Indeks 
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. september 2023 - Strasbourg
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: finansiel støtte til frugt- og grøntsagssektoren som følge af ugunstige vejrforhold
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: midlertidige nødforanstaltninger i frugt- og grøntsagssektoren som følge af ugunstige vejrforhold
 Europa-Parlamentets sammensætning
 Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Katarína Kaszasová
 Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA: Forlængelse
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
 Beskatning: administrativt samarbejde
 Ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed
 Et nødinstrument for det indre marked
 Luftkvaliteten og renere luft i Europa
 Bæredygtige flybrændstoffer (ReFuelEU-luftfartsinitiativet)
 2022-rapport om Tyrkiet
 Forbindelserne med Belarus

Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: finansiel støtte til frugt- og grøntsagssektoren som følge af ugunstige vejrforhold
PDF 119kWORD 44k
Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning C(2023)5369 af 10. august 2023 om fravigelse af delegeret forordning (EU) 2017/891 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for 2023 for så vidt angår værdien af den afsatte produktion, den nationale strategi og genopretningen af Unionens finansielle støtte til flerårige forpligtelser i frugt- og grøntsagssektoren som følge af ugunstige vejrforhold (C(2023)05369 – 2023/2818(DEA))
P9_TA(2023)0309B9-0364/2023

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2023)5369),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 8. august 2023, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 30. august 2023 fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikel 37 og 173 og artikel 227, stk. 5,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, som udløb den 12. september 2023,

A.  der henviser til, at produktionen af frugt og grøntsager som følge af de alvorlige ugunstige vejrforhold (bl.a. tørke og oversvømmelser) i flere medlemsstaters regioner i 2023 er blevet stærkt beskadiget, og at det både er gået ud over produktionens mængde og kvalitet;

B.  der henviser til, at mange anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer har vanskeligt ved at gennemføre deres godkendte driftsprogrammer;

C.  der henviser til, at nogle af de godkendte aktioner og foranstaltninger ikke vil blive gennemført i 2023, og at en del af driftsfondenes midler således ikke vil blive brugt; der henviser til, at andre anerkendte producentorganisationer og sammenslutninger af producentorganisationer i øjeblikket ændrer deres driftsprogrammer med henblik på gennemførelse af aktioner og foranstaltninger til imødegåelse af virkningerne af de alvorlige ugunstige vejrforhold i frugt- og grøntsagssektoren, f.eks. krisestyringsforanstaltninger;

D.  der henviser til, at Kommissionen med henblik på at tackle konsekvenserne af de yderst ugunstige vejrforholds hidtil usete karakter i foråret 2023 foreslog, at det er nødvendigt at afhjælpe problemerne ved at fravige visse bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891(2), der finder anvendelse i frugt- og grøntsagssektoren; der henviser til, at producentorganisationer derfor for 2023 bør undtages fra bestemmelserne for så vidt angår forpligtelsen til, at den økonomiske værdi af produkter, der sælges fra producenter, der ikke er medlemmer af producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer, skal være lavere end værdien af producentorganisationens eller sammenslutningen af producentorganisationers afsatte produktion; der henviser til, at medlemsstaterne desuden bør fritages for deres forpligtelse til i den nationale strategi at fastsætte de maksimale procentsatser for driftsfonden, der kan anvendes til individuelle foranstaltninger eller aktionstyper;

E.  der henviser til, at for at sikre producentorganisationernes finansielle stabilitet bør finansiel støtte fra Unionen til flerårige forpligtelser i frugt- og grøntsagssektoren, såsom miljøforanstaltninger, ikke inddrives og tilbagebetales til Den Europæiske Garantifond for Landbruget, således som det er fastsat i artikel 36, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2017/891, hvis deres langsigtede mål ikke kunne nås på grund af deres afbrydelse i 2023 af årsager relateret til ugunstige vejrforhold i foråret 2023;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 af 13. marts 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager og om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår sanktioner i disse sektorer og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 (EUT L 138 af 25.5.2017, s. 4).


Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: midlertidige nødforanstaltninger i frugt- og grøntsagssektoren som følge af ugunstige vejrforhold
PDF 118kWORD 45k
Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 10. august 2023 om midlertidige nødforanstaltninger, der for 2023 fraviger visse bestemmelser i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/126 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 med henblik på at løse særlige problemer i frugt- og grøntsagssektoren som følge af ugunstige vejrforhold og foranstaltninger i tilknytning hertil (C(2023)05365 – 2023/2819(DEA))
P9_TA(2023)0310B9-0365/2023

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2023)05365),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 8. august 2023, hvori Parlamentet anmodes om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 30. august 2023 fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 af 2. december 2021 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013(1), særlig artikel 45 og artikel 152, stk. 6, og

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–  der henviser til, at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 12. september 2023

A.  der henviser til, at produktionen af frugt og grøntsager som følge af de alvorlige ugunstige vejrforhold i flere medlemsstaters regioner i foråret 2023 er blevet stærkt beskadiget, og at det både er gået ud over produktionens mængde og kvalitet;

B.  der henviser til, at tab i værdien af den afsatte produktion i frugt- og grøntsagssektoren har tendens til at have en stor indvirkning på størrelsen af den EU-støtte, som producentorganisationerne modtager i det efterfølgende år;

C.  der henviser til, at alvorlige ugunstige vejrforhold også forstyrrer anerkendte producentorganisationer ved at påvirke deres finansielle stabilitet og driftsprogrammer efter 2023, eftersom værdien af den afsatte produktion for 2023 påvirker beregningen af Unionens finansielle støtte, fordi EU-støttebeløbet beregnes som en procentdel af den afsatte produktion for hver producentorganisation;

D.  der henviser til, at hvis der sker et væsentligt fald i værdien af den afsatte produktion i 2023, risikerer producentorganisationerne at miste deres officielle anerkendelse, da et af kriterierne for anerkendelse netop er at nå en vis minimumsværdi af den afsatte produktion, som fastsættes på nationalt niveau;

E.  der henviser til, at dette vil bringe producentorganisationernes langsigtede stabilitet som centrale elementer i den fælles markedsordning i Unionens frugt- og grøntsagssektor i fare;

F.  der henviser til, at det for at afhjælpe disse vanskeligheder er nødvendigt at fravige bestemmelserne om beregning af værdien af den afsatte produktion i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/126(2), der finder anvendelse i frugt- og grøntsagssektoren;

G.  der henviser til, at hvis der er sket et fald i et produkts værdi på mindst 35 % som følge af de alvorlige ugunstige vejrforhold i foråret 2023, som producentorganisationen eller sammenslutningen af producentorganisationer hverken kan kontrollere eller holdes ansvarlige for, anses værdien af den afsatte produktion af det pågældende produkt i 2023 i henhold til den delegerede forordning for at udgøre 100 % af værdien af den afsatte produktion for gennemsnittet af de fem foregående 12-måneders referenceperioder, idet de højeste og laveste værdier ikke medregnes;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 435 af 6.12.2021, s. 1.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/126 af 7. december 2021 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 med yderligere krav vedrørende visse interventionstyper, som medlemsstaterne skal fastsætte bestemmelser om i deres strategiske planer for perioden 2023-2027 i henhold til nævnte forordning, samt regler om andelen af permanente græsarealer med henblik på normen for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM-norm 1) (EUT L 20 af 31.1.2022, s. 52).


Europa-Parlamentets sammensætning
PDF 115kWORD 44k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2023 om udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning (00013/2023 – C9-0319/2023 – 2023/0900(NLE))
P9_TA(2023)0311A9-0265/2023

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Det Europæiske Råds afgørelse (00013/2023),

–  der henviser til Det Europæiske Råds anmodning om godkendelse, jf. artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union (C9‑0319/2023),

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 2023 om Europa-Parlamentets sammensætning og sit forslag til Det Europæiske Råds afgørelse, der er vedhæftet som bilag hertil(1),

–  der henviser til sin erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90 og artikel 105, stk. 1 og 4,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A9‑0265/2023),

1.  godkender udkastet til Det Europæiske Råds afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Det Europæiske Råd og til orientering til Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Erklæring fra Europa-Parlamentet

Udkastet til afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets prærogativer i den årlige budgetprocedure, og betragtning 5 i dette udkast til afgørelse vedrører spørgsmål, der ikke falder ind under Det Europæiske Råds beføjelser i henhold til artikel 15, stk. 1, i TEU og retsgrundlaget i artikel 14, stk. 2, i TEU. Det er alene Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse om indholdet af Unionens budget efter proceduren i artikel 314 i TEUF.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2023)0243.


Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Katarína Kaszasová
PDF 113kWORD 43k
Europa-Parlamentets afgørelse af 13. september 2023 om den foreslåede udnævnelse af Katarína Kaszasová til hvervet som medlem af Revisionsretten (C9-0220/2023 – 2023/0804(NLE))
P9_TA(2023)0312A9-0259/2023

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9‑0220/2023),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 129,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0259/2023),

A.  der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 29. juni 2023 hørte Europa-Parlamentet om udnævnelsen af Katarína Kaszasová til hvervet som medlem af Revisionsretten;

B.  der henviser til, at Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af Katarína Kaszasovás papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; der endvidere henviser til, at udvalget i forbindelse med denne bedømmelse modtog et curriculum vitae fra Katarína Kaszasová samt hendes svar på det fremsendte spørgeskema;

C.  der henviser til, at udvalget den 4. september 2023 afholdt en høring med Katarína Kaszasová, som efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Katarína Kaszasová til medlem af Revisionsretten;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.


Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA: Forlængelse
PDF 113kWORD 43k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2023 om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (08892/2023 – C9-0186/2023 – 2023/0088(NLE))
P9_TA(2023)0313A9-0242/2023

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08892/2023),

–  der henviser til Rådets afgørelse 98/591/EF af 13. oktober 1998 om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering(1),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 186 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0186/2023),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstillingen fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A9-0242/2023),

1.  godkender forlængelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Amerikas Forenede Staters regering.

(1) EFT L 284 af 22.10.1998, s. 35.


Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker
PDF 113kWORD 43k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2023 om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (COM(2023)0599 – C9-0200/2023 – 2023/0173(NLE))
P9_TA(2023)0314A9-0241/2023

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2023)0599),

–  der henviser til artikel 148, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0200/2023),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-0241/2023),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Beskatning: administrativt samarbejde
PDF 260kWORD 96k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 13. september 2023 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2022)0707),

–  der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9‑0017/2023),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0236/2023),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse udgør en enorm udfordring for Unionen og på globalt niveau. Udveksling af oplysninger er af afgørende betydning i kampen mod sådanne praksisser.
(1)  Skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse udgør en enorm udfordring for Unionen og på globalt niveau. Det anslås, at medlemsstaterne mister op til 170 mia. EUR om året1a som følge af skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse, hvilket i væsentlig grad undergraver kapaciteten til at levere offentlige tjenester af høj kvalitet. Udveksling af oplysninger er en afgørende del af udviklingen af velfungerende og effektive EU-rammer til bekæmpelse af sådanne skadelige praksisser.
__________________
1a Det Polske Økonomiske Institut, Tax unfairness in the European Union (Skattemæssig uretfærdighed i Den Europæiske Union): https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  For at sikre en korrekt gennemførelse af dette direktiv bør medlemsstaterne hvert år meddele Kommissionen relevante oplysninger om de hindringer, de er stødt på. Endvidere bør udvekslingen af bedste praksis på nationalt plan mellem skattemyndighederne også fremmes.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  Europa-Parlamentet har opfordret til en mere ambitiøs tilgang til systemet og infrastrukturen for udveksling af oplysninger på beskatningsområdet, navnlig gennem sine adskillige udtalelser om revisionerne af direktivet om administrativt samarbejde på beskatningsområdet (DAC) og en gennemførelsesrapport.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 2 c (ny)
(2c)  I betragtning af den frie bevægelighed for kapital giver nationale selvstændige tilgange ikke effektive svar på skattemisbrug. Gennemførelsen af EU-dækkende politikker og, når det er muligt, internationale aftaler er derfor fortsat en afgørende dimension i bestræbelserne på at forbedre retfærdigheden i skattesystemerne.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Markedet for kryptoaktiver har fået større betydning og har øget sin kapitalisering markant og hurtigt i løbet af de seneste 10 år. Kryptoaktiver er en digital gengivelse af værdi eller rettigheder, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjælp af distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi.
(5)  Markedet for kryptoaktiver har fået større betydning og har øget sin kapitalisering markant og hurtigt i løbet af de seneste 10 år. Kryptoaktiver er en digital gengivelse af værdi eller rettigheder, som kan overføres og lagres elektronisk ved hjælp af distributed ledger-teknologi eller lignende teknologi. På grund af deres uigennemsigtige og flygtige natur kan kryptoaktiver bruges til ulovlige formål. Sporing af overførsler af kryptoaktiver er af stor betydning.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Medlemsstaterne har regler og vejledning på plads, om end de varierer mellem medlemsstaterne, med henblik på beskatning af indtægter fra transaktioner af kryptoaktiver. Kryptoaktivernes decentraliserede karakter gør det imidlertid vanskeligt for medlemsstaternes skattemyndigheder at sikre overholdelse af skattereglerne.
(6)  Medlemsstaterne har regler og vejledning på plads, om end de varierer mellem medlemsstaterne, med henblik på beskatning af indtægter fra transaktioner af kryptoaktiver. Nogle medlemsstater har imidlertid konstrueret skattefordele, der er specifikt rettet mod at tiltrække kryptoaktiver, som kan føre til en skadelig skattepraksis og tab af skatteindtægter.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXX om markeder for kryptoaktiver26 (forordning XXX) har udvidet Unionens reguleringsområde til at omfatte spørgsmål, der indtil videre ikke har været reguleret af Unionens retsakter om finansielle tjenester, såvel som udbydere af tjenester vedrørende sådanne kryptoaktiver ("kryptoaktivtjenesteudbydere"). I forordning XXX fastsættes de definitioner, der anvendes med henblik på dette direktiv. Direktivet tager også højde for kravet om godkendelse af kryptoaktivtjenesteudbydere i forordning XXX for at minimere den administrative byrde for kryptoaktivtjenesteudbydere. Kryptoaktivernes iboende grænseoverskridende karakter kræver et stærkt internationalt administrativt samarbejde for at sikre effektiv regulering.
(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/11141a har udvidet Unionens reguleringsområde til at omfatte spørgsmål, der indtil videre ikke har været reguleret af Unionens retsakter om finansielle tjenester, såvel som udbydere af tjenester vedrørende sådanne kryptoaktiver ("kryptoaktivtjenesteudbydere"). I denne forordning fastsættes de definitioner, der anvendes med henblik på dette direktiv. Direktivet tager også højde for kravet om godkendelse af kryptoaktivtjenesteudbydere i denne forordning for at minimere den administrative byrde for kryptoaktivtjenesteudbydere. Kryptoaktivernes iboende grænseoverskridende karakter kræver et stærkt internationalt administrativt samarbejde for at sikre effektiv regulering. Det er vigtigt at sikre systematisk sammenhæng i EU-retsakter vedrørende regulering af kryptoaktiver. Med henblik herpå tages der også hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/11131b i denne DAC-revision. Dette direktiv anerkender imidlertid også, at en effektiv udveksling af oplysninger kræver en bredere dækning.
__________________
__________________
26
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1114 af 31. maj 2023 om markeder for kryptoaktiver og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 1095/2010 og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/1937 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 40).
1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver, og om ændring af direktiv (EU) 2015/849 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 1).
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  Unionens ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme (AML/CFT) udvider anvendelsesområdet for de forpligtede enheder, der er underlagt AMT/CFT-regler, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere reguleret af forordning XXX. Desuden udvider forordning XXX27 den forpligtelse, der gælder for udbydere af betalingstjenester til at ledsage overførsler af midler med oplysninger om betaler og betalingsmodtager, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere for at sikre sporbarheden af overførsler af kryptoaktiver med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
(8)  Unionens ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme (AML/CFT) udvider anvendelsesområdet for de forpligtede enheder, der er underlagt AMT/CFT-regler, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere reguleret af forordning (EU) 2023/1114. Desuden udvider forordning (EU) 2023/1113 den forpligtelse, der gælder for udbydere af betalingstjenester til at ledsage overførsler af midler med oplysninger om betaler og betalingsmodtager, til også at omfatte kryptoaktivtjenesteudbydere for at sikre sporbarheden af overførsler af kryptoaktiver med henblik på bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
__________________
27
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 9
(9)  På internationalt plan sigter Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med sin ramme for indberetning af kryptoaktiver28 på at skabe større skattemæssig gennemsigtighed om kryptoaktiver og deres indberetning. EU's regler bør tage højde for OECD's ramme for at gøre udvekslingen af oplysninger mere effektiv og reducere den administrative byrde.
(9)  På internationalt plan sigter Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) med sin ramme for indberetning af kryptoaktiver28 på at skabe større skattemæssig gennemsigtighed om kryptoaktiver og deres indberetning. EU's regler bør tage højde for OECD's ramme for at gøre udvekslingen af oplysninger mere effektiv og reducere den administrative byrde. Medlemsstaterne bør anvende kommentarerne til modellen for aftale mellem kompetente myndigheder og rammen for indberetning af kryptoaktiver, der er udarbejdet af OECD, for at sikre en ensartet gennemførelse og anvendelse af dette direktiv.
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 14
(14)  Direktivet finder anvendelse på kryptoaktivtjenesteudbydere, som er reguleret under forordning XXX, og på kryptoaktivoperatører, som ikke er. Der henvises til begge som indberettende kryptoaktivtjenesteudbydere, da de begge skal foretage indberetninger i henhold til nærværende direktiv. Den generelle fortolkning af kryptoaktiver er meget bred og omfatter kryptoaktiver udstedt på decentraliseret vis såvel som stablecoins og visse ikke-fungible tokens (NFT'er). Kryptoaktiver, der anvendes til betalings- eller investeringsformål, er indberetningspligtige i henhold til direktivet. Indberettende kryptoaktivtjenesteudbydere bør derfor vurdere fra sag til sag, hvorvidt kryptoaktiver kan bruges til betalings- og investeringsformål, idet der tages højde for undtagelserne i forordning XXX, navnlig med hensyn til begrænset udbredelse og visse utility tokens.
(14)  Direktivet finder anvendelse på kryptoaktivtjenesteudbydere, som er reguleret under forordning (EU) 2023/1114, og på kryptoaktivoperatører, som ikke er. Der henvises til begge som indberettende kryptoaktivtjenesteudbydere, da de begge skal foretage indberetninger i henhold til nærværende direktiv. Den generelle fortolkning af kryptoaktiver er meget bred og omfatter kryptoaktiver udstedt på decentraliseret vis såvel som stablecoins, herunder e-pengetokens som defineret i forordning (EU) 2023/1114, og visse ikke-fungible tokens (NFT'er). Kryptoaktiver, der anvendes til betalings- eller investeringsformål, er indberetningspligtige i henhold til direktivet.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 17
(17)  Kryptoaktivtjenesteudbydere, som er omfattet af forordning XXX, kan udøve deres aktiviteter i Unionen ved hjælp af pasordningen, når de er blevet godkendt i en medlemsstat. Til det formål fører ESMA et register over godkendte kryptoaktivtjenesteudbydere. ESMA vedligeholder desuden en sortliste over operatører, som udbyder kryptoaktivtjenester, der kræver godkendelse i henhold til forordning XXX.
(17)  Kryptoaktivtjenesteudbydere, som er omfattet af forordning (EU) 2023/1114, kan udøve deres aktiviteter i Unionen ved hjælp af pasordningen, når de er blevet godkendt i en medlemsstat. Til det formål fører ESMA et register over godkendte kryptoaktivtjenesteudbydere. ESMA vedligeholder desuden en sortliste over operatører, som udbyder kryptoaktivtjenester, der kræver godkendelse i henhold til denne forordning.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  For at fremme det administrative samarbejde på området med jurisdiktioner uden for Unionen, bør det være muligt for kryptoaktivoperatører, som befinder sig i jurisdiktioner uden for Unionen og leverer tjenester til kryptoaktivbrugere i EU, såsom NFT-tjenesteudbydere eller operatører, der leverer tjenester på kundernes eget initiativ, kun at indberette oplysninger om kryptoaktivbrugere bosiddende i Unionen til skattemyndighederne i en jurisdiktion uden for Unionen, såfremt de indberettede oplysninger svarer til de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv, og såfremt en effektiv udveksling af oplysninger mellem jurisdiktionen uden for Unionen og en medlemsstat finder sted. Kryptoaktivtjenesteudbydere, der er godkendt under forordning XXX, kan undtages fra at skulle indberette sådanne oplysninger i medlemsstater, hvor de er godkendt, hvis den ækvivalente indberetning finder sted i en jurisdiktion uden for Unionen, og såfremt der foreligger en betinget aftale mellem kompetente myndigheder. Den betingede kompetente jurisdiktion uden for Unionen vil til gengæld meddele sådanne oplysninger til skattemyndighederne i de medlemsstater, hvor kryptoaktivbrugerne er bosiddende. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør denne mekanisme iværksættes for at forhindre, at ækvivalente oplysninger indberettes og videregives mere end én gang.
(19)  For at fremme det administrative samarbejde på området med jurisdiktioner uden for Unionen, bør det være muligt for kryptoaktivoperatører, som befinder sig i jurisdiktioner uden for Unionen og leverer tjenester til kryptoaktivbrugere i EU, såsom NFT-tjenesteudbydere eller operatører, der leverer tjenester på kundernes eget initiativ, kun at indberette oplysninger om kryptoaktivbrugere bosiddende i Unionen til skattemyndighederne i en jurisdiktion uden for Unionen, såfremt de indberettede oplysninger svarer til de oplysninger, der er fastsat i dette direktiv, og såfremt en effektiv udveksling af oplysninger mellem jurisdiktionen uden for Unionen og en medlemsstat finder sted. Kryptoaktivtjenesteudbydere, der er godkendt under forordning (EU) 2023/1114, kan undtages fra at skulle indberette sådanne oplysninger i medlemsstater, hvor de er godkendt, hvis den ækvivalente indberetning finder sted i en jurisdiktion uden for Unionen, og såfremt der foreligger en betinget aftale mellem kompetente myndigheder. Den betingede kompetente jurisdiktion uden for Unionen vil til gengæld meddele sådanne oplysninger til skattemyndighederne i de medlemsstater, hvor kryptoaktivbrugerne er bosiddende. Hvor det er hensigtsmæssigt, bør denne mekanisme iværksættes for at forhindre, at ækvivalente oplysninger indberettes og videregives mere end én gang.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 23
(23)  Direktivet træder ikke i stedet for videregående forpligtelser som fastsat i forordning XXX.
(23)  Direktivet træder ikke i stedet for videregående forpligtelser som fastsat i forordning (EU) 2023/1114 eller forordning (EU) 2023/1113.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 24
(24)  For at fremme konvergens og konsekvent tilsyn for så vidt angår forordning XXX bør de nationale kompetente myndigheder samarbejde med andre nationale kompetente myndigheder eller institutioner og dele relevante oplysninger.
(24)  For at fremme konvergens og konsekvent tilsyn for så vidt angår forordning (EU) 2023/1114 bør de nationale kompetente myndigheder samarbejde med andre nationale kompetente myndigheder eller institutioner og dele relevante oplysninger på en effektiv og loyal måde.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 26
(26)  Det er afgørende at styrke bestemmelserne i direktiv 2011/16/EU vedrørende de oplysninger, der skal indberettes eller udveksles, så de tilpasses de nye udviklinger på forskellige markeder og således på effektiv vis kan bidrage til at håndtere adfærd relateret til skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse. Disse bestemmelser bør afspejle de udviklinger, der er konstateret på det indre marked og på internationalt niveau, og føre til effektiv indberetning og udveksling af oplysninger. Direktivet indeholder derfor bl.a. de seneste tilføjelser til OECD's fælles indberetningsstandard, integreringen af bestemmelser vedrørende e-penge og digitale centralbankvalutaer, en klar og harmoniseret ramme for overholdelsesforanstaltninger og udvidelse af anvendelsesområdet for grænseoverskridende skatteafgørelser til at omfatte privatpersoner med stor nettoformue.
(26)  Det er afgørende at styrke bestemmelserne i direktiv 2011/16/EU vedrørende de oplysninger, der skal indberettes eller udveksles, så de tilpasses de nye udviklinger på forskellige markeder og således på effektiv vis kan bidrage til at håndtere adfærd relateret til skattesvig, skatteunddragelse og skatteundgåelse. Disse bestemmelser bør afspejle de udviklinger, der er konstateret på det indre marked og på internationalt niveau, og føre til effektiv indberetning og udveksling af oplysninger. Direktivet indeholder derfor bl.a. de seneste tilføjelser til OECD's fælles indberetningsstandard, integreringen af bestemmelser vedrørende e-penge og digitale centralbankvalutaer, en klar og harmoniseret ramme for overholdelsesforanstaltninger og udvidelse af anvendelsesområdet for grænseoverskridende skatteafgørelser til at omfatte privatpersoner med stor nettoformue. Medlemsstaterne bør anvende kommentarerne til modellen for aftale mellem kompetente myndigheder og den fælles indberetningsstandard, der er udarbejdet af OECD, for at sikre en ensartet gennemførelse og anvendelse af dette direktiv.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)
(26a)  Selv om flere lande, herunder mange medlemsstater, frigiver anonymiserede og aggregerede oplysninger pr. land – uddraget fra de land for land-rapporter, der kræves i henhold til Rådets direktiv (EU) 2016/881 eller aktion 13 i BEPS-handlingsplanen – er det beklageligt, at nogle medlemsstater ikke offentliggør disse oplysninger i internationale databaser. Den næste revision af DAC bør omfatte en vurdering af praksis for offentliggørelse af anonymiserede og aggregerede oplysninger pr. land og en vurdering af nytten af en harmoniseret tilgang.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 27
(27)  E-pengeprodukter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EU31 anvendes hyppigt i Unionen, og antallet af transaktioner og deres kombinerede værdi stiger støt. E-pengeprodukter er imidlertid ikke eksplicit omfattet af direktiv 2011/16/EU. Medlemsstaterne har forskellige tilgange til e-penge. Resultatet er, at relaterede produkter ikke altid er dækket af de eksisterende kategorier af indkomst og kapital i direktiv 2011/16/EU. Der bør derfor indføres regler, som sikrer, at indberetningsforpligtelsen gælder for e-penge og e-pengetokens under forordning XXX.
(27)  E-pengeprodukter som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EU31 anvendes hyppigt i Unionen, og antallet af transaktioner og deres kombinerede værdi stiger støt. E-pengeprodukter er imidlertid ikke eksplicit omfattet af direktiv 2011/16/EU. Medlemsstaterne har forskellige tilgange til e-penge. Resultatet er, at relaterede produkter ikke altid er dækket af de eksisterende kategorier af indkomst og kapital i direktiv 2011/16/EU. Der bør derfor indføres regler, som sikrer, at indberetningsforpligtelsen gælder for e-penge og e-pengetokens under forordning (EU) 2023/1114.
__________________
__________________
31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).
31 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7).
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 28
(28)  For at lukke smuthuller, der muliggør skatteunddragelse, skatteundgåelse og skattesvig bør det kræves, at medlemsstaterne udveksler oplysninger vedrørende udbytte, der ikke er knyttet til en forvaltningskonto. Udbytte, der ikke er knyttet til en forvaltningskonto, bør derfor indgå i de indtægtskategorier, som er omfattet af obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger.
(28)  For at lukke smuthuller, der muliggør skatteunddragelse, skatteundgåelse og skattesvig bør det kræves, at medlemsstaterne udveksler oplysninger vedrørende udbytte, der ikke er knyttet til en forvaltningskonto og kapitalgevinster fra fast ejendom. Den obligatoriske automatiske udveksling af oplysninger anses for at være overholdt, hvis de kompetente myndigheder kan konsultere sådanne oplysninger gennem nationale eller sammenkoblede registre.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)
(28a)  Visse typer af indkomst og aktiver er stadig udelukket fra anvendelsesområdet for automatisk udveksling af oplysninger, hvilket udgør en risiko for omgåelse af skatteforpligtelser. Kommissionen bør vurdere behovet for og den mest hensigtsmæssige måde at medtage følgende oplysninger om ejerskab, indtægter og ikkefinansielle aktiver på i den automatiske udveksling af oplysninger og fremsætte konkrete forslag herom: de reelle ejere af fast ejendom og selskaber, finansielle aktiver, ikkefinansielle aktiver såsom kontanter, kunst, guld eller andre værdigenstande, der opbevares i frihavne, toldoplag eller bankbokse, ejerskab af yachter og private jetfly, konti på større platforme for peer-to-peer-långivning, crowdfunding og lignende platforme.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 29
(29)  Skatteregistreringsnummeret ("TIN") er afgørende for, at medlemsstaterne kan matche de modtagne oplysninger med de data, der findes i de nationale databaser. Det gør det lettere for medlemsstaterne at identificere relevante skatteydere og vurdere de relaterede afgifter korrekt. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne kræver, at TIN'et angives i forbindelse med udvekslinger vedrørende finansielle konti, forhåndsgodkendte grænseoverskridende skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, land for land-rapporter, indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger og oplysninger om sælgere på digitale platforme.
(29)  Skatteregistreringsnummeret ("TIN") er afgørende for, at medlemsstaterne kan matche de modtagne oplysninger med de data, der findes i de nationale databaser. Det gør det lettere for medlemsstaterne at identificere relevante skatteydere og vurdere de relaterede afgifter korrekt. Det er derfor vigtigt, at medlemsstaterne kræver, at TIN'et angives i forbindelse med udvekslinger vedrørende finansielle konti, forhåndsgodkendte grænseoverskridende skatteafgørelser og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, land for land-rapporter, indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger og oplysninger om sælgere på digitale platforme og kryptoaktiver. Hvis TIN'et ikke er tilgængeligt, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder dog undlade at opfylde en sådan forpligtelse.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)
(29a)  Et europæisk skatteregistreringsnummer vil gøre det muligt for enhver myndighed hurtigt, nemt og korrekt at identificere og registrere skatteregistreringsnumre i grænseoverskridende relationer og vil tjene som et grundlag for effektiv, automatisk udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes skatteforvaltninger. Kommissionen bør derfor tage oprettelsen af et europæisk skatteregistreringsnummer op til fornyet overvejelse, herunder dets merværdi og potentielle virkninger.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Betragtning 33
(33)  Det er principielt vigtigt at anvende de oplysninger, der er meddelt i henhold til direktiv 2011/16/EU, til ansættelse, administration og håndhævelse af skatter, der er omfattet af det materielle anvendelsesområde for dette direktiv. Selv om dette indtil videre ikke har været udelukket, er der opstået usikkerhed med hensyn til anvendelsen af oplysninger på grund af uklare rammer. I betragtning af den indbyrdes sammenhæng, der er mellem skattesvig, -unddragelse og -undgåelse og hvidvask af penge og synergierne med hensyn til håndhævelse, er det hensigtsmæssigt at præcisere, at de oplysninger, som udveksles mellem medlemsstaterne, også kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af moms og til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.
(33)  Det er principielt vigtigt at anvende de oplysninger, der er meddelt i henhold til direktiv 2011/16/EU, til ansættelse, administration og håndhævelse af skatter, der er omfattet af det materielle anvendelsesområde for dette direktiv. Selv om dette indtil videre ikke har været udelukket, er der opstået usikkerhed med hensyn til anvendelsen af oplysninger på grund af uklare rammer. I betragtning af den indbyrdes sammenhæng, der er mellem skattesvig, -unddragelse og -undgåelse og hvidvask af penge og synergierne med hensyn til håndhævelse, er det hensigtsmæssigt at præcisere, at de oplysninger, som udveksles mellem medlemsstaterne, også kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af moms og til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Bestemmelserne i dette direktiv bør imidlertid ikke duplikere eller i væsentlig grad overlappe bestemmelserne i Unionens ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Betragtning 34
(34)  I direktiv 2011/16/EU fastsættes muligheden for at anvende de udvekslede oplysninger til andre formål end direkte og indirekte beskatning i det omfang, den afsendende medlemsstat har anført det tilladte formål med brugen af sådanne oplysninger på en liste. Proceduren for denne anvendelse er imidlertid besværlig, da den afsendende medlemsstat skal høres, før den modtagende medlemsstat kan bruge oplysningerne til andre formål. Afskaffelse af kravet om en sådan høring vil lette den administrative byrde og muliggøre en hurtig indsats fra skattemyndighederne, når det er nødvendigt. Det bør derfor ikke være påkrævet at høre den afsendende medlemsstat i tilfælde, hvor den påtænkte brug af oplysningerne allerede er oplistet af den afsendende medlemsstat.
(34)  I direktiv 2011/16/EU fastsættes muligheden for at anvende de udvekslede oplysninger til andre formål end direkte og indirekte beskatning i det omfang, den afsendende medlemsstat har anført det tilladte formål med brugen af sådanne oplysninger på en liste. Proceduren for denne anvendelse er imidlertid besværlig, da den afsendende medlemsstat skal høres, før den modtagende medlemsstat kan bruge oplysningerne til andre formål. Afskaffelse af kravet om en sådan høring vil lette den administrative byrde og muliggøre en hurtig indsats fra skattemyndighederne, når det er nødvendigt. Det bør derfor ikke være påkrævet at høre den afsendende medlemsstat i tilfælde, hvor den påtænkte brug af oplysningerne allerede er oplistet af den afsendende medlemsstat. En sådan liste kan omfatte lokale myndigheders brug af oplysninger om ikkeskatterelaterede data inden for rammerne af de tærskler og begrænsninger, der er knyttet til leveringen af visse tjenester, f.eks. tjenester, der leveres via en onlineplatform.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)
(35a)  Oplysninger, der indsamles ved indberetning eller udveksling af oplysninger i henhold til direktiv 2011/16/EU, bør anvendes effektivt af hver enkelt medlemsstat. Der bør derfor indføres en mekanisme, der sikrer en effektiv anvendelse, herunder risikoanalyse af dataene, i hver medlemsstat.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 36
(36)  For at opnå en mere effektiv brug af ressourcer, gøre udvekslingen af oplysninger lettere og undgå, at hver enkelt medlemsstat er nødt til at foretage samme ændringer af deres systemer til oplagring af oplysninger, bør der oprettes et centralt register, som er tilgængeligt for alle medlemsstater og kun til statistiske formål for Kommissionen, hvor medlemsstaterne kan uploade og lagre indberettede oplysninger i stedet for at udveksle dem via sikret e-mail. De praktiske foranstaltninger, som er nødvendige for oprettelsen af et sådant centralt register, bør vedtages af Kommissionen.
(36)  For at opnå en mere effektiv brug af ressourcer, gøre udvekslingen af oplysninger lettere og undgå, at hver enkelt medlemsstat er nødt til at foretage samme ændringer af deres systemer til oplagring af oplysninger, bør der oprettes et centralt register, som er tilgængeligt for alle medlemsstater og kun til statistiske formål for Kommissionen, hvor medlemsstaterne kan uploade og lagre indberettede oplysninger i stedet for at udveksle dem via sikret e-mail. Denne indsats bør også styrke udvekslingen af bedste praksis for, hvordan man implementerer digitale værktøjer i skatteforvaltninger for at reducere overholdelsesomkostninger og bureaukrati, samtidig med at effektiviteten og virkningsgraden forbedres, og der tages hensyn til behovet for at kvalificere de menneskelige ressourcer. De praktiske foranstaltninger, som er nødvendige for oprettelsen af et sådant centralt register, bør vedtages af Kommissionen.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 36 a (ny)
(36a)  Kommissionen har ret til at udarbejde rapporter og dokumenter ved hjælp af de oplysninger, der udveksles på en anonymiseret måde, for at tage hensyn til skatteydernes ret til fortrolighed og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Offentliggørelsen på årlig basis af anonymiserede og aggregerede statistiske oplysninger fra land for land-rapporterne, herunder om effektive skattesatser, for alle medlemsstater bidrager til at forbedre kvaliteten af de offentlige debatter om skattespørgsmål.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Betragtning 39
(39)  For at sikre overholdelse af reglerne i direktiv 2011/16/EU bør medlemsstaterne fastsætte regler for sanktioner og andre overholdelsesforanstaltninger, som skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Hver medlemsstat bør anvende disse regler i overensstemmelse med national lovgivning og bestemmelserne i dette direktiv.
(39)  For at sikre en korrekt håndhævelse af reglerne i dette direktiv bør medlemsstaterne fastsætte regler for sanktioner, der finder anvendelse på overtrædelser af nationale bestemmelser om obligatorisk udveksling af oplysninger, der indberettes af udbydere af kryptotjenester, som skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Når medlemsstaterne gør dette, bør de sikre, at de identificerer den skyldige part for hver overtrædelse korrekt. Medlemsstaterne bør indføre en midlertidig ordning for strafnedsættelse i en periode på mindst tre år for SMV'er for så vidt angår artikel 8ad.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 40
(40)  For at garantere et tilstrækkeligt effektivitetsniveau i samtlige medlemsstater bør der fastsættes minimumsniveauer for sanktioner for så vidt angår to former for graverende adfærd, nemlig manglende indberetning efter to påmindelser og indberettede oplysninger, der indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data, hvilket i markant grad påvirker de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed. Ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data påvirker i markant grad de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed, når de udgør mere end 25 % af de samlede data, som skatteyderen eller den indberettende enhed skulle have indberettet korrekt i overensstemmelse med de påkrævede oplysninger, der er fastsat i bilag VI, afdeling II, nr. B. Disse minimumsniveauer for sanktioner bør ikke afholde medlemsstaterne fra at pålægge strengere sanktioner for disse to typer af overtrædelser. Medlemsstaterne skal fortsat anvende effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for andre typer af overtrædelser.
(40)  For at garantere et tilstrækkeligt effektivitetsniveau i samtlige medlemsstater, navnlig i forbindelse med gennemførelsen af Rådets direktiv 2014/107/EU og Rådets direktiv (EU) 2016/881, bør der fastsættes minimumsniveauer for sanktioner for så vidt angår to former for graverende adfærd, nemlig manglende indberetning efter to påmindelser og indberettede oplysninger, der indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data, hvilket i markant grad påvirker de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed. Ufuldstændige, ukorrekte eller forkerte data påvirker i markant grad de indberettede oplysningers integritet og pålidelighed, når de udgør mere end 25 % af de samlede data, som skatteyderen eller den indberettende enhed skulle have indberettet korrekt i overensstemmelse med de påkrævede oplysninger, der er fastsat i bilagene. Disse minimumsniveauer for sanktioner bør ikke afholde medlemsstaterne fra at pålægge strengere sanktioner for disse to typer af overtrædelser. Medlemsstaterne skal fortsat anvende effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for andre typer af overtrædelser.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 42 a (ny)
(42a)  Som følge af EU-Domstolens dom i sag C-694/20 bør direktiv 2011/16/EU ændres på en sådan måde, at dets bestemmelser ikke medfører, at advokater, der handler som mellemmænd, når de er fritaget for indberetningspligten på grund af det juridiske privilegium, som de er bundet af, skal underrette eventuelle andre mellemmænd, der ikke er deres klienter, om disse mellemmænds indberetningspligt, samtidig med at mellemmændenes forpligtelse til straks at underrette deres klienter om deres indberetningspligt bevares.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 44 a (ny)
(44a)  International dataudveksling til skattemæssige formål er et nødvendigt instrument til bekæmpelse af skattesvig i en globaliseret verden. Behandling af personoplysninger med henblik på udveksling af skatterelevante oplysninger med tredjelande på grundlag af en international aftale bør derfor anses for at være af offentlig interesse.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 44 b (ny)
(44b)  De gentagne revisioner af Unionens lovgivningsmæssige rammer for udveksling af oplysninger bør afspejles i aftalerne med tredjelande. Hvis der foreligger en undertegnet aftale, bør der derfor overvejes revisioner.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – point 1 – litra a – nr. i
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 9 – litra a
a)  I forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a-8ad systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, af oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat"
a)  I forbindelse med artikel 8, stk. 1, og artikel 8a-8ad systematisk meddelelse til en anden medlemsstat, uden forudgående anmodning, og nye oplysninger, som er defineret på forhånd, med forud fastsatte regelmæssige intervaller. I forbindelse med artikel 8, stk. 1, vedrører henvisningen til tilgængelige oplysninger de oplysninger i sagsakterne i den medlemsstat, der meddeler oplysningerne, som kan indhentes i medfør af procedurerne til indsamling og behandling af oplysninger i den pågældende medlemsstat"
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – point 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 14
aa)   i nr. 14) foretages følgende ændringer:
14.   ”grænseoverskridende forhåndstilsagn”: enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med skatterevision, der opfylder følgende betingelser:
"14) "forhåndstilsagn": enhver aftale, meddelelse eller andet instrument eller tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis udstedt, ændret eller fornyet i forbindelse med skatterevision, der, uanset om den har formel eller uformel karakter eller er juridisk bindende eller ej, opfylder følgende betingelser:
a)  er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder, uanset om det reelt anvendes
a)  er udstedt, ændret eller fornyet af eller på vegne af regeringen eller skattemyndigheden i en medlemsstat eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder, uanset om det reelt anvendes
b)  er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne
b)  er udstedt, ændret eller fornyet til en bestemt person eller gruppe af personer, som kan påberåbe sig denne
c)  vedrører fortolkningen eller anvendelsen af en retlig eller administrativ bestemmelse om forvaltning eller håndhævelse af national lovgivning om skatter i medlemsstaten eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder
c)  vedrører fortolkningen eller anvendelsen af en retlig eller administrativ bestemmelse om forvaltning eller håndhævelse af national lovgivning om skatter i medlemsstaten eller medlemsstatens territoriale eller administrative underafdelinger, herunder lokale myndigheder
d)  vedrører en grænseoverskridende transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som udøves af en person i en anden jurisdiktion, skaber et fast driftssted, og
e)  er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted. Den grænseoverskridende transaktion kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager det grænseoverskridende forhåndstilsagn
e)  er truffet forud for de transaktioner eller aktiviteter i en anden jurisdiktion, som potentielt skaber et fast driftssted, eller forud for indgivelse af en selvangivelse, som dækker den periode, hvor transaktionen eller rækken af transaktioner eller aktiviteter fandt sted. Transaktionen kan omfatte, men er ikke begrænset til, foretagelse af investeringer, levering af varer, tjenesteydelser eller finansielle midler eller anvendelse af materielle eller immaterielle aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte involvere den person, der modtager forhåndstilsagnet"
(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 16
ab)   nr. 16) udgår.
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 33
33.  "hjemland": hjemland som defineret i forordning XXX.
33.  "hjemland": hjemland som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 33), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 34
34.  "distributed ledger-adresse": distributed ledger-adresse som defineret i forordning XXX.
34.  "distributed ledger-adresse": distributed ledger-adresse som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 18), i forordning (EU) 2023/1113.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 34 a (ny)
34a.   "reel ejer": reel ejer som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 22), i et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 34 b (ny)
34b.  "udbyder af kryptoaktivtjenester": udbyder af kryptoaktivtjenester som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 15), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – nr. 34 c (ny)
34c.  "kryptoaktivoperatør": udbyder af kryptoaktivtjenester, som ikke er en kryptoaktivtjenesteudbyder.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)
1a)   I artikel 7 indsættes følgende stykke:
"4a. Hvis den bistandssøgende myndighed ved modtagelsen af de ønskede oplysninger indgiver en opfølgningsanmodning, fremlægger den bistandssøgte myndighed disse yderligere ønskede oplysninger hurtigst muligt og senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af opfølgningsanmodningen."
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a – nr. i
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e
e)  ejendomsret til og indtægt fra fast ejendom
e)  ejendomsret til samt indtægt og kapitalgevinster fra fast ejendom
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)
ba)  i stk. 2 tilføjes følgende afsnit:
"Automatisk udveksling af oplysninger anses for at være overholdt for så vidt angår stk. 1, første afsnit, litra e), hvis de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat kan få adgang til sådanne oplysninger enten gennem de nationale registre eller systemer for dataudtræk eller sammenkoblede registre som fastsat i et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forebygge anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og om ophævelse af direktiv (EU) 2015/849."
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – stk. 3
bb)  stk. 3 affattes således:
3.  En medlemsstats kompetente myndighed kan meddele en anden medlemsstats kompetente myndighed, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om en eller flere af de kategorier af indkomst og kapital, der er nævnt i stk. 1. Den underretter også Kommissionen herom.
"3. En medlemsstats kompetente myndighed kan meddele en anden medlemsstats kompetente myndighed, at den ikke ønsker at modtage oplysninger om en eller flere af de kategorier af indkomst og kapital, der er nævnt i stk. 1. Den begrunder sin afgørelse og underretter Kommissionen herom.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b c (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 – stk. 3 a – afsnit 2 – litra a
bc)  stk. 3a, andet afsnit, litra a), affattes således:
a)  navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes
"a) navn, adresse, Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested (for så vidt angår en person) for hver Person, hvorom der skal indberettes, og som er Kontohaver, og for så vidt angår en Enhed, der er den egentlige Kontohaver, og som efter iagttagelse af regler for passende omhu i overensstemmelse med bilagene bliver identificeret som havende en eller flere Kontrollerende personer, der er Personer, hvorom der skal indberettes, navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre for Enheden og navn, adresse og Skatteregistreringsnummer eller -numre samt fødselsdato og fødested for hver Person, hvorom der skal indberettes"
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 a – overskrift
-a)  overskriften affattes således:
Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger
"Anvendelsesområde og betingelser for obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger om forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger"
(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 a – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et grænseoverskridende forhåndstilsagn for en person med stor nettoformue er blevet udstedt, ændret eller fornyet efter den 31. december 2023, meddeler ved automatisk udveksling oplysninger herom til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, og i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 21.
Den kompetente myndighed i en medlemsstat, hvor et forhåndstilsagn for en person med stor nettoformue er blevet udstedt, ændret eller fornyet efter den 31. december 2023, meddeler ved automatisk udveksling oplysninger herom til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater, med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, og i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der vedtages i henhold til artikel 21.
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. i
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 a – stk. 2 – afsnit 1
En medlemsstats kompetente myndighed meddeler i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 21, også oplysninger til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater samt til Kommissionen med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, om grænseoverskridende forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2017, og om grænseoverskridende forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2026.
En medlemsstats kompetente myndighed meddeler i overensstemmelse med gældende praktiske bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 21, også oplysninger til de kompetente myndigheder i alle andre medlemsstater samt til Kommissionen med forbehold af de tilfælde, der er nævnt i stk. 8 i denne artikel, om forhåndstilsagn og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2017, og om forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue, der er udstedt, ændret eller fornyet inden for en periode på fem år før den 1. januar 2024.
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. ii
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)
Hvis grænseoverskridende forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue er udstedt, ændret eller fornyet mellem den 1. januar 2020 og den 31. december 2025, skal meddelelse herom finde sted på betingelse af, at de stadig var gyldige den 1. januar 2026."
Hvis forhåndstilsagn for personer med stor nettoformue er udstedt, ændret eller fornyet mellem den 1. januar 2018 og den 31. december 2023, skal meddelelse herom finde sted på betingelse af, at de stadig var gyldige den 1. januar 2026.
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b – nr. ii a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – stk. 2 – afsnit 4
iia)   fjerde afsnit udgår.
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8a – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)
ba)  i stk. 3 tilføjes følgende afsnit:
"Fra den 1. januar 2026 må den kompetente myndighed ikke forhandle eller aftale nye grænseoverskridende bilaterale eller multilaterale forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordninger med tredjelande, der ikke tillader indberetning heraf til kompetente myndigheder i andre medlemsstater."
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d – nr. i a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8 a – stk. 6 – litra b
ia)  litra b) affattes således:
b)  et resumé af indholdet af det grænseoverskridende forhåndstilsagn eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, uden at dette medfører videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser
"b) et resumé af indholdet af forhåndstilsagnet eller den forhåndsgodkendte prisfastsættelsesordning, herunder en beskrivelse af de relevante forretningsaktiviteter eller transaktioner eller række af transaktioner, alle relevante direkte og indirekte skattemæssige konsekvenser, såsom de effektive skattesatser, og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, dog med udeladelse af oplysninger, der kan medføre videregivelse en af erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser"
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aa – stk. 2
3a)  I artikel 8aa affattes stk. 2 således:
2.  Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted.
"2. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, som modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal ved hjælp af automatisk udveksling og inden for den i stk. 4 fastsatte frist meddele land for land-rapporten til enhver anden medlemsstat, i hvilken en eller flere Koncernenheder i den Multinationale Koncern, som den Rapporterende Enhed er en del af, ifølge oplysningerne i land for land-rapporten enten er skattemæssigt hjemmehørende i eller er skattepligtige for så vidt angår de forretningsaktiviteter, der drives gennem et fast driftssted. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, der modtager land for land-rapporten i medfør af stk. 1, skal også meddele nævnte rapport til de kompetente tjenestegrene i Kommissionen, som er ansvarlige for det centrale register over land for land-rapporter. Kommissionen offentliggør hvert år anonymiserede og aggregerede statistiske oplysninger fra land for land-rapporterne for alle medlemsstaterne."
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ab – stk. 5 – afsnit 1
3b)  I artikel 8ab, stk. 5, affattes første afsnit således:
5.  Hver medlemsstat kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, hvis indberetningspligten krænker fortroligheden af korrespondancen mellem advokat og klient, eller en tilsvarende lovbaseret tavshedspligt i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. I sådanne tilfælde træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at kræve, at mellemmænd straks underretter enhver anden mellemmand eller, hvis der ikke findes nogen mellemmand, den relevante skatteyder om deres indberetningsforpligtelser i henhold til stk. 6.
"5. Hver medlemsstat kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at give mellemmanden ret til en fritagelse fra at skulle indgive oplysninger om en indberetningspligtig grænseoverskridende ordning, hvis indberetningspligten krænker fortroligheden af korrespondancen mellem advokat og klient, eller en tilsvarende lovbaseret tavshedspligt i henhold til medlemsstatens nationale lovgivning. I sådanne tilfælde træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger for at kræve, at enhver mellemmand, der har fået dispensation, straks underretter sin kunde, hvis denne er en mellemmand eller (hvis der ikke findes nogen mellemmand) hvis denne kunde er den relevante skatteyder, om deres indberetningsforpligtelser i henhold til stk. 6. "
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ab – stk. 14 – litra c (nyt)
c)  en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige grænseoverskridende ordning, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en beskrivelse af de relevante ordninger samt alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, uden at dette medfører videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser."
c)  en sammenfatning af indholdet af den indberetningspligtige ordning, herunder angivelse af et eventuelt navn, hvorunder den almindeligvis er kendt, og en beskrivelse af de relevante ordninger, den forventede indvirkning på den effektive skattesats for skatteyderen i den anmodede medlemsstat og alle andre oplysninger, der kan være til nytte for den kompetente myndighed i forbindelse med bedømmelsen af den mulige skatterisiko, dog med udeladelse af oplysninger, der kan medføre videregivelse af en erhvervsmæssig, industriel eller faglig hemmelighed, en fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis videregivelse ville stride mod almene interesser."
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ab – stk. 14 – litra h a (nyt)
4a)  I artikel 8ab, stk. 14, tilføjes følgende litra:
"ha) listen over modtagere, som opdateres årligt."
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 1
1.  Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger til at kræve, at Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere gennemfører de procedurer for passende omhu og opfylder de indberetningskrav, som er omhandlet i afdeling II og III i bilag VI. Hver medlemsstat sikrer også en effektiv gennemførelse og overholdelse af sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med afdeling V i bilag VI.
1.  Hver medlemsstat træffer de passende foranstaltninger til at kræve, at Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere gennemfører de procedurer for passende omhu og opfylder de indberetningskrav, som er omhandlet i afdeling II og III i bilag VI. Hver medlemsstat sikrer også en effektiv gennemførelse og overholdelse af sådanne foranstaltninger i overensstemmelse med afdeling V i bilag VI.
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 3 – litra c – nr. i
i)  den aggregerede rimelige markedsværdi af såvel som værdien af antallet af enheder i Overførsler foretaget af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder til distributed ledger-adresser som defineret i forordning XXX, som ikke vides at være associeret med en udbyder af tjenester vedrørende virtuelle aktiver eller et finansielt institut.
i)  den aggregerede rimelige markedsværdi af såvel som værdien af antallet af enheder i Overførsler foretaget af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder til distributed ledger-adresser som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 18), i forordning (EU) 2023/1113.
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 3 – afsnit 3
Med henblik på litra d)-h) i nærværende stykke, fastslås og indberettes den rimelige markedsværdi i en enkelt Fiatvaluta, som værdisættes på tidspunktet for hver Indberetningspligtig transaktion på en måde, der anvendes konsekvent af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder.
Med henblik på litra d)-h) i nærværende stykke, fastslås og indberettes den rimelige markedsværdi i en enkelt Fiatvaluta, som værdisættes på tidspunktet for hver Indberetningspligtig transaktion på en måde, der anvendes konsekvent af den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder. Kommissionen udsteder efter høring af ekspertgruppen for administrativt samarbejde inden for direkte beskatning retningslinjer for en rimelig markedsværdiansættelse.
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 4 a (nyt)
4a.  Kommissionen skal ikke have adgang til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3, litra a) og b).
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 5
5.  Meddelelsen i henhold til denne artikels stk. 3 sker ved brug af det elektroniske standardformat, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5, senest to måneder efter udgangen af det kalenderår, som de indberetningskrav, der gælder for de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere, vedrører. De første oplysninger meddeles for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2027.
5.  Meddelelsen i henhold til denne artikels stk. 3 sker ved brug af det elektroniske standardformat, der er omhandlet i artikel 20, stk. 5, senest tre måneder efter udgangen af det kalenderår, som de indberetningskrav, der gælder for de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere, vedrører. De første oplysninger meddeles for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2027.
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 6
6.  Uanset stk. 3 er det ikke nødvendigt at indberette oplysningerne vedrørende en Kryptoaktivbruger, hvis den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder har opnået tilstrækkelig sikkerhed for, at en anden Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder opfylder alle indberetningskravene i denne artikel med hensyn til den pågældende Kryptoaktivbruger.
udgår
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 7 – afsnit 1
For at overholde indberetningskravene som omhandlet i denne artikels stk. 1 fastsætter hver medlemsstat de nødvendige regler med henblik på at kræve, at en Kryptoaktivoperatør lader sig registrere i Unionen. Den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten tildeler en sådan Kryptoaktivoperatør et individuelt identifikationsnummer.
For at overholde indberetningskravene som omhandlet i denne artikels stk. 1 fastsætter hver medlemsstat de passende regler med henblik på at kræve, at en Kryptoaktivoperatør lader sig registrere i Unionen. Den kompetente myndighed i registreringsmedlemsstaten tildeler en sådan Kryptoaktivoperatør et individuelt identifikationsnummer.
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 11 – afsnit 1
Kommissionen afgør ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter en begrundet anmodning fra enhver medlemsstat eller på eget initiativ, om de oplysninger, der skal udveksles automatisk i henhold til en aftale mellem de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat og en jurisdiktion uden for Unionen, er ækvivalente i den i bilag VI, afdeling IV, afsnit F, punkt 5, anvendte betydning med dem, der er angivet i bilag VI, afdeling II, afsnit B. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.
Kommissionen afgør ved hjælp af gennemførelsesretsakter efter en begrundet anmodning fra enhver medlemsstat eller på eget initiativ, om de oplysninger, der skal udveksles automatisk i henhold til en aftale mellem de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat og en jurisdiktion uden for Unionen, er ækvivalente i den i bilag VI, afdeling IV, afsnit F, punkt 5, anvendte betydning med dem, der er angivet i bilag VI, afdeling II, afsnit B. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2, uden unødig forsinkelse.
Ændring 64
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8ad – stk. 11 a (nyt)
11a.  Stk. 11 finder ikke anvendelse, hvis tredjelandes jurisdiktion i øjeblikket er opført i bilag I eller II til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner eller står på listen over tredjelande, der har strategiske mangler i deres ordninger for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, eller hvis de har været opført på en af disse i de foregående 12 måneder.
Endvidere suspenderer enhver fremtidig opførelse i bilag I eller bilag II til EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner eller udpegning som et tredjeland, der har strategiske mangler i sin ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, virkningen af eventuelle eksisterende gennemførelsesretsakter vedrørende den specifikke jurisdiktion.
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8b – stk. 1
6a)  I artikel 8b, affattes stk. 1 således:
1.  Medlemsstaterne indgiver årligt statistikker til Kommissionen over mængden af automatiske udvekslinger i henhold til artikel 8, stk. 1 og 3a, og artikel 8aa og 8ac og oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter.
"1. Medlemsstaterne indgiver årligt alle relevante væsentlige oplysninger til Kommissionen, herunder statistikker over mængden af automatiske udvekslinger og en vurdering af brugbarheden af de oplysninger, der udveksles i henhold til artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8aa, 8ac og 8ad og oplysninger om administrative og andre relevante omkostninger og fordele i forbindelse med de stedfundne udvekslinger og om mulige ændringer for såvel skattemyndighederne som for tredjeparter."
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
6b)  I artikel 11, stk. 1, indsættes følgende afsnit:
"I tilfælde, hvor der gives et begrundet afslag, kan den bistandssøgende myndighed kontakte den kompetente myndighed igen med yderligere elementer for at opnå tilladelse til, at dens embedsmand kan udføre de opgaver, der er omhandlet i stk. 1, litra a), b) eller c). Den kompetente myndighed besvarer denne anden anmodning senest 30 dage efter modtagelsen heraf."
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 c – litra a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 12a – stk. 1
6c)  I artikel 12a foretages følgende ændringer:
a)  stk. 1 affattes således:
1.  Den kompetente myndighed i en eller flere medlemsstater kan anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat (eller andre medlemsstater) om at foretage fælles revision. De bistandssøgte kompetente myndigheder besvarer anmodningen om en fælles revision senest 60 dage efter modtagelsen af anmodningen. De bistandssøgte kompetente myndigheder kan afvise en anmodning om fælles revision fremsat af den kompetente myndighed i en medlemsstat med behørig begrundelse.
"1. Den kompetente myndighed i en eller flere medlemsstater kan anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat (eller andre medlemsstater) om at foretage fælles revision. De bistandssøgte kompetente myndigheder besvarer anmodningen om en fælles revision senest 60 dage efter modtagelsen af anmodningen."
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 c – litra b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 12a – stk. 1 a (nyt)
b)  følgende stykke indsættes:
"1a. En anmodning om fælles revision fremsat af en kompetent myndighed i en medlemsstat kan afvises af en af følgende grunde:
a)  den ønskede fælles revision ville indebære, at der skulle gennemføres undersøgelser eller videregives oplysninger i strid med lovgivningen i den bistandssøgte medlemsstat
b)  den bistandssøgende myndighed er af retlige grunde ikke i stand til at give oplysninger svarende til de oplysninger, som den bistandssøgte medlemsstat forventes at give i forbindelse med den fælles revision.
Hvis en bistandssøgt myndighed afviser anmodningen, skal den underrette den anmodende part om, hvilken af de to grunde, som er omhandlet i første afsnit, der dannede grundlag for dette afslag."
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1
"Oplysninger, der på den ene eller anden måde videregives mellem medlemsstater i medfør af dette direktiv, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, der modtager dem. Sådanne oplysninger kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af national ret i medlemsstaterne vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter samt moms, andre indirekte skatter, toldafgifter og bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme."
Oplysninger, der på den ene eller anden måde videregives mellem medlemsstater i medfør af dette direktiv, er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, der modtager dem. Sådanne oplysninger kan anvendes til vurdering, administration og håndhævelse af national ret i medlemsstaterne vedrørende de i artikel 2 omhandlede skatter samt moms, andre indirekte skatter, toldafgifter, bekæmpelse af hvidvask af penge og tilknyttede underliggende forbrydelser, finansiering af terrorisme og målrettede finansielle sanktioner.
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1
Med tilladelse fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, der videregiver oplysninger i henhold til dette direktiv, og kun i det omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den myndighed, der modtager oplysninger, er hjemmehørende, kan oplysninger og dokumenter, der modtages i henhold til dette direktiv, anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1.
I det omfang, dette er tilladt i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den myndighed, der modtager oplysninger, er hjemmehørende, kan oplysninger og dokumenter, der modtages i henhold til dette direktiv, anvendes til andre formål end dem, der er nævnt i stk. 1. En sådan tilladelse gives direkte, hvis oplysningerne kan anvendes til lignende formål i den medlemsstat, hvor den kompetente myndighed, der videregiver oplysningerne, er hjemmehørende.
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra c
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 16 – stk. 7
7.  De kompetente myndigheder i hver medlemsstat indfører en effektiv mekanisme til at sikre, at data, der indhentes via indberetning eller udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8-8ad inden for dette direktivs anvendelsesområde, vurderes.
7.  De kompetente myndigheder i hver medlemsstat indfører en effektiv mekanisme til at sikre, at kvaliteten og fuldstændigheden af data, der indhentes og deles via indberetning eller udveksling af oplysninger i henhold til artikel 8-8ad inden for dette direktivs anvendelsesområde, anvendes og vurderes, og procedurer for en systematisk risikoanalyse af disse oplysninger og for en systematisk analyse af ikkematchede oplysninger, der udveksles i henhold til artikel 5 og 8.
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 17 – stk. 4 a (nyt)
7a)  I artikel 17 indsættes følgende stykke:
"4a. Den i stk. 4 omhandlede mulighed for at afslå meddelelse af oplysninger finder ikke anvendelse, hvis den bistandssøgende myndighed kan godtgøre, at oplysningerne ikke vil blive offentliggjort og kun vil blive brugt til vurdering, forvaltning og kontrol af de relevante skatteforhold for den person eller gruppe af personer, der er genstand for anmodningen om oplysninger."
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – stk. 2
9a)  Artikel 23, stk. 2, affattes således:
2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at evaluere, om det administrative samarbejde, der finder sted i overensstemmelse med dette direktiv, er effektivt med hensyn til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse.
"2. Medlemsstaterne sender Kommissionen alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at evaluere, om det administrative samarbejde, der finder sted i overensstemmelse med dette direktiv, er effektivt med hensyn til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse, og de undersøger og evaluerer de overholdelsesomkostninger, der kan opstå som følge af en eventuel situation med overrapportering. Medlemsstaterne meddeler hvert år Europa-Parlamentet og Kommissionen resultaterne af deres evaluering. Der offentliggøres et resumé af resultaterne under hensyntagen til skatteydernes rettigheder og fortrolighedskrav. Oplysningerne må ikke opdeles i en sådan grad, at de kan knyttes til en enkelt skatteyder."
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8-8ab og af de opnåede konkrete resultater. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.
3.  Medlemsstaterne sender Kommissionen en årlig vurdering af effektiviteten af udvekslingen af oplysninger efter anmodning som omhandlet i artikel 5, 6 og 7, og af den automatiske udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 8-8ad, graden af samarbejde med tredjelande og af de opnåede konkrete resultater, herunder de dermed forbundne yderligere skatteindtægter og den konstaterede ulovlige praksis i forbindelse med administrativt samarbejde. De meddelte oplysninger opdeles af Kommissionen som minimum på de enkelte lande. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter formatet og betingelserne for meddelelse af den årlige vurdering. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter proceduren i artikel 26, stk. 2.
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a – litra a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – stk. 1
11a)  I artikel 23a foretages følgende ændringer:
a)  stk. 1 affattes således:
1.  Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt af Kommissionen i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for EU-myndigheder, og må ikke anvendes til andre formål end dem, der er nødvendige for at fastslå, om, og i hvilken udstrækning, medlemsstaterne efterkommer dette direktiv.
"1. Oplysninger, der meddeles til Kommissionen i medfør af dette direktiv, behandles fortroligt, i det omfang hemmeligholdelse heraf ikke skader offentlige interesser, oplysningerne kan knyttes til en enkelt skatteyder, og offentliggørelse heraf vil krænke skatteyderens rettigheder."
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a – litra b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23a – stk. 2
b)  stk. 2 affattes således:
2.  Oplysninger, der videregives til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne videresendte oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til national ret i den medlemsstat, der modtager dem.
"2. Oplysninger, der videregives til Kommissionen af en medlemsstat i medfør af artikel 23, og enhver rapport eller ethvert dokument, som Kommissionen udarbejder under anvendelse af sådanne oplysninger, der kan knyttes til enkelte skatteydere, kan videresendes til andre medlemsstater. Sådanne videresendte oplysninger er omfattet af tavshedspligt og nyder samme beskyttelse som den, der gælder for tilsvarende oplysninger i henhold til national ret i den medlemsstat, der modtager dem.
Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål og må ikke offentliggøres eller gøres tilgængelige for andre personer eller organer uden Kommissionens udtrykkelige samtykke.
Rapporter og dokumenter udarbejdet af Kommissionen som omhandlet i første afsnit må kun anvendes af medlemsstaterne til analyseformål.
Uanset første og andet afsnit kan Kommissionen årligt offentliggøre anonymiserede resuméer af de statistiske data, som medlemsstaterne meddeler den i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.
Uanset første og andet afsnit offentliggør Kommissionen årligt anonymiserede resuméer af de statistiske data, som medlemsstaterne meddeler den i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4.
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 1
1.  Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af de nationale regler, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8, stk. 3a, og artikel 8aa-8ad, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres og håndhæves. Sanktionerne og overholdelsesforanstaltningerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.
1.  Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelser af de nationale regler, der er vedtaget i medfør af dette direktiv vedrørende artikel 8, stk. 3a, og artikel 8aa-8ad, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres og håndhæves. Sanktionerne og overholdelsesforanstaltningerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne sikrer, at der iværksættes sanktioner over for de faktisk skyldige parter.
Ændring 78
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 1 a (nyt)
1a.  Hvis en medlemsstat fastsætter sanktioner på over 150 000 EUR, indfører den en midlertidig ordning for strafnedsættelse i en periode på tre år for SMV'er for så vidt angår artikel 8ad.
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 2 – afsnit 2 – litra c
c)  bemyndigelse til at udøve kontrol internt inden for den juridiske person.
udgår
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 3 – afsnit 1
I tilfælde af manglende indberetning efter to påmindelser, eller hvis de indberettede oplysninger indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller falske data, der udgør mere end 25 % af de oplysninger, der skulle have været indberettet i overensstemmelse med de oplysninger, der er fastsat i bilag VI, afdeling II, afsnit B, sikrer medlemsstaterne, at de sanktioner, der kan anvendes, mindst omfatter følgende minimumsbøder.
I tilfælde af manglende indberetning efter to påmindelser, eller hvis de indberettede oplysninger indeholder ufuldstændige, ukorrekte eller falske data, der udgør mere end 25 % af de oplysninger, der skulle have været indberettet i overensstemmelse med de oplysninger, der er fastsat i bilagene, sikrer medlemsstaterne, at de sanktioner, der kan anvendes, mindst omfatter følgende minimumsbøder.
Ændring 81
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 3 – afsnit 1 – litra c
c)  i tilfælde af manglende overholdelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget for at overholde artikel 8ab, skal minimumsbøden være på mindst 50 000 EUR, hvis mellemmandens eller den relevante skatteyders årlige omsætning er under 6 mio. EUR, og på 150 000 EUR, hvis omsætningen er 6 mio. EUR eller derover; minimumsbøden skal være på mindst 20 000 EUR, hvis mellemmanden eller den relevante skatteyder er en fysisk person
udgår
Ændring 82
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 3 – afsnit 1 – litra d
d)  i tilfælde af manglende overholdelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget for at overholde artikel 8ac, skal minimumsbøden være på mindst 50 000 EUR, hvis den Indberettende Platformsoperatørs årlige omsætning er under 6 mio. EUR, og på 150 000 EUR, hvis omsætningen er 6 mio. EUR eller derover, og minimumsbøden være på mindst 20 000 EUR, hvis den Indberettende Platformsoperatør er en fysisk person
udgår
Ændring 83
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 3 – afsnit 1 – litra e
e)  i tilfælde af manglende overholdelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget for at overholde artikel 8ad, skal minimumsbøden være på mindst 50 000 EUR, hvis den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyders årlige omsætning er under 6 mio. EUR, og på 150 000 EUR, hvis omsætningen er 6 mio. EUR eller derover, og minimumsbøden være på mindst 20 000 EUR, hvis den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder er en fysisk person
udgår
Ændring 84
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
De sanktioner, der er fastsat i dette stykke, må ikke overstige 1 % af den indberetningspligtiges samlede omsætning.
Ændring 85
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a – stk. 3 – afsnit 2
Kommissionen vurderer hensigtsmæssigheden af de beløb, der er fastsat i dette litra d), i den rapport, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1.
Senest ... [et år efter datoen for dette direktivs anvendelse] vurderer Kommissionen hensigtsmæssigheden og proportionaliteten af de beløb, der er fastsat i dette stykke.
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27 – stk. 1
13a)  Artikel 27, stk. 1, affattes således:
1.  Hvert femte år efter den 1. januar 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv.
"1. Hvert femte år efter den 1. januar 2013 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv. Rapporten ledsages, hvor det er relevant, af specifikke forslag, herunder lovgivningsforslag, til forbedring af dette direktiv."
Ændring 87
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer i forbindelse med deres jurisdiktion effektiviteten af det administrative samarbejde i overensstemmelse med dette direktiv for så vidt angår bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og meddeler Kommissionen resultaterne af deres vurdering en gang om året."
2.  Medlemsstaterne overvåger og vurderer i forbindelse med deres jurisdiktion effektiviteten af det administrative samarbejde i overensstemmelse med dette direktiv for så vidt angår bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse og meddeler Europa-Parlamentet og Kommissionen resultaterne af deres vurdering en gang om året.
Ændring 88
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)
Kommissionen tager hensyn til sådanne resultater af medlemsstaternes vurdering med henblik på at gå videre med yderligere lovgivningsmæssige revisioner for at afhjælpe de vedvarende smuthuller og svagheder i dette direktiv.
Ændring 89
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)
14a)  I artikel 27 indsættes følgende afsnit:
"2a. Med henblik på denne artikels stk. 2 vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 26, stk. 2, en fælles ramme for måling af virkningen af og omkostningerne og fordelene ved dette direktiv."
Ændring 90
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27c – stk. 1
For beskatningsperioder, der begynder den 1. januar 2026 eller derefter, sikrer medlemsstaterne, at skatteregistreringsnummeret på indberettede personer eller enheder, som er udstedt af bopælsmedlemsstaten, omfattes af meddelelsen af de oplysninger, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8a, stk. 6, artikel 8aa, stk. 3, artikel 8ab, stk. 14, artikel 8ac, stk. 2, og artikel 8ad, stk. 3. Skattenummeret skal angives, selv hvis det ikke specifikt kræves i de nævnte artikler.
For beskatningsperioder, der begynder den 1. januar 2027 eller derefter, sikrer medlemsstaterne, at skatteregistreringsnummeret på indberettede personer eller enheder, som er udstedt af bopælsmedlemsstaten, når det er tilgængeligt, omfattes af meddelelsen af de oplysninger, som er omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 3a, artikel 8a, stk. 6, artikel 8aa, stk. 3, artikel 8ab, stk. 14, artikel 8ac, stk. 2, og artikel 8ad, stk. 3. Skattenummeret skal angives, selv hvis det ikke specifikt kræves i de nævnte artikler.
Ændring 91
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27c – stk. 2 a (nyt)
Senest i januar 2026 vurderer Kommissionen, om det er ønskeligt at indføre et europæisk skatteregistreringsnummer. Kommissionen kan, hvor det er relevant, forelægge et lovgivningsmæssigt forslag for Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 92
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27d (ny)
15a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 27d
Evaluering
Senest i januar 2026 vurderer Kommissionen, om der er behov for en yderligere styrkelse af effektiviteten og funktionaliteten af den automatiske udveksling af oplysninger og en højnelse af standarden herfor med henblik på at fastsætte, at:
a)  de kategorier af indkomst, der er fastsat i artikel 8, stk. 1, udvides til at omfatte finansielle aktiver, herunder valutahandel, og ikke-finansielle aktiver, såsom fast ejendom, kunst eller smykker, samt nye metoder til at opbevare værdier, såsom frihavne og bankbokse, herunder oplysninger om det endelige reelle ejerskab og kapitalgevinster
b)  listerne over elementer i artikel 8, stk. 3a, udvides til at omfatte oplysninger om det endelige reelle ejerskab og til at bekæmpe omgåelse ved hjælp af et eller flere andre skattemæssige hjemsteder."
Ændring 93
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2025 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2026 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. De meddeler straks Kommissionen disse love og bestemmelser.
Ændring 94
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2
De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2026.
De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2027.
Ændring 95
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i
Direktiv 2011/16/EU
BILAG I – afdeling 1 – punkt A – stk. 1 – litra c
c)  hvorvidt kontoen er en fælles konto, herunder antallet af fælles Kontohavere
c)  hvorvidt kontoen er en fælles konto, herunder antallet af fælles Kontohavere og hver Kontohavers andel
Ændring 96
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. ii a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
BILAG I – afdeling 1 – punkt A – afsnit 7 a (nyt)
iia)  følgende afsnit tilføjes:
"7a. I tilfælde af at det Indberettende finansielle institut ikke har nogen konto, der skal indberettes i henhold til dette direktiv, en nulangivelse, herunder en redegørelse for, hvorfor det finansielle institut ikke indberetter nogen oplysninger."
Ændring 97
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
BILAG I – afdeling I – punkt F a (nyt)
ca)  følgende stykke tilføjes:
"Fa. Hvert Ikkeindberettende finansielt institut indgiver en nulangivelse til den kompetente myndighed i sin medlemsstat, herunder en redegørelse for, hvorfor det finansielle institut ikke indberetter nogen oplysninger, eller oplysninger om, hvilket andet finansielt institut, der indberetter på dets vegne."
Ændring 98
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 1 a – litra a (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
BILAG I – afdeling V – punkt A
1a)  I afdeling V foretages følgende ændringer:
a)  punkt A udgår.
Ændring 99
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 1 a – litra b (nyt)
Direktiv 2011/16/EU
BILAG I – afdeling V – punkt B
b)  punkt B affattes således:
B.  Enhedskonti, der skal undersøges. En Allerede eksisterende enhedskonto, der har en samlet kontosaldo eller værdi, der den 31. december 2015 overstiger et beløb, der er denomineret i hver medlemsstats nationale valuta, og som svarer til 250 000 USD, og en Allerede eksisterende enhedskonto, der ikke den 31. december 2015 overstiger dette beløb, men hvor den samlede kontosaldo eller værdi overstiger dette beløb den sidste dag i et efterfølgende kalenderår, skal undersøges efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D.
"B. Enhedskonti, der skal undersøges. En Allerede eksisterende enhedskonto undersøges efter procedurerne, der er omhandlet i afsnit D."
Ændring 100
Forslag til direktiv
Bilag I – stk. 1 – nr. 4 –litra a
Direktiv 2011/16/EU
Bilag I – afdeling VIII – punkt A – afsnit 6 – litra b
b)  hvis bruttoindkomst hovedsagelig kan tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver eller Indberetningspligtige Kryptoaktiver, hvis Enheden forvaltes af en anden Enhed, som er et Indskudsinstitut, et Forvaltningsinstitut, et Specificeret forsikringsselskab eller en Investeringsenhed som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a).
b)  hvis bruttoindkomst hovedsagelig kan tilskrives investering, geninvestering eller handel med Finansielle aktiver eller Indberetningspligtige Kryptoaktiver, hvis Enheden forvaltes af en anden Enhed, som er et Indskudsinstitut, et Forvaltningsinstitut eller en Investeringsenhed som beskrevet i afsnit A, punkt 6, litra a).
Ændring 101
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Bilag I – afdeling VIII – punkt A – afsnit 10
10.  Udtrykket "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i forordning XXX.
10.  Udtrykket "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 7), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 102
Forslag til direktiv
Bilag 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2011/16/EU
Bilag I – afdeling VIII – punkt A – afsnit 13
13.  Udtrykket "Kryptoaktiv" betyder kryptoaktiver som defineret i forordning XXX.
13.  Udtrykket "Kryptoaktiv" betyder kryptoaktiver som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 5), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 103
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling I – punkt A – afsnit 1
1.  en Enhed, som er godkendt i henhold til forordning XX
1.  en Enhed, som er godkendt i henhold til forordning (EU) 2023/1114
Ændring 104
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling II – punkt B a (nyt)
Ba.  Uanset afsnit A, punkt 1, kræves det ikke, at fødestedet indberettes, medmindre den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyder på anden måde er forpligtet til at indhente og indberette det i henhold til national lovgivning.
Ændring 105
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling II – punkt C
C.   De i punkt 3 anførte oplysninger skal indberettes senest den 31. januar i det kalenderår, som følger efter det år, som oplysningerne vedrører. De første oplysninger indberettes for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2026.
C.  De i punkt 3 anførte oplysninger skal indberettes senest den 31. juli i det kalenderår, som følger efter det år, som oplysningerne vedrører. De første oplysninger indberettes for det relevante kalenderår eller en anden passende indberetningsperiode fra og med den 1. januar 2026.
Ændring 106
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 1
1.  "Kryptoaktiv" betyder et kryptoaktiv som defineret i forordning XXX.
1.  "Kryptoaktiv" betyder kryptoaktiv som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 5), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 107
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 5
5.  "Elektroniske penge" eller "e-penge" betyder elektroniske penge eller e-penge som defineret i direktiv 2009/110/EF. Med henblik på dette direktiv omfatter udtrykket "Elektroniske penge" eller "e-penge" ikke produkter, der er skabt med det ene formål at lette overførslen af midler fra en kunde til en anden person efter kundens instrukser. Et produkt er ikke skabt med det ene formål at lette overførslen af midler, hvis de midler, der er forbundet med et sådant produkt som led i den overførende Enheds sædvanlige forretningsgang opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af instrukser om at foretage overførslen, eller, hvis disse midler i tilfælde af manglende instrukser opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af midlerne.
5.  I dette direktiv forstås ved "Elektroniske penge" eller "e-penge" ethvert kryptoaktiv, der: a) er en digital repræsentation af en enkelt Fiatvaluta, b) udstedes ved modtagelse af midler med henblik på gennemførelse af betalingstransaktioner, c) er repræsenteret ved et krav på udstederen denomineret i samme Fiatvaluta, d) accepteres som betaling af en anden fysisk eller juridisk person end udstederen og e) i henhold til de lovgivningsmæssige krav, som udsteder er underlagt, kan indløses til enhver tid og til pariværdi for samme Fiatvaluta efter anmodning fra indehaveren af produktet. Udtrykket "Elektroniske penge" eller "e-penge" omfatter ikke produkter, der er skabt med det ene formål at lette overførslen af midler fra en kunde til en anden person efter kundens instrukser. Et produkt er ikke skabt med det ene formål at lette overførslen af midler, hvis de midler, der er forbundet med et sådant produkt som led i den overførende Enheds sædvanlige forretningsgang opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af instrukser om at foretage overførslen, eller, hvis disse midler i tilfælde af manglende instrukser opbevares længere end 60 dage efter modtagelsen af midlerne.
Ændring 108
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 6
6.  "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i forordning XXX.
6.  "Elektronisk pengetoken" eller "e-pengetoken" betyder en elektronisk pengetoken eller e-pengetoken som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 7), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 109
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling IV – punkt A – afsnit 7
7.  "Distributed Ledger-teknologi" (DLT) betyder distributed ledger-teknologi eller DLT som defineret i forordning XXX.
7.  "Distributed Ledger-teknologi" (DLT) betyder distributed ledger-teknologi eller DLT som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 110
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling IV – punkt B – afsnit 1
1.  "Kryptoaktivtjenesteudbyder" betyder en Kryptoaktivtjenesteudbyder som defineret i forordning XXX.
1.  "Kryptoaktivtjenesteudbyder" betyder en Kryptoaktivtjenesteudbyder som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 15), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 111
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling IV – punkt B – afsnit 4
4.  "Kryptoaktivtjenester" betyder Kryptoaktivtjenester som defineret i forordning XXX, heriblandt staking og udlån.
4.  "Kryptoaktivtjenester" betyder Kryptoaktivtjenester som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 16), i forordning (EU) 2023/1114.
Ændring 112
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling IV – punkt C – afsnit 4
4.  "Indberetningspligtig Detailbetalingstransaktion" betyder en Overførsel af Indberetningspligtige Kryptoaktiver som modydelse for varer eller tjenester til en værdi på mere end 50 000 EUR.
4.  "Indberetningspligtig Detailbetalingstransaktion" betyder en Overførsel af Indberetningspligtige Kryptoaktiver som modydelse for varer eller tjenester til en værdi på mere end 50 000 USD (eller det tilsvarende beløb i en hvilken som helst anden valuta).
Ændring 113
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling V – punkt A – afsnit 2
2.  Hvis en Kryptoaktivbruger ikke fremlægger de oplysninger, der er påkrævet i henhold til afdeling III, efter to påmindelser efter den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyderes oprindelige anmodning, men ikke før fristen på 60 dage er udløbet, skal de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere forhindre Kryptoaktivbrugeren i at foretage Udvekslingstransaktioner.
2.  Hvis en Kryptoaktivbruger ikke fremlægger de oplysninger, der er påkrævet i henhold til afdeling III, efter to påmindelser efter den Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbyderes oprindelige anmodning, men ikke før fristen på 60 dage er udløbet, skal de Indberettende Kryptoaktivtjenesteudbydere forhindre Kryptoaktivbrugeren i at foretage Udvekslingstransaktioner. En sådan begrænsning skal straks ophæves, efter at de krævede oplysninger er leveret af Kryptoaktivbrugeren.
Ændring 114
Forslag til direktiv
Bilag III
Direktiv 2011/16/EU
Bilag VI – afdeling V – punkt E
Det hjemland i Unionen, som udsteder godkendelsen til Kryptoaktivtjenesteudbyderne i overensstemmelse med forordning XXX, fremsender regelmæssigt og senest den 31. december en liste over alle godkendte Kryptoaktivtjenesteudbydere til den kompetente myndighed.
Det hjemland i Unionen, som udsteder godkendelsen til Kryptoaktivtjenesteudbyderne i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1114, fremsender regelmæssigt og senest den 31. december en liste over alle godkendte Kryptoaktivtjenesteudbydere til den kompetente myndighed.

Ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed
PDF 199kWORD 72k
Europa-Parlamentets afgørelse af 13. september 2023 om ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed (2023/2095(REG))(1)
P9_TA(2023)0316A9-0262/2023

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til formandens skrivelse af 9. marts 2023,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 236 og 237,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A9‑0262/2023),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  vedtager, at disse ændringer træder i kraft den 1. november 2023; vedtager, at ændringer, der tillægger Præsidiet og kvæstorerne beføjelse til at vedtage gennemførelsesbestemmelser, dog er gældende fra den dato, hvor denne afgørelse vedtages;

3.  vedtager, at interesseerklæringer, der er indgivet i henhold til bestemmelser i forretningsordenen, som er i kraft på den dato, hvor denne afgørelse vedtages, forbliver gyldige indtil den 31. december 2023;

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Gældende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 11
Artikel 11
Artikel 11
Medlemmernes økonomiske interesser samt åbenhedsregister
Adfærdsregler vedrørende integritet og gennemsigtighed
1.  Parlamentet fastsætter regler om gennemsigtighed vedrørende medlemmernes økonomiske interesser i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af dets kompetente medlemmers stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden5.
1.  Parlamentet fastsætter adfærdsregler vedrørende integritet og gennemsigtighed i form af en adfærdskodeks, der vedtages med et flertal af dets kompetente medlemmers stemmer og vedføjes som bilag til denne forretningsorden5.
Disse regler må ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
Disse regler må ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
2.  Medlemmerne bør tillægge sig den systematiske praksis kun at mødes med interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret oprettet ved den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister6.
3.  Medlemmerne bør online offentliggøre alle planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale. Uden at det berører artikel 4, stk. 6, i bilag I, skal ordførere, skyggeordførere og udvalgsformænd for hver enkelt betænkning online offentliggøre alle planlagte møder med interesserepræsentanter, der er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale. Præsidiet stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed på Parlamentets websted.
4.  Præsidiet stiller på Parlamentets websted den nødvendige infrastruktur til rådighed på medlemmernes online-side for de medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse, jf. de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil, af, at deres anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
4.  Præsidiet stiller på Parlamentets websted den nødvendige infrastruktur til rådighed på medlemmernes online-side for de medlemmer, der ønsker at offentliggøre en frivillig revision eller bekræftelse, jf. de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil, af, at deres anvendelse af godtgørelsen for generelle udgifter overholder de gældende regler i medlemsstatutten og gennemførelsesbestemmelserne hertil.
5.  Disse regler må ikke på anden måde gøre indgreb i eller begrænse medlemmernes udøvelse af mandatet eller af virksomhed af politisk eller anden art i forbindelse hermed.
6.  Adfærdsregler samt rettigheder og privilegier for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet. Alle tidligere medlemmer behandles ens.
6.  Adfærdsregler vedrørende integritet og gennemsigtighed for tidligere medlemmer fastsættes af Præsidiet.
__________
__________
5 Se bilag I.
5 Se bilag I.
6 Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).
Ændring 2
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 35
Artikel 35
Artikel 35
Tværpolitiske grupper
Tværpolitiske grupper
1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupper af medlemmer med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
1.  De enkelte medlemmer kan oprette tværpolitiske grupper med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
2.  Tværpolitiske grupper og andre uofficielle grupperinger skal handle i fuld åbenhed og må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. De må ikke afholde arrangementer i tredjelande, som falder sammen med et besøg af et officielt parlamentsorgan, herunder en officiel valgobservationsdelegation.
2.  Tværpolitiske grupper skal handle i fuld åbenhed. De må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. De må navnlig ikke bruge Parlamentets navn eller logo. De må ikke afholde arrangementer i tredjelande, som falder sammen med et besøg af et officielt parlamentsorgan, herunder en officiel valgobservationsdelegation.
3.  Når betingelserne i Parlamentets interne regler om oprettelse af sådanne grupperinger er opfyldt, kan en politisk gruppe gøre det nemmere for dem at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.
3.  Når betingelserne i Parlamentets interne regler om oprettelse af tværpolitiske grupper er opfyldt, kan en politisk gruppe gøre det nemmere for dem at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte.
4.  Tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at give oplysning om enhver økonomisk eller materiel støtte (f.eks. sekretariatsstøtte), som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.
4.  Tværpolitiske grupper er forpligtet til årligt at give oplysning om enhver støtte, herunder økonomisk eller materiel støtte, som, hvis den var modtaget af et individuelt medlem, ville være oplysningspligtig i henhold til bilag I.
Andre uofficielle grupperinger er ligeledes forpligtet til inden udgangen af den følgende måned at oplyse om enhver økonomisk eller materiel støtte, som medlemmerne ikke har opgivet individuelt i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til bilag I.
5.  Kun interesserepræsentanter, der er registeret i åbenhedsregistret, må deltage i tværpolitiske gruppers eller andre uofficielle grupperingers aktiviteter arrangeret i Parlamentets lokaler, f.eks. ved at deltage i den tværpolitiske gruppes eller anden officielle grupperings møder eller begivenheder, ved at tilbyde den støtte eller ved at være medvært for dens begivenheder.
5.  Interesserepræsentanter må kun deltage i tværpolitiske gruppers aktiviteter arrangeret i Parlamentets lokaler, f.eks. ved at deltage i den tværpolitiske gruppes møder eller begivenheder, ved at tilbyde den støtte eller ved at være medvært for dens begivenheder, hvis de er opført i åbenhedsregistret oprettet ved den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister14a.
6.  Kvæstorerne fører et register over de i stk. 4 omhandlede givne oplysninger. Kvæstorerne udarbejder de nærmere regler for disse oplysninger og for offentliggørelse heraf på Parlamentets websted.
6.  Kvæstorerne fører et offentligt register over de tværpolitiske grupper og over de i stk. 4 omhandlede givne oplysninger. Præsidiet udarbejder de nærmere regler for dette register og disse oplysninger og for offentliggørelse heraf på Parlamentets websted.
7.  Kvæstorerne sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.
7.  Kvæstorerne sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.
7a.   Hvis denne regel overtrædes, kan kvæstorerne forbyde den tværpolitiske gruppe at bruge Parlamentets faciliteter i en periode, der ikke må overskride resten af valgperioden.
________________
14a Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 35 a (ny)
Artikel 35a
Uofficielle grupperinger
1.   De enkelte medlemmer kan oprette uofficielle grupperinger med henblik på uformelle meningsudvekslinger om specifikke emner på tværs af forskellige politiske grupper, idet der trækkes på medlemmer af Parlamentets forskellige udvalg, og med henblik på at fremme kontakten mellem medlemmerne og civilsamfundet.
2.   Uofficielle grupperinger skal handle i fuld åbenhed. De må ikke deltage i nogen virksomhed, der kan give anledning til forveksling med Parlamentets og dets organers officielle virksomhed. De må navnlig ikke bruge Parlamentets navn eller logo. De må ikke afholde arrangementer i tredjelande, som falder sammen med et besøg af et officielt parlamentsorgan, herunder en officiel valgobservationsdelegation. Medlemmer, der deltager i uofficielle grupperinger, skal proaktivt underrette eksterne dialogpartnere om, at de handler i deres egenskab af enkelte medlemmer.
3.   En politisk gruppe kan gøre det nemmere for uofficielle grupperinger at udøve deres virksomhed ved at yde dem logistisk støtte, undtagen når uofficielle grupperinger vedrører tredjelande, for hvilke der eksisterer en stående interparlamentarisk delegation, jf. artikel 223.
Uofficielle grupperinger vedrørende tredjelande, for hvilke der eksisterer en stående interparlamentarisk delegation, jf. artikel 223, må ikke benytte nogen af Parlamentets faciliteter til at udøve deres virksomhed.
Forbindelsen med tredjelandet kan ligge i den uofficielle grupperings navn eller virksomhed.
4.   Uofficielle grupperinger skal inden udgangen af den efterfølgende måned give oplysning om enhver støtte, herunder økonomisk eller materiel støtte. Såfremt der ikke foreligger en sådan oplysning, skal grupperingens formand eller, hvis grupperingen ikke har nogen formand, et hvilket som helst medlem, der deltager i den, give oplysning om støtten senest ti arbejdsdage efter udløbet af denne frist.
5.   Interesserepræsentanter må kun deltage i uofficielle grupperingers aktiviteter arrangeret i Parlamentets lokaler, f.eks. ved at deltage i den uofficielle grupperings møder eller begivenheder, ved at tilbyde den støtte eller ved at være medvært for dens begivenheder, hvis de er opført i åbenhedsregistret.
6.   Kvæstorerne fører et offentligt register over de i stk. 4 omhandlede oplysninger og over de uofficielle grupperinger, der har indgivet dem. Præsidiet udarbejder de nærmere regler for dette register og disse oplysninger og for offentliggørelse heraf på Parlamentets websted.
7.   Kvæstorerne sikrer en effektiv håndhævelse af denne artikel.
8.   Hvis denne artikel overtrædes, kan kvæstorerne forbyde den uofficielle gruppering at bruge Parlamentets faciliteter i en periode, der ikke må overskride resten af valgperioden.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 123
Artikel 123
Artikel 123
Adgang til Parlamentet
Adgang til Parlamentet
1.  Der udstedes adgangskort til medlemmer, medlemmers assistenter og tredjeparter på grundlag af de regler, som Præsidiet fastsætter. Disse regler regulerer også brug og inddragelse af adgangskort.
1.  Der udstedes adgangskort til medlemmer, tidligere medlemmer, medlemmers assistenter og tredjeparter på grundlag af de regler, som Præsidiet fastsætter. Disse regler regulerer også brug og inddragelse af adgangskort.
2.  Adgangskort udstedes ikke til et medlems medarbejdere, som er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister.
2.  Adgangskort udstedes ikke til et medlems medarbejdere, som er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister.
3.  Enheder, der er optaget i åbenhedsregistret, og deres repræsentanter, der har fået udstedt adgangskort med lang gyldighed til Europa-Parlamentet, skal overholde:
3.  Enheder, der er optaget i åbenhedsregistret, og deres repræsentanter, der har fået udstedt adgangskort med lang gyldighed til Europa-Parlamentet, skal overholde:
–  den adfærdskodeks for registrerede, der er vedføjet den interinstitutionelle aftale
–  den adfærdskodeks for registrerede, der er vedføjet den interinstitutionelle aftale
–  de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved den interinstitutionelle aftale, og
–  de procedurer og andre pligter, der er fastlagt ved den interinstitutionelle aftale, og
–  gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel.
–  gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel.
Uden at dette berører anvendeligheden af de almindelige bestemmelser om inddragelse eller midlertidig deaktivering af adgangskort med lang gyldighed, og medmindre der er tungtvejende argumenter for det modsatte, inddrager eller deaktiverer generalsekretæren med kvæstorernes tilladelse et adgangskort med lang gyldighed, når indehaveren er blevet slettet af åbenhedsregistret for en overtrædelse af adfærdskodeksen for registrerede eller har gjort sig skyldig i en alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i dette stykke eller uden tilstrækkelig begrundelse har afslået at efterkomme en officiel anmodning om fremmøde til en høring eller et udvalgsmøde eller at samarbejde med et undersøgelsesudvalg.
Uden at dette berører anvendeligheden af de almindelige bestemmelser om inddragelse eller midlertidig deaktivering af adgangskort med lang gyldighed, og medmindre der er tungtvejende argumenter for det modsatte, inddrager eller deaktiverer generalsekretæren med kvæstorernes tilladelse et adgangskort med lang gyldighed, når indehaveren er blevet slettet af åbenhedsregistret for en overtrædelse af adfærdskodeksen for registrerede eller har gjort sig skyldig i en alvorlig tilsidesættelse af forpligtelserne i dette stykke eller uden tilstrækkelig begrundelse har afslået at efterkomme en officiel anmodning om fremmøde til en høring eller et udvalgsmøde eller at samarbejde med et undersøgelsesudvalg.
4.  Kvæstorerne kan fastsætte, i hvilken udstrækning den i stk. 3 omhandlede adfærdskodeks er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af den interinstitutionelle aftale.
4.  Kvæstorerne kan fastsætte, i hvilken udstrækning den i stk. 3 omhandlede adfærdskodeks er gældende for personer, der har et adgangskort med lang gyldighed, men ikke er omfattet af den interinstitutionelle aftale.
5.  På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale.
5.  På forslag af generalsekretæren vedtager Præsidiet de nødvendige foranstaltninger til iværksættelse af åbenhedsregistret i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale.
Ændring 5
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 176
Artikel 176
Artikel 176
Sanktioner
Sanktioner
1.  Ved grov overtrædelse af artikel 10, stk. 2-9, træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion over for det pågældende medlem i overensstemmelse med nærværende artikel.
1.  Ved grov overtrædelse af artikel 10, stk. 2-9, artikel 35 eller artikel 35a træffer formanden en begrundet afgørelse om pålæggelse af en passende sanktion over for det pågældende medlem i overensstemmelse med nærværende artikel.
Med hensyn til artikel 10, stk. 3 eller 4, kan formanden vedtage en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, uanset om der tidligere er vedtaget øjeblikkelige forholdsregler som omhandlet i artikel 175 mod det pågældende medlem eller ej.
Med hensyn til artikel 10, stk. 3 eller 4, kan formanden vedtage en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, uanset om der tidligere er vedtaget øjeblikkelige forholdsregler som omhandlet i artikel 175 mod det pågældende medlem eller ej.
Med hensyn til artikel 10, stk. 6, kan formanden kun træffe en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, når det er fastslået, at der er begået chikane, i overensstemmelse med den gældende interne administrative procedure vedrørende chikane og forebyggelse heraf.
Med hensyn til artikel 10, stk. 6, kan formanden kun træffe en begrundet afgørelse i henhold til nærværende artikel, når det er fastslået, at der er begået chikane, i overensstemmelse med den gældende interne administrative procedure vedrørende chikane og forebyggelse heraf.
Formanden kan pålægge et medlem en sanktion i de tilfælde, hvor denne forretningsorden eller en afgørelse truffet af Præsidiet i henhold til artikel 25 foreskriver anvendelse af nærværende artikel.
1a.   Formanden kan også pålægge et medlem en sanktion i de tilfælde, hvor denne forretningsorden, herunder adfærdskodeksen for medlemmer vedrørende integritet og gennemsigtighed32a, eller en afgørelse truffet af Præsidiet i henhold til artikel 25 foreskriver anvendelse af nærværende artikel.
2.  Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. Formanden kan i stedet beslutte at indkalde til en mundtlig høring, hvis dette er mere hensigtsmæssigt.
2.  Det pågældende medlem opfordres af formanden til at forelægge skriftlige bemærkninger, inden afgørelsen vedtages. Formanden kan i stedet beslutte at indkalde til en mundtlig høring, hvis dette er mere hensigtsmæssigt.
Afgørelsen om pålæggelse af en sanktion meddeles det pågældende medlem gennem et anbefalet brev eller i hastetilfælde gennem betjentene.
Afgørelsen om pålæggelse af en sanktion meddeles det pågældende medlem.
Efter at det pågældende medlem er blevet underrettet om denne afgørelse, meddeles enhver sanktion, der er pålagt et medlem, af formanden i Parlamentet. Formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.
Når sanktionen er endelig, meddeles den af formanden i Parlamentet. Formændene for de organer, udvalg og delegationer, medlemmet tilhører, får meddelelse herom.
Når sanktionen er endelig, offentliggøres den på et synligt sted på Parlamentets websted og forbliver der i resten af valgperioden.
Den pålagte sanktion offentliggøres på et synligt sted på Parlamentets websted og på medlemmets side på Parlamentets websted.
3.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er. Der tages ligeledes i givet fald hensyn til, om Parlamentets værdighed og omdømme har lidt skade.
3.  Ved vurderingen af den konstaterede adfærd tages der hensyn til dens lejlighedsvise, gentagne eller permanente karakter og til, hvor alvorlig den er. Der tages ligeledes i givet fald hensyn til, om Parlamentets værdighed og omdømme har lidt skade.
4.  Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af følgende forholdsregler:
4.  Den pålagte sanktion skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af følgende forholdsregler:
a)  irettesættelse
a)  irettesættelse
aa)  forbud mod at repræsentere Parlamentet i en interparlamentarisk delegation, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i op til et år
ab)  i tilfælde af overtrædelse af fortrolighedsforpligtelserne, en begrænsning af rettighederne til at få adgang til fortrolige eller klassificerede oplysninger i op til et år
b)  fratagelse af retten til dagpenge i to til tredive dage
b)  fratagelse af retten til dagpenge i to til tres dage
c)  midlertidig, hel eller delvis udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på to til tredive mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af at adfærdsreglerne nøje overholdes
c)  midlertidig, hel eller delvis udelukkelse fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i en periode på to til tres mødedage i Parlamentet eller i et af dets organer, udvalg eller delegationer, uden at det berører stemmeretten på plenarmødet, men på betingelse af at adfærdsreglerne nøje overholdes
d)  forbud mod at repræsentere Parlamentet i et blandet parlamentarisk udvalg, en interparlamentarisk konference eller noget interinstitutionelt forum i op til et år
e)  i tilfælde af overtrædelse af fortrolighedsforpligtelserne, en begrænsning af rettighederne til at få adgang til fortrolige eller klassificerede oplysninger i op til et år.
5.  Foranstaltningerne i stk. 4, litra b)-e), kan fordobles i tilfælde af gentagne overtrædelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 175, stk. 3.
5.  Foranstaltningerne i stk. 4, litra aa)-c), kan fordobles i tilfælde af gentagne overtrædelser, eller hvis medlemmet nægter at efterkomme en foranstaltning truffet efter artikel 175, stk. 3.
6.  Formanden kan endvidere forelægge et forslag for Formandskonferencen om udelukkelse eller fjernelse af medlemmet fra et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet, i overensstemmelse med proceduren fastlagt i artikel 21.
6.  Formanden kan endvidere forelægge et forslag for Formandskonferencen om udelukkelse eller fjernelse af medlemmet fra et eller flere hverv, som medlemmet varetager i Parlamentet, i overensstemmelse med proceduren fastlagt i artikel 21.
6a.   Formanden træffer afgørelse om sanktionernes offentliggørelsesperiode og tager hensyn til, at den minimale offentliggørelsesperiode er som følger, uanset om det pågældende medlems mandat er ophørt:
–  to år for de sanktioner, der er omhandlet i stk. 4, litra a), aa) og ab)
–  tre år for de sanktioner, der er omhandlet i stk. 4, litra b) og c).
I tilfælde af mindre overtrædelser kan formanden dog træffe afgørelse om en kortere offentliggørelsesperiode.
________________
32a Se bilag I.
Ændring 6
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – titel
BILAG I
BILAG I
ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER
ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE INTEGRITET OG GENNEMSIGTIGHED
Ændring 7
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 1
Artikel 1
Artikel 1
Vejledende principper
Vejledende principper
Under udførelsen af deres opgaver:
Under udførelsen af deres opgaver:
a)  lader Europa-Parlamentets medlemmer sig inspirere af, og handler i overensstemmelse med, følgende generelle adfærdsprincipper: upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme
a)  lader Europa-Parlamentets medlemmer sig inspirere af, og handler i overensstemmelse med, følgende generelle adfærdsprincipper: upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets værdighed og omdømme
b)  handler Europa-Parlamentets medlemmer udelukkende i almenvellets interesse uden at opnå eller forsøge at opnå nogen direkte eller indirekte økonomisk fordel eller anden ydelse.
b)  handler Europa-Parlamentets medlemmer udelukkende i almenvellets interesse uden at opnå eller forsøge at opnå nogen direkte eller indirekte fordel eller anden ydelse.
Ændring 8
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 2
Artikel 2
Artikel 2
Medlemmernes vigtigste forpligtelser
Medlemmernes vigtigste forpligtelser
Europa-Parlamentets medlemmer er under udøvelsen af deres mandat forpligtet til:
Europa-Parlamentets medlemmer er under udøvelsen af deres mandat forpligtet til:
a)  ikke at indgå nogen som helst aftale om at handle eller stemme til fordel for en fysisk eller juridisk tredjepart, hvis dette kan kompromittere deres stemmefrihed i henhold til artikel 6 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 2 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer
a)  ikke at indgå nogen som helst aftale om at handle eller stemme til fordel for en fysisk eller juridisk tredjepart, hvis dette kan kompromittere deres stemmefrihed i henhold til artikel 6 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet og artikel 2 i statutten for Europa-Parlamentets medlemmer
b)  ikke at anmode om, acceptere eller modtage nogen som helst direkte eller indirekte fordel eller anden ydelse hverken kontant eller i naturalier til gengæld for en specifik adfærd inden for rammerne af deres parlamentariske arbejde og omhyggeligt at undgå enhver situation, der på nogen måde kan fremstå som et udtryk for korruption eller utilbørlig påvirkning.
b)  ikke at anmode om, acceptere eller modtage nogen som helst direkte eller indirekte fordel eller anden ydelse, herunder kontant eller i naturalier, til gengæld for en specifik adfærd inden for rammerne af deres parlamentariske arbejde og omhyggeligt at undgå enhver situation, der på nogen måde kan fremstå som et udtryk for korruption eller utilbørlig påvirkning.
c)  ikke i erhvervsmæssigt øjemed at engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces.
c)  ikke at engagere sig i betalt lobbyvirksomhed, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces.
Ændring 9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 3
Artikel 3
Artikel 3
Interessekonflikter
Interessekonflikter
1.   Der foreligger en interessekonflikt, når et medlem af Europa-Parlamentet har en personlig interesse, som på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af den pågældendes mandat. Der er ikke tale om en interessekonflikt, når medlemmet opnår en fordel udelukkende i kraft af sit tilhørsforhold til befolkningen som helhed eller til en bred personkategori.
1.   Der foreligger en interessekonflikt, når et medlem af Europa-Parlamentet i udøvelsen af sit mandat i almenvellets interesse på utilbørlig vis kan påvirkes af årsager, der involverer medlemmets familie, følelsesliv, økonomiske interesser eller enhver anden direkte eller indirekte privat interesse.
Der er ikke tale om en interessekonflikt, når medlemmet opnår en fordel udelukkende i kraft af sit tilhørsforhold til befolkningen som helhed eller til en bred personkategori.
2.   Ethvert medlem, der mener at befinde sig i en interessekonflikt, træffer omgående de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe dette forhold i overensstemmelse med principperne og bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Hvis medlemmet er ude af stand til at løse interessekonflikten, gør vedkommende skriftligt formanden opmærksom på dette. I tvivlstilfælde kan medlemmet anmode om en fortrolig udtalelse fra det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, der nedsættes i henhold til artikel 7.
2.  Medlemmerne gør enhver rimelig indsats for at opdage interessekonflikter.
Et medlem, der bliver klar over, at vedkommende befinder sig i en interessekonflikt, bestræber sig omgående at løse den. Hvis medlemmet er ude af stand til at løse den, sikrer vedkommende, at den pågældende private interesse oplyses i overensstemmelse med artikel 4.
3.   Uden at dette berører stk. 2, giver medlemmerne, inden de udtaler sig eller stemmer på plenarmødet eller i Parlamentets organer, eller når de foreslås som ordførere, offentligt meddelelse om enhver faktisk eller potentiel interessekonflikt i relation til det spørgsmål, der behandles, når denne interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 4. Denne meddelelse gives skriftligt eller mundtligt til formanden under de pågældende forhandlinger i Parlamentet.
3.  Uden at dette berører stk. 2, giver medlemmerne, inden de udtaler sig eller stemmer på plenarmødet eller i Parlamentets organer, offentligt meddelelse om enhver interessekonflikt i relation til det spørgsmål, der behandles, når denne interessekonflikt ikke tydeligt fremgår af de oplysninger, der er afgivet i henhold til artikel 4. Denne meddelelse gives mundtligt ved at tage ordet under det pågældende møde.
3a.   Før et medlem påtager sig hvervet som næstformand, kvæstor, formand eller næstformand for et udvalg eller en delegation, indgiver medlemmet en erklæring om, hvorvidt vedkommende er klar over at befinde sig i en interessekonflikt med hensyn til dette hvervs ansvarsområder eller ej.
Hvis medlemmet er klar over at befinde sig i en sådan interessekonflikt, beskriver vedkommende konflikten i denne erklæring. I så fald kan medlemmet kun påtage sig hvervet, hvis det respektive organ beslutter, at interessekonflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse.
Hvis en sådan interessekonflikt opstår under udøvelsen af det pågældende hverv, indgiver medlemmet en erklæring, som beskriver denne konflikt, og afholder sig fra at udøve sit ansvar med hensyn til denne konfliktsituation, medmindre det respektive organ beslutter, at interessekonflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse.
3b.   Et medlem, der foreslås som ordfører eller skyggeordfører eller som deltager i en officiel delegation eller i interinstitutionelle forhandlinger, skal indgive en erklæring om, hvorvidt vedkommende er klar over at befinde sig i en interessekonflikt med hensyn til henholdsvis betænkningen eller udtalelsen eller den pågældende delegation eller de pågældende forhandlinger eller ej. Hvis medlemmet er klar over at befinde sig i en sådan interessekonflikt, beskriver vedkommende konflikten i denne erklæring.
Hvis det medlem, der er foreslået som ordfører, erklærer, at vedkommende befinder sig i en interessekonflikt, kan det respektive udvalg med et flertal af de afgivne stemmer træffe afgørelse om, at medlemmet alligevel kan udpeges til ordfører med den begrundelse, at konflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse.
Hvis det medlem, der er foreslået som skyggeordfører, eller som deltager i en officiel delegation eller i interinstitutionelle forhandlinger, erklærer, at vedkommende befinder sig i en interessekonflikt, kan den respektive politiske gruppe træffe afgørelse om, at medlemmet alligevel kan udpeges til skyggeordfører eller deltager i en officiel delegation eller i interinstitutionelle forhandlinger med den begrundelse, at konflikten ikke hindrer medlemmet i at udøve sit mandat i almenvellets interesse. Det respektive organ kan dog modsætte sig denne udpegning med et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer.
3c.   Præsidiet udarbejder formularen til de erklæringer, der er nævnt i nærværende artikels stk. 3a og 3b i henhold til artikel 9. Sådanne erklæringer offentliggøres på medlemmernes onlineside på Parlamentets websted.
Ændring 10
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 4
Artikel 4
Artikel 4
Erklæring fra medlemmerne
Erklæring om private interesser
1.  Af hensyn til gennemsigtigheden afgiver Europa-Parlamentets medlemmer på deres personlige ansvar en erklæring om økonomiske interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, inden for 30 dage efter deres indtræden i Parlamentet) ved hjælp af den formular, som Præsidiet vedtager i henhold til artikel 9. De underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, senest ved udgangen af den måned, der følger efter denne ændring.
1.  Af hensyn til gennemsigtigheden og ansvarligheden indgiver Europa-Parlamentets medlemmer en erklæring om private interesser til formanden inden udløbet af den første mødeperiode efter valget til Europa-Parlamentet (eller, i løbet af valgperioden, inden for 30 kalenderdage efter deres indtræden i Parlamentet) ved hjælp af den formular, som Præsidiet udarbejder i henhold til artikel 9. De underretter formanden om enhver ændring, der har konsekvenser for deres erklæring, senest ved udgangen af den måned, der følger efter denne ændring.
2.  Erklæringen om økonomiske interesser skal indeholde nøjagtige oplysninger om følgende:
2.  Erklæringen om private interesser skal indeholde detaljerede og nøjagtige oplysninger om følgende:
a)  medlemmets erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for medlemmets indtræden i Parlamentet samt vedkommendes deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person
a)  medlemmets erhvervsarbejde i de sidste tre år forud for indtræden i Parlamentet samt deltagelse i det samme tidsrum i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person
b)  vederlag modtaget for udøvelse af et mandat i et andet parlament
c)  enhver aflønnet regelmæssig aktivitet, som medlemmet udfører sideløbende med udøvelsen af sit mandat, uanset om det sker som lønmodtager eller selvstændig
c)  enhver aflønnet aktivitet, som udføres sideløbende med udøvelsen af medlemmets mandat, herunder enhedens navn samt aktivitetens område og karakter, hvis det samlede vederlag for alle medlemmets eksterne aktiviteter overstiger 5 000 EUR brutto pr. kalenderår
d)   deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form for ekstern virksomhed, uanset om det sker mod vederlag eller ej
d)  deltagelse i ledelsen eller bestyrelsen for erhvervsvirksomheder, ikke-statslige organisationer, foreninger eller enhver anden form for organ med status som juridisk person eller udøvelse af enhver anden form for ekstern virksomhed
e)  enhver form for lejlighedsvis aflønnet ekstern virksomhed (herunder forfatter-, foredrags- eller konsulentvirksomhed), hvis det samlede vederlag for hele medlemmets lejlighedsvis aflønnede virksomhed overstiger 5 000 EUR pr. kalenderår
f)  enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender
f)  enhver deltagelse i en virksomhed eller et partnerskab, når dette kan få konsekvenser for den offentlige politik, eller når denne deltagelse giver medlemmet væsentlig indflydelse på det pågældende foretagendes anliggender
g)  enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet
g)  enhver støtte i form af penge, personale eller materiale, som medlemmet modtager ud over midlerne fra Parlamentet i forbindelse med sine politiske aktiviteter fra tredjeparter, med angivelse af disses identitet
h)  enhver anden form for økonomisk interesse, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat.
h)  enhver direkte eller indirekte privat interesse, jf. artikel 3, stk. 1, som kan påvirke udøvelsen af medlemmets mandat, og som ikke er omhandlet i litra a)-g).
For hvert litra der skal opgives, jf. første afsnit, angiver medlemmet i påkommende tilfælde, om det er aflønnet eller ej; for litra a), c), d), e) og f), angiver medlemmet også en af følgende indtægtskategorier:
2a.   For hvert litra der skal opgives, jf. stk. 2, angiver medlemmet i påkommende tilfælde, om det giver indtægter eller andre fordele eller ej.
Hvis det giver indtægter, angiver medlemmet også for hvert separat litra denne indtægts respektive beløb, og, hvor det er relevant, dens hyppighed. Karakteren af andre fordele beskrives.
–  ulønnet
–  fra 1 til 499 EUR om måneden
–  fra 500 til 1 000 EUR om måneden
–  fra 1 001 til 5 000 EUR om måneden
–  fra 5 001 til 10 000 EUR om måneden
–  over 10 000 EUR om måneden, afrundet til de nærmeste 10 000 EUR.
Enhver indtægt, som medlemmet opgiver under hvert af punkterne i første afsnit, men ikke modtager regelmæssigt, udregnes på årsbasis, divideres med tolv og indplaceres i en af kategorierne i andet afsnit.
3.  De oplysninger, der afgives til formanden i henhold til denne artikel, offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form.
3.  De oplysninger, der afgives til formanden i henhold til stk. 1, 2 og 2a, offentliggøres på Parlamentets websted i en lettilgængelig form.
4.  Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har indgivet sin erklæring om økonomiske interesser.
4.  Et medlem kan ikke vælges til hverv i Parlamentet eller dets organer, udpeges til ordfører eller skyggeordfører eller deltage i en officiel delegation eller interinstitutionelle forhandlinger, hvis den pågældende ikke har indgivet sin erklæring om private interesser.
5.  Hvis formanden modtager oplysninger, der fører ham til at tro, at et medlems erklæring om økonomiske interesser er indholdsmæssigt urigtig eller forældet, kan han høre det rådgivende udvalg, der er omhandlet i artikel 7. Hvis det er relevant, anmoder formanden det pågældende medlem om at berigtige angivelsen inden for ti dage. Præsidiet kan vedtage en afgørelse om anvendelse af afsnit 4, på medlemmer, som ikke følger formandens anmodning om berigtigelse.
5.  Hvis formanden modtager oplysninger, der fører ham til at tro, at et medlems erklæring om private interesser er indholdsmæssigt urigtig eller forældet, anmoder formanden medlemmet om en præcisering. I mangel af en tilfredsstillende præcisering hører formanden det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd, der er oprettet i artikel 7. Hvis det rådgivende udvalg konkluderer, at erklæringen ikke er i overensstemmelse med denne adfærdskodeks, anbefaler det formanden at anmode medlemmet om at berigtige sin erklæring. Hvis formanden under hensyntagen til denne anbefaling konkluderer, at medlemmet har overtrådt denne adfærdskodeks, anmoder formanden det pågældende medlem om at berigtige angivelsen inden for 15 kalenderdage. Hvis et medlem ikke følger denne anmodning om berigtigelse, træffer formanden en begrundet afgørelse i henhold til artikel 8, stk. 3. Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 177.
6.   Ordførerne kan i begrundelserne til deres betænkninger på frivillig basis anføre eksterne interesser, som er blevet hørt om spørgsmål vedrørende betænkningens emne56.
__________
56 Se Præsidiets afgørelse af 12. september 2016 om gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om åbenhedsregistret.
Ændring 11
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Erklæring om aktiver
Medlemmerne erklærer deres aktiver og passiver i starten og slutningen af alle embedsperioder. Præsidiet udarbejder listen over de kategorier af aktiver og passiver, der skal erklæres, samt formularen til angivelsen. Sådanne erklæringer indgives til formanden og er kun tilgængelige for de relevante myndigheder, uden at det berører national lovgivning.
Ændring 12
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Gaver eller tilsvarende begunstigelser
Gaver eller tilsvarende begunstigelser
1.   Europa-Parlamentets medlemmer må ikke under udførelsen af deres opgaver acceptere gaver eller tilsvarende begunstigelser, medmindre sådanne gaver eller begunstigelser har en skønsmæssig værdi på under 150 EUR og gives som udtryk for høflighed, eller såfremt de modtager sådanne gaver eller begunstigelser som udtryk for høflighed, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder.
1.   Europa-Parlamentets medlemmer må ikke i deres egenskab af medlemmer acceptere gaver eller tilsvarende begunstigelser, medmindre sådanne gaver eller begunstigelser har en skønsmæssig værdi på under 150 EUR og gives som udtryk for høflighed, eller såfremt de modtager sådanne gaver eller begunstigelser som udtryk for høflighed, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder.
2.   Enhver gave, der gives til medlemmerne, jf. stk. 1, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, overdrages til formanden og behandles i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
2.   Enhver gave med en skønsmæssig værdi på over 150 EUR, der gives til et medlem, jf. stk. 1, når medlemmet repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, overdrages til formanden og behandles i overensstemmelse med de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
3.   Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelser af medlemmernes rejse-, hotel- og opholdsudgifter eller på tredjeparters direkte afholdelse af sådanne udgifter, hvis medlemmerne efter indbydelse og under udførelsen af deres opgaver deltager i en begivenhed arrangeret af tredjeparter.
3.   Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på godtgørelser af medlemmernes rejse-, hotel- og opholdsudgifter eller på tredjeparters direkte afholdelse af sådanne udgifter helt eller delvist, hvis medlemmerne efter indbydelse og under udførelsen af deres opgaver deltager i en begivenhed arrangeret af tredjeparter. Medlemmerne underretter formanden om deres deltagelse i sådanne begivenheder og giver denne de nødvendige oplysninger i henhold til de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
Den nærmere rækkevidde af bestemmelserne i dette stykke, navnlig reglerne om sikring af gennemsigtighed, præciseres i de gennemførelsesforanstaltninger, som Præsidiet fastsætter i henhold til artikel 9.
Ændring 13
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 5 a (ny)
Artikel 5a
Offentliggørelse af møder
1.   Medlemmerne bør kun mødes med interesserepræsentanter, der er opført i åbenhedsregistret oprettet ved den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister56a.
2.   Medlemmerne offentliggør online alle planlagte møder, som vedrører Parlamentets arbejde
a)  med interesserepræsentanter, der er omfattet af anvendelsesområdet for den interinstitutionelle aftale om et obligatorisk åbenhedsregister, eller
b)  med repræsentanter for offentlige myndigheder i tredjelande, herunder deres diplomatiske missioner og ambassader.
3.   Forpligtelsen i stk. 2 finder anvendelse på møder, som medlemmet deltager i, eller som medlemmets parlamentariske assistenter deltager i på medlemmets vegne.
4.   Uanset stk. 2 må medlemmerne ikke offentliggøre et møde, hvis offentliggørelsen heraf ville bringe en persons liv, fysiske integritet eller frihed i fare, og de kan beslutte ikke at offentliggøre et møde, hvis der er andre tvingende grunde til at bevare fortroligheden. Sådanne møder meddeles i stedet til formanden, som holder denne oplysning fortrolig eller træffer afgørelse om en anonymiseret eller forsinket offentliggørelse. Præsidiet fastsætter betingelserne for, at formanden kan offentliggøre en sådan meddelelse.
5.   Præsidiet stiller den nødvendige infrastruktur til rådighed på Parlamentets websted.
6.   Artikel 4, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.
________________
56a Interinstitutionel aftale af 20. maj 2021 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om et obligatorisk åbenhedsregister (EUT L 207 af 11.6.2021, s. 1).
Ændring 14
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 5 b (ny)
Artikel 5b
Erklæring om input
Uden at det berører kravet om at offentliggøre møder i henhold til artikel 5a, angiver ordførerne, hvilke enheder eller personer de har fået input fra om forhold, der vedrører sagens emne, i et bilag til deres betænkning eller udtalelse. Artikel 5a, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.
Ændring 15
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 6
Artikel 6
Artikel 6
Tidligere medlemmers aktiviteter
Tidligere medlemmers aktiviteter
Tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, der i erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i lobbyvirksomhed eller repræsentation, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces, bør underrette Europa-Parlamentet herom og kan ikke under hele dette engagements varighed påberåbe sig de rettigheder, som er tildelt tidligere medlemmer i henhold til de af Præsidiet fastsatte regler57.
Tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet, der i erhvervsmæssigt øjemed engagerer sig i lobbyvirksomhed eller repræsentation, som står i direkte forbindelse med Unionens beslutningsproces, bør underrette Europa-Parlamentet herom og kan ikke under hele dette engagements varighed påberåbe sig de rettigheder, som er tildelt tidligere medlemmer i henhold til de af Præsidiet fastsatte regler57.
Medlemmerne må ikke engagere sig med tidligere medlemmer, hvis mandat ophørte mindre end seks måneder forinden, og som falder ind under de kategorier af personer, der er omhandlet i artikel 5a, stk. 2, i nogen aktiviteter, der kunne give de tidligere medlemmer mulighed for at påvirke formuleringen eller gennemførelsen af politik eller lovgivning eller Parlamentets beslutningsprocesser.
__________
__________
57 Præsidiets afgørelse af 12. april 1999 om regulativ om tidligere EP-medlemmers rettigheder.
57 Præsidiets afgørelse af 17. april 2023 om tidligere medlemmer af Europa-Parlamentet.
Ændring 16 + 21cp7 + 25cp2-5 + 25cp9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 7
Artikel 7
Artikel 7
Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd
Det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd
1.  Der nedsættes et rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd (herefter benævnt "det rådgivende udvalg").
1.  Der nedsættes et rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd (herefter benævnt "det rådgivende udvalg").
2.  Det rådgivende udvalg består af fem medlemmer, der udpeges af formanden ved begyndelsen af hans embedsperiode blandt medlemmerne af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Retsudvalget under hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt.
2.  Det rådgivende udvalg består af otte nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet, der udpeges af formanden ved begyndelsen af hans embedsperiode under hensyntagen til de pågældende medlemmers erfaring og den politiske ligevægt samt en ligelig kønsfordeling.
Medlemmerne af det rådgivende udvalg varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen.
Formandskabet roterer hver sjette måned blandt medlemmerne af det rådgivende udvalg.
3.   Formanden udpeger ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg.
3.   Formanden udpeger ligeledes, ved begyndelsen af sin embedsperiode, reservemedlemmer til det rådgivende udvalg, dvs. et medlem for hver politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg.
Fremsættes der påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et medlem af en politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg, bliver det relevante reservemedlem det sjette fuldgyldige medlem af det rådgivende udvalg i forbindelse med behandlingen af den påståede overtrædelse.
Fremsættes der påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et medlem af en politisk gruppe, som ikke er repræsenteret i det rådgivende udvalg, eller i tilfælde af en anmodning vedrørende et sådant medlem i henhold til stk. 4, bliver det relevante reservemedlem det niende fuldgyldige medlem af det rådgivende udvalg.
3a.   Fremsættes der påstand om, at denne adfærdskodeks er blevet overtrådt af et fast medlem eller et reservemedlem i det rådgivende udvalg, må det pågældende faste medlem eller reservemedlem ikke deltage i det rådgivende udvalgs arbejde om denne påståede overtrædelse.
4.  Det rådgivende udvalg giver, i fortrolighed og inden for en frist på 30 kalenderdage, ethvert medlem, som anmoder herom, retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i denne adfærdskodeks. Medlemmet har ret til at forlade sig på disse retningslinjer.
4.  Det rådgivende udvalg giver, i fortrolighed og inden for en frist på 30 kalenderdage, ethvert medlem, som anmoder herom, retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af bestemmelserne i denne adfærdskodeks, navnlig med hensyn til interessekonflikter. Medlemmet har ret til at forlade sig på disse retningslinjer.
Efter anmodning fra formanden vurderer det rådgivende udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af denne adfærdskodeks og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.
Efter anmodning fra formanden vurderer det rådgivende udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af denne adfærdskodeks og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.
Det rådgivende udvalg overvåger proaktivt medlemmernes overholdelse af denne adfærdskodeks og dens gennemførelsesbestemmelser. Det underretter formanden om eventuelle overtrædelser af disse bestemmelser.
Påståede overtrædelser af denne adfærdskodeks kan indberettes direkte til det rådgivende udvalg, som kan vurdere dem og rådgive formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes. Præsidiet kan vedtage regler for den procedure, der skal anvendes til at indberette påståede overtrædelser.
5.  Det rådgivende udvalg kan, efter høring af formanden, anmode om rådgivning fra eksterne eksperter.
5.  Det rådgivende udvalg kan anmode om rådgivning fra eksterne eksperter i fuld fortrolighed.
6.  Det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter.
6.  Det rådgivende udvalg offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter og gør jævnligt medlemmerne opmærksomme på denne adfærdskodeks og dens gennemførelsesbestemmelser.
Ændring 17
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 8
Artikel 8
Artikel 8
Procedure i tilfælde af eventuelle overtrædelser af adfærdskodeksen
Procedure i tilfælde af påståede overtrædelser af denne adfærdskodeks
1.   Når der er grund til at formode, at et medlem af Europa-Parlamentet kan have overtrådt denne adfærdskodeks, skal formanden undtagen i åbenlyst chikanerende tilfælde forelægge sagen for det rådgivende udvalg.
1.   Når der er grund til at tro, at et medlem af Europa-Parlamentet kan have overtrådt denne adfærdskodeks, skal formanden forelægge sagen for det rådgivende udvalg.
2.   Det rådgivende udvalg undersøger omstændighederne omkring den påståede overtrædelse og kan i den forbindelse høre det pågældende medlem. Det giver på grundlag af sine konklusioner en henstilling til formanden om en eventuel afgørelse.
2.   Det rådgivende udvalg undersøger omstændighederne omkring den påståede overtrædelse og kan i den forbindelse høre det pågældende medlem. Det giver på grundlag af sine konklusioner en henstilling til formanden, herunder, hvis relevant, en sanktion, der kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 176, stk. 4, 5 og 6.
Fremsættes der påstand om, at adfærdskodeksen er blevet overtrådt af et fast medlem eller et reservemedlem i det rådgivende udvalg, afholder det pågældende medlem eller reservemedlem sig fra at deltage i det rådgivende udvalgs arbejde om denne påståede overtrædelse.
3.   Konkluderer formanden under hensyntagen til denne henstilling og efter at have opfordret det pågældende medlem til at forelægge skriftlige bemærkninger, at det pågældende medlem har overtrådt adfærdskodeksen, træffer han en begrundet afgørelse om fastsættelse af en sanktion. Formanden underretter medlemmet om den begrundede afgørelse.
3.   Konkluderer formanden under hensyntagen til denne henstilling og efter at have opfordret det pågældende medlem til at forelægge skriftlige bemærkninger, at det pågældende medlem har overtrådt denne adfærdskodeks, træffer han en begrundet afgørelse om pålæggelse af en sanktion. Formanden underretter medlemmet om den begrundede afgørelse.
Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 176, stk. 4-6.
Den pålagte sanktion kan omfatte en eller flere af de forholdsregler, der er opregnet i forretningsordenens artikel 176, stk. 4, 5 og 6.
4.   Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 177.
4.   Det pågældende medlem har adgang til de interne klagemuligheder, der er defineret i forretningsordenens artikel 177.
4a.   Formanden forelægger også systematiske, alvorlige eller gentagne tilfælde af manglende overholdelse af offentliggørelsesforpligtelserne i denne adfærdskodeks for det rådgivende udvalg.
Ændring 18
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag I – artikel 9
Artikel 9
Artikel 9
Gennemførelse
Gennemførelse
Præsidiet vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne adfærdskodeks, herunder en kontrolprocedure, og foretager om nødvendigt en ajourføring af de beløb, der er angivet i artikel 4 og 5.
Præsidiet vedtager gennemførelsesbestemmelser til denne adfærdskodeks, herunder en procedure til kontrol af overholdelsen og kurser for medlemmerne.
Præsidiet kan stille forslag om revision af denne adfærdskodeks.
Præsidiet kan stille forslag om en revision af denne adfærdskodeks.

(1)* Henvisninger til 'cp' i overskrifterne til vedtagne ændringer skal forstås som den tilsvarende del af disse ændringer.


Et nødinstrument for det indre marked
PDF 401kWORD 169k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. september 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et nødinstrument for det indre marked og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Titel
Forslag til
Forslag til
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
om oprettelse af et nødinstrument for det indre marked og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98
om fastlæggelse af en ramme for foranstaltninger vedrørende nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed (forordningen om nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed) og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98
(EØS-relevant tekst)
(EØS-relevant tekst)
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Tidligere kriser, navnlig de første dage af covid-19-pandemien, har vist, at det indre marked (og dets forsyningskæder) kan blive hårdt ramt af sådanne kriser, og at passende krisestyringsværktøjer og koordineringsmekanismer enten mangler, ikke dækker alle aspekter af det indre marked eller ikke giver mulighed for en rettidig respons på sådanne virkninger.
(1)  Tidligere kriser, navnlig de første dage af covid-19-pandemien, har vist, at det indre marked kan blive hårdt ramt, og at passende krisestyringsværktøjer og koordineringsmekanismer enten mangler, ikke dækker alle aspekter af det indre marked eller ikke giver mulighed for en rettidig og effektiv respons på sådanne kriser.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  Unionen var ikke tilstrækkeligt forberedt til at sikre effektiv fremstilling, indkøb og distribution af kriserelevante ikkemedicinske varer såsom personlige værnemidler, navnlig i den tidlige fase af covid-19-pandemien, og de ad hoc-foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at genoprette det indre markeds funktion og for at sikre tilgængeligheden af kriserelevante ikkemedicinske varer under covid-19-pandemien, var nødvendigvis reaktive. Pandemien afslørede også et utilstrækkeligt overblik over produktionskapaciteten i hele Unionen samt sårbarheder i forbindelse med de globale forsyningskæder.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Under covid-19-pandemien havde ukoordinerede foranstaltninger, der begrænsede den frie bevægelighed for personer, en særlig indvirkning på kritiske sektorer, navnlig dem, der er afhængige af mobile arbejdstagere, herunder grænsearbejdere og -pendlere, som i den periode spillede en afgørende rolle med hensyn til at holde Unionens økonomi kørende.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Kommissionens foranstaltninger blev forsinket med flere uger på grund af manglen på beredskabsplanlægningsforanstaltninger på EU-plan og på klarhed over, hvilken del af de nationale myndigheder der skulle kontaktes for at finde hurtige løsninger på indvirkningerne på det indre marked som følge af krisen. Desuden blev det klart, at ukoordinerede restriktive foranstaltninger truffet af medlemsstaterne ville forværre krisens indvirkning på det indre marked yderligere. Det viste sig, at der er behov for ordninger mellem medlemsstaterne og EU-myndighederne med hensyn til beredskabsplanlægning, koordinering på teknisk niveau og samarbejde og informationsudveksling.
(3)  Kommissionens foranstaltninger blev forsinket med flere uger på grund af manglen på beredskabsplanlægningsforanstaltninger på EU-plan og på klarhed over, hvilken national myndighed der skulle kontaktes for at finde hurtige løsninger på indvirkningerne på det indre marked som følge af krisen. Desuden blev det klart, at ukoordinerede restriktive foranstaltninger truffet af medlemsstaterne ville forværre krisens indvirkning på det indre marked yderligere. Det viste sig, at der er behov for ordninger mellem medlemsstaterne og EU-myndighederne med hensyn til beredskabsplanlægning, koordinering på teknisk niveau og samarbejde og informationsudveksling. Det blev derudover tydeligt, at fraværet af effektiv koordinering medlemsstaterne imellem forværrede manglen på varer og skabte flere hindringer for den frie bevægelighed for tjenesteydelser og personer.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Repræsentative organisationer af økonomiske aktører har antydet, at de økonomiske aktører ikke havde tilstrækkelige oplysninger om medlemsstaternes kriseresponsforanstaltninger under pandemien, dels fordi de ikke vidste, hvor de skulle indhente sådanne oplysninger, dels på grund af sprogbegrænsninger og den administrative byrde, der er forbundet med at foretage gentagne undersøgelser i alle medlemsstaterne, navnlig i et lovgivningsmiljø i konstant forandring. Dette forhindrede dem i at træffe informerede forretningsbeslutninger om, i hvilket omfang de kan forlade sig på deres ret til fri bevægelighed eller fortsætte grænseoverskridende forretningsaktiviteter under krisen. Det er nødvendigt at forbedre tilgængeligheden af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på nationalt plan og EU-plan.
(4)  På trods af den indledende mangel på koordinering spillede reglerne for det indre marked imidlertid en central rolle med hensyn til at afbøde krisens negative virkninger og sikre en hurtig genopretning af Unionens økonomi, navnlig idet de forhindrede brugen af uberettigede og uforholdsmæssige nationale restriktioner fra medlemsstaternes side i forbindelse med deres ensidige håndteringer af krisen, og idet de gav et stærkt incitament til at finde fælles løsninger og dermed fremme solidariteten.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 5
(5)  Den seneste tids begivenheder har også fremhævet behovet for, at Unionen er bedre forberedt på mulige fremtidige kriser, navnlig i betragtning af de fortsatte virkninger af klimaændringer og deraf følgende naturkatastrofer samt global økonomisk og geopolitisk ustabilitet. Da det ikke vides, hvilken type kriser der vil kunne opstå næste gang og få alvorlige konsekvenser for det indre marked og dets forsyningskæder i fremtiden, er det nødvendigt at indføre et instrument, som kan anvendes, hvis det indre marked rammes af forskellige kriser.
(5)  Den seneste tids begivenheder har også fremhævet behovet for, at Unionen er bedre forberedt på mulige fremtidige kriser, navnlig i betragtning af de fortsatte virkninger af klimaændringer og deraf følgende naturkatastrofer samt global økonomisk og geopolitisk ustabilitet. Da det ikke vides, hvilken type fremtidige kriser der vil kunne opstå og få alvorlige konsekvenser for det indre marked og dets forsyningskæder, er det nødvendigt at indføre et instrument, som kan anvendes i tilfælde af, at der opstår forskellige kriser, der får indvirkning på det indre marked, og som har en grænseoverskridende virkning.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  En krise kan påvirke det indre marked på to måder: På den ene side kan en krise føre til hindringer for den frie bevægelighed på det indre marked og dermed forstyrre dets normale funktion. På den anden side kan en krise forstærke manglen på kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked. Forordningen bør omhandle begge typer af virkninger på det indre marked.
(6)  En krise kan påvirke det indre marked ved at føre til hindringer for den frie bevægelighed på det indre marked og dermed forstyrre dets normale funktion. En krise kan forværre manglen på kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked. Denne forordning bør imødegå den skadelige indvirkning den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer på det indre marked.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)  Da eventuelle specifikke aspekter af fremtidige kriser, der kan påvirke det indre marked og dets forsyningskæder, er vanskelige at forudsige, bør denne forordning fastlægge en generel ramme for foregribelse, forberedelse, afbødning og minimering af de negative virkninger, som en krise kan have for det indre marked og dets forsyningskæder.
(7)  Da eventuelle specifikke aspekter af fremtidige kriser, der kan påvirke det indre marked og dets forsyningskæder, er vanskelige at forudsige, bør denne forordning fastlægge en generel ramme for foregribelse, forberedelse, afbødning og minimering af de negative virkninger, som en krise kan have for det indre marked og dets forsyningskæder, og for styrkelse af deres modstandsdygtighed.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Den ramme for foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør anvendes på en sammenhængende, gennemsigtig, effektiv, forholdsmæssig og rettidig måde under behørig hensyntagen til behovet for at opretholde vitale samfundsmæssige funktioner, dvs. den offentlige sikkerhed, tryghed, den offentlige orden eller folkesundheden, idet medlemsstaternes ansvar for at beskytte den nationale sikkerhed og deres beføjelse til at beskytte andre væsentlige statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet og opretholdelse af lov og orden, respekteres.
(8)  De foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, bør anvendes på en sammenhængende, gennemsigtig, effektiv, forholdsmæssig og rettidig måde under behørig hensyntagen til behovet for at opretholde vitale samfundsmæssige funktioner, dvs. den offentlige sikkerhed, tryghed, den offentlige orden eller folkesundheden, idet medlemsstaternes ansvar for at beskytte den nationale sikkerhed og deres beføjelse til at beskytte andre væsentlige statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet og opretholdelse af lov og orden, respekteres. Denne forordning bør derfor ikke berøre spørgsmål vedrørende national sikkerhed og nationalt forsvar.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)  Med henblik herpå fastsætter denne forordning:
(9)  Med henblik herpå fastsætter denne forordning de nødvendige midler til at sikre det indre markeds fortsatte funktion, den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, og tilgængeligheden af kriserelevante varer og tjenesteydelser for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder i krisetider.
—  de nødvendige midler til at sikre det indre markeds fortsatte funktion, de virksomheder, der opererer på det indre marked, og dets strategiske forsyningskæder, herunder den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer i krisetider og tilgængeligheden af kriserelevante varer og tjenesteydelser for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder i krisetider
—  et forum for passende koordinering, samarbejde og udveksling af oplysninger og
—  midlerne til rettidig adgang til og tilgængelighed af de oplysninger, der er nødvendige for en målrettet respons og passende markedsadfærd fra virksomhedernes og borgernes side under en krise.
Ændring 12
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)  Hvor det er muligt, bør denne forordning gøre det muligt at foregribe hændelser og kriser på grundlag af igangværende analyser vedrørende strategisk vigtige områder af det indre markeds økonomi og Unionens løbende fremsynsarbejde.
udgår
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Denne forordning bør ikke overlappe den eksisterende ramme for lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger inden for rammerne af EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder forordning (EU) .../... om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler [SCBTH-forordningen (COM(2020)0727)], Rådets forordning (EU) .../... om en ramme for foranstaltninger til sikring af forsyninger af kriserelevante medicinske modforanstaltninger [beredskabsrammeforordning (COM(2021)0577)], forordning (EU) .../... om det udvidede mandat for ECDC [ECDC-forordningen (COM(2020)0726)] og forordning (EU) 2022/123 om EMA's udvidede mandat [EMA-forordningen]. Derfor er lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger, når de er opført på den liste, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1, i beredskabsrammeforordningen, udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde, undtagen i forbindelse med bestemmelserne om fri bevægelighed under nødsituationen på det indre marked, og navnlig dem, der har til formål at genetablere og lette den frie bevægelighed, samt underretningsmekanismen.
(11)  Denne forordning bør ikke overlappe den eksisterende ramme for lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger inden for rammerne af EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder forordning (EU) 2022/123 og forordning (EU) 2022/2371. Derfor er lægemidler, medicinsk udstyr eller andre medicinske modforanstaltninger, der falder ind under deres ansvarsområde, udelukket fra denne forordnings anvendelsesområde, undtagen i forbindelse med bestemmelserne om fri bevægelighed under en nødsituation for det indre marked, og navnlig dem, der har til formål at genetablere og lette den frie bevægelighed, samt underretningsmekanismen.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 12
(12)  Denne forordning bør supplere den integrerede ordning for politisk kriserespons, der forvaltes af Rådet i henhold til Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1993, for så vidt angår dets arbejde med virkninger på det indre marked af tværsektorielle kriser, der kræver politisk beslutningstagning.
(12)  Denne forordning bør supplere de integrerede ordninger for politisk kriserespons, der forvaltes af Rådet i henhold til Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1993, for så vidt angår dets arbejde med virkninger på det indre marked af tværsektorielle kriser, der kræver politisk beslutningstagning.
Ændring 15
Forslag til forordning
Betragtning 16
(16)  For at tage hensyn til den ekstraordinære karakter af og de potentielle vidtrækkende konsekvenser for det indre markeds grundlæggende funktion af en nødsituation for det indre marked bør Rådet undtagelsesvis tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblikaktivering af nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
(16)  Denne forordning bør ikke berøre arbejdsretten eller arbejdsvilkårene, herunder sundheden og sikkerhedenarbejdspladsen, retten til kollektive forhandlinger og arbejdsmarkedsparternes autonomi.
Ændring 16
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  I artikel 21 i TEUF fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De detaljerede betingelser og begrænsninger er fastsat i direktiv 2004/38/EF. I dette direktiv fastsættes de generelle principper, der gælder for disse begrænsninger, og de grunde, der kan anvendes som begrundelse for sådanne foranstaltninger. Disse grunde er hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. I denne forbindelse kan begrænsninger af den frie bevægelighed begrundes, hvis de er forholdsmæssige og ikkediskriminerende. Denne forordning har ikke til formål at fastsætte yderligere grunde til begrænsning af retten til fri bevægelighed for personer ud over dem, der er fastsat i kapitel VI i direktiv 2004/38/EF.
(17)   Hvis de aktiviteter, der skal udføres i henhold til denne forordning, omfatter behandling af personoplysninger, bør en sådan behandling være i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/6791a og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/17251b.
__________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
Ændring 17
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  For så vidt angår foranstaltningerne til genetablering og fremme af den frie bevægelighed for personer og alle andre foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for personer, og som er fastsat i denne forordning, er de baseretartikel 21 i TEUF og supplerer direktiv 2004/38/EF, uden at det berører dets anvendelse i nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger bør ikke føre til, at der gives tilladelse til eller begrundes begrænsninger af den frie bevægelighed i strid med traktaterne eller andre bestemmelser i EU-retten.
(18)  Denne forordning fastsætter rettigheder og forpligtelser for økonomiske aktører, navnlig fysiske eller juridiske personer, herunder enhver midlertidig sammenslutning af virksomheder, der tilbyder produkter eller tjenesteydelser af kritisk betydningmarkedet. Desuden defineres kritiske vigtige områder, som er af systemisk og vital betydning for det indre markeds funktion, navnlig områder med relation til den frie, grænseoverskridende bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer, som f.eks. områder med relation til fødevarer, transport, vedligeholdelse, sundhed eller informationsteknologi.
Ændring 18
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  I artikel 45 i TEUF fastsættes arbejdstagernes ret til fri bevægelighed med de restriktioner og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Denne forordning indeholder bestemmelser, der supplerer de eksisterende foranstaltninger for at styrke den frie bevægelighed for personer, øge gennemsigtigheden og yde administrativ bistand i nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger omfatter oprettelse og tilrådighedsstillelse af de centrale kontaktpunkter for arbejdstagere og deres repræsentanter i medlemsstaterne og på EU-plan i overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning.
(19)  For at sikre et velfungerende indre marked bør der ved denne forordning nedsættes et udvalg for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed ("udvalget"), som skal rådgive Kommissionen for så vidt angår passende foranstaltninger til at foregribe, forebygge eller reagere på virkningerne af en krise. Europa-Parlamentet bør kunne udpege en ekspert som medlem af udvalget. Kommissionen bør indbyde repræsentanter for andre kriserelevante organer på EU-plan som observatører til de relevante møder i udvalget, herunder, hvis det er relevant, repræsentanter for Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Kommissionen bør sikre, at Europa-Parlamentet modtager alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes repræsentanter. Europa-Parlamentet bør ligeledes systematisk have adgang til de møder i udvalget, som medlemsstaternes eksperter indbydes til. EFTA-staternes repræsentanters deltagelse som observatører bør sikres i overensstemmelse med aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og med de bilaterale aftaler mellem Unionen og Det Schweiziske Forbund. Udvalget bør navnlig bistå og rådgive Kommissionen om foranstaltninger, der har indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, med særligt fokus på mobile arbejdstagere, herunder grænsearbejdere og -pendlere.
Ændring 19
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Hvis medlemsstaterne vedtager foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for varer eller personer, varer eller den frie udveksling af tjenesteydelser som forberedelse på og under nødsituationer for det indre marked, bør de begrænse sådanne foranstaltninger til, hvad der er nødvendigt, og fjerne dem, så snart situationen tillader det. Sådanne foranstaltninger bør overholde principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling og bør tage hensyn til den særlige situation i grænseregioner.
(20)   Det er afgørende, at der sikres større gennemsigtighed og ansvarlighed, navnlig i krisetider, i overensstemmelse med de værdier, som Unionen bygger på. Europa-Parlamentet spiller en central rolle med hensyn til at sikre demokratisk ansvarlighed. Denne forordning bør derfor fastsætte regler, der kan styrke dialogen mellem Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende nødsituationer og modstandsdygtighed.
Ændring 20
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)   Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked bør udløse en forpligtelse for medlemsstaterne til at meddele kriserelevante restriktioner for den frie bevægelighed.
(21)   For at sikre effektiv koordinering og udveksling af oplysninger i tilfælde af nødsituationer fastsætter denne forordning en forpligtelse for medlemsstaterne til at udpege centrale forbindelseskontorer, der skal være ansvarlige for kontakten med det centrale forbindelseskontor på EU-plan, som er udpeget af Kommissionen, såvel som med andre medlemsstaters centrale forbindelseskontorer.
Ændring 21
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  Når Kommissionen undersøger, om anmeldte udkast til eller vedtagne foranstaltninger er forenelige med proportionalitetsprincippet, bør den tage behørigt hensyn til udviklingen i krisesituationen og ofte begrænsede oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaterne, når de søger at mindske de nye risici i forbindelse med krisen. Når omstændighederne gør det berettiget og nødvendigt, kan Kommissionen på grundlag af alle tilgængelige oplysninger, herunder specialiserede eller videnskabelige oplysninger, overveje berettigelsen af medlemsstaternes argumenter, der bygger på forsigtighedsprincippet, som begrundelse for at indføre restriktioner for den frie bevægelighed for personer. Det er Kommissionens opgave at sikre, at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med EU-retten og ikke skaber uberettigede hindringer for det indre markeds funktion. Kommissionen bør reagere på medlemsstaternes meddelelser så hurtigt som muligt under hensyntagen til omstændighederne i forbindelse med den pågældende krise og senest inden for de frister, der er fastsat i denne forordning.
(22)   Modstandsdygtighed er afgørende for at sikre, at det indre marked opfylder ét af sine endelige mål om at støtte Unionens økonomi. Denne forordning bør gøre det muligt at foregribe hændelser og kriser på grundlag af igangværende analyser vedrørende kritisk vigtige områder af det indre markeds økonomi og Unionens løbende fremsynsarbejde. For at sikre kriseberedskabet hos alle aktører er det nødvendigt at fastsætte regler om stresstest, der skal gennemføres mindst hvert andet år, og om uddannelse og kriseprotokoller, der involverer ikke blot alle relevante nationale myndigheder, men også interessenter såsom virksomheder, arbejdsmarkedets parter og eksperter. Det er også afgørende, at der fastsættes regler for strategiske reserver af varer af kritisk betydning, så der sikres en korrekt udveksling af oplysninger og ydes støtte til medlemsstaterne med henblik på at bistå dem med at koordinere og strømline deres indsats.
Ændring 22
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  For at sikre, at de specifikke nødforanstaltninger for det indre marked, der er fastsat i denne forordning, kun anvendes, når dette er nødvendigt for at reagere på en særlig nødsituation for det indre marked, bør sådanne foranstaltninger kræve individuel aktivering ved hjælp af Kommissionens gennemførelsesretsakter, som angiver årsagerne til en sådan aktivering og de kriserelevante varer eller tjenesteydelser, på hvilke sådanne foranstaltninger finder anvendelse.
(23)   For at udpege kritiske sektorer bør der fastlægges en metode, der tager højde for specifikke kriterier, nemlig handelsstrømmene, efterspørgslen og udbuddet, koncentrationen af udbuddet, Unionens og den globale fremstillings- og produktionskapacitet i forskellige led i værdikæden og den indbyrdes afhængighed mellem økonomiske aktører.
Ændring 23
Forslag til forordning
Betragtning 24
(24)  For at sikre, at gennemførelsesretsakterne står i et rimeligt forhold til formålet, og at der tages behørigt hensyn til de økonomiske aktørers rolle i krisestyring, bør Kommissionen desuden kun ty til aktivering af nødsituationstilstanden for det indre marked, hvis de økonomiske aktører ikke er i stand til at levere en løsningfrivillig basis inden for en rimelig frist. Det bør i hver enkelt sådan retsakt og i forbindelse med alle særlige aspekter af en krise angives, hvorfor dette er tilfældet.
(24)   Det er vigtigt at kortlægge og overvåge forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning under overvågningstilstanden samt den frie bevægelighed for kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning forud for en nødsituation for det indre marked. For at tage højde for aktiveringen af overvågningstilstanden og de potentielle konsekvenser for et velfungerende indre marked, som dens udløsning vil kunne bevirke, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på aktivering af denne tilstand i henhold til artikel 291, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Overvågningstilstanden bør aktiveres i en periode på højst seks måneder med mulighed for forlængelse af denne varighed under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget. Kommissionen bør forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om sine resultater vedrørende den overvågning, der foretages under overvågningstilstanden, af forsyningskæderne for varer, tjenesteydelser af kritisk betydning, den frie bevægelighed for kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning og fortegnelsen over de mest relevante økonomiske aktører.
Ændring 24
Forslag til forordning
Betragtning 25
(25)  Kommissionen bør kun anvende anmodninger om oplysninger til økonomiske aktører, hvis de oplysninger, der er nødvendige for at reagere hensigtsmæssigt på nødsituationen på det indre marked, såsom oplysninger, der er nødvendige for Kommissionens indkøb på vegne af medlemsstaterne eller skøn over produktionskapaciteten hos producenter af kriserelevante varer, hvis forsyningskæder er blevet afbrudt, ikke kan indhentes fra offentligt tilgængelige kilder eller som følge af frivillige oplysninger.
(25)   Kommissionen bør nøje vurdere alvoren af forstyrrelser af det indre markeds funktion og konsekvenserne af en krise på grundlag af konkret og pålidelig dokumentation og under behørig hensyntagen til kriterierne i denne forordning.
Ændring 25
Forslag til forordning
Betragtning 26
(26)   Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked bør, hvor det er nødvendigt, også udløse anvendelsen af visse kriseresponsprocedurer, som indfører tilpasninger af reglerne for design, fremstilling, overensstemmelsesvurdering og omsætning af varer, der er omfattet af Unionens harmoniserede regler. Disse kriseresponsprocedurer bør gøre det muligt hurtigt at markedsføre produkter, der betegnes som kriserelevante varer, i en nødsituation. Overensstemmelsesvurderingsorganerne bør prioritere overensstemmelsesvurderingen af kriserelevante varer frem for andre igangværende ansøgninger vedrørende andre produkter. På den anden side bør de nationale kompetente myndigheder i tilfælde, hvor der er unødige forsinkelser i overensstemmelsesvurderingsprocedurerne, kunne udstede tilladelser for produkter, der ikke har været underkastet de gældende overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der skal bringes i omsætning på deres respektive marked, forudsat at de opfylder de gældende sikkerhedskrav. Sådanne tilladelser er kun gyldige på den udstedende medlemsstats område og er begrænset til varigheden af nødsituationen for det indre marked. For at lette stigningen i udbuddet af kriserelevante produkter bør der desuden indføres en vis fleksibilitet med hensyn til mekanismen for formodning om overensstemmelse. I forbindelse med en nødsituation for det indre marked bør producenter af kriserelevante varer også kunne forlade sig på nationale og internationale standarder, som giver et beskyttelsesniveau svarende til de harmoniserede europæiske standarder. I tilfælde, hvor sidstnævnte ikke eksisterer, eller hvor det er uforholdsmæssigt vanskeligt at overholde dem på grund af forstyrrelserne af det indre marked, bør Kommissionen kunne udstede fælles tekniske specifikationer med frivillig eller obligatorisk anvendelse med henblik på at stille brugsklare tekniske løsninger til rådighed for fabrikanterne.
(26)   For at tage højde for den ekstraordinære karakter og de potentielle vidtrækkende konsekvenser af aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked, som kan få en negativ indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, og for at sikre passende offentlig kontrol, bør nødsituationstilstanden for det indre marked kun aktiveres ved en lovgivningsmæssig retsakt i form af en afgørelse på forslag af Kommissionen og straks vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab. For at imødekomme behovet for hurtig beslutningstagning i krisetider kan afgørelser om at aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked vedtages ved at gøre brug af hasteprocedurer, eftersom disse procedurer tidligere er blevet anvendt med succes.
Ændring 26
Forslag til forordning
Betragtning 27
(27)  Indførelsen af disse kriserelevante tilpasninger af de relevante sektorspecifikke EU-harmoniserede regler kræver målrettede tilpasninger af følgende 19 sektorspecifikke rammer: Direktiv 2000/14/EF, direktiv 2006/42/EU, direktiv 2010/35/EU, direktiv 2013/29/EU, direktiv 2014/28/EU, direktiv 2014/29/EU, direktiv 2014/30/EU, direktiv 2014/31/EU, direktiv 2014/32/EU, direktiv 2014/33/EU, direktiv 2014/34/EU, direktiv 2014/35/EU, direktiv 2014/53/EU, direktiv 2014/68/EU, forordning (EU) 2016/424, forordning (EU) 2016/425, forordning (EU) 2016/426, forordning (EU) 2019/1009 og forordning (EU) nr. 305/2011. Aktiveringen af nødprocedurerne bør være betinget af, at nødsituationstilstanden for det indre marked aktiveres, og bør begrænses til de produkter, der betegnes som kriserelevante varer.
(27)   Aktiveringen af nødprocedurerne bør være betinget af, at nødsituationstilstanden for det indre marked aktiveres, og bør begrænses til de produkter, der betegnes som kriserelevante varer. Derfor bør aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked, hvor det er nødvendigt, også udløse anvendelsen af visse kriseresponsprocedurer vedrørende design, fremstilling, overensstemmelsesvurdering og omsætning af varer, der er omfattet af Unionens harmoniserede regler eller af de generelle sikkerhedsregler, begrænset til produkter, der er udpeget som kriserelevante varer.
Ændring 27
Forslag til forordning
Betragtning 28
(28)  I tilfælde, hvor der er betydelige risici for det indre markeds funktion, eller hvor der er alvorlig mangel på eller en usædvanlig stor efterspørgsel efter varer af strategisk betydning, kan foranstaltninger på EU-plan, der har til formål at sikre tilgængeligheden af kriserelevante produkter, såsom prioriterede ordrer, vise sig at være nødvendige for at kunne vende tilbage til det indre markeds normale funktion.
(28)   Restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, som medlemsstaterne indfører, bør forbydes, medmindre de er ikkediskriminerende, begrundede og forholdsmæssige. Det bør ikke være muligt at suspendere de grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastsat i traktaten, i krisetider, og medlemsstaterne bør ikke bruge nødsituationen som påskud til at vedtage restriktioner, der går ud over, hvad der fremgår af traktatens bestemmelser. Enhver reaktion på en nødsituation for det indre marked bør nøje overholde sådanne regler samt reglerne i denne forordning. Hvis medlemsstaterne træffer foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for varer eller personer eller den frie udveksling af tjenesteydelser som forberedelse på og under nødsituationer for det indre marked, bør de begrænse sådanne foranstaltninger til, hvad der er nødvendigt, og ophæve dem igen, så snart nødsituationstilstanden deaktiveres, eller inden da, når de ikke længere er nødvendige. Sådanne foranstaltninger bør overholde principperne om proportionalitet og ikkeforskelsbehandling og bør tage højde for den særlige situation i grænseregioner.
Ændring 28
Forslag til forordning
Betragtning 29
(29)  For at udnytte Kommissionens købekraft og forhandlingsposition under overvågningstilstanden for det indre marked og nødsituationstilstanden for det indre marked bør medlemsstaterne kunne anmode Kommissionen om at foretage indkøb på deres vegne.
(29)  Repræsentative organisationer af økonomiske aktører har antydet, at de økonomiske aktører ikke havde tilstrækkelige oplysninger om medlemsstaternes kriseresponsforanstaltninger under pandemien, dels fordi de ikke vidste, hvor de skulle indhente sådanne oplysninger, dels på grund af sprogbegrænsninger og den administrative byrde, der er forbundet med at foretage gentagne undersøgelser i alle medlemsstaterne, navnlig i et lovgivningsmiljø i konstant forandring. Dette forhindrede dem i at træffe informerede forretningsbeslutninger om, i hvilket omfang de kunne forlade sig på deres ret til fri bevægelighed eller fortsætte grænseoverskridende forretningsaktiviteter under krisen. Det er nødvendigt at forbedre tilgængeligheden af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på nationalt plan og EU-plan.
Ændring 29
Forslag til forordning
Betragtning 30
(30)  Hvis der er en alvorlig mangel på kriserelevante produkter eller tjenesteydelser på det indre marked i en nødsituation for det indre marked, og det er klart, at de økonomiske aktører, der opererer på det indre marked, ikke producerer sådanne varer, men i princippet vil være i stand til at omlægge deres produktionslinjer eller have tilstrækkelig kapacitet til at levere de nødvendige varer eller tjenesteydelser, bør Kommissionen som en sidste udvej kunne anbefale medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at lette eller anmode om, at fabrikanternes produktionskapacitet øges eller omlægges, eller at tjenesteydernes kapacitet til at levere kriserelevante tjenester fremmes. I den forbindelse vil Kommissionen informere medlemsstaterne om, hvor alvorlig manglen er, og hvilken type kriserelevante varer eller tjenesteydelser der er behov for, og yde støtte og rådgivning i forbindelse med fleksibiliteten i gældende EU-ret til sådanne formål.
(30)  I artikel 21 i TEUF fastsættes det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. De detaljerede betingelser og begrænsninger er fastsat i direktiv 2004/38/EF. I dette direktiv fastsættes de generelle principper, der gælder for disse begrænsninger, og de grunde, der kan anvendes som begrundelse for sådanne foranstaltninger. Disse grunde er hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. I den forbindelse kan begrænsninger af den frie bevægelighed begrundes, hvis de er forholdsmæssige og ikkediskriminerende. Denne forordning har ikke til formål at fastsætte yderligere grunde til begrænsning af retten til fri bevægelighed for personer ud over dem, der er fastsat i kapitel VI i direktiv 2004/38/EF.
Ændring 30
Forslag til forordning
Betragtning 31
(31)  De foranstaltninger, der sikrer lovgivningsmæssig fleksibilitet, vil gøre det muligt for Kommissionen at henstille til medlemsstaterne at fremskynde procedurerne for udstedelse af tilladelser, der er nødvendige for at øge kapaciteten til at producere kriserelevante varer eller levere kriserelevante tjenesteydelser.
(31)  Foranstaltningerne til fremme af den frie bevægelighed for personer og alle andre foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for personer, og som er fastsat i denne forordning, er baseret på artikel 21 i TEUF og supplerer direktiv 2004/38/EF, uden at det berører dets anvendelse i tilfælde af nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger bør ikke føre til, at der gives tilladelse til eller begrundes begrænsninger af den frie bevægelighed i strid med traktaterne eller andre bestemmelser i EU-retten.
Ændring 31
Forslag til forordning
Betragtning 32
(32)  For at sikre, at kriserelevante varer er tilgængelige under nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen desuden opfordre de økonomiske aktører, der opererer i kriserelevante forsyningskæder, til at prioritere de ordrer på input, der er nødvendige for fremstillingen af slutprodukter, der er kriserelevante, eller ordrerne på selve slutprodukterne. Hvis en økonomisk aktør nægter at acceptere og prioritere sådanne ordrer efter objektive beviser for, at tilgængeligheden af kriserelevante varer er absolut nødvendig, kan Kommissionen beslutte at opfordre de berørte økonomiske aktører til at acceptere og prioritere visse ordrer, hvis opfyldelse så vil have forrang frem for andre privatretlige eller offentligretlige forpligtelser. I tilfælde af manglende accept bør den pågældende aktør redegøre for sine legitime grunde til at afvise anmodningen. Kommissionen kan offentliggøre en sådan begrundet redegørelse eller dele af den under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder.
(32)   I artikel 45 i TEUF fastsættes arbejdstagernes ret til fri bevægelighed med de restriktioner og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Denne forordning indeholder bestemmelser, der supplerer de eksisterende foranstaltninger for at lette den frie bevægelighed for personer, øge gennemsigtigheden og yde administrativ bistand i nødsituationer for det indre marked. Sådanne foranstaltninger omfatter oprettelse af centrale kontaktpunkter og tilrådighedsstillelse heraf for arbejdstagere og deres repræsentanter i medlemsstaterne og på EU-plan under overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning. Medlemsstaterne og Kommissionen opfordres til at bruge eksisterende instrumenter til at oprette og drive disse kontaktpunkter. Sådanne kontaktpunkter bør være aktive uden for nødsituationstilstanden og bør bidrage til at fremme kommunikationen mellem medlemsstaterne og med udvalget.
Ændring 32
Forslag til forordning
Betragtning 33
(33)   For at sikre tilgængeligheden af kriserelevante varer under nødsituationen på det indre marked kan Kommissionen desuden anbefale, at medlemsstaterne fordeler strategiske reserver under behørig hensyntagen til principperne om solidaritet, nødvendighed og proportionalitet.
(33)   For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår muligheden for at vedtage støtteforanstaltninger til fremme af den frie bevægelighed for personer. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 33
Forslag til forordning
Betragtning 34
(34)   Hvis de aktiviteter, der skal udføres i henhold til denne forordning, omfatter behandling af personoplysninger, bør en sådan behandling være i overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, nemlig Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/172541 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67942.
(34)  Aktiveringen af overvågnings- eller nødsituationstilstanden for det indre marked bør udløse en forpligtelse for medlemsstaterne til at underrette Kommissionen om vedtagelsen af foranstaltninger vedrørende kriserelevante restriktioner for den frie bevægelighed for varer, den frie udveksling af tjenesteydelser og den frie bevægelighed for personer, herunder arbejdstagere, ledsaget af en erklæring, der begrunder indførelsen af sådanne foranstaltninger. I erklæringen om proportionaliteten af sådanne foranstaltninger bør der tages hensyn til foranstaltningernes virkninger, deres anvendelsesområde og deres forventede varighed.
__________________
41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
Ændring 34
Forslag til forordning
Betragtning 35
(35)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår muligheden for at vedtage støtteforanstaltninger til fremme af den frie bevægelighed for personer med henblik på at opstille en liste over individuelle mål (mængder og frister) for de strategiske reserver, som medlemsstaterne bør opretholde, således at initiativets mål nås. Endvidere bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser, for så vidt angår aktivering af overvågningstilstanden og overvågningsforanstaltninger med henblik på nøje at overvåge de strategiske forsyningskæder og koordinere opbygningen af strategiske reserver for varer af strategisk betydning. Kommissionen bør endvidere tillægges gennemførelsesbeføjelser, forvidt angår aktivering af specifikke nødresponsforanstaltninger i forbindelse med en nødsituation for det indre marked for at muliggøre en hurtig og koordineret respons. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011.
(35)   Når Kommissionen undersøger, om anmeldte udkast til eller vedtagne foranstaltninger er forenelige med proportionalitetsprincippet, bør den tage behørigt hensyn til udviklingen i krisesituationen og ofte begrænsede oplysninger, der er til rådighed for medlemsstaterne, når de søger at mindske de nye risici i forbindelse med krisen. Når omstændighederne gør det berettiget og nødvendigt, kan Kommissionen på grundlag af alle tilgængelige oplysninger, herunder specialiserede eller videnskabelige oplysninger, overveje berettigelsen af medlemsstaternes argumenter. Det er Kommissionens opgave at sikre, at sådanne foranstaltninger er i overensstemmelse med EU-retten og ikke skaber uberettigede hindringer for det indre markeds funktion. Kommissionen bør reagere på medlemsstaternes meddelelserhurtigt som muligt under hensyntagen til omstændighederne i forbindelse med den pågældende krise og senest inden for de frister, der er fastsat i denne forordning.
Ændring 35
Forslag til forordning
Betragtning 36
(36)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Den respekterer navnlig retten til privatlivets fred for de økonomiske aktører, der er fastsat i chartrets artikel 7, retten til databeskyttelse, der er fastsat i chartrets artikel 8, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og aftalefriheden, som er beskyttet ved chartrets artikel 16, ejendomsretten, der er beskyttet ved chartrets artikel 17, retten til kollektive forhandlinger og søgsmål, der er beskyttet ved chartrets artikel 26, og retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol som fastsat i chartrets artikel 47. Da målet for denne forordning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Forordningen bør ikke berøre arbejdsmarkedets parters autonomi som anerkendt i TEUF.
(36)  Hvis Kommissionen finder, at de meddelte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende medlemsstat at ændre eller undlade at vedtage det anmeldte udkast til foranstaltning. Vedtagelsen af afgørelser berører ikke Kommissionens beføjelser som traktaternes vogter med ansvar for at sikre overholdelsen af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer. For at sikre en effektiv gennemførelse af denne forordning bør Kommissionen ved hjælp af overtrædelsesprocedurer reagere effektivt på overtrædelser af EU-retten.
Ændring 36
Forslag til forordning
Betragtning 37
(37)  Unionen er fortsat fuldt engageret i international solidaritet og støtter kraftigt princippet om, at alle foranstaltninger, der anses for nødvendige i henhold til denne forordning, herunder foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller afhjælpe kritiske mangler, gennemføresen måde, der er målrettet, gennemsigtig, forholdsmæssig, midlertidig og i overensstemmelse med WTO-forpligtelserne.
(37)   For at sikre, at borgere, forbrugere, økonomiske aktører og arbejdstagere samt deres repræsentanter får bistand i tilfælde af en nødsituation, er det vigtigt at oprette nationale centrale kontaktpunkter og et centralt kontaktpunkt på EU-plan. Medlemsstaterne bør sikre, at det bliver muligt for alle, der er berørt af nationale kriseresponsforanstaltninger, at modtage relevante oplysninger fra de kompetente myndighederet klart og forståeligt sprog og på en let tilgængelig måde for personer med handicap.
Ændring 37
Forslag til forordning
Betragtning 38
(38)  EU-rammen skal omfatte interregionale elementer med henblik på at etablere sammenhængende, tværsektorielle, grænseoverskridende overvågnings- og nødresponsforanstaltninger for det indre marked, navnlig under hensyntagen til ressourcer, kapaciteter og sårbarheder i naboregioner, navnlig grænseregioner.
(38)   For at sikre, at de specifikke nødforanstaltninger for det indre marked, der er fastsat i denne forordning, kun anvendes, når dette er nødvendigt for at reagere på en særlig nødsituation for det indre marked, bør sådanne foranstaltninger aktiveres individuelt ved hjælp af Kommissionens gennemførelsesretsakter, hvori årsagerne til en sådan aktivering og de kriserelevante varer eller tjenesteydelser, på hvilke sådanne foranstaltninger finder anvendelse, er angivet.
Ændring 38
Forslag til forordning
Betragtning 39
(39)  Kommissionen indleder også, hvor det er relevant, konsultationer eller samarbejde på Unionens vegne med relevante tredjelande med særlig vægt på udviklingslande med henblik på at finde samarbejdsløsninger for at håndtere forstyrrelser i forsyningskæden i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Dette omfatter koordinering i relevante internationale fora, hvis det er hensigtsmæssigt.
(39)   For at sikre, at gennemførelsesretsakterne står i et rimeligt forhold til formålet, og at der tages behørigt hensyn til de økonomiske aktørers rolle i forbindelse med krisestyring, bør Kommissionen desuden kun ty til aktivering af foranstaltninger i forbindelse med nødsituationstilstanden for det indre marked, såfremt de økonomiske aktører ikke er i stand til at levere en løsning på frivillig basis inden for en rimelig frist. Årsagerne til en sådan aktivering bør angives i hver enkelt retsakt, og der bør i den henseende tages højde for alle særlige aspekter af en krise.
Ændring 39
Forslag til forordning
Betragtning 40
(40)  For at etablere en ramme af kriseprotokoller bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere den lovgivningsmæssige ramme, der er fastsat i denne forordning, ved yderligere at præcisere de nærmere bestemmelser for medlemsstaternes og EU-myndighedernes samarbejde i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, sikker udveksling af oplysninger og risiko- og krisekommunikation. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunderekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
(40)  Det er kun som en sidste udvej, at anmodninger om oplysninger til økonomiske aktører bør fremsættes af Kommissionen i samarbejde med udvalget og medlemsstaterne, hvis de oplysninger, der er nødvendige for at reagere hensigtsmæssigt på nødsituationen på det indre marked, såsom oplysninger, der er nødvendige for Kommissionens indkøbvegne af medlemsstaterne eller for at foretage skøn over produktionskapaciteten hos producenter af kriserelevante varer, hvis forsyningskæder er blevet afbrudt, ikke kan indhentes fra offentligt tilgængelige kilder eller på grundlag af oplysninger, der frivilligt er givet på anden måde.
Ændring 40
Forslag til forordning
Betragtning 41
(41)  Rådets forordning (EF) nr. 2679/98, der indeholder bestemmelser om en mekanisme for bilaterale drøftelser om hindringer for det indre markeds funktion, er sjældent blevet anvendt og er forældet. Evalueringen viste, at de løsninger, der er fastsat i nævnte forordning, ikke tager højde for realiteterne i forbindelse med komplekse kriser, som ikke er begrænset til hændelser, der finder sted ved grænserne mellem to nabomedlemsstater. Den bør derfor ophæves —
(41)   Hvor der er betydelige risici for det indre markeds funktion, eller hvor der er alvorlig mangel på eller en usædvanlig stor efterspørgsel efter varer af kritisk betydning, kan foranstaltninger på EU-plan, der har til formål at sikre tilgængeligheden af kriserelevante varer, såsom prioriterede ordrer, vise sig at være nødvendige for at kunne vende tilbage til det indre markeds normale funktion.
Ændring 41
Forslag til forordning
Betragtning 41 a (ny)
(41a)  Hvis der er en alvorlig mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked i en nødsituation for det indre marked, og det er klart, at de økonomiske aktører, der opererer på det indre marked, ikke producerer sådanne varer, men i princippet vil være i stand til at omlægge deres produktionslinjer eller have tilstrækkelig kapacitet til at levere de nødvendige varer eller tjenesteydelser, bør Kommissionen som en sidste udvej kunne anbefale medlemsstaterne at træffe foranstaltninger til at lette eller anmode om, at fabrikanternes produktionskapacitet øges eller omlægges, eller at tjenesteydernes kapacitet til at levere kriserelevante tjenester fremmes. I den forbindelse bør Kommissionen informere medlemsstaterne om, hvor alvorlig manglen er, og hvilken type kriserelevante varer og tjenesteydelser der er nødvendige, og yde støtte og rådgivning i forbindelse med fleksibiliteten i gældende EU-ret til sådanne formål.
Ændring 42
Forslag til forordning
Betragtning 41 b (ny)
(41b)  De foranstaltninger, der sikrer lovgivningsmæssig fleksibilitet, vil gøre det muligt for Kommissionen at henstille til medlemsstaterne at fremskynde procedurerne for udstedelse af tilladelser, der er nødvendige for at øge kapaciteten til at producere kriserelevante varer eller levere kriserelevante tjenesteydelser.
Ændring 43
Forslag til forordning
Betragtning 41 c (ny)
(41c)   For at sikre, at kriserelevante varer er tilgængelige under nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen desuden opfordre de økonomiske aktører, der opererer i kriserelevante forsyningskæder, til at prioritere de ordrer på input, der er nødvendige for fremstillingen af kriserelevante varer. I det tilfælde, at en økonomisk aktør nægter at acceptere og prioritere sådanne ordrer på trods af objektive beviser for, at tilgængeligheden af kriserelevante varer er absolut nødvendig, kan Kommissionen beslutte at opfordre de berørte økonomiske aktører til at acceptere og prioritere visse ordrer, hvis opfyldelse så vil have forrang frem for andre privatretlige eller offentligretlige forpligtelser. I tilfælde af manglende accept bør den pågældende aktør redegøre for sine legitime grunde til at afvise anmodningen.
Ændring 44
Forslag til forordning
Betragtning 41 d (ny)
(41d)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår aktivering af specifikke beredskabsforanstaltninger, navnlig prioriterede ordrer, i en nødsituation for det indre marked for at muliggøre en hurtig og koordineret indsats. Den prioriterede ordre bør afgives til en rimelig og rimelig pris, herunder, hvor det er relevant, passende kompensation for alle yderligere omkostninger, som den økonomiske aktør har afholdt, herunder omkostninger som følge af f.eks. kontrakter uden for Unionen eller ændring af produktionslinjer. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 45
Forslag til forordning
Betragtning 41 e (ny)
(41e)  Hvis alvorlig mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser påvirker en medlemsstat, kan den berørte medlemsstat desuden underrette Kommissionen herom og angive de nødvendige mængder. Kommissionen bør videregive oplysningerne til alle kompetente myndigheder og strømline koordineringen af medlemsstaternes svar. For at sikre tilgængeligheden af kriserelevante varer under nødsituationen på det indre marked kan Kommissionen desuden anbefale, at medlemsstaterne fordeler strategiske reserver under behørig hensyntagen til principperne om solidaritet, nødvendighed og proportionalitet.
Ændring 46
Forslag til forordning
Betragtning 41 f (ny)
(41f)  For at udnytte Kommissionens købekraft og forhandlingsposition under overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked bør medlemsstaterne kunne anmode Kommissionen om, at den foretager indkøb på deres vegne. Det er også vigtigt at sikre, at medlemsstaterne koordinerer deres foranstaltninger med støtte fra Kommissionen og udvalget, inden de iværksætter procedurer for indkøb af kriserelevante varer og tjenesteydelser. Gennemsigtighed er et centralt princip i forbindelse med effektive offentlige indkøb, et princip, som forbedrer konkurrencen, øger effektiviteten og skaber lige vilkår. Europa-Parlamentet bør underrettes om procedurer for fælles indkøb i henhold til denne forordning og efter anmodning gives adgang til de kontrakter, der indgås som følge af disse procedurer, forudsat at forretningsmæssigt følsomme oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, beskyttes på passende vis.
Ændring 47
Forslag til forordning
Betragtning 41 g (ny)
(41g)  Det er nødvendigt at fastsætte regler for digitale værktøjer for at sikre beredskab, når der reageres rettidigt og effektivt på eventuelle fremtidige nødsituationer, og for at sikre det indre markeds fortsatte funktion, den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer i krisetider og tilgængeligheden af kriserelevante varer og tjenesteydelser for borgere, virksomheder og offentlige myndigheder. Når Kommissionen opretter sådanne værktøjer, bør den søge at sikre interoperabilitet med allerede eksisterende digitale værktøjer såsom informationssystemet for det indre marked (IMI) for at undgå overlapning af krav og enhver yderligere administrativ byrde. Denne forordning bør også fastsætte regler for passende koordinering, samarbejde og udveksling af oplysninger og indføre digitale værktøjer til at sikre, at hurtige baner for kritiske varer og tjenesteydelser fungerer, med det formål at fremskynde godkendelses-, registrerings- eller angivelsesprocedurerne. For at styrke inddragelsen af alle økonomiske aktører, navnlig virksomheder og civilsamfundet, bør Kommissionen derudover etablere en interessentplatform, der kan lette og tilskynde til en frivillig reaktion på nødsituationer for det indre marked.
Ændring 48
Forslag til forordning
Betragtning 41 h (ny)
(41h)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"). Den respekterer navnlig retten til privatlivets fred for de økonomiske aktører, der er fastsat i chartrets artikel 7, retten til databeskyttelse, der er fastsat i chartrets artikel 8, friheden til at oprette og drive egen virksomhed og aftalefriheden, som er beskyttet ved chartrets artikel 16, ejendomsretten, der er beskyttet ved chartrets artikel 17, retten til kollektive forhandlinger og søgsmål, der er beskyttet ved chartrets artikel 28, og retten til adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol som fastsat i chartrets artikel 47.
Ændring 49
Forslag til forordning
Betragtning 41 i (ny)
(41i)  Da målet for denne forordning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af handlingens omfang og virkninger bedre kan nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.
Ændring 50
Forslag til forordning
Betragtning 41 j (ny)
(41j)   Kommissionen bør foretage en evaluering af denne forordnings effektivitet og forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet, herunder en evaluering af udvalgets arbejde, stresstest, uddannelses- og kriseprotokoller, kriterierne for aktivering af nødsituationstilstanden samt anvendelsen af digitale værktøjer. Desuden bør der indsendes rapporter, efter at nødsituationstilstanden er blevet deaktiveret. Disse rapporter bør omfatte en evaluering af, hvordan nødresponsordningen fungerer, og af nødforanstaltningernes indvirkning på de grundlæggende rettigheder såsom friheden til at oprette og drive egen virksomhed, friheden til at søge beskæftigelse og arbejde og retten til kollektive forhandlinger og kollektive skridt, herunder strejkeretten. Denne forordning bør ikke fortolkes således, at den berører retten til kollektive forhandlinger og retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder ("chartret"), herunder arbejdstagernes ret til at tage kollektive skridt, herunder strejke, for at forsvare deres interesser. Endvidere bør forordningen ikke berøre arbejdsmarkedets parters autonomi som anerkendt i TEUF.
Ændring 51
Forslag til forordning
Betragtning 41 k (ny)
(41k)   Enhver foranstaltning i medfør af denne forordning bør være i overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til den relevante folkeret. Unionen er fortsat fuldt engageret i international solidaritet og støtter kraftigt princippet om, at alle foranstaltninger, der anses for nødvendige i henhold til denne forordning, herunder foranstaltninger, der er nødvendige for at forebygge eller afhjælpe kritiske mangler, gennemføres på en måde, der er målrettet, gennemsigtig, forholdsmæssig, midlertidig og i overensstemmelse med WTO-forpligtelserne.
Ændring 52
Forslag til forordning
Betragtning 41 l (ny)
(41l)   EU-rammen bør omfatte interregionale elementer med henblik på at etablere sammenhængende, tværsektorielle, grænseoverskridende overvågnings- og nødresponsforanstaltninger for det indre marked, navnlig under hensyntagen til ressourcer, kapaciteter og sårbarheder i naboregioner, navnlig grænseregioner.
Ændring 53
Forslag til forordning
Betragtning 41 m (ny)
(41m)   For at etablere en ramme af kriseprotokoller bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF med henblik på at supplere denne forordning, ved yderligere at præcisere de nærmere bestemmelser for medlemsstaternes og EU-myndighedernes samarbejde i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked samt de nærmere bestemmelser for sikker udveksling af oplysninger og for risiko- og krisekommunikation. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
Ændring 54
Forslag til forordning
Betragtning 41 n (ny)
(41n)   Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 indeholder bestemmelser om en mekanisme for bilaterale drøftelser og underretninger om hindringer for det indre markeds funktion. For at undgå overlapning af underretningskravene i krisesituationer bør nævnte forordning derfor ændres i overensstemmelse hermed. Forordning (EF) nr. 2679/98 bør ikke på nogen måde påvirke udøvelsen af grundlæggende rettigheder, der er anerkendt på EU-plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller til at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke ordninger for arbejdsmarkedsrelationer i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national ret. Den bør heller ikke berøre retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive overenskomster eller til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret.
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1
1.  Denne forordning fastlægger en ramme for foranstaltninger med henblik på at foregribe, forberede sig på og reagere på virkningerne af kriser for det indre marked med det formål at sikre den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer og sikre tilgængeligheden af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning og kriserelevante varer og tjenesteydelser på det indre marked.
1.  Formålet med denne forordning er at bidrage til et velfungerende indre marked ved at fastlægge en ramme med harmoniserede regler for at styrke dets modstandsdygtighed, effektivt foregribe og forebygge kriser, sikre en effektiv reaktion på kriser og lette den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2
2.  De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger omfatter:
udgår
a)  en rådgivende gruppe til at rådgive Kommissionen om passende foranstaltninger til foregribelse, forebyggelse eller håndtering af krisens konsekvenser for det indre marked
b)  foranstaltninger til indsamling, deling og udveksling af relevante oplysninger
c)  beredskabsforanstaltninger med henblik på foregribelse og planlægning
d)  foranstaltninger til håndtering af virkningerne for det indre marked af væsentlige hændelser, der endnu ikke har resulteret i en nødsituation for det indre marked (overvågning af det indre marked), herunder en række overvågningsforanstaltninger og
e)  foranstaltninger til håndtering af nødsituationer for det indre marked, herunder en række nødresponsforanstaltninger.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne udveksler regelmæssigt oplysninger om alle spørgsmål, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, indbyrdes og med Kommissionen.
udgår
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 4
4.  Kommissionen kan indhente al relevant specialiseret og/eller videnskabelig viden, der er nødvendig for anvendelsen af denne forordning.
udgår
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 2 – overskrift
Anvendelsesområde
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1
1.  Foranstaltningerne i denne forordning finder anvendelse i forbindelse med en krises væsentlige indvirkning på det indre markeds funktion og dets forsyningskæder.
1.  Foranstaltningerne i denne forordning finder anvendelse i forbindelse med en krises betydelige indvirkning på det indre markeds funktion, uden at det berører de grundlæggende rettigheder, herunder friheden til at oprette og drive egen virksomhed, som fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra a
a)  lægemidler som defineret i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2001/83/EF
a)  lægemidler som defineret i artikel 1, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c
c)  andre medicinske modforanstaltninger som defineret i artikel 3, nr. 8), i forordning (EU) .../... om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler [SCBTH-forordningen]44 og opført på den liste, der er opstillet i henhold til artikel 6, stk. 1, i forslaget til] Rådets forordning (EU) .../... om en ramme for foranstaltninger til sikring af forsyningen af kriserelevante medicinske modforanstaltninger45
c)  andre medicinske modforanstaltninger som defineret i artikel3, nr. 10), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/237145
__________________
__________________
44 [henvisning til vedtaget retsakt indsættes, når den foreligger]
45 [henvisning til vedtaget retsakt indsættes, når den foreligger]
45 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2371 af 23. november 2022 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af afgørelse nr. 1082/2013/EU (EUT L 314 af 6.12.2022, s. 26).
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra f
f)  finansielle tjenesteydelser såsom bank-, kredit-, forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, arbejdsmarkedsrelaterede eller personlige pensionsordninger, værdipapirer, investeringsfonde, betalings- og investeringsrådgivning, herunder de tjenesteydelser, der er anført i bilag I til direktiv 2013/36, samt afregnings- og clearingvirksomhed og rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenester.
f)  finansielle tjenesteydelser såsom bank-, kredit-, forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, arbejdsmarkedsrelaterede eller personlige pensionsordninger, værdipapirer, investeringsfonde, betalings- og investeringsrådgivning, herunder de tjenesteydelser, der er anført i bilag I til direktiv 2013/36/EU, samt afregnings- og clearingvirksomhed og rådgivning, formidling og andre finansielle hjælpetjenester.
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3
3.  Uanset stk. 2 finder denne forordnings litra a), b) og c), artikel 16-20 og artikel 41 anvendelse på de produkter, der er omhandlet i disse litraer.
3.  Uanset stk. 2 finder denne forordnings litra a), b) og c), artikel 16-20 og artikel 41-41c anvendelse på de produkter, der er omhandlet i disse litraer.
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Denne forordning berører ikke de integrerede ordninger for politisk kriserespons, der er fastsat i Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1993.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 5
5.  Denne forordning berører ikke Unionens konkurrenceregler (artikel 101-109 i TEUF og gennemførelsesforordninger), herunder kartel-, fusions- og statsstøtteregler.
5.  Denne forordning berører ikke Unionens konkurrenceregler, herunder kartel-, fusions- og statsstøtteregler.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 – indledning
6.  Denne forordning berører ikke Kommissionen:
6.  Denne forordning berører ikke EU-retten om beskyttelse af personoplysninger, særlig forordning (EU) 2016/679 og (EU) 2018/1725 samt direktiv 2002/58/EF.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 – litra a
a)  ved indledning af konsultationer eller samarbejde på Unionens vegne med relevante tredjelande, med særlig vægt på udviklingslande, med henblik på at finde samarbejdsløsninger for at undgå forstyrrelser i forsyningskæden i overensstemmelse med internationale forpligtelser. Dette kan omfatte koordinering i relevante internationale fora, hvis det er hensigtsmæssigt, eller
udgår
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 – litra b
b)  vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at indføre restriktioner for eksport af varer i overensstemmelse med Unionens internationale rettigheder og forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/47948.
udgår
__________________
48 EUT L 83 af 27.3.2015, s. 34.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 6 a (nyt)
6a.  Denne forordning må på ingen måde påvirke udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes af medlemsstaterne og på EU-plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke ordninger for arbejdsmarkedsrelationer i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national ret og praksis. Den bør heller ikke berøre retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler eller retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og praksis.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 7
7.  Enhver foranstaltning i henhold til denne forordning skal være i overensstemmelse med Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten.
udgår
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 8
8.  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes ansvar for at beskytte den nationale sikkerhed eller deres beføjelser til at beskytte væsentlige statslige funktioner, herunder sikring af statens territoriale integritet og opretholdelse af lov og orden.
udgår
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1
(1)  "krise": en usædvanlig uventet og pludselig, naturlig eller menneskeskabt begivenhed af ekstraordinær karakter og omfang, der finder sted i eller uden for Unionen
1)   "krise": en usædvanlig, naturlig eller menneskeskabt begivenhed af ekstraordinær karakter og omfang, der finder sted i eller uden for Unionen, og som har en skadelig indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer på det indre marked
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2
(2)  "overvågningstilstand for det indre marked": en ramme for håndtering af en trussel om betydelig forstyrrelse af forsyningen af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, som har potentiale til at udvikle sig til en nødsituation for det indre marked inden for de næste seks måneder
2)   "overvågningstilstand for det indre marked": en ramme for håndtering af truslen om en krise, der medfører en betydelig forstyrrelse af forsyningen af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, som har potentiale til at udvikle sig til en nødsituation for det indre marked inden for de næste seks måneder
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 3
(3)  "nødsituation for det indre marked": en vidtrækkende indvirkning af en krise på det indre marked, som i alvorlig grad forstyrrer den frie bevægelighed på det indre marked eller forsyningskædernes funktion, og som er uundværlig for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter i det indre marked
3)   "nødsituation for det indre marked": en ramme for håndtering af en krises betydelige vidtrækkende indvirkning på det indre marked, som i alvorlig grad forstyrrer den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer eller forsyningskædernes funktion, og som er uundværlig for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter i det indre marked
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 4
(4)  "strategisk vigtige områder": områder af afgørende betydning for Unionen og dens medlemsstater, idet de er af systemisk og vital betydning for den offentlige sikkerhed, den offentlige tryghed, den offentlige orden eller folkesundheden, og hvis forstyrrelse, sammenbrud, tab eller ødelæggelse vil have en betydelig indvirkning på det indre markeds funktion
4)   "kritisk vigtige områder": områder, der er af afgørende betydning for Unionen og dens medlemsstater, og som er af systemisk og vital betydning for den offentlige sikkerhed, den offentlige tryghed, den offentlige orden, folkesundheden eller miljøet, og hvis forstyrrelse, sammenbrud, tab eller ødelæggelse vil have en betydelig indvirkning på det indre markeds funktion, navnlig på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5
(5)  "varer og tjenesteydelser af strategisk betydning": varer og tjenesteydelser, der er uundværlige for at sikre et velfungerende indre marked på strategisk vigtige områder, og som ikke kan erstattes eller diversificeres
5)   "varer, tjenesteydelser og arbejdstagere af kritisk betydning": varer, tjenesteydelser og kategorier af arbejdstagere, der er uundværlige for at sikre et velfungerende indre marked på kritisk vigtige områder, og som ikke kan erstattes eller, hvor det er relevant, diversificeres
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 6
(6)  "kriserelevante varer og tjenesteydelser": varer og tjenesteydelser, der er nødvendige for at reagere på krisen eller håndtere krisens konsekvenser for det indre marked i en nødsituation for det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7
(7)  "strategiske reserver": en beholdning af varer af strategisk betydning, for hvilke det kan være nødvendigt at opbygge en reserve for at forberede sig på en nødsituation for det indre marked under en medlemsstats kontrol.
7)   "strategiske reserver": en beholdning af varer af kritisk betydning under en medlemsstats kontrol, for hvilke det kan være nødvendigt at opbygge en reserve for at forberede sig på en nødsituation for det indre marked.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 4 – overskrift
Rådgivende gruppe
Udvalget for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1
1.  Der oprettes en rådgivende gruppe.
1.  Der oprettes et udvalg for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed (i det følgende benævnt "udvalget").
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2
2.  Den rådgivende gruppe sammensættes af én repræsentant for hver medlemsstat. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant og en suppleant.
2.  Udvalget sammensættes af én repræsentant for hver medlemsstat og én ekspert udpeget af Europa-Parlamentet. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant og en suppleant.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3
3.  Kommissionen leder den rådgivende gruppe og varetager dens sekretariat. Kommissionen kan indbyde en repræsentant for Europa-Parlamentet, repræsentanter for de EFTA-stater, der er kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde49, repræsentanter for økonomiske aktører, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter og eksperter til at deltage i den rådgivende gruppes møder som observatører. Den indbyder repræsentanter for andre kriserelevante organer på EU-plan som observatører til de relevante møder i den rådgivende gruppe.
3.  Kommissionen leder udvalget og forsyner det med et sekretariat. Hvor det er relevant, kan Kommissionen nedsætte stående eller midlertidige undergrupper af udvalget med henblikat undersøge specifikke spørgsmål.
__________________
49 EFT L 1 af 3.1.1994, s. 3.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Kommissionen indbyder repræsentanter for andre kriserelevante organer på EU-plan som observatører til de relevante møder i rådet samt repræsentanter for tredjelande eller internationale organisationer i overensstemmelse med bilaterale eller internationale aftaler. Hvor det er relevant, indbyder Kommissionen også organisationer, der repræsenterer interesserede parter, navnlig repræsentanter for økonomiske aktører, interessentorganisationer og arbejdsmarkedets parter, til at deltage i udvalgets møder som observatører. Kommissionen kan også indbyde eksperter med en specifik kompetence inden for et kriserelevant emne til at deltage i udvalgets arbejde på ad hoc-basis.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 b (nyt)
3b.  Udvalget kan vedtage udtalelser, henstillinger eller rapporter, som gøres offentligt tilgængelige, uden at dette berører personoplysninger eller forretningshemmeligheder. Kommissionen tager størst muligt hensyn til udvalgets udtalelser, henstillinger eller rapporter på en gennemsigtig måde.
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – indledning
4.  Med henblik på beredskabsplanlægning i henhold til artikel 6-8 bistår og rådgiver den rådgivende gruppe Kommissionen i forbindelse med følgende opgaver:
4.  For at styrke det indre markeds modstandsdygtighed og med henblik på beredskabsplanlægning i henhold til artikel 6-8 bistår og rådgiver udvalget Kommissionen med hensyn til følgende opgaver:
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra a
a)  foreslå ordninger for administrativt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med den overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, der er indeholdt i kriseprotokollerne
a)  foreslå ordninger for administrativt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked, der er indeholdt i kriseprotokollerne, som er omhandlet i artikel 6
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b
b)  vurdere væsentlige hændelser, som medlemsstaterne har advaret Kommissionen om.
b)  vurdere hændelser, som medlemsstaterne eller andre relevante interessenter har advaret Kommissionen om i overensstemmelse med artikel 8, og deres indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b a (nyt)
ba)  henstille til medlemsstaterne, at de opbygger en reserve af kritiske varer med henblik på at forberede sig på en nødsituation for det indre marked under hensyntagen til sandsynligheden for og konsekvenserne af mangler
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b b (nyt)
bb)  indsamle fremsynsviden om muligheden for, at der opstår en krise, gennemføre dataanalyser og tilvejebringe markedsoplysninger
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b c (nyt)
bc)  foretage høringer af repræsentanterne for økonomiske aktører, herunder SMV'er, og repræsentative organisationer samt, hvor det er relevant, arbejdsmarkedets parter med henblik på at indsamle markedsoplysninger
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b d (nyt)
bd)  analysere aggregerede data modtaget fra andre kriserelevante organer på EU-plan og internationalt plan
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b e (nyt)
be)  vedligeholde et register over nationale kriseforanstaltninger og EU-kriseforanstaltninger, der er blevet anvendt under tidligere kriser, og som har haft en indvirkning på det indre marked og dets forsyningskæder.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 4 – litra b f (nyt)
bf)  træffe foranstaltninger, der kan styrke det indre markeds modstandsdygtighed i overensstemmelse med denne forordning, f.eks. tilrettelæggelse af uddannelse og simuleringer og udpegelse af relevante økonomiske aktører og forsyningskæder som led i stresstest.
Ændring 95
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – indledning
5.  Med henblik på overvågningstilstanden for det indre marked, jf. artikel 9, bistår den rådgivende gruppe Kommissionen med følgende opgaver:
5.  Med henblik på overvågningstilstanden for det indre marked, jf. artikel 9, bistår udvalget Kommissionen med følgende opgaver:
Ændring 96
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra a
a)  fastslå, om den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, er til stede, og omfanget af en sådan trussel
a)  fastslå, om kriterierne for aktivering eller deaktivering af overvågningstilstanden og navnlig den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, er til stede, og omfanget af en sådan trussel
Ændring 97
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra b
b)  indsamle fremsynsviden, dataanalyser og markedsoplysninger
udgår
Ændring 98
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra c
c)  foretage høringer af repræsentanterne for økonomiske aktører, herunder SMV'er, og industrien med henblik på indsamling af markedsoplysninger
udgår
Ændring 99
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra d
d)  analysere aggregerede data modtaget fra andre kriserelevante organer på EU-plan og internationalt plan
udgår
Ændring 100
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra e
e)  lette udveksling og deling af oplysninger, herunder med andre relevante organer og andre kriserelevante organer på EU-plan samt tredjelande, hvor det er relevant, med særlig vægt på udviklingslande og internationale organisationer
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 101
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – litra f
f)  vedligeholde et register over nationale kriseforanstaltninger og EU-kriseforanstaltninger, der er blevet anvendt under tidligere kriser, som har haft en indvirkning på det indre marked og dets forsyningskæder.
udgår
Ændring 102
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – indledning
6.  Med henblik på nødsituationstilstanden for det indre marked, jf. artikel 14, bistår den rådgivende gruppe Kommissionen med følgende opgaver:
6.  Med henblik på nødsituationstilstanden for det indre marked, jf. artikel 14, bistår udvalget Kommissionen med følgende opgaver
Ændring 103
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra b
b)  fastlægge om kriterierne for aktivering eller deaktivering af nødsituationstilstanden er opfyldt
b)  fastlægge om kriterierne for aktivering eller deaktivering af nødsituationstilstanden er opfyldt, på grundlag af tilstrækkelig og pålidelig dokumentation
Ændring 104
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra c
c)  rådgive om gennemførelsen af de foranstaltninger, der er valgt som reaktion på nødsituationen for det indre marked på EU-plan
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 105
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6 – litra e
e)  lette udveksling og deling af oplysninger, herunder med andre kriserelevante organer på EU-plan samt tredjelande, hvor det er relevant, med særlig vægt på udviklingslande, samt med internationale organisationer.
e)  lette udveksling og deling af oplysninger, herunder med andre kriserelevante organer på EU-plan samt tredjelande, hvor det er relevant med særlig vægt på EFTA-medlemmer, kandidatlande og udviklingslande, samt med internationale organisationer.
Ændring 106
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 7
7.  Kommissionen sikrer deltagelse af alle organer på EU-plan, der er relevante for den respektive krise. Den rådgivende gruppe samarbejder og koordinerer, hvor det er relevant, tæt med andre relevante kriserelaterede organer på EU-plan. Kommissionen sikrer koordinering med de foranstaltninger, der gennemføres gennem andre EU-mekanismer, såsom EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller EU's ramme for sundhedssikkerhed. Den rådgivende gruppe skal sikre udveksling af oplysninger med Katastrofeberedskabskoordinationscentret under EU-civilbeskyttelsesmekanismen.
7.  Kommissionen sikrer deltagelse af Europa-Parlamentet og af alle organer på EU-plan, der er relevante for den respektive krise. Kommissionen sikrer navnlig lige adgang til alle oplysninger, således at Europa-Parlamentet og Rådet modtager alle dokumenter på samme tid. Udvalget samarbejder og koordinerer, hvor det er relevant, tæt med andre relevante kriserelaterede organer på EU-plan. Kommissionen sikrer koordinering med de foranstaltninger, der gennemføres gennem andre EU-mekanismer, såsom EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller EU's ramme for sundhedssikkerhed, eller mekanismerne i henhold til mikrochipforordningen. Udvalget skal sikre udveksling af oplysninger med Katastrofeberedskabskoordinationscentret under EU-civilbeskyttelsesmekanismen.
Ændring 107
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8
8.  Den rådgivende gruppe mødes mindst tre gange om året. På sit første møde vedtager den rådgivende gruppe på forslag af og efter aftale med Kommissionen selv sin forretningsorden.
8.  Udvalget mødes mindst tre gange om året. På sit første møde vedtager udvalget sin forretningsorden.
Ændring 108
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 8 a (nyt)
8a.  Udvalget vedtager hvert år i samarbejde med Kommissionen sin aktivitetsrapport og fremsender den til Europa-Parlamentet og Rådet.
Ændring 109
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 9
9.  Den rådgivende gruppe kan vedtage udtalelser, henstillinger eller rapporter inden for rammerne af sine opgaver, jf. stk. 4-6.
udgår
Ændring 110
Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)
Artikel 4a
Dialog om nødsituationer og modstandsdygtighed
1.   For at styrke dialogen mellem EU-institutionerne, navnlig Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, og for at sikre større gennemsigtighed og ansvarlighed kan Europa-Parlamentet indbyde sin udpegede ekspert og Kommissionen til at drøfte følgende spørgsmål:
a)   udtalelser, henstillinger og rapporter vedtaget af udvalget
b)   resultatet af stresstestene
c)   aktivering af overvågningstilstanden, dens forlængelse og deaktivering og eventuelle foranstaltninger vedtaget i henhold til del III
d)   aktivering af nødsituationstilstanden, dens forlængelse og deaktivering og eventuelle foranstaltninger vedtaget i henhold til del IV
e)   enhver foranstaltning, der indskrænker den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser eller personer
2.   Europa-Parlamentet kan indbyde medlemsstaternes repræsentanter til at deltage i den dialog, der er omhandlet i stk. 1.
Ændring 111
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne udpeger centrale forbindelseskontorer med ansvar for kontakter, koordinering og informationsudveksling med de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater og det centrale forbindelseskontor på EU-plan i henhold til denne forordning. Sådanne forbindelseskontorer koordinerer og samler input fra de relevante nationale kompetente myndigheder.
1.  Medlemsstaterne udpeger centrale forbindelseskontorer med ansvar for kontakter, koordinering og informationsudveksling med de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater og det centrale forbindelseskontor på EU-plan i henhold til denne forordning. Sådanne forbindelseskontorer koordinerer og samler input fra de relevante nationale kompetente myndigheder, herunder, hvor det er relevant, på regionalt og lokalt plan. Sådanne forbindelseskontorer fremsender også alle kriserelevante oplysninger til de i artikel 21 nævnte nationale centrale kontaktpunkter i realtid hvor det er muligt.
Ændring 112
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2
2.  Kommissionen udpeger et centralt forbindelseskontor på EU-plan til at tage kontakt til medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning. Det centrale forbindelseskontor på EU-plan sikrer koordinering og udveksling af oplysninger med medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer med henblik på forvaltningen af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked.
2.  Kommissionen udpeger et centralt forbindelseskontor på EU-plan til at tage kontakt til medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer i forbindelse med overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til denne forordning, og, hvor det er relevant, med andre organer på EU-plan, der er relevante for den pågældende krise. Det centrale forbindelseskontor på EU-plan sikrer koordinering og udveksling af oplysninger med medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer med henblik på forvaltningen af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked, herunder for så vidt angår kriserelevante oplysninger, der skal gøres offentligt tilgængelige i henhold til artikel 41.
Ændring 113
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning
1.  Under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe og input fra relevante organer på EU-plan tillægges Kommissionen beføjelse til efter høring af medlemsstaterne at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at supplere denne forordning med en ramme, der fastsætter kriseprotokoller vedrørende krisesamarbejde, udveksling af oplysninger og krisekommunikation for overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, navnlig:
1.  Under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget og input fra relevante organer på EU-plan og efter høring af medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at supplere denne forordning med en generel ramme, der fastsætter kriseprotokoller vedrørende kriseberedskab, krisesamarbejde, udveksling af oplysninger og krisekommunikation for overvågnings- og nødsituationstilstand for det indre marked, navnlig vedrørende følgende:
Ændring 114
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a
a)  samarbejde mellem de kompetente myndigheder på nationalt plan og EU-plan med henblik på forvaltning af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked i overvågnings- og nødsituationstilstanden på tværs af sektorerne i det indre marked
a)  samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder, herunder på lokalt og regionalt plan, og de kompetente myndigheder på EU-plan for forvaltning af overvågnings- og nødsituationstilstanden for det indre marked
Ændring 115
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c
c)  en koordineret tilgang til risiko- og krisekommunikation, også over for offentligheden, med en koordinerende rolle for Kommissionen
c)  en koordineret tilgang til risiko- og krisekommunikation, også over for offentligheden og relevante interessenter, herunder økonomiske aktører, med en koordinerende rolle for Kommissionen
Ændring 116
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra d
d)  forvaltningen af rammen.
udgår
Ændring 117
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
a)  en fortegnelse over relevante nationale kompetente myndigheder, de centrale forbindelseskontorer, der er udpeget i henhold til artikel 5, og de centrale kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 21, deres kontaktoplysninger, tildelte roller og ansvarsområder i denne forordnings overvågnings- og nødsituationstilstande i henhold til national ret
a)  en fortegnelse over nationale kompetente myndigheder, de centrale forbindelseskontorer, der er udpeget i henhold til artikel 5, og de centrale kontaktpunkter, der er omhandlet i artikel 21, deres kontaktoplysninger, tildelte roller og ansvarsområder i denne forordnings overvågnings- og nødsituationstilstande i overensstemmelse med national ret
Ændring 118
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b
b)  høring af repræsentanter for økonomiske aktører og arbejdsmarkedets parter, herunder SMV'er, om deres initiativer og foranstaltninger til at afbøde og reagere på potentielle forstyrrelser i forsyningskæden og overvinde potentielle mangler på varer og tjenesteydelser på det indre marked
b)  høring af repræsentanter for økonomiske aktører, herunder SMV'er, om deres initiativer og foranstaltninger til at afbøde og reagere på potentielle nødsituationer for det indre marked
Ændring 119
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)
ba)  høring af arbejdsmarkedets parter om konsekvenserne for arbejdstagernes frie bevægelighed på områder af afgørende betydning
Ændring 120
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra c
c)  samarbejde på teknisk niveau i overvågnings- og nødsituationstilstand på tværs af sektorerne på det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 121
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – litra d
d)  risiko- og nødkommunikation med en koordinerende rolle for Kommissionen under behørig hensyntagen til allerede eksisterende strukturer.
d)  risiko- og nødkommunikation med en koordinerende rolle for Kommissionen under hensyntagen til allerede eksisterende strukturer.
Ændring 122
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Kommissionen kan under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget indlede, tilskynde til og lette de økonomiske aktørers udarbejdelse af frivillige kriseprotokoller med henblik på at håndtere nødsituationer for det indre marked, der er strengt begrænset til ekstraordinære omstændigheder. Kommissionen kan, hvor det er nødvendigt og relevant, også inddrage civilsamfundsorganisationer eller andre relevante organisationer i udarbejdelsen af de frivillige kriseprotokoller. De frivillige kriseprotokoller skal indeholde:
a)  de specifikke parametre for den forstyrrelse, som den frivillige kriseprotokol søger at afhjælpe, og de mål, den forfølger
b)  de enkelte deltageres rolle og de forberedende foranstaltninger, de skal iværksætte, og deres rolle, når kriseprotokollen er blevet aktiveret
c)  proceduren for fastlæggelse af, hvordan kriseprotokollen skal fungere
d)  foranstaltninger til at afbøde og reagere på potentielle nødsituationer for det indre marked, som er strengt begrænset til, hvad der er nødvendigt for at håndtere nødsituationerne
e)  sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at imødegå eventuelle negative virkninger for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdstagere.
Ændring 123
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3
3.  For at sikre, at den ramme, der er omhandlet i stk. 1, fungerer, kan Kommissionen sammen med medlemsstaterne gennemføre stresstest, simuleringer og revisioner under og efter foranstaltninger og foreslå de relevante organer på EU-plan og medlemsstaterne at ajourføre rammen efter behov.
udgår
Ændring 124
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1
Kommissionen tilrettelægger uddannelse i krisekoordinering, samarbejde og informationsudveksling som omhandlet i artikel 6 for personalet i de udpegede centrale forbindelseskontorer. Den tilrettelægger simuleringer, der inddrager personalet i de centrale forbindelseskontorer fra alle medlemsstater på grundlag af potentielle scenarier for nødsituationer for det indre marked.
1.   Kommissionen udvikler og tilrettelægger regelmæssigt uddannelse i kriseforberedelse, koordinering, samarbejde, kommunikation og informationsudveksling som omhandlet i artikel 6 for personalet i de udpegede centrale forbindelseskontorer og økonomiske aktører. Den tilrettelægger simuleringer, der inddrager personalet i de centrale forbindelseskontorer samt andre relevante aktører, herunder økonomiske aktører, eller organer, der er involveret i forebyggelse, beredskab og indsats i forbindelse med nødsituationer for det indre marked.
Ændring 125
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen udvikler og forvalter navnlig et uddannelsesprogram, der bygger på erfaringer fra tidligere kriser, herunder aspekter af hele beredskabsstyringscyklussen, med henblik på at sikre en hurtig reaktion på kriser. Dette program omfatter:
a)  overvågning, analyse og evaluering af alle relevante foranstaltninger til fremme af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer
b)  fremme af gennemførelsen af bedste praksis på nationalt plan og EU-plan og, hvor det er relevant, bedste praksis udviklet af tredjelande og internationale organisationer
c)  udvikling af retningslinjer for formidling af viden og gennemførelse af forskellige opgaver på nationalt og, hvor det er relevant, regionalt og lokalt plan
d)  tilskyndelse til indførelse og anvendelse af relevante nye teknologier og digitale værktøjer med henblik på at reagere på nødsituationer for det indre marked.
Ændring 126
Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)
1b.  Efter anmodning fra en medlemsstat, der står over for en forstyrrelse, kan Kommissionen indsætte et eksperthold på stedet for at rådgive om beredskabs- og indsatsforanstaltninger under særlig hensyntagen til den pågældende medlemsstats behov og interesser.
Ændring 127
Forslag til forordning
Artikel 7 a (ny)
Artikel 7a
Stresstest
1.  Med henblik på at sikre den frie bevægelighed og tilgængeligheden af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning og på at foregribe og forberede sig på forstyrrelser på det indre marked gennemfører og koordinerer Kommissionen under hensyntagen til udvalgets udtalelse stresstest, herunder simuleringer og peerevalueringer, navnlig for kritiske sektorer, som Kommissionen har identificeret.
Kommissionen opfordrer navnlig personale fra alle medlemsstaternes centrale forbindelseskontorer til at deltage i simuleringer og skal:
a)  udvikle scenarier og parametre, der tager højde for de specifikke risici, der er forbundet med nødsituationer for det indre marked, og som har til formål at identificere sårbarheder på kritisk vigtige områder samt at vurdere den potentielle indvirkning på den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer
b)  identificere relevante økonomiske aktører og repræsentative organisationer samt andre relevante aktører eller organer, der er involveret i forebyggelse af, beredskab over for og reaktion på nødsituationer, og opfordre dem til at deltage på frivillig basis
c)  lette peerevalueringer og tilskynde til udvikling af strategier for kriseberedskab
d)  i samarbejde med alle involverede aktører identificere risikobegrænsende foranstaltninger efter afslutningen af stresstestene.
2.  Kommissionen gennemfører regelmæssigt stresstest – og mindst en gang hvert andet år – der omfatter omfattende EU-dækkende stresstest eller specifikke geografiske områder eller grænseregioner.
3.  Kommissionen meddeler resultaterne af stresstestene til udvalget og offentliggør en rapport herom.
Ændring 128
Forslag til forordning
Artikel 7 b (ny)
Artikel 7b
Kortlægning af kritiske sektorer
1.  Kommissionen tillægges beføjelser til under behørig hensyntagen til udvalgets udtalelse og input fra relevante organer på EU-plan og efter høring af medlemsstaterne at vedtage en delegeret retsakt med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge en metode til kortlægning til fastlæggelse af kritiske sektorer.
2.  Med henblik på den metode, der er omhandlet i stk. 1, tager Kommissionen hensyn til følgende:
a)  handelsstrømme
b)  udbud og efterspørgsel
c)  koncentrationen af udbuddet
d)  Unionens og den globale produktion og produktionskapacitet i værdikædens forskellige led
e)  indbyrdes afhængighed mellem økonomiske aktører, både i og uden for det indre marked.
3.  Kommissionen gennemfører ved hjælp af den metode, der er omhandlet i stk. 1, og under hensyntagen til udvalgets udtalelse regelmæssigt sin kortlægning for at identificere kritiske sektorer. Denne kortlægning baseres udelukkende på offentligt eller kommercielt tilgængelige data og relevante ikkefortrolige oplysninger fra virksomhederne.
4.  Kommissionen offentliggør resultaterne af denne kortlægning.
Ændring 129
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1
1.  En medlemsstats centrale forbindelseskontor underretter uden unødig forsinkelse Kommissionen og de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater om enhver hændelse, der i væsentlig grad forstyrrer eller har potentiale til i væsentlig grad at forstyrre det indre marked og dets forsyningskæders funktion (væsentlige hændelser).
1.  En medlemsstats centrale forbindelseskontor underretter straks Kommissionen og de centrale forbindelseskontorer i andre medlemsstater om enhver hændelse, der kan føre til en nødsituation for det indre marked.
Ændring 130
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2
2.  De centrale forbindelseskontorer og relevante nationale kompetente myndigheder behandler i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning, der er i overensstemmelse med EU-retten, de i stk. 1 omhandlede oplysninger på en måde, der respekterer deres fortrolighed, beskytter Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed og offentlige orden og beskytter de berørte økonomiske aktørers sikkerhed og kommercielle interesser.
2.  De centrale forbindelseskontorer og relevante nationale kompetente myndigheder træffer i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning, der er i overensstemmelse med EU-retten, alle nødvendige foranstaltninger for at behandle de i stk. 1 omhandlede oplysninger på en måde, der respekterer deres fortrolighed, beskytter Unionens eller dens medlemsstaters sikkerhed og offentlige orden og beskytter de berørte økonomiske aktørers sikkerhed og kommercielle interesser.
Ændring 131
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – indledning
3.  For at afgøre, om forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse af det indre markeds funktion og dets forsyningskæder for varer og tjenesteydelser er væsentlig og bør være genstand for en varsling, tager en medlemsstats centrale forbindelseskontor hensyn til følgende:
3.  For at afgøre, om hændelser som omhandlet i stk. 1 bør være genstand for en varsling, tager en medlemsstats centrale forbindelseskontor hensyn til følgende:
Ændring 132
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra a
a)  antallet af økonomiske aktører, der er berørt af forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse
a)  antallet af økonomiske aktører, der er berørt af forstyrrelsen i hele Unionen
Ændring 133
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra b
b)  varigheden eller den forventede varighed af en forstyrrelse eller potentiel forstyrrelse
b)  varigheden eller den forventede varighed af hændelserne
Ændring 134
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra c
c)  geografisk område, den del af det indre marked, der er berørt af forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse, indvirkningen på specifikke geografiske områder, der er særligt sårbare eller udsat for forstyrrelser i forsyningskæden, herunder regionerne i EU's yderste periferi
c)  geografisk område, den del af det indre marked, der er berørt og dets grænseoverskridende virkninger, indvirkningen på geografiske områder, såsom regionerne i den yderste periferi, der er særligt sårbare eller udsat
Ændring 135
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 – litra d
d)  virkningen af forstyrrelsen eller den potentielle forstyrrelse på ikke-diversificerbare og ikke-substituerbare input.
d)  virkningen af disse hændelser på ikke-diversificerbare og ikke-substituerbare input.
Ændring 136
Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)
Artikel 8a
Strategiske reserver
1.  Medlemsstaterne skal bestræbe sig på bedst muligt at opbygge strategiske reserver af varer af kritisk betydning. Kommissionen yder støtte til medlemsstaterne med henblik på hjælpe dem med at koordinere og strømline deres indsats. Kommissionen sikrer navnlig koordinering og informationsudveksling og fremmer solidaritet mellem nationale kompetente myndigheder i forbindelse med mangel på kriserelevante varer eller tjenesteydelser eller opbygning af strategiske reserver for varer af kritisk betydning. Kapaciteter, der er en del af rescEU-reserven i overensstemmelse med artikel 12 i afgørelse 1313/2013/EU, er udelukket fra anvendelsen af denne artikel.
2.  Den i stk. 1 omhandlede udveksling af oplysninger og bedste praksis kan navnlig omfatte:
a)  sandsynligheden for og konsekvenserne af mangler som omhandlet i stk. 1
b)  størrelsen af de økonomiske aktørers eksisterende lagre og strategiske reserver i hele Unionen og alle oplysninger om økonomiske aktørers igangværende aktiviteter med henblik på at øge deres lagre
c)  udgifterne til opbygning og vedligeholdelse af sådanne strategiske reserver
d)  mulighederne for alternative forsyninger og potentialet for alternative forsyninger
e)  yderligere oplysninger, der kan sikre tilgængeligheden af sådanne varer og tjenesteydelser.
Sådanne oplysninger og bedste praksis udveksles via en sikker kommunikationskanal.
Ændring 137
Forslag til forordning
Del III – overskrift
Overvågning af det indre marked
Overvågningstilstand for det indre marked
Ændring 138
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – indledning
1.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, er til stede, aktiverer den overvågningstilstanden i en periode på højst seks måneder ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. En sådan gennemførelsesretsakt skal indeholde følgende:
1.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget samt kriterierne i artikel 8, stk. 3, finder, at betingelserne i artikel 3, stk. 2, er opfyldt, aktiverer den overvågningstilstanden i en periode på højst seks måneder ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Hvis Kommissionens holdning afviger fra udvalgets udtalelse, giver Kommissionen en underbygget begrundelse. En sådan gennemførelsesretsakt skal indeholde følgende:
Ændring 139
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
a)  en vurdering af krisens potentielle konsekvenser
a)  en vurdering af den forventede krises potentielle konsekvenser, herunder den særlige situation i grænseregioner og regioner i den yderste periferi
Ændring 140
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra b
b)  liste over de pågældende varer og tjenesteydelser af strategisk betydning og
b)  en liste over de pågældende varer, tjenesteydelser og kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning og
Ændring 141
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra c
c)  de overvågningsforanstaltninger, der skal træffes.
c)  de overvågningsforanstaltninger, der skal træffes, herunder en begrundelse for nødvendigheden og proportionaliteten af sådanne foranstaltninger.
Ændring 142
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1
1.  Kommissionen kan, hvis den finder, at årsagerne til aktivering af overvågningstilstanden i henhold til artikel 9, stk. 1, fortsat er gyldige, og under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt forlænge overvågningstilstanden med højst seks måneder.
1.  Kommissionen kan, hvis den finder, at årsagerne til aktivering af overvågningstilstanden i henhold til artikel 9, stk. 1, fortsat er gyldige, og under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget, ved hjælp af en gennemførelsesretsakt forlænge overvågningstilstanden med højst seks måneder. Hvis udvalget har konkret og pålidelig dokumentation for, at overvågningstilstanden bør deaktiveres, kan den vedtage en udtalelse herom og meddele denne til Kommissionen.
Ændring 143
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at den trussel, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, ikke længere er til stede med hensyn til nogle eller alle overvågningsforanstaltninger eller for nogle eller alle varer og tjenesteydelser, deaktiverer den helt eller delvist overvågningstilstanden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
2.  Hvis Kommissionen under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget finder, at de fastsatte betingelser i artikel 3, stk. 2, ikke længere er opfyldt med hensyn til nogle eller alle overvågningsforanstaltninger eller for nogle eller alle varer og tjenesteydelser og kategorier af arbejdstagere, deaktiverer den helt eller delvist overvågningstilstanden ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
Ændring 144
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1
1.  Når overvågningstilstanden er blevet aktiveret i overensstemmelse med artikel 9, skal de nationale kompetente myndigheder overvåge forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden.
1.  Når overvågningstilstanden er blevet aktiveret i overensstemmelse med artikel 9, skal de nationale kompetente myndigheder overvåge forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning og den frie bevægelighed for kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden.
Ændring 145
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
2.  Kommissionen sørger ved hjælp af elektroniske midler for standardiserede og sikre midler til indsamling og behandling af oplysninger med henblik på stk. 1. Uden at det berører national lovgivning, der kræver, at indsamlede oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, behandles fortroligt, skal der sikres fortrolighed med hensyn til forretningsmæssigt følsomme oplysninger og oplysninger, der påvirker sikkerheden og den offentlige orden i Unionen eller dens medlemsstater.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 146
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne opretter og vedligeholder en fortegnelse over de mest relevante økonomiske aktører, der er etableret på deres respektive nationale område, og som opererer langs de forsyningskæder for varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden.
3.  Medlemsstaterne, hvor det er muligt, opretter, ajourfører og vedligeholder en fortegnelse over de mest relevante økonomiske aktører, der er etableret på deres respektive nationale område, og som opererer langs de forsyningskæder for varer og tjenesteydelser samt kategorier af arbejdstagere af kritisk betydning, som er blevet identificeret i den gennemførelsesretsakt, der aktiverer overvågningstilstanden. Fortegnelsens indhold er til enhver tid fortroligt.
Ændring 147
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4
4.  På grundlag af den fortegnelse, der er udarbejdet i henhold til artikel 6, retter de nationale kompetente myndigheder anmodninger om frivillig fremlæggelse af oplysninger til de mest relevante operatører i forsyningskæden for varer og tjenesteydelser, der er identificeret i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 9, og andre relevante interessenter, der er etableret på deres respektive nationale område. Sådanne anmodninger skal navnlig angive, hvilke oplysninger om faktorer, der påvirker tilgængeligheden af de identificerede varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, der anmodes om. Hver økonomisk aktør/interessent, der frivilligt giver oplysninger, skal gøre dette på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. De nationale kompetente myndigheder fremsender uden unødig forsinkelse de relevante resultater til Kommissionen og den rådgivende gruppe via det respektive centrale forbindelseskontor.
4.  På grundlag af den fortegnelse, der er udarbejdet i henhold til stk. 3, retter de nationale kompetente myndigheder om nødvendigt anmodninger om frivillig fremlæggelse af oplysninger til de mest relevante operatører i forsyningskæden for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, der er identificeret i den gennemførelsesretsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 9, og andre relevante interessenter, der er etableret på deres respektive nationale område. Sådanne anmodninger skal navnlig angive, hvilke oplysninger om faktorer, der påvirker tilgængeligheden af de identificerede varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, der anmodes om. Hver økonomisk aktør, der frivilligt giver oplysninger, skal gøre dette på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. De nationale kompetente myndigheder fremsender uden unødig forsinkelse de relevante resultater til Kommissionen og udvalget via det respektive centrale forbindelseskontor.
Ændring 148
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5
5.  De nationale kompetente myndigheder tager behørigt hensyn til den administrative byrde for økonomiske aktører og navnlig SMV'er, som kan være forbundet med anmodninger om oplysninger, og sikrer, at de holdes på et minimum.
5.  De nationale kompetente myndigheder tager behørigt hensyn til den administrative byrde for økonomiske aktører og navnlig SMV'er, som kan være forbundet med anmodninger om oplysninger, og sikrer, at en sådan administrativ byrde holdes på et minimum, og at oplysningernes fortrolighed respekteres.
Ændring 149
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6
6.  Kommissionen kan anmode den rådgivende gruppe om at drøfte resultaterne og den mulige udvikling på baggrund af overvågningen af forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af strategisk betydning.
6.  Kommissionen kan anmode udvalget om at drøfte resultaterne og den mulige udvikling på baggrund af overvågningen af forsyningskæderne for varer og tjenesteydelser af kritisk betydning.
Ændring 150
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7
7.  På grundlag af de oplysninger, der er indsamlet gennem de aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med stk. 1, kan Kommissionen forelægge en rapport om de samlede resultater.
7.  På grundlag af de oplysninger, der er indsamlet gennem de aktiviteter, der gennemføres i overensstemmelse med stk. 1, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de samlede resultater.
Ændring 151
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)
7a.  Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter kræve, at medlemsstaterne giver følgende oplysninger om de varer af kritisk betydning, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1:
a)  niveauerne af strategiske reserver på deres område
b)  mulighed for yderligere indkøb.
Ændring 152
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 b (nyt)
7b.  Inden vedtagelsen af gennemførelsesretsakten skal Kommissionen:
a)  dokumentere, at den ikke har anden adgang til sådanne oplysninger, og begrunde behovet for vedtagelsen og
b)  anmode om en udtalelse fra udvalget.
Hvis Kommissionens holdning afviger fra udvalgets udtalelse, giver Kommissionen desuden en underbygget begrundelse.
Ændring 153
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 c (nyt)
7c.  Det præciseres i gennemførelsesretsakten, hvilke varer der skal gives oplysninger om.
Ændring 154
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7 d (nyt)
7d.  Anmodningen om oplysninger må ikke overstige en periode på seks måneder og kan ikke forlænges.
Ændring 155
Forslag til forordning
Artikel 12
[...]
udgår
Ændring 156
Forslag til forordning
Del IV – overskrift
Nødsituation for det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 157
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – indledning
1.  Ved vurderingen af alvoren af en forstyrrelse med henblik på at fastslå, om en krises indvirkning på det indre marked kan betragtes som en nødsituation for det indre marked, skal Kommissionen på grundlag af konkret og pålidelig dokumentation som minimum tage hensyn til følgende indikatorer:
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 158
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a
a)  krisen har forårsaget aktivering af Rådets relevante kriseresponsmekanisme, EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller de mekanismer, der er oprettet inden for EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder [forslaget til] forordning (EU) .../... om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og [forslaget til] Rådets forordning (EU) .../... om en ramme for foranstaltninger til sikring af forsyningen af kriserelevante medicinske modforanstaltninger
a)  krisen har udløst aktiveringen af en relevant kriseresponsmekanisme fra Rådet, herunder den integrerede ordning for politisk kriserespons, EU-civilbeskyttelsesmekanismen eller enhver af de mekanismer, der er oprettet inden for EU's ramme for sundhedssikkerhed, herunder beredskabsrammen i henhold til forordning (EU) 2022/2372
Ændring 159
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b
b)  et skøn over antallet af økonomiske aktiviteter eller brugere, der er afhængige af den eller de forstyrrede sektorer på det indre marked med henblik på levering af de pågældende varer eller tjenesteydelser
b)  et skøn over antallet af eller markedsandelen for og markedsefterspørgslen efterøkonomiske aktiviteter eller brugere, der er afhængige af den eller de forstyrrede sektorer på det indre marked med henblik på levering af de pågældende varer eller tjenesteydelser
Ændring 160
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c
c)  de pågældende varers eller tjenesteydelsers betydning for andre sektorer
c)  de pågældende varers, tjenesteydelsers eller arbejdstageres kritiske betydning for andre sektorer
Ændring 161
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra c a (nyt)
ca)  den anslåede mangel på varer og tjenesteydelser i det indre marked
Ændring 162
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra d
d)  indvirkningen med hensyn til omfang og varighed på økonomiske og samfundsmæssige aktiviteter, miljøet og den offentlige sikkerhed
d)  den faktiske eller potentielle indvirkning af krisen med hensyn til omfang og varighed på økonomiske og vitale samfundsmæssige aktiviteter, miljøet og den offentlige sikkerhed
Ændring 163
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra e
e)  de berørte økonomiske aktører har ikke været i stand til inden for en rimelig frist at finde en løsning på de særlige aspekter af krisen på frivillig basis
e)  den kendsgerning, at de af forstyrrelsen berørte økonomiske aktører ikke har været i stand til inden for en rimelig frist at finde en løsning på de særlige aspekter af krisen på frivillig basis
Ændring 164
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra g
g)  det geografiske område, der er og kan blive berørt, herunder eventuelle grænseoverskridende virkninger for forsyningskædernes funktion, som er uundværlige for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter på det indre marked
g)  det geografiske område, herunder grænseregioner og regioner i den yderste periferi, der er og kan blive berørt af forstyrrelsen, herunder eventuelle grænseoverskridende virkninger for forsyningskædernes funktion, som er uundværlige for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter på det indre marked
Ændring 165
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra i
i)  manglen på substituerbare varer, input eller tjenesteydelser.
i)  manglen på eller fraværet af substituerbare kriserelevante varer, input eller tjenesteydelser
Ændring 166
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra i a (nyt)
ia)  indførelsen af rejserestriktioner eller grænsekontrol.
Ændring 167
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1
1.  Nødsituationstilstanden for det indre marked kan aktiveres, uden at overvågningstilstanden for det indre marked tidligere er blevet aktiveret med hensyn til de samme varer eller tjenesteydelser. Hvis overvågningstilstanden tidligere er blevet aktiveret, kan nødsituationstilstanden helt eller delvis erstatte den.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 168
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at der er tale om en nødsituation for det indre marked, foreslår den Rådet at aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
2.  Hvis Kommissionen under behørig hensyntagen til udvalgets udtalelse finder, at der er tale om en nødsituation for det indre marked, vedtager den et lovgivningsforslag om at aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
Ændring 169
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 3
3.  Rådet kan aktivere nødsituationstilstanden for det indre marked ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fra Rådet. Varigheden af aktiveringen fastsættes i gennemførelsesretsakten og må højst være på seks måneder.
3.  Nødsituationstilstanden for det indre marked kan aktiveres ved hjælp af en lovgivningsmæssig retsakt, der er vedtaget på grundlag af det i stk. 2 omhandlede lovgivningsforslag. Varigheden af aktiveringen fastsættes i den pågældende lovgivningsmæssige retsakt og begrænses til højst seks måneder.
Ændring 170
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4
4.  Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked for visse varer og tjenesteydelser forhindrer ikke aktivering eller fortsat anvendelse af overvågningstilstanden og indførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 11 og 12 vedrørende de samme varer og tjenesteydelser.
4.  Aktiveringen af nødsituationstilstanden for det indre marked for visse varer og tjenesteydelser forhindrer ikke aktivering eller fortsat anvendelse af overvågningstilstanden og indførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 8a vedrørende de samme varer og tjenesteydelser.
Ændring 171
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 5
5.  Så snart nødsituationstilstanden for det indre marked er aktiveret, vedtager Kommissionen straks en liste over kriserelevante varer og tjenesteydelser ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Listen kan ændres ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
5.  Når Kommissionen foreslår aktivering af nødsituationstilstanden for det indre marked, forelægger den en liste over kriserelevante varer og tjenesteydelser. Så snart nødsituationstilstanden for det indre marked aktiveres ved hjælp af den i stk. 3 omhandlede lovgivningsmæssige retsakt, vedtager Kommissionen straks en sådan liste ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Den pågældende liste kan ændres ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
Ændring 172
Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 6
6.  Kommissionens gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 5, vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
6.  Den i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
Ændring 173
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
1.  Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at det er nødvendigt at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked, skal den foreslå Rådet at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked. Med forbehold af hastende og ekstraordinære ændringer i omstændighederne bestræber Kommissionen sig på at gøre dette senest 30 dage før udløbet af den periode, for hvilken nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret. Rådet kan forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked med højst seks måneder ad gangen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt.
1.  Hvis Kommissionen under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget og på grundlag af de grunde, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, finder, at det er nødvendigt at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked, skal den foreslå Europa-Parlamentet og Rådet at forlænge nødsituationstilstanden for det indre marked. Med forbehold af hastende og ekstraordinære ændringer i omstændighederne bestræber Kommissionen sig på at gøre dette senest 30 dage før udløbet af den periode, for hvilken nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret.
Nødsituationstilstanden for det indre marked kan forlænges ved hjælp af en lovgivningsmæssig retsakt på grundlag af det lovgivningsforslag, der er omhandlet i første afsnit. Varigheden af forlængelsen fastsættes i den pågældende lovgivningsmæssige retsakt og begrænses til højst seks måneder.
Ændring 174
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
2.  Hvis den rådgivende gruppe har konkret og pålidelig dokumentation for, at nødsituationstilstanden for det indre marked bør deaktiveres, kan den afgive en udtalelse herom og fremsende den til Kommissionen. Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe finder, at der ikke længere er tale om en nødsituation for det indre marked, skal den straks foreslå Rådet at deaktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
2.  Hvis udvalget har konkret og pålidelig dokumentation for, at nødsituationstilstanden for det indre marked bør deaktiveres, kan den afgive en udtalelse herom og fremsende den til Kommissionen. Hvis Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra udvalget finder, at der ikke længere er tale om en nødsituation for det indre marked, skal den straks foreslå Europa-Parlamentet og Rådet at deaktivere nødsituationstilstanden for det indre marked.
Ændring 175
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
3.  De foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 24-33 og i henhold til de nødprocedurer, der er indført i de respektive EU-retlige rammer ved hjælp af de ændringer af sektorspecifik produktlovgivning, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/424, forordning (EU) 2016/425, forordning (EU) 2016/426, forordning (EU) 2019/1009 og forordning (EU) nr. 305/2011 og om indførelse af nødprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med en nødsituation for det indre marked og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/14/EF 2006/42/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2014/68/EU for så vidt angår indførelse af hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning på grund af et indre marked, ophører med at finde anvendelse, når nødsituationstilstanden for det indre marked er deaktiveret. Kommissionen forelægger Rådet en vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere nødsituationen på det indre marked, senest tre måneder efter foranstaltningernes udløb på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet via den overvågningsmekanisme, der er omhandlet i artikel 11.
3.  De foranstaltninger, der er truffet i overensstemmelse med artikel 24-33, ophører med at finde anvendelse, når nødsituationstilstanden for det indre marked er deaktiveret. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en vurdering af effektiviteten af de foranstaltninger, der er truffet for at håndtere nødsituationen på det indre marked, senest tre måneder efter foranstaltningernes udløb på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet via den overvågningsmekanisme, der er omhandlet i artikel 11.
Ændring 176
Forslag til forordning
Del IV – afsnit II – overskrift
Fri bevægelighed under nødsituationen på det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 177
Forslag til forordning
Del IV – afsnit II – kapitel I – overskrift
Foranstaltninger til genetablering og fremme af den frie bevægelighed
Foranstaltninger til fremme af den frie bevægelighed
Ændring 178
Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift
Generelle krav til foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed, for at imødegå en nødsituation for det indre marked
Forbudte begrænsninger af den frie bevægelighed under en nødsituation for det indre marked
Ændring 179
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1
1.  Når medlemsstaterne vedtager og anvender nationale foranstaltninger som respons på en nødsituation for det indre marked og den underliggende krise, skal de sikre, at deres indsats er i fuld overensstemmelse med traktaten og EU-retten og navnlig med kravene i denne artikel.
1.  Restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, som medlemsstaterne indfører som reaktion på en nødsituation for det indre marked, er forbudt, medmindre de er begrundet i legitime mål af offentlig interesse, såsom den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden, og de er i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling og proportionalitetsprincippet.
Ændring 180
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2
2.  Enhver begrænsning skal være tidsbegrænset og ophæves, så snart situationen tillader det. Desuden bør enhver begrænsning tage hensyn til situationen i grænseregioner.
2.  Enhver sådan begrænsning skal være tidsbegrænset og straks ophæves, så snart nødsituationstilstanden for det indre marked er deaktiveret, eller inden da, hvis begrænsningen ikke længere er berettiget eller forholdsmæssig.
Ændring 181
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Der bør i forbindelse med enhver begrænsning tages højde for situationen i grænseregioner og regioner i den yderste periferi, navnlig for grænsearbejdere.
Ændring 182
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3
3.  Krav, der pålægges borgere og virksomheder, må ikke skabe en urimelig eller unødvendig administrativ byrde.
3.  Krav, der pålægges borgere og økonomiske aktører, må ikke skabe en urimelig eller unødvendig administrativ byrde. Medlemsstaterne træffer alle tilgængelige foranstaltninger for at begrænse og mindske den administrative byrde.
Ændring 183
Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Medlemsstaterne må ikke vedtage nogen af følgende:
a)  foranstaltninger, der medfører restriktioner for eksport af varer inden for Unionen eller levering eller modtagelse af tjenesteydelser, eller foranstaltninger med tilsvarende virkning
b)  foranstaltninger, der medfører forskelsbehandling mellem medlemsstater eller mellem borgere, herunder i deres egenskab af tjenesteydere eller arbejdstagere, direkte eller indirekte på grundlag af nationalitet eller, for selskabers vedkommende, det vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontoret eller hovedforretningsstedet eller
c)  foranstaltninger, der medfører restriktioner for den frie bevægelighed for personer eller rejserestriktioner for personer, der er involveret i produktion, vedligeholdelse eller transport af kriserelevante varer, som er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, og dele heraf, eller restriktioner for personer, der er involveret i levering af kriserelevante tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, eller andre foranstaltninger med tilsvarende virkning, som:
i)  foranstaltninger, der forårsager mangel på nødvendig arbejdskraft på det indre marked og dermed forstyrrer forsyningskæderne for kriserelevante varer og tjenesteydelser eller skaber eller øger manglen på sådanne varer og tjenesteydelser på det indre marked eller
ii)  direkte eller indirekte udgør forskelsbehandling på grundlag af personens nationalitet eller bopæl.
Ændring 184
Forslag til forordning
Artikel 17
[...]
udgår
Ændring 185
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  I nødsituationstilstanden for det indre marked kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter træffe støtteforanstaltninger for at styrke den frie bevægelighed for personer som omhandlet i artikel 17, stk. 6 og 7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
1.  I nødsituationstilstanden for det indre marked kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter træffe støtteforanstaltninger for at lette den frie bevægelighed for personer.
Ændring 186
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2
2.  Hvis Kommissionen under nødsituationstilstanden for det indre marked fastslår, at medlemsstaterne har indført modeller til attestering af, at en person eller en økonomisk aktør er en tjenesteyder, der leverer kriserelevante tjenester, en erhvervsrepræsentant eller en arbejdstager, der er involveret i produktion af kriserelevante varer eller levering af kriserelevante tjenesteydelser, eller en civilbeskyttelsesmedarbejder, og finder, at de enkelte medlemsstaters anvendelse af forskellige modeller er en hindring for den frie bevægelighed på tidspunktet for en nødsituation for det indre marked, kan Kommissionen, hvis den finder det nødvendigt for at støtte den frie bevægelighed for sådanne kategorier af personer og deres udstyr under den igangværende nødsituation for det indre marked, udstede skabeloner til attestering af, at de opfylder de relevante kriterier for anvendelsen af artikel 17, stk. 6, i alle medlemsstater, ved hjælp af gennemførelsesretsakter.
2.  Hvis Kommissionen under nødsituationstilstanden for det indre marked fastslår, at medlemsstaterne har indført modeller til attestering af, at en person eller en økonomisk aktør er en tjenesteyder, der leverer kriserelevante tjenester, en erhvervsrepræsentant eller en arbejdstager, der er involveret i produktionen af kriserelevante varer eller leveringen af kriserelevante tjenesteydelser, eller en civilbeskyttelsesmedarbejder, og finder, at den enkelte medlemsstats anvendelse af forskellige modeller er en hindring for den frie bevægelighed på tidspunktet for en nødsituation for det indre marked, kan Kommissionen, hvis den finder det nødvendigt for at støtte den frie bevægelighed for sådanne kategorier af personer og deres udstyr under den igangværende nødsituation for det indre marked, ved hjælp af gennemførelsesretsakter udstede skabeloner til attestering af, at de opfylder de relevante kriterier for anvendelsen af artikel 16, i alle medlemsstater.
Ændring 187
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  De i stk. 1 og 2 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 188
Forslag til forordning
Artikel 19 – overskrift
Meddelelser
Meddelelser og oplysninger
Ændring 189
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1
I nødsituationen på det indre marked giver medlemsstaterne meddelelse til Kommissionen om kriserelevante udkast til foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt kriserelevante restriktioner for den frie bevægelighed for personer, herunder arbejdstagere, sammen med begrundelsen for disse foranstaltninger.
Under overvågningstilstanden eller nødsituationstilstanden for det indre marked underretter medlemsstaterne Kommissionen om ethvert udkast til foranstaltninger forbundet med krisen og med en begrænsning af den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt vedtagne foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed for personer, herunder arbejdstagere, sammen med begrundelsen for disse foranstaltninger.
Ændring 190
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen en begrundelse for, at indførelsen af en sådan foranstaltning er berettiget og forholdsmæssig, hvis denne begrundelse ikke allerede er blevet klarlagt i den meddelte foranstaltning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den fulde ordlyd af de nationale love eller administrative bestemmelser, der indeholder eller ændres ved foranstaltningen.
2.  Medlemsstaterne giver Kommissionen en begrundelse, hvormed det påvises, at indførelsen af sådanne foranstaltninger er ikkediskriminerende, begrundet og forholdsmæssig og denne begrundelse ledsages om muligt af konkret dokumentation. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen den fulde ordlyd af de nationale love eller administrative bestemmelser, der indeholder eller ændres ved en sådan foranstaltning.
Ændring 191
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 4
4.  Kommissionen underretter straks de øvrige medlemsstater om de meddelte foranstaltninger og deler dem samtidig med den rådgivende gruppe.
4.  Kommissionen underretter straks de øvrige medlemsstater om de meddelte foranstaltninger og deler dem samtidig med udvalget.
Ændring 192
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 5
5.  Hvis den rådgivende gruppe vælger at afgive udtalelse om en meddelt foranstaltning, skal den gøre dette senest fire arbejdsdage efter datoen for Kommissionens modtagelse af meddelelsen om den pågældende foranstaltning.
5.  Hvis udvalget vælger at afgive udtalelse om en meddelt foranstaltning, skal den gøre dette senest fire arbejdsdage efter datoen for modtagelse af meddelelsen.
Ændring 193
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 6
6.  Kommissionen sikrer, at borgere og virksomheder informeres om de meddelte foranstaltninger, medmindre medlemsstaterne anmoder om, at foranstaltningerne forbliver fortrolige, eller Kommissionen vurderer, at offentliggørelsen af disse foranstaltninger vil påvirke sikkerheden og den offentlige orden i Den Europæiske Union eller dens medlemsstater, samt at de informeres om de afgørelser og medlemsstaternes bemærkninger, der er vedtaget i overensstemmelse med denne artikel.
6.  Kommissionen sikrer, at borgere og virksomheder informeres om de meddelte foranstaltninger, medmindre medlemsstaterne anmoder om, at foranstaltningerne forbliver fortrolige i overensstemmelse med denne artikels stk. 15, eller Kommissionen vurderer, at offentliggørelsen af disse foranstaltninger vil påvirke sikkerheden og den offentlige orden i Union eller dens medlemsstater, samt at de informeres om de afgørelser og medlemsstaternes bemærkninger, der er vedtaget i overensstemmelse med denne artikel.
Ændring 194
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 8
8.  Senest 10 dage efter datoen for modtagelsen af meddelelsen undersøger Kommissionen, om ethvert udkast til eller enhver vedtaget foranstaltning er forenelig med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16 og 17 samt proportionalitetsprincippet og princippet om ikkeforskelsbehandling, og den kan fremsætte bemærkninger til den meddelte foranstaltning, hvis der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at tro, at den ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Den meddelende medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger. Kommissionen kan under særlige omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der udvikler sig, forlænge fristen på 10 dage. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse, fastsætter en ny frist og underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
8.  Senest 10 dage efter datoen for modtagelsen af meddelelsen undersøger Kommissionen, om ethvert udkast til eller enhver vedtaget foranstaltning er forenelig med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16 samt proportionalitetsprincippet og princippet om ikkeforskelsbehandling, og den kan fremsætte bemærkninger til den meddelte foranstaltning, hvis der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at tro, at den ikke er i overensstemmelse med EU-retten. Den meddelende medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger. Kommissionen kan under særlige omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der udvikler sig, forlænge fristen på 10 dage. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse og fastsætter en ny frist, som ikke må overstige 30 dage. Den underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
Ændring 195
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 9
9.  Medlemsstaterne kan også fremsætte bemærkninger til den medlemsstat, der har givet meddelelse om en foranstaltning. Denne medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger.
9.  Medlemsstaterne kan også fremsætte bemærkninger til den medlemsstat, der har givet meddelelse om en foranstaltning, og denne medlemsstat tager hensyn til sådanne bemærkninger.
Ændring 196
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 10
10.  Den meddelende medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger den agter at træffe for at efterkomme de bemærkninger, den har fremsat i henhold til stk. 8, senest 10 dage efter modtagelsen.
10.  Den meddelende medlemsstat meddeler Kommissionen, hvilke foranstaltninger den agter at træffe og begrunder den måde, hvorpå hvordan den vil efterkomme de bemærkninger, den har fremsat i henhold til stk. 8, senest 10 dage efter modtagelsen.
Ændring 197
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 11
11.  Hvis Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som den meddelende medlemsstat har meddelt, stadig ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 30 dage efter meddelelsen træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende medlemsstat at afholde sig fra at vedtage det meddelte udkast til foranstaltning. Den meddelende medlemsstat meddeler straks Kommissionen den vedtagne tekst til et meddelt udkast til foranstaltning.
11.  Hvis Kommissionen finder, at de foranstaltninger, som den meddelende medlemsstat har meddelt, stadig ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 15 dage efter meddelelsen træffe en afgørelse, der pålægger den pågældende medlemsstat at ændre eller afholde sig fra at vedtage det meddelte udkast til foranstaltning. Den meddelende medlemsstat meddeler straks Kommissionen den vedtagne tekst til et meddelt udkast til foranstaltning.
Ændring 198
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 12
12.  Hvis Kommissionen finder, at en allerede vedtaget foranstaltning, som er blevet meddelt den, ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 30 dage efter denne meddelelse træffe en afgørelse, der pålægger medlemsstaten at ophæve den. Den meddelende medlemsstat meddeler straks teksten til en revideret foranstaltning, hvis den ændrer den meddelte vedtagne foranstaltning.
12.  Hvis Kommissionen finder, at en allerede vedtaget foranstaltning, som er blevet meddelt den, ikke er i overensstemmelse med EU-retten, kan den senest 15 dage efter denne meddelelse træffe en afgørelse, der pålægger medlemsstaten at ophæve den. Den meddelende medlemsstat meddeler straks teksten til en revideret foranstaltning, hvis den ændrer den meddelte vedtagne foranstaltning.
Ændring 199
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 13
13.  Kommissionen han undtagelsesvis forlænge den periode på 30 dage, der er omhandlet i stk. 11 og 12, for at tage hensyn til ændrede omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der ændrer sig. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse og fastsætter en ny frist og underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
13.  Kommissionen han undtagelsesvis forlænge den periode på 15 dage, der er omhandlet i stk. 11 og 12, for at tage hensyn til ændrede omstændigheder, navnlig for at modtage videnskabelig rådgivning, dokumentation eller teknisk ekspertise i forbindelse med en situation, der ændrer sig. Kommissionen angiver de årsager, der berettiger til en sådan forlængelse og fastsætter en ny frist og underretter straks medlemsstaterne om den nye frist og årsagerne til forlængelsen.
Ændring 200
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 14
14.  De kommissionsafgørelser, der er omhandlet i stk. 11 og 12, baseres på tilgængelige oplysninger og kan udstedes, når der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at antage, at de meddelte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16 eller 17, proportionalitetsprincippet eller princippet om ikkeforskelsbehandling. Vedtagelsen af disse afgørelser berører ikke Kommissionens mulighed for at vedtage foranstaltninger på et senere tidspunkt, herunder indledning af en traktatbrudsprocedure på grundlag af artikel 258 i TEUF.
14.  De kommissionsafgørelser, der er omhandlet i stk. 11 og 12, baseres på tilgængelige oplysninger og kan udstedes, når der er umiddelbart indlysende og alvorlige grunde til at antage, at de meddelte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med EU-retten, herunder denne forordnings artikel 16, proportionalitetsprincippet eller princippet om ikkeforskelsbehandling. Vedtagelsen af disse afgørelser berører ikke Kommissionens mulighed for at vedtage foranstaltninger på et senere tidspunkt, herunder indledning af en traktatbrudsprocedure på grundlag af artikel 258 i TEUF.
Ændring 201
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 15
15.  Oplysninger, der fremsendes i henhold til denne artikel, betragtes ikke som fortrolige, medmindre den underrettende medlemsstat udtrykkeligt anmoder herom. En sådan anmodning skal vedrøre udkast til foranstaltninger og skal begrundes.
15.  Oplysninger, som medlemsstaterne tilvejebringer i henhold til denne artikel, offentliggøres. Medlemsstater kan anmode om, at oplysninger vedrørende udkast til foranstaltninger opbevares fortroligt. Denne anmodning skal begrundes.
Ændring 202
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 16
16.  Kommissionen offentliggør teksten til de foranstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, og som begrænser den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, og som er blevet meddelt ved hjælp af de meddelelser, der er omhandlet i denne artikel, samt via andre kilder. Teksten til foranstaltningerne offentliggøres senest en arbejdsdag efter modtagelsen via en elektronisk platform, der forvaltes af Kommissionen.
16.  Kommissionen offentliggør alle oplysninger, der er givet i henhold til denne artikel, bortset fra oplysninger, der betragtes som fortrolige i henhold til stk. 15.
Ændring 203
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 16 a (nyt)
16a.  Kommissionen offentliggør de foranstaltninger, som medlemsstaterne har vedtaget i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, som begrænser den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere, og som er blevet meddelt. Disse foranstaltninger offentliggøres senest én arbejdsdag efter modtagelsen via en elektronisk platform, der forvaltes af Kommissionen.
Ændring 204
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 16 b (nyt)
16b.  Medlemsstaterne informerer på en klar og utvetydig måde borgere, forbrugere, virksomheder, arbejdstagere og deres repræsentanter og eventuelle berørte interessenter om foranstaltninger, der påvirker den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere og tjenesteydere, inden de træder i kraft, navnlig gennem deres nationale centrale kontaktpunkt, jf. artikel 21. Medlemsstaterne skal sikre en løbende dialog med alle relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter og internationale partnere.
Ændring 205
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra a
a)  bistand til anmodning om og indhentning af oplysninger om nationale restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og arbejdstagere i forbindelse med en aktiveret nødsituation for det indre marked
a)  bistand til anmodning om og indhentning af oplysninger om nationale restriktioner for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og arbejdstagere i forbindelse med en aktiveret nødsituationstilstand for det indre marked
Ændring 206
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter på nationalt plan, der er indført som følge af den aktiverede nødsituation for det indre marked.
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter på nationalt plan, der er indført som følge af den aktiverede nødsituationstilstand for det indre marked.
Ændring 207
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra b a (nyt)
ba)  bistand til formidling af oplysninger til borgere, forbrugere, økonomiske aktører samt arbejdstagere og disses repræsentanter.
Ændring 208
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer, at borgere, forbrugere, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter på disses anmodning og via de respektive centrale kontaktpunkter kan modtage oplysninger fra de kompetente myndigheder om, hvordan de respektive nationale kriseresponsforanstaltninger generelt fortolkes og anvendes. Hvor det er relevant, skal sådanne oplysninger omfatte en trinvis vejledning. Oplysningerne skal gives i et klart og forståeligt sprog. De skal være let tilgængelige på afstand og ad elektronisk vej, og de skal holdes ajour.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at borgere, forbrugere, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter på disses anmodning og via de respektive centrale kontaktpunkter kan modtage oplysninger fra de kompetente myndigheder om, hvordan de respektive nationale kriseresponsforanstaltninger generelt fortolkes og anvendes. Hvor det er relevant, skal sådanne oplysninger omfatte en trinvis vejledning. Oplysningerne skal gives i et klart og forståeligt sprog. De skal være let tilgængelige på afstand og ad elektronisk vej, og de skal holdes ajour. Medlemsstaterne bestræber sig bedst muligt på at stille sådanne oplysninger til rådighed på alle Unionens officielle sprog, idet der lægges særlig vægt på situationen og behovene i grænseregionerne.
Ændring 209
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – indledning
2.  Det centrale kontaktpunkt på EU-plan yder borgere, forbrugere, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter følgende bistand:
2.  Det centrale kontaktpunkt på EU-plan yder borgere, forbrugere, lokale og regionale myndigheder, økonomiske aktører, arbejdstagere og deres repræsentanter følgende:
Ændring 210
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra a
a)  bistand ved anmodning om og indhentning af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på EU-plan, der er relevante for den aktiverede nødsituation for det indre marked, eller som påvirker udøvelsen af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og arbejdstagere
a)  bistand ved anmodning om og indhentning af oplysninger om kriseresponsforanstaltninger på EU-plan, der er relevante for den aktiverede nødsituationstilstand for det indre marked, eller som påvirker udøvelsen af den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer, herunder arbejdstagere
Ændring 211
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra b
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter, der er indført på EU-plan som følge af den aktiverede nødsituation for det indre marked
b)  bistand til gennemførelse af kriseprocedurer og -formaliteter, der er indført på EU-plan som følge af den aktiverede nødsituationstilstand for det indre marked
Ændring 212
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra c
c)  udarbejdelse af en liste med alle nationale kriseforanstaltninger og nationale kontaktpunkter.
c)  bistand med hensyn til oprettelse af en liste med alle nationale kriseforanstaltninger og nationale kontaktpunkter.
Ændring 213
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Der tildeles tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til det centrale kontaktpunkt på EU-plan.
Ændring 214
Forslag til forordning
Afsnit III – overskrift
Nødresponsforanstaltninger for det indre marked
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 215
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
1.  Bindende foranstaltninger i dette kapitel kan kun vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, artikel 26, første afsnit, og artikel 27, stk. 2, efter at en nødsituation for det indre marked er blevet aktiveret ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fra Rådet i overensstemmelse med artikel 14.
1.  Bindende foranstaltninger i dette kapitel kan kun vedtages af Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, når en nødsituationstilstand for det indre marked er blevet aktiveret i overensstemmelse med artikel 14.
Ændring 216
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2
2.  En gennemførelsesretsakt, der indfører en foranstaltning i dette kapitel, skal klart og specifikt angive de kriserelevante varer og tjenesteydelser, som en sådan foranstaltning finder anvendelse på. Denne foranstaltning finder kun anvendelse, så længe nødsituationstilstanden varer.
2.  En gennemførelsesretsakt, der indfører en foranstaltning i dette kapitel, skal klart og specifikt angive de kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er kortlagt i den gennemførelsesretsakt, som er vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, som en sådan foranstaltning finder anvendelse på. Denne foranstaltning finder kun anvendelse, så længe nødsituationstilstanden varer.
Ændring 217
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
Ændring 218
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1
1.  Hvis der foreligger en alvorlig kriserelateret mangel eller en umiddelbar trussel herom, kan Kommissionen opfordre repræsentative organisationer eller økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder til inden for en fastsat frist frivilligt at fremsende specifikke oplysninger til Kommissionen om produktionskapaciteten og eventuelle eksisterende lagre af kriserelevante varer og komponenter heraf i produktionsanlæg i Unionen og anlæg i tredjelande, som de driver, har indgået kontrakt med eller indkøber forsyninger fra, samt oplysninger om eventuelle relevante forstyrrelser i forsyningskæden inden for en given frist.
1.  Hvis der foreligger en alvorlig kriserelateret mangel eller en umiddelbar trussel herom, kan Kommissionen opfordre økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder til inden for en rimelig tidsfrist frivilligt at fremsende specifikke oplysninger, der er relevante for nødsituationen for det indre marked i overensstemmelse med stk. 3.
Ændring 219
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2
2.  Hvis adressaterne ikke fremsender de oplysninger, der anmodes om i henhold til stk. 1, inden for tidsfristen og ikke giver en gyldig begrundelse for ikke at gøre dette, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt kræve, at de fremsender oplysningerne, idet den i gennemførelsesretsakten angiver, hvorfor det er forholdsmæssigt og nødvendigt at gøre det, med angivelse af de kriserelevante varer og tjenesteydelser og adressater, der er berørt af anmodningen om oplysninger, og de oplysninger, der anmodes om, og om nødvendigt en skabelon med de spørgsmål, der kan rettes til de økonomiske aktører.
2.  Hvis adressaterne ikke fremsender de oplysninger, der anmodes om i henhold til stk. 1, inden for tidsfristen og ikke giver en gyldig begrundelse for ikke at gøre dette, kan Kommissionen ved hjælp af en henstilling anmode om, at de fremsender de anmodede oplysninger, idet den angiver, hvorfor det er forholdsmæssigt og nødvendigt at gøre det, med angivelse af de kriserelevante varer og tjenesteydelser og adressater, der er berørt af anmodningen om oplysninger, og de oplysninger, der anmodes om, og om nødvendigt en skabelon med de spørgsmål, der kan rettes til de økonomiske aktører.
Ændring 220
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – indledning
3.  De i stk. 1 omhandlede anmodninger om oplysninger kan vedrøre følgende:
3.  De i stk. 1 omhandlede anmodninger om oplysninger kan vedrøre:
Ændring 221
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra a
a)  målrettede oplysninger til Kommissionen vedrørende produktionskapaciteten og mulige eksisterende lagre af kriserelevante varer og komponenter heraf i produktionsanlæg beliggende i Unionen og produktionsanlæg beliggende i et tredjeland, som organisationen eller den økonomiske aktør, der er omhandlet i stk. 1, driver, indgår kontrakter med eller køber forsyninger fra, samtidig med at handels- og forretningshemmeligheder respekteres fuldt ud, og hvori de pålægges at sende Kommissionen en plan over den forventede produktionsmængde for de følgende 3 måneder for produktionsanlæg beliggende i Unionen samt eventuelle relevante forstyrrelser i forsyningskæden
a)  målrettede oplysninger til Kommissionen om produktionskapaciteten og mulige eksisterende lagre af kriserelevante varer og komponenter heraf i produktionsanlæg beliggende i Unionen og produktionsanlæg beliggende i et tredjeland, som organisationen eller den økonomiske aktør, der er omhandlet i stk. 1, driver eller indgår kontrakter med
Ændring 222
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3 – litra b
b)  andre oplysninger, der er nødvendige for at vurdere arten eller omfanget af en given forstyrrelse eller mangel i forsyningskæden.
b)  en tidsplan for den forventede produktion af kriserelevante varer i de 3 måneder, der følger efter anmodningen om oplysninger vedrørende produktionsanlæg beliggende i Unionen eller i et tredjeland, som operatøren driver eller indgår kontrakter med
Ændring 223
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4
4.  Efter aktiveringen af de obligatoriske anmodninger om oplysninger til økonomiske aktører ved hjælp af en gennemførelsesretsakt retter Kommissionen en formel afgørelse til hver af disse repræsentative organisationer eller økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder, der er identificeret i gennemførelsesretsakten, og anmoder dem om at fremlægge de oplysninger, der er specificeret i gennemførelsesretsakten. Kommissionen baserer sig, hvor det er muligt, på de relevante og tilgængelige kontaktlister over de økonomiske aktører, der er aktive i de udvalgte forsyningskæder for kriserelevante varer og tjenesteydelser, som er udarbejdet af medlemsstaterne. Kommissionen kan indhente de nødvendige oplysninger om de relevante økonomiske aktører fra medlemsstaterne.
4.  Når Kommissionen opfordrer økonomiske aktører til eller anmoder dem om at fremlægge oplysninger med henblik på denne artikel, baserer den sig, hvor det er muligt, på de relevante og tilgængelige kontaktlister over de økonomiske aktører, der er aktive i de udvalgte forsyningskæder for kriserelevante varer og tjenesteydelser, som er udarbejdet af medlemsstaterne. Kommissionen kan indhente de nødvendige oplysninger om de relevante økonomiske aktører fra medlemsstaterne.
Ændring 224
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5
5.  Kommissionens afgørelser, der indeholder individuelle anmodninger om oplysninger, skal indeholde en henvisning til den gennemførelsesretsakt, der er omhandlet i stk. 2, som de er baseret på, og til situationer med alvorlige kriserelaterede mangler eller en umiddelbar trussel herom, som har givet anledning til dem. Enhver anmodning om oplysninger skal være behørigt begrundet og stå i et rimeligt forhold til oplysningernes omfang, art og detaljeringsgrad samt hyppigheden af adgang til de ønskede oplysninger og være nødvendig for håndteringen af nødsituationen eller for udarbejdelsen af relevante officielle statistikker. En anmodning skal indeholde en rimelig frist, inden for hvilken oplysningerne skal gives. Den skal tage hensyn til den indsats, der er nødvendig for at indsamle og stille oplysningerne til rådighed for den økonomiske aktør eller den repræsentative organisation. Den formelle afgørelse skal også indeholde garantier for beskyttelse af data i overensstemmelse med artikel 39 i denne forordning, garantier for, at følsomme forretningsoplysninger, der er indeholdt i svaret i overensstemmelse med artikel 25, ikke videregives, samt oplysninger om muligheden for at indbringe dem for Den Europæiske Unions Domstol i overensstemmelse med den relevante EU-ret og om de bøder, der er fastsat i artikel 28 for manglende overholdelse, og om tidsplanen for et svar.
5.  Kommissionens henstilling, der indeholder individuelle anmodninger om oplysninger, skal indeholde en henvisning til situationer med alvorlige kriserelaterede mangler eller en umiddelbar trussel herom, som har givet anledning til dem. Enhver anmodning om oplysninger skal være behørigt begrundet og stå i et rimeligt forhold til oplysningernes omfang, art og detaljeringsgrad samt hyppigheden af adgang til de ønskede oplysninger og være nødvendig for håndteringen af nødsituationen. En anmodning skal indeholde en rimelig frist på højst 14 dage, inden for hvilken oplysningerne skal gives. Aktøren kan anmode om en engangsforlængelse af fristen indtil to dage før, den udløber, hvis situationens alvor nødvendiggør en sådan forlængelse. Kommissionen besvarer inden for én arbejdsdag enhver sådan anmodning om forlængelse af fristen. Den skal tage hensyn til den indsats, der er nødvendig for at indsamle og stille oplysningerne til rådighed for den økonomiske aktør. Henstillingen skal også indeholde garantier for beskyttelse af data i overensstemmelse med artikel 39 i denne forordning, garantier for, at følsomme forretningsoplysninger og forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i svaret i overensstemmelse med artikel 25, ikke videregives.
Ændring 225
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6
6.  Indehaverne af de økonomiske aktører eller disses repræsentanter og, i tilfælde af juridiske personer, virksomheder eller foreninger uden status som juridisk person, de personer, som ifølge lov eller vedtægter har beføjelse til at repræsentere dem, skal give de ønskede oplysninger på vegne af den pågældende økonomiske aktør eller sammenslutning af økonomiske aktører. Hver økonomisk aktør eller sammenslutning af økonomiske aktører skal give de ønskede oplysninger på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. Behørigt befuldmægtigede jurister kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.
6.  Indehaverne af de økonomiske aktører eller de personer, som ifølge lov eller vedtægter har beføjelse til at repræsentere dem, skal give de ønskede oplysninger på vegne af den pågældende økonomiske aktør. Hver økonomisk aktør skal give de ønskede oplysninger på individuelt grundlag i overensstemmelse med Unionens konkurrenceregler for udveksling af oplysninger. Behørigt befuldmægtigede jurister kan give de ønskede oplysninger på deres kunders vegne. Sidstnævnte bærer det fulde ansvar, såfremt de fremlagte oplysninger er ufuldstændige, ukorrekte eller vildledende.
Ændring 226
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7
7.  Den Europæiske Unions Domstol har fuld prøvelsesret med hensyn til klager over afgørelser, hvorved Kommissionen har pålagt en økonomisk aktør en anmodning om obligatoriske oplysninger.
udgår
Ændring 227
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8
8.  De i stk. 2 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
udgår
Ændring 228
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
1.  Oplysninger, der modtages som følge af anvendelsen af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.
1.  Oplysninger, der modtages fra medlemsstaternes forbindelseskontorer, udvalget, de økonomiske aktører eller enhver anden kilde som følge af anvendelsen af denne forordning, må kun anvendes til det formål, hvortil de er indhentet.
Ændring 229
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelse af handels- og forretningshemmeligheder og andre følsomme og fortrolige oplysninger, der er indhentet og genereret i medfør af denne forordning, herunder henstillinger og foranstaltninger, der skal træffes, i overensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale lovgivning.
2.  Medlemsstaterne og Kommissionen sikrer beskyttelse af handels- og forretningshemmeligheder, intellektuelle ejendomsrettigheder og andre følsomme og fortrolige oplysninger, der er indhentet og genereret i medfør af denne forordning, herunder henstillinger og foranstaltninger, der skal træffes, i overensstemmelse med EU-retten og den respektive nationale lovgivning.
Ændring 230
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4
4.  Kommissionen kan forelægge den rådgivende gruppe, der er omhandlet i artikel 4, aggregerede oplysninger på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 24.
4.  Kommissionen kan forelægge udvalget aggregerede oplysninger på grundlag af de oplysninger, der er indsamlet i henhold til artikel 24.
Ændring 231
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Alle oplysninger, der indhentes gennem anmodninger om oplysninger, slettes straks efter udløbet af nødsituationstilstanden for det indre marked, eller inden da, hvis alle relevante rapporter vedrørende nødsituationstilstanden for det indre markeds er blevet forelagt. Kommissionen og medlemsstaterne sender en bekræftelse af sletningen af disse oplysninger til de berørte økonomiske aktører umiddelbart efter, at de er blevet slettet.
Ændring 232
Forslag til forordning
Artikel 26
Artikel 26
udgår
Målrettede ændringer af harmoniseret produktlovgivning
Når nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret ved hjælp af en gennemførelsesretsakt fra Rådet, der vedtages i henhold til artikel 14, og der er mangel på kriserelevante varer, kan Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt aktivere de nødsituationsprocedurer, der er omfattet i Unionens retlige rammer, der er ændret ved [Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/424, forordning (EU) 2016/425, forordning (EU) 2016/426, forordning (EU) 2019/1009 og forordning (EU) nr. 305/2011 og om indførelse af hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med en nødsituation for det indre marked og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/14/EF 2006/42/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU og 2014/68/EU og om indførelse af hasteprocedurer for overensstemmelsesvurdering, vedtagelse af fælles specifikationer og markedsovervågning i forbindelse med et indre marked] for så vidt angår kriserelevante varer, ved at angive, hvilke kriserelevante varer og nødsituationsprocedurer der er omfattet af aktiveringen, angive årsagerne til en sådan aktivering og dens proportionalitet, og angive varigheden af en sådan aktivering.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2. I behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde i forbindelse med den indvirkning, som krisen har på det indre marked, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 42, stk. 3, gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks.
Ændring 233
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1
1.  Kommissionen kan opfordre en eller flere økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder, der er etableret i Unionen, til at acceptere og prioritere visse ordrer på produktion eller levering af kriserelevante varer ("prioriteret rækkefølge").
1.  Kommissionen kan på frivillig basis opfordre en eller flere økonomiske aktører i kriserelevante forsyningskæder, der er etableret i Unionen, til at acceptere og prioritere visse ordrer på produktion eller levering af kriserelevante varer ("prioriteret rækkefølge"). Kommissionen angiver alle relevante oplysninger, herunder mængden af kriserelevante varer og tjenesteydelser, leveringstid og pris, og underretter Europa-Parlamentet herom.
Ændring 234
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2
2.  Hvis en økonomisk aktør ikke accepterer og prioriterer prioriterede ordrer, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra 14 medlemsstater vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af at anvende prioriterede ordrer. I sådanne tilfælde giver Kommissionen den pågældende økonomiske aktør samt alle parter, der påviseligt er berørt af den potentielle prioriterede rækkefølge, mulighed for at tilkendegive deres holdning inden for en rimelig frist, som fastsættes af Kommissionen i lyset af sagens omstændigheder. Under særlige omstændigheder kan Kommissionen efter en sådan vurdering rette en gennemførelsesretsakt til den pågældende økonomiske aktør, hvori den enten skal acceptere og prioritere de prioriterede ordrer, der er angivet i gennemførelsesretsakten, eller forklare, hvorfor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt for den pågældende aktør at gøre dette. Kommissionens afgørelse baseres på objektive oplysninger, der viser, at en sådan prioritering er nødvendig for at sikre opretholdelsen af vitale samfundsmæssige økonomiske aktiviteter på det indre marked.
2.  Hvis en økonomisk aktør ikke accepterer eller prioriterer prioriterede ordrer, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra 14 medlemsstater vurdere nødvendigheden og proportionaliteten af at anvende prioriterede ordrer. I sådanne tilfælde giver Kommissionen den pågældende økonomiske aktør samt alle parter, der påviseligt er berørt af den potentielle prioriterede rækkefølge, mulighed for at tilkendegive deres holdning inden for en rimelig frist, som fastsættes af Kommissionen i lyset af sagens omstændigheder. Under særlige omstændigheder kan Kommissionen efter en sådan vurdering og under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget rette en gennemførelsesretsakt til den pågældende økonomiske aktør, hvori den enten skal acceptere og prioritere de prioriterede ordrer, der er angivet i gennemførelsesretsakten, eller skriftligt forklare, hvorfor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt for den pågældende aktør at gøre dette. Hvis Kommissionens holdning afviger fra udvalgets udtalelse, giver Kommissionen en underbygget begrundelse. Kommissionens afgørelse baseres på objektive oplysninger, som er faktuelle, målbare og begrundede, der viser, at en sådan prioritering er nødvendig for at sikre opretholdelsen af vitale samfundsmæssige økonomiske aktiviteter på det indre marked.
Ændring 235
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 1
Hvis den økonomiske aktør, som den i stk. 2 omhandlede afgørelse er rettet til, nægter at acceptere kravet om at acceptere og prioritere de ordrer, der er angivet i afgørelsen, skal vedkommende senest 10 dage efter meddelelsen af afgørelsen forelægge Kommissionen en begrundet forklaring, hvori der redegøres for behørigt begrundede årsager til, at det i lyset af denne bestemmelses mål ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at den pågældende opfylder kravet. Sådanne grunde omfatter den økonomiske aktørs manglende evne til at udføre den prioriterede ordre på grund af utilstrækkelig produktionskapacitet eller en alvorlig risiko for, at accept af ordren ville medføre særlige vanskeligheder eller økonomiske byrder for aktøren, eller andre overvejelser af tilsvarende alvor.
Hvis den økonomiske aktør, som den i stk. 2 omhandlede afgørelse er rettet til, nægter at acceptere kravet om at acceptere og prioritere de ordrer, der er angivet i afgørelsen, skal vedkommende senest 10 dage efter meddelelsen af afgørelsen forelægge Kommissionen en begrundet forklaring, hvori der redegøres for behørigt begrundede årsager til, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt, at den pågældende opfylder kravet. Sådanne grunde omfatter den økonomiske aktørs manglende evne til at udføre den prioriterede ordre som følge af utilstrækkelig produktionskapacitet eller en alvorlig risiko for, at accept af ordren ville medføre særlige vanskeligheder eller økonomiske byrder for aktøren, navnlig under hensyntagen til de priser eller mængder, som Kommissionen har angivet, eller andre overvejelser af tilsvarende alvor. Disse grunde kan omfatte den pågældende virksomheds legitime mål samt omkostningerne, indsatsen, den tekniske gennemførlighed og de langsigtede forretningsmæssige konsekvenser forbundet med enhver ændring af produktionen.
Ændring 236
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 2
Kommissionen kan offentliggøre en sådan begrundet redegørelse eller dele af den under behørig hensyntagen til forretningshemmeligheder.
udgår
Ændring 237
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6
6.  Kommissionen træffer den i stk. 2 omhandlede afgørelse i overensstemmelse med gældende EU-ret, herunder principperne om nødvendighed og proportionalitet, og Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten. Afgørelsen skal navnlig tage hensyn til den berørte økonomiske aktørs legitime interesser og alle tilgængelige oplysninger om de omkostninger og den indsats, der er nødvendig i forbindelse med enhver ændring i produktionssekvensen. Den skal angive retsgrundlaget for dens vedtagelse, fastsætte fristerne for, hvornår den prioriterede rækkefølge skal gennemføres, og i givet fald angive produktet og mængden. Den skal angive de i artikel 28 omhandlede bøder for manglende efterkommelse af afgørelsen. Den prioriterede ordre skal være til en fair og rimelig pris.
6.  Kommissionen træffer den i stk. 2 omhandlede afgørelse i overensstemmelse med gældende EU-ret, herunder principperne om nødvendighed og proportionalitet, og Unionens forpligtelser i henhold til folkeretten. Afgørelsen skal navnlig tage hensyn til den berørte økonomiske aktørs legitime interesser og alle tilgængelige oplysninger om de omkostninger og den indsats, der er nødvendig i forbindelse med enhver ændring i produktionssekvensen. Den skal angive retsgrundlaget for dens vedtagelse, fastsætte fristerne for, hvornår den prioriterede rækkefølge skal gennemføres, og i givet fald angive produktet, prisen og mængden. Den skal angive de i artikel 28 omhandlede bøder for manglende efterkommelse af afgørelsen. Den prioriterede ordre skal være til en fair og rimelig pris, som i givet fald skal omfatte en passende kompensation for alle yderligere omkostninger afholdt af den økonomiske aktør.
Ændring 238
Forslag til forordning
Artikel 28 – overskrift
Bøder til operatører for manglende overholdelse af forpligtelsen til at besvare obligatoriske anmodninger om oplysninger eller til at efterkomme prioriterede ordrer
Bøder til operatører for manglende overholdelse af prioriterede ordrer
Ændring 239
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – litra a
a)  hvis en repræsentativ organisation for økonomiske aktører eller en økonomisk aktør forsætligt eller groft uagtsomt giver ukorrekte, ufuldstændige eller vildledende oplysninger som svar på en anmodning i henhold til artikel 24 eller undlader at give oplysningerne inden for den fastsatte frist
udgår
Ændring 240
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2
2.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), må ikke overstige 200 000 EUR.
2.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra b), må ikke overstige 200 000 EUR. Bøder, der pålægges økonomiske aktører, der er SMV'er som defineret i henstilling 2003/361/EF, må ikke overstige 25 000 EUR.
Ændring 241
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3
3.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c), må ikke overstige 1 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår for hver arbejdsdag, hvor forpligtelsen i henhold til artikel 27 (prioriterede ordrer) ikke er overholdt, beregnet fra den dato, der er fastsat i afgørelsen, og som ikke overstiger 1 % af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår.
3.  Bøder, der pålægges i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c), må ikke overstige 1 % af den gennemsnitlige daglige omsætning i det foregående regnskabsår for hver arbejdsdag, hvor forpligtelsen i henhold til artikel 27 (prioriterede ordrer) ikke er overholdt, beregnet fra den dato, der er fastsat i afgørelsen, og som ikke overstiger 1 % af den globale omsætning i det foregående regnskabsår. Bøder, der pålægges økonomiske aktører, der er SMV'er som defineret i henstilling 2003/361/EF, må ikke overstige 0,25 % af den samlede globale omsætning i det foregående regnskabsår.
Ændring 242
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4
4.  Ved fastsættelsen af bødens størrelse tages der hensyn til den pågældende økonomiske aktørs størrelse og økonomiske ressourcer, overtrædelsens art, grovhed og varighed, idet der tages behørigt hensyn til proportionalitets- og rimelighedsprincippet.
4.  Ved fastsættelsen af bødens størrelse tager Kommissionen hensyn til den pågældende økonomiske aktørs størrelse og økonomiske ressourcer, overtrædelsens art, grovhed og varighed, idet der tages behørigt hensyn til proportionalitets- og rimelighedsprincippet. Der skal også tages hensyn til krisens indvirkning på den økonomiske aktør og dennes forretningsaktiviteter.
Ændring 243
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra a
a)  efter to år ved overtrædelse af bestemmelserne om anmodninger om oplysninger i henhold til artikel 24
udgår
Ændring 244
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b
b)  efter tre år ved overtrædelse af bestemmelserne om forpligtelsen til at prioritere produktionen af kriserelevante produkter i henhold til artikel 26, stk. 2.
b)  efter tre år ved overtrædelse af bestemmelserne om forpligtelsen til at prioritere produktionen af kriserelevante produkter i henhold til artikel 27.
Ændring 245
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1 – indledning
1.  Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i henhold til artikel 28, giver den de berørte økonomiske aktører eller repræsentative organisationer for de berørte økonomiske aktører mulighed for at blive hørt om:
1.  Inden Kommissionen vedtager en afgørelse i henhold til artikel 28, giver den de berørte økonomiske aktører mulighed for at blive hørt om:
Ændring 246
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2
2.  Berørte økonomiske aktører og virksomhedsorganisationer for økonomiske aktører kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens foreløbige konklusioner inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens foreløbige konklusioner, og som ikke må være kortere end 21 dage.
2.  De berørte økonomiske aktører kan fremsætte deres bemærkninger til Kommissionens foreløbige konklusioner inden for en frist, som fastsættes af Kommissionen i dens foreløbige konklusioner, og som ikke må være kortere end 21 dage.
Ændring 247
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3
3.  Kommissionen baserer kun sine afgørelser på indsigelser, som de berørte økonomiske aktører og repræsentative organisationer for de berørte økonomiske aktører har haft lejlighed til at udtale sig om.
3.  Kommissionen baserer kun sine afgørelser på indsigelser, som de berørte økonomiske aktører har haft lejlighed til at udtale sig om.
Ændring 248
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4
4.  De berørte økonomiske aktørers eller de repræsentative organisationer for de berørte økonomiske aktørers ret til forsvar respekteres fuldt ud i alle procedurer. De berørte økonomiske aktører eller de repræsentative organisationer for økonomiske aktører har ret til aktindsigt i Kommissionens sagsakter på grundlag af vilkårene for en forhandlet videregivelse med forbehold af de økonomiske aktørers legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Aktindsigten omfatter ikke Kommissionens og de nationale myndigheders fortrolige oplysninger og interne dokumenter. Retten til aktindsigt omfatter navnlig ikke korrespondance mellem Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder. Dette stykke er ikke til hinder for, at Kommissionen videregiver eller anvender oplysninger, som er nødvendige for at bevise en overtrædelse.
4.  De berørte økonomiske aktørers ret til forsvar respekteres fuldt ud i alle procedurer. De berørte økonomiske aktører har ret til aktindsigt i Kommissionens sagsakter på grundlag af vilkårene for en forhandlet videregivelse med forbehold af de økonomiske aktørers legitime interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. Aktindsigten omfatter ikke Kommissionens og de nationale myndigheders fortrolige oplysninger og interne dokumenter. Retten til aktindsigt omfatter navnlig ikke korrespondance mellem Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder. Dette stykke er ikke til hinder for, at Kommissionen videregiver eller anvender oplysninger, som er nødvendige for at bevise en overtrædelse.
Ændring 249
Forslag til forordning
Artikel 32 – overskrift
Koordineret fordeling af strategiske reserver
Solidaritet og koordineret fordeling af strategiske reserver
Ændring 250
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. -1 (nyt)
-1.   I tilfælde af mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser, der berører en eller flere medlemsstater, kan de berørte medlemsstater underrette Kommissionen herom med angivelse af de nødvendige mængder og alle andre relevante oplysninger. Kommissionen videregiver oplysningerne til alle kompetente myndigheder og strømline koordineringen af medlemsstaternes svar.
Ændring 251
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 1
Hvis de strategiske reserver, som medlemsstaterne har oprettet i overensstemmelse med artikel 12, viser sig at være utilstrækkelige til at opfylde behovene i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen under hensyntagen til udtalelsen fra den rådgivende gruppe anbefale medlemsstaterne at fordele de strategiske reserver på en målrettet måde, hvor det er muligt, under hensyntagen til behovet for ikke yderligere at forværre forstyrrelserne på det indre marked, herunder i geografiske områder, der er særlig berørt af sådanne forstyrrelser, og i overensstemmelse med principperne om nødvendighed, proportionalitet og solidaritet og etablering af den mest effektive anvendelse af reserverne med henblik på at bringe nødsituationen for det indre marked til ophør.
Hvis de strategiske reserver, som medlemsstaterne har oprettet i overensstemmelse med artikel 8a, viser sig at være utilstrækkelige til at opfylde behovene i forbindelse med nødsituationen for det indre marked, kan Kommissionen under behørig hensyntagen til udtalelsen fra udvalget anbefale medlemsstaterne at fordele de strategiske reserver på en målrettet måde, hvor det er muligt, under hensyntagen til behovet for ikke yderligere at forværre forstyrrelserne på det indre marked, herunder i geografiske områder, der er særlig berørt af sådanne forstyrrelser, og i overensstemmelse med principperne om nødvendighed, proportionalitet og solidaritet og etablering af den mest effektive anvendelse af reserverne med henblik på at bringe nødsituationen for det indre marked til ophør.
Ændring 252
Forslag til forordning
Artikel 33 – overskrift
Foranstaltninger til sikring af tilgængeligheden og forsyningen af kriserelevante varer og tjenesteydelser
Foranstaltninger til sikring af tilgængeligheden og forsyningen af kriserelevante varer eller tjenesteydelser
Ændring 253
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1
1.  Kommissionen kan, når den mener, at der er risiko for mangel på kriserelevante varer, anbefale, at medlemsstaterne gennemfører specifikke foranstaltninger for at sikre en effektiv omstrukturering af forsyningskæder og produktionslinjer og for at anvende eksisterende lagre til at øge tilgængeligheden og udbuddet af kriserelevante varer og tjenesteydelser så hurtigt som muligt.
1.  Kommissionen kan, når den mener, at der er risiko for mangel på kriserelevante varer og tjenesteydelser, under hensyntagen til udvalgets udtalelse, anbefale, at medlemsstaterne træffer specifikke foranstaltninger, herunder for at sikre effektive forsyningskæder og produktionslinjer.
Ændring 254
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra a
a)  fremme af udvidelse eller omlægning af eksisterende eller etablering af ny produktionskapacitet for kriserelevante varer
a)  fremme af udvidelse eller omlægning af eksisterende eller etablering af ny produktionskapacitet for kriserelevante varer eller tjenesteydelser
Ændring 255
Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – litra c a (nyt)
ca)  fremme af den frie bevægelighed for kriserelevante tjenesteydelser.
Ændring 256
Forslag til forordning
Del V – overskrift
Indkøb
Offentlige indkøb
Ændring 257
Forslag til forordning
Del V – kapitel I – overskrift
Kommissionens indkøb af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning og kriserelevante varer på vegne af medlemsstaterne i overvågnings- og nødsituationstilstand
Kommissionens offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning og kriserelevante varer og tjenesteydelser på vegne af medlemsstaterne i overvågnings- og nødsituationstilstand
Ændring 258
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1
1.  To eller flere medlemsstater kan anmode Kommissionen om at iværksætte et udbud på vegne af de medlemsstater, der ønsker at lade sig repræsentere af Kommissionen ("deltagende medlemsstater"), med henblik på indkøb af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning, der er anført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5.
1.  To eller flere medlemsstater kan anmode Kommissionen om at iværksætte et udbud på vegne af de medlemsstater, der ønsker at lade sig repræsentere af Kommissionen ("deltagende medlemsstater"), med henblik på indkøb af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning, der er anført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 9, stk. 1, eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5.
Ændring 259
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2
2.  Kommissionen vurderer anmodningens anvendelighed, nødvendighed og proportionalitet. Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at efterkomme anmodningen, underretter den de berørte medlemsstater og den rådgivende gruppe, der er omhandlet i artikel 4, og begrunder sit afslag.
2.  Kommissionen vurderer i samråd med udvalget straks nødvendigheden og proportionaliteten af den i stk. 1 omhandlede anmodning. Hvis Kommissionen agter at give afslag på denne anmodning, underretter den de berørte medlemsstater og udvalget herom og giver en begrundelse herfor.
Ændring 260
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3
3.  Hvis Kommissionen indvilliger i at foretage indkøb på medlemsstaternes vegne, udarbejder den et forslag til en rammeaftale, der skal indgås med de deltagende medlemsstater, og som giver Kommissionen mulighed for at foretage indkøb på deres vegne. I denne aftale fastsættes de nærmere betingelser for indkøbet på vegne af de deltagende medlemsstater, der er omhandlet i stk. 1.
3.  Hvis Kommissionen indvilliger i at foretage indkøb på medlemsstaternes vegne, skal den:
a)  underrette alle medlemsstater og udvalget om, at den agter at gennemføre indkøbsproceduren, og opfordre de interesserede medlemsstater til at deltage
b)   udarbejde et forslag til en rammeaftale, der skal indgås med de deltagende medlemsstater, og som giver Kommissionen mulighed for at foretage indkøb på deres vegne. I denne aftale fastsættes de nærmere betingelser for indkøbet, herunder praktiske ordninger, regler for beslutningstagning og de foreslåede mængder, på vegne af de deltagende medlemsstater.
Ændring 261
Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Hvis Kommissionen ikke er i stand til at tildele kontrakten til en egnet økonomisk aktør, underretter den straks medlemsstaterne herom, således at de straks kan indlede deres egne indkøbsprocedurer.
Ændring 262
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1
1.  I aftalen [som omhandlet i artikel 34, stk. 3, fastsættes et forhandlingsmandat for Kommissionen til at fungere som indkøbscentral for relevante varer og tjenesteydelser af strategisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser på vegne af de deltagende medlemsstater gennem indgåelse af nye kontrakter.
1.  I aftalen, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3, litra b), fastsættes et forhandlingsmandat, der skal omfatte elementer såsom tildelingskriterier og vurdering af tilbuddene, for Kommissionen til at fungere som indkøbscentral for relevante varer og tjenesteydelser af kritisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser på vegne af de deltagende medlemsstater gennem indgåelse af nye kontrakter.
Ændring 263
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2
2.  I overensstemmelse med aftalen kan Kommissionen på de deltagende medlemsstaters vegne indgå kontrakter med økonomiske aktører, herunder individuelle producenter af varer og tjenesteydelser af strategisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, om køb af sådanne varer eller tjenesteydelser.
2.  I overensstemmelse med denne aftale kan Kommissionen på de deltagende medlemsstaters vegne indgå kontrakter med økonomiske aktører, herunder individuelle producenter af varer og tjenesteydelser af kritisk betydning eller kriserelevante varer og tjenesteydelser, om køb af sådanne varer eller tjenesteydelser.
Ændring 264
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3
3.  Repræsentanter for Kommissionen eller eksperter udpeget af Kommissionen kan aflægge besøg på produktionsanlæg til fremstilling af relevante varer af strategisk betydning eller kriserelevante varer.
udgår
Ændring 265
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 a (nyt)
3a.   Kommissionen opfordrer de deltagende medlemsstater til at udpege repræsentanter, der skal deltage i forberedelsen af indkøbsprocedurerne.
Ændring 266
Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2
2.  Kontrakterne kan indeholde en klausul om, at en medlemsstat, der ikke har deltaget i indkøbsproceduren, kan blive part i kontrakten, efter at den er underskrevet, med en detaljeret beskrivelse af proceduren herfor og dens virkninger.
2.  Kontrakterne indeholder en klausul om, at en medlemsstat, der ikke har deltaget i indkøbsproceduren, med forbehold af samtykke fra flertallet af de deltagende medlemsstater, kan blive part i kontrakten, efter at den er underskrevet, med en detaljeret beskrivelse af proceduren herfor og dens virkninger.
Ændring 267
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1
Hvis det er nødvendigt at gennemføre et fælles indkøb mellem Kommissionen og en eller flere ordregivende myndigheder fra medlemsstaterne i overensstemmelse med reglerne i artikel 165, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046, kan medlemsstaterne fuldt ud erhverve, leje eller lease den kapacitet, der er indkøbt i fællesskab.
1.   Kommissionen og en eller flere ordregivende myndigheder fra medlemsstaterne kan deltage som kontraherende parter i en fælles indkøbsprocedure, der gennemføres i medfør af artikel 165, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046 med henblik på indkøb af kriserelevante varer eller varer og tjenesteydelser af kritisk betydning inden for en rimelig tidsfrist.
Ændring 268
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)
1a.   Deltagelse i den fælles indkøbsprocedure er åben for alle medlemsstater og, uanset artikel 165, stk. 2, i forordning (EU, Euratom) 2018/1046, for stater i Den Europæiske Frihandelssammenslutning og EU-kandidatlande såvel som Fyrstendømmet Andorra, Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten, navnlig når dette specifikt er fastsat i en bilateral eller multilateral traktat.
Ændring 269
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 b (nyt)
1b.   Forud for den fælles indkøbsprocedure indgås der en aftale om fælles indkøb mellem parterne med henblik på at fastlægge de praktiske ordninger for denne procedure og beslutningsprocessen med hensyn til valget af procedure, hvordan tilbuddene skal vurderes, og kriterierne for tildeling af kontrakten i overensstemmelse med den relevante EU-ret.
Ændring 270
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 c (nyt)
1c.   Følgende betingelser gælder for den fælles indkøbsprocedure:
a)   den må ikke negativt påvirke det indre markeds funktion og må ikke indebære forskelsbehandling eller udgøre en handelshindring, ligesom den ikke må medføre konkurrenceforvridning
b)   den må ikke have nogen direkte finansielle følger for budgettet for de i stk. 1a omhandlede lande, som ikke deltager i den fælles indkøbsprocedure.
Ændring 271
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 d (nyt)
1d.   Kommissionen underretter Europa-Parlamentet om de fælles indkøbsprocedurer, der gennemføres i overensstemmelse med denne artikel, og giver efter anmodning adgang til de kontrakter, der indgås som følge af disse procedurer, med forbehold af tilstrækkelig beskyttelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger, herunder forretningshemmeligheder, kommercielle forbindelser og Unionens interesser. Kommissionen informerer Europa-Parlamentet om følsomme dokumenter i overensstemmelse med artikel 9, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1049/2001.
Ændring 272
Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1
Når nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 14, hører medlemsstaterne hinanden og Kommissionen og koordinerer deres foranstaltninger med Kommissionen og repræsentanterne for de øvrige medlemsstater i den rådgivende gruppe, inden de iværksætter indkøb af kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU55.
Når nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 14, hører medlemsstaterne hinanden og Kommissionen og koordinerer deres foranstaltninger med Kommissionen og repræsentanterne for de øvrige medlemsstater i udvalget, inden de iværksætter indkøb af kriserelevante varer og tjenesteydelser, der er opført i en gennemførelsesretsakt vedtaget i henhold til artikel 14, stk. 5, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU55. Rådet kan fremsætte henstillinger vedrørende koordineringen af disse foranstaltninger.
__________________
__________________
55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
55 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).
Ændring 273
Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1
Hvis nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 16, og Kommissionens indkøb på medlemsstaternes vegne er blevet iværksat i overensstemmelse med artikel 34-36, må de ordregivende myndigheder i de deltagende medlemsstater ikke indkøbe varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af sådanne indkøb, på anden vis.
Hvis nødsituationstilstanden for det indre marked er blevet aktiveret i henhold til artikel 14, og Kommissionens indkøb på medlemsstaternes vegne er blevet iværksat i overensstemmelse med artikel 34-36, må de ordregivende myndigheder i de deltagende medlemsstater ikke indkøbe varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af sådanne indkøb, på anden vis, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 34, stk. 3a. Alle indkøbsaftaler, der indgås i strid med denne artikel, betragtes som ugyldige.
Ændring 274
Forslag til forordning
Artikel 40
Artikel 40
udgår
Beskyttelse af personoplysninger
1.  Denne forordning berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til deres behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2016/679 og direktiv 2002/58/EF om privatlivets fred og elektronisk kommunikation eller Kommissionens og, hvis det er relevant, andre EU-institutioners og -organers forpligtelser med hensyn til deres behandling af personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725, når de udfører deres opgaver.
2.  Personoplysninger må ikke behandles eller videregives med undtagelse af tilfælde, hvor dette er strengt nødvendigt med henblik på denne forordning. I sådanne tilfælde finder betingelserne i forordning (EU) 2016/679 og forordning (EU) 2018/1725 anvendelse, i det omfang det er relevant.
3.  Hvis behandling af personoplysninger ikke er strengt nødvendig for at gennemføre de mekanismer, der er fastsat i denne forordning, gøres personoplysningerne anonyme på en sådan måde, at den registrerede ikke kan identificeres.
Ændring 275
Forslag til forordning
Del V a (ny)
Del Va
Digitale værktøjer
Ændring 276
Forslag til forordning
Artikel 41 – overskrift
Digitale værktøjer
Generelle bestemmelser om digitale værktøjer
Ændring 277
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1
Kommissionen og medlemsstaterne kan oprette interoperable digitale værktøjer eller IT-infrastrukturer til støtte for målene i denne forordning. Sådanne værktøjer eller infrastrukturer kan udvikles uden for nødsituationen for det indre marked.
1.  Senest den ... [6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] opretter og vedligeholder Kommissionen og medlemsstaterne interoperable digitale værktøjer eller IT-infrastrukturer til støtte for målene i denne forordning og ajourfører dem regelmæssigt. Sådanne værktøjer eller infrastrukturer udvikles uden for en nødsituation for det indre marked for at kunne reagere rettidigt og effektivt på eventuelle fremtidige nødsituationer. De omfatter bl.a. standardiserede, sikre og effektive digitale værktøjer til sikker indsamling og udveksling af oplysninger med henblik på artikel 7a, realtidsoplysninger om nationale restriktioner som omhandlet i artikel 41a, hurtige baner som omhandlet i artikel 41b og den interessentplatform, der er omhandlet i artikel 41c.
Ændring 278
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2
Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske aspekter af sådanne værktøjer eller infrastrukturer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2.
2.   Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter de tekniske aspekter af sådanne værktøjer eller infrastrukturer, hvor det er muligt, ved hjælp af allerede eksisterende IT-værktøjer eller -portaler såsom Dit Europa. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 42, stk. 2.
Ændring 279
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Medlemsstaterne udveksler regelmæssigt oplysninger om alle spørgsmål, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, indbyrdes og med Kommissionen.
Ændring 280
Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)
Artikel 41a
Realtidsoplysninger om nationale restriktioner
Kommissionen opretter et særligt offentligt websted, der samler oplysninger fra medlemsstaterne om de nationale restriktioner, der er fastsat i medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, som meddelt Kommissionen i henhold til artikel 19, herunder oplysninger om deres anvendelsesområde og varighed. Det særlige offentlige websted skal indeholde et interaktivt kort med relevante realtidsoplysninger om disse nationale restriktioner.
Ændring 281
Forslag til forordning
Artikel 41 b (ny)
Artikel 41b
Hurtige baner
1.  Kommissionen etablerer hurtige baner, der har til formål at lette den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdstagere, navnlig kriserelevante varer og tjenesteydelser. Navnlig stiller Kommissionen modeller eller fælles digitale anmeldelses-, registrerings- eller godkendelsesformularer til rådighed i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, navnlig professionelle tjenesteydelser inden for sundhedspleje, installation, vedligeholdelse og reparation, byggeri samt fødevarer og landbrug, med det formål at fremskynde anmeldelses-, registrerings- eller godkendelsesprocedurer, herunder anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller udstationering af arbejdstagere. Disse skabeloner eller digitale formularer skal være gratis tilgængelige på alle officielle EU-sprog og gyldige i alle medlemsstater.
2.  Hvis medlemsstaterne i behørigt begrundede tilfælde og i overensstemmelse med relevant EU-ret har indført grænserestriktioner, angiver Kommissionen, hvilke hurtige baner for grænsepassage, der er blevet etableret, herunder, hvor det er muligt, realtidsoplysninger, med det formål at lette den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer.
Ændring 282
Forslag til forordning
Artikel 41 c (ny)
Artikel 41c
Interessentplatform for nødsituationer og modstandsdygtighed
1.  Kommissionen opretter en interessentplatform for at fremme sektorspecifikke dialoger og partnerskaber ved at samle centrale interessenter, nemlig repræsentanter for økonomiske aktører, arbejdsmarkedets parter, forskere og civilsamfundet. Denne platform har til formål at tilskynde de økonomiske aktører til at udarbejde frivillige køreplaner som reaktion på en nødsituation for det indre marked. Platformen bør navnlig stille en funktion til rådighed, der gør det muligt for interesserede parter at:
a)  angive frivillige tiltag, der er nødvendige for at reagere effektivt på en nødsituation for det indre marked
b)  yde videnskabelig rådgivning, komme med udtalelser eller indsende rapporter om kriserelaterede spørgsmål
c)  bidrage til udveksling af oplysninger og bedste praksis.
2.  Når de gennemfører denne forordning tager Kommissionen og udvalget højde for resultaterne af de sektorspecifikke dialoger og partnerskaber samt eventuelle relevante input fra interessenter i overensstemmelse med stk. 1.
Ændring 283
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1
1.  Kommissionen bistås af et udvalg for nødinstrumentet for det indre marked. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
1.  Kommissionen bistås af udvalget for nødsituationer for det indre marked og dettes modstandsdygtighed. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.
Ændring 284
Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Inden vedtagelsen af en gennemførelsesretsakt i henhold til denne forordning og under hensyntagen til dens hastende karakter offentliggør Kommissionen et udkast hertil og opfordrer alle interesserede parter til at fremsætte deres bemærkninger inden for en rimelig frist.
Ændring 285
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden eller enhver anden dato fastsat af medlovgiverne.
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 286
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 5 a (nyt)
5a.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på tre måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med tre måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 287
Forslag til forordning
Artikel 44 – overskrift
Rapportering og gennemgang
Rapportering, gennemgang og evaluering
Ændring 288
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1
1.  Inden den [Publikationskontoret: indsæt venligst dato = fem år fra denne forordnings ikrafttræden] og hvert femte år derefter forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan beredskabsplanlægningen, overvågningen og nødresponsordningen for det indre marked fungerer, med forslag til eventuelle forbedringer, hvis det er nødvendigt, eventuelt ledsaget af relevante lovgivningsforslag.
1.  Inden den ... [Publikationskontoret: indsæt venligst dato = fem år fra denne forordnings ikrafttræden] og hvert tredje år derefter foretager Kommissionen en evaluering af forordningens effektivitet og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet. Denne rapport skal navnlig omfatte en evaluering af følgende:
a)  udvalgets arbejde, herunder i forhold til det arbejde, der udføres af andre relevante krisestyringsorganer på EU-plan
b)  de stresstest, uddannelser og kriseprotokoller, der er omhandlet i denne forordning
c)  kriterierne for aktivering af nødsituationstilstanden, jf. artikel 13
d)  de digitale værktøjer, der er indført i overensstemmelse med del Va.
Rapporten ledsages eventuelt af relevante lovgivningsforslag.
Ændring 289
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen forelægger efter hver deaktivering af nødsituationstilstanden en rapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om, hvordan beredskabssystemet fungerer, med forslag til forbedringer, hvis det er nødvendigt. Denne rapport skal navnlig omfatte en evaluering af nødforanstaltningernes indvirkning på de grundlæggende rettigheder, der er nedfældet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig friheden til at oprette og drive egen virksomhed, friheden til at søge beskæftigelse og arbejde og retten til at føre kollektive forhandlinger og tage kollektive skridt, herunder strejkeretten.
Ændring 290
Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Med henblik på stk. 1 indgiver udvalget og medlemsstaternes kompetente myndigheder alle tilgængelige oplysninger til Kommissionen på dennes anmodning.
Ændring 291
Forslag til forordning
Artikel 45 – overskrift
Ophævelse
Ændring til forordning (EF) nr. 2679/98
Ændring 292
Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1
Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 ophæves med virkning fra den [dato].
I Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 foretages følgende ændringer:
(1)  Artikel 2 affattes således:
"Denne forordning må på ingen måde påvirke udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne og på EU-plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke ordninger for arbejdsmarkedsrelationer i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national ret og/eller praksis. Den må heller ikke berøre retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler eller retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og/eller praksis."
(2)  Følgende artikel tilføjes:
"Artikel 5a
1.  Hvor nødsituationstilstanden for det indre marked i henhold til artikel 14 i forordning (EU) .../2023 [IMERA] er blevet aktiveret, ophører artikel 3, 4 og 5 i denne forordning med at finde anvendelse i den periode, hvor denne tilstand gælder.
2.  Stk. 1 berører ikke forpligtelser, der følger af denne forordning forud for aktivering af nødsituationstilstanden i overensstemmelse med [IMERA-forordningen]."
Ændring 293
Forslag til forordning
Artikel 46 – overskrift
Ikrafttræden
Ikrafttræden og anvendelse
Ændring 294
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)
Denne forordning anvendes fra den ... [seks måneder efter ikrafttrædelsen].

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0246/2023).


Luftkvaliteten og renere luft i Europa
PDF 449kWORD 210k
Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 13. september 2023 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa (omarbejdning) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))(1)
P9_TA(2023)0318A9-0233/2023

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  I december 2019 fremlagde Europa-Kommissionen i sin meddelelse "Den europæiske grønne pagt"40 en ambitiøs køreplan for at omdanne Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, der har til formål at beskytte, bevare og styrke Unionens naturkapital og beskytte borgernes sundhed og trivsel mod miljørelaterede risici og virkninger. Specifikt med hensyn til ren luft forpligtede EU sig med den europæiske grønne pagt til yderligere at forbedre luftkvaliteten og til i højere grad at tilpasse EU's luftkvalitetsnormer til Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) anbefalinger. Med pagten bebudedes også en styrkelse af bestemmelserne om overvågning, modellering og planlægning af luftkvaliteten.
(2)  I december 2019 fremlagde Europa-Kommissionen i sin meddelelse "Den europæiske grønne pagt"40 en ambitiøs køreplan for at omdanne Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, der har til formål at beskytte, bevare og styrke Unionens naturkapital og beskytte borgernes sundhed og trivsel mod miljørelaterede risici og virkninger. Specifikt med hensyn til ren luft forpligtede Kommissionen sig selv til yderligere at forbedre luftkvaliteten og til i højere grad at tilpasse EU's luftkvalitetsnormer til Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) anbefalinger. Med pagten bebudedes også en styrkelse af bestemmelserne om overvågning, modellering og planlægning af luftkvaliteten.
__________________
__________________
40 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Den europæiske grønne pagt (COM(2019) 640 final).
40 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Den europæiske grønne pagt (COM(2019)0640).
Ændring 293
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Handlingsplanen for nulforurening indeholder også en vision for 2050, hvor luftforureningen reduceres til niveauer, der ikke længere anses for at være sundhedsskadelige og skadelige for de naturlige økosystemer. Med henblik herpå bør der anvendes en trinvis tilgang til fastsættelse af nuværende og fremtidige EU-luftkvalitetsnormer, fastsættelse af mellemliggende luftkvalitetsnormer for 2030 og derefter og udvikling af et perspektiv for tilpasning til WHO's retningslinjer for luftkvalitet senest i 2050 på grundlag af en regelmæssig revisionsmekanisme for at tage hensyn til den seneste videnskabelige viden. I betragtning af sammenhængen mellem forureningsreduktion og dekarbonisering bør det langsigtede mål om at nå ambitionen om nulforurening forfølges sideløbende med en reduktion af drivhusgasemissioner som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/111942.
(4)  Handlingsplanen for nulforurening indeholder også en vision for 2050, hvor luftforureningen reduceres til niveauer, der ikke længere anses for at være sundhedsskadelige og skadelige for de naturlige økosystemer. Med henblik herpå bør der anvendes en ambitiøs tilgang til fastsættelse af nuværende og fremtidige EU-luftkvalitetsnormer, fastsættelse af luftkvalitetsnormer for 2035, herunder mellemliggende luftkvalitetsnormer for 2030, og med regelmæssige intervaller derefter, og udvikling af et perspektiv for løbende fuldstændig tilpasning til de af WHO's mest ajourførte retningslinjer for luftkvalitet med henblik på at nå målet om nulforurening senest i 2050 på grundlag af en regelmæssig revisionsmekanisme for at tage hensyn til den seneste videnskabelige evidens. I betragtning af sammenhængen mellem forureningsreduktion og dekarbonisering bør det langsigtede mål om at nå ambitionen om nulforurening forfølges sideløbende med en reduktion af drivhusgasemissioner som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/111942.
__________________
__________________
42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1).
42 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov") (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1).
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)  WHO udgav i september 2021 nye retningslinjer for luftkvalitet på baggrund af en omfattende sammenfattende rapport om den videnskabelige evidens for de sundhedsmæssige virkninger af luftforurening. I konklusionerne i disse retningslinjer for luftkvalitet understreges specifikt betydningen af at sænke forureningskoncentrationerne på alle niveauer, og der påvises klare fordele for folkesundheden og miljøet ved sådanne foranstaltninger. Dette direktiv tager højde for den nyeste videnskabelige viden om behovet for at tilpasse Unionens luftkvalitetsnormer fuldt ud til de seneste retningslinjer fra WHO for luftkvalitet med henblik på at nå de overordnede målsætninger for handlingsplanen for nulforurening.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)
(4b)  De samfundsmæssige fordele ved en fortsat og forbedret reduktion af luftforureningen opvejer langt de dermed forbundne omkostninger. Ifølge Kommissionens skøn ligger de årlige direkte omkostninger ved at overholde forskellige politikscenarier, der er analyseret i den konsekvensanalyse, der ledsager dette direktiv, på mellem 3,3 mia. EUR og 7 mia. EUR, og de værdiskabende sundheds- og miljømæssige fordele ligger på mellem 36 mia. EUR og 130 mia. EUR i 2030, hvilket viser, at fordelene ved luftkvalitetspolitikken langt overstiger gennemførelsesomkostningerne. Siden 2000 er emissionerne af luftforurenende stoffer i Unionen faldet støt som følge af EU-lovgivning og national lovgivning.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 5
(5)  Når medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen træffer de relevante foranstaltninger på EU-plan og nationalt plan for at nå målet om nulforurening for luftforurening, bør de følge forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren betaler, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og princippet i den europæiske grønne pagt om ikke at gøre skade. De bør bl.a. tage hensyn til: den forbedrede luftkvalitets bidrag til folkesundheden, miljøkvaliteten, borgernes velfærd, samfundets velstand, beskæftigelsen og økonomiens konkurrenceevne; energiomstillingen, øget energisikkerhed og bekæmpelsen af energifattigdom, fødevaresikkerhed; fødevaresikkerhed og prisoverkommelighed; udvikling af bæredygtige og intelligente mobilitets- og transportløsninger; virkningen af adfærdsændringer; retfærdighed og solidaritet mellem og i medlemsstaterne i lyset af deres økonomiske kapacitet, nationale forhold, såsom de særlige forhold for øer, og behovet for konvergens over tid; behovet for, at omstillingen bliver fair og socialt retfærdig ved hjælp af passende uddannelsesprogrammer; den bedste tilgængelige og seneste videnskabelige viden, navnlig de resultater, der er indberettet af WHO; behovet for at integrere risici i forbindelse med luftforurening i investerings- og planlægningsbeslutninger; omkostningseffektivitet og teknologineutralitet med hensyn til at opnå reduktioner af luftforurenende emissioner; udviklingen over tid af den miljømæssige integritet og det miljømæssige ambitionsniveau.
(5)  Når medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen træffer de relevante foranstaltninger på EU-plan og nationalt plan for at nå målet om nulforurening for luftforurening, bør de følge forsigtighedsprincippet, princippet om, at forureneren betaler, princippet om forebyggende indsats og princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og princippet i den europæiske grønne pagt om ikke at gøre skade samt respekten for menneskers ret til et rent, sundt og bæredygtigt miljø. De bør bl.a. tage hensyn til: den forbedrede luftkvalitets bidrag til folkesundheden, miljøkvaliteten, økosystemets modstandsdygtighed, borgernes velfærd, lighed, beskyttelse af følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper, sundhedsudgifter, opnåelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling (SDG), civilsamfundets rolle, samfundets velstand, beskæftigelsen og økonomiens konkurrenceevne; energiomstillingen, øget energisikkerhed og bekæmpelsen af energifattigdom, fødevaresikkerhed; fødevaresikkerhed og prisoverkommelighed; udvikling af bæredygtige og intelligente mobilitets- og transportløsninger og deres infrastruktur; virkningen af adfærdsændringer; skatte- og afgiftspolitikkens indvirkning; retfærdighed og solidaritet mellem og i medlemsstaterne i lyset af deres økonomiske kapacitet, nationale forhold, såsom de særlige forhold for øer, og behovet for konvergens over tid; behovet for, at omstillingen bliver fair og socialt retfærdig ved hjælp af passende uddannelsesprogrammer, herunder for sundhedsprofessionelle; den bedste tilgængelige og seneste videnskabelige viden, navnlig de resultater, der er indberettet af WHO; behovet for at integrere risici i forbindelse med luftforurening i investerings- og planlægningsbeslutninger; omkostningseffektivitet, de bedste tilgængelige teknologiske løsninger og teknologineutralitet med hensyn til at opnå reduktioner af luftforurenende emissioner; udviklingen over tid af den miljømæssige integritet og det miljømæssige ambitionsniveau på grundlag af princippet om ikkeforringelse, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)  Dette direktiv bidrager direkte eller indirekte til at nå verdensmålene, navnlig SDG 3, 7, 10, 11 og 13.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 6
(6)  Det ottende generelle EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/591 den 6. april 202243, fastsætter målet om at opnå et ugiftigt miljø, der beskytter menneskers, dyrs og økosystemers sundhed og trivsel mod miljørelaterede risici og negative virkninger, og fastsætter med henblik herpå, at der er behov for yderligere forbedring af overvågningsmetoderne, bedre oplysning af offentligheden og adgang til klage og domstolsprøvelse. Dette er retningsgivende for de mål, der er fastsat i dette direktiv.
(6)  Det ottende generelle EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/591 den 6. april 202243, fastsætter som et af sine prioriterede målsætninger målet om at opnå et ugiftigt miljø, der beskytter menneskers, dyrs og økosystemers sundhed og trivsel mod miljørelaterede risici og negative virkninger, og fastsætter med henblik herpå bl.a., at der er behov for yderligere forbedring af overvågningsmetoderne, bedre koordination på tværs af grænserne, bedre oplysning af offentligheden og adgang til klage og domstolsprøvelse. Dette er retningsgivende for de mål, der er fastsat i dette direktiv.
__________________
__________________
43 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/591 af 6. april 2022 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 (EUT L 114 af 12.4.2022, s. 22).
43 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/591 af 6. april 2022 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 (EUT L 114 af 12.4.2022, s. 22).
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå den videnskabelige dokumentation vedrørende forurenende stoffer, deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet og den teknologiske udvikling. På grundlag af gennemgangen bør Kommissionen vurdere, om de gældende luftkvalitetsnormer stadig er egnede til at nå målene i dette direktiv. Den første revision bør foretages senest den 31. december 2028 for at vurdere, om det er nødvendigt at ajourføre luftkvalitetsnormerne på grundlag af de seneste videnskabelige oplysninger.
(7)  Kommissionen bør regelmæssigt gennemgå den videnskabelige dokumentation vedrørende forurenende stoffer, deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, ulighed på sundhedsområdet, direkte og indirekte omkostninger til sundhedspleje som følge af luftforurening, miljøomkostninger samt adfærdsmæssige, skatte- og afgiftsmæssige og teknologiske udviklinger. På grundlag af gennemgangen bør Kommissionen vurdere, om de gældende luftkvalitetsnormer stadig er egnede til at nå målene i dette direktiv. Den første revision bør foretages senest den 31. december 2028 for at vurdere, om det er nødvendigt at ajourføre luftkvalitetsnormerne på grundlag af de seneste videnskabelige oplysninger. Kommissionen bør regelmæssigt vurdere bidraget fra EU-lovgivningen om fastsættelse af emissionsnormer for luftforureningskilder til opfyldelsen af de luftkvalitetsnormer, der er fastsat i dette direktiv, og om nødvendigt foreslå yderligere EU-foranstaltninger.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 10
(10)  Der bør anvendes modelleringsprogrammer , således at koncentrationernes geografiske fordeling kan udledes af punktdata , og med henblik på at opdage overtrædelser af luftkvalitetsnormer og bidrage til luftkvalitetsplaner og placeringen af prøvetagningssteder . Ud over de krav til overvågning af luftkvaliteten, der er fastsat i dette direktiv, opfordres medlemsstaterne til med henblik på overvågning at udnytte informationsprodukter og supplerende værktøjer (f.eks. regelmæssige evaluerings- og kvalitetsvurderingsrapporter, politiske onlineapplikationer), som leveres af jordobservationskomponenten i EU's rumprogram, navnlig Copernicustjenesten til overvågning af atmosfæren (CAMS).
(10)  Hvor det er relevant, bør der anvendes modelleringsprogrammer, således at den geografiske fordeling af koncentrationerne af forurenende stoffer kan udledes af punktdata, og med henblik på at opdage overtrædelser af luftkvalitetsnormer og bidrage til luftkvalitetsplaner, luftkvalitetskøreplaner og placeringen af prøvetagningssteder. Ud over de krav til overvågning af luftkvaliteten, der er fastsat i dette direktiv, opfordres medlemsstaterne til med henblik på overvågning at udnytte informationsprodukter og supplerende værktøjer (f.eks. regelmæssige evaluerings- og kvalitetsvurderingsrapporter, politiske onlineapplikationer), som leveres af jordobservationskomponenten i EU's rumprogram, navnlig Copernicustjenesten til overvågning af atmosfæren (CAMS).
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 11
(11)  Det er vigtigt, at forurenende stoffer, der giver anledning til stigende bekymring, såsom ultrafine partikler, sodpartikler og elementært kulstof samt ammoniak og partikeloxidative potentiale, overvåges for at støtte den videnskabelige forståelse af deres virkninger på sundhed og miljø som anbefalet af WHO.
(11)  Det er vigtigt, at forurenende stoffer, der giver anledning til stigende bekymring, såsom ultrafine partikler, sodpartikler og elementært kulstof samt ammoniak og partikeloxidative potentiale, overvåges for at støtte den videnskabelige forståelse af deres virkninger på sundhed og miljø som anbefalet af WHO og med henblik på at fastsætte grænseværdier for dem inden for rammen af den første revision af dette direktiv i 2028. Kommissionen bør fortsat overvåge den videnskabelige udvikling vedrørende andre forurenende stoffer, der ikke er omfattet af dette direktiv, og vurdere behovet for at udvide dets bestemmelser til at omfatte disse forurenende stoffer.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 12
(12)  Der bør foretages detaljerede målinger af fine partikler på landlokaliteter for bedre at forstå denne forurenings virkninger og udarbejde hensigtsmæssige foranstaltninger. Sådanne målinger bør foretages på en måde, der er i overensstemmelse med dem, der udføres som led i samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP), der er oprettet ved FN’s økonomiske kommission for Europas (UNECE's) konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, som er godkendt ved Rådets afgørelse 81/462/EØF af 11. juni 198144, og protokollerne hertil, herunder protokollen fra 1999 angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen, som blev revideret i 2012 .
(12)  Der bør foretages detaljerede målinger af fine partikler, sodpartikler, kviksølv og ammoniak på landlokaliteter for bedre at forstå denne forurenings grænseoverskridende bidrag og virkninger og udarbejde hensigtsmæssige foranstaltninger, herunder eventuel indførelse af grænseværdier, målværdier eller kritiske niveauer. Sådanne målinger bør foretages på en måde, der er i overensstemmelse med dem, der udføres som led i samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP), der er oprettet ved FN’s økonomiske kommission for Europas (UNECE's) konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, som er godkendt ved Rådets afgørelse 81/462/EØF af 11. juni 198144, og protokollerne hertil, herunder protokollen fra 1999 angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen, som blev revideret i 2012 .
__________________
__________________
44 Rådets afgørelse 81/462/EØF af 11. juni 1981 om indgåelse af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EFT L 171 af 27.6.1981, s. 11).
44 Rådets afgørelse 81/462/EØF af 11. juni 1981 om indgåelse af konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande (EFT L 171 af 27.6.1981, s. 11).
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  For at beskytte menneskers sundhed og miljøet som helhed er det særlig vigtigt at bekæmpe emissionerne af forurenende stoffer ved kilden og at identificere og gennemføre de mest effektive emissionsreducerende foranstaltninger på lokalt og nationalt plan samt på EU-plan , navnlig med hensyn til emissioner fra landbrug, industri, transport og energiproduktion . Derfor bør emissioner af skadelige luftforurenende stoffer undgås, forebygges eller reduceres, og der bør fastsættes hensigtsmæssige standarder for luftkvaliteten under hensyntagen til Verdenssundhedsorganisationens normer, retningslinjer og programmer.
(15)  For at beskytte menneskers sundhed og miljøet som helhed er det særlig vigtigt at bekæmpe emissionerne af forurenende stoffer ved kilden og at identificere og gennemføre de mest effektive emissionsreducerende foranstaltninger på lokalt og nationalt plan samt på EU-plan, navnlig med hensyn til emissioner fra landbrug, industri, transport, opvarmnings- og kølingssystemer og energiproduktion. Relevant EU-lovgivning, f.eks. om europæiske emissionsstandarder for køretøjer eller om industrielle emissioner, er afgørende for yderligere at reducere luftforureningen i luften. Derfor bør emissioner af skadelige luftforurenende stoffer undgås, forebygges eller reduceres, og der bør fastsættes hensigtsmæssige standarder for luftkvaliteten på baggrund af den nyeste videnskabelige evidens, som er blevet offentliggjort i de senest ajourførte retningslinjer om luftkvalitet fra WHO og i overensstemmelse med handlingsplanen for nulforurening for 2050.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 15 b (ny)
(15b)  Kommissionen bør vurdere overensstemmelsen mellem ethvert udkast til foranstaltninger eller lovgivningsforslag, herunder budgetforslag, med luftkvalitetsnormerne, der er fastsat i dette direktiv, inden vedtagelsen, og inddrager denne vurdering i enhver konsekvensanalyse, der ledsager disse foranstaltninger eller forslag, og gør resultatet offentligt tilgængeligt på vedtagelsestidspunktet. Kommissionen bør bestræbe sig på at tilpasse sine udkast til foranstaltninger og lovgivningsforslag til målene for dette direktiv. I tilfælde af manglende tilpasning bør Kommissionen begrunde dette som led i overensstemmelsesvurderingen.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 15 c (ny)
(15c)  Luftforurenende stoffer, der udledes fra transportsektoren, udgør en særlig risiko for sundheden for mennesker, der bor i byområder og i nærheden af transportknudepunkter. Medlemsstaterne og de relevante regionale og lokale myndigheder bør derfor overveje at gennemføre planer for bæredygtig bytrafik og investere i nulemissionsteknologier og -foranstaltninger, der muliggør en trafikoverflytning til aktive, kollektive og bæredygtige transportsystemer samt etablering af grønne områder og fodgængerområder i byerne med henblik på at reducere luftforurening og trafiktæthed, navnlig i byområder, i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 9. december 2020 med titlen "Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet – en europæisk transportsektor, der er klar til fremtiden". Medlemsstaterne bør også træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fremskynde etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer, navnlig elektrisk opladningsinfrastruktur for lette og tunge køretøjer, samt foretage regelmæssige kvalitetskontroller af transportinfrastrukturen for at kortlægge de områder, hvor der er behov for aflastning og optimering af infrastrukturen, og træffe passende foranstaltninger med støtte fra Unionen, hvor det er relevant.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 15 d (ny)
(15d)  Luftforurening fra søtransport alene fører til over 50 000 for tidlige dødsfald om året i Unionen1a. Selv om den mest skadelige del af søtransportens udtømning er svovldioxidforurening, bør NOx ikke glemmes. Søtransportens indvirkning på miljøet og på kystsamfund, både hvad angår økosystemskader og folkesundhed, kunne afhjælpes med en omfattende elektrificering af nærskibstrafik og vandbåren bytransport ud over nulemissionskrav og infrastruktur ved kaj. Desuden vil en omfattende dækning af Unionens havområde under svovlemissionskontrolområder (SECA) og nitrogenemissionskontrolområder (NECA) bidrage væsentligt til at reducere luftforureningen i havne og havnebyer samt i EU-farvande.
__________________
1a J. Brandt, J.D. Silver, og L.M. Frohn, Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System, CEEH Scientific Report No 3, 2011.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 16
(16)  Forskningen har vist, at svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler, bly, benzen, carbonmonoxid, arsen, cadmium, nikkel, visse polycykliske aromatiske kulbrinter og ozon er har væsentlige negative virkninger på menneskers sundhed. Virkningerne for menneskers sundhed og miljøet indtræffer via tilstedeværelsen i luften .
(16)  Forskningen har vist, at svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler, bly, benzen, carbonmonoxid, arsen, cadmium, nikkel, visse polycykliske aromatiske kulbrinter og ozon har en lang række væsentlige negative virkninger på menneskers sundhed, som kan resultere i for tidlig død, og at der ikke er nogen identificerbar tærskel, hvorunder disse stoffer ikke udgør en risiko for menneskers sundhed. De pågældende stoffer beskadiger de fleste organsystemer og er knyttet sammen med mange invaliderende sygdomme såsom astma blandt både børn og voksne, hjerte-kar-sygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom, lungebetændelse, slagtilfælde, diabetes, lungekræft, nedsat kognitiv udvikling og demens. Virkningerne for menneskers sundhed og miljøet indtræffer via tilstedeværelsen i luften og via deposition.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)
(16a)  Luftforurening påvirker menneskekroppen på både kort og lang sigt på måder, som er skadelige for helbredet. Selv om luftforurening er et universelt sundhedsproblem, som påvirker alle, er risiciene ikke ligeligt fordelt blandt befolkningen, da nogle persongrupper er i større risiko for at lide skade. Følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper såsom personer med specifikke allerede eksisterende helbredsproblemer (f.eks. luftvejssygdomme eller hjerte-kar-sygdomme), gravide kvinder, nyfødte, børn, ældre, personer, der lever med handicap eller har utilstrækkelig adgang til lægebehandling, og arbejdstagere, der er udsat for særlig høj luftforurening i deres erhverv, synes at være mest udsatte, hvilket fremgår af undersøgelser, der forbinder luftforurening med forringede kognitive præstationer blandt ældre, og som antyder, at dårlig luftkvalitet er særlig farlig for børn. Disse grupper bør informeres og beskyttes. I nærværende direktiv anerkendes de stigende risici og særlige behov blandt følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper for så vidt angår luftforurening, og der sigtes mod at tage hånd om og sætte en stopper for sundhedsmæssige uligheder, som er forårsaget af forurenet luft.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)
(16b)  Luftforurening udgør en stor miljøbetinget sundhedsrisiko, der påvirker alle og alle medlemsstater, og der findes rigelig dokumentation for sammenhængen mellem socioøkonomisk status og luftforurening, som navnlig viser, at sundheden hos mennesker med lavere socioøkonomisk status har tendens til at blive mere påvirket af luftforurening end sundheden hos den almene befolkning, både som følge af deres større eksponering og større sårbarhed1a. Medlemsstaterne bør tage hensyn til sådanne faktorer ved udarbejdelsen, gennemførelsen eller ajourføringen af deres luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner for effektivt at afhjælpe det sociale aspekt af luftforurening og minimere de socioøkonomiske indvirkninger af de trufne foranstaltninger.
__________________
1a Ulige eksponering og ulige virkninger: social sårbarhed over for luftforurening, støj og ekstreme temperaturer i Europa, Det Europæiske Miljøagentur, 2018.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Betragtning 18
(18)  Befolkningens gennemsnitlige eksponering for de forurenende stoffer med størst, dokumenteret virkning på menneskers sundhed, dvs. partikler (PM2.5) og nitrogendioxid (NO2), bør reduceres på grundlag af WHO's anbefalinger. Med henblik herpå bør der ud over grænseværdier indføres en forpligtelse til at reducere den gennemsnitlige eksponering for disse forurenende stoffer.
(18)  Befolkningens gennemsnitlige eksponering for de forurenende stoffer med størst, dokumenteret virkning på menneskers sundhed, dvs. partikler (PM2.5) og nitrogendioxid (NO2), bør reduceres på grundlag af WHO's mest ajourførte anbefalinger. Med henblik herpå bør der ud over grænseværdier indføres en forpligtelse til at reducere den gennemsnitlige eksponering for disse forurenende stoffer. Forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering bør supplere og ikke erstatte de grænseværdier, der hidtil har vist sig at være de mest effektive standarder, der kan håndhæves.
Ændring 21
Forslag til direktiv
Betragtning 19
(19)  Kvalitetskontrollen af direktiverne om luftkvalitet (direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF)45 har vist, at grænseværdier er mere effektive med hensyn til at nedbringe koncentrationerne af forurenende stoffer end målværdier. Med henblik på at minimere skadelige virkninger for menneskers sundhed — med særlig vægt på følsomme befolkningsgrupper sårbare grupper og — skal der fastsættes grænseværdier for koncentrationer af svovldioxid, nitrogendioxid, partikler, bly, benzen, carbonmonoxid, arsen, cadmium, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften. Benzo[a]pyren skal benyttes som markør for den kræftfremkaldende risiko ved polycykliske aromatiske kulbrinter i luften.
(19)  Kvalitetskontrollen af direktiverne om luftkvalitet (direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF)45 har vist, at grænseværdier er mere effektive med hensyn til at nedbringe koncentrationerne af forurenende stoffer end andre typer af luftkvalitetsnormer såsom målværdier. Med henblik på at minimere skadelige virkninger for menneskers sundhed – med særlig vægt på følsomme befolkningsgrupper sårbare grupper og – skal der fastsættes grænseværdier for koncentrationer af svovldioxid, nitrogendioxid, partikler, bly, benzen, carbonmonoxid, arsen, cadmium, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften. For at sikre effektiv beskyttelse mod skadelige virkninger på økosystemer bør disse grænseværdier regelmæssigt opdateres på baggrund af de seneste anbefalinger fra WHO. Benzo[a]pyren skal benyttes som markør for den kræftfremkaldende risiko ved polycykliske aromatiske kulbrinter i luften.
__________________
__________________
45 Kvalitetskontrol af direktiverne om luftkvalitet af 28. november 2019 (SWD(2019) 427 final).
45 Kvalitetskontrol af direktiverne om luftkvalitet af 28. november 2019 (SWD(2019) 427 final).
Ændring 22
Forslag til direktiv
Betragtning 21
(21)  Ozon er et grænseoverskridende forurenende stof, der dannes i luften fra emissioner af primære forurenende stoffer som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2284/EU46. Fremskridtene med hensyn til at nå luftkvalitetsmålene og de langsigtede målsætninger for ozon i nærværende direktiv bør bestemmes ud fra de mål og tilsagn om emissionsreduktion , der er fastsat i direktiv 2016/2284/EU, og ved gennemførelse af omkostningseffektive planer og luftkvalitetsplaner.
(21)  Ozon er et grænseoverskridende forurenende stof, der dannes i luften fra emissioner af primære forurenende stoffer, hvoraf nogle er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/228446. Ozon ved jordoverfladen påvirker ikke blot menneskers sundhed negativt, men også plantevækst og økosystemer, hvilket fører til lavere afgrødeudbytte og skovvækst samt tab af biodiversitet. Fremskridtene med hensyn til at nå luftkvalitetsmålene og de langsigtede målsætninger for ozon i nærværende direktiv bør bestemmes ud fra de mål og tilsagn om emissionsreduktion, der er fastsat i direktiv (EU) 2016/2284, og ved gennemførelse af omkostningseffektive planer, luftkvalitetskøreplaner og luftkvalitetsplaner.
__________________
__________________
46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1).
46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1).
Ændring 23
Forslag til direktiv
Betragtning 22
(22)  Målværdier for ozon og langsigtede målsætninger for at sikre effektiv beskyttelse mod ozonpåvirkningens skadelige virkninger på menneskers sundhed, plantevæksten og økosystemer bør opdateres i betragtning af WHO's seneste anbefalinger.
(22)  Målværdier for ozon og langsigtede målsætninger for at sikre effektiv beskyttelse mod ozonpåvirkningens skadelige virkninger på menneskers sundhed, plantevæksten og økosystemer bør opdateres regelmæssigt i betragtning af WHO's seneste anbefalinger.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Betragtning 23
(23)  Der bør fastsættes en varslingstærskelværdi for svovldioxid, nitrogendioxid, partikler (PM10 og PM2.5) og ozon og en informationstærskelværdi for ozon med henblik på beskyttelse af henholdsvis befolkningen i almindelighed og særlig sårbare og følsomme grupper heraf for korte eksponeringer af høje ozonkoncentrationer. Disse tærskelværdier bør udløse formidling af oplysninger til offentligheden om risikoen for ozonpåvirkning og, når det er hensigtsmæssigt, gennemførelse af kortsigtede foranstaltninger med henblik på at reducere forureningsniveauerne, hvor varslingstærskelværdien overskrides.
(23)  Der bør fastsættes både en varslingstærskelværdi og en informationstærskelværdi for svovldioxid, nitrogendioxid, partikler (PM10 og PM2.5) og ozon med henblik på beskyttelse af befolkningen i almindelighed og særlig sårbare og følsomme befolkningsgrupper heraf for korte eksponeringer af høje ozonkoncentrationer. Disse tærskelværdier bør udløse formidling af oplysninger til offentligheden om de tilknyttede sundhedsmæssige risici ved ozonpåvirkning og gennemførelse af kortsigtede foranstaltninger med henblik på at reducere forureningsniveauerne, hvor varslingstærskelværdien overskrides. Der fastsættes ikke alarm- og informationstærskler for de øvrige regulerede forurenende stoffer, eftersom dokumentationen for disse forurenende stoffers sundhedsvirkninger ofte kun tager højde for virkninger af langvarig eksponering. Hvis der foreligger videnskabelig dokumentation for deres virkninger på kort sigt, bør Kommissionen vurdere behovet for at indføre varslings- og informationstærskler for disse forurenende stoffer.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Betragtning 25
(25)  Luftkvalitetens tilstand bør opretholdes, hvor den allerede er god, eller forbedres i andre tilfælde. Når luftkvalitetsnormerne i dette direktiv ikke er nået eller er i risiko for ikke at blive nået , bør medlemsstaterne omgående skride ind, således at grænseværdierne , forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering og de kritiske niveauer overholdes, og målværdierne for ozon og de langsigtede målsætninger så vidt muligt nås.
(25)  Luftkvalitetens tilstand bør opretholdes, hvor den allerede er god, eller forbedres i andre tilfælde. Når luftkvalitetsnormerne i dette direktiv ikke er nået eller er i risiko for ikke at blive nået, bør medlemsstaterne omgående og løbende skride ind, således at grænseværdierne, forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering og de kritiske niveauer overholdes, og målværdierne for ozon og de langsigtede målsætninger så vidt muligt nås.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Betragtning 29
(29)  Bidrag fra naturlige kilder kan vurderes, men ikke styres. Hvor det med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslås, at naturlige kilder bidrager til forurenende stoffer i luften, og hvor overskridelser helt eller delvis kan henføres til disse naturlige bidrag, kan disse derfor på de i nærværende direktiv fastsatte betingelser fraregnes ved vurderingen af, om luftkvaliteten opfylder grænseværdierne og forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering . Overskridelser af grænseværdier for partikulære stoffer som følge af sand- eller saltspredning på vejene om vinteren kan også fraregnes ved vurderingen af, om luftkvaliteten opfylder grænseværdierne, forudsat at der er truffet rimelige foranstaltninger til at nedsætte koncentrationerne.
(29)  Bidrag fra naturlige kilder kan vurderes, men kan i nogle tilfælde være vanskelige at styre. Hvor det med tilstrækkelig sikkerhed kan fastslås, at naturlige kilder bidrager til forurenende stoffer i luften, og hvor overskridelser helt eller delvis kan henføres til disse naturlige bidrag, som er uden for medlemsstaternes kontrol og ikke kunne have været forudset, afbødet eller forhindret, kan disse derfor på de i nærværende direktiv fastsatte betingelser fraregnes ved vurderingen af, om luftkvaliteten opfylder grænseværdierne, og om forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering overholdes. Overskridelser af grænseværdier for partikulære stoffer som følge af sand- eller saltspredning på vejene om vinteren kan også fraregnes ved vurderingen af, om luftkvaliteten opfylder grænseværdierne, men kun når der foreligger konkret videnskabelig dokumentation for, at der er truffet alle rimelige foranstaltninger til at nedsætte koncentrationerne. Fraregning af disse bidrag ved vurdering af overholdelsen af luftkvalitetsgrænseværdier og forpligtelser til gennemsnitlig reduktion af eksponering bør ikke forhindre medlemsstaterne i at træffe foranstaltninger til at reducere deres indvirkning på sundheden.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Betragtning 29 a (ny)
(29a)  Det er afgørende systematisk at overvåge luftkvaliteten i nærheden af luftforureningshotspots, hvor forureningsniveauet er stærkt påvirket af emissioner fra tunge forureningskilder, der kan udsætte enkeltpersoner og befolkningsgrupper for øget risiko for sundhedsskadelige virkninger. Med henblik herpå bør medlemsstaterne installere prøvetagningssteder i luftforureningshotspots, såsom havne eller lufthavne, med henblik på at forbedre forståelsen af disse kilders indvirkning på luftforureningen og træffe passende foranstaltninger for at minimere deres indvirkning på menneskers sundhed.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Betragtning 30
(30)  For zoner med særligt vanskelige betingelser bør det være muligt at forlænge fristen for overholdelse af grænseværdierne for luftkvaliteten i tilfælde, hvor der trods gennemførelsen af hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forureningen er akutte problemer med overholdelse i specifikke zoner og bymæssige områder. En udsættelse for en zone eller et bymæssigt område bør ledsages af en overordnet plan, der skal vurderes af Kommissionen, for at sikre overholdelse inden den forlængede frists udløb.
(30)  For zoner med særligt vanskelige betingelser bør det være muligt at forlænge fristen for overholdelse af grænseværdierne for luftkvaliteten i tilfælde, hvor der trods gennemførelsen af hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forureningen er akutte problemer med overholdelse i specifikke zoner. En udsættelse for en zone bør ledsages af en overordnet plan, der skal vurderes af Kommissionen, for at sikre overholdelse inden den forlængede frists udløb.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Betragtning 31
(31)  Der bør udarbejdes luftkvalitetsplaner for zoner , hvor luftens koncentrationer af forurenende stoffer overskrider de relevante luftkvalitetssgrænseværdier, målværdier for ozon eller forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering . Luftforurenende stoffer udgår fra mange forskellige kilder og aktiviteter. For at sikre overensstemmelse mellem forskellige politikker bør sådanne luftkvalitetsplaner om muligt være sammenhængende med planer og programmer, der er udarbejdet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 75/2010, 2001/80/EF48 , (EU) 2016/2284 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF49.
(31)  Der bør udarbejdes luftkvalitetsplaner for zoner, hvor luftens koncentrationer af forurenende stoffer overskrider de relevante luftkvalitetssgrænseværdier, målværdier for ozon eller forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering. Luftforurenende stoffer udgår fra mange forskellige kilder og aktiviteter. For at sikre overensstemmelse mellem forskellige politikker bør sådanne luftkvalitetsplaner om muligt være sammenhængende med planer og programmer, der er udarbejdet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 75/2010, (EU) 2016/2284 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF49.
__________________
__________________
48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
48 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EUT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj (EUT L 189 af 18.7.2002, s. 12).
Ændring 30
Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)
(31a)   Som det præciseres i Domstolens retspraksis1a, giver bestemmelserne om luftkvalitetsplaner ikke mulighed for at forlænge fristen for overholdelse af luftkvalitetsnormerne. Det forhold, at der er udarbejdet en luftkvalitetsplan, betyder ikke i sig selv, at en medlemsstat har opfyldt sine forpligtelser til at sikre, at niveauerne af luftforurenende stoffer ikke overstiger de luftkvalitetsnormer, der fastsættes i dette direktiv.
__________________
1a Domstolens dom af 10. november 2020, Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik, C-644/18, ECLI:EU:C:2020:895, præmis 154, og Domstolens dom af 19. november 2014, ClientEarth mod Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, præmis 49.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Betragtning 32
(32)  Der bør også udarbejdes luftkvalitetsplaner forud for 2030, hvis der er risiko for, at medlemsstaterne ikke vil nå grænseværdierne eller målværdien for ozon inden denne dato for at sikre, at niveauerne af forurenende stoffer reduceres tilsvarende.
(32)  For at bringe EU-lovgivningen i overensstemmelse med den seneste videnskabelige dokumentation og WHO's seneste luftkvalitetsretningslinjer fastsætter dette direktiv nye luftkvalitetsnormer, der skal opfyldes senest i 2030. Medlemsstaterne og de kompetente myndigheder bør i forventning om fristen i 2030 for nye grænseværdier, der er fastsat i bilag I, afdeling 1, tabel 1, udarbejde en særlig type luftkvalitetsplan, en såkaldt luftkvalitetskøreplan, for zoner, hvor koncentrationerne af forurenende stoffer i luften overskrider de relevante luftkvalitetsgrænseværdier, der er fastsat for 2030. Luftkvalitetskøreplanen bør indeholde kort- og langsigtede politikker og foranstaltninger for at overholde disse grænseværdier senest i 2030. Af hensyn til den juridiske klarhed og uanset den specifikke terminologi, der anvendes, bør en luftkvalitetskøreplan betragtes som en luftkvalitetsplan som defineret i artikel 4, nr. (36).
Ændring 32
Forslag til direktiv
Betragtning 34
(34)  Medlemsstaterne bør samarbejde, hvis niveauet for et forurenende stof overskrider eller kan forventes at overskride en grænseværdi, en målværdi for ozon, en forpligtelse til reduktion af den gennemsnitlige eksponering eller en varslingstærskelsværdi som følge af betydelig forurening med oprindelse i en anden medlemsstat. På grund af den grænseoverskridende beskaffenhed af forurenende stoffer, såsom ozon og partikler, kan der være behov for samordning mellem nabomedlemsstater i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af luftkvalitetsplaner og kortsigtede handlingsplaner og i forbindelse med underretning af offentligheden. Når det er relevant, bør medlemsstaterne fortsætte samarbejdet med tredjelande, idet især kandidatlande bør inddrages på et tidligt tidspunkt. Kommissionen oplyses om og rettidigt indbydes til at deltage i et sådant samarbejde.
(34)  Medlemsstaterne bør samarbejde , hvis niveauet for et forurenende stof overskrider eller kan forventes at overskride en grænseværdi, en målværdi for ozon, en forpligtelse til reduktion af den gennemsnitlige eksponering eller en varslingstærskelsværdi som følge af betydelig forurening med oprindelse i en anden medlemsstat. På grund af den grænseoverskridende beskaffenhed af forurenende stoffer, såsom ozon og partikler, bør der være krav om hurtig samordning mellem nabomedlemsstater i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af luftkvalitetsplaner og kortsigtede handlingsplaner og i forbindelse med underretning af offentligheden så hurtigt som mulig. Når det er relevant, bør medlemsstaterne fortsætte samarbejdet med tredjelande, idet især kandidatlande bør inddrages på et tidligt tidspunkt. Kommissionen oplyses om og rettidigt indbydes til at deltage i et sådant samarbejde.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Betragtning 35
(35)  Det er nødvendigt, at medlemsstaterne og Kommissionen indsamler, udveksler og formidler oplysninger om luftkvalitet for at få et bedre kendskab til virkningerne af luftforureningen og anlægge en formålstjenlig politik. Ajourførte oplysninger om luftens koncentration af alle regulerede forurenende stoffer samt luftkvalitetsplaner og kortsigtede handlingsplaner bør ligeledes være lettilgængelige for offentligheden.
(35)  Det er nødvendigt, at medlemsstaterne og Kommissionen indsamler, udveksler og formidler oplysninger om luftkvalitet for at få et bedre kendskab til virkningerne af luftforureningen og anlægge en formålstjenlig politik. Ajourførte oplysninger om luftens koncentration af alle regulerede forurenende stoffer samt luftkvalitetsplaner, luftkvalitetskøreplaner og kortsigtede handlingsplaner bør ligeledes være lettilgængelige for offentligheden på en sammenhængende og let forståelig måde.
Ændring 34
Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)
(35a)  Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) viser, at 4 ud af 10 voksne i Unionen mangler grundlæggende digitale færdigheder1a. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at oplysninger, der skal offentliggøres i overensstemmelse med dette direktiv, også formidles via ikkedigitale kommunikationskanaler, hvor det er relevant.
__________________
1a Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) 2022 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/da/policies/desi).
Ændring 35
Forslag til direktiv
Betragtning 40
(40)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Hvis der er sket skade på menneskers sundhed som følge af en overtrædelse af dette direktivs artikel 19, 20 eller 21, bør medlemsstaterne sikre, at de personer, der er berørt af sådanne overtrædelser, kan kræve og opnå erstatning for skaden fra den relevante kompetente myndighed. De regler om erstatning, adgang til klage og domstolsprøvelse og sanktioner, der er fastsat i dette direktiv, har til formål at undgå, forebygge og mindske luftforureningens skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet i overensstemmelse med artikel 191, stk. 1, i TEUF. De tilsigter således at integrere et højt miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af miljøkvaliteten i Unionens politikker i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling som fastsat i chartrets artikel 37 og konkretiserer forpligtelsen til at beskytte retten til livet og til respekt for menneskets integritet som fastsat i chartrets artikel 2 og 3. Dette bidrager også til retten til adgang til effektive retsmidler som fastsat i chartrets artikel 47 i forbindelse med beskyttelse af menneskers sundhed.
(40)  I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Hvis der er sket skade på menneskers sundhed og trivsel som følge af en overtrædelse af dette direktivs artikel 13, 19, 20 eller 21, bør medlemsstaterne sikre, at de personer, der er berørt af sådanne overtrædelser, kan kræve og opnå erstatning for skaden fra den relevante kompetente myndighed. Dette direktiv har til formål at undgå, forebygge og mindske luftforureningens skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet i overensstemmelse med artikel 191, stk. 1, i TEUF. Det tilsigter således at integrere et højt miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af miljøkvaliteten i Unionens politikker i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling som fastsat i chartrets artikel 37 og konkretiserer forpligtelsen til at beskytte retten til livet og til respekt for menneskets integritet, retten til privatlivets fred og retten til sundhedspleje som fastsat i chartrets artikel 2, 3, 7 og 35. Dette bidrager også til retten til adgang til effektive retsmidler som fastsat i chartrets artikel 47 i forbindelse med beskyttelse af menneskers sundhed. I direktivet anerkendes og beskyttes endvidere menneskers ret til et rent, sundt og bæredygtigt miljø som anerkendt af FN's Generalforsamling i resolution 76/300 af 28. juli 2022.
Ændring 36
Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)
(40a)  Afbeviselige retsformodninger er en almindelig mekanisme til at afhjælpe sagsøgers bevisvanskeligheder, samtidig med at sagsøgtes rettigheder beskyttes. Afbeviselige retsformodninger finder kun anvendelse, hvis visse betingelser er opfyldt. For at opretholde en rimelig risikofordeling og undgå omvendt bevisbyrde bør det kræves, at en sagsøger fremlægger tilstrækkelig relevant dokumentation, herunder videnskabelige data, der giver anledning til en formodning om, at overtrædelsen har forvoldt eller bidraget til skadens opståen. I lyset af de bevismæssige udfordringer, som skadelidte står over for, navnlig i komplekse sager, vil en sådan afkræftelig formodning sikre en rimelig balance mellem rettighederne for personer, der lider af skade på menneskers sundhed, og de relevante myndigheder. Det bør også være muligt at anvende relevante videnskabelige data som dokumentation i overensstemmelse med national ret. Hvis sådanne relevante videnskabelige data ikke er tilgængelige, bør det være muligt at anvende anden dokumentation til støtte for kravet i overensstemmelse med national ret. I betragtning af, at luftkvalitetsnormer fastsættes på grundlag af videnskabelig viden om luftforureningens skadelige virkninger på menneskers sundhed, bliver, hvor grænseværdierne overskrides, luftforurening potentielt skadelig for sundheden og velfærden for de personer, der udsættes for luftforurening1a.
__________________
1a Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Fadeyeva mod Rusland (Menneskerettighedsdomstolen, 55723/00, af 9. juni 2005), præmis 87.
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1
1.  I dette direktiv fastsættes et mål om nulforurening for luftkvaliteten, således at luftkvaliteten i Unionen gradvist forbedres til niveauer, der ikke længere anses for at være skadelige for menneskers sundhed og naturlige økosystemer som defineret på baggrund af videnskabelig dokumentation, hvilket bidrager til et giftfrit miljø senest i 2050.
1.  I dette direktiv fastsættes et mål om nulforurening for luftkvaliteten, således at luftkvaliteten i Unionen gradvist forbedres til niveauer, der ikke længere anses for at være skadelige for menneskers sundhed, naturlige økosystemer og biodiversitet som defineret på baggrund af den senest ajourførte videnskabelige dokumentation, hvilket bidrager til et giftfrit miljø senest i 2050.
Ændring 295
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2
2.  Dette direktiv fastsætter mellemliggende grænseværdier, målværdier, forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, mål for gennemsnitlig eksponeringskoncentration, kritiske niveauer, informationstærskelværdier, varslingstærskelværdier og langsigtede målsætninger ("luftkvalitetsnormer"), som skal opfyldes senest i 2030 og revideres regelmæssigt derefter i overensstemmelse med artikel 3.
2.  Dette direktiv fastsætter mellemliggende grænseværdier, målværdier, forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, mål for gennemsnitlig eksponeringskoncentration og kritiske niveauer, som skal opfyldes så hurtigt som muligt og senest i 2030, og grænseværdier, der skal opfyldes senest i 2035, og som skal revideres regelmæssigt i overensstemmelse med artikel 3. Det fastsætter også langsigtede målsætninger, informationstærskelværdier og varslingstærskelværdier som en del af luftkvalitetsnormerne.
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3
3.  Desuden bidrager dette direktiv til at opnå: Unionens mål for forureningsreduktion, biodiversitet og økosystemer i overensstemmelse med det ottende miljøhandlingsprogram, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/59155.
3.  Desuden bidrager dette direktiv til at opnå: Unionens mål for forureningsreduktion, biodiversitet og økosystemer i overensstemmelse med det ottende miljøhandlingsprogram, jf. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/59155, og forstærkede synergier mellem Unionens luftkvalitetspolitik og andre relevante EU-politikker, navnlig klima-, transport- og energipolitikker.
__________________
__________________
55 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/591 af 6. april 2022 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 (EUT L 114 af 12.4.2022, s. 22.
55 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2022/591 af 6. april 2022 om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030 (EUT L 114 af 12.4.2022, s. 22.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3
3.  foranstaltninger til at overvåge luftkvaliteten, langsigtede tendenser og virkninger af Unionens og medlemsstaternes foranstaltninger med hensyn til luftkvalitet
3.  foranstaltninger til at overvåge luftkvaliteten, langsigtede tendenser og virkninger af Unionens og medlemsstaternes foranstaltninger, samt foranstaltninger, der er fastsat i samarbejde med tredjelande, med hensyn til luftkvalitet
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
4.  foranstaltninger til at sikre, at oplysningerne om luftkvaliteten er tilgængelige for offentligheden
4.  foranstaltninger til at sikre, at oplysningerne om luftkvaliteten er harmoniserede på tværs af Unionen og tilgængelige for offentligheden
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
6.  foranstaltninger til at fremme et øget samarbejde mellem medlemsstaterne om at reducere luftforureningen.
6.  foranstaltninger til at fremme et øget samarbejde mellem medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder i og mellem medlemsstaterne samt med tredjelande, der har en fælles grænse med Unionen, om at reducere luftforureningen.
Ændring 43
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1
1.  Senest den 31. december 2028 og derefter hvert femte år og oftere, hvis væsentlige nye videnskabelige resultater peger på behovet herfor, gennemgår Kommissionen den videnskabelige dokumentation vedrørende luftforurenende stoffer og deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, som er relevant for at nå målet i artikel 1, og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med de vigtigste resultater.
1.  Senest den 31. december 2028 og derefter hvert femte år og oftere, hvis væsentlige nye videnskabelige resultater peger på behovet herfor, gennemgår Kommissionen den videnskabelige dokumentation vedrørende luftforurenende stoffer og deres indvirkning på menneskers sundhed og miljøet, som er relevant for at nå målet i artikel 1, og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport med de vigtigste resultater. Revisionen skal foretages uden unødig forsinkelse efter offentliggørelsen af WHO's seneste luftkvalitetsretningslinjer.
Ændring 44
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2
Med henblik på at nå målene i artikel 1 vurderes det i forbindelse med revisionen, om der er behov for at revidere dette direktiv med henblik på at sikre overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) luftkvalitetsretningslinjer og de seneste videnskabelige oplysninger.
Med henblik på at nå målene i artikel 1 vurderes det i forbindelse med revisionen, om der er behov for at revidere dette direktiv med henblik på at sikre fuld og løbende overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens (WHO's) mest ajourførte luftkvalitetsretningslinjer, den seneste revision fra WHO's Regionale Kontor for Europa og de seneste videnskabelige oplysninger.
Ændring 45
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 – litra a
a)  de seneste videnskabelige oplysninger fra WHO og andre relevante organisationer
a)  de seneste videnskabelige oplysninger fra relevante EU-organer, WHO og andre relevante videnskabelige organisationer
Ændring 46
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 – litra b
b)  den teknologiske udvikling, der påvirker luftkvaliteten, og vurderingen heraf
b)  adfærdsændringer, finanspolitikker og teknologiske udviklinger, der påvirker luftkvaliteten, og vurderingen heraf
Ændring 47
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 – litra c
c)  luftkvalitetssituationer og dermed forbundne indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet i medlemsstaterne
c)  luftkvalitet og dermed forbundne indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet i medlemsstaterne
Ændring 48
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 – litra c a (nyt)
ca)  direkte og indirekte sundheds- og miljøomkostninger i forbindelse med luftforurening samt cost-benefit-analyser
Ændring 49
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 – litra d a (nyt)
da)  fremskridt med gennemførelsen af andre relevante EU-retsakter, navnlig på klima-, transport- og energiområdet
Ændring 50
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 – litra d b (nyt)
db)  indførelse af strengere luftkvalitetsnormer i de enkelte medlemsstater i overensstemmelse med artikel 193 i TEUF.
Ændring 51
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3 a (nyt)
Kommissionen støtter og arbejder tæt sammen med WHO's regionale kontor for Europa om at overvåge og gennemgå den videnskabelige dokumentation for luftforureningens sundhedsmæssige virkninger.
Ændring 52
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)
2a.  I den første regelmæssige revision senest den 31. december 2028 foreslår Kommissionen i givet fald grænseværdier, målværdier eller kritiske niveauer for de luftforurenende stoffer, der måles på overvågningsssupersites, jf. artikel 10, men som ikke i øjeblikket er medtaget i bilag I. Disse værdier skal være i overensstemmelse med de seneste videnskabelige oplysninger om, hvad der er nødvendigt for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Inden for rammerne af den første regelmæssige revision offentliggør Kommissionen en vurdering af muligheden for at konvertere målværdien for ozon til en grænseværdi, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag.
Ændring 53
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4
4.  Hvis Kommissionen finder det hensigtsmæssigt som følge af revisionen, forelægger den et forslag til revision af luftkvalitetsnormerne eller til dækning af andre luftforurenende stoffer.
4.  Hvis Kommissionen finder det hensigtsmæssigt som følge af revisionen, forelægger den et forslag til revision af luftkvalitetsnormerne eller til dækning af andre luftforurenende stoffer. Et sådant forslag skal udarbejdes i overensstemmelse med princippet om ikkeforringelse.
Ændring 54
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
1a)  "luftkvalitetsnormer": grænseværdier, målværdier, forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, mål for gennemsnitlig eksponeringskoncentration, kritiske niveauer, informationstærskelværdier og varslingstærskelværdier
Ændring 55
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 21
21)  "objektiv estimering": en vurderingsmetode til at opnå kvantitative eller kvalitative oplysninger om koncentrationen af eller depositionsniveauet for et forurenende stof gennem ekspertvurderinger, som kan omfatte anvendelse af statistiske værktøjer, fjernmåling og lokale sensorer
udgår
Ændring 56
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 23
23)  "bybaggrundsstationer": steder i byområder, hvor niveauerne er repræsentative for den almene bybefolknings eksponering
23)  "bybaggrundsstationer": steder i byområder, hvor niveauerne er repræsentative for den almene bybefolknings eksponering, herunder følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper i byernes eksponering
Ændring 57
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 24
24)  "landbaggrundsstationer": steder i landområder med lav befolkningstæthed, hvor niveauerne er repræsentative for den almene bybefolknings eksponering
24)  "landbaggrundsstationer": steder i landområder med lav befolkningstæthed, hvor niveauerne er repræsentative for den almene landbefolknings eksponering, herunder følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper i landdistrikters eksponering
Ændring 58
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 24 a (nyt)
24a)  "luftforureningshotspots": et sted, hvor forureningsniveauet er stærkt påvirket af emissioner fra tunge forureningskilder såsom, men ikke begrænset til, nærliggende overbelastede og stærkt trafikerede veje, motorveje eller andre hovedveje, en enkelt industrikilde eller et industriområde med mange kilder, havne, lufthavne, intensiv boligopvarmning eller en kombination heraf
Ændring 59
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 26
26)  "grænseværdi": et niveau, der ikke må overskrides, og som fastsættes på et videnskabeligt grundlag med henblik på at undgå, forhindre eller nedsætte de skadelige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet
26)  "grænseværdi": et niveau, der fastsættes på et videnskabeligt grundlag med henblik på at undgå, forhindre eller nedsætte de skadelige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, og som skal nås inden for en given frist og ikke må overskrides, når først det er nået
Ændring 60
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 28
28)  "indikator for gennemsnitlig eksponering": et gennemsnitsniveau, der er fastsat på grundlag af målinger på bybaggrundsstationer i regionale enheder på NUTS 1-niveau som beskrevet i forordning (EC) nr. 1059/2003, eller, hvis der ikke er noget byområde i den regionale enhed, på landbaggrundsstationer, og som afspejler befolkningens eksponering; benyttes til kontrol af, om forpligtelsen til reduktion af den gennemsnitlige eksponering og målet for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration for den regionale enhed er opfyldt
28)  "indikator for gennemsnitlig eksponering": et gennemsnitsniveau, der er fastsat på grundlag af målinger på bybaggrundsstationer i regionale enheder på NUTS 2-niveau som beskrevet i forordning (EF) nr. 1059/2003, eller, hvis der ikke er noget byområde i den regionale enhed, på landbaggrundsstationer, og som afspejler befolkningens eksponering; benyttes til kontrol af, om forpligtelsen til reduktion af den gennemsnitlige eksponering og målet for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration for den regionale enhed er opfyldt
Ændring 61
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 29
29)  "forpligtelse til reduktion af den gennemsnitlige eksponering": en procentvis reduktion af den gennemsnitlige eksponering af en befolkning, udtrykt som en indikator for gennemsnitlig eksponering for en regional enhed på NUTS 1-niveau som beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200357, der fastsættes for referenceåret med henblik på at begrænse de skadelige virkninger på menneskers sundhed, og som skal nås over en given periode
29)  "forpligtelse til reduktion af den gennemsnitlige eksponering": en procentvis reduktion af den gennemsnitlige eksponering af en befolkning, udtrykt som en indikator for gennemsnitlig eksponering for en regional enhed på NUTS 2-niveau som beskrevet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/200357, der fastsættes for referenceåret med henblik på at begrænse de skadelige virkninger på menneskers sundhed, og som skal nås over en given periode og ikke må overskrides, når først det er nået
__________________
__________________
57 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
57 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
Ændring 62
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 30
30)  "mål for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration": et niveau for indikatoren for gennemsnitlig eksponering , der skal nås, med henblik på at begrænse de skadelige virkninger på menneskers sundhed
30)  "mål for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration": et niveau for indikatoren for gennemsnitlig eksponering, der er fastsat, med henblik på at begrænse de skadelige virkninger på menneskers sundhed, som skal nås inden for en givet periode, og som ikke må overskrides, når først det er nået
Ændring 63
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35
35)  "bidrag fra naturlige kilder": emissioner af forurenende stoffer, som hverken direkte eller indirekte skyldes menneskelige aktiviteter, herunder naturbegivenheder så som vulkanudbrud, seismisk aktivitet, geotermisk aktivitet, naturbrande, storme, støvregn fra havet eller atmosfærisk ophvirvling af partikler eller transport af naturlige partikler fra tørre områder
35)  "bidrag fra naturlige kilder": emissioner af forurenende stoffer, som hverken direkte eller indirekte skyldes menneskelige aktiviteter, herunder naturbegivenheder så som vulkanudbrud, seismisk aktivitet, geotermisk aktivitet, naturbrande, storme, støvregn fra havet eller atmosfærisk ophvirvling af partikler eller transport af naturlige partikler fra tørre områder, som medlemsstaten ikke kunne have forebygget eller afbødet gennem politiske foranstaltninger
Ændring 296
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 35 a (nyt)
35a)  "luftkvalitetskøreplan": en luftkvalitetsplan, som vedtages forud for den i bilag I, afdeling 1, tabel 1, fastsatte frist for opnåelse af nye grænseværdier, og fristen for opnåelse af mellemliggende værdier, der er fastsat i bilag I, afdeling I, tabel 1A, der fastsætter kort- og langsigtede politikker og foranstaltninger med henblik på at overholde disse grænseværdier
Ændring 65
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 36
36)  "luftkvalitetsplaner": planer, hvori der fastsættes foranstaltninger med henblik på at overholde grænseværdier, målværdier for ozon eller forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering
36)  "luftkvalitetsplaner": planer, hvori der fastsættes foranstaltninger med henblik på at overholde grænseværdier, målværdier for ozon eller forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, når disse er blevet overskredet
Ændring 66
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 38
38)  "den berørte offentlighed": den del af offentligheden, der er berørt eller kan blive berørt af overskridelser af luftkvalitetsnormerne, eller som har en interesse i beslutningsprocedurerne i forbindelse med gennemførelsen af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, herunder ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet, og som opfylder alle krav i henhold til national lovgivning
38)  "den berørte offentlighed": den del af offentligheden, der er berørt eller kan blive berørt af overskridelser af luftkvalitetsnormerne, eller som har en interesse i beslutningsprocedurerne i forbindelse med gennemførelsen af forpligtelserne i henhold til dette direktiv, herunder ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet
Ændring 67
Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 39
39)  "følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper": befolkningsgrupper, der er mere sårbare over for eksponering for luftforurening end den gennemsnitlige befolkning, fordi de har en højere følsomhed eller en lavere tærskel for sundhedsmæssige virkninger eller har en nedsat evne til at beskytte sig selv.
39)  "følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper": befolkningsgrupper, der er permanent eller midlertidigt mere følsomme eller mere sårbare over for virkningerne af luftforurening end den gennemsnitlige befolkning som følge af særlige karakteristika, der gør de sundhedsmæssige konsekvenser ved eksponering mere udtalte, eller fordi de har en højere følsomhed eller en lavere tærskel for sundhedsmæssige virkninger eller har en nedsat evne til at beskytte sig selv.
Ændring 68
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b
b)  at godkende målesystemer (metoder, apparater, netværk og laboratorier)
b)  at godkende målesystemer (steder, metoder, apparater, netværk og laboratorier) og sikre en tilstrækkelig drift og vedligeholdelse af overvågningsnettet
Ændring 69
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c
c)  at sikre målingernes nøjagtighed
c)  at sikre målingernes nøjagtighed og overførsel og deling af måledata, herunder deres overensstemmelse med de datakvalitetsmålsætninger, der er fastsat i bilag V
Ændring 70
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra d
d)  at sikre modelleringsprogrammers nøjagtighed
d)  at sikre nøjagtigheden af modelleringsprogrammer for luftkvalitet
Ændring 71
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra g
g)  at samarbejde med andre medlemsstater og Kommissionen
g)  at samarbejde med andre medlemsstater, tredjelande og Kommissionen
Ændring 72
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra h
h)  at udarbejde luftkvalitetsplaner
h)  at udarbejde luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner
Ændring 73
Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra i a (nyt)
ia)  at levere og vedligeholde et luftkvalitetsindeks, der ajourføres hver time, og andre relevante offentlige oplysninger
Ændring 74
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4
4.  I alle zoner, hvor niveauet af forurenende stoffer ligger under den vurderingstærskel, der er fastsat for disse forurenende stoffer, er det tilstrækkeligt at anvende modelleringsprogrammer, indikative målinger, teknikker til objektiv estimering eller en kombination heraf for at vurdere luftkvaliteten.
4.  I alle zoner, hvor niveauet af forurenende stoffer ligger under den vurderingstærskel, der er fastsat for disse forurenende stoffer, er det tilstrækkeligt at anvende en kombination af modelleringsprogrammer og indikative målinger for at vurdere luftkvaliteten.
Ændring 75
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5
5.  Hvis modelberegninger viser, at en grænseværdi eller en målværdi for ozon er overskredet i en zone, der er ikke er omfattet af faste målinger, anvendes yderligere faste eller indikative målinger i mindst et kalenderår, efter at overskridelsen blev registreret, for at vurdere koncentrationsniveauet for det pågældende forurenende stof.
5.  Hvis modelberegninger eller indikative målinger viser, at en grænseværdi eller en målværdi for ozon er overskredet i en zone, der er ikke er omfattet af faste målinger, installeres der faste målestationer inden for seks måneder, efter at overskridelsen blev registreret og de anvendes i mindst et kalenderår for at vurdere koncentrationsniveauet for det pågældende forurenende stof.
Ændring 76
Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 7
7.  Ud over den overvågning, der kræves i henhold til artikel 10, overvåger medlemsstaterne, hvis det er relevant, niveauer for ultrafine partikler i overensstemmelse med bilag III, punkt D, og bilag VII, afsnit 3.
7.  Ud over den overvågning, der kræves i henhold til artikel 10, overvåger medlemsstaterne niveauer for ultrafine partikler, sodpartikler, kviksølv og ammoniak i overensstemmelse med bilag III, punkt D, og bilag VII, afsnit 3, 3a, 3b og 3c.
Ændring 77
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Placeringen af prøvetagningsstederne skal være repræsentativ for risikosamfunds eksponering og for en eller flere følsomme eller sårbare befolkningsgruppers eksponering.
Ændring 78
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2
2.  I alle zoner , hvor niveauet af forurenende stoffer overskrider den vurderingstærskel, der er anført i bilag II , må antallet af prøvetagningssteder for hvert forurenende stof ikke være mindre end mindsteantallet af prøvetagningssteder som specificeret i bilag III, punkt A og C, tabel 3 og 4.
2.  I alle zoner , hvor niveauet af forurenende stoffer overskrider den vurderingstærskel, der er anført i bilag II, må antallet af prøvetagningssteder for hvert forurenende stof ikke være mindre end mindsteantallet af prøvetagningssteder som specificeret i bilag III, punkt A og C.
Ændring 79
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra c
c)  antallet af indikative målinger er det samme som antallet af faste målinger, der udskiftes, og de vejledende målinger har en varighed på mindst to måneder pr. kalenderår
c)  antallet af indikative målinger er det samme som antallet af faste målinger, der udskiftes, og de vejledende målinger har en varighed på mindst to måneder pr. kalenderår ligeligt fordelt over kalenderåret
Ændring 80
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5
5.  Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med bilag IV, at den fordeling, der anvendes til at beregne indikatorerne for gennemsnitlig eksponering for PM2,5 og NO2, i tilstrækkeligt omfang afspejler den almene befolknings eksponering. Antallet af prøvetagningssteder må ikke være mindre end det, der fremkommer ved anvendelse af bilag III, punkt B.
5.  Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med bilag IV, at den fordeling, der anvendes til at beregne indikatorerne for gennemsnitlig eksponering for PM2.5 og nitrogendioxid (NO2), i tilstrækkeligt omfang afspejler den almene befolknings eksponering. Antallet af prøvetagningssteder må ikke være mindre end det, der fremkommer ved anvendelse af bilag III, punkt B.
Ændring 81
Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 7
7.  Prøvetagningssteder, hvor der inden for de foregående tre år er registreret overskridelser af en grænseværdi i bilag I, punkt 1, må ikke flyttes, medmindre det er nødvendigt at flytte på grund af særlige omstændigheder, herunder fysisk udvikling. Flytning af prøvetagningssteder skal ske inden for deres geografiske repræsentativitetsområde og baseres på modelresultater.
7.  Prøvetagningssteder, hvor der inden for de foregående tre år er registreret overskridelser af en grænseværdi i bilag I, punkt 1, må ikke flyttes, medmindre det er strengt nødvendigt at flytte. Flytning af prøvetagningssteder skal ske inden for deres geografiske repræsentativitetsområde med henblik på at sikre kontinuiteten af målingerne og baseres på modelresultater.
Ændring 82
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
Hver medlemsstat opretter mindst ét overvågningssupersite pr. 10 mio. indbyggere på en bybaggrundsstation. Medlemsstater med under 10 mio. indbyggere skal oprette mindst ét overvågningssupersite på en bybaggrundsstation.
Hver medlemsstat opretter mindst ét overvågningssupersite pr. 2 mio. indbyggere på en bybaggrundsstation. Medlemsstater med under 2 mio. indbyggere skal oprette mindst ét overvågningssupersite på en bybaggrundsstation.
Ændring 83
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5
5.  Målinger ved alle overvågningssupersites på bybaggrundsstationer skal omfatte faste eller indikative målinger af størrelsesfordelingen af ultrafine partikler og oxidativt partikelpotentiale.
5.  Målinger ved alle overvågningssupersites på bybaggrundsstationer skal omfatte faste målinger af størrelsesfordelingen af ultrafine partikler og oxidativt partikelpotentiale.
Ændring 84
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra a
a)  faste målinger af partikler (PM10 og PM2.5), nitrogendioxid (NO2), ozon (O3), sodpartikler (BC), ammoniak (NH3) and og ultrafine partikler (UFP)
a)  faste målinger af partikler (PM10 og PM2.5), nitrogendioxid (NO2), svovldioxid (SO2), kulmonoxid (CO), ozon (O3), sodpartikler (BC), ammoniak (NH3) og ultrafine partikler (UFP)
Ændring 85
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra b
b)  faste eller indikative målinger af fine partikler (PM2.5) med henblik på som minimum at opnå oplysninger om deres samlede massekoncentration og deres kemiske artssammensætning på årsbasis i overensstemmelse med bilag VII, punkt 1
b)  faste målinger af fine partikler (PM2.5) med henblik på som minimum at opnå oplysninger om deres samlede massekoncentration og deres kemiske artssammensætning på årsbasis i overensstemmelse med bilag VII, punkt 1
Ændring 86
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra c
c)  faste eller indikative målinger af arsen, cadmium, nikkel, kviksølv på dampform i alt, benzo[a]pyren og de øvrige polycykliske aromatiske kulbrinter, der er nævnt i artikel 8, stk. 6, samt den samlede deposition af arsen, cadmium, kviksølv, nikkel, benzo[a]pyren og de øvrige polycykliske aromatiske kulbrinter, der er nævnt i artikel 8, stk. 6., uanset koncentrationsniveauet.
c)  faste målinger af arsen, cadmium, nikkel, kviksølv på dampform i alt, benzo[a]pyren og de øvrige polycykliske aromatiske kulbrinter, der er nævnt i artikel 8, stk. 6, samt den samlede deposition af arsen, cadmium, kviksølv, nikkel, bly, benzen, benzo[a]pyren og de øvrige polycykliske aromatiske kulbrinter, der er nævnt i artikel 8, stk. 6., uanset koncentrationsniveauet.
Ændring 87
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7
7.  Målinger af partikler og gasformigt divalent kviksølv kan også foretages på overvågningssupersites på bybaggrundsstationer og landbaggrundsstationer.
7.  Målinger af partikler og gasformigt divalent kviksølv foretages også på overvågningssupersites på bybaggrundsstationer og landbaggrundsstationer.
Ændring 88
Forslag til direktiv
Artikel 12 – overskrift
Krav, hvor niveauerne er lavere end grænseværdierne, målværdien for ozon og målene for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration, men over vurderingstærsklerne
Krav, hvor niveauerne er lavere end grænseværdierne, målværdien for ozon og målene for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration
Ændring 89
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2
2.  I zoner , hvor ozonniveauet er under målværdien for ozon , træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at holde disse niveauer under målværdien for ozon og bestræber sig på at nå de langsigtede mål i bilag I, afsnit 2 , i det omfang faktorer såsom ozonforureningens grænseoverskridende karakter og de meteorologiske forhold tillader det, og forudsat at de nødvendige foranstaltninger ikke medfører uforholdsmæssige omkostninger.
2.  I zoner, hvor ozonniveauet er under målværdien for ozon, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at holde disse niveauer under målværdien for ozon og nå de langsigtede mål i bilag I, afsnit 2, i det omfang faktorer såsom ozonforureningens grænseoverskridende karakter og de meteorologiske forhold tillader det. Når de langsigtede mål er nået, holder medlemsstaterne ozonniveauerne under de langsigtede mål.
Ændring 90
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3
3.  I regionale enheder på NUTS 1-niveau som beskrevet i forordning (EF) nr. 1059/2003, hvor indikatorerne for gennemsnitlig eksponering for PM2.5 og NO2 ligger under den respektive værdi for målene for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration for disse forurenende stoffer som fastsat i bilag I, punkt 5, opretholder medlemsstaterne niveauerne for disse forurenende stoffer under målene for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration.
3.  I regionale enheder på NUTS 2-niveau som beskrevet i forordning (EF) nr. 1059/2003, hvor indikatorerne for gennemsnitlig eksponering for PM2.5 og NO2 ligger under den respektive værdi for målene for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration for disse forurenende stoffer som fastsat i bilag I, punkt 5, opretholder medlemsstaterne niveauerne for disse forurenende stoffer under målene for den gennemsnitlige eksponeringskoncentration.
Ændring 91
Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne bestræber sig på at opnå og bevare den bedst mulige luftkvalitet samt et højt beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed i overensstemmelse med WHO's retningslinjer for luftkvalitet og under de vurderingstærskler, der er fastsat i bilag II .
4.  Medlemsstaterne bestræber sig på at opnå og bevare den bedst mulige luftkvalitet samt et højt beskyttelsesniveau for miljøet og menneskers sundhed i overensstemmelse med WHO's seneste retningslinjer for luftkvalitet og de seneste revisioner fra WHO's Regionale Kontor for Europa og under de vurderingstærskler, der er fastsat i bilag II, og tager navnlig hensyn til beskyttelsen af følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper.
Ændring 92
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne sikrer, at , forpligtelsen til reduktion af den gennemsnitlige eksponering for PM2.5 og NO2, der er fastsat i bilag I, afsnit 5, punkt B, er opfyldt i deres regionale enheder på NUTS 1-niveau, hvis målene for gennemsnitlig eksponeringskoncentration i bilag I, afsnit 5, punkt C, er overskredet.
3.  Medlemsstaterne sikrer, at, forpligtelsen til reduktion af den gennemsnitlige eksponering for PM2.5 og NO2, der er fastsat i bilag I, afsnit 5, punkt B, er opfyldt i deres regionale enheder på NUTS 2-niveau, hvis målene for gennemsnitlig eksponeringskoncentration i bilag I, afsnit 5, punkt C, er overskredet.
Ændring 297
Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 6
6.  Fristen for at nå grænseværdierne i bilag I, afsnit 1, tabel 1, kan udskydes i overensstemmelse med artikel 18.
6.  Fristen for at nå grænseværdierne i bilag I, afsnit 1, tabel 1, og de mellemliggende værdier, der fastsat i bilag I, afdeling I, tabel 1A for de forurenende stoffer, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, kan udskydes i overensstemmelse med artikel 18.
Ændring 94
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
1.  Varslingstærskelværdierne for luftens koncentrationer af svovldioxid, nitrogendioxid og partikler (PM10 og PM2.5) er fastsat i bilag I , afsnit 4, punkt A.
1.  Varslingstærskelværdierne for luftens koncentrationer af svovldioxid, nitrogendioxid, partikler (PM10 og PM2.5) og ozon er fastsat i bilag I, afsnit 4, punkt A.
Ændring 95
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2
2.  Varslingstærsklen og informationstærsklen for ozon er fastsat i bilag I, afsnit 4, punkt B.
2.  Informationstærsklerne for koncentrationer af svovldioxid, nitrogendioxid, partikler (PM10 og PM2,5) og ozon er fastsat i bilag I, afsnit 4, punkt B.
Ændring 96
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Hvis en i henhold til bilag I, afdeling 4, punkt A, fastsat varslingstærskel overskrides, skal medlemsstaterne uden unødig forsinkelse gennemføre de nødforanstaltninger, der fremgår af de kortsigtede handlingsplaner, som er udarbejdet i henhold til artikel 20.
Ændring 97
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3
3.  Hvis en varslingstærskel eller nogen af de informationstærskler, der er fastsat i bilag I, afsnit 4, overskrides, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at informere offentligheden senest inden for få timer gennem forskellige medie- og kommunikationskanaler og ved at sikre bred offentlig tilgængelighed .
3.  Hvis en varslingstærskel, der er fastsat i bilag I, afsnit 4, overskrides, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at informere offentligheden senest inden for få timer på en sammenhængende og letforståelig måde og giver detaljerede oplysninger om alvoren af overskridelsen og de tilknyttede sundhedsmæssige konsekvenser og fremsætter forslag til beskyttelse af befolkningen med særlig fokus på følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper. Medlemsstaterne gør brug af forskellige medie- og kommunikationskanaler og sikrer bred offentlig tilgængelighed.
Ændring 98
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Hvis en informationstærskel, der er fastsat i bilag I, afsnit 4, overskrides, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at informere offentligheden og særlig følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper senest inden for få timer og på en sammenhængende og letforståelig måde.
Ændring 99
Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden gives oplysninger om faktiske eller forudsagte overskridelser af en varslings- eller informationstærskel hurtigst muligt i overensstemmelse med bilag IX, punkt 2 og 3.
4.  Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden på en sammenhængende og letforståelig måde gives oplysninger om faktiske eller forudsagte overskridelser af en varslings- eller informationstærskel hurtigst muligt i overensstemmelse med bilag IX, punkt 2 og 3.
Ændring 100
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b
b)  regionale enheder på NUTS 1-niveau, hvor overskridelser af det niveau, der er bestemt af forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, kan henføres til naturlige kilder.
b)  regionale enheder på NUTS 2-niveau, hvor overskridelser af det niveau, der er bestemt af forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, kan henføres til naturlige kilder.
Ændring 101
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen fortegnelser over zoner og regionale enheder på NUTS 1-niveau som omhandlet i stk. 1 sammen med oplysninger om koncentrationer af og kilder til samt bevis for, at overskridelserne kan henføres til naturlige kilder.
2.  Medlemsstaterne forelægger Kommissionen fortegnelser over zoner og regionale enheder på NUTS 2-niveau som omhandlet i stk. 1 sammen med:
a)   oplysninger om koncentrationer af og kilder;
b)   bevis for, at overskridelserne kan henføres til naturlige kilder og ikke kunne have været forudset, forhindret eller afbødet af den berørte medlemsstat, herunder, hvor det er relevant, dokumentation for virkningerne af økosystemforstyrrelser forårsaget af klimaændringer, der har ført til sådanne overskridelser
c)   information om gennemførelsen af den nationale strategi for tilpasning til klimaændringer, der er vedtaget i henhold til artikel 5, stk. 4, i forordning (EU) 2021/1119
Ændring 102
Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 3
3.  Hvis Kommissionen er blevet informeret om en overskridelse, der kan henføres til naturlige kilder i overensstemmelse med stk. 2, anses den pågældende overskridelse ikke for en overskridelse i henhold til dette direktiv.
3.  Hvis Kommissionen er blevet informeret om en overskridelse, der kan henføres til naturlige kilder i overensstemmelse med stk. 2, gennemgår den evidensen og underretter medlemsstaten om, hvorvidt den pågældende overskridelse ikke kan anses for en overskridelse i henhold til dette direktiv.
Ændring 103
Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne kan for et givent år udpege zoner , hvor grænseværdierne for PM10 overskrides i luften, der skyldes ophvirvling af partikler som følge af sand- eller saltspredning på vejene om vinteren.
1.  Medlemsstaterne kan for en given måned udpege zoner, hvor grænseværdierne for PM10 overskrides i luften, der skyldes ophvirvling af partikler som følge af sand- eller saltspredning på vejene om vinteren.
Ændring 298
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – indledning
1.  Hvis overholdelse af grænseværdierne for partikler (PM10 og PM2.5) eller nitrogendioxid i en given zone ikke kan opnås inden for fristen i bilag I, afsnit 1, tabel 1 på grund af lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, orografiske grænseforhold, ugunstige klimaforhold eller grænseoverskridende bidrag kan en medlemsstat udsætte fristen en gang med højst fem år for den pågældende zone , hvis følgende betingelser er opfyldt:
1.  Hvis overholdelse af grænseværdierne for partikler (PM10 og PM2.5) eller nitrogendioxid i en given zone ikke kan opnås inden for fristerne i bilag I, afsnit 1, tabel 1  og tabel 1A på grund af ekstraordinære og uundgåelige lokalitetsspecifikke spredningsegenskaber, orografiske grænseforhold eller grænseoverskridende bidrag kan en medlemsstat udsætte fristen en gang med højst fem år for den pågældende zone , hvis følgende betingelser er opfyldt:
Ændring 105
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra -a (nyt)
-a)   niveauerne for forurenende stoffer i luften i den relevante zone er under de i bilag I, afdeling 1, tabel 2, fastsatte grænseværdier
Ændring 106
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra a
a)  der er opstillet en luftkvalitetsplan i overensstemmelse med artikel 19, stk. 4, som opfylder kravene i artikel 19, stk. 5-7´, for den zone , udsættelsesperioden skulle gælde for
a)  der er opstillet en luftkvalitetskøreplan i overensstemmelse med artikel 19, stk. -1, som opfylder kravene i artikel 19, stk. 5-7, for den zone, udsættelsesperioden skulle gælde for
Ændring 107
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra b
b)  luftkvalitetsplanen i litra a) suppleres med de oplysninger, der er opført på listen i bilag VIII, del B, over de pågældende forurenende stoffer, og påviser , hvordan perioder med overskridelse af grænseværdierne vil blive holdt så korte som muligt
b)  luftkvalitetskøreplanen i litra a) suppleres med de oplysninger, der er opført på listen i bilag VIII, del B, over de pågældende forurenende stoffer, samt de årlige fremskrivninger for udviklingen i emissioner og koncentrationer i den pågældende zone indtil datoen for opnåelse og påviser, hvordan grænseværdierne vil blive overholdt inden udløb af den forlængede frist for overholdelse, og hvordan perioder med overskridelse af grænseværdierne vil blive holdt så korte som muligt
Ændring 108
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra c
c)  luftkvalitetsplanen i litra a) beskriver, hvordan offentligheden og navnlig følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper vil blive oplyst om udsættelsens konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet
c)  luftkvalitetskøreplanen i litra a) beskriver, hvordan offentligheden og navnlig følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper vil blive oplyst på en sammenhængende og letforståelig måde om udsættelsens konsekvenser for menneskers sundhed og miljøet
Ændring 109
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – litra d
d)  luftkvalitetsplanen i litra a) beskriver, hvordan traditionel finansiering, herunder gennem relevante nationale programmer og EU-finansieringsprogrammer, vil blive mobiliseret for at fremskynde forbedringen af luftkvaliteten i den zone, som udsættelsen vil gælde for
d)  luftkvalitetskøreplanen i litra a) beskriver, hvordan traditionel finansiering, herunder gennem relevante nationale programmer og EU-finansieringsprogrammer, hvor en sådan finansiering er planlagt, vil blive mobiliseret for at fremskynde forbedringen af luftkvaliteten i den zone, som udsættelsen vil gælde for
Ændring 110
Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvor stk. 1 efter deres opfattelse finder anvendelse, og fremsender de i stk. 1 omhandlede luftkvalitetsplaner og alle relevante oplysninger, som er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt begrundelsen for udsættelsen og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt. Ved vurderingen tager Kommissionen hensyn til forventede virkninger på luftkvaliteten i medlemsstaterne, på nuværende tidspunkt og i fremtiden, forventede virkninger af foranstaltninger, som er truffet af medlemsstaterne og Fællesskabet samt forventede virkninger af foranstaltninger på EU-plan .
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvor stk. 1 efter deres opfattelse finder anvendelse, og fremsender den i stk. 1 omhandlede luftkvalitetskøreplan og alle relevante oplysninger, som er nødvendige for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt begrundelsen for udsættelsen og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt. Ved vurderingen tager Kommissionen hensyn til forventede virkninger på luftkvaliteten i medlemsstaterne, på nuværende tidspunkt og i fremtiden, forventede virkninger af foranstaltninger, som er truffet af medlemsstaterne og Fællesskabet samt forventede virkninger af foranstaltninger på EU-plan. Hvis de årlige fremskrivninger, der er fremlagt i overensstemmelse med stk. 1, litra b), viser, at foranstaltningerne i luftkvalitetskøreplanen er utilstrækkelige til at opnå en sandsynlig overholdelse af grænseværdien for det forurenende stof, der er berørt af den forlængede frist for opnåelse, ajourfører medlemsstaterne luftkvalitetskøreplanen og reviderer foranstaltningerne deri for at sikre overholdelse inden for denne frist.
Ændring 111
Forslag til direktiv
Artikel 19 – overskrift
Luftkvalitetsplaner
Luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner
Ændring 299
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. -1 (nyt)
-1.  Hvis niveauet af et forurenende stof fra [tre måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden], i en zone eller en regional enhed på NUTS 2-niveau ligger over en grænseværdi, der skal nås senest den 1. januar 2035, jf. bilag I, afdeling 1, tabel 1, og bilag I, eller over mellemliggende værdier, der skal nås senest 1. januar 2030, jf. bilag I, afdeling 2, punkt B, skal medlemsstaterne udarbejde en luftkvalitetskøreplan for det pågældende forurenende stof så hurtigt som muligt og senest to år efter det kalenderår, hvor overskridelsen af grænseværdien for det forurenende stof blev målt, med henblik på at nå de respektive grænseværdier, mellemliggende værdier eller målværdier for ozon inden udløbet af fristen for opfyldelse.
Hvis en medlemsstat for det samme forurenende stof, der er omhandlet i dette stykkes første afsnit, skal udarbejde en luftkvalitetskøreplan i overensstemmelse med dette stykke samt en luftkvalitetsplan i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, kan de udarbejde en kombineret luftkvalitetskøreplan i overensstemmelse med denne artikel stk. 5, 6 og 7, og give oplysninger om de forventede virkninger af foranstaltningerne til overholdelse for hver grænseværdi, som planen vedrører, som krævet i bilag VIII, punkt A, nr. 5 og 6. En sådan kombineret luftkvalitetskøreplan skal indeholde passende foranstaltninger til at nå alle relaterede grænseværdier og holde alle overskridelsesperioder så korte som muligt.
Ændring 113
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 1
Hvis niveauet af forurenende stoffer i luften i bestemte zoner overskrider en grænseværdi , der er fastsat i bilag I, afsnit 1, opstiller medlemsstaterne luftkvalitetsplaner for de pågældende zoner hurtigst muligt og senest to år efter det kalenderår, hvori der blev registreret en overskridelse af en grænseværdi. I disse luftkvalitetsplaner fastsættes hensigtsmæssige foranstaltninger for at nå den pågældende grænseværdi og holde overskridelsesperioden så kort som muligt, i alle tilfælde ikke længere end tre år fra udgangen af det kalenderår, hvori den første overskridelse blev registreret.
Hvis niveauet af forurenende stoffer i luften i bestemte zoner overskrider en grænseværdi, der er fastsat i bilag I, afsnit 1, opstiller medlemsstaterne luftkvalitetsplaner for de pågældende zoner hurtigst muligt og senest to år efter det kalenderår, hvori der blev registreret en overskridelse af en grænseværdi. I disse luftkvalitetsplaner fastsættes alle hensigtsmæssige og tilstrækkelige foranstaltninger for at nå den pågældende grænseværdi og holde overskridelsesperioden så kort som muligt, i alle tilfælde ikke længere end tre år fra udgangen af det kalenderår, hvori den første overskridelse blev registreret.
Ændring 114
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2
Hvis grænseværdierne fortsat er overskredet i det tredje kalenderår efter udarbejdelsen af luftkvalitetsplanen, ajourfører medlemsstaterne luftkvalitetsplanen og foranstaltningerne deri og træffer yderligere og mere effektive foranstaltninger i det efterfølgende kalenderår for at holde overskridelsesperioden så kort som muligt.
Hvis grænseværdierne fortsat er overskredet i det tredje kalenderår efter udgangen af det kalenderår, hvor den første overskridelse blev registreret, ajourfører medlemsstaterne luftkvalitetsplanen og foranstaltningerne deri, herunder ajourførte detaljerede oplysninger om statussen for gennemførelsen af de i bilag VIII, punkt B, nr. 1, omhandlede direktiver og træffer yderligere og mere effektive foranstaltninger i det efterfølgende kalenderår for at holde overskridelsesperioden så kort som muligt og i alle tilfælde ikke længere end et år efter ajourføringen af luftkvalitetsplanen.
Ændring 115
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 1
Hvis niveauerne af forurenende stoffer i luften i en given regional enhed på NUTS 1-niveau overstiger målværdien for ozon i bilag I, afsnit 2, udarbejder medlemsstaterne luftkvalitetsplaner for disse regionale enheder på NUTS 1-niveau hurtigst muligt og senest to år efter det kalenderår, hvor overskridelsen af målværdien for ozon blev registreret. Luftkvalitetsplanerne skal indeholde passende foranstaltninger med henblik på at nå målværdien for ozon og holde overskridelsesperioden så kort som muligt.
Hvis niveauerne af forurenende stoffer i luften i en given regional enhed på NUTS 2-niveau overstiger målværdien for ozon i bilag I, afsnit 2, udarbejder medlemsstaterne luftkvalitetsplaner for disse regionale enheder på NUTS 2-niveau hurtigst muligt og senest to år efter det kalenderår, hvor overskridelsen af målværdien for ozon blev registreret. Luftkvalitetsplanerne skal indeholde passende og tilstrækkelige foranstaltninger med henblik på at nå målværdien for ozon og holde overskridelsesperioden så kort som muligt, og i alle tilfælde ikke længere end tre år fra udgangen af det kalenderår, hvori den første overskridelse blev registreret.
Ændring 116
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2
Hvis der fortsat forekommer overskridelser af målværdien for ozon i det femte kalenderår efter udarbejdelsen af luftkvalitetsplanen i den relevante regionale enhed NUTS 1-niveau, ajourfører medlemsstaterne luftkvalitetsplanen og foranstaltningerne deri og træffer yderligere og mere effektive foranstaltninger i det efterfølgende kalenderår for at holde overskridelsesperioden så kort som muligt.
Hvis der fortsat forekommer overskridelser af målværdien for ozon i det tredje kalenderår efter det kalenderår, hvor den første overskridelse blev registreret i den relevante regionale enhed NUTS 2-niveau, ajourfører medlemsstaterne luftkvalitetsplanen og foranstaltningerne deri og træffer yderligere og mere effektive foranstaltninger i det efterfølgende kalenderår for at holde overskridelsesperioden så kort som muligt og ikke længere end to kalenderår efter ajourføringen af luftkvalitetsplanen.
Ændring 117
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 3
For regionale enheder på NUTS 1-niveau, hvor målværdien for ozon er overskredet, sikrer medlemsstaterne, at det relevante nationale program for bekæmpelse af luftforurening, der er udarbejdet i henhold til artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2284, indeholder foranstaltninger til afhjælpning af disse overskridelser.
For regionale enheder på NUTS 2-niveau, hvor målværdien for ozon er overskredet, sikrer medlemsstaterne, at det relevante nationale program for bekæmpelse af luftforurening, der er udarbejdet i henhold til artikel 6 i direktiv (EU) 2016/2284, indeholder foranstaltninger til afhjælpning af disse overskridelser.
Ændring 118
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 1
Hvis forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering i bilag I, afsnit 5, er overskredet i en given regional enhed på NUTS 1-niveau, udarbejder medlemsstaterne luftkvalitetsplaner for disse regionale enheder på NUTS 1-niveau hurtigst muligt og senest to år efter det kalenderår, hvor overskridelsen af forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering blev registreret. Luftkvalitetsplanerne skal indeholde passende foranstaltninger til at opfylde forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering og holde overskridelsesperioden så kort som muligt.
Hvis forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering i bilag I, afsnit 5, er overskredet i en given regional enhed på NUTS 2-niveau, udarbejder medlemsstaterne luftkvalitetsplaner for disse regionale enheder på NUTS 2-niveau hurtigst muligt og senest to år efter det kalenderår, hvor overskridelsen af forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering blev registreret. Luftkvalitetsplanerne skal indeholde passende og tilstrækkelige foranstaltninger til at opfylde forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering og holde overskridelsesperioden så kort som muligt, og i alle tilfælde ikke længere end tre år efter udgangen af det kalenderår, hvor den første overskridelse blev registreret.
Ændring 119
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 3 – afsnit 2
Hvis der fortsat forekommer overskridelser af forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering i det femte kalenderår efter udarbejdelsen af luftkvalitetsplanen, ajourfører medlemsstaterne luftkvalitetsplanen og foranstaltningerne deri og træffer yderligere og mere effektive foranstaltninger i det efterfølgende kalenderår for at holde overskridelsesperioden så kort som muligt.
Hvis der fortsat forekommer overskridelser af forpligtelsen til at reducere den gennemsnitlige eksponering i det tredje kalenderår efter udgangen af det kalenderår, hvor den første overskridelse blev registreret, ajourfører medlemsstaterne luftkvalitetsplanen og foranstaltningerne deri, herunder ajourførte detaljerede oplysninger om statussen for gennemførelsen af de i bilag VIII, punkt B, nr. 1, omhandlede direktiver og træffer yderligere og mere effektive foranstaltninger i det efterfølgende kalenderår for at holde overskridelsesperioden så kort som muligt, og i alle tilfælde ikke længere end et år efter ajourføringen af luftkvalitetsplanen.
Ændring 120
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4
4.  Hvis niveauerne af forurenende stoffer fra [insert year 2 years after entry into force of this Directive] og indtil den 31. december 2029 i en zone eller en regional enhed på NUTS 1-niveau ligger over en grænseværdi, der skal nås senest den 1. januar 2030, jf. bilag I, afsnit 1, tabel 1, udarbejder medlemsstaterne en luftkvalitetsplan for det pågældende forurenende stof så hurtigt som muligt og senest to år efter det kalenderår, hvor overskridelsen af grænseværdierne eller målværdien for ozon blev registreret med henblik på at nå de respektive grænseværdier eller målværdier for ozon inden udløbet af fristen for opfyldelse.
udgår
Hvis medlemsstaterne for det samme forurenende stof skal udarbejde en luftkvalitetsplan i overensstemmelse med dette stykke samt en luftkvalitetsplan i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, kan de udarbejde en kombineret luftkvalitetsplan i overensstemmelse med artikel 19, stk. 5, 6 og 7, og give oplysninger om de forventede virkninger af foranstaltningerne til overholdelse for hver grænseværdi, som planen vedrører, som krævet i bilag VIII, punkt 5 og 6. En sådan kombineret luftkvalitetsplan skal indeholde passende foranstaltninger til at nå alle relaterede grænseværdier og holde alle overskridelsesperioder så korte som muligt.
Ændring 121
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning
Luftkvalitetsplanerne skal mindst indeholde følgende oplysninger:
Luftkvalitetsplanerne og luftkvalitetskøreplanerne skal mindst indeholde følgende oplysninger:
Ændring 122
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
ba)  de oplysninger, der er omhandlet i bilag VIII, punkt B, nr. 1, og navnlig foranstaltninger, der indgår i det nationale program for bekæmpelse af luftforurening (NAPCP)
Ændring 123
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c
c)  hvis det er relevant, oplysninger om de bekæmpelsesforanstaltninger, der er anført i bilag VIII, punkt B, punkt 2.
c)  oplysninger om de bekæmpelsesforanstaltninger, der er anført i bilag VIII, punkt B, punkt 2.
Ændring 124
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 2
Medlemsstaterne skal overveje at medtage de i artikel 20, stk. 2, omhandlede foranstaltninger og specifikke foranstaltninger, der har til formål at beskytte følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper , herunder børn , i deres luftkvalitetsplaner.
Medlemsstaterne medtager de i artikel 20, stk. 2, omhandlede foranstaltninger og specifikke foranstaltninger, der har til formål at beskytte følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper, herunder børn, i deres luftkvalitetskøreplaner.
Ændring 125
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 3
Med hensyn til det pågældende forurenende stof vurderer medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen af luftkvalitetsplanerne risikoen for overskridelse af den pågældende varslingstærskel. Hvis det er relevant, anvendes denne analyse til at udarbejde kortsigtede handlingsplaner.
Med hensyn til det pågældende forurenende stof vurderer medlemsstaterne i forbindelse med udarbejdelsen af luftkvalitetsplanerne eller luftkvalitetskøreplanerne risikoen for overskridelse af den pågældende varslingstærskel. Hvis det er relevant, anvendes denne analyse til at udarbejde kortsigtede handlingsplaner.
Ændring 126
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 4
Hvis der skal indføres luftkvalitetsplaner for flere forurenende stoffer eller luftkvalitetsnormer , indfører medlemsstaterne, hvor det er hensigtsmæssigt, samlede luftkvalitetsplaner, der omfatter alle de pågældende forurenende stoffer og luftkvalitetsnormer .
Hvis der skal indføres luftkvalitetsplaner eller luftkvalitetskøreplaner for flere forurenende stoffer eller luftkvalitetsnormer, indfører medlemsstaterne, hvor det er hensigtsmæssigt, samlede luftkvalitetsplaner eller luftkvalitetskøreplaner, der omfatter alle de pågældende forurenende stoffer og luftkvalitetsnormer .
Ændring 127
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 5
Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at deres luftkvalitetsplaner er i overensstemmelse med andre planer, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU78, direktiv (EU) 2016/2284 og direktiv 2002/49/EF , samt i henhold til klima-, energi-, transport- og landbrugslovgivning.
Medlemsstaterne sikrer så vidt muligt, at deres luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner er i overensstemmelse med andre planer, der kræves i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU58, direktiv (EU) 2016/2284 og direktiv 2002/49/EF, samt i henhold til klima-, biodiversitets-, energi-, transport- og landbrugslovgivning.
__________________
__________________
58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17).
Ændring 128
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 a (nyt)
5a.   Kommissionen kan efter anmodning fra en medlemsstat yde bistand og teknisk ekspertise inden for rammerne af instrumentet for teknisk støtte (TSI) for at støtte luftkvalitetspolitikker og -foranstaltninger i den pågældende medlemsstat.
Ændring 129
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 6 – afsnit -1 (nyt)
Medlemsstaterne sikrer, at udkastet til luftkvalitetsplan eller udkastet til luftkvalitetskøreplan, der indeholder det minimum af oplysninger, der kræves i henhold til punkt A og B i bilag VIII, stilles til rådighed for offentligheden på internettet gratis og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere og, hvor det er relevant, via andre ikkedigitale kommunikationskanaler, inden fristen for modtagelse af kommentarer fra offentligheden begynder. Medlemsstaterne kan også stille følgende til rådighed for offentligheden på internettet gratis og uden at begrænse adgangen til registrerede brugere og, hvor det er relevant, via andre ikkedigitale kommunikationskanaler:
a)   oplysninger om metoderne til at vurdere luftkvalitetsplanens eller luftkvalitetskøreplanens anslåede indvirkning, jf. bilag VIII punkt Ba, og baggrundsdokumenterne samt de oplysninger, der skal anvendes til udarbejdelse af udkastet til luftkvalitetsplanen eller luftkvalitetskøreplanen;
b)   et ikketeknisk sammendrag af oplysningerne, der er omtalt i dette afsnit.
Ændring 130
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 6 – afsnit 1
Medlemsstaterne hører offentligheden i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF59 og de kompetente myndigheder, som på grund af deres ansvar på området luftforurening og luftkvalitet sandsynligvis vil blive berørt af gennemførelsen af luftkvalitetsplanerne, om udkast til luftkvalitetsplaner og eventuelle væsentlige ajourføringer af luftkvalitetsplaner, inden de færdiggøres.
Medlemsstaterne hører offentligheden i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF59 og de kompetente myndigheder, som på grund af deres ansvar på området luftforurening og luftkvalitet sandsynligvis vil blive berørt af gennemførelsen af luftkvalitetsplanerne og luftkvalitetskøreplanerne, om udkast til luftkvalitetsplaner og til luftkvalitetskøreplaner og eventuelle væsentlige ajourføringer af luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner, inden de færdiggøres.
__________________
__________________
59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
59 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).
Ændring 131
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 6 – afsnit 2
Ved udarbejdelsen af luftkvalitetsplaner sikrer medlemsstaterne, at interessenter, hvis aktiviteter bidrager til situationen med overskridelse, opfordres til at foreslå foranstaltninger, som de kan træffe for at bidrage til at bringe overskridelserne til ophør, og at ikkestatslige organisationer såsom miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der repræsenterer følsomme befolkningsgruppers og sårbare gruppers interesser, andre relevante sundhedsorganer og de relevante erhvervssammenslutninger har mulighed for at deltage i disse høringer.
Medlemsstaterne tilskynder til, at alle interesserede parter inddrages aktivt i gennemførelsen af dette direktiv, navnlig i udarbejdelse, revision og ajourføring af luftkvalitetsplanerne og luftkvalitetskøreplanerne. Ved udarbejdelsen af luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner sikrer medlemsstaterne, at interessenter, hvis aktiviteter bidrager til situationen med overskridelse, opfordres til at foreslå foranstaltninger, som de kan træffe for at bidrage til at bringe overskridelserne til ophør, og at ikkestatslige organisationer såsom miljøorganisationer og sundhedsorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der repræsenterer følsomme befolkningsgruppers og sårbare gruppers interesser, andre relevante sundhedsorganer, herunder sundhedspersoner, og de relevante erhvervssammenslutninger tilskyndes til at deltage i disse høringer. Medlemsstaterne sikrer, at relevante interessenter og borgerne oplyses behørigt om de specifikke kilder og luftforurenende stoffer, der påvirker luftkvaliteten, og om de relevante foranstaltninger til modvirkning af luftforurening, der findes og er tilgængelige på markedet.
Ændring 132
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7
7.  Luftkvalitetsplanerne meddeles Kommissionen senest to måneder efter deres vedtagelse.
7.  Luftkvalitetsplanerne og luftkvalitetskøreplanerne meddeles Kommissionen senest to måneder efter deres vedtagelse.
Ændring 133
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 a (nyt)
7a.  Kommissionen skal ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægge en skabelon med luftkvalitetsplanernes og luftkvalitetskøreplanernes format og struktur. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i henhold til undersøgelsesproceduren i artikel 26, stk. 2.
Ændring 134
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 b (nyt)
7b.  Kommissionen kan fastsætte retningslinjer for udarbejdelsen, gennemførelsen og revisionen af luftkvalitetsplaner, og, hvor det er relevant, af luftkvalitetskøreplaner.
Ændring 135
Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7 c (nyt)
7c.  Kommissionen skal, såfremt det er relevant, fremme udarbejdelsen og gennemførelsen af luftkvalitetsplanerne og luftkvaltetskøreplanerne via udveksling af god praksis.
Ændring 136
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2
Hvor der imidlertid er risiko vedrørende varslingstærskelværdien for ozon, kan medlemsstaterne undlade at opstille en kortsigtet handlingsplan, når der under hensyn til nationale geografiske, meteorologiske og økonomiske forhold ikke er væsentlige muligheder for at mindske risikoen for, varigheden eller alvoren af en sådan overskridelse.
Hvor der imidlertid er en risiko for, at varslingstærskelværdien for ozon vil blive overskredet, kan medlemsstaterne undlade at opstille en kortsigtet handlingsplan, når der under hensyn til nationale geografiske, meteorologiske og økonomiske forhold ikke er væsentlige muligheder for at mindske risikoen for, varigheden eller alvoren af en sådan overskridelse.
Ændring 137
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
For at oplyse borgerne om ringe luftkvalitet og indvirkningerne heraf skal de kompetente myndigheder kræve, at der permanent er let forståelige oplysninger til rådighed om symptomer forbundet med spidsbelastningsperioder for luftforurening og om adfærd, der kan reducere eksponeringen over for luftforurening, der forekommer i nærheden af følsomme og sårbare befolkningsgrupper.
Ændring 138
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2
2.  Når medlemsstaterne opstiller de kortsigtede planer i stk. 1, kan de under hensyn til sagens konkrete omstændigheder omfatte effektive foranstaltninger til at regulere og om nødvendigt midlertidigt indstille visse aktiviteter, som bidrager til risikoen for overskridelse af de respektive grænse- eller målværdier eller varslingstærskelværdier. Afhængigt af de vigtigste forureningskilders andel af den overskridelse, der skal afhjælpes, tages der i handlingsplanerne hensyn til foranstaltninger vedrørende transport , anlægsarbejder, industriinstallationer samt brug af produkter og private varmeanlæg. Specifikke foranstaltninger, der har til formål at beskytte følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper , herunder børn, inden for rammerne af disse planer kan også overvejes.
2.  Når medlemsstaterne opstiller de kortsigtede planer i stk. 1, kan de under hensyn til sagens konkrete omstændigheder omfatte effektive foranstaltninger til at regulere og om nødvendigt midlertidigt indstille visse aktiviteter, som bidrager til risikoen for overskridelse af de respektive grænse- eller målværdier eller varslingstærskelværdier. Medlemsstaterne skal også tage hensyn til den i bilag VIIIa anførte liste over foranstaltninger i deres kortsigtede handlingsplaner og, afhængigt af de vigtigste forureningskilders andel af den overskridelse, der skal afhjælpes, i det mindste tage hensyn til foranstaltninger vedrørende transport, anlægsarbejder, industriinstallationer samt brug af produkter og private varmeanlæg Specifikke foranstaltninger, der har til formål at beskytte følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper , herunder børn, inden for rammerne af disse planer kan også overvejes.
Ændring 139
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om at yde teknisk bistand og støtte i forbindelse med udarbejdelsen af de kortsigtede handlingsplaner.
Ændring 140
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4
4.  Når medlemsstaterne har udarbejdet en kortsigtet handlingsplan, giver de offentligheden og relevante organisationer, såsom miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers og sårbare gruppers interesser, andre relevante sundhedsrelaterede organer og de relevante erhvervsorganisationer adgang til såvel resultaterne af deres undersøgelser om gennemførligheden og indholdet af de enkelte kortsigtede handlingsplaner som oplysninger om gennemførelsen af disse planer.
4.  Når medlemsstaterne har udarbejdet en kortsigtet handlingsplan, giver de offentligheden og relevante organisationer, såsom miljøorganisationer og sundhedsorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers og sårbare gruppers interesser, sundhedspersonale, andre relevante sundhedsrelaterede organer og de relevante erhvervsorganisationer adgang til såvel resultaterne af deres undersøgelser om gennemførligheden og indholdet af de enkelte kortsigtede handlingsplaner som oplysninger om gennemførelsen af disse planer.
Ændring 141
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Medlemsstaterne bruger modellering og prognoser til at klarlægge risici for overskridelse af en eller flere varslingstærskler for niveauerne af forurenende stoffer og sikrer, at nødforanstaltninger træder i kraft, kort tid efter der anslås en risiko for overskridelse, for at forhindre en sådan overskridelse.
Ændring 142
Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 5 a (nyt)
5a.  Kommissionen kan fastsætte retningslinjer, der fastlægger bedste praksis for udarbejdelse af kortsigtede handlingsplaner, herunder eksempler på bedste praksis for beskyttelsen af følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper, herunder børn. Disse eksempler ajourføres regelmæssigt. Kommissionen fremmer udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne gennem det europæiske forum for ren luft.
Ændring 143
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2
De berørte medlemsstater samarbejder om at kortlægge kilderne til luftforureningen og udpege afhjælpende foranstaltninger og udarbejder fælles aktiviteter såsom udarbejdelse af fælles eller koordinerede luftkvalitetsplaner i medfør af artikel 19 for at fjerne sådanne overskridelser.
De berørte medlemsstater samarbejder på nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder oprettelse af fælles hold af eksperter, om at kortlægge kilderne til luftforureningen og, hvilke andele af forureningen der kommer fra hvert lande, og udpege afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes individuelt og i fællesskab, og udarbejder fælles aktiviteter såsom udarbejdelse af fælles eller koordinerede luftkvalitetsplaner i medfør af artikel 19 for at fjerne sådanne overskridelser.
Ændring 144
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
De berørte medlemsstater underretter uden unødig forsinkelse Kommissionen om situationen og de trufne foranstaltninger.
Ændring 145
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 3
Medlemsstaterne svarer hinanden rettidigt og senest tre måneder efter at være blevet underrettet af en anden medlemsstat i overensstemmelse med først afsnit.
Medlemsstaterne svarer hinanden rettidigt og senest to måneder efter at være blevet underrettet af en anden medlemsstat i overensstemmelse med først afsnit.
Ændring 146
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2
2.  Kommissionen skal underrettes om og opfordres til at deltage og bistå i det samarbejde, der er omhandlet i denne artikels stk. 1. Om nødvendigt overvejer Kommissionen under hensyntagen til de rapporter, der er udarbejdet i medfør af artikel 11 i direktiv (EU) 2016/2284 , om der bør træffes yderligere foranstaltninger på EU-plan for at mindske emissionen af prækursorer, der forårsager grænseoverskridende forurening.
2.  Kommissionen skal underrettes om og opfordres til at deltage, bistå i og føre tilsyn med det samarbejde, der er omhandlet i denne artikels stk. 1. Kommissionen kan også i samarbejde med de berørte medlemsstater udarbejde arbejdsplaner for gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger. Om nødvendigt overvejer Kommissionen under hensyntagen til de rapporter, der er udarbejdet i medfør af artikel 11 i direktiv (EU) 2016/2284, om der bør træffes yderligere foranstaltninger på EU-plan for at mindske emissionen af prækursorer, der forårsager grænseoverskridende forurening.
Ændring 147
Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Hvis en medlemsstat tager retlige skridt for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af dette direktiv, jf. artikel 29, og som har forårsaget luftforurening i en anden medlemsstat, samarbejder medlemsstaterne effektivt.
Ændring 148
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – indledning
1.  Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden og relevante organisationer såsom miljøorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers og sårbare gruppers interesser, andre relevante sundhedsrelaterede organer og relevante erhvervsorganisationer i tilstrækkeligt omfang og i god tid informeres om følgende:
1.  Medlemsstaterne sikrer, at offentligheden og relevante organisationer såsom miljø- og sundhedsorganisationer, forbrugerorganisationer, organisationer, der varetager følsomme befolkningsgruppers og sårbare gruppers interesser, sundhedspersoner, andre relevante sundhedsrelaterede organer og relevante erhvervsorganisationer i tilstrækkeligt omfang og i god tid informeres om følgende:
Ændring 149
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra a
a)  luftkvaliteten i overensstemmelse med bilag IX, punkt 1 og 3
a)  luftkvaliteten i overensstemmelse med bilag IX
Ændring 150
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra a a (nyt)
aa)  enhver konstateret mangel på data fra prøvetagningssteder, navnlig i forbindelse med de data, der er omhandlet i bilag IX, punkt 1, litra a) og b)
Ændring 151
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra c
c)  luftkvalitetsplaner som omhandlet i artikel 19
c)  luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner som omhandlet i artikel 19
Ændring 152
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra d
d)  kortsigtede handlingsplaner som omhandlet i artikel 20
d)  kortsigtede handlingsplaner som udarbejdet i overensstemmelse med artikel 20
Ændring 153
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra d a (nyt)
da)  oversigt over kilder til luftforurening og luftforurenende stoffer, der påvirker luftkvaliteten i den pågældende medlemsstat
Ændring 154
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra d b (nyt)
db)  dokumentation indgivet til Kommissionen i forbindelse med overskridelser, der er forårsaget af naturlige kilder, jf. artikel 16, stk. 2
Ændring 155
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra d c (nyt)
dc)  dokumentation for valg af lokalitet, jf. bilag IV, punkt D
Ændring 156
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – litra e
e)  virkningerne af overskridelser af grænseværdier, målværdier for ozon, forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, informations- og varslingstærskler i en sammenfattende vurdering De sammenfattende vurderinger skal efter omstændighederne indeholde yderligere oplysninger og vurderinger om beskyttelse af skove samt oplysninger om forurenende stoffer, der er omfattet af artikel 10 og bilag VII.
e)  virkningerne af overskridelser af grænseværdier, målværdier for ozon, forpligtelser til reduktion af den gennemsnitlige eksponering og den gennemsnitlige eksponeringskoncentration, informations- og varslingstærskler i en sammenfattende vurdering. De sammenfattende vurderinger skal efter omstændighederne indeholde yderligere oplysninger og vurderinger om beskyttelse af skove samt oplysninger om forurenende stoffer, der er omfattet af artikel 10 og bilag VII.
Ændring 157
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne indfører et luftkvalitetsindeks, der omfatter svovldioxid, nitrogendioxid, partikler (PM10 og PM2.5) og ozon, gør det tilgængeligt via en offentlig kilde med opdateringer på timebasis. Luftkvalitetsindekset tager hensyn til WHO's anbefalinger og bygger på Det Europæiske Miljøagenturs luftkvalitetsindekser på europæisk plan.
2.  Medlemsstaterne indfører et luftkvalitetsindeks, der omfatter svovldioxid, nitrogendioxid, partikler (PM10 og PM2.5) og ozon, gør det tilgængeligt på en sammenhængende og letforståelig via en offentlig kilde med opdateringer på timebasis og sikrer, at der er tilstrækkelige realtidsdata til rådighed på alle stationer. Luftkvalitetsindekset er sammenligneligt i alle medlemsstater og følger WHO's senest ajourførte anbefalinger og er baseret på Det Europæiske Miljøagenturs luftkvalitetsindekser på europæisk plan. Luftkvalitetsindekset skal ledsages af oplysninger om de dermed forbundne sundhedsrisici for hvert forurenende stof, herunder oplysninger, der er skræddersyet til følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper.
Ændring 158
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Senest den ... [12 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25 med henblik på at supplere dette direktiv ved at præcisere, hvordan luftkvalitetsindekset skal beregnes og præsenteres, og formatet og strukturen af de oplysninger, der gives til offentligheden.
Ændring 159
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 b (nyt)
2b.  Medlemsstaterne fremmer visningen af oplysninger om symptomer forbundet med spidsbelastningsperioder i forbindelse med luftforurening og om reduktion af eksponering for og beskyttelse af luftforurening i bygninger, der anvendes af følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper, såsom sundhedsfaciliteter.
Ændring 160
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 3
3.  Medlemsstaterne bekendtgør, hvilke kompetente myndigheder eller organer der er udpeget til at varetage opgaverne i artikel 5.
3.  Medlemsstaterne bekendtgør, hvilke kompetente myndigheder eller organer der er udpeget til at varetage opgaverne i artikel 5 og om den kompetente myndighed eller det kompetente organ, der driver de prøvetagningssteder, der er oprettet i henhold til artikel 9 og bilag IV.
Ændring 161
Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 4
4.  Oplysningerne i denne artikel stilles gratis til rådighed for offentligheden gennem lettilgængelige medier og kommunikationskanaler i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF60 og (EU)2019/102461.
4.  Oplysningerne i denne artikel stilles gratis til rådighed for offentligheden gennem lettilgængelige medier og kommunikationskanaler på en sammenhængende og letforståelig måde i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF60 og (EU) 2019/102461 og samtidig sikres bred offentlig tilgængelighed.
__________________
__________________
60 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
60 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1).
61 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 172 af 26.6.2019, s. 56).
61 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1024 af 20. juni 2019 om åbne data og videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 172 af 26.6.2019, s. 56).
Ændring 162
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – indledning
2.  Med det særlige formål at vurdere, om grænseværdierne , målværdierne for ozon, forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering og de kritiske niveauer er overholdt , skal oplysningerne i stk. 1 gøres tilgængelige for Kommissionen senest fire måneder efter udgangen af hvert år og indeholde angivelse af:
2.  Med det særlige formål at vurdere, om grænseværdierne, målværdierne for ozon, forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering, mål for gennemsnitlig eksponeringskoncentration og de kritiske niveauer er overholdt, skal oplysningerne i stk. 1 gøres tilgængelige for Kommissionen senest fire måneder efter udgangen af hvert år og indeholde angivelse af:
Ændring 163
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra a
a)  de ændringer, der det pågældende år er foretaget i fortegnelsen og afgrænsningen af zoner som fastsat i artikel 6 eller regionale enheder på NUTS 1-niveau
a)  de ændringer, der det pågældende år er foretaget i fortegnelsen og afgrænsningen af zoner som fastsat i artikel 6 eller regionale enheder på NUTS 2-niveau
Ændring 164
Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra b – indledning
b)  fortegnelsen over zoner og regionale enheder på NUTS 1-niveau samt niveauerne for de vurderede forurenende stoffer. For zoner, hvor niveauet med hensyn til et eller flere forurenende stoffer ligger højere end grænseværdierne eller kritiske værdier, samt for regionale enheder på NUTS 1-niveau, hvor niveauet for et eller flere forurenende stoffer er højere end grænseværdierne eller forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering: :
b)  fortegnelsen over zoner og regionale enheder på NUTS 2-niveau samt niveauerne for de vurderede forurenende stoffer. For zoner, hvor niveauet med hensyn til et eller flere forurenende stoffer ligger højere end grænseværdierne eller kritiske værdier, samt for regionale enheder på NUTS 2-niveau, hvor niveauet for et eller flere forurenende stoffer er højere end grænseværdierne, forpligtelserne til reduktion af den gennemsnitlige eksponering eller mål for gennemsnitlig eksponeringskoncentration:
Ændring 165
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 24, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra [date of entry into force of this Directive].
2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 22, stk. 2a, artikel 24 og 29, stk. 3a, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fem-årsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 166
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3
3.  Den i artikel 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
3.  Den i artikel 22, stk. 2a, artikel 24 og 29, stk. 3a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
Ændring 167
Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 5 – afsnit 2
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 22, stk. 2a, artikel 24 og 29, stk. 3a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.
Ændring 168
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning
Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed har adgang til ved en domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver afgørelse, handling eller undladelse vedrørende luftkvalitetsplaner, jf. artikel 19, og kortsigtede handlingsplaner, jf. artikel 20, når en af følgende betingelser er opfyldt:
Medlemsstaterne sikrer inden for rammerne af deres nationale lovgivning, at medlemmerne af den berørte offentlighed har adgang til ved en domstol eller ved et andet uafhængigt og upartisk ved lov nedsat organ at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af enhver af medlemsstaternes afgørelser, handling eller undladelser, herunder, men ikke begrænset til, dem, der omhandler klassificeringen af zoner i artikel 7, nettets udformning, lokationer og flytning af prøvetagningssteder, jf. artikel 9, luftkvalitetsplaner og luftkvalitetskøreplaner, jf. artikel 19, og kortsigtede handlingsplaner, jf. artikel 20, når en af følgende betingelser er opfyldt:
Ændring 169
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1 – afsnit 3
Enhver ikkestatslig organisations interesse anses for tilstrækkelig med henblik på stk. 1, litra a), hvis organisationen er del af den berørte offentlighed. Sådanne organisationer anses også for at have rettigheder, der kan krænkes, jf. stk. 1, litra b).
Enhver fysisk person, der påvirkes eller sandsynligvis vil blive påvirket af overskridelser af luftkvalitetsstandarder eller har en interesse i de beslutningsprocedurer, der vedrører gennemførelsen af forpligtelserne i dette direktiv, og enhver ikkestatslig organisations interesse anses for tilstrækkelig med henblik på stk. 1, litra a), som begge er del af den berørte offentlighed. Sådanne fysiske personer og organisationer anses også for at have rettigheder, der kan krænkes, jf. stk. 1, litra b).
Ændring 170
Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 2
2.  Adgang til at deltage i klageproceduren er ikke betinget af den rolle, som den berørte offentlighed spillede i en deltagelsesfase af beslutningsprocedurerne i forbindelse med artikel 19 eller 20.
2.  Adgang til at deltage i klageproceduren er ikke betinget af den rolle, som den berørte offentlighed spillede i en deltagelsesfase af beslutningsprocedurerne i henhold til dette direktiv.
Ændring 171
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne sikrer, at fysiske personer, der lider sundhedsmæssig skade som følge af de kompetente myndigheders overtrædelse af dette direktivs artikel 19, stk. 1-4, artikel 20, stk. 1 og 2, artikel 21, stk. 1, andet afsnit, og artikel 21, stk. 3, har ret til erstatning i henhold til denne artikel.
1.  Medlemsstaterne sikrer, at fysiske personer, der lider sundhedsmæssig skade som følge af de kompetente myndigheders overtrædelse af dette direktiv ved en undladelse, afgørelse, handling eller forsinkelse af en afgørelse eller handling, herunder, men ikke begrænset til, dette direktivs artikel 13, artikel 19, stk. 1-4, artikel 20, stk. 1 og 2, artikel 21, stk. 1, andet afsnit, og artikel 21, stk. 3, har ret til erstatning i henhold til denne artikel.
Ændring 172
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer, at ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet, og som opfylder alle krav i henhold til national lovgivning, har mulighed for at repræsentere fysiske personer som omhandler i stk. 1 og anlægge kollektive erstatningssøgsmål. Kravene i artikel 10 og artikel 12, stk. 1, i direktiv (EU) 2020/1828 finder tilsvarende anvendelse på sådanne kollektive søgsmål.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at ikkestatslige organisationer, der arbejder for at fremme beskyttelsen af menneskers sundhed eller miljøet, har mulighed for at repræsentere fysiske personer som omhandler i stk. 1 og anlægge kollektive erstatningssøgsmål. Kravene i artikel 10 og artikel 12, stk. 1, i direktiv (EU) 2020/1828 finder tilsvarende anvendelse på sådanne kollektive søgsmål.
Ændring 173
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 1
Hvis et erstatningskrav underbygges af beviser, der viser, at den overtrædelse, der er omhandlet i stk. 1, er den mest sandsynlige forklaring på, at den pågældende person har lidt skade, formodes årsagsforbindelsen mellem overtrædelsen og skadens indtræden.
Hvis et erstatningskrav underbygges af beviser, herunder relevant videnskabelig data, ud fra hvilke det kan antages, at den overtrædelse, der er omhandlet i stk. 1, har forårsaget eller bidraget til, at den pågældende person har lidt skade, formodes årsagsforbindelsen mellem overtrædelsen og skadens indtræden.
Ændring 174
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)
Hvis sagsøgeren har fremlagt rimeligt tilgængeligt bevismateriale, der understøtter et erstatningskrav i overensstemmelse med stk. 1, og har rimeligt begrundet, at yderligere bevismateriale er underlagt den indklagede offentlige myndigheds eller en tredjeparts kontrol, hvis sagsøger anmoder om det, sikrer den enkelte medlemsstat, at domstolen eller den administrative myndighed kan beordre, at den indklagede offentlige myndighed eller tredjeparten fremlægger dette bevismateriale i overensstemmelse med national retspleje og med forbehold af gældende bestemmelser på EU-plan og nationalt plan om fortrolighed og proportionalitet.
Ændring 175
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 – afsnit 2 b (nyt)
Den indklagede offentlige myndigheds overtrædelse af dette direktiv antages, hvis den indklagede offentlige myndighed ikke har opfyldt en forpligtelse til at fremlægge de ønskede relevante beviser, den har i sin besiddelse i henhold til dette stykke.
Ændring 176
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)
4a.  I denne artikel forstås ved "relevante videnskabelige data" statistisk, epidemiologisk og anden data, der påviser en statistisk robust årsagsforbindelse mellem bestemte former for forurening og specifikke sundhedstilstande.
Ændring 177
Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 6
6.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede forældelsesfrister for anlæggelse af erstatningssøgsmål er mindst fem år. Sådanne frister begynder ikke at løbe, før overtrædelsen er ophørt, og den person, der kræver erstatning, ved eller med rimelighed kan forventes at vide, at vedkommende har lidt skade som følge af en overtrædelse som omhandlet i stk. 1.
6.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omhandlede forældelsesfrister for anlæggelse af erstatningssøgsmål er mindst ti år. Sådanne frister begynder ikke at løbe, før overtrædelsen er ophørt, og den person, der kræver erstatning, ved eller med rimelighed kan forventes at vide, at vedkommende har lidt skade som følge af en overtrædelse som omhandlet i stk. 1.
Ændring 178
Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – litra a a (nyt)
aa)  de reelle eller anslåede økonomiske fordele ved overtrædelsen
Ændring 179
Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – litra c
c)  befolkningen, herunder følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper, eller det miljø, der er berørt af overtrædelsen, under hensyntagen til målet om at opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet
c)  befolkningen, herunder følsomme befolkningsgrupper og sårbare grupper, eller det miljø, der er berørt af overtrædelsen, og den forårsagede skade under hensyntagen til målet om at opnå et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet
Ændring 180
Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 – litra d
d)  om overtrædelsen er begået én eller gentagne gange.
d)  om overtrædelsen er begået én eller gentagne gange, herunder en eventuel tidligere tildeling af en advarselsstraf eller en administrativ eller strafferetlig sanktion.
Ændring 181
Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Senest den ... [seks måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25 med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge fælles kriterier for fastsættelse af størrelsen af de sanktioner, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.
Ændring 182
Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 3 b (nyt)
3b.  Medlemsstaterne sikrer, at indtægterne fra de sanktioner, der er nævnt i denne artikels stk. 1, som en prioritet bruges til at finansiere foranstaltninger, som er knyttet til forbedringen af luftkvalitet. Medlemsstaterne offentliggør oplysninger om anvendelsen af disse indtægter. Med forbehold af artikel 28 må indtægter fra sanktioner ikke anvendes til det i denne artikel omhandlede formål.
Ændring 183
Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, 2 og 3, artikel 4, punkt 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24-30, 36-37, 38 og 39, artikel 5-12, artikel 13, stk. 1, 2, 3, 6 og 7, artikel 15, artikel 16, stk. 1 og 2, artikel 17-21, artikel 22, stk. 1, 2 og 4, artikel 23-29 og bilag I-IX inden den [insert date: two years after entry into force] .
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 1, 2 og 3, artikel 4, punkt 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24-30, 36-37, 38 og 39, artikel 5-12, artikel 13, stk. 1, 2, 3, 6 og 7, artikel 15, artikel 16, stk. 1 og 2, artikel 17, 18, 20 og 21, artikel 22, stk. 1, 2 og 4, artikel 23-29 og bilag I-IX senest den [indsæt dato: 18 måneder efter ikrafttrædelsen].
Ændring 184
Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)
Medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at overholde artikel 19 senest den [tre måneder efter datoen for nærværende direktivs ikrafttræden].
Ændring 300 + 330
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling 1 – stk. 1
Tabel 1 — Grænseværdier med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed, der skal være nået pr. 1. januar 2030
Tabel 1 — Grænseværdier med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed, der skal være nået pr. 1. januar 2035
Ændring 185
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling 1 – tabel 1

Kommissionens forslag

Midlingstid

Grænseværdi

PM2.5

1 dag

25 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

10 μg/m³

PM10

1 dag

45 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

20 μg/m3

Nitrogendioxid (NO2)

1 time

200 μg/m3

må ikke overskrides mere end én gang pr. kalenderår

1 dag

50 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

20 μg/m3

Svovldioxid (SO2)

1 time

350 μg/m3

må ikke overskrides mere end én gang pr. kalenderår

1 dag

50 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

20 μg/m3

Benzen

Kalenderår

3,4 μg/m3

Carbonmonoxid (CO)

Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi (1)

10 mg/m3

1 dag

4 mg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Bly (Pb)

Kalenderår

0,5 μg/m3

Arsen (As)

Kalenderår

6,0 ng/m³

Cadmium (Cd)

Kalenderår

5,0 ng/m³

Nikkel (Ni)

Kalenderår

20 ng/m³

Benzo[a]pyren

Kalenderår

1,0 ng/m³

1)  Den maksimale daglige 8-timers-gennemsnitskoncentrationen udvælges ved, at et gennemsnit på 8 timer i sammenhæng, som udregnes på grundlag af data indsamlet og ajourført hver time, undersøges. Hvert 8-timers-gennemsnit, der er udregnet på denne måde, anføres for den dag, udregningen slutter, dvs. at den første udregningsperiode for en hvilken som helst dag bliver perioden fra kl. 17.00 den foregående dag til kl. 01.00 den pågældende dag; og den sidste beregningsperiode for en hvilken som helst dag vil være perioden kl. 16.00-24.00 den pågældende dag.

Ændring

Midlingstid

Grænseværdi

PM2.5

1 dag

15 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

5 μg/m³

PM10

1 dag

45 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

15 μg/m3

Nitrogendioxid (NO2)

1 time

200 μg/m3

må ikke overskrides mere end én gang pr. kalenderår

1 dag

25 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

10 μg/m3

Svovldioxid (SO2)

1 time

200 μg/m3

må ikke overskrides mere end én gang pr. kalenderår

1 dag

40 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

20 μg/m3

Benzen

Kalenderår

0,17 μg/m3

Carbonmonoxid (CO)

Daglig maksimal 8-timersmiddelværdi (1)

10 mg/m3

1 dag

4 mg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Bly (Pb)

Kalenderår

0,15 μg/m3

Arsen (As)

Kalenderår

6,0 ng/m³

Cadmium (Cd)

Kalenderår

5,0 ng/m³

Nikkel (Ni)

Kalenderår

20 ng/m³

Benzo[a]pyren

Kalenderår

1,0 ng/m³

1)  Den maksimale daglige 8-timers-gennemsnitskoncentrationen udvælges ved, at et gennemsnit på 8 timer i sammenhæng, som udregnes på grundlag af data indsamlet og ajourført hver time, undersøges. Hvert 8-timers-gennemsnit, der er udregnet på denne måde, anføres for den dag, udregningen slutter, dvs. at den første udregningsperiode for en hvilken som helst dag bliver perioden fra kl. 17.00 den foregående dag til kl. 01.00 den pågældende dag; og den sidste beregningsperiode for en hvilken som helst dag vil være perioden kl. 16.00-24.00 den pågældende dag.

Ændring 301
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling 1 – tabel 1 A (ny) – overskrift
Tabel 1A – Mellemliggende grænseværdier med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed, der skal nås pr. 1. januar 2030
Ændring 302
Forslag til direktiv
Bilag I – afdeling 1 – tabel 1A (ny)

Kommissionens forslag

Ændring

Midlingstid

Grænseværdi

PM2,5

1 dag

25 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

10 μg/m3

PM10

1 dag

45 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

20 μg/m3

Nitrogendioxid (NO2)

1 time

200 μg/m3

må ikke overskrides mere end én gang pr. kalenderår

1 dag

50 μg/m3

må ikke overskrides mere end 18 gange pr. kalenderår

Kalenderår

20 μg/m3

svovldioxid (SO2)

1 time

350 μg/m3

må ikke overskrides mere end én gang pr. kalenderår

1 dag

50 μg/m3