti információk vagy bizalmas üzleti adatok nem használhatók fel más célokra.
A 3a. cikktől eltérve és az uniós versenyjog sérelme nélkül a bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő információ csak a Bizottsággal osztható meg. Ezeket az információkat anonimizálni kell, hogy azok ne utaljanak konkrét üzemeltetőre vagy létesítményre, mielőtt titoktartási megállapodás aláírását követően megosztják azokat a következő személyekkel: a tagállamokat vagy uniós ügynökségeket képviselő köztisztviselők és egyéb közalkalmazottak, valamint az emberi egészség vagy a környezet védelmét előmozdító nem kormányzati szervezetek képviselői, továbbá az érintett ipari ágazatokat képviselő szövetségek képviselői. A bizalmas üzleti információnak vagy bizalmas üzleti adatnak minősülő információk cseréje a BAT-referenciadokumentumok kidolgozásához, felülvizsgálatához és – szükség esetén – frissítéséhez technikailag szükséges mértékre korlátozódik, és az ilyen bizalmas üzleti információk vagy bizalmas üzleti adatok nem használhatók fel más célokra. A Bizottság végrehajtási jog aktust fogad el, amelyben biztosítja a titoktartási megállapodás mintáját, lehetővé téve az e bekezdés szerinti információcserét.
Módosítás 95
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b a pont (új)
2010/75/EU irányelv
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
ba)   a (3) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
A Bizottság létrehozza és rendszeresen összehívja a tagállamok, az érintett iparágak és a környezetvédelemmel foglalkozó nem kormányzati szervezetek képviselőiből álló fórumot.
„A Bizottság létrehozza és rendszeresen összehívja a tagállamok, az érintett iparágak és az emberi egészség vagy a környezet védelmével foglalkozó nem kormányzati szervezetek képviselőiből álló, kiegyensúlyozott fórumot.”
Módosítás 96
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b b pont (új)
2010/75/EU irányelv
13 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – d pont
bb)   a (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:
d)  a BAT referenciadokumentumok kidolgozására és minőségbiztosításukra vonatkozó iránymutatások, beleértve tartalmuk és formájuk megfelelőségét is.
„d)  a többek között a környezeti elemek közötti kölcsönhatásokról szóló BAT referenciadokumentumok kidolgozására – figyelembe véve a dekarbonizációval és az energiafüggetlenséggel kapcsolatos jogalkotási ambíciót – és minőségbiztosításukra vonatkozó iránymutatások, beleértve tartalmuk és formájuk megfelelőségét is, valamint a megfelelő eszköz, például referenciaértékek vagy határértékek egyértelmű meghatározását (a technikai munkacsoport ajánlásainak figyelembevételével).”
Módosítás 97
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b c pont (új)
2010/75/EU irányelv
13 cikk – 5 bekezdés