Rodyklė 
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2023 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: finansinė parama vaisių ir daržovių sektoriui dėl nepalankių meteorologinių reiškinių
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: dėl nepalankių meteorologinių reiškinių vaisių ir daržovių sektoriuje taikomos laikinos neatidėliotinos priemonės
 Europos Parlamento sudėtis
 Audito Rūmų nario skyrimas - Katarína Kaszasová
 ES ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas
 Valstybių narių užimtumo politikos gairės
 Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje
 Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama stiprinti sąžiningumą, nepriklausomumą ir atskaitomybę
 Bendrosios rinkos kritinės priemonės sukūrimas
 Aplinkos oro kokybė ir švaresnis oras Europoje
 Tvarūs aviaciniai degalai (iniciatyva „ReFuelEU Aviation“)
 2022 m. Komisijos ataskaita dėl Turkijos
 Santykiai su Baltarusija

Neprieštaravimas deleguotajam aktui: finansinė parama vaisių ir daržovių sektoriui dėl nepalankių meteorologinių reiškinių
PDF 122kWORD 44k
Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2023 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo nukrypstama nuo Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su parduodamos produkcijos verte, nacionaline strategija ir Sąjungos finansinės paramos daugiamečiams įsipareigojimams vaisių ir daržovių sektoriuje susigrąžinimu dėl nepalankių meteorologinių reiškinių (C(2023)05369 – 2023/2818(DEA))
P9_TA(2023)0309B9-0364/2023

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą C(2023)05369,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2023 m. rugpjūčio 8 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštarauja deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2023 m. rugpjūčio 30 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007(1), ypač į jo 37, 173 straipsnius ir 227 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2023 m. rugsėjo 12 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi dėl pavojingų nepalankių meteorologinių reiškinių (be kita ko, sausrų ir potvynių), kurie 2023 m. paveikė kelių valstybių narių regionus, buvo padaryta labai didelė žala vaisių ir daržovių produkcijai, o tai turėjo įtakos produkcijos kiekiui ir kokybei;

B.  kadangi daugelis pripažintų gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų susiduria su sunkumais įgyvendindamos savo patvirtintas veiklos programas;

C.  kadangi kai kurie patvirtinti veiksmai ir priemonės 2023 m. nebus įgyvendinti, todėl dalis veiklos fondų lėšų nebus išleista. kadangi kitos pripažintos gamintojų organizacijos ir gamintojų organizacijų asociacijos iš dalies keičia savo veiklos programas siekdamos įgyvendinti veiksmus ir priemones, pavyzdžiui, krizių valdymo priemones, skirtas pavojingų nepalankių meteorologinių reiškinių poveikiui vaisių ir daržovių sektoriuje šalinti;

D.  kadangi, siekdama šalinti precedento neturinčio 2023 m. pavasario pavojingų nepalankių meteorologinių reiškinių pobūdžio pasekmes, Komisija pasiūlė, kad būtina sušvelninti šiuos sunkumus, nukrypstant nuo tam tikrų vaisių ir daržovių sektoriuje taikomų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/891(2) nuostatų; kadangi dėl to 2023 m. gamintojų organizacijoms turėtų būti netaikomos nuostatos dėl reikalavimo, kad gamintojų organizacijai arba gamintojų organizacijų asociacijai nepriklausančių gamintojų parduodamos produkcijos ekonominė vertė būtų mažesnė už gamintojų organizacijos arba gamintojų organizacijų asociacijos parduodamos produkcijos vertę; kadangi, be to, valstybės narės taip pat turėtų būti atleistos nuo nustatytos prievolės nacionalinėje strategijoje nustatyti didžiausias procentines veiklos fondo dalis, kurias galima išleisti atskirai priemonei arba veiksmų rūšiai;

E.  todėl, siekiant užtikrinti gamintojų organizacijų finansinį stabilumą, Sąjungos finansinė parama, gauta daugiamečiams įsipareigojimams, pavyzdžiui, aplinkosaugos veiksmams, vaisių ir daržovių sektoriuje vykdyti, neturėtų būti susigrąžinama ir grąžinama į Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF), kaip numatyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/891 36 straipsnio 3 dalyje, jei su šiais įsipareigojimais susiję ilgalaikiai tikslai negalėjo būti pasiekti dėl to, kad tie veiksmai 2023 m. buvo nutraukti dėl priežasčių, kurios susijusios su 2023 m. pavasario nepalankiais meteorologiniais reiškiniais;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
(2) 2017 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/891, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas nuostatomis dėl vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektorių, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl tuose sektoriuose taikytinų nuobaudų ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 (OL L 138, 2017 5 25, p. 4).


Neprieštaravimas deleguotajam aktui: dėl nepalankių meteorologinių reiškinių vaisių ir daržovių sektoriuje taikomos laikinos neatidėliotinos priemonės
PDF 122kWORD 44k
Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2023 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos deleguotajam reglamentui dėl laikinų neatidėliotinų priemonių, kuriomis 2023 m. nukrypstama nuo tam tikrų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/126, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115, nuostatų, siekiant išspręsti konkrečias dėl nepalankių meteorologinių reiškinių kilusias vaisių ir daržovių sektoriaus problemas, ir dėl su jomis susijusių priemonių (C(2023)05365 – 2023/2819(DEA))
P9_TA(2023)0310B9-0365/2023

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2023)05365),

–  atsižvelgdamas į 2023 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2023 m. rugpjūčio 30 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdama į 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013(1), ypač į jo 45 straipsnio c punktą ir 152 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2023 m. rugsėjo 12 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi dėl pavojingų nepalankių meteorologinių reiškinių, kurie 2023 m. pavasarį vyko kelių valstybių narių regionuose, buvo padaryta labai didelė žala vaisių ir daržovių produkcijai, o tai turėjo įtakos produkcijos kiekiui ir kokybei;

B.  kadangi vaisių ir daržovių sektoriuje sumažėjusi parduodamos produkcijos vertė paprastai daro didelį poveikį kitų metų gamintojų organizacijoms skiriamai Sąjungos pagalbos sumai;

C.  kadangi pavojingi nepalankūs meteorologiniai reiškiniai taip pat trikdo pripažintų gamintojų organizacijų veiklą, nes daro poveikį jų finansiniam stabilumui ir veiklos programoms po 2023 m., nes 2023 m. parduodamos produkcijos vertė daro poveikį Sąjungos finansinės paramos apskaičiavimui, nes Sąjungos pagalbos suma apskaičiuojama kaip kiekvienos gamintojų organizacijos parduodamos produkcijos vertės procentinė dalis;

D.  kadangi labai sumažėjus parduodamos produkcijos vertei 2023 m., gamintojų organizacijos rizikuotų prarasti oficialųjį pripažinimą, nes vienas iš tokio pripažinimo kriterijų yra tam tikros minimalios nacionaliniu lygmeniu nustatytos parduodamos produkcijos vertės pasiekimas;

E.  kadangi dėl to kiltų pavojus ilgalaikiam gamintojų organizacijų stabilumui, kadangi jos apima svarbias bendros rinkos organizavimo Sąjungos vaisių ir daržovių sektoriuje sritis;

F.  kadangi, siekiant sušvelninti sunkumus, būtina nukrypti nuo vaisių ir daržovių sektoriuje taikytinų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/126(2) nuostatų dėl parduodamos produkcijos vertės apskaičiavimo;

G.  kadangi pagal deleguotąjį reglamentą, jei dėl 2023 m. pavasario nepalankių meteorologinių reiškinių, už kuriuos neatsako ir kurių nekontroliuoja gamintojų organizacija, gamintojų organizacijų asociacija, produkto vertė sumažėjo bent 35 proc., laikoma, kad 2023 m. parduodamos to produkto produkcijos vertė sudaro 100 proc. penkių ankstesnių 12 mėnesių ataskaitinių laikotarpių parduodamos produkcijos vertės vidurkio, neįskaitant mažiausios ir didžiausios vertės;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 435, 2021 12 6, p. 1.
(2) 2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/126, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115 papildomas tam tikroms intervencinių priemonių rūšims, kurias valstybės narės nurodė pagal tą reglamentą parengtuose 2023–2027 m. BŽŪP strateginiuose planuose, taikomais papildomais reikalavimais ir taisyklėmis dėl santykio, susijusio su 1-uoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartu (OL L 20, 2022 1 31, p. 52).


Europos Parlamento sudėtis
PDF 115kWORD 40k
Rezoliucija
Priedas
2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projekto (00013/2023 – C9-0319/2023 – 2023/0900(NLE))
P9_TA(2023)0311A9-0265/2023

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos sprendimo projektą (00013/2023),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Europos Vadovų Taryba pateikė pagal Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnio 2 dalį (C9‑0319/2023),

–  atsižvelgdamas į 2023 m. birželio 15 d. savo rezoliuciją dėl Europos Parlamento sudėties ir prie jos pridedamą pasiūlymą dėl Europos Vadovų Tarybos sprendimo(1),

–  atsižvelgdamas į pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo taisyklių 90 straipsnį ir į 105 straipsnio 1 ir 4 dalis,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto rekomendaciją (A9‑0265/2023),

1.  pritaria Europos Vadovų Tarybos sprendimo projektui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Europos Vadovų Tarybai ir susipažinti – Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Sprendimo, kuriuo nustatoma Europos Parlamento sudėtis, projektas nepažeidžia Europos Parlamento ir Tarybos prerogatyvų vykdant metinę biudžeto procedūrą, o to sprendimo projekto 5 konstatuojamoji dalis susijusi su klausimais, kurie nepatenka į Europos Vadovų Tarybos kompetencijos sritį pagal ES sutarties 15 straipsnio 1 dalį ir ES sutarties 14 straipsnio 2 dalyje išdėstytą teisinį pagrindą. Europos Parlamentas ir Taryba patys gali priimti sprendimą dėl Sąjungos biudžeto turinio pagal SESV 314 straipsnyje nustatytą procedūrą.

(1) Priimti tekstai, P9_TA(2023)0243.


Audito Rūmų nario skyrimas - Katarína Kaszasová
PDF 115kWORD 42k
2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Katariną Kaszasovą (Katarína Kaszasová) Audito Rūmų nare (C9-0220/2023 – 2023/0804(NLE))
P9_TA(2023)0312A9-0259/2023

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0220/2023),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 129 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0259/2023),

A.  kadangi 2023 m. birželio 29 d. laišku Taryba konsultavosi su Europos Parlamentu dėl Katarínos Kaszasovos skyrimo Audito Rūmų nare;

B.  kadangi Biudžeto kontrolės komitetas įvertino Katarínos Kaszasovos kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus; kadangi atlikdamas šį vertinimą, komitetas gavo Katarínos Kaszasovos gyvenimo aprašymą ir atsakymus į jai raštu pateiktus klausimus;

C.  kadangi 2023 m. rugsėjo 4 d. šis komitetas surengė Katarínos Kaszasovos klausymą, per kurį ji pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Kataríną Kaszazovą Audito Rūmų nare;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.


ES ir JAV susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo pratęsimas
PDF 116kWORD 42k
2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratęsimo projekto (08892/2023) – C9-0186/2023 – 2023/0088(NLE))
P9_TA(2023)0313A9-0242/2023

(Pritarimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08892/2023),

–  atsižvelgdamas į 1998 m. spalio 13 d. Tarybos Sprendimą 98/591/EB dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sudarymo tarp Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės(1),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0186/2023),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A9-0242/2023),

1.  pritaria susitarimo pratęsimui;

2.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei.

(1) OL L 284, 1998 10 22, p. 35.


Valstybių narių užimtumo politikos gairės
PDF 114kWORD 42k
2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (COM(2023)0599 – C9-0200/2023 – 2023/0173(NLE))
P9_TA(2023)0314A9-0241/2023

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2023)0599),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0200/2023),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A9-0241/2023),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.


Administracinis bendradarbiavimas apmokestinimo srityje
PDF 283kWORD 74k
2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje (COM(2022)0707 – C9-0017/2023 – 2022/0413(CNS))
P9_TA(2023)0315A9-0236/2023

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2022)0707),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 ir 115 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0017/2023),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9‑0236/2023),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  mokestinis sukčiavimas, mokesčių slėpimas ir vengimas yra didelis iššūkis tiek Sąjungoje, tiek visame pasaulyje. Kovojant su tuo labai svarbu keistis informacija;
(1)  mokestinis sukčiavimas, mokesčių slėpimas ir vengimas yra didelis iššūkis tiek Sąjungoje, tiek visame pasaulyje. Apskaičiuota, kad dėl mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir mokesčių vengimo valstybės narės kasmet praranda iki 170 mlrd. EUR1a, o tai labai apsunkina jų galimybes teikti kokybiškas viešąsias paslaugas. Keitimasis informacija yra labai svarbus kuriant gerai veikiančią ir veiksmingą Sąjungos kovos su tokia žalinga praktika sistemą;
__________________
1a Lenkijos ekonomikos institutas, „Mokesčių sistemos neteisingumas Europos Sąjungoje“ (angl. „Tax unfairness in the European Union“): https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2018/07/PIE_Report_Tax_Havens_EU.pdf
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  siekiant užtikrinti tinkamą šios direktyvos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų kasmet teikti Komisijai atitinkamą informaciją apie iškilusias kliūtis. Be to, taip pat reikėtų skatinti mokesčių administratorių keitimąsi geriausia nacionaline patirtimi;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  Europos Parlamentas paragino laikytis platesnio užmojo požiūrio į keitimosi informacija apmokestinimo srityje sistemą ir infrastruktūrą, pateikdamas keletą nuomonių dėl Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje (DAB) peržiūros ir įgyvendinimo ataskaitą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)  turint omenyje tai, kad kapitalo judėjimas yra laisvas, pavieniai nacionaliniai metodai nepadeda veiksmingai spręsti piktnaudžiavimo mokesčiais problemos. Todėl siekiant padidinti mokesčių sistemų teisingumą labai svarbus aspektas tebėra Sąjungos masto politikos ir, kai įmanoma, tarptautinių susitarimų įgyvendinimas;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  per pastaruosius dešimt metų kriptoturto rinka išaugo, o jos kapitalizacija smarkiai ir greitai padidėjo. Kriptoturtas – skaitmeninė vertės arba teisės, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją, išraiška;
(5)  per pastaruosius dešimt metų kriptoturto rinka išaugo, o jos kapitalizacija smarkiai ir greitai padidėjo. Kriptoturtas – skaitmeninė vertės arba teisės, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją, išraiška. Kadangi kriptoturtas yra neskaidrus ir nepastovus turtas, jis gali būti naudojamas neteisėtais tikslais. Labai svarbu stebėti kriptoturto pervedimus;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  valstybės narės taiko pajamų, gaunamų iš kriptoturto sandorių, apmokestinimo taisykles ir gaires, nors jos ir skiriasi visose valstybėse narėse. Tačiau dėl kriptoturtui būdingo decentralizuoto pobūdžio valstybių narių mokesčių administratoriams sunku užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą;
(6)  valstybės narės taiko pajamų, gaunamų iš kriptoturto sandorių, apmokestinimo taisykles ir gaires, nors jos ir skiriasi visose valstybėse narėse. Tačiau keletas valstybių narių parengė mokesčių lengvatas, specialiai skirtas kriptoturtui pritraukti, o tai gali padėti atsirasti žalingai mokesčių praktikai ir lemti mokestinių pajamų praradimą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu XXX dėl kriptoturto rinkų26 (Reglamentu XXX) Sąjungos reguliavimo perimetras buvo išplėstas įtraukiant su kriptoturtu susijusius klausimus, kurie iki šiol nebuvo reglamentuojami Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktais, ir paslaugų teikėjus, susijusius su tokiu kriptoturtu (toliau – kriptoturto paslaugų teikėjai). Reglamente XXX nustatytos šios direktyvos tikslais taikomos apibrėžtys. Šioje direktyvoje taip pat atsižvelgiama į reikalavimą pagal Reglamentą XXX išduoti kriptoturto paslaugų teikėjams leidimus, siekiant sumažinti jiems tenkančią administracinę naštą. Siekiant užtikrinti veiksmingą reglamentavimą, dėl kriptoturtui būdingo tarpvalstybinio pobūdžio turi būti užtikrinamas tvirtas tarptautinis administracinis bendradarbiavimas;
(7)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2023/11141a Sąjungos reguliavimo perimetras buvo išplėstas įtraukiant su kriptoturtu susijusius klausimus, kurie iki šiol nebuvo reglamentuojami Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktais, ir paslaugų teikėjus, susijusius su tokiu kriptoturtu (toliau – kriptoturto paslaugų teikėjai). Tame reglamente nustatytos šios direktyvos tikslais taikomos apibrėžtys. Šioje direktyvoje taip pat atsižvelgiama į reikalavimą pagal reglamentą išduoti kriptoturto paslaugų teikėjams leidimus, siekiant sumažinti jiems tenkančią administracinę naštą. Siekiant užtikrinti veiksmingą reglamentavimą, dėl kriptoturtui būdingo tarpvalstybinio pobūdžio turi būti užtikrinamas tvirtas tarptautinis administracinis bendradarbiavimas. Labai svarbu užtikrinti sistemingą Sąjungos teisės aktų, susijusių su kriptoturto reguliavimu, nuoseklumą. Tuo tikslu atliekant šią DAB peržiūrą taip pat atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/11131b. Tačiau šioje direktyvoje taip pat pripažįstama, kad veiksmingiems informacijos mainams reikia platesnės aprėpties;
__________________
__________________
26
1a 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1114 dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 1095/2010 ir direktyvos 2013/36/ES bei (ES) 2019/1937 (OL L 150, 2023 6 9, p. 40).
1b 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 (OL L 150, 2023 6 9, p. 1).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  pagal Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemą išplečiamas įpareigotųjų subjektų, kuriems taikomos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu taisyklės, ratas, įtraukiant Reglamentu XXX reglamentuojamus kriptoturto paslaugų teikėjus. Be to, Reglamentu XXX27 nustatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjams nustatyta pareiga pervedant lėšas pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją taikoma ir kriptoturto paslaugų teikėjams, taip siekiant užtikrinti kriptoturto perleidimų atsekamumą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais;
(8)  pagal Sąjungos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu sistemą išplečiamas įpareigotųjų subjektų, kuriems taikomos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu taisyklės, ratas, įtraukiant Reglamentu (ES) 2023/1114 reglamentuojamus kriptoturto paslaugų teikėjus. Be to, Reglamentu (ES) 2023/1113 nustatoma, kad mokėjimo paslaugų teikėjams nustatyta pareiga pervedant lėšas pateikti informaciją apie mokėtoją ir gavėją taikoma ir kriptoturto paslaugų teikėjams, taip siekiant užtikrinti kriptoturto perleidimų atsekamumą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu tikslais;
__________________
27
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  kalbant apie tarptautinį lygmenį, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenų apie kriptoturtą teikimo sistema28 siekiama didesnio kriptoturto mokesčių ir susijusių duomenų skaidrumo. Siekiant padidinti keitimosi informacija veiksmingumą ir sumažinti administracinę naštą, Sąjungos taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į EBPO sukurtą sistemą;
(9)  kalbant apie tarptautinį lygmenį, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) duomenų apie kriptoturtą teikimo sistema28 siekiama didesnio kriptoturto mokesčių ir susijusių duomenų skaidrumo. Siekiant padidinti keitimosi informacija veiksmingumą ir sumažinti administracinę naštą, Sąjungos taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į EBPO sukurtą sistemą. Siekdamos užtikrinti nuoseklų šios direktyvos įgyvendinimą ir taikymą, valstybės narės turėtų naudotis EBPO parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir duomenų apie kriptoturtą teikimo sistemos;
__________________
__________________
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
28 https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.pdf
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Direktyva taikoma kriptoturto paslaugų teikėjams, kurių veikla reglamentuojama ir kuriems leidimai išduodami pagal Reglamentą XXX, ir kriptoturto operatoriams, kuriems šis reglamentas netaikomas. Abi šios grupės laikomos duomenis teikiančiais kriptoturto paslaugų teikėjais, nes jie privalo teikti duomenis pagal šią direktyvą. Apskritai „kriptoturto“ sąvoka traktuojama labai plačiai ir apima tą decentralizuotai išleistą kriptoturtą, stabilizuotąsias virtualiąsias valiutas ir tam tikrus nepakeičiamus žetonus (NFT). Pagal šią direktyvą, turi būti teikiami duomenys apie kriptoturtą, kuris naudojamas mokėjimo arba investavimo tikslais. Todėl duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai kiekvienu konkrečiu atveju turėtų apsvarstyti, ar kriptoturtas gali būti naudojamas mokėjimo ir investavimo tikslais, atsižvelgdami į Reglamente XXX numatytas išimtis, ypač susijusias su ribotu tinklu ir tam tikrais produktų žetonais;
(14)  Direktyva taikoma kriptoturto paslaugų teikėjams, kurių veikla reglamentuojama ir kuriems leidimai išduodami pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, ir kriptoturto operatoriams, kuriems šis reglamentas netaikomas. Abi šios grupės laikomos duomenis teikiančiais kriptoturto paslaugų teikėjais, nes jie privalo teikti duomenis pagal šią direktyvą. Apskritai „kriptoturto“ sąvoka traktuojama labai plačiai ir apima tą decentralizuotai išleistą kriptoturtą, stabilizuotąsias virtualiąsias valiutas, įskaitant Reglamente (ES) 2023/1114 apibrėžtus elektroninių pinigų žetonus ir tam tikrus nepakeičiamus žetonus (NFT). Pagal šią direktyvą turi būti teikiami duomenys apie kriptoturtą, kuris naudojamas mokėjimo arba investavimo tikslais;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis
(17)  kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems taikomas Reglamentas XXX, gali vykdyti veiklą visoje ES, gavę leidimą vienoje valstybėje narėje. Šiuo tikslu ESMA tvarko kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems išduoti leidimai, registrą. Be to, ESMA taip pat tvarko kriptoturto paslaugas teikiančių operatorių, kuriems pagal Reglamentą XXX turi būti išduodami leidimai, juodąjį sąrašą;
(17)  kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems taikomas Reglamentas (ES) 2023/1114, gavę leidimą vienoje valstybėje narėje, gali vykdyti veiklą visoje ES. Šiuo tikslu ESMA tvarko kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems išduoti leidimai, registrą. Be to, ESMA taip pat tvarko kriptoturto paslaugas teikiančių operatorių, kuriems pagal tą Reglamentą turi būti išduodami leidimai, juodąjį sąrašą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  siekiant skatinti administracinį bendradarbiavimą šioje srityje su Sąjungai nepriklausančiomis jurisdikcijomis, kriptoturto operatoriams, esantiems Sąjungai nepriklausančiose jurisdikcijose ir teikiantiems paslaugas ES kriptoturto naudotojams, kaip antai NFT paslaugų teikėjams arba operatoriams, teikiantiems paslaugas, kai galimi klientai į juos kreipiasi patys, turėtų būti leidžiama Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų mokesčių administratoriams teikti informaciją tik apie Sąjungoje reziduojančius kriptoturto naudotojus, jeigu teikiama informacija atitinka šioje direktyvoje pateiktą informaciją ir jeigu Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija ir valstybė narė veiksmingai keičiasi informacija. Kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems išduoti leidimai pagal Reglamentą XXX, galėtų būti atleidžiami nuo pareigos teikti tokią informaciją tose valstybėse narėse, kuriose jiems išduoti leidimai, jeigu atitinkami duomenys teikiami Sąjungai nepriklausančioje jurisdikcijoje ir jeigu galioja kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas. Kvalifikuota Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija savo ruožtu tokią informaciją perduoda tų valstybių narių, kurių rezidentai yra kriptoturto naudotojai, mokesčių administratoriams. Kai tikslinga, šį mechanizmą turėtų būti galima taikyti siekiant užtikrinti, kad atitinkama informacija nebūtų teikiama ir perduodama daugiau nei vieną kartą;
(19)  siekiant skatinti administracinį bendradarbiavimą šioje srityje su Sąjungai nepriklausančiomis jurisdikcijomis, kriptoturto operatoriams, esantiems Sąjungai nepriklausančiose jurisdikcijose ir teikiantiems paslaugas ES kriptoturto naudotojams, kaip antai NFT paslaugų teikėjams arba operatoriams, teikiantiems paslaugas, kai galimi klientai į juos kreipiasi patys, turėtų būti leidžiama Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų mokesčių administratoriams teikti informaciją tik apie Sąjungoje reziduojančius kriptoturto naudotojus, jeigu teikiama informacija atitinka šioje direktyvoje pateiktą informaciją ir jeigu Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija ir valstybė narė veiksmingai keičiasi informacija. Kriptoturto paslaugų teikėjai, kuriems išduoti leidimai pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, galėtų būti atleidžiami nuo pareigos teikti tokią informaciją tose valstybėse narėse, kuriose jiems išduoti leidimai, jeigu atitinkami duomenys teikiami Sąjungai nepriklausančioje jurisdikcijoje ir jeigu galioja kvalifikuotasis kompetentingų institucijų susitarimas. Kvalifikuota Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija savo ruožtu tokią informaciją perduoda tų valstybių narių, kurių rezidentai yra kriptoturto naudotojai, mokesčių administratoriams. Kai tikslinga, šį mechanizmą turėtų būti galima taikyti siekiant užtikrinti, kad atitinkama informacija nebūtų teikiama ir perduodama daugiau nei vieną kartą;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  šia direktyva nepakeičiamos jokios platesnės iš Reglamento XXX kylančios pareigos;
(23)  šia direktyva nepakeičiamos jokios platesnės iš Reglamento (ES) 2023/1114 arba Reglamento (ES) 2023/1113 kylančios pareigos;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis
(24)  siekdamos skatinti su Reglamentu XXX susijusią konvergenciją ir nuoseklią priežiūrą, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis arba įstaigomis ir dalytis atitinkama informacija;
(24)  siekdamos skatinti su Reglamentu (ES) 2023/1114 susijusią konvergenciją ir nuoseklią priežiūrą, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų bendradarbiauti su kitomis nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis arba įstaigomis ir veiksmingai bei lojaliai dalytis atitinkama informacija;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis
(26)  siekiant prisitaikyti prie naujų pokyčių įvairiose rinkose, taigi ir veiksmingai kovoti su nustatytais mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo atvejais, labai svarbu sugriežtinti Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl informacijos, kuri turi būti teikiama arba kuria turi būti keičiamasi. Tos nuostatos turėtų atspindėti vidaus rinkoje ir tarptautiniu lygmeniu vykstančius pokyčius, kad būtų galima veiksmingai teikti duomenis ir keistis informacija. Todėl į Direktyvą, be kita ko, įtraukiami naujausi EBPO bendrojo atskaitomybės standarto papildymai, elektroninių pinigų ir centrinio banko skaitmeninės valiutos nuostatų integravimas, aiški ir suderinta reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonių sistema ir išplėsta tarpvalstybinių sprendimų aprėptis, įtraukiant didelės grynosios vertės turto turinčius fizinius asmenis.
(26)  siekiant prisitaikyti prie naujų pokyčių įvairiose rinkose, taigi ir veiksmingai kovoti su nustatytais mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo atvejais, labai svarbu sugriežtinti Direktyvos 2011/16/ES nuostatas dėl informacijos, kuri turi būti teikiama arba kuria turi būti keičiamasi. Tos nuostatos turėtų atspindėti vidaus rinkoje ir tarptautiniu lygmeniu vykstančius pokyčius, kad būtų galima veiksmingai teikti duomenis ir keistis informacija. Todėl į Direktyvą, be kita ko, įtraukiami naujausi EBPO bendrojo atskaitomybės standarto papildymai, elektroninių pinigų ir centrinio banko skaitmeninės valiutos nuostatų integravimas, aiški ir suderinta reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonių sistema ir išplėsta tarpvalstybinių sprendimų aprėptis, įtraukiant didelės grynosios vertės turto turinčius fizinius asmenis. Siekdamos užtikrinti nuoseklų šios direktyvos įgyvendinimą ir taikymą, valstybės narės turėtų naudotis EBPO parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir bendro duomenų teikimo standarto;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)  nors nemažai valstybių, įskaitant daugumą valstybių narių, skelbia nuasmenintą ir apibendrintą valstybės lygmens informaciją, gautą iš atskirų šalių ataskaitų, kurių reikalaujama pagal Tarybos direktyvą (ES) 2016/881 arba BEPS veiksmų plano 13 veiksmą, tenka apgailestauti, kad kai kurios valstybės narės šios informacijos tarptautinėse duomenų bazėse neskelbia. Atliekant kitą DAB peržiūrą reikėtų įvertinti nuasmenintos ir apibendrintos valstybės lygmens informacijos skelbimo praktiką ir suderinto požiūrio naudingumą;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
(27)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/110/ES31 apibrėžti elektroniniai mokėjimo produktai Sąjungoje naudojami dažnai, o jų sandorių apimtis ir bendra vertė nuolat didėja. Tačiau Direktyvoje 2011/16/ES nėra aiškiai nustatyta, kad ji taikoma ir elektroniniams mokėjimo produktams. Valstybių narių požiūris į elektroninius pinigus skiriasi. Dėl to susiję produktai ne visada priskiriami Direktyvoje 2011/16/ES numatytoms pajamų ir kapitalo kategorijoms. Todėl turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad, pagal Reglamentą XXX, duomenų teikimo pareigos būtų taikomos elektroniniams pinigams ir elektroninių pinigų žetonams;
(27)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/110/ES31 apibrėžti elektroniniai mokėjimo produktai Sąjungoje naudojami dažnai, o jų sandorių apimtis ir bendra vertė nuolat didėja. Tačiau Direktyvoje 2011/16/ES nėra aiškiai nustatyta, kad ji taikoma ir elektroniniams mokėjimo produktams. Valstybių narių požiūris į elektroninius pinigus skiriasi. Dėl to susiję produktai ne visada priskiriami Direktyvoje 2011/16/ES numatytoms pajamų ir kapitalo kategorijoms. Todėl turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad, pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, duomenų teikimo pareigos būtų taikomos elektroniniams pinigams ir elektroninių pinigų žetonams;
__________________
__________________
31 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).
31 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 2000/46/EB (OL L 267, 2009 10 10, p. 7).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis
(28)  siekiant panaikinti spragas, dėl kurių atsiranda mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo galimybės, valstybės narės turėtų keistis informacija, susijusia su ne pasaugos dividendų pajamomis. Todėl ne pasaugos dividendų pajamos turėtų būti įtraukiamos į pajamų kategorijas, kurių informacija turėtų būti privaloma automatiškai keistis;
(28)  siekiant panaikinti spragas, dėl kurių atsiranda mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo ir vengimo galimybės, valstybės narės turėtų keistis informacija, susijusia su ne pasaugos dividendų pajamomis ir kapitalo prieaugiu iš nekilnojamojo turto. Laikoma, kad privalomo automatinio keitimosi informacija reikalavimas tenkinamas, jei kompetentingos institucijos su tokia informacija gali susipažinti nacionaliniuose arba tarpusavyje sujungtuose registruose;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(28a)  tam tikro pobūdžio informacija vis dar nėra įtraukta į automatinio keitimosi informacija taikymo sritį, o tai kelia mokestinių pareigų apėjimo riziką. Komisija turėtų įvertinti poreikį ir tinkamiausią būdą ir pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip į automatinius informacijos mainus įtraukti šią nuosavybės informaciją, pajamas ir nefinansinį turtą: nekilnojamojo turto ir bendrovių tikruosius savininkus; finansinį turtą; nefinansinį turtą, pvz., grynuosius pinigus, meno kūrinius, auksą ar kitas vertybes, laikomas laisvuosiuose uostuose, muitinės sandėliuose ar seifuose; jachtų ir privačių lėktuvų nuosavybės teises; taip pat sąskaitas didesnėse tarpusavio skolinimo, sutelktinio finansavimo ir panašiose platformose.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
(29)  mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN) yra būtinas valstybėms narėms siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija atitiktų nacionalinėse duomenų bazėse esančius duomenis. Taip padidinamos valstybių narių galimybės nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus ir teisingai įvertinti susijusius mokesčius. Todėl svarbu, kad valstybės narės reikalautų, kad MMIN būtų nurodomas keičiantis informacija, susijusia su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais, išankstiniais kainodaros susitarimais, ataskaitomis pagal šalis, praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais ir informacija apie skaitmeninėse platformose veikiančius pardavėjus;
(29)  mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN) yra būtinas valstybėms narėms siekiant užtikrinti, kad gaunama informacija atitiktų nacionalinėse duomenų bazėse esančius duomenis. Taip padidinamos valstybių narių galimybės nustatyti atitinkamus mokesčių mokėtojus ir teisingai įvertinti susijusius mokesčius. Todėl svarbu, kad valstybės narės reikalautų, kad MMIN būtų nurodomas keičiantis informacija, susijusia su finansinėmis sąskaitomis, išankstiniais tarpvalstybiniais sprendimais, išankstiniais kainodaros susitarimais, ataskaitomis pagal šalis, praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais ir informacija apie skaitmeninėse platformose veikiančius pardavėjus ir kriptoturtą. Tačiau tais atvejais, kai MMIN nėra, valstybių narių kompetentingos institucijos šios pareigos gali nevykdyti;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a)  Europos MMIN suteiktų galimybę bet kuriai valdžios institucijai greitai, lengvai ir teisingai identifikuoti ir nurodyti MMIN vykdant tarptautinę veiklą, ir ši sistema galėtų būti veiksmingo automatinio valstybių narių mokesčių administratorių keitimosi informacija pagrindas. Todėl Komisija turėtų iš naujo apsvarstyti galimybę sukurti Europos MMIN, turint omenyje jo pridėtinę vertę ir galimą poveikį;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis
(33)  svarbu, kad pagal Direktyvą 2011/16/ES pateikta informacija iš esmės būtų naudojama į materialinę šios direktyvos taikymo sritį patenkantiems mokesčiams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti. Nors iki šiol kelias tam nebuvo užkirstas, dėl neaiškios sistemos nebuvo visiškai aišku, kaip naudoti informaciją. Atsižvelgiant į mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo ir kovos su pinigų plovimu sąsajas ir vykdymo užtikrinimo sąveiką, tikslinga paaiškinti, kad valstybių narių perduodama informacija taip pat gali būti naudojama muitams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti, taip pat kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;
(33)  svarbu, kad pagal Direktyvą 2011/16/ES pateikta informacija iš esmės būtų naudojama į materialinę šios direktyvos taikymo sritį patenkantiems mokesčiams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti. Nors iki šiol kelias tam nebuvo užkirstas, dėl neaiškios sistemos nebuvo visiškai aišku, kaip naudoti informaciją. Atsižvelgiant į mokestinio sukčiavimo, mokesčių slėpimo bei vengimo ir kovos su pinigų plovimu sąsajas ir vykdymo užtikrinimo sąveiką, tikslinga paaiškinti, kad valstybių narių perduodama informacija taip pat gali būti naudojama muitams apskaičiuoti, administruoti ir jų mokėjimui užtikrinti, taip pat kovai su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Tačiau šios direktyvos nuostatos neturėtų dubliuotis ar iš esmės sutapti su Sąjungos kovos su pinigų plovimu sistemos nuostatomis;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis
(34)  Direktyva 2011/16/ES suteikia galimybę informaciją, kuria keičiamasi, naudoti kitais nei tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo tikslais, jeigu siunčiančioji valstybė narė tokios informacijos naudojimo tikslą nurodo sąraše. Tačiau tokio naudojimo procedūra yra sudėtinga, nes, norėdama informaciją naudoti kitais tikslais, gaunančioji valstybė narė turi konsultuotis su siunčiančiąja valstybe nare. Panaikinus reikalavimą dėl tokių konsultacijų turėtų sumažėti administracinė našta, o mokesčių administratoriai prireikus galėtų imtis skubių veiksmų. Todėl neturėtų būti reikalaujama su siunčiančiąja valstybe nare konsultuotis tais atvejais, kai informacijos naudojimo tikslas įtraukiamas į siunčiančiosios valstybės narės sudarytą sąrašą;
(34)  Direktyva 2011/16/ES suteikia galimybę informaciją, kuria keičiamasi, naudoti kitais nei tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo tikslais, jeigu siunčiančioji valstybė narė tokios informacijos naudojimo tikslą nurodo sąraše. Tačiau tokio naudojimo procedūra yra sudėtinga, nes, norėdama informaciją naudoti kitais tikslais, gaunančioji valstybė narė turi konsultuotis su siunčiančiąja valstybe nare. Panaikinus reikalavimą dėl tokių konsultacijų turėtų sumažėti administracinė našta, o mokesčių administratoriai prireikus galėtų imtis skubių veiksmų. Todėl neturėtų būti reikalaujama su siunčiančiąja valstybe nare konsultuotis tais atvejais, kai informacijos naudojimo tikslas įtraukiamas į siunčiančiosios valstybės narės sudarytą sąrašą. Į tokį sąrašą gali būti įtrauktas vietos valdžios institucijų naudojimasis informacija apie su mokesčiais nesusijusius duomenis pagal ribas ir apribojimus, taikomus teikiant tam tikras paslaugas, visų pirma teikiamas per interneto platformą;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)  kiekviena valstybė narė turėtų veiksmingai pasinaudoti pagal Direktyvą 2011/16/ES teikiama arba pasikeista informacija. Todėl kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti įdiegtas mechanizmas, kuriuo būtų užtikrinamas veiksmingas duomenų naudojimas, įskaitant rizikos analizę;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis
(36)  siekdamos padidinti išteklių naudojimo efektyvumą, palengvinti informacijos mainus ir išvengti būtinybės kiekvienai valstybei narei panašiai keisti savo sistemas informacijos saugojimo tikslais, reikėtų sukurti centrinį visoms valstybėms narėms ir tik statistikos tikslais Komisijai prieinamą registrą, į kurį valstybės narės keltų ir kuriame saugotų pateiktą informaciją, užuot keisdamosi ta informacija saugiu elektroniniu paštu. Komisija turėtų priimti praktines nuostatas, būtinas tokiam centriniam registrui sukurti;
(36)  siekdamos padidinti išteklių naudojimo efektyvumą, palengvinti informacijos mainus ir išvengti būtinybės kiekvienai valstybei narei panašiai keisti savo sistemas informacijos saugojimo tikslais, reikėtų sukurti centrinį visoms valstybėms narėms ir tik statistikos tikslais Komisijai prieinamą registrą, į kurį valstybės narės keltų ir kuriame saugotų pateiktą informaciją, užuot keisdamosi ta informacija saugiu elektroniniu paštu. Tomis pastangomis taip pat turėtų būti sustiprintas keitimasis geriausia patirtimi, kaip mokesčių administravimo įstaigose įdiegti skaitmenines priemones, kad būtų sumažintos reikalavimų laikymosi išlaidos ir biurokratija, kartu didinant veiksmingumą ir efektyvumą ir atsižvelgiant į poreikį apmokyti personalą. Komisija turėtų priimti praktines nuostatas, būtinas tokiam centriniam registrui sukurti;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)  Komisija turi teisę rengti ataskaitas ir dokumentus, naudodamasi pasikeista nuasmeninta informacija, kad būtų atsižvelgta į mokesčių mokėtojų teises į konfidencialumą ir laikantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Kasmet skelbiant visų valstybių narių nuasmenintus ir apibendrintus ataskaitų pagal valstybes statistinius duomenis, įskaitant faktinius mokesčių tarifus, prisidedama prie viešųjų diskusijų mokesčių klausimais kokybės gerinimo;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis
(39)  siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 2011/16/ES, valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų ir kitų reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonių, kurios turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Kiekviena valstybė narė tas taisykles turėtų taikyti pagal savo nacionalinės teisės aktus ir šioje direktyvoje išdėstytas nuostatas;
(39)  siekdamos užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomos šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, valstybės narės turėtų parengti taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus nacionalines nuostatas dėl privalomo keitimosi informacija, kurią turi teikti kriptoturto paslaugų teikėjai; sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Tai darydamos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jos kiekvieno pažeidimo atveju teisingai nustatytų, kas dėl jo kaltas. Valstybės narės pagal 8ad straipsnį bent trejiems metams turėtų nustatyti laikiną sankcijų sumažinimo tvarką MVĮ;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis
(40)  siekiant užtikrinti tinkamą veiksmingumą visose valstybėse narėse, turėtų būti nustatytos minimalios sankcijos už dviejų rūšių veiksmus, kurie laikomi sunkiais pažeidimais: už duomenų nepateikimą po dviejų administracinių priminimų ir už neišsamių, neteisingų ar melagingų duomenų pateikimą, smarkiai kenkiantį pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui. Neišsamūs, neteisingi ar melagingi duomenys smarkiai kenkia pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui, kai jie sudaro daugiau nei 25 proc. visų duomenų, kuriuos mokesčių mokėtojas arba duomenis teikiantis subjektas turėjo teisingai pateikti kartu su VI priedo II skirsnio B poskirsnyje nurodyta reikalaujama informacija. Šios minimalios sankcijos neturėtų trukdyti valstybėms narėms taikyti griežtesnių sankcijų už abiejų rūšių pažeidimus. Valstybės narės vis tiek turi taikyti veiksmingas, atgrasomas ir proporcingas sankcijas už kitų rūšių pažeidimus;
(40)  siekiant užtikrinti tinkamą veiksmingumą visose valstybėse narėse įgyvendinant Tarybos direktyvą 2014/107/ES ir ypač Tarybos direktyvą (ES) 2016/881, turėtų būti nustatytos minimalios sankcijos už dviejų rūšių veiksmus, kurie laikomi sunkiais pažeidimais: už duomenų nepateikimą po dviejų administracinių priminimų ir už neišsamių, neteisingų ar melagingų duomenų pateikimą, smarkiai kenkiantį pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui. Neišsamūs, neteisingi ar melagingi duomenys smarkiai kenkia pateikiamos informacijos vientisumui ir patikimumui, kai jie sudaro daugiau nei 25 proc. visų duomenų, kuriuos mokesčių mokėtojas arba duomenis teikiantis subjektas turėjo teisingai pateikti kartu su prieduose nurodyta reikalaujama informacija. Šios minimalios sankcijos neturėtų trukdyti valstybėms narėms taikyti griežtesnių baudų už abiejų rūšių pažeidimus. Valstybės narės vis tiek turi taikyti veiksmingas, atgrasomas ir proporcingas sankcijas už kitų rūšių pažeidimus;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(42a)  atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-694/20, Direktyva 2011/16/ES turėtų būti iš dalies pakeista taip, kad jos nuostatomis nebūtų reikalaujama, kad advokatai, veikiantys kaip tarpininkai, nepaisant to, kad jie atleisti nuo pareigos teikti informaciją dėl jiems privalomos advokato profesinės paslapties apsaugos, informuotų kitus tarpininkus, kurie nėra jų klientai, apie tų tarpininkų pareigas teikti informaciją, sykiu išsaugant tarpininkų pareigą nedelsiant pranešti savo klientams apie informacijos teikimo pareigas;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(44a)  tarptautinis keitimasis duomenimis mokesčių tikslais yra būtina kovos su mokestiniu sukčiavimu priemonė globalizuotame pasaulyje. Todėl asmens duomenų tvarkymas keitimosi su mokesčiais susijusia informacija su trečiosiomis valstybėmis tikslais remiantis tarptautiniu susitarimu turėtų būti laikomas viešuoju interesu;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
44 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(44b)  susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis turėtų atsispindėti vėlesnės Sąjungos teisės aktų dėl keitimosi informacija peržiūros. Todėl, jei yra pasirašytas susitarimas, turėtų būti numatytos jo peržiūros;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 9 punkto a papunktis
a)  8 straipsnio 1 dalyje ir 8a–8ad straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo. 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją yra nuoroda į informaciją, kuri yra informaciją teikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;“;
a)  8 straipsnio 1 dalyje ir 8a–8ad straipsniuose – sistemingas iš anksto nustatytos ir naujos informacijos teikimas kitai valstybei narei iš anksto nustatytais reguliariais intervalais be išankstinio prašymo. 8 straipsnio 1 dalyje nuoroda į turimą informaciją yra nuoroda į informaciją, kuri yra informaciją teikiančios valstybės narės mokesčių dokumentuose ir kurią galima gauti taikant toje valstybėje narėje nustatytas informacijos rinkimo bei tvarkymo procedūras;“;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 14 punktas
aa)   14 punktas iš dalies keičiamas taip:
14.  išankstinis tarpvalstybinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, atitinkantis šias sąlygas:
„14. išankstinis sprendimas – bet koks susitarimas, pranešimas arba bet kuri kita panašaus poveikio priemonė ar veiksmas, įskaitant tuos, kurie priimami, iš dalies keičiami arba atnaujinami atliekant mokesčių auditą, ir, nepriklausomai nuo to, ar jis priimtas formaliai ar neformaliai, yra teisiškai privalomo ar neprivalomo pobūdžio, atitinkantis šias sąlygas:
a)  jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra naudojamas;
a)  jį priima, iš dalies pakeičia ar atnaujina valstybės narės Vyriausybė ar mokesčių administratorius arba valstybės narės teritoriniai ar administraciniai padaliniai, įskaitant vietos valdžios institucijas, arba jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas jų vardu, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra naudojamas;
b)  jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;
b)  jis priimamas, iš dalies pakeičiamas ar atnaujinamas konkrečiam asmeniui ar asmenų grupei ir kuriuo tas asmuo ar asmenų grupė turi teisę remtis;
c)  jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;
c)  jis susijęs su valstybės narės ar valstybės narės teritorinių arba administracinių padalinių, įskaitant vietos valdžios institucijas, teisinių ar administracinių nuostatų, susijusių su mokesčiams taikytinų nacionalinių įstatymų vykdymu ar vykdymo užtikrinimu, aiškinimu ar taikymu;
d)  jis susijęs su tarpvalstybiniu sandoriu arba su klausimu, ar dėl asmens kitoje jurisdikcijoje vykdomos veiklos įsteigiama nuolatinė buveinė, ar ne; ir
e)  jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Tarpvalstybinis sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis tarpvalstybinis sprendimas;
e)  jis priimamas iki kitoje jurisdikcijoje sudaromų sandorių ar pradedamos veiklos, dėl kurios gali būti įsteigta nuolatinė buveinė, arba iki mokesčių deklaracijos, apimančios laikotarpį, per kurį įvykdytas vienas ar keli sandoriai arba veikla, pateikimo. Sandoris gali būti susijęs su investavimu, prekių tiekimu, paslaugų teikimu, finansavimu arba materialiojo ar nematerialiojo turto naudojimu, tuo neapsiribojant, ir neprivalo būti tiesiogiai susijęs su asmeniu, kuriam skirtas išankstinis sprendimas;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus atitinkamus pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 16 punktas
ab)   16 punktas išbraukiamas;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 33 punktas
33.  buveinės valstybė narė – buveinės valstybė narė, apibrėžta Reglamente XXX;
33.  buveinės valstybė narė – Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 33 punkte apibrėžta buveinės valstybė narė;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 punktas
34.  paskirstytojo registro adresas – paskirstytojo registro adresas, apibrėžtas Reglamente XXX.
34.  paskirstytojo registro adresas – paskirstytojo registro adresas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1113 3 straipsnio 1 dalies 18 punkte;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 a punktas (naujas)
34a.   tikrasis savininkas – tikrasis savininkas, kaip apibrėžta pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 b punktas (naujas)
34b.  kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
3 straipsnio 34 c punktas (naujas)
34c.  kriptoturto operatorius – kriptoturto paslaugas teikiantis asmuo, kuris nėra kriptoturto paslaugų teikėjas.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)
1a)   7 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. Jeigu, gavusi prašomą informaciją, besikreipiančioji institucija pateikia papildomą prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo papildomo prašymo gavimo dienos pateikia tą papildomą reikalaujamą informaciją.“;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  nekilnojamojo turto nuosavybę ir pajamas iš jo;
e)  nekilnojamojo turto nuosavybę, pajamas ir kapitalo prieaugį iš jo;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)
ba)  2 dalis papildoma šia pastraipa:
„Laikoma, kad tenkinami 1 dalies pirmos pastraipos e punkto automatinio keitimosi informacija reikalavimai, jei bet kurios kitos valstybės narės kompetentingos institucijos gali susipažinti su tokia informacija nacionaliniuose registruose arba naudodamos duomenų paieškos sistemas arba tarpusavyje sujungtus registrus, kaip numatyta pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mechanizmų, kuriuos turi įdiegti valstybės narės finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar terorizmo finansavimui prevencijos tikslais, kuria panaikinama Direktyva (ES) 2015/849.“;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 dalis
bb)  3 dalis pakeičiama taip:
3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali nurodyti kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, kad ji nepageidauja gauti informacijos apie vienos ar kelių 1 dalyje nurodytų kategorijų pajamas ir kapitalą. Ji taip pat praneša apie tai Komisijai.
„3. Valstybės narės kompetentinga institucija gali nurodyti kitos valstybės narės kompetentingai institucijai, kad ji nepageidauja gauti informacijos apie vienos ar kelių 1 dalyje nurodytų kategorijų pajamas ir kapitalą. Ji pagrindžia savo sprendimą ir praneša apie Komisijai.“
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b c papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 straipsnio 3 a dalies 2 pastraipos a punktas
bc)  3a dalies antros pastraipos a punktas pakeičiamas taip:
(a)  kiekvieno praneštino asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra sąskaitos turėtojas ir kuris pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;
„a) kiekvieno praneštino asmens, kuris yra sąskaitos turėtojas, vardą, pavardę (pavadinimą), adresą, mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (-ius) (MMIN), gimimo datą ir vietą (fizinio asmens atveju), o kai tai susiję su subjektu, kuris yra galutinis tikrasis sąskaitos turėtojas ir kuris pritaikius išsamaus patikrinimo taisykles, atitinkančias prieduose išdėstytas taisykles, pripažintas turinčiu vieną ar kelis kontroliuojančiuosius asmenis, kurie yra praneštini asmenys, tokio subjekto pavadinimą, adresą, MMIN ir kiekvieno praneštino asmens vardą, pavardę, adresą, MMIN ir gimimo datą bei vietą;“;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto –a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8 a straipsnio antraštė
-a)  pavadinimas pakeičiamas taip:
Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos
Privalomų automatinių informacijos apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką mainų apimtis ir sąlygos
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį priėmus atitinkamus pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės, kurioje išankstinis tarpvalstybinis sprendimas dėl didelės grynosios vertės turto turinčio fizinio asmens priimtas, iš dalies pakeistas ar atnaujintas po 2023 m. gruodžio 31 d., kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, informaciją apie tai automatinių mainų būdu pateikia visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
Valstybės narės, kurioje išankstinis sprendimas dėl didelės grynosios vertės turto turinčio fizinio asmens priimtas, iš dalies pakeistas ar atnaujintas po 2023 m. gruodžio 31 d., kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, informaciją apie tai automatinių mainų būdu pateikia visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms.
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai taip pat pateikia informaciją apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2017 m. sausio 1 d., ir apie išankstinius tarpvalstybinius sprendimus dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2026 m. sausio 1 d.
Valstybės narės kompetentinga institucija, laikydamasi pagal 21 straipsnį priimtų taikytinų praktinių nuostatų ir apsiribodama šio straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais, visų kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai taip pat pateikia informaciją apie išankstinius sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2017 m. sausio 1 d., ir apie išankstinius sprendimus dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų, priimtus, iš dalies pakeistus ar atnaujintus per penkerius metus iki 2024 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio ii punktas
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Jei išankstiniai tarpvalstybiniai sprendimai dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų yra priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d., informacija pateikiama su sąlyga, kad tokie sprendimai tebegaliojo 2026 m. sausio 1 d.
Jei išankstiniai sprendimai dėl didelės grynosios vertės turto turinčių fizinių asmenų yra priimti, iš dalies pakeisti ar atnaujinti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d., informacija pateikiama su sąlyga, kad tokie sprendimai tebegaliojo 2026 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 2 dalies 4 pastraipa
iia)   ketvirta pastraipa išbraukiama.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
ba)  3 dalis papildoma šia pastraipa:
„Nuo 2026 m. sausio 1 d. kompetentinga valdžios institucija su trečiosiomis valstybėmis, kurios neleidžia atskleisti kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms informacijos apie naują tvarką, neveda derybų dėl naujos tarpvalstybinės dvišalės ar daugiašalės išankstinės kainodaros tvarkos ir jai nepritaria.“;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunkčio i a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8a straipsnio 6 dalies b punktas
ia)  b punktas pakeičiamas taip:
(b)  išankstinio tarpvalstybinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kuriuos atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
„b) išankstinio sprendimo arba išankstinės kainodaros tvarkos santrauką, įskaitant atitinkamos verslo veiklos arba sandorio ar sandorių aprašymą, visą susijusį tiesioginį ir netiesioginį poveikį mokesčiams, pvz., efektyviuosius mokesčių tarifus, ir visą kitą informaciją, kuria remiantis kompetentingai institucijai gali būti lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, tačiau praleidžiant informaciją, dėl kurios galėtų būti atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis, komercinis procesas, arba informaciją, kurią atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;“;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8aa straipsnio 2 dalis
3a)  8aa straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę.
„2. Valstybės narės, gavusios ataskaitą pagal šalis pagal 1 dalį, kompetentinga institucija automatinių mainų būdu ir per 4 dalyje nustatytą terminą siunčia ataskaitą pagal šalis visoms valstybėms narėms, kuriose, remiantis ataskaitoje pagal šalis pateikta informacija, vienas arba daugiau į ataskaitą teikiančio subjekto TĮG įeinančių subjektų yra rezidentas mokesčių tikslais arba apmokestinama jo verslo veikla, vykdoma per nuolatinę buveinę. Valstybės narės, kurioje pagal 1 dalį buvo gauta ataskaita pagal šalis, kompetentinga institucija tą ataskaitą taip pat perduoda Komisijos kompetentingoms tarnyboms, kurios yra atsakingos už centralizuotą ataskaitų pagal šalis registrą. Komisija kasmet skelbia visų valstybių narių nuasmenintus ir apibendrintus ataskaitų pagal šalis statistinius duomenis.“;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 3 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8ab straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
3b)  8ab straipsnio 5 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
5.  Kiekviena valstybė narė gali imtis būtinų priemonių, kuriomis tarpininkams suteikiama teisė būti atleistiems nuo prievolės pateikti informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, jeigu tokios prievolės pateikti informaciją įgyvendinimu būtų pažeidžiama profesinė paslaptis pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Tokiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad tarpininkai nedelsdami praneštų kitiems tarpininkams arba, jeigu kitų tarpininkų nėra, atitinkamam mokesčių mokėtojui apie savo prievoles pranešti pagal 6 dalį.
„5. Kiekviena valstybė narė gali imtis būtinų priemonių, kuriomis tarpininkams suteikiama teisė būti atleistiems nuo prievolės pateikti informaciją apie praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, jeigu tokios prievolės pateikti informaciją įgyvendinimu būtų pažeidžiama profesinė paslaptis pagal tos valstybės narės nacionalinę teisę. Tokiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad visi tarpininkai, kurie yra atleisti nuo prievolės pranešti, nedelsdami praneštų savo klientui, jei toks klientas yra tarpininkas, arba, jeigu tokio tarpininko nėra, jeigu tas klientas yra atitinkamas mokesčių mokėtojas, apie jo prievoles pranešti pagal 6 dalį.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ab straipsnio 14 dalies c punktas
c)  praneštino tarpvalstybinio susitarimo turinio santrauka, įskaitant nuorodą į įprastą tokio susitarimo pavadinimą (jei toks yra), atitinkamų susitarimų apibūdinimas ir visa kita informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija galėtų lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kuriuos atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
c)  praneštino susitarimo turinio santrauka, įskaitant nuorodą į įprastą tokio susitarimo pavadinimą (jei toks yra), atitinkamų susitarimų apibūdinimas, numatomas poveikis taikomam mokesčio mokėtojo efektyviajam mokesčio tarifui prašymą gavusioje valstybėje narėje ir visa kita informacija, kuria remdamasi kompetentinga institucija galėtų lengviau įvertinti galimą su mokesčiais susijusią riziką, tačiau neatskleidžiant komercinės, pramoninės ar profesinės paslapties, komercinio proceso arba informacijos, kuriuos atskleidus būtų pažeista viešoji tvarka;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8ab straipsnio 14 dalies h a punktas (naujas)
4a)  8ab straipsnio 14 dalis papildoma šiuo punktu:
„ha) kasmet atnaujinamas savininkų sąrašas.“;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 1 dalis
1.  Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai atliktų VI priedo II ir III skirsniuose nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras ir laikytųsi duomenų teikimo reikalavimų. Kiekviena valstybė narė taip pat užtikrina veiksmingą šių priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi pagal VI priedo V skirsnį.
1.  Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kuriomis reikalaujama, kad duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai atliktų VI priedo II ir III skirsniuose nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras ir laikytųsi duomenų teikimo reikalavimų. Kiekviena valstybė narė taip pat užtikrina veiksmingą šių priemonių įgyvendinimą ir jų laikymąsi pagal VI priedo V skirsnį.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 3 dalies c punkto i papunktis
i)  bendrą tikrąją rinkos vertę, taip pat perleidimų, kuriuos duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas atliko paskirstytojo registro adresais (kaip apibrėžta Reglamente XXX), kurie, kiek žinoma, nebuvo susieti su virtualiojo turto paslaugų teikėjais arba finansų įstaigomis, vienetų vertės skaičių.
i)  bendrą tikrąją rinkos vertę, taip pat perleidimų, kuriuos duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas atliko paskirstytojo registro adresais, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1113 3 straipsnio 1 dalies 18 punkte, vienetų vertės skaičių.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 3 dalies 3 pastraipa
Šio punkto d–h papunkčių taikymo tikslais tikroji rinkos vertė nustatoma ir nurodoma vienos rūšies dekretiniais pinigais ir kiekvieno praneštino sandorio metu įvertinama laikantis nuoseklios duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo praktikos.
Šio punkto d–h papunkčių taikymo tikslais tikroji rinkos vertė nustatoma ir nurodoma vienos rūšies dekretiniais pinigais ir kiekvieno praneštino sandorio metu įvertinama laikantis nuoseklios duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo praktikos. Komisija, pasikonsultavusi su Administracinio bendradarbiavimo tiesioginio apmokestinimo srityje ekspertų grupe, paskelbia tikrosios rinkos vertės nustatymo gaires.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Komisija prieigos prie 3 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos neturi.
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 5 dalis
5.  Duomenys pagal šio straipsnio 3 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 5 dalyje nurodytą standartinę kompiuterinę formą per du mėnesius, einančius po kalendorinių metų, su kuriuo susiję duomenis teikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui taikytini duomenų teikimo reikalavimai, pabaigos. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2027 m. sausio 1 d.
5.  Duomenys pagal šio straipsnio 3 dalį pateikiami naudojant 20 straipsnio 5 dalyje nurodytą standartinę kompiuterinę formą per tris mėnesius, einančius po kalendorinių metų, su kuriais susiję duomenis teikiančiam kriptoturto paslaugų teikėjui taikytini duomenų teikimo reikalavimai, pabaigos. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2027 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 6 dalis
6.  Nepaisant 3 dalies, informacijos apie kriptoturto naudotoją pateikti nebūtina, jei duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas gavo tinkamas garantijas, kad kitas duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas įvykdė visus šiame straipsnyje nustatytus duomenų teikimo reikalavimus, susijusius su tuo kriptoturto naudotoju.
Išbraukta.
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų teikimo reikalavimų vykdymo tikslais kiekviena valstybė narė nustato būtinas taisykles, kuriomis reikalaujama, kad kriptoturto operatorius užsiregistruotų Sąjungoje. Registracijos valstybės narės kompetentinga institucija tokiam kriptoturto operatoriui suteikia individualų identifikacinį numerį.
Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų teikimo reikalavimų vykdymo tikslais kiekviena valstybė narė nustato tinkamas taisykles, kuriomis reikalaujama, kad kriptoturto operatorius užsiregistruotų Sąjungoje. Registracijos valstybės narės kompetentinga institucija tokiam kriptoturto operatoriui suteikia individualų identifikacinį numerį.
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 11 dalies 1 pastraipa
Gavusi motyvuotą valstybės narės prašymą arba savo iniciatyva Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato, ar informacija, kuria turi būti automatiškai keičiamasi pagal VI priedo IV skirsnio F poskirsnio 5 dalyje apibrėžtą atitinkamos valstybės narės ir Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos kompetentingų institucijų susitarimą, atitinka VI priedo II skirsnio B poskirsnyje nurodytą informaciją. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Gavusi motyvuotą valstybės narės prašymą arba savo iniciatyva Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato, ar informacija, kuria turi būti automatiškai keičiamasi pagal VI priedo IV skirsnio F poskirsnio 5 dalyje apibrėžtą atitinkamos valstybės narės ir Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos kompetentingų institucijų susitarimą, atitinka VI priedo II skirsnio B poskirsnyje nurodytą informaciją. Tie įgyvendinimo aktai nepagrįstai nedelsiant priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas
Direktyva 2011/16/ES
8ad straipsnio 11 a dalis (nauja)
11a.  11 dalis netaikoma, jei Sąjungai nepriklausanti jurisdikcija šiuo metu yra įtraukta į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašo I arba II priedą arba yra įtraukta į trečiųjų valstybių, kurių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, sąrašą, arba jei per pastaruosius 12 mėnesių ji buvo įtraukta į kurį nors iš šių sąrašų.
Be to, bet koks būsimas mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų įtraukimas į ES sąrašo I arba II priedą arba pripažinimas trečiąja valstybe, kurios kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu režimas turi strateginių trūkumų, sustabdo visų galiojančių įgyvendinimo aktų, susijusių su ta konkrečia jurisdikcija, poveikį.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
8b straipsnio 1 dalis
6a)  8b straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa ir 8ac straipsnius apimtį, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.
„1. Valstybės narės kasmet pateikia Komisijai visą reikiamą svarbią informaciją, įskaitant statistinius duomenis apie automatinių mainų pagal 8straipsnio1dalį, 8 straipsnio 3a dalį, 8aa, 8ac ir 8ad straipsnius apimtį ir galimybės panaudoti duomenis, kuriais keičiamasi, vertinimą, taip pat informaciją apie administracines ir kitas atitinkamas su įvykusiais informacijos mainais susijusias išlaidas bei naudą ir apie visus galimus pokyčius tiek mokesčių administratoriams, tiek trečiosioms šalims.“;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 b punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
11 straipsnio 1 dalies 2 a papunktis (naujas)
6b)  11 straipsnio 1 dalyje įterpiama ši pastraipa:
„Tais atvejais, kai pateikiamas pagrįstas atsisakymas, besikreipiančioji institucija gali dar kartą susisiekti su kompetentinga institucija ir pateikti papildomos informacijos, kad gautų leidimą jos pareigūnui atlikti 1 dalies a, b arba c punkte nurodytas užduotis. Kompetentinga institucija į antrąjį prašymą atsako per 30 dienų nuo jo gavimo dienos.“;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 c punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
12a straipsnio 1 dalis
6c)  12a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Vienos valstybės narės kompetentinga institucija ar kelių valstybių narių kompetentingos institucijos gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (ar kitų valstybių narių kompetentingų institucijų) atlikti bendrą auditą. Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, turi atsakyti į prašymą atlikti bendrą auditą per 60 dienų nuo jo gavimo. Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, gali atmesti prašymą atlikti bendrą auditą dėl pagrįstų priežasčių.
„1. Vienos valstybės narės kompetentinga institucija ar kelių valstybių narių kompetentingos institucijos gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos (ar kitų valstybių narių kompetentingų institucijų) atlikti bendrą auditą. Kompetentinga institucija, į kurią kreipiamasi, turi atsakyti į prašymą atlikti bendrą auditą per 60 dienų nuo jo gavimo.“;
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 6 c punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
12a straipsnio 1 a dalis (nauja)
b)  įterpiama ši dalis:
„1a. Valstybės narės kompetentingos institucijos prašymas atlikti bendrą auditą gali būti atmetamas dėl vienos iš šių priežasčių:
a)  prašomo bendro audito metu atliekant tyrimus arba teikiant informaciją būtų pažeidžiami valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisės aktai;
b)  besikreipiančioji institucija dėl teisinių priežasčių negali pateikti informacijos, panašios į tą informaciją, kurią valstybė narė, į kurią kreipiamasi, turėtų pateikti atliekant bendrą auditą.
Kai institucija, į kurią kreipiamasi, atmeta prašymą, ji nurodo besikreipiančiajam asmeniui, dėl kurios iš pirmoje pastraipoje nurodytų dviejų priežasčių tas prašymas atmetamas.“;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinės teisės aktus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM, kitais netiesioginiais mokesčiais, muitais ir kova su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, ir užtikrinant jų vykdymą.
Informacijai, kurią valstybės narės pagal šią direktyvą bet kokia forma pateikia viena kitai, taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Tokia informacija gali būti naudojama vertinant bei administruojant valstybių narių nacionalinės teisės aktus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais mokesčiais, PVM, kitais netiesioginiais mokesčiais, muitais, kova su pinigų plovimu ir susijusiais pirminiais nusikaltimais bei terorizmo finansavimu, ir užtikrinant jų vykdymą bei taikant tikslines finansines baudas.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai gali būti naudojami kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais gavus valstybės narės kompetentingos institucijos, kuri pateikia informaciją pagal šią direktyvą, leidimą ir tik tiek, kiek tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus.
Pagal šią direktyvą gauta informacija ir dokumentai gali būti naudojami kitais nei 1 dalyje nurodytais tikslais tik tiek, kiek tai leidžiama pagal informaciją gaunančios kompetentingos institucijos valstybės narės teisės aktus. Toks leidimas suteikiamas iškart, jeigu informacija panašiais tikslais gali būti naudojama kompetentingos institucijos, kuri pateikia informaciją, valstybėje narėje.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto c papunktis
Direktyva 2011/16/ES
16 straipsnio 7 dalis
7.  Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija įdiegia veiksmingą mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinamas duomenų, gautų šios direktyvos taikymo srityje pagal 8–8ad straipsniuose nustatytą duomenų teikimo arba informacijos mainų tvarką, vertinimas.
7.  Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija įdiegia veiksmingą mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinamas duomenų, gautų ir apsikeistų šios direktyvos taikymo srityje pagal 8–8ad straipsniuose nustatytą duomenų teikimo arba informacijos mainų tvarką, naudojimas ir kokybės bei išsamumo vertinimas, taip pat parengia šios informacijos sisteminės rizikos analizės procedūras ir nesuderintos informacijos, kuria keičiamasi pagal 5 ir 8 straipsnius, sisteminės analizės procedūras.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)
7a)  17 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„4a. 4 dalyje nurodyta galimybė atsisakyti teikti informaciją nesuteikiama, jeigu besikreipiančioji institucija gali įrodyti, kad informacija nebus atskleista visuomenei ir bus naudojama tik atitinkamų susijusio asmens ar asmenų grupės, dėl kurių pateiktas prašymas suteikti informaciją, mokesčių reikalų vertinimo, administravimo ir kontrolės tikslais.“;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 9 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 2 dalis
9a)  23 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai visą aktualią informaciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu.
„2. Valstybės narės pateikia Komisijai visą aktualią informaciją, kuri reikalinga siekiant įvertinti administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą veiksmingumą kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu, ir išnagrinėja bei įvertina atitikties išlaidas, kurios gali susidaryti dėl galimo perteklinio duomenų teikimo. Valstybės narės kartą per metus savo vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai. Tų rezultatų santrauka skelbiama viešai, atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų teises ir konfidencialumą. Informacija neišskaidoma taip, kad ją būtų galima priskirti kuriam nors vienam mokesčių mokėtojui.“;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas
Direktyva 2011/16/ES
23 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 8, 8a, 8aa ir 8ab straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus. Komisija įgyvendinimo aktais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
3.  Valstybės narės Komisijai pateikia metinį 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytų informacijos mainų gavus prašymą ir 8–8ad straipsniuose nurodytų automatinių informacijos mainų veiksmingumo ir bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis apimties vertinimą ir praneša apie pasiektus praktinius rezultatus, įskaitant susijusias papildomas mokestines pajamas ir administracinio bendradarbiavimo metu nustatytą neteisėtą praktiką. Pateiktą informaciją Komisija išskaido bent pagal valstybes. Komisija įgyvendinimo aktais nustato to metinio vertinimo pateikimo formą ir sąlygas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 1 dalis
11a)  23a straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  1 dalis pakeičiama taip:
1.  Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia vadovaudamasi Sąjungos institucijoms taikomomis nuostatomis; ši informacija gali būti naudojama tik tais tikslais, kurių reikia siekiant nustatyti, ar valstybės narės laikosi šios direktyvos ir kokiu mastu jos laikosi.
„1. Komisija pagal šią direktyvą gautą informaciją laiko konfidencialia, jei jos neatskleidimas nepažeidžia viešojo intereso, pagal informaciją galima nustatyti konkretų mokesčių mokėtoją ir ją atskleidus būtų pažeistos mokesčių mokėtojų teisės.“;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 11 a punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
23a straipsnio 2 dalis
b)  2 dalis pakeičiama taip:
2.  Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
„2. Informacija, kurią valstybė narė pateikė Komisijai pagal 23 straipsnį, taip pat ataskaitos ar dokumentai, kuriuos Komisija parengė naudodamasi tokia priskiriama informacija, gali būti perduoti kitoms valstybėms narėms. Tokiai perduotai informacijai taikomi tarnybinės paslapties reikalavimai ir suteikiama tokia pati apsauga, kokia suteikiama panašaus pobūdžio informacijai pagal ją gavusios valstybės narės nacionalinės teisės aktus.
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais, ir jie negali būti skelbiami ar pateikiami jokiam kitam asmeniui ar įstaigai negavus aiškaus Komisijos sutikimo.
Pirmoje pastraipoje nurodytas Komisijos parengtas ataskaitas ir dokumentus valstybės narės gali naudoti tik analizės tikslais.
Nepaisant pirmos ir antros pastraipų, Komisija gali kasmet skelbti anonimintas statistinių duomenų, kuriuos valstybės narės jai pateikia pagal 23 straipsnio 4 dalį, santraukas.
Nepaisant pirmos ir antros pastraipų, Komisija kasmet skelbia anonimintas statistinių duomenų, kuriuos valstybės narės jai pateikia pagal 23 straipsnio 4 dalį, santraukas.“
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8 straipsnio 3a dalimi bei 8aa–8ad straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos ir būtų užtikrintas jų vykdymas. Numatytos sankcijos ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už nacionalinių nuostatų, priimtų remiantis šia direktyva ir susijusių su 8 straipsnio 3a dalimi bei 8aa–8ad straipsniais, pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių, kad jos būtų įgyvendintos ir būtų užtikrintas jų vykdymas. Numatytos sankcijos ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo priemonės turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės užtikrina, kad sankcijos būtų taikomos faktiškai pažeidimą padariusioms šalims.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Jei valstybė narė numato sankcijas, viršijančias 150 000 EUR, ji pagal 8ad straipsnį trejiems metams nustato laikiną sankcijų sumažinimo tvarką MVĮ.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas
(c)  įgaliojimas vykdyti kontrolę juridinio asmens struktūroje.
Išbraukta.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Jei duomenys nepateikiami po dviejų administracinių priminimų arba jei daugiau nei 25 proc. pateiktos informacijos, kurią reikėjo pranešti pagal VI priedo II skirsnio B punkte nustatytus informacijos reikalavimus, sudaro neišsamūs, neteisingi arba melagingi duomenys, valstybės narės užtikrina, kad galimos taikyti sankcijos apimtų bent šias minimalias pinigines baudas:
Jei duomenys nepateikiami po dviejų administracinių priminimų arba jei daugiau nei 25 proc. pateiktos informacijos, kurią reikėjo pranešti pagal prieduose nustatytus informacijos reikalavimus, sudaro neišsamūs, neteisingi arba melagingi duomenys, valstybės narės užtikrina, kad galimos taikyti sankcijos apimtų bent šias minimalias pinigines baudas:
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  jei nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų siekiant laikytis 8ab straipsnio, minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 50 000 EUR, kai tarpininko arba atitinkamo mokesčių mokėtojo metinė apyvarta yra mažesnė nei 6 mln. EUR, ir 150 000 EUR, kai apyvarta – 6 mln. EUR arba didesnė; minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 20 000 EUR, kai tarpininkas arba atitinkamas mokesčio mokėtojas yra fizinis asmuo;
Išbraukta.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas
d)  jei nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų siekiant laikytis 8ac straipsnio, minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 50 000 EUR, kai duomenis teikiančio platformos operatoriaus metinė apyvarta yra mažesnė nei 6 mln. EUR, ir 150 000 EUR, kai apyvarta – 6 mln. EUR arba didesnė; minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 20 000 EUR, kai duomenis teikiantis platformos operatorius yra fizinis asmuo;
Išbraukta.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 pastraipos e punktas
e)  jei nesilaikoma nacionalinių nuostatų, priimtų siekiant laikytis 8ad straipsnio, minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 50 000 EUR, kai duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo metinė apyvarta yra mažesnė nei 6 mln. EUR, ir 150 000 EUR, kai apyvarta – 6 mln. EUR arba didesnė; minimali piniginė bauda yra ne mažesnė nei 20 000 EUR, kai duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo.
Išbraukta.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Tarybos direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Šioje dalyje nustatytos piniginės baudos neturi viršyti 1 proc. bendros privalančio pranešti asmens apyvartos.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas
Direktyva 2011/16/ES
25a straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tai, ar šiame d punkte nurodytos sumos tinkamos, įvertina Komisija pateikdama 27 straipsnio 1 dalyje nurodytą ataskaitą.
Ne vėliau kaip ... [vieni metai po šios direktyvos taikymo pradžios dienos] Komisija įvertina, ar šiame punkte nurodytos sumos yra tinkamos ir proporcingos.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 13 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 1 dalis
13a)  27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1.  Komisija kas penkerius metus nuo 2013 m. sausio 1 d. teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą.
„1. Nuo 2013 m. sausio 1 d. Komisija kas penkerius metus teikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos taikymo ataskaitą. Prireikus kartu su ataskaita pateikiami konkretūs pasiūlymai, įskaitant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant patobulinti šią direktyvą.“;
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės savo jurisdikcijoje stebi ir vertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu veiksmingumą ir savo vertinimo rezultatus Komisijai pateikia kartą per metus.“;
2.  Valstybės narės savo jurisdikcijoje stebi ir vertina administracinio bendradarbiavimo pagal šią direktyvą kovojant su mokesčių slėpimu bei vengimu veiksmingumą ir kartą per metus savo vertinimo rezultatus pateikia Europos Parlamentui ir Komisijai.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Komisija, atlikdama tolesnes teisės aktų peržiūras likusių šios direktyvos spragų ir trūkumų pašalinimo tikslais atsižvelgia į šiuos valstybių narių vertinimų rezultatus.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 14 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)
14a)  27 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Šio straipsnio 2 dalies tikslais Komisija 26 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtina bendrą šios direktyvos poveikio ir sąnaudų bei naudos vertinimo sistemą.“;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27c straipsnio 1 dalis
Valstybės narės užtikrina, kad už mokestinius laikotarpius, prasidedančius nuo 2026 m. sausio 1 d. arba vėliau, kartu su 8 straipsnio 1 bei 3a dalyse, 8a straipsnio 6 dalyje, 8aa straipsnio 3 dalyje, 8ab straipsnio 14 dalyje, 8ac straipsnio 2 dalyje ir 8ad straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija būtų pateikiamas rezidavimo vietos valstybės narės išduotas fizinių asmenų arba subjektų, kurių duomenys teikiami, MMIN. MMIN pateikiamas net ir tuomet, kai pagal tuos straipsnius to konkrečiai nereikalaujama.
Valstybės narės užtikrina, kad už mokestinius laikotarpius, prasidedančius 2027 m. sausio 1 d. arba vėliau, kartu su 8 straipsnio 1 bei 3a dalyse, 8a straipsnio 6 dalyje, 8aa straipsnio 3 dalyje, 8ab straipsnio 14 dalyje, 8ac straipsnio 2 dalyje ir 8ad straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija būtų pateikiamas rezidavimo vietos valstybės narės išduotas fizinių asmenų arba subjektų, kurių duomenys teikiami, MMIN (jei jis yra). MMIN pateikiamas net ir tuomet, kai pagal tuos straipsnius to konkrečiai nereikalaujama.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas
Direktyva 2011/16/ES
27c straipsnio 2 a dalis (nauja)
Iki 2026 m. sausio mėn. Komisija įvertina, ar pageidautina įvesti Europos MMIN. Prireikus Komisija gali pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 15 a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
27d straipsnis (naujas)
15a)  įterpiamas šis straipsnis:
„27d straipsnis
Peržiūra
Iki 2023 m. sausio mėn. Komisija įvertina, ar reikia toliau stiprinti automatinių informacijos mainų veiksmingumą ir veikimą bei gerinti jų kokybę, siekiant numatyti, kad:
a)  8 straipsnio 1 dalyje nurodytos pajamų kategorijos apimtų ir finansinį turtą, įskaitant prekybą valiuta ir nefinansinį turtą, pavyzdžiui, nekilnojamąjį turtą, meno ar juvelyrinius dirbinius ir naujas turto saugojimo formas, pvz., laisvuosius uostus ir seifus, įskaitant galutinių tikrųjų savininkų duomenis ir kapitalą;
b)  8 straipsnio 3a dalyje išdėstytų punktų sąrašai būtų išplėsti į juos įtraukiant tikrosios nuosavybės duomenis ir siekiant kovoti su taisyklių apėjimu nustatant antrą arba kelias mokesčių mokėtojo rezidavimo vietas.“;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo 2026 m. sausio 1 d.
Tas nuostatas jos taiko nuo 2027 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO I skirsnio A dalies 1 dalies c punktas
(c)  informaciją, ar sąskaita yra bendra, įskaitant bendros sąskaitos turėtojų skaičių;
c)  informaciją, ar sąskaita yra bendra, įskaitant bendros sąskaitos turėtojų skaičių, ir kiekvieno sąskaitos turėtojo turimą dalį;
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO I skirsnio A punkto 7 a pastraipa (nauja)
iia)  papildoma šia pastraipa:
„7a. tuo atveju, kai duomenis teikianti finansų įstaiga neturi sąskaitos, apie kurią reikia pranešti pagal šią direktyvą, – nulinę deklaraciją, įskaitant paaiškinimą, kodėl finansų įstaiga neteikia jokios informacijos.“;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO I skirsnio F a punktas (naujas)
ca)  papildoma šia dalimi:
„Fa. Kiekviena duomenų neteikianti finansų įstaiga savo valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia nulinę deklaraciją, įskaitant paaiškinimą, kodėl ta finansų įstaiga neteikia jokios informacijos, arba informaciją, kuri kita finansų įstaiga teikia informaciją jos vardu.“;
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 a punkto a papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO V skirsnio A punktas
1a)  V skirsnis iš dalies keičiamas taip:
a)  A punktas išbraukiamas;
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies 1 a punkto b papunktis (naujas)
Direktyva 2011/16/ES
I PRIEDO V skirsnio B punktas
b)  B punktas pakeičiamas taip:
B.  Subjektų sąskaitos, kurias privaloma peržiūrėti. Jau esanti subjekto sąskaita, kurios bendras likutis arba suma 2015 m. gruodžio 31 d. viršija kiekvienos valstybės narės nacionaline valiuta išreikštą sumą, kuri atitinka 250 000 USD, taip pat jau esanti subjekto sąskaita, kuri 2015 m. gruodžio 31 d. neviršija tos sumos, tačiau kurios bendras likutis ar suma paskutinę bet kurių vėlesnių kalendorinių metų dieną viršija tą sumą, turi būti peržiūrėta D poskirsnyje nustatyta tvarka.
„B. Subjektų sąskaitos, kurias privaloma peržiūrėti. Jau esanti subjekto sąskaita peržiūrima D poskirsnyje nustatyta tvarka.“;
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 4 punkto a papunktis
Direktyva 2011/16/ES
I priedo VIII skirsnio A punkto 6 pastraipos b papunktis
b)  kurio bendrosios pajamos visų pirma yra gautos už investavimą, reinvestavimą arba prekybą finansiniu turtu ar praneštinu kriptoturtu, jeigu subjektą valdo kitas subjektas, kuris yra indėlių įstaiga, pasaugos įstaiga, nurodytoji draudimo bendrovė arba investicinė įmonė, apibūdinta A poskirsnio 6 dalies a punkte.
b)  kurio pagrindinės bendrosios pajamos yra gautos už investavimą, reinvestavimą arba prekybą finansiniu turtu ar praneštinu kriptoturtu, jeigu subjektą valdo kitas subjektas, kuris yra indėlių įstaiga, pasaugos įstaiga, nurodytoji draudimo bendrovė arba investicinė įmonė, apibūdinta A poskirsnio 6 dalies a punkte.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
I priedo VIII skirsnio A dalies 10 pastraipa
10.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamente XXX.
10.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 pastraipos 4 punkto b papunktis
Direktyva 2011/16/ES
I priedo VIII skirsnio A dalies 13 pastraipa
13.  Kriptoturtas – kriptoturtas, apibrėžtas Reglamente XXX.
13.  kriptoturtas – kriptoturtas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo I skirsnio A dalies 1 pastraipa
1.  subjektas, įgaliotas pagal Reglamentą XX;
1.  subjektas, įgaliotas pagal Reglamentą (ES) 2023/1114;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo II skirsnio B a dalis (nauja)
Ba.  Nepaisant A poskirsnio 1 dalies, nereikia pranešti gimimo vietos, išskyrus atvejus, kai duomenis teikiantis kriptoturto paslaugų teikėjas pagal nacionalinę teisę turi duomenis apie gimimo vietą gauti ir juos pranešti.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo II skirsnio C dalis
C.  3 dalyje nurodyta informacija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po metų, su kuriais ta informacija yra susijusi, sausio 31 d. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2026 m. sausio 1 d.
C.  3 dalyje nurodyta informacija pateikiama iki kalendorinių metų, einančių po metų, su kuriais ta informacija yra susijusi, liepos 31 d. Pirmoji informacija, susijusi su atitinkamais kalendoriniais metais arba kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, pateikiama nuo 2026 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 1 pastraipa
1.  Kriptoturtas – kriptoturtas, apibrėžtas Reglamente XXX.
1.  Kriptoturtas – kriptoturtas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 5 pastraipa
5.  Elektroniniai pinigai arba e. pinigai – elektroniniai pinigai arba e. pinigai, apibrėžti Direktyvoje 2009/110/EB. Šioje direktyvoje terminų „elektroniniai pinigai“ arba „e. pinigai“ apibrėžtys neapima produktų, sukurtų tik siekiant palengvinti kliento lėšų pervedimą kitam asmeniui pagal kliento nurodymus. Nelaikoma, kad produktas sukurtas tik siekiant palengvinti lėšų pervedimą, jeigu, vykdant įprastą lėšas pervedančio subjekto veiklą, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo nurodymų palengvinti lėšų pervedimą gavimo arba, jeigu nurodymų negaunama, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo jų gavimo.
5.  Šioje direktyvoje elektroniniai pinigai arba e. pinigai tai bet koks kriptoturtas, kuris yra: (a) skaitmeninė vienos rūšies dekretinių pinigų išraiška; (b) išleistas gavus lėšas mokėjimo operacijoms atlikti; (c) kurį sudaro reikalavimas išleidėjui, išreikštas tais pačiais dekretiniais pinigais; (d) priimamas fizinio ar juridinio asmens, kuris nėra išleidėjas, atliekant mokėjimą; e) pagal išleidėjui taikomus reguliavimo reikalavimus produkto turėtojo prašymu išperkamas bet kuriuo metu tos pačios dekretinės valiutos nominaliąja verte. Terminų „elektroniniai pinigai“ arba „e. pinigai“ apibrėžtys neapima produktų, sukurtų tik siekiant palengvinti kliento lėšų pervedimą kitam asmeniui pagal kliento nurodymus. Nelaikoma, kad produktas sukurtas tik siekiant palengvinti lėšų pervedimą, jeigu, vykdant įprastą lėšas pervedančio subjekto veiklą, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo nurodymų palengvinti lėšų pervedimą gavimo arba, jeigu nurodymų negaunama, su tokiu produktu susijusios lėšos išlaikomos ilgiau nei 60 dienų nuo jų gavimo.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 6 pastraipa
6.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamente XXX.
6.  Elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas – elektroninių pinigų žetonas arba e. pinigų žetonas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 7 punkte.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio A dalies 7 pastraipa
7.  Paskirstytojo registro technologija (PRT) – paskirstytojo registro technologija arba PRT, apibrėžta Reglamente XXX.
7.  Paskirstytojo registro technologija (PRT) – paskirstytojo registro technologija arba PRT, apibrėžta Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 1 punkte.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio B dalies 1 pastraipa
1.  Kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, apibrėžtas Reglamente XXX.
1.  Kriptoturto paslaugų teikėjas – kriptoturto paslaugų teikėjas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 15 punkte.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio B dalies 4 pastraipa
4.  Kriptoturto paslaugos – kriptoturto paslaugos, apibrėžtos Reglamente XXX, įskaitant statymo ir skolinimo paslaugas.
4.  Kriptoturto paslaugos – kriptoturto paslaugos, apibrėžtos Reglamento (ES) 2023/1114 3 straipsnio 1 dalies 16 punkte;
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo IV skirsnio C dalies 4 pastraipa
4.  Praneštinas mažmeninis mokėjimo sandoris – praneštino kriptoturto perleidimas už prekes arba paslaugas, kurių vertė viršija 50 000 EUR.
4.  Praneštinas mažmeninis mokėjimo sandoris – praneštino kriptoturto perleidimas už prekes arba paslaugas, kurių vertė viršija 50 000 USD (arba lygiavertę sumą bet kuria kita valiuta).
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo V skirsnio A dalies 2 pastraipa
2.  Jeigu kriptoturto naudotojas nepateikia pagal III skirsnį reikalaujamos informacijos gavęs du priminimus po pirminio duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo prašymo, bet ne anksčiau nei baigiasi 60 dienų terminas, duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai kriptoturto naudotojui neleidžia vykdyti mainų sandorių.
2.  Jeigu kriptoturto naudotojas nepateikia pagal III skirsnį reikalaujamos informacijos gavęs du priminimus po pirminio duomenis teikiančio kriptoturto paslaugų teikėjo prašymo, bet ne anksčiau nei baigiasi 60 dienų terminas, duomenis teikiantys kriptoturto paslaugų teikėjai kriptoturto naudotojui neleidžia vykdyti mainų sandorių; toks apribojimas turi būti nedelsiant panaikintas po to, kai kriptoturto naudotojas pateikia reikiamą informaciją.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedas
Direktyva 2011/16/ES
VI priedo V skirsnio E dalis
Buveinės valstybė narė, suteikianti leidimą kriptoturto paslaugų teikėjams pagal Reglamentą XXX, reguliariai ir ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. kompetentingai institucijai pateikia visų kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems buvo suteikti leidimai, sąrašą.
Buveinės valstybė narė, suteikianti leidimą kriptoturto paslaugų teikėjams pagal Reglamentą (ES) 2023/1114, reguliariai ir ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. kompetentingai institucijai pateikia visų kriptoturto paslaugų teikėjų, kuriems buvo suteikti leidimai, sąrašą.

Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimai, kuriais siekiama stiprinti sąžiningumą, nepriklausomumą ir atskaitomybę
PDF 209kWORD 62k
2023 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, kuriais siekiama stiprinti sąžiningumą, nepriklausomumą ir atskaitomybę (2023/2095(REG))(1)
P9_TA(2023)0316A9-0262/2023

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininkės 2023 m. kovo 9 d. laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 236 ir 237 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A9‑0262/2023),

1.  nusprendžia padaryti toliau pateiktus Darbo tvarkos taisyklių pakeitimus;

2.  nusprendžia, kad pakeitimai įsigalioja 2023 m. lapkričio 1 d.; tačiau nusprendžia, kad pakeitimai, kuriais Biurui ir kvestoriams suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo taisykles, taikomi nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

3.  nusprendžia, kad interesų deklaracijos, pateiktos remiantis šio sprendimo priėmimo dieną galiojančių Darbo tvarkos taisyklių nuostatomis, galios iki 2023 m. gruodžio 31 d.;

4.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą susipažinti Tarybai ir Komisijai.

Dabartinis tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
11 straipsnis
11 straipsnis
11 straipsnis
Parlamento narių finansiniai interesai ir skaidrumo registras
Su sąžiningumu ir skaidrumu susijusios elgesio taisyklės
1.  Parlamentas įtvirtina Parlamento narių finansinių interesų skaidrumą reglamentuojančias taisykles elgesio kodekse, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių5.
1.  Parlamentas įtvirtina su sąžiningumu ir skaidrumu susijusias elgesio taisykles elgesio kodekse, kuris priimamas visų Parlamento narių balsų dauguma ir pridedamas prie šių Darbo tvarkos taisyklių5.
Tos taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimus ar su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.
Tos taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimus ar su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.
2.  Parlamento nariai turėtų taikyti nuolatinę praktiką, pagal kurią būtų susitinkama tik su interesų grupių atstovais, įsiregistravusiais skaidrumo registre, nustatytame Tarpinstituciniu susitarimu dėl privalomo skaidrumo registro6.
3.  Parlamento nariai turėtų skelbti internete informaciją apie visus numatytus posėdžius su interesų grupių atstovais, patenkančiais į Tarpinstitucinio susitarimo taikymo sritį. Nedarant poveikio I priedo 4 straipsnio 6 dalies taikymui, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir komitetų pirmininkai kiekvieno pranešimo atveju internete skelbia informaciją apie visus numatytus posėdžius su interesų grupių atstovais, patenkančiais į Tarpinstitucinio susitarimo taikymo sritį. Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto svetainėje būtų sukurta reikiama informacinė infrastruktūra.
4.  Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto svetainės Parlamento narių tinklalapyje būtų sukurta reikiama informacinė infrastruktūra tiems Parlamento nariams, kurie pagal taikytinas Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių nuostatas pageidauja savo iniciatyva paskelbti auditą ar patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių normų.
4.  Biuras užtikrina, kad Parlamento interneto svetainės Parlamento narių tinklalapyje būtų sukurta reikiama informacinė infrastruktūra tiems Parlamento nariams, kurie pagal taikytinas Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių nuostatas pageidauja savo iniciatyva paskelbti auditą ar patvirtinimą, kad bendroms išlaidoms kompensuoti skirtą išmoką jie panaudojo laikydamiesi taikytinų Europos Parlamento narių statuto ir jo įgyvendinimo taisyklių normų.
5.  Šios taisyklės negali kitaip kliudyti ar riboti galimybės Parlamento nariams vykdyti savo įgaliojimus ar su jais susijusią politinę ar kitokią veiklą.
6.  Buvusių Parlamento narių elgesio kodeksą, teises ir privilegijas savo sprendimu tvirtina Biuras. Visiems buvusiems Parlamento nariams galioja vienodos nuostatos.
6.  Su buvusių Parlamento narių sąžiningumu ir skaidrumu susijusį elgesio kodeksą savo sprendimu tvirtina Biuras.
__________
__________
5 Žr. I priedą.
5 Žr. I priedą.
6 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo skaidrumo registro (OL L 207, 2021 6 11, p. 1).
Pakeitimas 2
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
35 straipsnis
35 straipsnis
35 straipsnis
Jungtinės grupės
Jungtinės grupės
1.  Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines arba kitas neoficialias narių grupes, kurių tikslas yra įvairioms frakcijoms neoficialiai keistis nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšiams skatinti.
1.  Pavieniai Parlamento nariai gali steigti jungtines grupes, kurių tikslas yra įvairioms frakcijoms neoficialiai keistis nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšiams skatinti.
2.  Jungtinių ir kitų neoficialių grupių veikla turi būti visiškai skaidri ir tos grupės negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo organų veikla. Jos negali trečiosiose šalyse organizuoti renginių, kurie sutaptų su oficialių Parlamento organų, įskaitant oficialias rinkimų stebėjimo delegacijas, komandiruotėmis.
2.  Jungtinių grupių veikla turi būti visiškai skaidri. Jos negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo organų veikla. Visų pirma, jos negali naudoti Parlamento pavadinimo ar logotipo. Jos negali trečiosiose šalyse organizuoti renginių, kurie sutaptų su oficialių Parlamento organų, įskaitant oficialias rinkimų stebėjimo delegacijas, komandiruotėmis.
3.  Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos Parlamento priimtose tokių grupių steigimą reglamentuojančiose vidaus taisyklėse, frakcija gali palengvinti šių grupių veiklą, teikdama joms logistinę paramą.
3.  Jeigu paisoma sąlygų, kurios nustatytos Parlamento priimtose jungtinių grupių steigimą reglamentuojančiose vidaus taisyklėse, frakcija gali sudaryti palankesnes sąlygas šių grupių veiklai, teikdama joms logistinę paramą.
4.  Jungtinės grupės privalo kasmet deklaruoti bet kokią gaunamą paramą pinigais ar natūra (pvz., paramą sekretoriato darbui), kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams asmeniškai, turėtų būti deklaruojama pagal I priedą.
4.  Jungtinės grupės privalo kasmet deklaruoti visą gaunamą paramą, įskaitant paramą pinigais ar natūra, kuri, jei būtų suteikta Parlamento nariams asmeniškai, turėtų būti deklaruojama pagal I priedą.
Kitos neoficialios grupės taip pat privalo iki kito mėnesio pabaigos deklaruoti bet kokią pinigais ar natūra gaunamą paramą, kurios Parlamento nariai individualiai nedeklaravo vykdydami I priede nustatytas jų pareigas.
5.  Tik skaidrumo registre registruoti interesų grupių atstovai gali dalyvauti Parlamento patalpose organizuojamoje jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės veikloje, pvz., dalyvauti jungtinės grupės ar kitos neoficialios grupės posėdžiuose ar renginiuose, teikti toms grupėms paramą arba kartu su jomis organizuoti renginius.
5.  Interesų grupių atstovai gali dalyvauti Parlamento patalpose organizuojamoje jungtinės grupės veikloje, pvz., dalyvauti jungtinės grupės posėdžiuose ar renginiuose, teikti jai paramą arba kartu su ja organizuoti renginius, tik jei jie yra įtraukti į skaidrumo registrą, nustatytą Tarpinstituciniu susitarimu dėl privalomo skaidrumo registro14a.
6.  Kvestoriai tvarko 4 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Kvestoriai tvirtina su šiomis deklaracijomis ir jų skelbimu Parlamento interneto svetainėje susijusias išsamias taisykles.
6.  Kvestoriai tvarko viešą jungtinių grupių ir 4 dalyje nurodytų deklaracijų registrą. Biuras tvirtina su tuo registru bei tomis deklaracijomis ir jų skelbimu Parlamento interneto svetainėje susijusias išsamias taisykles.
7.  Kvestoriai užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.
7.  Kvestoriai užtikrina, kad šis straipsnis būtų veiksmingai įgyvendinamas.
7a.  Šio straipsnio pažeidimo atveju kvestoriai gali laikotarpiui, kuris neviršija likusios Parlamento kadencijos dalies laikotarpio, uždrausti jungtinei grupei naudotis Parlamento infrastruktūra.
______________
14a 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo skaidrumo registro (OL L 207, 2021 6 11, p. 1).
Pakeitimas 3
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
35 a straipsnis (naujas)
35a straipsnis
Neoficialios grupės
1.   Pavieniai Parlamento nariai gali steigti neoficialias grupes, kurių tikslas yra įvairioms frakcijoms neoficialiai keistis nuomonėmis specifiniais klausimais įtraukiant įvairių Parlamento komitetų narius, taip pat Parlamento narių ir pilietinės visuomenės ryšiams skatinti.
2.   Neoficialių grupių veikla turi būti visiškai skaidri. Jos negali vykdyti jokios veiklos, kuri galėtų būti painiojama su oficialia Parlamento arba jo organų veikla. Visų pirma, jos negali naudoti Parlamento pavadinimo ar logotipo. Jos negali trečiosiose šalyse organizuoti renginių, kurie sutaptų su oficialių Parlamento organų, įskaitant oficialias rinkimų stebėjimo delegacijas, komandiruotėmis. Neoficialių grupių veikloje dalyvaujantys Parlamento nariai savo iniciatyva išorės partneriams atskleidžia, kad jie veikia kaip pavieniai Parlamento nariai.
3.   Frakcija gali sudaryti palankesnes sąlygas neoficialių grupių veiklai teikdama joms logistinę paramą, išskyrus atvejus, kai neoficialios grupės yra susijusios su trečiosiomis šalimis, kurioms yra sudaryta 223 straipsnyje nurodyta nuolatinė tarpparlamentinė delegacija.
Neoficialios grupės, susijusios su trečiosiomis šalimis, kurioms yra sudaryta 223 straipsnyje nurodyta nuolatinė tarpparlamentinė delegacija, vykdydamos savo veiklą negali naudotis jokia Parlamento infrastruktūra.
Ryšys su trečiąja šalimi gali atsirasti dėl neoficialios grupės pavadinimo arba veiklos.
4.   Neoficialios grupės privalo iki kito mėnesio pabaigos deklaruoti bet kokią paramą, įskaitant paramą pinigais ar natūra. Jei tokia deklaracija nepateikiama, grupės pirmininkas arba, jei grupė neturi pirmininko, bet kuris joje dalyvaujantis Parlamento narys deklaruoja paramą per 10 darbo dienų nuo to termino pabaigos.
5.   Interesų grupių atstovai gali dalyvauti Parlamento patalpose organizuojamoje neoficialios grupės veikloje, pvz., dalyvauti neoficialios grupės posėdžiuose ar renginiuose, teikti jai paramą arba kartu su ja organizuoti renginius, tik jei jie yra įtraukti į skaidrumo registrą.
6.   Kvestoriai tvarko 4 dalyje nurodytų deklaracijų ir jas pateikusių neoficialių grupių viešą registrą. Biuras tvirtina su tuo registru bei tomis deklaracijomis ir jų skelbimu Parlamento interneto svetainėje susijusias išsamias taisykles.
7.   Veiksmingą šio straipsnio įgyvendinimą užtikrina kvestoriai.
8.  Šio straipsnio pažeidimo atveju kvestoriai gali laikotarpiui, kuris neviršija likusios Parlamento kadencijos dalies laikotarpio, uždrausti neoficialiai grupei naudotis Parlamento infrastruktūra.
Pakeitimas 4
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
123 straipsnis
123 straipsnis
123 straipsnis
Galimybė patekti į Parlamento pastatus
Galimybė patekti į Parlamento pastatus
1.  Parlamento nariams, Parlamento narių padėjėjams ir tretiesiems asmenims leidimai įeiti į pastatus išduodami remiantis Biuro nustatytomis taisyklėmis. Tomis taisyklėmis taip pat reglamentuojamas leidimų įeiti į pastatus naudojimas ir panaikinimas.
1.  Parlamento nariams, buvusiems Parlamento nariams, Parlamento narių padėjėjams ir tretiesiems asmenims leidimai įeiti į pastatus išduodami remiantis Biuro nustatytomis taisyklėmis. Tomis taisyklėmis taip pat reglamentuojamas leidimų įeiti į pastatus naudojimas ir panaikinimas.
2.  Leidimai įeiti į pastatus neišduodami Parlamento nario aplinkai priklausantiems asmenims, patenkantiems į Tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro taikymo sritį.
2.  Leidimai įeiti į pastatus neišduodami Parlamento nario aplinkai priklausantiems asmenims, patenkantiems į Tarpinstitucinio susitarimo dėl privalomo skaidrumo registro taikymo sritį.
3.  Į skaidrumo registrą įrašyti subjektai ir jų atstovai, kuriems yra išduoti ilgalaikiai leidimai įeiti į Europos Parlamento pastatus, privalo laikytis:
3.  Į skaidrumo registrą įrašyti subjektai ir jų atstovai, kuriems yra išduoti ilgalaikiai leidimai įeiti į Europos Parlamento pastatus, privalo laikytis:
–  Įregistruotųjų subjektų elgesio kodekso, pridėto prie Tarpinstitucinio susitarimo,
–  Įregistruotųjų subjektų elgesio kodekso, pridėto prie Tarpinstitucinio susitarimo,
–  Tarpinstituciniu susitarimu nustatytos tvarkos ir kitų pareigų ir
–  Tarpinstituciniu susitarimu nustatytos tvarkos ir kitų pareigų ir
–  šio straipsnio įgyvendinimo nuostatų.
–  šio straipsnio įgyvendinimo nuostatų.
Nedarant poveikio bendrųjų taisyklių dėl ilgalaikių leidimų įeiti į pastatus panaikinimo arba laikino deaktyvavimo taikymui, generalinis sekretorius, gavęs kvestorių leidimą, panaikina arba deaktyvuoja ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, jei jo turėtojas pašalinamas iš skaidrumo registro dėl Įregistruotųjų subjektų elgesio kodekso pažeidimo, šiurkščiai pažeidžia šioje dalyje nustatytus reikalavimus arba be pakankamo pagrindimo nepaklūsta oficialiam kvietimui dalyvauti klausyme ar komiteto posėdyje arba bendradarbiauti su tyrimo komitetu, nebent būtų svarių priežasčių tokio leidimo neatimti.
Nedarant poveikio bendrųjų taisyklių dėl ilgalaikių leidimų įeiti į pastatus panaikinimo arba laikino deaktyvavimo taikymui, generalinis sekretorius, gavęs kvestorių leidimą, panaikina arba deaktyvuoja ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, jei jo turėtojas pašalinamas iš skaidrumo registro dėl Įregistruotųjų subjektų elgesio kodekso pažeidimo, šiurkščiai pažeidžia šioje dalyje nustatytus reikalavimus arba be pakankamo pagrindimo nepaklūsta oficialiam kvietimui dalyvauti klausyme ar komiteto posėdyje arba bendradarbiauti su tyrimo komitetu, nebent būtų svarių priežasčių tokio leidimo neatimti.
4.  Kvestoriai gali apibrėžti, kaip 3 dalyje nurodytas Elgesio kodeksas taikomas asmenims, kurie, nors ir turi ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, tačiau nepatenka į Tarpinstitucinio susitarimo taikymo sritį.
4.  Kvestoriai gali apibrėžti, kaip 3 dalyje nurodytas Elgesio kodeksas taikomas asmenims, kurie, nors ir turi ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, tačiau nepatenka į Tarpinstitucinio susitarimo taikymo sritį.
5.  Biuras, generaliniam sekretoriui pasiūlius, laikydamasis Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų, nustato priemones, būtinas skaidrumo registrui įgyvendinti.
5.  Biuras, generaliniam sekretoriui pasiūlius, laikydamasis Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų, nustato priemones, būtinas skaidrumo registrui įgyvendinti.
Pakeitimas 5
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
176 straipsnis
176 straipsnis
176 straipsnis
Nuobaudos
Nuobaudos
1.  Šiurkštaus 10 straipsnio 2–9 dalių pažeidimo atvejais Parlamento pirmininkas priima motyvuotą sprendimą, kuriuo pažeidimą padariusiam Parlamento nariui skiriama atitinkama nuobauda pagal šį straipsnį.
1.  Šiurkštaus 10 straipsnio 2–9 dalių arba 35 ar 35a straipsnio pažeidimo atvejais Parlamento pirmininkas priima motyvuotą sprendimą, kuriuo pažeidimą padariusiam Parlamento nariui skiriama atitinkama nuobauda pagal šį straipsnį.
Kai pažeidžiama 10 straipsnio 3 arba 4 dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamam Parlamento nariui buvo anksčiau skirta 175 straipsnyje nustatyta kuri nors neatidėliotina priemonė.
Kai pažeidžiama 10 straipsnio 3 arba 4 dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamam Parlamento nariui buvo anksčiau skirta 175 straipsnyje nustatyta kuri nors neatidėliotina priemonė.
Kai pažeidžiama 10 straipsnio 6 dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį tik tada, jeigu pagal taikytiną vidaus administracinę priekabiavimo atvejų nagrinėjimo ir jo prevencijos procedūrą buvo nustatyta, kad būta priekabiavimo.
Kai pažeidžiama 10 straipsnio 6 dalis, Parlamento pirmininkas gali priimti motyvuotą sprendimą pagal šį straipsnį tik tada, jeigu pagal taikytiną vidaus administracinę priekabiavimo atvejų nagrinėjimo ir jo prevencijos procedūrą buvo nustatyta, kad būta priekabiavimo.
Parlamento pirmininkas gali skirti nuobaudą Parlamento nariui tais atvejais, kuriais pagal šias Darbo tvarkos taisykles arba pagal Biuro remiantis 25 straipsniu priimtą sprendimą numatyta taikyti šį straipsnį.
1a.  Parlamento pirmininkas taip pat gali skirti nuobaudą Parlamento nariui tais atvejais, kai pagal šias Darbo tvarkos taisykles, įskaitant Su Europos Parlamento narių sąžiningumu ir skaidrumu susijusį elgesio kodeksą32a, arba pagal Biuro sprendimą, priimtą remiantis 25 straipsniu, numatyta taikyti šį straipsnį.
2.  Prieš priimdamas sprendimą, Parlamento pirmininkas atitinkamo nario paprašo raštu pateikti pastabas. Parlamento pirmininkas gali nuspręsti atitinkamą narį pakviesti pateikti savo pastabas žodžiu, jei tai daryti tikslingiau.
2.  Prieš priimdamas sprendimą, Parlamento pirmininkas atitinkamo nario paprašo raštu pateikti pastabas. Parlamento pirmininkas gali nuspręsti atitinkamą narį pakviesti pateikti savo pastabas žodžiu, jei tai daryti tikslingiau.
Atitinkamam Parlamento nariui apie sprendimą skirti nuobaudą pranešama registruotu laišku arba skubiais atvejais per kurjerius.
Apie sprendimą skirti nuobaudą pranešama atitinkamam Parlamento nariui.
Po to, kai apie tą sprendimą pranešama atitinkamam Parlamento nariui, apie jam paskirtą nuobaudą Parlamento pirmininkas paskelbia Parlamentui. Informuojami valdymo organų, komitetų ar delegacijų, kuriems tas Parlamento narys priklauso, pirmininkai.
Įsiteisėjus nuobaudai, apie Parlamento pirmininkas paskelbia Parlamentui. Informuojami valdymo organų, komitetų ar delegacijų, kuriems tas Parlamento narys priklauso, pirmininkai.
Kai sprendimas dėl nuobaudos tampa galutiniu, jis skelbiamas matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir ten lieka likusią Parlamento kadencijos dalį.
Apie paskirtą nuobaudą paskelbiama matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir Parlamento svetainės Parlamento nario tinklalapyje.
3.  Įvertinant konkretų elgesį, būtina atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar nuolatinį pobūdį, taip pat ir į jo šiurkštumo laipsnį. Atitinkamais atvejais taip pat atsižvelgiama į galimą žalą Europos Parlamento orumui ir reputacijai.
3.  Įvertinant konkretų elgesį, būtina atsižvelgti į jo išskirtinį, pasikartojantį ar nuolatinį pobūdį, taip pat ir į jo šiurkštumo laipsnį. Atitinkamais atvejais taip pat atsižvelgiama į galimą žalą Europos Parlamento orumui ir reputacijai.
4.  Nuobauda gali apimti vieną ar kelias toliau išvardytas priemones:
4.  Paskirta nuobauda turi būti veiksminga, proporcinga ir atgrasoma. Nuobauda gali apimti vieną ar kelias toliau išvardytas priemones:
a)  papeikimą;
a)  papeikimą;
aa)  draudimą iki vienų metų Parlamento nariui atstovauti Parlamentui tarpparlamentinėse delegacijose, tarpparlamentinėse konferencijose ar kituose tarpinstituciniuose forumuose;
ab)  teisės susipažinti su konfidencialia ar įslaptinta informacija apribojimą iki vienų metų, jei nebuvo laikytasi konfidencialumo reikalavimų;
b)  teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimą nuo dviejų iki trisdešimties dienų;
b)  teisės gauti dienpinigių išmoką atėmimą nuo dviejų iki šešiasdešimties dienų;
c)  laikiną (nuo dviejų iki trisdešimties Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienų) uždraudimą dalyvauti visoje arba tam tikroje Parlamento veikloje, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, su sąlyga, kad šiuo atveju griežtai laikomasi elgesio normų;
c)  laikiną (nuo dviejų iki šešiasdešimties Parlamento arba bet kurio iš jo valdymo organų, komitetų ar delegacijų posėdžių dienų) draudimą dalyvauti visoje arba tam tikroje Parlamento veikloje, nedarant poveikio teisei balsuoti plenariniame posėdyje, su sąlyga, kad šiuo atveju griežtai laikomasi elgesio normų;
d)  draudimą iki vienų metų Parlamento nariui atstovauti Parlamentui tarpparlamentinėse delegacijose, tarpparlamentinėse konferencijose ar kituose tarpinstituciniuose forumuose;
e)  teisės susipažinti su konfidencialia ar įslaptinta informacija apribojimą iki vienerių metų, jei nebuvo laikytasi konfidencialumo reikalavimų.
5.  4 dalies b–e punktuose nustatytos priemonės gali būti padvigubintos, jei pažeidžiama pakartotinai arba jei Parlamento narys atsisako laikytis priemonių, kurių imtasi pagal 175 straipsnio 3 dalį.
5.  4 dalies aa–c punktuose nustatytos priemonės gali būti padvigubintos, jei pažeidžiama pakartotinai arba jei Parlamento narys atsisako laikytis priemonių, kurių imtasi pagal 175 straipsnio 3 dalį.
6.  Be to, Parlamento pirmininkas gali papildomai pateikti pasiūlymą Pirmininkų sueigai sustabdyti ar nutraukti vienus ar daugiau Parlamento nario, einančio tam tikras pareigas Parlamente, įgaliojimus, laikydamasis 21 straipsnyje nustatytos procedūros.
6.  Be to, Parlamento pirmininkas gali papildomai pateikti pasiūlymą Pirmininkų sueigai sustabdyti ar nutraukti vienus ar daugiau Parlamento nario, einančio tam tikras pareigas Parlamente, įgaliojimus, laikydamasis 21 straipsnyje nustatytos procedūros.
6a.  Pirmininkas sprendžia dėl sankcijų paskelbimo laikotarpio atsižvelgdamas į tai, kad minimalus paskelbimo laikotarpis, neatsižvelgiant į atitinkamo nario įgaliojimų pabaigą, yra toks:
–  4 dalies a, aa ir ab punktuose nurodytais atvejais – dveji metai;
–  4 dalies b ir c punktuose nurodytais atvejais – treji metai.
Tačiau nedidelių pažeidimų atvejais Parlamento pirmininkas gali nuspręsti taikyti trumpesnį paskelbimo laikotarpį.
__________
32a Žr. I priedą.
Pakeitimas 6
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo pavadinimas
I PRIEDAS
I PRIEDAS
EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ ELGESIO KODEKSAS FINANSINIŲ INTERESŲ IR INTERESŲ KONFLIKTŲ KLAUSIMAIS
SU EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ SĄŽININGUMU IR SKAIDRUMU SUSIJĘS ELGESIO KODEKSAS
Pakeitimas 7
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 1 straipsnis
1 straipsnis
1 straipsnis
Pagrindiniai principai
Pagrindiniai principai
Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus:
Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus:
a)  vadovaujasi tokiais bendraisiais elgesio principais kaip nesavanaudiškumas, padorumas, skaidrumas, darbštumas, garbingumas, atsakomybė ir pagarba Parlamento reputacijai bei jų laikosi,
a)  vadovaujasi tokiais bendraisiais elgesio principais, kaip nesavanaudiškumas, sąžiningumas, skaidrumas, darbštumas, garbingumas, atsakomybė ir pagarba Parlamento orumui bei reputacijai, ir jų laikosi,
b)  veikia tik vadovaudamiesi bendrais interesais ir negauna ir nesistengia gauti kokios nors tiesioginės ar netiesioginės finansinės naudos ar bet kurio kito atlygio.
b)  veikia tik vadovaudamiesi viešuoju interesu ir negali gauti ar siekti gauti kokios nors tiesioginės ar netiesioginės naudos ar bet kokio kito atlygio.
Pakeitimas 8
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 2 straipsnis
2 straipsnis
2 straipsnis
Pagrindinės Parlamento narių pareigos
Pagrindinės Parlamento narių pareigos
Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus:
Europos Parlamento nariai, vykdydami savo įgaliojimus:
a)  nesudaro jokios sutarties, pagal kurią jie turėtų veikti arba balsuoti kito juridinio ar fizinio asmens naudai ir dėl kurios galėtų būti suvaržyta jų balsavimo laisvė, įtvirtinta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnyje ir Europos Parlamento narių statuto 2 straipsnyje,
a)  nesudaro jokios sutarties, pagal kurią jie turėtų veikti arba balsuoti kito juridinio ar fizinio asmens naudai ir dėl kurios galėtų būti suvaržyta jų balsavimo laisvė, įtvirtinta 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnyje ir Europos Parlamento narių statuto 2 straipsnyje,
b)  neprašo, nepriima ir negauna jokios tiesioginės arba netiesioginės naudos ar kitokio piniginio ar nepiniginio atlygio už tam tikrą elgesį vykdant Parlamento nario parlamentinę veiklą ir ypač kruopščiai stengiasi, kad nesusiklostytų situacija, kai galimas kyšininkavimas, korupcija ar nederamas poveikis.
b)  neprašo, nepriima ir negauna jokios tiesioginės arba netiesioginės naudos ar kitokio atlygio, įskaitant naudą ar atlygį pinigais ar natūra, už tam tikrą elgesį vykdant Parlamento nario parlamentinę veiklą ir sąžiningai stengiasi, kad nesusiklostytų situacija, kai galimas kyšininkavimas, korupcija ar nederamas poveikis,
c)  neužsiima apmokama profesionalia lobistine veikla, tiesiogiai susijusia su Sąjungos sprendimų priėmimo procesu.
c)  neužsiima apmokama lobistine veikla, tiesiogiai susijusia su Sąjungos sprendimų priėmimo procesu.
Pakeitimas 9
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 3 straipsnis
3 straipsnis
3 straipsnis
Interesų konfliktas
Interesų konfliktas
1.   Interesų konfliktas iškyla tada, kai Europos Parlamento narys turi asmeninių interesų, galinčių netinkamai turėti įtakos jo, kaip Europos Parlamento nario, pareigų vykdymui. Interesų konflikto nesama, kai narys gauna naudos vien tik dėl to, kad priklauso plačiajai visuomenei ar didelei žmonių grupei.
1.   Interesų konfliktas iškyla tada, kai Europos Parlamento nario įgaliojimų vykdymui viešojo intereso labui gali būti daroma netinkama įtaka dėl priežasčių, susijusių su jo šeima, emociniais ryšiais, ekonominiais interesais ar kitais tiesioginiais ar netiesioginiais privačiais interesais.
Interesų konflikto nesama, kai Parlamento narys gauna naudos vien tik dėl to, kad priklauso plačiajai visuomenei ar didelei žmonių grupei.
2.   Bet kuris Parlamento narys, pastebėjęs, kad iškilo interesų konfliktas, nedelsdamas imasi reikiamų priemonių ištaisyti padėtį vadovaudamasis šio elgesio kodekso principais ir nuostatomis. Jei Parlamento narys negali pašalinti interesų konflikto, jis apie tai raštu praneša Parlamento pirmininkui. Susidarius dviprasmiškai padėčiai, Parlamento narys gali konfidencialiai paprašyti Patariamojo Parlamento narių elgesio klausimais komiteto, įsteigto pagal 7 straipsnį, nuomonės.
2.  Parlamento nariai deda visas pagrįstas pastangas, kad nustatytų interesų konflikto atvejus.
Parlamento narys, kuriam tapo žinoma apie savo interesų konfliktą, nedelsdamas stengiasi jį pašalinti. Jei Parlamento narys negali jo pašalinti, jis užtikrina, kad atitinkamas privatus interesas būtų deklaruotas pagal 4 straipsnį.
3.   Nedarant poveikio 2 daliai, Parlamento nariai, prieš pareikšdami savo nuomonę, prieš balsuodami plenariniame posėdyje ar Parlamento organų posėdžiuose arba kai jie siūlomi į pranešėjus, gali viešai pranešti apie esamą arba galimą interesų konfliktą, susijusį su nagrinėjamu klausimu, jei šis konfliktas nėra akivaizdžiai matomas iš informacijos, deklaruotos pagal 4 straipsnį. Apie interesų konfliktą pranešama pirmininkui raštu arba žodžiu vykstant atitinkamoms parlamentinėms diskusijoms.
3.  Nedarant poveikio 2 daliai, Parlamento nariai, prieš pareikšdami savo nuomonę arba balsuodami plenariniame posėdyje ar Parlamento organų posėdžiuose, gali viešai pranešti apie interesų konfliktą, susijusį su nagrinėjamu klausimu, jei šis konfliktas nėra akivaizdžiai matomas iš informacijos, deklaruotos pagal 4 straipsnį. Apie interesų konfliktą pranešama žodžiu atitinkamame posėdyje.
3a.   Prieš pradėdamas eiti Parlamento pirmininko pavaduotojo, kvestoriaus, komiteto ar delegacijos pirmininko ar pirmininko pavaduotojo pareigas, Parlamento narys pateikia deklaraciją, kurioje nurodo, ar jam žinoma apie interesų konfliktą, susijusį su tomis pareigomis.
Jei Parlamento nariui yra žinoma apie tokį interesų konfliktą, toje deklaracijoje jis tą konfliktą apibūdina. Tokiu atveju jis gali pradėti eiti pareigas tik jeigu atitinkamas organas nusprendžia, kad interesų konfliktas netrukdo Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimų viešojo intereso labui.
Kai toks interesų konfliktas kyla einant atitinkamas pareigas, Parlamento narys pateikia deklaraciją, kurioje tas konfliktas apibūdinamas, ir nevykdo pareigų, susijusių su šia konflikto situacija, išskyrus atvejus, kai atitinkamas organas nusprendžia, kad interesų konfliktas netrukdo Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimų viešojo intereso labui.
3b.   Parlamento narys, kurį pasiūlyta paskirti pranešėju, šešėliniu pranešėju arba oficialios delegacijos ar tarpinstitucinių derybų dalyviu, pateikia deklaraciją, kurioje nurodo, ar jam žinoma apie interesų konfliktą, susijusį atitinkamai su pranešimu ar nuomone arba atitinkama delegacija ar derybomis. Jei Parlamento nariui yra žinoma apie tokį interesų konfliktą, toje deklaracijoje jis tą konfliktą apibūdina.
Kai Parlamento narys, kurį pasiūlyta paskirti pranešėju, pareiškia, kad jam kilo interesų konfliktas, atitinkamas komitetas balsavusių narių balsų dauguma gali nuspręsti, kad jis vis dėlto gali būti paskirtas pranešėju, remdamasis tuo, kad konfliktas netrukdo Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimų viešojo intereso labui.
Kai Parlamento narys, kurį pasiūlyta paskirti šešėliniu pranešėju arba oficialios delegacijos ar tarpinstitucinių derybų dalyviu, pareiškia, kad jam kilo interesų konfliktas, atitinkama frakcija gali nuspręsti, kad Parlamento narys vis dėlto gali būti paskirtas šešėliniu pranešėju arba oficialios delegacijos ar tarpinstitucinių derybų dalyviu, remdamasi tuo, kad konfliktas netrukdo Parlamento nariui vykdyti savo įgaliojimų viešojo intereso labui. Vis dėlto atitinkamas organas gali dviejų trečdalių balsavusių narių balsų dauguma paprieštarauti šiam paskyrimui.
3c.   Pagal 9 straipsnį Biuras parengia šio straipsnio 3a ir 3b dalyse nurodytų deklaracijų formą. Tokios deklaracijos skelbiamos Parlamento interneto svetainės Parlamento narių tinklalapiuose.
Pakeitimas 10
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 4 straipsnis
4 straipsnis
4 straipsnis
Europos Parlamento narių deklaracija
Privačių interesų deklaracija
1.   Dėl skaidrumo Europos Parlamento nariai asmeniškai pateikia Parlamento pirmininkui finansinių interesų deklaraciją iki pirmosios mėnesinės sesijos, einančios po Europos Parlamento rinkimų, pabaigos (arba Parlamento kadencijos metu – per 30 dienų nuo tos dienos, kai pradeda eiti pareigas Parlamente) naudodami Biuro pagal 9 straipsnį patvirtintą formą. Jie praneša Parlamento pirmininkui apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jų deklaracijai, iki mėnesio, einančio po tokio pasikeitimo dienos, pabaigos.
1.   Skaidrumo ir atskaitomybės sumetimais Europos Parlamento nariai iki pirmosios mėnesinės sesijos, vykstančios po Europos Parlamento rinkimų, pabaigos (arba Parlamento kadencijos metu – per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai pradeda eiti pareigas Parlamente) pateikia Parlamento pirmininkui privačių interesų deklaracijas naudodami pagal 9 straipsnį Biuro parengtą formą. Jie praneša Parlamento pirmininkui apie bet kokius pasikeitimus, darančius poveikį jų deklaracijai, iki mėnesio, einančio po tokio pasikeitimo dienos, pabaigos.
2.   Finansinių interesų deklaracijoje tiksliai nurodoma ši informacija:
2.   Privačių interesų deklaracijoje išsamiai ir tiksliai nurodoma ši informacija:
a)  Parlamento nario profesinė veikla per paskutinius trejus metus iki pareigų ėjimo Parlamente pradžios, ir jo pareigos tuo pačiu laikotarpiu įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar tarybose,
a)  Parlamento nario profesinė veikla per paskutinius trejus metus iki to laiko, kai jis pradėjo eiti pareigas Parlamente, ir jo narystė tuo laikotarpiu įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar tarybose,
b)  bet koks atlyginimas, kurį Parlamento narys gauna už įgaliojimų vykdymą kitame parlamente,
c)  bet kokia kita nuolatinė atlyginama veikla, kurią Parlamento narys vykdo kartu vykdydamas savo pareigas, nesvarbu, ar dirbdamas pagal darbo sutartį, ar kaip savarankiškai dirbantis asmuo,
c)  bet kokia atlyginama veikla, vykdoma kartu einant Parlamento nario pareigas, įskaitant subjekto pavadinimą, veiklos sritį ir pobūdį, kai visas atlygis už visą Parlamento nario išorės veiklą per kalendorinius metus viršija 5 000 EUR neatskaičius mokesčių,
d)  pareigos įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar tarybose arba bet kokia kita atlyginama ar neatlyginama išorės veikla, kurią vykdo Parlamento narys,
d)  narystė įmonių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų ar kitų įstaigų, turinčių juridinio asmens statusą, valdybose ar tarybose arba bet kokia atitinkama Parlamento nario vykdoma išorės veikla,
e)  bet kokia atlyginama nenuolatinė išorės veikla (įskaitant rašymą, dalyvavimą konferencijose ar ekspertų konsultacijų teikimą), jei bendras atlyginimas už visą Parlamento nario nenuolatinę išorės veiklą viršija 5 000 EUR per kalendorinius metus,
f)  dalyvavimas įmonėje arba partnerystėje, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šio dalyvavimo Parlamento narys gali daryti didelę įtaką atitinkamos įstaigos veiklai,
f)  dalyvavimas įmonėje arba partnerystėje, kai galimas poveikis viešajai politikai arba kai dėl šio dalyvavimo Parlamento narys gali daryti didelę įtaką atitinkamos įstaigos veiklai,
g)  bet kokia finansinė parama, teikiant materialinę pagalbą ar personalą, kurį greta Parlamento skirtų išteklių Parlamento narys gauna savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodant pastarųjų tapatybę,
g)  bet kokia parama – finansinė ar personalo arba materialinių išteklių pavidalu, kurią be Parlamento skirtos paramos Parlamento narys gauna savo politinei veiklai iš trečiųjų asmenų, nurodant pastarųjų tapatybę,
h)  bet kokie kiti finansiniai interesai, kurie galėtų daryti poveikį Parlamento nario pareigų vykdymui.
h)  bet kokie tiesioginiai ar netiesioginiai privatūs interesai, kaip tai suprantama pagal 3 straipsnio 1 dalį, kurie galėtų daryti poveikį Parlamento nario pareigų vykdymui ir kurie nėra nurodyti a–g punktuose.
Prie kiekvieno pagal pirmą pastraipą deklaruojamos informacijos punkto Parlamento nariai, kai tinkama, nurodo, ar ta veikla yra atlyginama, ar ne; prie pagal a, c, d, e, ir f punktus deklaruojamos informacijos Parlamento nariai taip pat nurodo vieną iš šių pajamų kategorijų:
2a.   Dėl kiekvieno pagal 2 dalį deklaruojamos informacijos punkto Parlamento nariai, kai tinkama, nurodo, ar iš tos veiklos gaunama pajamų ar kitos naudos, ar ne.
Jei iš jos gaunama pajamų, Parlamento nariai dėl kiekvieno atskiro punkto nurodo atitinkamą tų pajamų sumą ir, kai aktualu, jų periodiškumą. Kita nauda apibūdinama pagal savo pobūdį natūra.
–  neatlyginama veikla;
–  1–499 EUR per mėnesį;
–  500–1 000 EUR per mėnesį;
–  1 001–5 000 EUR per mėnesį;
–  5 001–10 000 EUR per mėnesį;
–  daugiau kaip 10 000 EUR per mėnesį, nurodant sumą, suapvalintą iki artimiausių dešimčių tūkstančių EUR.
Bet kokios Parlamento nario pajamos, gautos pagal kiekvieną iš punktų ir deklaruotos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, tačiau kurios yra gautos nereguliariai, skaičiuojamos metams, padalijamos iš dvylikos ir priskiriamos vienai iš antroje pastraipoje nurodytų kategorijų.
3.   Pagal šį straipsnį Parlamento pirmininkui pateikta informacija skelbiama Parlamento interneto svetainėje ir yra lengvai prieinama.
3.   Pagal 1, 2 ir 2a dalis Parlamento pirmininkui pateikta informacija skelbiama Parlamento interneto svetainėje ir turi būti lengvai prieinama.
4.   Parlamento narys negali būti renkamas į jokias pareigas Parlamente ar viename iš jo organų, skiriamas pranešėju ar oficialios delegacijos nariu ar dalyvauti tarpinstitucinėse derybose, jei jis nėra pateikęs finansinių interesų deklaracijos.
4.   Parlamento narys negali būti renkamas į jokias pareigas Parlamente ar viename iš jo organų, skiriamas pranešėju, šešėliniu pranešėju arba oficialios delegacijos ar tarpinstitucinių derybų dalyviu, jei jis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.
5.   Jei Parlamento pirmininkas gauna informacijos, dėl kurios jis gali manyti, kad Parlamento nario finansinių interesų deklaracija yra iš esmės neteisinga arba pasenusi, jis gali konsultuotis su 7 straipsnyje nurodytu Patariamuoju komitetu. Kai tinkama, Parlamento pirmininkas prašo Parlamento nario per 10 dienų ištaisyti savo deklaraciją. Biuras gali priimti sprendimą taikyti 4 straipsnio 4 dalį nariams, kurie neįvykdo Parlamento pirmininko prašymo ištaisyti deklaraciją.
5.   Jei Parlamento pirmininkas gauna informacijos, kuri sudaro prielaidų manyti, kad Parlamento nario privačių interesų deklaracija yra iš esmės neteisinga arba pasenusi, jis paprašo Parlamento nario pateikti paaiškinimų. Jei nepateikiama pakankamų paaiškinimų, Parlamento pirmininkas konsultuojasi su 7 straipsnyje nurodytu Patariamuoju komitetu. Jei Patariamasis komitetas padaro išvadą, kad deklaracija neatitinka šio elgesio kodekso, jis rekomenduoja Parlamento pirmininkui paprašyti Parlamento nario ištaisyti savo deklaraciją. Jei, atsižvelgdamas į šią rekomendaciją, Parlamento pirmininkas padaro išvadą, kad Parlamento narys pažeidė šį elgesio kodeksą, jis paprašo Parlamento nario per 15 kalendorinių dienų ištaisyti deklaraciją. Jei Parlamento narys neįvykdo šio prašymo ištaisyti deklaraciją, Parlamento pirmininkas priima motyvuotą sprendimą pagal 8 straipsnio 3 dalį. Parlamento narys gali pasinaudoti vidaus skundų pateikimo tvarka, numatyta Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnyje.
6.   Pranešėjai savo pranešimo aiškinamojoje dalyje gali savanoriškai išvardyti išorės interesų grupes, su kuriomis buvo konsultuojamasi klausimais, susijusiais su pranešimo tema56.
__________
56 Žr. 2016 m. rugsėjo 12 d. Biuro sprendimą dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl Skaidrumo registro įgyvendinimo.
Pakeitimas 11
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Turto deklaracija
Kiekvienos kadencijos pradžioje ir pabaigoje Parlamento nariai deklaruoja savo turtą ir įsipareigojimus. Biuras nustato deklaruotino turto ir įsipareigojimų kategorijų sąrašą ir parengia deklaracijos formą. Nedarant poveikio nacionalinei teisei, šios deklaracijos pateikiamos Parlamento pirmininkui ir yra prieinamos tik atitinkamoms valdžios institucijoms.
Pakeitimas 12
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 5 straipsnis
5 straipsnis
5 straipsnis
Dovanos arba panaši nauda
Dovanos arba panaši nauda
1.   Europos Parlamento nariai, vykdydami savo pareigas, negali priimti dovanų ar gauti panašios naudos, išskyrus apytikriai mažesnės nei 150 EUR vertės dovanas ar naudą, gautas pagal etiketo taisykles arba gautas pagal minėtąsias taisykles oficialiai atstovaujant Parlamentui.
1.   Europos Parlamento nariai, eidami savo pareigas, negali priimti dovanų ar gauti panašios naudos, išskyrus dovanas ar naudą, gautas pagal etiketo taisykles arba gautas pagal minėtąsias taisykles oficialiai atstovaujant Parlamentui, kurių apytikrė vertė yra mažesnė nei 150 EUR.
2.   Visos dovanos, gautos, kaip nurodyta 1 dalyje, Parlamento nariams oficialiai atstovaujant Parlamentui, perduodamos Parlamento pirmininkui ir tolesni sprendimai dėl jų priimami vadovaujantis Biuro įgyvendinimo taisyklėmis, kurias Biuras tvirtina pagal 9 straipsnį.
2.   Visos dovanos, gautos, kaip nurodyta 1 dalyje, Parlamento nariams oficialiai atstovaujant Parlamentui, kurių apytikrė vertė yra didesnė nei 150 EUR, perduodamos Parlamento pirmininkui ir tolesni sprendimai dėl jų priimami vadovaujantis įgyvendinimo taisyklėmis, kurias Biuras priima pagal 9 straipsnį.
3.   1 ir 2 dalies nuostatos netaikomos komandiruočių, apgyvendinimo ir gyvenimo išlaidų kompensavimui bei tiesiogiai trečiųjų šalių atliekamam tokių išlaidų apmokėjimui, kai Parlamento nariai, vykdydami savo pareigas, priima kvietimus dalyvauti trečiųjų šalių rengiamuose renginiuose.
3.   1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos kelionės, apgyvendinimo ir gyvenimo išlaidų kompensavimui ar tiesiogiai trečiųjų asmenų atliekamam visų ar dalies tokių išlaidų apmokėjimui, kai Parlamento nariai, vykdydami savo pareigas, priima kvietimus dalyvauti trečiųjų asmenų rengiamuose renginiuose. Parlamento nariai deklaruoja Parlamento pirmininkui apie savo dalyvavimą tokiuose renginiuose ir pateikia reikiamą informaciją vadovaudamiesi įgyvendinimo taisyklėmis, kurias Biuras nustato pagal 9 straipsnį.
Šios dalies taikymo sritis, ir ypač skaidrumo taisyklės, yra patikslintos įgyvendinimo taisyklėse, kurias Biuras tvirtina pagal 9 straipsnį.
Pakeitimas 13
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 5 a straipsnis (naujas)
5a straipsnis
Informacijos apie susitikimus skelbimas
1.  Parlamento nariai turėtų rengti susitikimus tik su tais interesų grupių atstovais, kurie yra registruoti skaidrumo registre, nustatytame Tarpinstituciniu susitarimu dėl privalomo skaidrumo registro56a.
2.   Parlamento nariai internete skelbia informaciją apie visus su Parlamento veikla susijusius suplanuotus susitikimus:
a)  su interesų grupių atstovais, kuriems taikomas Tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo skaidrumo registro, arba
b)  su trečiųjų šalių valdžios institucijų, įskaitant jų diplomatines atstovybes ir ambasadas, atstovais.
3.   2 dalyje nustatyta pareiga taikoma susitikimams, kuriuose dalyvauja Parlamento narys arba jo vardu – Parlamento nario padėjėjai.
4.   Nukrypstant nuo 2 dalies, Parlamento nariai neskelbia informacijos apie susitikimą, kurio paviešinimas sukeltų pavojų asmens gyvybei, fizinei neliečiamybei ar laisvei, arba gali nuspręsti neskelbti informacijos apie susitikimą, jei yra kitų įtikinamų priežasčių konfidencialumui išlaikyti. Vietoj to apie tokius susitikimus deklaruojama Parlamento pirmininkui, o šis išlaiko šios deklaracijos konfidencialumą arba priima sprendimą paskelbti suanonimintą informaciją arba informaciją paskelbti vėliau. Biuras nustato sąlygas, kuriomis Parlamento pirmininkas tokią deklaraciją gali atskleisti.
5.   Biuras pasirūpina, kad Parlamento interneto svetainėje būtų numatyta reikiama informacinė infrastruktūra.
6.  Mutatis mutandis taikoma 4 straipsnio 5 dalis.
_________________
56a 2021 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl privalomo skaidrumo registro (OL L 207, 2021 6 11, p. 1).
Pakeitimas 14
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 5 b straipsnis (naujas)
5b straipsnis
Gautos informacijos deklaracija
Nedarant poveikio reikalavimui skelbti informaciją apie susitikimus pagal 5a straipsnį, pranešėjai arba nuomonės referentai atitinkamai savo pranešimo arba nuomonės priede išvardija subjektus arba asmenis, iš kurių jie gavo informacijos su pranešimo ar nuomonės dalyku susijusiais klausimais. Mutatis mutandis taikoma 5a straipsnio 4 dalis.
Pakeitimas 15
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 6 straipsnis
6 straipsnis
6 straipsnis
Buvusių Parlamento narių veikla
Buvusių Parlamento narių veikla
Buvę Europos Parlamento nariai, besiverčiantys profesionalia lobistine arba atstovavimo veikla, kuri tiesiogiai susijusi su Sąjungos sprendimų priėmimo procesu, turi apie ją informuoti Europos Parlamentą ir visu tokios veiklos vykdymo laikotarpiu negali naudotis patalpomis, kurios suteikiamos buvusiems Parlamento nariams pagal šiuo klausimu Biuro patvirtintas taisykles57.
Buvę Europos Parlamento nariai, besiverčiantys profesionalia lobistine arba atstovavimo veikla, kuri tiesiogiai susijusi su Sąjungos sprendimų priėmimo procesu, turi apie ją informuoti Europos Parlamentą ir visu tokios veiklos vykdymo laikotarpiu negali naudotis patalpomis, kurios suteikiamos buvusiems Parlamento nariams pagal šiuo klausimu Biuro patvirtintas taisykles57.
Parlamento nariai negali dalyvauti jokioje veikloje su buvusiais Parlamento nariais, kurių įgaliojimai baigėsi mažiau kaip prieš šešis mėnesius ir kurie patenka į 5a straipsnio 2 dalyje nurodytas asmenų kategorijas, jei ta veikla galėtų sudaryti sąlygas buvusiems Parlamento nariams daryti įtaką politikos ar teisės aktų rengimui ar įgyvendinimui arba Parlamento sprendimų priėmimo procesui.
__________
__________
57 1999 m. balandžio 12 d. Biuro sprendimas dėl patalpų skyrimo buvusiems Europos Parlamento nariams.
57 2023 m. balandžio 17 d. Biuro sprendimas dėl patalpų skyrimo buvusiems Europos Parlamento nariams.
Pakeitimai 16, 21cp7, 25cp2-5 ir 25cp9
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 7 straipsnis
7 straipsnis
7 straipsnis
Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas
Patariamasis komitetas Parlamento narių elgesio klausimais
1.   Įsteigiamas Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas (toliau – Patariamasis komitetas).
1.   Įsteigiamas Patariamasis komitetas Parlamento narių elgesio klausimais (toliau – Patariamasis komitetas).
2.   Patariamąjį komitetą sudaro penki nariai, kuriuos skiria Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje iš Konstitucinių reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto biurų narių ir koordinatorių, atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir politinę pusiausvyrą.
2.   Patariamąjį komitetą sudaro aštuoni dabartiniai Europos Parlamento nariai, kuriuos skiria Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje, tinkamai atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir politinę bei lyčių pusiausvyrą.
Kiekvienas Patariamojo komiteto narys eina pirmininko pareigas šešis mėnesius rotacijos tvarka.
Pirmininko pareigas rotacijos tvarka po šešis mėnesius eina Patariamojo komiteto nariai.
3.   Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje taip pat skiria atsarginius Patariamojo komiteto narius, t. y. po vieną narį kiekvienai frakcijai, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete.
3.   Parlamento pirmininkas savo kadencijos pradžioje taip pat skiria atsarginius Patariamojo komiteto narius, t. y. po vieną narį kiekvienai frakcijai, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete.
Jei įtariama, kad kurios nors frakcijos, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete, narys pažeidė šio elgesio kodekso nuostatas, atitinkamas atsarginis narys tampa šeštuoju Patariamojo komiteto nariu svarstant galimą pažeidimo atvejį.
Jei įtariama, kad kurios nors frakcijos, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete, narys pažeidė šio elgesio kodekso nuostatas, arba jei dėl šio nario pateiktas prašymas pagal 4 dalį, atitinkamas atsarginis narys tampa devintuoju Patariamojo komiteto nariu.
3a.   Jei įtariama, kad Patariamojo komiteto nuolatinis narys ar atsarginis narys pažeidė šį elgesio kodeksą, atitinkamas narys ar atsarginis narys nedalyvauja patariamojo komiteto darbe, kai svarstomas tas įtariamas pažeidimas.
4.   Parlamento nario prašymu Patariamasis komitetas konfidencialiai per trisdešimt kalendorinių dienų pateikia Parlamento nariui šio elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gaires. Parlamento narys turi teisę šiomis gairėmis pasikliauti.
4.   Parlamento nario prašymu Patariamasis komitetas per 30 kalendorinių dienų jam konfidencialiai pateikia šio elgesio kodekso nuostatų, visų pirma dėl interesų konflikto, aiškinimo ir taikymo gaires. Parlamento narys turi teisę šiomis gairėmis pasikliauti.
Parlamento pirmininko prašymu Patariamasis komitetas taip pat vertina tuos atvejus, kai įtariama, jog pažeistos šio elgesio kodekso nuostatos, ir pataria Parlamento pirmininkui, kokių priemonių imtis.
Parlamento pirmininko prašymu Patariamasis komitetas taip pat vertina tuos atvejus, kai įtariama, jog pažeistos šio elgesio kodekso nuostatos, ir pataria Parlamento pirmininkui, kokių priemonių imtis.
Patariamasis komitetas savo iniciatyva kontroliuoja, kaip Parlamento nariai laikosi šio elgesio kodekso ir jo įgyvendinimo taisyklių. Jis praneša Parlamento pirmininkui apie bet kokį galimą šių nuostatų pažeidimą.
Apie įtariamus šio elgesio kodekso pažeidimus galima tiesiogiai pranešti Patariamajam komitetui; jis juos gali įvertinti ir patarti Parlamento pirmininkui, kokių galimų veiksmų reikia imtis. Biuras gali priimti pranešimo apie įtariamus pažeidimus tvarkos taisykles.
5.   Patariamasis komitetas, pasikonsultavęs su Parlamento pirmininku, gali prašyti išorės ekspertų patarimų.
5.   Patariamasis komitetas gali visiškai konfidencialiai konsultuotis su išorės ekspertais.
6.   Patariamasis komitetas skelbia metinę darbo ataskaitą.
6.   Patariamasis komitetas skelbia metinę savo darbo ataskaitą ir reguliariai informuoja Parlamento narius apie šį elgesio kodeksą ir jo įgyvendinimo taisykles.
Pakeitimas 17
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 8 straipsnis
8 straipsnis
8 straipsnis
Procedūra, taikoma įtarus, kad pažeistas elgesio kodeksas
Procedūra, taikoma esant įtarimų, kad pažeistas elgesio kodeksas
1.   Kai yra pagrindo manyti, kad Europos Parlamento narys galbūt pažeidė šį elgesio kodeksą, Parlamento pirmininkas turi apie tai informuoti Patariamąjį komitetą, išskyrus akivaizdžiai nepagrįstus atvejus.
1.   Kai yra pagrindo manyti, kad Europos Parlamento narys galėjo pažeisti šį elgesio kodeksą, Parlamento pirmininkas apie tai informuoja Patariamąjį komitetą.
2.   Patariamasis komitetas nagrinėja galimo pažeidimo aplinkybes ir gali išklausyti atitinkamą Parlamento narį. Atsižvelgdamas į savo išvadas, jis Parlamento pirmininkui pateikia rekomendaciją dėl galimo sprendimo.
2.   Patariamasis komitetas nagrinėja galimo pažeidimo aplinkybes ir gali išklausyti atitinkamą Parlamento narį. Atsižvelgdamas į savo išvadas, jis Parlamento pirmininkui pateikia rekomendaciją ir atitinkamais atvejais pasiūlo skirti nuobaudą, kuri gali apimti vieną ar kelias Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse išvardytas priemones.
Jei įtariama, kad patariamojo komiteto nuolatinis ar atsarginis narys pažeidė elgesio kodeksą, atitinkamas narys susilaiko nuo dalyvavimo patariamojo komiteto darbe, kai svarstomas tas tariamas pažeidimas.
3.   Jei Parlamento pirmininkas, atsižvelgęs į šią rekomendaciją ir paprašęs atitinkamo Parlamento nario raštu pateikti pastabas, padaro išvadą, kad atitinkamas Parlamento narys pažeidė elgesio kodeksą, jis priima motyvuotą sprendimą, kuriuo skiriama nuobauda. Parlamento pirmininkas praneša tam Parlamento nariui apie savo motyvuotą sprendimą.
3.   Jei Parlamento pirmininkas, atsižvelgdamas į šią rekomendaciją ir paprašęs atitinkamo Parlamento nario raštu pateikti pastabas, padaro išvadą, kad atitinkamas Parlamento narys pažeidė šį elgesio kodeksą, jis priima motyvuotą sprendimą, kuriuo skiriama nuobauda. Parlamento pirmininkas praneša tam Parlamento nariui apie savo motyvuotą sprendimą.
Nuobauda gali apimti vieną ar daugiau Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnio 4-6 dalyse išvardytas priemones.
Nuobauda gali apimti vieną ar kelias Darbo tvarkos taisyklių 176 straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse išvardytas priemones.
4.   Parlamento narys gali pasinaudoti vidaus skundų pateikimo tvarka, numatyta Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnyje.
4.   Parlamento narys gali pasinaudoti vidaus skundų pateikimo tvarka, numatyta Darbo tvarkos taisyklių 177 straipsnyje.
4a.   Parlamento pirmininkas taip pat praneša Patariamajam komitetui apie sistemingus, šiurkščius ar pasikartojančius šiame elgesio kodekse nustatytų informacijos atskleidimo pareigų pažeidimus.
Pakeitimas 18
Parlamento darbo tvarkos taisyklės
I priedo 9 straipsnis
9 straipsnis
9 straipsnis
Įgyvendinimas
Įgyvendinimas
Biuras tvirtina šio elgesio kodekso įgyvendinimo taisykles, įskaitant kontrolės tvarką, ir prireikus atnaujina 4 ir 5 straipsniuose nustatytas sumas.
Biuras nustato šio elgesio kodekso įgyvendinimo taisykles, įskaitant taisyklių laikymosi stebėsenos procedūrą ir Parlamento nariams skirtus mokymus.
Biuras gali teikti pasiūlymus dėl šio elgesio kodekso pakeitimų.
Biuras gali teikti pasiūlymus dėl šio elgesio kodekso peržiūros.

(1)* Nuorodos į „cp“ priimtų pakeitimų antraštėse suprantamos kaip atitinkama tų pakeitimų dalis.


Bendrosios rinkos kritinės priemonės sukūrimas
PDF 455kWORD 128k
2023 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliose situacijose priemonė ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98 (COM(2022)0459 – C9-0315/2022 – 2022/0278(COD))(1)
P9_TA(2023)0317A9-0246/2023

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatoma Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonė ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98
kuriuo nustatoma ekstremaliųjų situacijų ir vidaus rinkos atsparumo priemonių sistema (Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo aktas) ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98
(Tekstas svarbus EEE)
(Tekstas svarbus EEE)
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  ankstesnės krizės, ypač pirmosios COVID-19 pandemijos dienos, parodė, kad tokios krizės gali labai paveikti vidaus rinką (dar vadinamą bendrąja rinka) ir jos tiekimo grandines, o tinkamų krizių valdymo priemonių ir koordinavimo mechanizmų trūksta, jie neapima visų bendrosios rinkos aspektų arba neleidžia laiku reaguoti į tokį poveikį;
(1)  ankstesnės krizės, ypač pirmosios COVID-19 pandemijos dienos, parodė, kad vidaus rinka ir jos tiekimo grandinės gali būti labai paveiktos, o tinkamų krizių valdymo priemonių ir koordinavimo mechanizmų trūksta, jie neapima visų vidaus rinkos aspektų arba neleidžia laiku ir veiksmingai reaguoti į tokias krizes;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Sąjunga nebuvo tinkamai pasirengusi užtikrinti efektyvios kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, pavyzdžiui, asmeninių apsaugos priemonių, gamybos, viešųjų pirkimų ir platinimo, ypač ankstyvuoju COVID-19 pandemijos etapu, o ad hoc priemonės, kurių Komisija ėmėsi siekdama atkurti bendrosios rinkos veikimą ir užtikrinti, kad per COVID-19 pandemiją būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, būtinai buvo reaktyvios. Pandemija taip pat atskleidė nepakankamą gamybos pajėgumų visoje Sąjungoje apžvalgą ir su pasaulinėmis tiekimo grandinėmis susijusį pažeidžiamumą;
(2)  Sąjunga nebuvo tinkamai pasirengusi užtikrinti efektyvios kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, pavyzdžiui, asmeninių apsaugos priemonių, gamybos, viešųjų pirkimų ir platinimo, ypač ankstyvuoju COVID-19 pandemijos etapu, o ad hoc priemonės, kurių Komisija ėmėsi siekdama atkurti vidaus rinkos veikimą ir užtikrinti, kad per COVID-19 pandemiją būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių nemedicininių prekių, būtinai buvo reaktyvios. Pandemija taip pat atskleidė nepakankamą gamybos pajėgumų visoje Sąjungoje apžvalgą ir su pasaulinėmis tiekimo grandinėmis susijusį pažeidžiamumą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  COVID-19 pandemijos metu nekoordinuotos priemonės, kuriomis ribojamas laisvas asmenų judėjimas, turėjo ypatingą poveikį ypatingos svarbos sektoriams, visų pirma tiems, kurie priklauso nuo mobiliųjų darbuotojų, įskaitant pasienio ir tarpvalstybinius darbuotojus, kurie atliko esminį vaidmenį išlaikant Sąjungos ekonomiką tuo laikotarpiu;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Komisijos veiksmai buvo atidėti kelioms savaitėms dėl to, kad nebuvo jokių Sąjungos masto nenumatytų atvejų planavimo priemonių ir neaišku, su kuria nacionalinės administracijos dalimi reikia susisiekti, kad būtų greitai išspręstas krizės sukeltas poveikis bendrajai rinkai. Be to, paaiškėjo, kad dėl nesuderintų valstybių narių ribojamųjų veiksmų dar labiau padidėtų krizės poveikis bendrajai rinkai. Paaiškėjo, kad reikia sudaryti valstybių narių ir Sąjungos institucijų susitarimus dėl nenumatytų atvejų planavimo, techninio lygmens koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija;
(3)  Komisijos veiksmai buvo atidėti kelioms savaitėms dėl to, kad nebuvo jokių Sąjungos masto nenumatytų atvejų planavimo priemonių ir nebuvo aišku, su kuria nacionalinės valdžios institucija reikia susisiekti, kad būtų greitai išspręstas krizės sukeltas poveikis vidaus rinkai. Be to, paaiškėjo, kad dėl nesuderintų valstybių narių ribojamųjų veiksmų dar labiau padidėtų krizės poveikis vidaus rinkai. Paaiškėjo, kad reikia sudaryti valstybių narių ir Sąjungos institucijų susitarimus dėl nenumatytų atvejų planavimo, techninio lygmens koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija; Be to, tapo akivaizdu, kad dėl nepakankamo veiksmingo valstybių narių veiksmų koordinavimo padidėjo prekių trūkumas ir atsirado daugiau kliūčių laisvam paslaugų ir asmenų judėjimui;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančių organizacijų teigimu, ekonominės veiklos vykdytojai neturėjo pakankamai informacijos apie valstybių narių reagavimo į krizes priemones pandemijos metu iš dalies dėl to, kad nežinojo, kur gauti tokią informaciją, iš dalies dėl kalbinių apribojimų ir administracinės naštos, susijusios su pakartotiniais tyrimais visose valstybėse narėse, ypač nuolat kintančioje reglamentavimo aplinkoje. Tai sutrukdė jiems priimti informacija pagrįstus verslo sprendimus dėl to, kokiu mastu krizės metu jie gali pasikliauti savo laisvo judėjimo teisėmis arba tęsti tarpvalstybinę verslo veiklą. Būtina padidinti informacijos apie nacionalinio ir Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones prieinamumą;
(4)  vis dėlto, nepaisant pradinio koordinavimo trūkumo, vidaus rinkos taisyklės atliko pagrindinį vaidmenį švelninant neigiamą krizės poveikį ir užtikrinant greitą Sąjungos ekonomikos atsigavimą, t. y. užkertant kelią nepagrįstiems ir neproporcingiems nacionaliniams apribojimams, nustatytiems vienašaliuose valstybių narių atsakymuose, ir suteikiant stiprią paskatą ieškoti bendrų sprendimų, taip skatinant solidarumą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  šie pastarojo meto įvykiai taip pat parodė, kad Sąjunga turi būti geriau pasirengusi galimoms būsimoms krizėms, ypač atsižvelgiant į nuolatinį klimato kaitos ir jos sukeltų gaivalinių nelaimių poveikį, taip pat pasaulinį ekonominį ir geopolitinį nestabilumą. Atsižvelgiant į tai, kad nežinoma, kokios krizės galėtų kilti ateityje ir kurios iš jų ateityje turėtų didelį poveikį bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms, būtina numatyti priemonę, kuri būtų taikoma atsižvelgiant į įvairių krizių poveikį bendrajai rinkai;
(5)  šie pastarojo meto įvykiai taip pat parodė, kad Sąjunga turi būti geriau pasirengusi galimoms būsimoms krizėms, visų pirma atsižvelgiant į nuolatinį klimato kaitos ir jos sukeltų gaivalinių nelaimių poveikį, taip pat pasaulinį ekonominį ir geopolitinį nestabilumą. Atsižvelgiant į tai, kad nežinoma, kokios būsimos krizės galėtų kilti ir kurios iš jų turėtų didelį poveikį vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms, būtina numatyti priemonę, kuri būtų taikoma kilus įvairioms krizėms, kurios daro poveikį vidaus rinkai ir daro tarpvalstybinį poveikį;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  krizės poveikis bendrajai rinkai gali būti dvejopas. Viena vertus, dėl krizės gali atsirasti kliūčių laisvam judėjimui bendrojoje rinkoje ir tai gali sutrikdyti įprastą jos veikimą. Kita vertus, dėl krizės gali išaugti kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų trūkumas. Reglamente turėtų būti nagrinėjamas abiejų rūšių poveikis bendrajai rinkai;
(6)  dėl krizės poveikio vidaus rinkai gali atsirasti kliūčių laisvam judėjimui vidaus rinkoje ir tai gali sutrikdyti įprastą jos veikimą. Dėl krizės gali sustiprėti kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų trūkumas vidaus rinkoje. Šiuo reglamentu turėtų būti sprendžiamas žalingo poveikio laisvam prekių, paslaugų ar asmenų judėjimui vidaus rinkoje klausimas;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  kadangi bet kokius konkrečius būsimų krizių aspektus, kurie darytų poveikį bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms, sunku numatyti, šiame reglamente turėtų būti numatyta bendra sistema neigiamam poveikiui, kurį krizė gali sukelti bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms, numatyti, jam pasirengti, jį sušvelninti ir kuo labiau sumažinti; .
(7)  kadangi bet kokius konkrečius būsimų krizių aspektus, kurie darytų poveikį vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms, sunku numatyti, šiame reglamente turėtų būti numatyta bendra sistema neigiamam poveikiui, kurį krizė gali sukelti vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms, numatyti, jam pasirengti, jį sušvelninti ir kuo labiau sumažinti, ir didinti jų atsparumą;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  šiame reglamente nustatyta priemonių sistema turėtų būti įgyvendinama nuosekliai, skaidriai, efektyviai, proporcingai ir laiku, tinkamai atsižvelgiant į poreikį išlaikyti gyvybiškai svarbias visuomenės funkcijas, t. y. visuomenės saugumą, saugą, viešąją tvarką ar visuomenės sveikatą, gerbiant valstybių narių atsakomybę užtikrinti nacionalinį saugumą ir jų įgaliojimus apsaugoti kitas esmines valstybės funkcijas, be kita ko, užtikrinant valstybės teritorinį vientisumą ir palaikant viešąją tvarką;
(8)  šio reglamento priemonių sistema turėtų būti įgyvendinama nuosekliai, skaidriai, efektyviai, proporcingai ir laiku, tinkamai atsižvelgiant į poreikį išlaikyti gyvybiškai svarbias visuomenės funkcijas, įskaitant visuomenės saugumą, saugą, viešąją tvarką ar visuomenės sveikatą, gerbiant valstybių narių atsakomybę užtikrinti nacionalinį saugumą ir jų įgaliojimus apsaugoti kitas esmines valstybės funkcijas, be kita ko, užtikrinant valstybės teritorinį vientisumą ir palaikant viešąją tvarką. Todėl šis reglamentas neturėtų daryti poveikio klausimams, susijusiems su nacionaliniu saugumu ir gynyba;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  šiuo tikslu šiame reglamente nustatyta:
(9)  šiuo tikslu šiame reglamente numatomos būtinos priemonės siekiant užtikrinti nuolatinį vidaus rinkos veikimą, laisvą prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimą ir galimybę krizės metu gyventojams, įmonėms ir valdžios institucijoms gauti kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų;
—  būtinos priemonės, kuriomis būtų užtikrintas tolesnis bendrosios rinkos veikimas, bendrojoje rinkoje veikiančios įmonės ir jos strateginės tiekimo grandinės, įskaitant laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą krizės metu ir kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų prieinamumą piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms krizės metu;
—  tinkamo koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija ir
—  priemonės, kuriomis būtų laiku pasiekiama ir prieinama informacija, reikalinga tiksliniam atsakui ir tinkamam įmonių ir piliečių elgesiui rinkoje prasidėjus krizei;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  kai įmanoma, šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos sąlygos numatyti įvykius ir krizes, remiantis nuolatine analize, susijusia su strategiškai svarbiomis bendrosios rinkos ekonomikos sritimis ir nuolatiniu Sąjungos prognozavimo darbu;
Išbraukta.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  šiuo reglamentu neturėtų būti dubliuojama esama vaistų, medicinos priemonių ar kitų medicininių atsako priemonių sistema pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant Reglamentą (ES) .../... dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai (COM/2020/727), Tarybos reglamentą (ES) .../... dėl priemonių sistemos kilus krizei svarbių medicininių atsako priemonių tiekimui užtikrinti [Ekstremaliosios situacijos sistemos reglamentas (COM/2021/577)], Reglamentą (ES) .../... dėl ECDC įgaliojimų pratęsimo [ECDC reglamentas (COM/2020/726)] ir Reglamentą (ES) 2022/123 dėl EMA įgaliojimų pratęsimo [EMA reglamentas]. Todėl šis reglamentas netaikomas vaistams, medicinos priemonėms ar kitoms medicininėms atsako priemonėms, kai jie įtraukiami į Reglamento dėl ekstremaliojoje situacijoje taikomų priemonių sistemos 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą, išskyrus nuostatas, susijusias su laisvu judėjimu ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos metu, visų pirma nuostatas, skirtas laisvam judėjimui atkurti ir palengvinti, taip pat pranešimo mechanizmą;
(11)  šiuo reglamentu neturėtų būti dubliuojama esama vaistų, medicinos priemonių ar kitų medicininių atsako priemonių sistema pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant Reglamentą (ES) 2022/123 ir Reglamentą (ES) 2022/2371. Todėl į šio reglamento taikymo sritį patenkantys vaistai, medicinos prietaisai ar kitos medicininės atsako priemonės nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, išskyrus nuostatas, susijusias su laisvu judėjimu ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos metu, visų pirma nuostatas, skirtas laisvam judėjimui atkurti ir palengvinti, taip pat pranešimo mechanizmą;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  šis reglamentas turėtų papildyti integruotą politinio atsako į krizes mechanizmą, kurį pagal Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1993 valdo Taryba, kiek tai susiję su jos darbu dėl tarpsektorinių krizių, dėl kurių reikia priimti politinius sprendimus, poveikio bendrajai rinkai;
(12)  šis reglamentas turėtų papildyti integruotą politinio atsako į krizes tvarką, kurią pagal Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2018/1993 valdo Taryba, kiek tai susiję su jos darbu dėl tarpsektorinių krizių, dėl kurių reikia priimti politinius sprendimus, poveikio vidaus rinkai;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
(16)  siekiant atsižvelgti į išimtinį ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos pobūdį ir galimas plataus masto pasekmes svarbiam bendrosios rinkos veikimui, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 281 straipsnio 2 dalį Tarybai išimties tvarka turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai dėl bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo;
(16)  šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis darbo teisei ar darbo sąlygoms, įskaitant darbuotojų sveikatą ir saugą, taip pat kolektyvinių derybų teisėms ir socialinių partnerių savarankiškumui;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  SESV 21 straipsnyje nustatyta Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikantis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatytų apribojimų bei sąlygų. Išsamios sąlygos ir apribojimai nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB. Šioje direktyvoje nustatomi bendrieji principai, taikomi šiems apribojimams, ir priežastys, kuriomis galima pagrįsti tokias priemones. Šios priežastys yra viešoji tvarka, visuomenės saugumas arba visuomenės sveikata. Šiomis aplinkybėmis judėjimo laisvės apribojimai gali būti pateisinami, jei jie yra proporcingi ir nediskriminaciniai. Šiuo reglamentu nesiekiama numatyti papildomų laisvo asmenų judėjimo teisės apribojimo pagrindų, be numatytųjų Direktyvos 2004/38/EB VI skyriuje;
(17)   kai veikla, kuri turi būti vykdoma pagal šį reglamentą, yra susijusi su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas turėtų atitikti susijusius Sąjungos teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/6791a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/17251b;
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
1b 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  šiame reglamente numatytos laisvo asmenų judėjimo atkūrimo ir palengvinimo priemonės ir visos kitos priemonės, darančios poveikį laisvam asmenų judėjimui; jos grindžiamos SESV 21 straipsniu ir papildo Direktyvą 2004/38/EB, nedarant poveikio jos taikymui bendrosios rinkos ekstremaliųjų situacijų metu. Tokios priemonės neturėtų leisti arba pateisinti laisvo judėjimo apribojimų, prieštaraujančių Sutartims ar kitoms Sąjungos teisės nuostatoms;
(18)  šiuo reglamentu nustatomos ekonominės veiklos vykdytojų, visų pirma fizinių ar juridinių asmenų, įskaitant bet kokias laikinas įmonių asociacijas, kurie rinkoje siūlo ypatingos svarbos produktus ar paslaugas, teisės ir pareigos. Be to, jame apibrėžiamos itin svarbios sritys, kurios yra sisteminės ir gyvybiškai svarbios vidaus rinkos veikimui, visų pirma sritys, susijusios su laisvu tarpvalstybiniu prekių, paslaugų ar asmenų judėjimu, pavyzdžiui, maisto, transporto, priežiūros, sveikatos ar informacinių technologijų srityse;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  SESV 45 straipsnyje įtvirtinta laisvo darbuotojų judėjimo teisė, kuriai taikomi Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatyti apribojimai bei sąlygos. Į šį reglamentą įtrauktos nuostatos, kuriomis papildomos esamos priemonės, siekiant sustiprinti laisvą asmenų judėjimą, padidinti skaidrumą ir teikti administracinę pagalbą ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos atveju. Tokios priemonės apima bendrų informacinių punktų steigimą ir prieinamumą darbuotojams ir jų atstovams valstybėse narėse ir Sąjungos lygmeniu bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimo pagal šį reglamentą atvejais;
(19)  siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, šiuo reglamentu turėtų būti įsteigta Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo valdyba (toliau – Valdyba), konsultuojanti Komisiją dėl tinkamų krizės poveikio numatymo, jo prevencijos ar reagavimo į jį priemonių. Europos Parlamentas turėtų galėti paskirti ekspertą Valdybos nariu. Komisija į atitinkamus Valdybos posėdžius stebėtojų teisėmis turėtų kviesti kitų su krize susijusių Sąjungos lygmens įstaigų atstovus, įskaitant, kai tinkama, Regionų komiteto ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovus; Komisija turėtų užtikrinti, kad Europos Parlamentas visus dokumentus gautų tuo pat metu kaip ir valstybių narių atstovai. Europos Parlamentas taip pat turėtų sistemingai turėti galimybę dalyvauti Valdybos posėdžiuose, į kuriuos kviečiami valstybių narių ekspertai. Vadovaujantis Europos ekonominės erdvės susitarimu ir pagal dvišalius Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimus, turėtų būti užtikrintas ELPA valstybių atstovų dalyvavimas stebėtojų teisėmis; Valdyba visų pirma turėtų padėti Komisijai ir ją konsultuoti dėl priemonių, kurios daro poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimui, ypatingą dėmesį skirdama mobiliesiems darbuotojams, įskaitant pasienio ir tarpvalstybinius darbuotojus;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  jei valstybės narės priima priemones, darančias poveikį laisvam prekių ar asmenų judėjimui arba laisvei teikti paslaugas rengiantis bendrosios rinkos ekstremaliosioms situacijoms ir jų metu, jos turėtų apriboti tokias priemones tik tuo, kas būtina, ir jas panaikinti, kai tik tai leidžiama atsižvelgiant į padėtį. Tokios priemonės turėtų atitikti proporcingumo ir nediskriminavimo principus ir jomis turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą pasienio regionų padėtį;
(20)   labai svarbu užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, ypač krizių metu, laikantis vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga. Europos Parlamentas atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant demokratinę atskaitomybę. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų stiprinamas Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos dialogas ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo klausimais;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)   aktyvavus bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos pranešti apie kilus krizei svarbius laisvo judėjimo apribojimus;
(21)   siekiant užtikrinti veiksmingą koordinavimą ir keitimąsi informacija ekstremaliosios situacijos atveju, šiuo reglamentu valstybėms narėms nustatoma pareiga paskirti centrines ryšių įstaigas, atsakingas už ryšius su Komisijos paskirta Sąjungos lygmens centrine ryšių įstaiga ir kitų valstybių narių centrinėmis ryšių tarnybomis;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  nagrinėdama bet kokių priemonių, apie kurias pranešta, projektų arba priimtų priemonių suderinamumą su proporcingumo principu, Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į kintančią krizinę situaciją ir dažnai ribotą informaciją, kurią valstybės narės turi, kai siekia sumažinti dėl krizės kylančią riziką. Kai tai pateisinama ir būtina atsižvelgiant į aplinkybes, Komisija, remdamasi bet kokia turima informacija, įskaitant specializuotą ar mokslinę informaciją, gali apsvarstyti valstybių narių argumentų, grindžiamų atsargumo principu, pagrįstumą kaip priežastį nustatyti laisvo asmenų judėjimo apribojimus. Komisijos užduotis – užtikrinti, kad tokios priemonės atitiktų Sąjungos teisę ir nesudarytų nepagrįstų kliūčių bendrosios rinkos veikimui. Komisija turėtų sureaguoti į valstybių narių pranešimus kuo greičiau, atsižvelgdama į konkrečios krizės aplinkybes, ir ne vėliau kaip per šiame reglamente nustatytus terminus;
(22)   siekiant užtikrinti, kad vidaus rinka atitiktų vieną iš jos pagrindinių tikslų remti Sąjungos ekonomiką, labai svarbus jos atsparumas. Šiuo reglamentu turėtų būti sudarytos sąlygos numatyti įvykius ir krizes, remiantis nuolatine analize, susijusia su labai svarbiomis vidaus rinkos ekonomikos sritimis ir nuolatiniu Sąjungos prognozavimo darbu. Siekiant užtikrinti visų dalyvių pasirengimą krizei, reikia nustatyti taisykles dėl bent kartą kas dvejus metus atliekamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, mokymų ir krizių protokolų rengimo, įtraukiant ne tik susijusias nacionalinės valdžios institucijas, bet ir suinteresuotuosius subjektus, pvz., įmones, socialinius partnerius ir ekspertus; Taip pat labai svarbu nustatyti taisykles dėl strateginių ypatingos svarbos prekių rezervų, kad būtų užtikrintas tinkamas keitimasis informacija ir teikiama parama valstybėms narėms, siekiant padėti joms koordinuoti ir racionalizuoti savo pastangas;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos konkrečios bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonės būtų taikomos tik tais atvejais, kai tai būtina reaguojant į konkrečią ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, Komisijos įgyvendinimo aktais, kuriuose nurodomos tokio aktyvavimo priežastys ir kilus krizei svarbios prekės ar paslaugos, kurioms tokios priemonės taikomos, turėtų būti taikomas individualus tokių priemonių aktyvavimas;
(23)   siekiant nustatyti ypatingos svarbos sektorius, reikėtų nustatyti metodiką, atsižvelgiant į konkrečius kriterijus, t. y. prekybos srautus, paklausą ir pasiūlą, pasiūlos koncentraciją, Sąjungos ir pasaulinius gamybą ir gamybos pajėgumus įvairiuose vertės grandinės etapuose ir ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio priklausomybę;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  be to, siekiant užtikrinti įgyvendinimo aktų proporcingumą ir deramą pagarbą ekonominės veiklos vykdytojų vaidmeniui krizių valdymo srityje, Komisija turėtų pradėti taikyti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą tik tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojai negali savanoriškai per pagrįstą laikotarpį pateikti sprendimo. Tai turėtų būti nurodyta kiekviename tokiame akte ir atsižvelgiant į visus konkrečius krizės aspektus;
(24)   svarbu nustatyti ir stebėti prekių tiekimo grandines, itin svarbias paslaugas budrumo režimu, taip pat laisvą ypatingos svarbos darbuotojų kategorijų judėjimą prieš susidarant ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai. siekiant atsižvelgti į budrumo režimo aktyvavimą ir galimas pasekmes tinkamam vidaus rinkos veikimui, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai aktyvuoti tą režimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnio 2 dalį. Budrumo režimas turėtų būti aktyvuotas ne ilgiau kaip šešis mėnesius, numatant galimybę jį pratęsti tai pačiai trukmei, tinkamai atsižvelgiant į Valdybos pateiktą nuomonę. Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai savo išvadų dėl budrumo režimu vykdomos prekių tiekimo grandinių, ypatingos svarbos paslaugų, laisvo ypatingos svarbos darbuotojų kategorijų judėjimo ir svarbiausių ekonominės veiklos vykdytojų sąrašo stebėsenos ataskaitą;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
(25)  Komisija ekonominės veiklos vykdytojams skirtus prašymus pateikti informaciją turėtų naudoti tik tais atvejais, kai informacijos, kuri yra būtina norint tinkamai reaguoti į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, pavyzdžiui, informacijos, būtinos Komisijos viešiesiems pirkimams valstybių narių vardu arba kilus krizei svarbių prekių, kurių tiekimo grandinės buvo sutrikdytos, gamintojų gamybos pajėgumų įvertinimui, negalima gauti iš viešai prieinamų šaltinių arba dėl savanoriškai pateiktos informacijos;
(25)   Komisija, remdamasi konkrečiais ir patikimais įrodymais ir tinkamai atsižvelgdama į šiame reglamente nustatytus kriterijus, turėtų atidžiai įvertinti vidaus rinkos veikimo sutrikimų mastą ir krizės poveikį;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)   aktyvavus bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, prireikus taip pat turėtų būti taikomos tam tikros reagavimo į krizes procedūros, patikslinant taisykles, kuriomis reglamentuojamas prekių, kurioms taikomos suderintos Sąjungos taisyklės, projektavimas, gamyba, atitikties vertinimas ir pateikimas rinkai. Šios reagavimo į krizes procedūros turėtų sudaryti sąlygas susidarius ekstremaliosioms situacijoms skubiai pateikti rinkai produktus, priskirtus prie kilus krizei svarbių prekių. Atitikties vertinimo įstaigos turėtų teikti pirmenybę kilus krizei svarbių prekių atitikties vertinimui, o ne bet kokioms kitoms dar neišnagrinėtoms paraiškoms dėl kitų produktų. Kita vertus, tais atvejais, kai nepagrįstai vėluojama atlikti atitikties vertinimo procedūras, nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę išduoti leidimus pateikti jų atitinkamai rinkai produktus, kuriems nebuvo taikytos taikytinos atitikties vertinimo procedūros, su sąlyga, kad jie atitinka taikomus saugos reikalavimus. Tokie leidimai galioja tik juos išdavusios valstybės narės teritorijoje ir tik ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos laikotarpiu. Be to, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas padidinti kilus krizei svarbių produktų pasiūlą, turėtų būti nustatytos tam tikros su atitikties prezumpcijos mechanizmu susijusios lankstumo priemonės. Susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, kilus krizei svarbių prekių gamintojai taip pat turėtų turėti galimybę remtis nacionaliniais ir tarptautiniais standartais, kuriais užtikrinama darniųjų Europos standartų apsaugai lygiavertė apsauga. Tais atvejais, kai tokių standartų nėra arba jų laikytis tampa pernelyg sudėtinga dėl bendrosios rinkos sutrikdymų, Komisija turėtų turėti galimybę paskelbti bendras savanoriško arba privalomo taikymo technines specifikacijas, kad gamintojams būtų pateikti parengti naudoti techniniai sprendimai;
(26)   siekiant atsižvelgti į išskirtinį vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo pobūdį ir galimas plataus masto pasekmes, kurios galėtų neigiamai paveikti laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą, ir siekiant užtikrinti tinkamą viešą tikrinimą, vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas turėtų būti aktyvuotas tik priėmus teisėkūros procedūra priimamą aktą – sprendimą dėl Komisijos pateikto pasiūlymo, kurį nedelsiant bendrai priimtų Europos Parlamentas ir Taryba. Siekiant patenkinti poreikį krizės metu greitai priimti sprendimus, sprendimai aktyvuoti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą galėtų būti priimami taikant skubos procedūras, nes šios procedūros jau buvo sėkmingai taikomos anksčiau;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  nustačius šiuos kilus krizei svarbius atitinkamų sektorių Sąjungos suderintų taisyklių patikslinimus, reikia tikslingai koreguoti šias 19 sektorių sistemų: Direktyvą 2000/14/EB, Direktyvą 2006/42/ES, Direktyvą 2010/35/ES, Direktyvą 2013/29/ES, Direktyvą 2014/28/ES, Direktyvą 2014/29/ES, Direktyvą 2014/30/ES, Direktyvą 2014/31/ES, Direktyvą 2014/32/ES, Direktyvą 2014/33/ES, Direktyvą 2014/34/ES, Direktyvą 2014/35/ES, Direktyvą 2014/53/ES, Direktyvą 2014/68/ES, Reglamentą (ES) 2016/424, Reglamentą (ES) 2016/425, Reglamentą (ES) 2016/426, Reglamentą (ES) 2019/1009 ir Reglamentą (ES) Nr. 305/2011. Ekstremaliosios situacijos procedūros turėtų būti pradedamos su sąlyga, kad bus aktyvuota ekstremalioji bendrosios rinkos situacija, ir jos turėtų būti taikomos tik tiems produktams, kurie nurodyti kaip kilus krizei svarbios prekės;
(27)   ekstremaliosios situacijos procedūros turėtų būti pradedamos su sąlyga, kad bus aktyvuotas ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimas, ir jos turėtų būti taikomos tik tiems produktams, kurie nurodyti kaip kilus krizei svarbios prekės. Todėl esant poreikiui aktyvavus vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą taip pat turėtų būti pradėtos taikyti tam tikros reagavimo į krizes procedūros, kuriomis reglamentuojamas prekių, kurioms taikomos suderintos Sąjungos taisyklės arba kurioms taikomos bendrosios saugos sistemos taisyklės, projektavimas, gamyba, atitikties vertinimas ir pateikimas rinkai, apsiribojant tik produktais, kurie nurodyti kaip kilus krizei svarbios prekės;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
(28)  tais atvejais, kai kyla didelė rizika bendrosios rinkos veikimui, arba esant dideliam strateginės svarbos prekių stygiui arba išskirtinai didelei paklausai, Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių produktų, pavyzdžiui, pirmenybinių užsakymų, prieinamumą, gali pasirodyti būtinos, kad būtų atkurtas įprastas bendrosios rinkos veikimas;
(28)   valstybių narių nustatyti laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo apribojimai turėtų būti uždrausti, nebent jie būtų nediskriminaciniai, pagrįsti ir proporcingi. Krizės metu neturėtų būti įmanoma suspenduoti Sutartyje nustatytų pagrindinių laisvių, o valstybės narės neturėtų naudotis ekstremaliąja situacija kaip pretekstu priimti apribojimus, viršijančius Sutarties taisykles. Bet koks reagavimas į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją turėtų griežtai atitikti tokias taisykles, taip pat šiame reglamente nustatytas taisykles. Jei valstybės narės priima priemones, darančias poveikį laisvam prekių ar asmenų judėjimui arba laisvei teikti paslaugas rengiantis vidaus rinkos ekstremaliosioms situacijoms ir jų metu, jos turėtų apriboti tokias priemones tik tuo, kas būtina, ir jas panaikinti, kai tik ekstremaliosios situacijos režimas deaktyvuojamas arba anksčiau, kai jų nebereikia. Tokios priemonės turėtų atitikti proporcingumo ir nediskriminavimo principus ir jomis turėtų būti atsižvelgiama į ypatingą pasienio regionų padėtį;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  siekiant pasinaudoti Komisijos perkamąja galia ir derybine pozicija bendrosios rinkos budrumo ir bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimais, valstybės narės turėtų turėti galimybę prašyti Komisijos jų vardu atlikti viešuosius pirkimus;
(29)  ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančių organizacijų teigimu, ekonominės veiklos vykdytojai neturėjo pakankamai informacijos apie valstybių narių reagavimo į krizes priemones pandemijos metu iš dalies dėl to, kad nežinojo, kur gauti tokią informaciją, iš dalies dėl kalbinių apribojimų ir administracinės naštos, susijusios su pakartotiniais tyrimais visose valstybėse narėse, ypač nuolat kintančioje reglamentavimo aplinkoje. Tai sutrukdė jiems priimti informacija pagrįstus verslo sprendimus dėl to, kokiu mastu krizės metu jie gali pasikliauti savo laisvo judėjimo teisėmis arba tęsti tarpvalstybinę verslo veiklą. Būtina padidinti informacijos apie nacionalinio ir Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones prieinamumą;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  tais atvejais, kai susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai bendrojoje rinkoje labai trūksta kilus krizei svarbių produktų ar paslaugų, ir akivaizdu, kad bendrojoje rinkoje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai tokių prekių negamina, tačiau iš esmės galėtų pakeisti savo gamybos linijų paskirtį, nes neturėtų pakankamų pajėgumų tiekti reikiamas prekes ar teikti reikiamas paslaugas, Komisija turėtų galėti rekomenduoti valstybėms narėms kraštutiniu atveju imtis priemonių, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos didinti gamintojų gamybos pajėgumus ar pakeisti jų paskirtį arba didinti paslaugų teikėjų pajėgumus teikti kilus krizei svarbias paslaugas, arba reikalauti, kad tokie pajėgumai būtų padidinti arba būtų pakeista jų paskirtis. Tai darydama Komisija informuotų valstybes nares apie trūkumo rimtumą ir reikalingų kilus krizei svarbių prekių ar paslaugų rūšį ir teiktų paramą bei konsultacijas, susijusias su ES acquis lankstumu tokiais atvejais;
(30)  SESV 21 straipsnyje nustatyta Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje, laikantis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatytų apribojimų bei sąlygų. Išsamios sąlygos ir apribojimai nustatyti Direktyvoje 2004/38/EB. Šioje direktyvoje nustatomi bendrieji principai, taikomi tiems apribojimams, ir priežastys, kuriomis galima pagrįsti tokias priemones. Tos priežastys yra viešoji tvarka, visuomenės saugumas arba visuomenės sveikata. Šiomis aplinkybėmis judėjimo laisvės apribojimai gali būti pateisinami, jei jie yra proporcingi ir nediskriminaciniai. Šiuo reglamentu nesiekiama numatyti papildomų laisvo asmenų judėjimo teisės apribojimo pagrindų, be numatytųjų Direktyvos 2004/38/EB VI skyriuje; šiame reglamente numatytos laisvo asmenų judėjimo atkūrimo ir palengvinimo priemonės ir visos kitos priemonės, darančios poveikį laisvam asmenų judėjimui;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  priemonės, kuriomis užtikrinamas reglamentavimo lankstumas, leistų Komisijai rekomenduoti valstybėms narėms paspartinti leidimų išdavimo procedūras, kurios būtų būtinos siekiant padidinti pajėgumą gaminti kilus krizei svarbias prekes arba teikti kilus krizei svarbias paslaugas;
(31)  šiame reglamente numatytos laisvo asmenų judėjimo užtikrinimo ir palengvinimo priemonės ir visos kitos priemonės, darančios poveikį laisvam asmenų judėjimui, grindžiamos SESV 21 straipsniu ir papildo Direktyvą 2004/38/EB, nedarant poveikio jos taikymui vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų metu. Tokios priemonės neturėtų leisti arba pateisinti laisvo judėjimo apribojimų, prieštaraujančių Sutartims ar kitoms Sąjungos teisės nuostatoms;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
(32)  siekdama užtikrinti, kad susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių prekių, Komisija taip pat gali paraginti ekonominės veiklos vykdytojus, veikiančius kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse, pirmenybę teikti išteklių, reikalingų kilus krizei svarbioms galutinėms prekėms gaminti, užsakymams arba patiems tokių galutinių prekių užsakymams. Jei ekonominės veiklos vykdytojas atsisako priimti tokius užsakymus ir nustatyti jų pirmenybę, remdamasi objektyviais įrodymais, kad būtina užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą, Komisija gali nuspręsti paraginti atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus priimti tam tikrus užsakymus ir nustatyti jų pirmenybę, ir jų vykdymas bus svarbesnis už bet kokius kitus privatinės ar viešosios teisės įpareigojimus. Jei užsakymas nepriimamas, atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turėtų pateikti pagrįstas priežastis, dėl kurių prašymas buvo atmestas. Komisija gali viešai paskelbti tokį pagrįstą paaiškinimą arba jo dalis, tinkamai atsižvelgdama į verslo konfidencialumo principą.
(32)   SESV 45 straipsnyje įtvirtinta laisvo darbuotojų judėjimo teisė, kuriai taikomi Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose priemonėse nustatyti apribojimai bei sąlygos. Į šį reglamentą įtrauktos nuostatos, kuriomis papildomos esamos priemonės, siekiant palengvinti laisvą asmenų judėjimą, padidinti skaidrumą ir teikti administracinę pagalbą ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos atveju. Tokios priemonės apima bendrų informacinių punktų steigimą ir prieinamumą darbuotojams ir jų atstovams valstybėse narėse ir Sąjungos lygmeniu bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimo pagal šį reglamentą atvejais. Valstybės narės ir Komisija raginamos naudotis esamomis priemonėmis, skirtomis šių informacinių punktų steigimui ir veiklai. Tokie informaciniai punktai turėtų veikti ir nesant ekstremaliosios situacijos režimo ir padėti palaikyti ryšius tarp valstybių narių ir su Valdyba.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)   siekdama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, Komisija gali rekomenduoti valstybėms narėms paskirstyti strateginius rezervus, tinkamai atsižvelgiant į solidarumo, būtinumo ir proporcingumo principus;
(33)   siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su galimybe priimti paramos priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos laisvam asmenų judėjimui. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
(34)  kai veikla, kuri turi būti vykdoma pagal šį reglamentą, yra susijusi su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas turėtų atitikti susijusius Sąjungos teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos, t. y. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/172541 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67942;
(34)  aktyvavus vidaus rinkos budrumo arba ekstremaliosios situacijos režimą, valstybės narės turėtų būti įpareigotos pranešti Komisijai apie priemones, susijusias su kilus krizei svarbiais laisvo prekių judėjimo, laisvės teikti paslaugas ir laisvo asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimo apribojimais, kartu pateikiant pareiškimą, kuriuo pagrindžiamas tokių priemonių nustatymas. Pareiškime dėl tokių priemonių proporcingumo turėtų būti atsižvelgta į priemonių poveikį, jų taikymo sritį ir numatomą trukmę;
__________________
41 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
42 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis
(35)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su galimybe priimti paramos priemones, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos laisvam asmenų judėjimui, sudaryti tų strateginių rezervų, kuriuos valstybės narės turėtų išlaikyti, atskirų tikslų (kiekių ir terminų) sąrašą, kad būtų pasiekti iniciatyvos tikslai. Be to, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su budrumo režimo ir budrumo užtikrinimo priemonių aktyvavimu, siekiant atidžiai stebėti strategines tiekimo grandines ir koordinuoti strateginės svarbos prekių ir paslaugų strateginių rezervų kaupimą. Komisijai taip pat turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su konkrečių reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių aktyvavimu susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, kad būtų galima greitai ir koordinuotai reaguoti. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
(35)   nagrinėdama bet kokių priemonių, apie kurias pranešta, projektų arba priimtų priemonių suderinamumą su proporcingumo principu, Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į kintančią krizinę situaciją ir dažnai ribotą informaciją, kurią valstybės narės turi, kai siekia sumažinti dėl krizės kylančią riziką. Kai tai pateisinama ir būtina atsižvelgiant į aplinkybes, Komisija, remdamasi bet kokia turima informacija, įskaitant specializuotą ar mokslinę informaciją, gali apsvarstyti valstybių narių argumentų. Komisijos užduotis – užtikrinti, kad tokios priemonės atitiktų Sąjungos teisę ir nesudarytų nepagrįstų kliūčių vidaus rinkos veikimui. Komisija turėtų sureaguoti į valstybių narių pranešimus kuo greičiau, atsižvelgdama į konkrečios krizės aplinkybes, ir ne vėliau kaip per šiame reglamente nustatytus terminus;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
(36)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma juo gerbiama ekonominės veiklos vykdytojų teisė į privatų gyvenimą, įtvirtinta Chartijos 7 straipsnyje, teisė į duomenų apsaugą, įtvirtinta Chartijos 8 straipsnyje, laisvė užsiimti verslu ir laisvė sudaryti sutartis, kurios saugomos Chartijos 16 straipsniu, teisė į nuosavybę, saugoma Chartijos 17 straipsniu, teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė, saugoma Chartijos 26 straipsniu, ir teisė į veiksmingą teisminę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, kaip numatyta Chartijos 47 straipsnyje. Kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. Reglamentu neturėtų būti daromas poveikis SESV pripažintam socialinių partnerių savarankiškumui;
(36)  Jei Komisija nustato, kad priemonės, apie kurias pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, ji gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė pakeistų priemonės, apie kurią pranešta, projektą arba jo nepriimtų. Sprendimų priėmimas nedaro poveikio Komisijos, kaip Sutarčių sergėtojos, prerogatyvoms, nes ji yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas laisvas prekių, paslaugų ir asmenų judėjimas. Siekdama užtikrinti veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą, Komisija turėtų veiksmingai reaguoti į Sąjungos teisės pažeidimus taikydama pažeidimo nagrinėjimo procedūras;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
(37)  Sąjunga tebėra visapusiškai įsipareigojusi laikytis tarptautinio solidarumo ir tvirtai remia principą, kad visos priemonės, kurios laikomos būtinomis pagal šį reglamentą, įskaitant priemones, būtinas siekiant užkirsti kelią kritiniam stygiui arba jį sumažinti, būtų įgyvendinamos tikslingai, skaidriai, proporcingai, laikinai ir laikantis PPO įpareigojimų;
(37)   siekiant užtikrinti, kad ekstremaliosios situacijos atveju piliečiams, vartotojams, ekonominės veiklos vykdytojams ir darbuotojams bei jų atstovams būtų teikiama pagalba, svarbu įsteigti nacionalinius bendruosius informacinius centrus ir Sąjungos lygmens bendrąjį informacinį punktą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad bet kuris asmuo, nukentėjęs nuo nacionalinių reagavimo į krizes priemonių, galėtų gauti atitinkamą informaciją iš kompetentingų institucijų aiškia ir suprantama kalba ir lengvai prieinamu būdu neįgaliesiems;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
(38)  Sąjungos sistema apima tarpregioninius elementus, kad būtų nustatytos nuoseklios, daugiasektorės tarpvalstybinės bendrosios rinkos budrumo ir reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės, visų pirma atsižvelgiant į išteklius, pajėgumus ir pažeidžiamumą kaimyniniuose regionuose, ypač pasienio regionuose;
(38)   siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos konkrečios vidaus rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonės būtų taikomos tik tais atvejais, kai tai būtina reaguojant į konkrečią ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją, Komisijos įgyvendinimo aktais, kuriuose nurodomos tokio aktyvavimo priežastys ir kilus krizei svarbios prekės ar paslaugos, kurioms tokios priemonės taikomos, turėtų būti taikomas individualus tokių priemonių aktyvavimas;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis
(39)  Komisija taip pat atitinkamais atvejais Sąjungos vardu pradeda konsultacijas ar bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skirdama besivystančioms šalims, kad būtų ieškoma bendradarbiavimo sprendimų tiekimo grandinės sutrikdymams panaikinti, laikantis tarptautinių įsipareigojimų. Tam tikrais atvejais tai apima koordinavimą atitinkamuose tarptautiniuose forumuose;
(39)   be to, siekiant užtikrinti įgyvendinimo aktų proporcingumą ir deramą pagarbą ekonominės veiklos vykdytojų vaidmeniui krizių valdymo srityje, Komisija turėtų pradėti taikyti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo priemones tik tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojai negali savanoriškai per pagrįstą laikotarpį pateikti sprendimo. Tokio aktyvavimo priežastys turėtų būti nurodytos kiekviename tokiame akte ir turėtų būti atsižvelgiama į visus konkrečius krizės aspektus;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  siekiant nustatyti krizių protokolų sistemą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų papildyta šiame reglamente nustatyta reglamentavimo sistema, išsamiau nurodant valstybių narių ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimo bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimo, saugaus keitimosi informacija ir komunikacijos rizikos bei krizės atveju būdus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
(40)  Komisija ekonominės veiklos vykdytojams skirtus prašymus pateikti informaciją turėtų naudoti kaip kraštutinę priemonę tik tais atvejais, kai informacijos, kuri yra būtina norint tinkamai reaguoti į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją, pavyzdžiui, informacijos, būtinos Komisijos viešiesiems pirkimams valstybių narių vardu arba kilus krizei svarbių prekių, kurių tiekimo grandinės buvo sutrikdytos, gamintojų gamybos pajėgumų įvertinimui, negalima gauti iš viešai prieinamų šaltinių arba remiantis savanoriškai pateikta informacija, bendradarbiaujant su Valdyba ir valstybėmis narėmis;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis
(41)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98, kuriame numatytas dvišalių diskusijų apie bendrosios rinkos veikimo kliūtis mechanizmas, buvo retai taikomas ir yra pasenęs. Iš jo vertinimo matyti, kad tame reglamente numatytais sprendimais negalima atsižvelgti į sudėtingų krizių, kurios neapsiriboja prie dviejų kaimyninių valstybių narių sienų įvykstančiais incidentais, realijas. Todėl jis turėtų būti panaikintas,
(41)   kai kyla didelė rizika vidaus rinkos veikimui arba kai labai trūksta ypatingos svarbos prekių arba jų paklausa yra itin didelė, Sąjungos lygmens priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių produktų, pavyzdžiui, pirmenybinių užsakymų, prieinamumą, gali pasirodyti būtinos, kad būtų atkurtas įprastas vidaus rinkos veikimas;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(41a)  tais atvejais, kai susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai vidaus rinkoje labai trūksta kilus krizei svarbių prekių ar paslaugų, ir akivaizdu, kad vidaus rinkoje veikiantys ekonominės veiklos vykdytojai tokių prekių negamina, tačiau iš esmės galėtų pakeisti savo gamybos linijų paskirtį arba turėtų pakankamai pajėgumų tiekti būtinas prekes ar teikti būtinas paslaugas, Komisija turėtų galėti rekomenduoti valstybėms narėms kraštutiniu atveju imtis priemonių, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos didinti gamintojų gamybos pajėgumus ar pakeisti jų paskirtį arba didinti paslaugų teikėjų pajėgumus teikti kilus krizei svarbias paslaugas, arba reikalauti, kad tokie pajėgumai būtų padidinti arba būtų pakeista jų paskirtis. Tai darydama Komisija turėtų informuoti valstybes nares apie trūkumo rimtumą ir reikalingų kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų rūšį ir turėtų teikti paramą bei konsultacijas, susijusias su Sąjungos acquis lankstumu tokiais atvejais;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
41 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(41b)  priemonės, kuriomis užtikrinamas reglamentavimo lankstumas, leistų Komisijai rekomenduoti valstybėms narėms paspartinti leidimų išdavimo procedūras, būtinas siekiant padidinti pajėgumą gaminti kilus krizei svarbias prekes arba teikti kilus krizei svarbias paslaugas;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
41 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(41c)   siekdama užtikrinti, kad susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai būtų galima įsigyti kilus krizei svarbių prekių, Komisija taip pat gali paraginti ekonominės veiklos vykdytojus, veikiančius kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse, pirmenybę teikti kilus krizei svarbių prekių užsakymams arba kilus krizei svarbių prekių gamybai reikalingų žaliavų užsakymams. Jei ekonominės veiklos vykdytojas atsisako priimti kvietimą teikti pirmenybę tokiems užsakymams, nepaisant objektyvių įrodymų, kad būtina užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą, Komisija gali paraginti atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus priimti tam tikrus užsakymus ir nustatyti jų pirmenybę, ir jų vykdymas bus svarbesnis už bet kokius kitus privatinės ar viešosios teisės įpareigojimus. Jei raginimas nepriimamas, atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas turėtų pateikti pagrįstas priežastis, dėl kurių prašymas buvo atmestas;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
41 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(41d)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su konkrečių reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių, t. y. prioritetinių užsakymų, aktyvavimu susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai, kad būtų galima greitai ir koordinuotai reaguoti. Prioritetinis užsakymas turėtų būti pateikiamas už sąžiningą ir pagrįstą kainą, įskaitant, kai aktualu, tinkamą visų ekonominės veiklos vykdytojo patirtų papildomų išlaidų, įskaitant išlaidas, susijusias, pavyzdžiui, su sutartimis už Sąjungos ribų arba gamybos linijų pakeitimu, kompensavimą. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
41 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(41e)  be to, jei valstybė narė patiria didelį kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų stygių, atitinkama valstybė narė gali apie tai informuoti Komisiją ir nurodyti reikalingus kiekius. Komisija turėtų perduoti informaciją visoms kompetentingoms institucijoms ir racionalizuoja valstybių narių atsako koordinavimą. Siekdama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių prieinamumą susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai, Komisija taip pat gali rekomenduoti valstybėms narėms paskirstyti strateginius rezervus, tinkamai atsižvelgiant į solidarumo, būtinumo ir proporcingumo principus;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
41 f konstatuojamoji dalis (nauja)
(41f)  siekiant pasinaudoti Komisijos perkamąja galia ir derybine pozicija vidaus rinkos budrumo ir vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimais, valstybės narės turėtų turėti galimybę prašyti, kad Komisija jų vardu atliktų viešuosius pirkimus. Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad valstybės narės, padedamos Komisijos ir Valdybos, koordinuotų savo veiksmus prieš pradėdamos kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų procedūras. Skaidrumas yra pagrindinis veiksmingų viešųjų pirkimų principas, kuriuo didinama konkurencija, didinamas veiksmingumas ir sukuriamos vienodos sąlygos. Europos Parlamentas turėtų būti informuojamas apie procedūras, susijusias su bendrais viešaisiais pirkimais pagal šį reglamentą, ir, gavus prašymą, jam turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su pagal tas procedūras sudarytomis sutartimis, jei užtikrinama tinkama neskelbtinos komercinės informacijos, įskaitant verslo paslaptis, apsauga;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
41 g konstatuojamoji dalis (nauja)
(41g)  būtina nustatyti taisykles dėl skaitmeninių priemonių, siekiant užtikrinti pasirengimą laiku ir veiksmingai reaguoti į galimas būsimas ekstremaliąsias situacijas, taip pat garantuoti nuolatinį vidaus rinkos veikimą, laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą krizės metu ir kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų prieinamumą piliečiams, įmonėms ir valdžios institucijoms. Nustatydama tokias priemones Komisija turėtų siekti užtikrinti sąveikumą su jau esamomis skaitmeninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, Vidaus rinkos informacine sistema (IMI), kad būtų išvengta reikalavimų dubliavimo ir bet kokios papildomos administracinės naštos. Reglamentu taip pat turėtų būti nustatomos taisyklės dėl tinkamo veiksmų koordinavimo, bendradarbiavimo ir informacijos mainų bei nustatomos skaitmeninės priemonės, skirtos užtikrinti pagreitintų procedūrų labai svarbioms prekėms ir paslaugoms veikimą, kad būtų galima paspartinti leidimų išdavimo, registracijos ir deklaravimo procedūras. Be to, siekiant sudaryti geresnes sąlygas visų ekonominės veiklos vykdytojų, visų pirma įmonių ir pilietinės visuomenės, dalyvavimui, Komisija turėtų sukurti suinteresuotųjų subjektų platformą, kad sudarytų palankias sąlygas ir paskatintų savanoriškai reaguoti į vidaus rinkos ekstremaliąsias situacijas;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
41 h konstatuojamoji dalis (nauja)
(41h)  šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija). Visų pirma juo gerbiama ekonominės veiklos vykdytojų teisė į privatų gyvenimą, įtvirtinta Chartijos 7 straipsnyje, teisė į duomenų apsaugą, įtvirtinta Chartijos 8 straipsnyje, laisvė užsiimti verslu ir laisvė sudaryti sutartis, kurios saugomos Chartijos 16 straipsniu, teisė į nuosavybę, saugoma Chartijos 17 straipsniu, teisė į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisė, saugoma Chartijos 28 straipsniu, ir teisė į veiksmingą teisminę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, kaip numatyta Chartijos 47 straipsnyje;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
41 i konstatuojamoji dalis (nauja)
(41i)  kadangi šio reglamento tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto arba poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
41 j konstatuojamoji dalis (nauja)
(41j)   Komisija turėtų atlikti šio reglamento veiksmingumo vertinimą ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, įskaitant Valdybos darbo, testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, mokymo ir krizių protokolų, ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo kriterijų ir skaitmeninių priemonių naudojimo vertinimą. Be to, ataskaitos turėtų būti teikiamos deaktyvavus ekstremaliosios situacijos režimus. Tose ataskaitose turėtų būti įvertintas reagavimo į ekstremaliąsias situacijas sistemos veikimas ir neatidėliotinų priemonių poveikis pagrindinėms teisėms, pavyzdžiui, laisvei užsiimti verslu, laisvei ieškoti darbo ir dirbti, teisei į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisei, įskaitant teisę streikuoti. Šis reglamentas neturėtų būti aiškinamas kaip darantis poveikį teisei į kolektyvines derybas ir teisei imtis kolektyvinių veiksmų pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją (toliau – Chartija), įskaitant darbuotojų teisę imtis kolektyvinių veiksmų savo interesams ginti, įskaitant streikus. Be to, šiuo reglamentu neturėtų būti daromas poveikis SESV pripažintam socialinių partnerių savarankiškumui;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
41 k konstatuojamoji dalis (nauja)
(41k)   visi veiksmai pagal šį reglamentą turi atitikti Sąjungos įsipareigojimus pagal susijusią tarptautinę teisę. Sąjunga tebėra visapusiškai įsipareigojusi laikytis tarptautinio solidarumo ir tvirtai remia principą, kad visos priemonės, kurios laikomos būtinomis pagal šį reglamentą, įskaitant priemones, būtinas siekiant užkirsti kelią kritiniam stygiui arba jį sumažinti, būtų įgyvendinamos tikslingai, skaidriai, proporcingai, laikinai ir laikantis PPO įpareigojimų;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
41 l konstatuojamoji dalis (nauja)
(41l)   Sąjungos sistema turėtų apimti tarpregioninius elementus, kad būtų nustatytos nuoseklios, daugiasektorės tarpvalstybinės vidaus rinkos budrumo ir reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės, visų pirma atsižvelgiant į išteklius, pajėgumus ir pažeidžiamumą kaimyniniuose regionuose, ypač pasienio regionuose;
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
41 m konstatuojamoji dalis (nauja)
(41m)   siekiant nustatyti krizių protokolų sistemą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais šis reglamentas būtų papildytas nuostatomis, patikslinančiomis valstybių narių ir Sąjungos institucijų bendradarbiavimo vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų sąlygas, taip pat saugaus keitimosi informacija ir komunikacijos rizikos bei krizės atveju sąlygas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
41 n konstatuojamoji dalis (nauja)
(41n)   Tarybos reglamente (EB) Nr. 2679/98 numatytas dvišalių diskusijų ir pranešimo apie vidaus rinkos veikimo kliūtis mechanizmas. Todėl, siekiant išvengti pranešimo reikalavimų dubliavimo krizinėse situacijose, tas reglamentas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas. Reglamentu (EB) Nr. 2679/98 neturėtų būti daromas poveikis naudojimuisi Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, laikantis nacionalinės teisės. Juo taip pat neturėtų būti daromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų vykdymą arba imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę.
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šiuo reglamentu nustatoma krizių poveikio bendrajai rinkai numatymo, pasirengimo jam ir reagavimo į jį priemonių sistema, siekiant apsaugoti laisvą prekių, paslaugų ir asmenų judėjimą ir užtikrinti, kad bendrojoje rinkoje būtų galima įsigyti strateginės svarbos prekių ir paslaugų bei su krizėmis susijusių prekių ir paslaugų.
1.  Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo sukuriant suderintų taisyklių sistemą siekiant didinti jos atsparumą, veiksmingai numatyti krizes ir užkirsti joms kelią, užtikrinti veiksmingą reagavimą į krizes ir sudaryti palankesnes sąlygas laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalyje nurodytos priemonės, be kita ko, yra:
Išbraukta.
a)  patariamoji grupė, konsultuojanti Komisiją dėl tinkamų krizės poveikio bendrajai rinkai numatymo, prevencijos ar reagavimo į jį priemonių;
b)  atitinkamos informacijos gavimo, dalijimosi ja ir keitimosi ja priemonės;
c)  nenumatytų atvejų priemonės, kuriomis siekiama numatyti ir planuoti;
d)  priemonės, kuriomis siekiama pašalinti didelių incidentų, dėl kurių dar nesusidarė ekstremalioji bendrosios rinkos situacija, poveikį bendrajai rinkai (bendrosios rinkos budrumas), įskaitant budrumo užtikrinimo priemonių rinkinį, ir
e)  priemonės, skirtos reaguoti į bendrosios rinkos ekstremaliąsias situacijas, įskaitant reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonių rinkinį.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės tarpusavyje ir su Komisija reguliariai keičiasi informacija visais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais.
Išbraukta.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija gali gauti bet kokių reikiamų specialių ir (arba) mokslo žinių, kurių reikia šiam reglamentui taikyti.
Išbraukta.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pavadinimas
Taikymo sritis
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis
1.  Šiame reglamente nustatytos priemonės taikomos atsižvelgiant į didelį krizės poveikį bendrosios rinkos veikimui ir jos tiekimo grandinėms.
1.  Šiame reglamente nustatytos priemonės taikomos atsižvelgiant į didelį krizės poveikį bendrosios rinkos veikimui, nedarant poveikio pagrindinėms teisėms, įskaitant laisvę užsiimti verslu, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  vaistams, kaip apibrėžta Direktyvos 2001/83/EB 2 straipsnio 2 dalyje;
a)  vaistams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 1 straipsnio 2 punkte;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  kitoms medicininėms atsako priemonėms, apibrėžtoms Reglamento (ES) .../... dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai44 3 straipsnio 8 punkte ir įtrauktoms į sąrašą, sudarytą pagal pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (ES) .../... dėl priemonių sistemos kilus krizei svarbių medicininių atsako priemonių tiekimui užtikrinti45 6 straipsnio 1 dalį;
c)  kitoms medicininėms atsako priemonėms, apibrėžtoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2022/237145 3 straipsnio 10 punkte;
__________________
__________________
44 [Nuoroda į priimtą aktą bus įrašyta, kai tik bus pasiekiama.]
45 [Nuoroda į priimtą aktą bus įrašyta, kai tik bus pasiekiama.]
45 2022 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2022/2371 dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1082/2013/ES (OL L 314, 2022 12 6, p. 26).
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas
f)  finansinėms paslaugoms, kaip antai banko paslaugoms, kreditui, draudimui ir perdraudimui, profesinėms arba asmeninėms pensijoms, vertybiniams popieriams, investiciniams fondams, konsultacijoms dėl mokėjimų ir investicijų, įskaitant Direktyvos 2013/36/ES I priede išvardytas paslaugas, taip pat atsiskaitymo ir tarpuskaitos veiklai bei konsultavimui, tarpininkavimui ir kitoms pagalbinėms finansinėms paslaugoms.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
3.  Nukrypstant nuo 2 dalies a, b ir c punktų, tuose punktuose nurodytiems produktams taikomi šio reglamento 16–20 straipsniai ir 41 straipsnis.
3.  Nukrypstant nuo 2 dalies a, b ir c punktų, tuose punktuose nurodytiems produktams taikomi šio reglamento 16–20 straipsniai ir 41–41c straipsniai.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis integruoto politinio atsako į krizes tvarkai, nustatytai Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1993;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis
5.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos konkurencijos taisyklėms (SESV 101–109 straipsniai ir įgyvendinimo reglamentai), įskaitant antimonopolines, susijungimų ir valstybės pagalbos taisykles.
5.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos konkurencijos taisyklėms, įskaitant antimonopolines, susijungimų ir valstybės pagalbos taisykles.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
6.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Komisijai:
6.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis Sąjungos teisei dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma Reglamentams (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725 bei Direktyvai 2002/58/EB.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalies a punktas
a)  Sąjungos vardu pradėti konsultacijas ar bendradarbiauti su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant besivystančioms šalims, siekiant rasti bendradarbiavimu grindžiamus sprendimus, kad būtų išvengta tiekimo grandinės sutrikdymų, laikantis tarptautinių įsipareigojimų. Tam tikrais atvejais tai gali apimti koordinavimą atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, arba
Išbraukta.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  atlikti vertinimą, ar tikslinga nustatyti prekių eksporto apribojimus laikantis Sąjungos tarptautinių teisių ir įsipareigojimų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/47948.
Išbraukta.
__________________
48 OL L 83, 2015 3 27, p. 34.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę streikuoti arba teisę imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, laikantis nacionalinės teisės ir praktikos. Juo taip pat nedaromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų vykdymą ar imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 7 dalis
7.  Visi veiksmai pagal šį reglamentą turi derėti su Sąjungos įsipareigojimais pagal tarptautinę teisę.
Išbraukta.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 8 dalis
8.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių atsakomybei užtikrinti nacionalinį saugumą arba jų įgaliojimams apsaugoti esmines valstybines funkcijas, įskaitant valstybės teritorinio vientisumo užtikrinimą ir viešosios tvarkos palaikymą.
Išbraukta.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
1)  krizė – išskirtinis netikėtas ir staigus natūralus arba žmogaus sukeltas ypatingo pobūdžio ir masto įvykis Sąjungoje arba už jos ribų;
1)  krizė – išskirtinis, natūralus arba žmogaus sukeltas ypatingo pobūdžio ir masto įvykis Sąjungoje arba už jos ribų, kuris daro žalingą poveikį laisvam prekių, paslaugų ar asmenų judėjimui vidaus rinkoje;
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 punktas
2)  bendrosios rinkos budrumo režimas – sistema, skirta reaguoti į didelio strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo sutrikdymo grėsmę, kuri gali per ateinančius šešis mėnesius tapti ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija;
2)  vidaus rinkos budrumo režimas – sistema, skirta reaguoti į krizės, dėl kurios gali kilti ypatingos svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo didelis sutrikdymas, grėsmę ir kuri gali per ateinančius šešis mėnesius tapti ekstremaliąja vidaus rinkos situacija;
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3)  ekstremalioji bendrosios rinkos situacija – plataus masto krizės poveikis bendrajai rinkai, dėl kurio labai sutrikdomas laisvas judėjimas bendrojoje rinkoje arba tiekimo grandinių veikimas, būtinas siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbią visuomeninę ar ekonominę veiklą bendrojoje rinkoje;
3)  ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimas – didelio plataus masto krizės poveikio vidaus rinkai, dėl kurio labai sutrikdomas laisvas prekių, paslaugų ar asmenų judėjimas arba tiekimo grandinių veikimas, kurie yra būtini gyvybiškai svarbiai visuomeninei ar ekonominei veiklai vidaus rinkoje palaikyti, šalinimo sistema;
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4)  strategiškai svarbios sritys – Sąjungai ir jos valstybėms narėms itin svarbios sritys, nes jos yra sisteminės ir gyvybiškai svarbios visuomenės saugumui, viešajam saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenės sveikatai, o jų veiklos sutrikdymas, nesėkmė, praradimas ar sunaikinimas turėtų didelį poveikį bendrosios rinkos veikimui;
4)  kritinės svarbos sritys – Sąjungai ir jos valstybėms narėms kritiškai svarbios sritys, kurios yra sisteminės ir gyvybiškai svarbios visuomenės saugumui, viešajam saugumui, viešajai tvarkai, visuomenės sveikatai ar aplinkai, ir kurių veiklos sutrikdymas, nesėkmė, praradimas ar sunaikinimas turėtų didelį poveikį vidaus rinkos veikimui, visų pirma laisvam prekių, paslaugų ar asmenų judėjimui;
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas
5)  strateginės svarbos prekės ir paslaugos – prekės ir paslaugos, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti bendrosios rinkos veikimą strategiškai svarbiose srityse ir kurių negalima pakeisti arba diversifikuoti;
5)  kritinės svarbos prekės, paslaugos ir darbuotojai – prekės, paslaugos ir darbuotojų kategorijos, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą kritiškai svarbiose srityse ir kurių negalima pakeisti arba, jei tinkama, diversifikuoti;
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6)  kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos – prekės ir paslaugos, būtinos reaguojant į krizę arba reaguojant į krizės poveikį bendrajai rinkai susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai;
6)  kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos – prekės ir paslaugos, būtinos reaguojant į krizę arba reaguojant į krizės poveikį vidaus rinkai susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai;
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 7 punktas
7)  strateginiai rezervai – strateginės svarbos prekių atsargos, kurių rezervą, kontroliuojant valstybei narei, gali reikėti sudaryti, kad būtų pasirengta ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai.
7)  strateginiai rezervai – valstybės narės kontroliuojamos kritinės svarbos prekių atsargos, kurių rezervą, kontroliuojant valstybei narei, gali reikėti sudaryti, kad būtų pasirengta ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pavadinimas
Patariamoji grupė
Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo valdyba
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
1.  Įsteigiama patariamoji grupė.
1.  Įsteigiama Vidaus rinkos ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo valdyba (toliau – Valdyba).
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis
2.  Patariamąją grupę sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės. Kiekviena valstybė narė paskiria atstovą ir pakaitinį atstovą.
2.  Valdybą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos valstybės narės ir vienas Europos Parlamento paskirtas atstovas. Kiekviena valstybė narė paskiria atstovą ir pakaitinį atstovą.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija pirmininkauja patariamajai grupei ir užtikrina jos sekretoriato veiklą. Komisija gali pakviesti Europos Parlamento atstovą, ELPA valstybių, kurios yra Europos ekonominės erdvės susitarimo49 šalys, atstovus, ekonominės veiklos vykdytojų, suinteresuotųjų šalių organizacijų, socialinių partnerių ir ekspertų atstovus dalyvauti patariamosios grupės posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Ji kviečia kitų Sąjungos lygmens kilus krizei svarbių organų atstovus stebėtojų teisėmis dalyvauti atitinkamuose patariamosios grupės posėdžiuose.
3.  Komisija pirmininkauja Valdybai ir teikia jai sekretoriato paslaugas. Prireikus Komisija gali įsteigti nuolatinius arba laikinuosius Valdybos pogrupius specifiniams klausimams nagrinėti.
__________________
49 OL L 1, 1994 1 3, p. 3.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija į atitinkamus Valdybos posėdžius stebėtojų teisėmis kviečia kitų su krize susijusių Sąjungos lygmens įstaigų atstovus, taip pat trečiųjų šalių ar tarptautinių organizacijų atstovus pagal dvišalius ar tarptautinius susitarimus. Prireikus Komisija taip pat kviečia suinteresuotosioms šalims atstovaujančias organizacijas, visų pirma ekonominės veiklos vykdytojų, suinteresuotųjų subjektų organizacijų ir socialinių partnerių atstovus, dalyvauti Valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis. Taip pat Komisija gali pakviesti ad hoc pagrindu Valdybos veikloje dalyvauti specifinės kompetencijos su krize susijusia tema turinčių ekspertų.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Valdyba gali priimti nuomones, rekomendacijas ar ataskaitas, kurios skelbiamos viešai, nedarant poveikio asmens duomenims ar komercinėms paslaptims. Komisija kuo labiau atsižvelgia į Valdybos nuomones, rekomendacijas ar ataskaitas ir tai daro skaidriai.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Nenumatytų atvejų planavimo pagal 6–8 straipsnius tikslais patariamoji grupė padeda ir pataria Komisijai dėl šių užduočių:
4.  Siekiant sustiprinti vidaus rinkos atsparumą, nenumatytų atvejų planavimo pagal 6–8 straipsnius tikslais Valdyba padeda ir pataria Komisijai dėl šių užduočių:
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  pasiūlyti Komisijos ir valstybių narių administracinio bendradarbiavimo bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais tvarką, kuri būtų įtraukta į krizių protokolus;
a)  pasiūlyti Komisijos ir valstybių narių administracinio bendradarbiavimo vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais tvarką, kuri būtų įtraukta į 6 straipsnyje nurodytus krizių protokolus;
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  įvertinti didelius incidentus, dėl kurių valstybės narės įspėjo Komisiją.
b)  įvertinti incidentus, apie kuriuos valstybės narės arba kiti atitinkami suinteresuotieji subjektai įspėjo Komisiją pagal 8 straipsnį, ir jų poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimui;
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)
ba)  rekomenduoti valstybėms narėms sukurti kritinės svarbos prekių rezervą, kad būtų pasirengta ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai, atsižvelgiant į stygiaus tikimybę ir poveikį;
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b b punktas (naujas)
bb)  rinkti prognozių duomenis apie krizės tikimybę, vykdyti duomenų analizę ir rinkos tyrimus;
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b c punktas (naujas)
bc)  konsultuotis su ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, atstovais ir atstovaujamosiomis organizacijomis, taip pat prireikus su socialiniais partneriais, siekiant surinkti rinkos tyrimų informaciją;
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b d punktas (naujas)
bd)  analizuoti suvestinius duomenis, kuriuos Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis gavo kitos kilus krizei svarbios įstaigos;
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b e punktas (naujas)
be)  saugoti nacionalines ir Sąjungos krizių valdymo priemones, kurios buvo taikytos per ankstesnes krizes ir turėjo poveikį vidaus rinkai ir jos tiekimo grandinėms;
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 dalies b f punktas (naujas)
bf)  imtis priemonių vidaus rinkos atsparumui stiprinti pagal šį reglamentą, pavyzdžiui, organizuoti mokymus ir imitavimą, taip pat nustatyti atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus ir tiekimo grandines atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
5.  Bendrosios rinkos budrumo režimo, nurodyto 9 straipsnyje, tikslais patariamoji grupė padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
5.  Vidaus rinkos budrumo režimo, nurodyto 9 straipsnyje, tikslais Valdyba padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies a punktas
a)  nustatyti, ar esama 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grėsmės, ir tokios grėsmės mastą;
a)  nustatyti, ar tenkinami kriterijai, kuriais remiantis aktyvuojamas ar deaktyvuojamas budrumo režimas, ir visų pirma, ar esama 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grėsmės, ir tokios grėsmės mastą;
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies b punktas
b)  rinkti prognozių, duomenų analizių ir rinkos tyrimų informaciją;
Išbraukta.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies c punktas
c)  konsultuotis su ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, ir pramonės atstovais siekiant rinkti rinkos tyrimų informaciją;
Išbraukta.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies d punktas
d)  analizuoti suvestinius duomenis, kuriuos Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis gavo kitos kilus krizei svarbios įstaigos;
Išbraukta.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies e punktas
e)  sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija ir ja dalytis, be kita ko, su kitomis atitinkamomis įstaigomis ir kitomis kilus krizei svarbiomis įstaigomis Sąjungos lygmeniu, taip pat prireikus su trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant besivystančioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms;
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 5 dalies f punktas
f)  saugoti nacionalines ir Sąjungos krizių valdymo priemones, kurios buvo taikytos per ankstesnes krizes, turėjusias poveikį bendrajai rinkai ir jos tiekimo grandinėms.
Išbraukta.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis
6.  Bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, nurodyto 14 straipsnyje, tikslais patariamoji grupė padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
6.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, nurodyto 14 straipsnyje, tikslais Valdyba padeda Komisijai atlikti šias užduotis:
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  nustatyti, ar užtikrinta atitiktis ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo arba panaikinimo kriterijams;
b)  nustatyti, ar užtikrinta atitiktis ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo arba panaikinimo kriterijams, remiantis pakankamais ir patikimais įrodymais;
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies c punktas
c)  konsultuoti dėl priemonių, pasirinktų reaguojant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją Sąjungos lygmeniu, įgyvendinimo;
c)  konsultuoti dėl priemonių, pasirinktų reaguojant į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją Sąjungos lygmeniu, įgyvendinimo;
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 6 dalies e punktas
e)  sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija ir ja dalytis, be kita ko, su kitomis kilus krizei svarbiomis įstaigomis Sąjungos lygmeniu, taip pat prireikus su trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant besivystančioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms.
e)  sudaryti palankesnes sąlygas keistis informacija ir ja dalytis, be kita ko, su kitomis kilus krizei svarbiomis įstaigomis Sąjungos lygmeniu, taip pat prireikus su trečiosiomis šalimis, ypatingą dėmesį skiriant ELPA narėms, šalims kandidatės ir besivystančioms šalims, ir tarptautinėms organizacijoms.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 7 dalis
7.  Komisija užtikrina visų Sąjungos lygmens įstaigų, susijusių su atitinkama krize, dalyvavimą. Patariamoji grupė prireikus glaudžiai bendradarbiauja ir koordinuoja veiklą su kitais kilus krizei svarbiais Sąjungos lygmens organais. Komisija užtikrina derinimą su priemonėmis, įgyvendinamomis taikant kitus Sąjungos mechanizmus, pavyzdžiui, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM) arba ES sveikatos saugumo sistemą. Patariamoji grupė užtikrina keitimąsi informacija su Reagavimo į nelaimes koordinavimo centru pagal SCSM.
7.  Komisija užtikrina Europos Parlamento ir visų Sąjungos lygmens įstaigų, susijusių su atitinkama krize, dalyvavimą. Komisija visų pirma užtikrina vienodas galimybes susipažinti su visa informacija, kad Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gautų vienu metu. Valdyba prireikus glaudžiai bendradarbiauja ir koordinuoja veiklą su kitais kilus krizei svarbiais Sąjungos lygmens organais. Komisija užtikrina derinimą su priemonėmis, įgyvendinamomis taikant kitus Sąjungos mechanizmus, pavyzdžiui, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą (SCSM), ES sveikatos saugumo sistemą arba Lustų akte numatytą mechanizmą. Valdyba užtikrina keitimąsi informacija su Reagavimo į nelaimes koordinavimo centru pagal SCSM.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 dalis
8.  Patariamoji grupė posėdžiauja bent tris kartus per metus. Per pirmąjį posėdį, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir jai pritarus, patariamoji grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.
8.  Valdyba posėdžiauja bent tris kartus per metus. Pirmajame posėdyje Valdyba priima savo darbo tvarkos taisykles.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Valdyba, bendradarbiaudama su Komisija, kasmet priima savo veiklos ataskaitą ir perduoda ją Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 9 dalis
9.  Patariamoji grupė, vykdydama 4–6 dalyse nustatytas užduotis, gali priimti nuomones, rekomendacijas ar ataskaitas.
Išbraukta.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Dialogas ekstremaliųjų situacijų ir atsparumo klausimu
1.   Siekdami stiprinti Sąjungos institucijų, visų pirma Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, dialogą bei užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, Europos Parlamentas gali pasikviesti savo paskirtą ekspertą ir Komisijos atstovus, kad apartų šiuos klausimus:
a)   Valdybos priimtas nuomones, rekomendacijas ir ataskaitas;
b)   testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus;
c)   budrumo režimo aktyvavimą, jo patęsimą ir deaktyvavimą, ir visas pagal III dalį priimtas priemones;
d)   budrumo režimo aktyvavimą, jo patęsimą ir deaktyvavimą, ir visas pagal IV dalį priimtas priemones;
e)   bet kokias priemones, ribojančias laisvą prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimą;
2.   Europos Parlamentas gali pakviesti valstybių narių atstovus dalyvauti 1 dalyje nurodytame dialoge.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės paskiria centrines ryšių įstaigas, atsakingas už ryšių palaikymą, koordinavimą ir keitimąsi informacija su kitų valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis ir Sąjungos lygmens centrine ryšių įstaiga pagal šį reglamentą. Tokios ryšių įstaigos derina ir kaupia informaciją iš atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų.
1.  Valstybės narės paskiria centrines ryšių įstaigas, atsakingas už ryšių palaikymą, koordinavimą ir keitimąsi informacija su kitų valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis ir Sąjungos lygmens centrine ryšių įstaiga pagal šį reglamentą. Tokios ryšių įstaigos derina ir kaupia informaciją iš atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų, taip pat prireikus regioniniu ir vietos lygmeniu. Tokios ryšių įstaigos taip pat perduoda visą su krize susijusią informaciją 21 straipsnyje nurodytiems nacionaliniams bendriems informaciniams punktams, kai įmanoma, tikruoju laiku.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija paskiria Sąjungos lygmens centrinę ryšių įstaigą, kuri palaikytų ryšius su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų pagal šį reglamentą atvejais. Sąjungos lygmens centrinė ryšių įstaiga užtikrina koordinavimą ir keitimąsi informacija su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų tikslais.
2.  Komisija paskiria Sąjungos lygmens centrinę ryšių įstaigą, kuri palaikytų ryšius su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų pagal šį reglamentą atvejais ir, kai taikoma, su kitomis su atitinkama krize susijusiomis Sąjungos lygmens įstaigomis. Sąjungos lygmens centrinė ryšių įstaiga užtikrina koordinavimą ir keitimąsi informacija su valstybių narių centrinėmis ryšių įstaigomis vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimų tikslais, be kita ko, kiek tai susiję su kilus krizei svarbia informacija, kuri turi būti skelbiama viešai pagal 41 straipsnį.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Atsižvelgiant į patariamosios grupės nuomonę ir atitinkamų Sąjungos lygmens įstaigų indėlį, Komisijai suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas sistema, kuria nustatomi krizių protokolai, susiję su bendradarbiavimu, keitimusi informacija ir komunikacija krizės atveju bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais, visų pirma:
1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai, tinkamai atsižvelgus į Valdybos nuomonę bei atitinkamų Sąjungos lygmens įstaigų indėlį, pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas bendrąja sistema, kuria nustatomi krizių protokolai, susiję su pasirengimu, bendradarbiavimu, keitimusi informacija ir komunikacija krizės atveju vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais, visų pirma susiję su:
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  nacionalinių ir Sąjungos lygmens kompetentingų institucijų bendradarbiavimu valdant bendrosios rinkos budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimus visuose bendrosios rinkos sektoriuose;
a)  nacionalinių kompetentingų institucijų, įskaitant vietos ir regionų lygmens institucijas, ir Sąjungos lygmens kompetentingų institucijų, atsakingų už vidaus rinkos budrumo ir ekstremaliųjų situacijų režimų valdymą, bendradarbiavimu;
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  koordinuotu požiūriu į komunikaciją rizikos ir krizės atveju, taip pat ir visuomenės atžvilgiu, koordinuojant Komisijos vaidmenį;
c)  koordinuotu požiūriu į komunikaciją rizikos ir krizės atveju, taip pat ir visuomenės atžvilgiu ir atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus, atžvilgiu, o Komisija atlieka koordinatoriaus vaidmenį.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  sistemos valdymu.
Išbraukta.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  atitinkamų nacionalinių kompetentingų institucijų, pagal 5 straipsnį paskirtų centrinių ryšių įstaigų ir 21 straipsnyje nurodytų bendrų informacinių punktų sąrašą, jų kontaktinius duomenis, paskirtas funkcijas ir pareigas taikant šiame reglamente nustatytus budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimus pagal nacionalinę teisę;
a)  nacionalinių kompetentingų institucijų, pagal 5 straipsnį paskirtų centrinių ryšių įstaigų ir 21 straipsnyje nurodytų bendrų informacinių punktų sąrašą, jų kontaktinius duomenis, paskirtas funkcijas ir pareigas taikant šiame reglamente nustatytus budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimus, laikantis nacionalinės teisės;
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  konsultacijas su ekonominės veiklos vykdytojų ir socialinių partnerių, įskaitant MVĮ, atstovais dėl jų iniciatyvų ir veiksmų, kuriais siekiama sušvelninti galimus tiekimo grandinės sutrikdymus ir į juos reaguoti bei pašalinti galimą prekių ir paslaugų trūkumą bendrojoje rinkoje;
b)  konsultacijas su ekonominės veiklos vykdytojų, įskaitant MVĮ, atstovais dėl jų iniciatyvų ir veiksmų, kuriais siekiama sušvelninti galimas ekstremaliąsias situacijas vidaus rinkoje ir į jas reaguoti;
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
ba)  konsultacijas su socialiniais partneriais dėl poveikio laisvam darbuotojų judėjimui itin svarbiose srityse;
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  techninį bendradarbiavimą budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais bendrosios rinkos sektoriuose;
c)  techninį bendradarbiavimą budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais vidaus rinkos sektoriuose;
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  komunikaciją rizikos ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, Komisijai atliekant koordinavimo vaidmenį, tinkamai atsižvelgiant į jau esamas struktūras.
d)  komunikaciją rizikos ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, Komisijai atliekant koordinavimo vaidmenį, atsižvelgiant į jau esamas struktūras.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija, atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, griežtai tik ypatingomis aplinkybėmis gali inicijuoti, paskatinti ir palengvinti ekonominės veiklos vykdytojų savanoriškų krizių protokolų rengimą, kad būtų sprendžiamos vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos. Kai būtina ir tinkama, Komisija taip pat gali pakviesti pilietinės visuomenės organizacijas ar kitas susijusias organizacijas dalyvauti rengiant savanoriškus krizės protokolus. Savanoriškuose krizių protokoluose nustatomi:
a)  konkretūs sutrikdymo parametrai, kuriems išspręsti yra skirti savanoriški krizių protokolai, ir tikslai, kurių siekiama tais protokolais;
b)  kiekvieno dalyvio vaidmuo ir parengiamosios priemonės, kurias jie turi taikyti, taip pat jų vaidmuo aktyvavus krizės protokolą;
c)  procedūra, pagal kurią nustatoma, kaip bus taikomas krizės protokolas;
d)  veiksmai, kuriais siekiama sušvelninti galimas ekstremaliąsias situacijas vidaus rinkoje ir į jas reaguoti, griežtai apsiribojant tuo, kas būtina joms įveikti;
e)  apsaugos priemonės bet kokiam neigiamam poveikiui laisvam prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimui panaikinti.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
3.  Siekdama užtikrinti 1 dalyje nurodytos sistemos veikimą, Komisija gali kartu su valstybėmis narėmis atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, rengti pratybas, taip pat atlikti įgyvendinamų ir jau įgyvendintų veiksmų vertinimą ir pasiūlyti atitinkamoms Sąjungos lygmens įstaigoms ir valstybėms narėms prireikus atnaujinti sistemą.
Išbraukta.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis
Komisija organizuoja 6 straipsnyje nurodytus mokymus koordinavimo, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija krizių metu klausimais, skirtus paskirtųjų centrinių ryšių įstaigų darbuotojams. Ji rengia pratybas, kuriose dalyvauja visų valstybių narių centrinių ryšių įstaigų darbuotojai, remdamasi galimais bendrosios rinkos ekstremaliųjų situacijų scenarijais.
1.   Komisija parengia ir reguliariai organizuoja 6 straipsnyje nurodytus mokymus pasirengimo krizėms, koordinavimo, bendradarbiavimo, komunikavimo ir keitimosi informacija krizių metu klausimais, skirtus paskirtųjų centrinių ryšių įstaigų ir ekonominės veiklos vykdytojų darbuotojams. Ji rengia pratybas, kuriose dalyvauja centrinių ryšių įstaigų ir kitų susijusių subjektų, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojus, ar įstaigų, dalyvaujančių užkertant kelią vidaus rinkos ekstremaliosioms situacijoms, rengiantis joms ir reaguojant į jas, darbuotojai.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Visų pirma Komisija parengia ir valdo mokymo programą, parengtą remiantis per ankstesnes krizes įgyta patirtimi, įskaitant viso ekstremalių situacijų valdymo ciklo aspektus, kad būtų užtikrintas greitas atsakas į krizes. Ta programa apima:
a)  visų susijusių veiksmų laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui palengvinti stebėseną, analizavimą ir vertinimą;
b)  geriausios praktikos nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu, taip pat, kai tinkama, trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų parengtos geriausios praktikos rėmimą ir įgyvendinimą;
c)  gairių dėl žinių platinimo ir skirtingų užduočių įgyvendinimo nacionaliniu ir, kai tinkama, regiono ir vietos lygmeniu, parengimą;
d)  raginimą įdiegti ir naudoti susijusias naujas technologijas ir skaitmenines priemones, siekiant reaguoti į vidaus rinkos ekstremaliąsias situacijas.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.  Sutrikdymą patiriančios valstybės narės prašymu Komisija gali dislokuoti vietoje ekspertų grupę, kuri konsultuotų dėl parengties ir atsakomųjų priemonių, visų pirma atsižvelgdama į tos valstybės narės poreikius ir interesus.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
7a straipsnis
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis
1.  Siekdama užtikrinti laisvą ypatingos svarbos prekių ir paslaugų judėjimą ir prieinamumą, numatyti vidaus rinkos sutrikimus ir pasirengti tokiems trikdžiams, Komisija, atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, atlieka ir koordinuoja testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, įskaitant modeliavimą ir tarpusavio vertinimus, visų pirma Komisijos nustatytuose ypatingos svarbos sektoriuose.
Visų pirma Komisija pakviečia visų valstybių narių centrinių ryšių įstaigų darbuotojus dalyvauti modeliavime ir:
a)  parengia scenarijus ir parametrus, kuriais nustatoma specifinė rizika, susijusi su vidaus rinkos ekstremaliosiomis situacijomis ir kuriais siekiama nustatyti pažeidžiamumą itin svarbiose srityse ir įvertinti galimą poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui;
b)  nustato susijusius ekonominės veiklos vykdytojus ir atstovaujamąsias organizacijas, taip pat kitus susijusius subjektus ar įstaigas, dalyvaujančius užkertant kelią ekstremaliosioms situacijoms, joms rengiantis ir reaguojant į jas, ir pakviečia jas savanoriškai dalyvauti;
c)  sudaro palankias sąlygas tarpusavio vertinimams ir skatina kurti pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms strategijas;
d)  užbaigus testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, bendradarbiaudama su visais susijusiais subjektais nustato rizikos mažinimo priemones.
2.  Testavimą nepalankiausiomis sąlygomis Komisija vykdo reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per dvejus metus, atlikdama išsamų visos Sąjungos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis arba konkrečioms geografinėms teritorijoms ar pasienio ruožams skirtą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.
3.  Apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus Komisija praneša Valdybai ir paskelbia ataskaitą.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)
7b straipsnis
Ypatingos svarbos sektorių nustatymas
1.  Komisijai, tinkamai atsižvelgiant į Valdybos nuomonę ir atitinkamų Sąjungos lygmens įstaigų indėlį, ir pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą, kuriuo šis reglamentas papildomas nustatant ypatingos svarbos sektorių nustatymo metodiką.
2.  Taikydama 1 dalyje nurodytą metodiką, Komisija atsižvelgia į šiuos aspektus:
a)  prekybos srautų;
b)  paklausos ir pasiūlos;
c)  pasiūlos koncentravimo;
d)  Sąjungos ir pasaulinės gamybos ir gamybos pajėgumų įvairiais vertės grandinės etapais,
e)  ekonominės veiklos vykdytojų tarpusavio priklausomybės tiek su veiklos vykdytojais, veikiančiais vidaus rinkoje, tiek už jos ribų.
3.  Komisija, naudodama 1 dalyje nurodytą metodiką ir atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, reguliariai atlieka padėties analizę, kad nustatytų ypatingos svarbos sektorius. Tokia padėties analizė grindžiama tik viešai prieinamais arba komerciškai prieinamais duomenimis ir atitinkama nekonfidencialia įmonių informacija.
4.  Komisija paskelbia šios padėties analizės rezultatus.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės centrinė ryšių įstaiga nepagrįstai nedelsdama praneša Komisijai ir kitų valstybių narių centrinėms ryšių įstaigoms apie visus incidentus, kurie labai sutrikdo arba gali labai sutrikdyti bendrosios rinkos ir jos tiekimo grandinių veikimą (dideli incidentai).
1.  Valstybės narės centrinė ryšių įstaiga nedelsdama praneša Komisijai ir kitų valstybių narių centrinėms ryšių įstaigoms apie bet kokį incidentą, dėl kurio gali susidaryti ekstremalioji vidaus rinkos situacija.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Centrinės ryšių įstaigos ir visos atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos, laikydamosi Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės aktų, kurie atitinka Sąjungos teisę, 1 dalyje nurodytą informaciją tvarko taip, kad būtų atsižvelgta į jos konfidencialumą, apsaugotas Europos Sąjungos ar jos valstybių narių saugumas ir viešoji tvarka bei atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų saugumas ir komerciniai interesai.
2.  Centrinės ryšių įstaigos ir visos atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos, laikydamosi Sąjungos teisės ir nacionalinės teisės aktų, kurie atitinka Sąjungos teisę, imasi visų būtinų priemonių, kad 1 dalyje nurodytą informaciją tvarkytų taip, kad būtų atsižvelgta į jos konfidencialumą, apsaugotas Sąjungos ar jos valstybių narių saugumas ir viešoji tvarka bei atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų saugumas ir komerciniai interesai.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Siekdama nustatyti, ar bendrosios rinkos ir jos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių veikimo sutrikdymas arba galimas sutrikdymas yra didelis ir apie jį reikėtų perspėti, valstybės narės centrinė ryšių įstaiga atsižvelgia į:
3.  Siekdama nustatyti, ar dėl 1 dalyje nurodytų incidentų turėtų būti paskelbtas perspėjimas, valstybės narės centrinė ryšių įstaiga atsižvelgia į:
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  ekonominės veiklos vykdytojų, kuriuos paveikė faktinis arba galimas sutrikdymas, skaičių;
a)  ekonominės veiklos vykdytojų, kuriuos paveikė sutrikdymas visoje Sąjungoje, skaičių;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  faktinio arba galimo sutrikdymo trukmę arba numatomą trukmę;
b)  incidentų trukmę arba numatomą trukmę;
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  geografinę vietovę; bendrosios rinkos dalį, kurią paveikė faktinis arba galimas sutrikdymas; poveikį konkrečioms geografinėms vietovėms, kurios ypač pažeidžiamos tiekimo grandinės sutrikdymų atžvilgiu arba kurios su jais susiduria, įskaitant ES atokiausius regionus;
c)  geografinę vietovę; paveiktos vidaus rinkos dalį ir jos tarpvalstybinį poveikį; poveikį ypač pažeidžiamoms arba pažeidžiamoms geografinėms vietovėms, pavyzdžiui, atokiausiems regionams;
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  faktinio arba galimo sutrikdymo poveikį nediversifikuojamiems ir nepakeičiamiems ištekliams.
d)  tų incidentų poveikį nediversifikuojamiems ir nepakeičiamiems ištekliams.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
8a straipsnis
Strateginiai rezervai
1.  Valstybės narės deda visas pastangas, kad sudarytų kritinės svarbos prekių strateginį rezervą. Komisija teikia paramą valstybėms narėms, kad padėtų joms koordinuoti ir racionalizuoti pastangas. Visų pirma Komisija užtikrina veiksmų koordinavimą ir informacijos mainus bei skatina nacionalinių kompetentingų institucijų tarpusavio solidarumą, kai trūksta kilus krizei svarbių prekių ar paslaugų arba kuriant strateginius kritinės svarbos prekės rezervus. Šis straipsnis netaikomas pajėgumams, kurie priklauso rezervui „rescEU“ pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 12 straipsnį.
2.  1 dalyje nurodytas keitimasis informacija ir geriausios praktikos pavydžiais visų pirma gali apimti:
a)  1 dalyje nurodyto stygiaus tikimybę ir galimą poveikį;
b)  ekonominės veiklos vykdytojų turimų atsargų lygį ir strateginius rezervus visoje Sąjungoje, taip pat visą informaciją dėl ekonominės veiklos vykdytojų vykdomos veiklos siekiant padidinti savo atsargas;
c)  tokių strateginių rezervų sudarymo ir išlaikymo išlaidas;
d)  alternatyvaus tiekimo variantus ir galimybes;
e)  papildomą informaciją, kuri galėtų užtikrinti tokių prekių ir paslaugų prieinamumą.
Tokia informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais keičiamasi saugiu ryšių kanalu.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
III dalies pavadinimas
Bendrosios rinkos budrumas
Vidaus rinkos budrumo režimas
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad 3 straipsnio 2 dalyje nurodyta grėsmė yra, ji įgyvendinimo aktu ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams aktyvuoja budrumo režimą. Tokiame įgyvendinimo akte pateikiama:
1.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę ir į 8 straipsnio 3 dalyje nustatytus kriterijus, mano, kad 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos yra įvykdytos, ji įgyvendinimo aktu ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams aktyvuoja budrumo režimą. Jei Komisijos vertinimai skiriasi nuo Valdybos nuomonės, Komisija pateikia pagrįstą pagrindimą. Tokiame įgyvendinimo akte pateikiama:
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  galimo krizės poveikio vertinimas;
a)  tikėtinos krizės galimo poveikio vertinimas, įskaitant konkrečią pasienio regionų ir atokiausių regionų padėtį;
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  atitinkamų strateginės svarbos prekių ir paslaugų sąrašas ir
b)  atitinkamų kritinės svarbos prekių, paslaugų ir darbuotojų kategorijų sąrašas ir
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  budrumo užtikrinimo priemonės, kurių reikia imtis.
c)  budrumo priemonės, kurių reikia imtis, įskaitant tokių priemonių būtinumo ir proporcingumo pagrindimą.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Jei Komisija mano, kad priežastys, dėl kurių pagal 9 straipsnio 1 dalį buvo aktyvuotas budrumo režimas, tebėra pagrįstos, ir atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktu gali pratęsti budrumo režimą ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.
1.  Jei Komisija mano, kad priežastys, dėl kurių pagal 9 straipsnio 1 dalį buvo aktyvuotas budrumo režimas, tebėra pagrįstos, ir atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, Komisija įgyvendinimo aktu gali pratęsti budrumo režimą ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui. Jei Valdyba turi konkrečių ir patikimų įrodymų, kad budrumo režimas turėtų būtų deaktyvuotas, ji gali priimti atitinkamą nuomonę ir informuoti apie ją Komisiją.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, nustato, kad 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos grėsmės nebėra, kiek tai susiję su kai kuriomis ar visomis budrumo užtikrinimo priemonėmis arba kai kuriomis ar visomis prekėmis ir paslaugomis, ji įgyvendinimo aktu visiškai arba iš dalies panaikina budrumo režimą.
2.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, nustato, kad kai kurių ar visų budrumo priemonių arba kai kurių ar visų prekių, paslaugų ir darbuotojų kategorijų atžvilgiu nebetenkinamos 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos, ji įgyvendinimo aktu visiškai arba iš dalies panaikina budrumo režimą.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Kai budrumo režimas aktyvuojamas pagal 9 straipsnį, nacionalinės kompetentingos institucijos stebi strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandines, nustatytas įgyvendinimo akte, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas.
1.  Kai budrumo režimas aktyvuojamas pagal 9 straipsnį, nacionalinės kompetentingos institucijos stebi kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandines ir laisvą kritinės svarbos darbuotojų kategorijų judėjimą, kurie nustatyti įgyvendinimo akte, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija nustato standartizuotas ir saugias 1 dalies tikslais naudojamos informacijos rinkimo ir tvarkymo elektroninėmis priemonėmis priemones. Nedarant poveikio nacionalinės teisės aktams, pagal kuriuos reikalaujama, kad surinkta informacija, įskaitant verslo paslaptis, būtų laikoma konfidencialia, užtikrinamas neskelbtinos komercinės informacijos ir informacijos, darančios poveikį Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai, konfidencialumas.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės sudaro ir tvarko jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje įsisteigusių svarbiausių ekonominės veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, nustatytose įgyvendinimo aktu, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas, aprašą.
3.  Valstybės narės, kai įmanoma, sudaro, atnaujina ir tvarko jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje įsisteigusių svarbiausių ekonominės veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, taip pat kritinės svarbos darbuotojų kategorijas, nustatytas įgyvendinimo aktu, kuriuo aktyvuojamas budrumo režimas, aprašą. Aprašo turinys visada yra konfidencialus.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis
4.  Remdamosi pagal 6 straipsnį parengtu aprašu, nacionalinės kompetentingos institucijos teikia prašymus savanoriškai teikti informaciją svarbiausiems prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių veiklos vykdytojams, nurodytiems pagal 9 straipsnį priimtame įgyvendinimo akte, ir kitoms atitinkamoms suinteresuotosioms šalims, įsisteigusioms jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje. Tokiuose prašymuose visų pirma nurodoma, kokios informacijos prašoma apie veiksnius, turinčius įtakos nustatytų strateginės svarbos prekių ir paslaugų prieinamumui. Kiekvienas informaciją savanoriškai teikiantis ekonominės veiklos vykdytojas ir (arba) suinteresuotoji šalis tai daro individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Nacionalinės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos per atitinkamą centrinę ryšių įstaigą perduoda atitinkamas išvadas Komisijai ir patariamajai grupei.
4.  Remdamosi pagal 3 dalį parengtu aprašu, nacionalinės kompetentingos institucijos prireikus teikia prašymus savanoriškai teikti informaciją svarbiausiems kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių veiklos vykdytojams, nurodytiems pagal 9 straipsnį priimtame įgyvendinimo akte, įsisteigusiems jų atitinkamoje nacionalinėje teritorijoje. Tokiuose prašymuose visų pirma nurodoma, kokios informacijos prašoma apie veiksnius, turinčius įtakos nustatytų kritinės svarbos prekių ir paslaugų prieinamumui. Kiekvienas informaciją savanoriškai teikiantis ekonominės veiklos vykdytojas ir tai daro individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Nacionalinės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos per atitinkamą centrinę ryšių įstaigą perduoda atitinkamas išvadas Komisijai ir Valdybai.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.  Nacionalinės kompetentingos institucijos deramai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, tenkančią administracinę naštą, kuri gali būti susijusi su prašymais pateikti informaciją, ir užtikrina, kad ji būtų kuo mažesnė.
5.  Nacionalinės kompetentingos institucijos deramai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojams, visų pirma MVĮ, tenkančią administracinę naštą, kuri gali būti susijusi su prašymais pateikti informaciją, ir užtikrina, kad ta administracinė našta būtų kuo mažesnė ir kad būtų užtikrintas informacijos konfidencialumas.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija gali paprašyti patariamosios grupės aptarti strateginės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių stebėsenos rezultatus ir raidos perspektyvas.
6.  Komisija gali paprašyti Valdybos aptarti kritinės svarbos prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinių stebėsenos rezultatus ir raidos perspektyvas.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 dalis
7.  Remdamasi informacija, surinkta vykdant veiklą pagal 1 dalį, Komisija gali pateikti apibendrintų nustatytų faktų ataskaitą.
7.  Remdamasi informacija, surinkta vykdant veiklą pagal 1 dalį, Komisija pateikia apibendrintų nustatytų faktų ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Komisija gali įgyvendinimo aktais reikalauti, kad valstybės narės pateiktų šią informaciją apie kritinės svarbos prekes, išvardytas pagal 9 straipsnio 1 dalį priimtame įgyvendinimo akte:
a)  strateginių rezervų lygį jų teritorijoje;
b)  visas tolesnio pirkimo galimybes.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 b dalis (nauja)
7b.  Prieš priimdama įgyvendinimo aktą Komisija:
a)  įrodo, kad neturi jokios kitos prieigos prie tokios informacijos, ir pagrindžia jos poreikį; ir
b)  paprašo Valdybos pateikti nuomonę.
Jei Komisijos vertinimai skiriasi nuo Valdybos nuomonės, Komisija taip pat pateikia pagrįstą pagrindimą.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 c dalis (nauja)
7c.  Įgyvendinimo akte nurodomos prekės, apie kurias turi būti pateikta informacija.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 d dalis (nauja)
7d.  Prašymas pateikti informaciją negali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai ir negali būti pratęstas.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies pavadinimas
Ekstremalioji bendrosios rinkos situacija
Ekstremalioji vidaus rinkos situacija
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Vertindama sutrikdymo rimtumą, kad nustatytų, ar krizės poveikis bendrajai rinkai laikytinas ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija, Komisija, remdamasi konkrečiais ir patikimais įrodymais, atsižvelgia bent į šiuos rodiklius:
1.  Vertindama sutrikdymo rimtumą, kad nustatytų, ar krizės poveikis vidaus rinkai laikytinas ekstremaliąja vidaus rinkos situacija, Komisija, remdamasi konkrečiais ir patikimais įrodymais, atsižvelgia bent į šiuos rodiklius:
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  tai, kad krizė paskatino aktyvuoti bet kokį atitinkamą Tarybos reagavimo į krizes mechanizmą, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą arba mechanizmus, nustatytus pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant [pasiūlymą dėl] Reglamento (ES) .../... dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai ir [pasiūlymą dėl] Tarybos reglamento (ES) .../... dėl priemonių sistemos kilus krizei svarbių medicininių atsako priemonių tiekimui užtikrinti;
a)  tai, kad krizė privertė aktyvuoti atitinkamą Tarybos reagavimo į krizes mechanizmą, įskaitant integruotą politinį reagavimą į krizes, Sąjungos civilinės saugos mechanizmą arba bet kurį iš mechanizmų, nustatytų pagal ES sveikatos saugumo sistemą, įskaitant ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemą pagal Reglamentą (ES) 2022/2372;
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  nustatytą ekonominės veiklos vykdytojų arba naudotojų, kurie priklauso nuo sutrikusio atitinkamų prekių tiekimo ar paslaugų teikimo bendrosios rinkos sektoriuje ar sektoriuose, skaičių;
b)  nustatytą ekonominės veiklos vykdytojų arba naudotojų, kurie priklauso nuo sutrikusio atitinkamų prekių tiekimo ar paslaugų teikimo vidaus rinkos sektoriuje ar sektoriuose, skaičių arba rinkos dalį ir rinkos paklausą;
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  atitinkamų prekių ar paslaugų svarbą kitiems sektoriams;
c)  atitinkamų prekių, paslaugų ar darbuotojų kritinę svarbą kitiems sektoriams;
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
ca)  numatomą prekių ir paslaugų trūkumą vidaus rinkoje;
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  poveikio ekonominei ir visuomeninei veiklai, aplinkai ir viešajam saugumui mastą ir trukmę;
d)  faktinio ar galimo krizės poveikio ekonominei ir gyvybiškai svarbiai visuomeninei veiklai, aplinkai ir viešajam saugumui mastą ir trukmę;
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  tai, kad nukentėję ekonominės veiklos vykdytojai negalėjo per pagrįstą laiką savanoriškai pateikti konkrečių krizės aspektų sprendimo;
e)  tai, kad dėl sutrikdymo nukentėję ekonominės veiklos vykdytojai negalėjo per pagrįstą laiką savanoriškai pateikti konkrečių krizės aspektų sprendimo;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  geografinę teritoriją, kuriai daromas ir gali būti daromas poveikis, įskaitant bet kokį tarpvalstybinį poveikį tiekimo grandinių veikimui, kuris yra būtinas siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbią visuomeninę ar ekonominę veiklą bendrojoje rinkoje;
g)  geografinę teritoriją, įskaitant pasienio regionus ir atokiausius regionus, kuriai dėl sutrikdymo daromas ir gali būti daromas poveikis, įskaitant bet kokį tarpvalstybinį poveikį tiekimo grandinių veikimui, kuris yra būtinas siekiant išlaikyti gyvybiškai svarbią visuomeninę ar ekonominę veiklą vidaus rinkoje;
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies i punktas
i)  pakaitinių prekių, išteklių ar paslaugų nebuvimą.
i)  pakaitinių kilus krizei svarbių prekių, išteklių ar paslaugų nebuvimą ar jų stygių;
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
ia)  kelionių ribojimo ar sienų kontrolės nustatymą;
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti aktyvuotas, jei anksčiau toms pačioms prekėms ar paslaugoms nebuvo aktyvuotas bendrosios rinkos budrumo režimas. Jeigu budrumo režimas anksčiau buvo aktyvuotas, ekstremaliosios situacijos režimas gali jį iš dalies arba visiškai pakeisti.
1.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti aktyvuotas, jei anksčiau toms pačioms prekėms ar paslaugoms nebuvo aktyvuotas vidaus rinkos budrumo režimas. Jeigu budrumo režimas anksčiau buvo aktyvuotas, ekstremaliosios situacijos režimas gali jį iš dalies arba visiškai pakeisti.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad yra susidariusi ekstremalioji bendrosios rinkos situacija, ji siūlo Tarybai aktyvuoti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą.
2.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, mano, kad yra susidariusi ekstremalioji vidaus rinkos situacija, ji priima pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų aktyvuotas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Taryba gali aktyvuoti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą Tarybos įgyvendinimo aktu. Aktyvavimo trukmė turi būti nurodyta įgyvendinimo akte ir negali būti ilgesnė kaip šeši mėnesiai.
3.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti aktyvuotas teisėkūros procedūra priimamu aktu, priimtu remiantis 2 dalyje nurodytu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Aktyvavimo trukmė nurodoma tame teisėkūros procedūra priimtame akte ir negali būti ilgesnė kaip šeši mėnesiai.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis
4.  Bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, susijusio su tam tikromis prekėmis ir paslaugomis, aktyvavimas netrukdo aktyvuoti ar toliau taikyti budrumo režimo bei 11 ir 12 straipsniuose nustatytų priemonių, susijusių su tomis pačiomis prekėmis ir paslaugomis.
4.  Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimo, susijusio su tam tikromis prekėmis ir paslaugomis, aktyvavimas netrukdo aktyvuoti ar toliau taikyti budrumo režimo bei 8a straipsnyje nustatytų priemonių, susijusių su tomis pačiomis prekėmis ir paslaugomis.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis
5.  Kai tik aktyvuojamas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, Komisija nedelsdama įgyvendinimo aktu patvirtina kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų sąrašą. Sąrašas gali būti iš dalies keičiamas įgyvendinimo aktais.
5.  Siūlydama aktyvuoti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, Komisija pateikia kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų sąrašą. Kai tik 3 dalyje nurodytu teisėkūros procedūra priimamu aktu aktyvuojamas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, Komisija įgyvendinimo aktu nedelsdama patvirtina tokį sąrašą. Tas sąrašas gali būti iš dalies keičiamas įgyvendinimo aktais.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis
6.  5 dalyje nurodytas Komisijos įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
6.  5 dalyje nurodytas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu vidaus rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad būtina pratęsti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, ji siūlo Tarybai pratęsti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą. Atsižvelgdama į neatidėliotinus ir išimtinius aplinkybių pokyčius, Komisija stengiasi tai padaryti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki laikotarpio, kuriam buvo aktyvuotas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, pabaigos. Taryba įgyvendinimo aktu gali vienu metu pratęsti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą ne daugiau kaip šešiems mėnesiams.
1.  Jei Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę ir remdamasi 14 straipsnio 2 dalyje nurodytais pagrindais, mano, kad būtina pratęsti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, ji siūlo Europos Parlamentui ir Tarybai pratęsti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą. Atsižvelgdama į neatidėliotinus ir išimtinius aplinkybių pokyčius, Komisija stengiasi tai padaryti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki laikotarpio, kuriam buvo aktyvuotas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, pabaigos.
Vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas gali būti pratęstas teisėkūros procedūra priimamu aktu, remiantis pirmoje pastraipoje nurodytu pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Pratęsimo trukmė turi būti nurodyta įgyvendinimo akte ir negali būti ilgesnė kaip šeši mėnesiai.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis
2.  Jei patariamoji grupė turi konkrečių ir patikimų įrodymų, kad ekstremalioji bendrosios rinkos situacija turėtų būti panaikinta, ji gali parengti atitinkamą nuomonę ir perduoti ją Komisijai. Jei Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, mano, kad ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos nebėra, ji nedelsdama pasiūlo Tarybai panaikinti bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą.
2.  Jei Valdyba turi konkrečių ir patikimų įrodymų, kad ekstremalioji vidaus rinkos situacijos režimas turėtų būti panaikintas, ji gali parengti atitinkamą nuomonę ir perduoti ją Komisijai. Jei Komisija, atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, mano, kad ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos nebėra, ji nedelsdama pasiūlo Europos Parlamentui ir Tarybai panaikinti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis
3.  Priemones, kurių imtasi pagal 24–33 straipsnius ir pagal ekstremaliosios situacijos procedūras, nustatytas atitinkamose Sąjungos teisinėse sistemose, iš dalies keičiant teisės aktus, kuriais reglamentuojami sektorių produktai, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426, (ES) 2019/1009 ir (ES) Nr. 305/2011 ir nustatomos atitikties vertinimo ekstremaliosios situacijos atveju procedūros, bendrųjų specifikacijų priėmimas ir rinkos priežiūra atsižvelgiant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/14/EB, 2006/42/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES ir 2014/68/ES ir, kiek tai susiję su ekstremaliosios situacijos procedūromis, nustatomos bendrosios rinkos atitikties vertinimo, bendrųjų specifikacijų priėmimo ir rinkos priežiūros procedūros, nustoja galioti nutraukus bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimą. Komisija, remdamasi informacija, surinkta taikant 11 straipsnyje numatytą stebėsenos mechanizmą, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo priemonių galiojimo pabaigos pateikia Tarybai priemonių, kurių imtasi reaguojant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, veiksmingumo vertinimą.
3.  Deaktyvavus vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, priemonės, kurių imamasi pagal 24–33 straipsnius, nebetaikomos. Komisija, remdamasi informacija, surinkta taikant 11 straipsnyje nustatytą stebėsenos mechanizmą, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo priemonių galiojimo pabaigos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai priemonių, kurių imtasi reaguojant į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją, veiksmingumo vertinimą.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies II antraštinės dalies pavadinimas
Laisvas judėjimas susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai
Laisvas judėjimas susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
IV dalies II antraštinės dalies I skyriaus pavadinimas
Priemonės, kuriomis siekiama atkurti laisvą judėjimą ir sudaryti jam palankesnes sąlygas
Priemonės, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvam judėjimui
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio pavadinimas
Bendrieji reikalavimai dėl priemonių, kuriomis ribojamas laisvas judėjimas, siekiant reaguoti į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją
Draudžiami laisvo judėjimo apribojimai susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
1.  Priimdamos ir taikydamos nacionalines priemones, kuriomis reaguojama į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją ir su ja susijusią krizę, valstybės narės užtikrina, kad jų veiksmai visiškai atitiktų Sutartį ir Sąjungos teisę, visų pirma šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus.
1.  Valstybėms narėms draudžiama reaguojant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją nustatyti laisvo prekių, paslaugų ir asmenų judėjimo ribojimus, nebent jie yra pagrįsti teisėto viešojo intereso tikslais, pvz., viešosios tvarkos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos, ir atitinka nediskriminavimo ir proporcingumo principus.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
2.  Bet koks apribojimas taikomas nustatytą laiką ir yra panaikinamas, kai tik tai leidžiama atsižvelgiant į padėtį. Nustatant bet kokį apribojimą taip pat turėtų būti atsižvelgta į pasienio regionų padėtį.
2.  Bet koks toks apribojimas taikomas ribotą laiką ir nedelsiant panaikinamas, kai tik vidaus rinkos avarinis režimas deaktyvuojamas arba anksčiau, jei apribojimas nebėra pagrįstas ar proporcingas.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Bet kokiu apribojimu taip pat turėtų būti atsižvelgta į pasienio regionų ir atokių regionų, ypač tarpvalstybinių darbuotojų, padėtį.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis
3.  Bet koks piliečiams ir įmonėms nustatytas reikalavimas nesukuria nederamos ar nereikalingos administracinės naštos.
3.  Bet koks piliečiams ir ekonominės veiklos vykdytojams nustatytas reikalavimas nesukuria nederamos ar nereikalingos administracinės naštos. Valstybės narės imasi visų turimų priemonių bet kokiai administracinei naštai apriboti ir sumažinti.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės nepriima:
a)  prekių eksporto Sąjungos viduje arba paslaugų teikimo ar gavimo apribojimų arba lygiaverčio poveikio priemonių;
b)  priemonių, kuriomis sudaromos sąlygos valstybių narių arba piliečių diskriminacijai, įskaitant jų, kaip paslaugų teikėjų ar darbuotojų, diskriminaciją, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai grindžiama pilietybe arba, įmonių atveju, registruotos buveinės, centrinės administracijos arba pagrindinės verslo vietos vieta; arba
c)  asmenų, dalyvaujančių gaminant, prižiūrint ar gabenant kilus krizei svarbias prekes, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, ir jų dalis arba asmenų, dalyvaujančių teikiant kilus krizei svarbias paslaugas, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, laisvo judėjimo ar kelionių apribojimų arba kitų lygiaverčio poveikio priemonių:
i)  dėl kurių vidaus rinkoje atsiranda būtinos darbo jėgos trūkumas ir taip sutrikdomos kilus krizei svarbių prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinės arba didinamas tokių prekių ir paslaugų trūkumas vidaus rinkoje, arba
ii)  kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminacinės asmens pilietybės ar gyvenamosios vietos požiūriu.
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos atveju Komisija įgyvendinimo aktais gali numatyti paramos priemones, skirtas 17 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytam laisvam asmenų judėjimui stiprinti. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
1.  Ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos atveju Komisija įgyvendinimo aktais gali numatyti paramos priemones laisvam asmenų judėjimui palengvinti.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis
2.  Ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos atveju, kai Komisija nustato, kad valstybės narės yra nustačiusios šablonus, kuriais patvirtinama, kad asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas yra paslaugų teikėjas, teikiantis kilus krizei svarbias paslaugas, verslo atstovas arba darbuotojas, dalyvaujantis kilus krizei svarbių prekių gamyboje arba teikiant kilus krizei svarbias paslaugas, arba civilinės saugos darbuotojas, ir mano, kad tai, jog kiekviena valstybė narė naudoja skirtingus šablonus, yra kliūtis laisvam judėjimui ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos metu, Komisija, jei mano, kad tai būtina siekiant paremti laisvą tokių kategorijų asmenų ir jų įrangos judėjimą dabartinės ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos metu, įgyvendinimo aktais gali išduoti šablonus, kuriais patvirtinama, kad jie atitinka 17 straipsnio 6 dalies taikymo kriterijus visose valstybėse narėse.
2.  Ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos atveju, kai Komisija nustato, kad valstybės narės yra nustačiusios šablonus, kuriais patvirtinama, kad asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas yra paslaugų teikėjas, teikiantis kilus krizei svarbias paslaugas, verslo atstovas arba darbuotojas, dalyvaujantis kilus krizei svarbių prekių gamyboje arba teikiant kilus krizei svarbias paslaugas, arba civilinės saugos darbuotojas, ir mano, kad tai, jog kiekviena valstybė narė naudoja skirtingus šablonus, yra kliūtis laisvam judėjimui ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos metu, Komisija, jei mano, kad tai būtina siekiant paremti laisvą tokių kategorijų asmenų ir jų įrangos judėjimą dabartinės ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos metu, įgyvendinimo aktais gali išduoti šablonus, kuriais patvirtinama, kad jie atitinka 16 straipsnio taikymo kriterijus visose valstybėse narėse.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
3.  1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu vidaus rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio pavadinimas
Pranešimai
Pranešimai ir informavimas
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai, valstybės narės praneša Komisijai apie visas kilus krizei svarbias priemones, kuriomis ribojamas laisvas prekių judėjimas ir laisvė teikti paslaugas, taip pat kilus krizei svarbius laisvo asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimo apribojimus ir nurodo tų priemonių taikymo priežastis.
Vidaus rinkos budrumo režimo arba ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimo metu valstybės narės praneša Komisijai apie visus su krize susijusių priemonių projektus, kuriais ribojamas laisvas prekių judėjimas ir laisvė teikti paslaugas, taip pat apie priimtas priemones, kuriomis ribojamas laisvas asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimas, ir nurodo tų priemonių taikymo priežastis.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai pareiškimą, kuriame nurodomos priežastys, dėl kurių tokios priemonės priėmimas yra pagrįstas ir proporcingas, jei tos priežastys dar nėra aiškiai nurodytos priemonėje, apie kurią pranešta. Valstybės narės pateikia Komisijai visą nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, kuriose nurodyta ta priemonė arba kurios iš dalies keičiamos ta priemone, tekstą.
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai pareiškimą, įrodantį, kad tokių priemonių priėmimas yra nediskriminacinis, pagrįstas ir proporcingas, ir, jei įmanoma, kartu su konkrečiais įrodymais. Valstybės narės pateikia Komisijai visą nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų, kuriose nurodyta ta priemonė arba kurios iš dalies keičiamos tokia priemone, tekstą.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms apie priemones, apie kurias pranešta, ir tuo pat metu jomis dalijasi su patariamąja grupe.
4.  Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms apie priemones, apie kurias pranešta, ir tuo pat metu jomis dalijasi su Valdyba.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalis
5.  Jei patariamoji grupė nusprendžia pateikti nuomonę dėl priemonės, apie kurią pranešta, ji tai padaro per keturias darbo dienas nuo tos dienos, kai Komisija gauna pranešimą apie tą priemonę.
5.  Jei Valdyba nusprendžia pateikti nuomonę dėl priemonės, apie kurią pranešta, ji tai padaro per keturias darbo dienas nuo tos dienos, kai gauna pranešimą.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija užtikrina, kad piliečiai ir įmonės būtų informuoti apie priemones, apie kurias pranešta, išskyrus atvejus, kai valstybės narės prašo, kad priemonės išliktų konfidencialios, arba Komisija mano, kad atskleidus tas priemones būtų daromas poveikis Europos Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui ir viešajai tvarkai, taip pat apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir valstybių narių pastabas.
6.  Komisija užtikrina, kad piliečiai ir įmonės būtų informuoti apie priemones, apie kurias pranešta, išskyrus atvejus, kai valstybės narės prašo, kad priemonės išliktų konfidencialios pagal šio straipsnio 15 dalį, arba Komisija mano, kad atskleidus tas priemones būtų daromas poveikis Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui ir viešajai politikai, taip pat apie pagal šį straipsnį priimtus sprendimus ir valstybių narių pastabas.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 8 dalis
8.  Per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos Komisija išnagrinėja bet kurio priemonės projekto arba priimtos priemonės suderinamumą su Sąjungos teise, įskaitant šio reglamento 16 ir 17 straipsnius, taip pat su proporcingumo ir nediskriminavimo principais, ir gali pateikti pastabų dėl priemonės, apie kurią pranešta, kai yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad ji neatitinka Sąjungos teisės. Pranešančioji valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas. Išimtinėmis aplinkybėmis, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje, Komisija gali pratęsti 10 dienų laikotarpį. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis, nustato naują terminą ir nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
8.  Per 10 dienų nuo pranešimo gavimo dienos Komisija išnagrinėja bet kurio priemonės projekto arba priimtos priemonės suderinamumą su Sąjungos teise, įskaitant šio reglamento 16 straipsnį, taip pat su proporcingumo ir nediskriminavimo principais, ir gali pateikti pastabų dėl priemonės, apie kurią pranešta, kai yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad ji neatitinka Sąjungos teisės. Pranešančioji valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas. Išimtinėmis aplinkybėmis, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje, Komisija gali pratęsti 10 dienų laikotarpį. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis ir nustato naują terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Ji nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 dalis
9.  Valstybės narės taip pat gali pateikti pastabas valstybei narei, kuri pranešė apie priemonę; ta valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas.
9.  Valstybės narės taip pat gali pateikti pastabas valstybei narei, kuri pranešė apie priemonę, ir ta valstybė narė atsižvelgia į tokias pastabas.
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 10 dalis
10.  Pranešančioji valstybė narė praneša Komisijai apie priemones, kurių ji ketina imtis, kad būtų atsižvelgta į pastabas, pateiktas pagal 8 dalį, per 10 dienų nuo jų gavimo.
10.  Pranešančioji valstybė narė praneša Komisijai apie priemones, kurių ji ketina imtis, kad būtų atsižvelgta į pastabas, ir pagrindimą, kaip ji atitinka pagal 8 dalį pateiktas pastabas, per 10 dienų nuo jų gavimo.
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 11 dalis
11.  Jei Komisija nustato, kad priemonės, apie kurias pranešė pranešančioji valstybė narė, vis dar neatitinka Sąjungos teisės, ji per 30 dienų nuo to pranešimo dienos gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad ta valstybė narė nepriimtų priemonės, apie kurią pranešta, projekto. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama perduoda Komisijai priimtą priemonės, apie kurią pranešta, projekto tekstą.
11.  Jei Komisija nustato, kad priemonės, apie kurias pranešė pranešančioji valstybė narė, vis dar neatitinka Sąjungos teisės, ji per 15 dienų nuo to pranešimo dienos gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad ta valstybė narė pakeistų priemonės, apie kurią pranešta, projektą arba jo nepriimtų. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama perduoda Komisijai priimtą priemonės, apie kurią pranešta, projekto tekstą.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 12 dalis
12.  Jei Komisija nustato, kad jau priimta priemonė, apie kurią jai buvo pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, ji per 30 dienų nuo to pranešimo gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad valstybė narė ją panaikintų. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama pateikia persvarstytos priemonės tekstą, jei ji nedelsdama pakeičia priimtą priemonę, apie kurią pranešta.
12.  Jei Komisija nustato, kad jau priimta priemonė, apie kurią jai buvo pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, ji per 15 dienų nuo to pranešimo gali priimti sprendimą, kuriuo reikalaujama, kad valstybė narė ją panaikintų. Pranešančioji valstybė narė nedelsdama pateikia persvarstytos priemonės tekstą, jei ji nedelsdama pakeičia priimtą priemonę, apie kurią pranešta.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 13 dalis
13.  Komisija gali išimties tvarka pratęsti 11 ir 12 dalyse nurodytą 30 dienų laikotarpį, kad būtų atsižvelgta į pasikeitusias aplinkybes, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis ir nustato naują terminą bei nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
13.  Komisija gali išimties tvarka pratęsti 11 ir 12 dalyse nurodytą 15 dienų laikotarpį, kad būtų atsižvelgta į pasikeitusias aplinkybes, visų pirma siekiant gauti mokslinių rekomendacijų, įrodymų ar techninių žinių kintančioje situacijoje. Komisija nurodo tokio pratęsimo priežastis ir nustato naują terminą bei nedelsdama informuoja valstybes nares apie naują terminą ir pratęsimo priežastis.
Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 14 dalis
14.  11 ir 12 dalyse nurodyti Komisijos sprendimai grindžiami turima informacija ir gali būti priimami, kai iš karto yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad priemonės, apie kurias pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, įskaitant šio reglamento 16 arba 17 straipsnį, proporcingumo principo arba nediskriminavimo principo. Tų sprendimų priėmimas nedaro poveikio Komisijos galimybei priimti priemones vėlesniame etape, be kita ko, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal SESV 258 straipsnį.
14.  11 ir 12 dalyse nurodyti Komisijos sprendimai grindžiami turima informacija ir gali būti priimami, kai iš karto yra akivaizdžių ir rimtų priežasčių manyti, kad priemonės, apie kurias pranešta, neatitinka Sąjungos teisės, įskaitant šio reglamento 16 straipsnį, proporcingumo principo arba nediskriminavimo principo. Tų sprendimų priėmimas nedaro poveikio Komisijos galimybei priimti priemones vėlesniame etape, be kita ko, pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą pagal SESV 258 straipsnį.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 15 dalis
15.  Pagal šį straipsnį pateikta informacija neturi būti slapta, išskyrus jeigu to aiškiai prašo pranešanti valstybė narė. Visi tokie prašymai yra susiję su priemonių projektais ir turi būti pagrįsti.
15.  Pagal šį straipsnį valstybių narių pateikta informacija yra paskelbiama viešai. Valstybės narės gali prašyti, kad su priemonių projektais susijusi informacija būtų konfidenciali. Toks prašymas turi būti pagrindžiamas.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 dalis
16.  Komisija paskelbia priemonių, kurias valstybės narės priėmė susidarius ekstremaliajai bendrosios rinkos situacijai ir kuriomis ribojamas laisvas prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimas, tekstą, apie kurį pranešta šiame straipsnyje nurodytais pranešimais ir kitais šaltiniais. Priemonių tekstas Komisijos administruojamoje elektroninėje platformoje paskelbiamas per vieną darbo dieną nuo jo gavimo.
16.  Komisija paskelbia visą pagal šį straipsnį pateiktą informaciją, išskyrus informaciją, kuri laikoma konfidencialia pagal 15 dalį.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 a dalis (nauja)
16a.  Komisija paskelbia gautą informaciją apie priemones, kurias valstybės narės priėmė susidarius ekstremaliajai vidaus rinkos situacijai ir kuriomis ribojamas laisvas prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimas. Šios priemonės Komisijos administruojamoje elektroninėje platformoje paskelbiamos per vieną darbo dieną nuo informacijos apie jas gavimo.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 16 b dalis (nauja)
16b.  Valstybės narės aiškiai ir nedviprasmiškai informuoja gyventojus, vartotojus, įmones, darbuotojus ir jų atstovus bei visus susijusius suinteresuotuosius subjektus apie priemones, kurios turi poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus ir paslaugų teikėjus, judėjimui, prieš joms įsigaliojant, visų pirma per savo bendrą nacionalinį informacinį punktą, nurodytą 21 straipsnyje. Valstybės narės užtikrina nuolatinį dialogą su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant komunikaciją su socialiniais partneriais ir tarptautiniais partneriais.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  pagalbą prašant informacijos ir gaunant informaciją apie nacionalinius laisvo prekių, paslaugų, asmenų ir darbuotojų judėjimo apribojimus, susijusius su aktyvuota ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija;
a)  pagalbą prašant informacijos ir gaunant informaciją apie nacionalinius laisvo prekių, paslaugų, asmenų ir darbuotojų judėjimo apribojimus, susijusius su aktyvuotu ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimu;
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  pagalbą vykdant visas nacionalinio lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuotos ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos.
b)  pagalbą vykdant visas nacionalinio lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuoto ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos režimo.
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)  pagalba skleidžiant informaciją piliečiams, vartotojams, ekonominės veiklos vykdytojams ir darbuotojams bei jų atstovams.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės užtikrina, kad piliečiai, vartotojai, ekonominės veiklos vykdytojai ir darbuotojai bei jų atstovai galėtų jų prašymu ir per atitinkamus bendrus informacinius punktus gauti iš kompetentingų institucijų informaciją apie tai, kaip paprastai aiškinamos ir taikomos atitinkamos nacionalinės reagavimo į krizes priemonės. Tam tikrais atvejais tokia informacija apima pakopinį vadovą. Informacija pateikiama aiškia ir suprantama kalba. Ji turi būti lengvai prieinama nuotoliniu būdu bei elektroninėmis priemonėmis ir nuolat atnaujinama.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad piliečiai, vartotojai, ekonominės veiklos vykdytojai ir darbuotojai bei jų atstovai galėtų jų prašymu ir per atitinkamus bendrus informacinius punktus gauti iš kompetentingų institucijų informaciją apie tai, kaip paprastai aiškinamos ir taikomos atitinkamos nacionalinės reagavimo į krizes priemonės. Tam tikrais atvejais tokia informacija apima pakopinį vadovą. Informacija pateikiama aiškia ir suprantama kalba. Ji turi būti lengvai prieinama nuotoliniu būdu bei elektroninėmis priemonėmis ir nuolat atnaujinama. Valstybės narės deda visas pastangas, kad tokia informacija būtų teikiama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, ypatingą dėmesį skiriant pasienio ruožų situacijai ir poreikiams.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Sąjungos lygmens bendras informacinis punktas teikia piliečiams, vartotojams, ekonominės veiklos vykdytojams, darbuotojams ir jų atstovams šią pagalbą:
2.  Sąjungos lygmens bendras informacinis punktas teikia piliečiams, vartotojams, vietos ir regionų valdžios institucijoms, ekonominės veiklos vykdytojams, darbuotojams ir jų atstovams šią:
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  pagalbą prašant informacijos apie Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones, kurios yra susijusios su aktyvuota ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija arba kurios daro poveikį laisvam prekių, paslaugų, asmenų ir darbuotojų judėjimui, ir ją gaunant;
a)  pagalbą prašant informacijos apie Sąjungos lygmens reagavimo į krizes priemones, kurios yra susijusios su aktyvuotu ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimu arba kurios daro poveikį laisvam prekių, paslaugų ir asmenų, įskaitant darbuotojus, judėjimui, ir ją gaunant;
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  pagalbą vykdant Sąjungos lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuotos ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos;
b)  pagalbą vykdant Sąjungos lygmens krizių valdymo procedūras ir formalumus, įdiegtus dėl aktyvuoto ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimo;
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  pagalbą sudarant visų nacionalinių krizių valdymo priemonių ir nacionalinių kontaktinių punktų sąrašą.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Sąjungos lygmens bendrajam informaciniam punktui skiriama pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių.
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies antraštė
Bendrosios rinkos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės
Vidaus rinkos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas priemonės
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
1.  Į šį skyrių įtrauktas privalomas priemones Komisija gali priimti įgyvendinimo aktais pagal 24 straipsnio 2 dalį, 26 straipsnio pirmą pastraipą ir 27 straipsnio 2 dalį tik po to, kai Tarybos įgyvendinimo aktu pagal 14 straipsnį aktyvuojama ekstremalioji bendrosios rinkos situacija.
1.  Į šį skyrių įtrauktas privalomas priemones Komisija gali priimti įgyvendinimo aktais tik tada, kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas ekstremaliosios vidaus rinkos situacijos režimas.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
2.  Įgyvendinimo akte, kuriuo nustatoma į šį skyrių įtraukta priemonė, aiškiai ir konkrečiai išvardijamos kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos, kurioms tokia priemonė taikoma. Ta priemonė taikoma tik ekstremaliosios situacijos režimo laikotarpiu.
2.  Įgyvendinimo akte, kuriuo nustatoma į šį skyrių įtraukta priemonė, aiškiai ir konkrečiai išvardijamos kilus krizei svarbios prekės ir paslaugos, nurodytos pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, kurioms tokia priemonė taikoma. Ta priemonė taikoma tik ekstremaliosios situacijos režimo laikotarpiu.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
1.  Esant dideliam kilus krizei svarbiam trūkumui arba kilus tiesioginei jo grėsmei, Komisija gali paraginti kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse veikiančias atstovaujamąsias organizacijas arba ekonominės veiklos vykdytojus savanoriškai per nustatytą laikotarpį perduoti Komisijai konkrečią informaciją apie kilus krizei svarbių prekių ir jų sudedamųjų dalių gamybos pajėgumus ir galimas turimas atsargas Sąjungos gamybos įrenginiuose ir trečiųjų šalių objektuose, kuriuos ji eksploatuoja, su kuriais sudaro sutartis arba iš kurių perka tiekiamas prekes, taip pat informaciją apie visus susijusius tiekimo grandinės sutrikdymus per nustatytą terminą.
1.  Esant dideliam kilus krizei svarbiam trūkumui arba kilus tiesioginei jo grėsmei, Komisija gali paraginti kilus krizei svarbiose tiekimo grandinėse pagal 3 dalį savanoriškai ir per pagrįstą laikotarpį perduoti su vidaus rinkos ekstremaliąja situacija susijusią konkrečią informaciją.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis
2.  Jei adresatai per nustatytą terminą neperduoda pagal 1 dalį prašomos informacijos ir nepateikia tinkamo pagrindimo, kodėl to nepadarė, Komisija įgyvendinimo aktu gali reikalauti, kad jie perduotų informaciją, įgyvendinimo akte nurodydama, kodėl tai yra proporcinga ir kodėl būtina tai padaryti, nurodydama kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas bei prašomos informacijos adresatus, taip pat prašomą informaciją, prireikus pateikdama klausimų, kurie gali būti skirti ekonominės veiklos vykdytojams, šabloną.
2.  Jei adresatai per nustatytą terminą neperduoda pagal 1 dalį prašomos informacijos ir nepateikia tinkamo pagrindimo, kodėl to nepadarė, Komisija rekomendacija gali prašyti, kad jie perduotų prašomą informaciją, nurodydama, kodėl tai yra proporcinga ir kodėl būtina tai padaryti, nurodydama kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas bei prašomos informacijos adresatus, taip pat prašomą informaciją, prireikus pateikdama klausimų, kurie gali būti skirti ekonominės veiklos vykdytojams, šabloną.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  1 dalyje nurodyti prašymai pateikti informaciją gali būti susiję su:
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  tiksline informacija Komisijai apie kilus krizei svarbių prekių ir jų sudedamųjų dalių gamybos pajėgumus ir galimas turimas atsargas Sąjungoje esančiuose gamybos įrenginiuose ir trečiojoje valstybėje esančiuose gamybos įrenginiuose, kuriuos 1 dalyje nurodyta organizacija arba veiklos vykdytojas eksploatuoja, su kuriais sudaro sutartis dėl tiekimo arba iš kurių perka, kartu visapusiškai gerbdami prekybos ir verslo paslaptis, reikalaujant, kad jie Komisijai perduotų numatomos gamybos produkcijos per ateinančius 3 mėnesius Sąjungoje esančioje gamybos įmonėje tvarkaraštį, taip pat informaciją apie visus susijusius tiekimo grandinės sutrikdymus;
a)  tiksline informacija Komisijai apie kilus krizei svarbių prekių ir jų sudedamųjų dalių gamybos pajėgumus ir galimas turimas atsargas Sąjungoje esančiuose gamybos įrenginiuose ir trečiojoje valstybėje esančiuose gamybos įrenginiuose, kuriuos 1 dalyje nurodyta organizacija ar veiklos vykdytojas eksploatuoja arba su kuriais sudaro sutartis dėl tiekimo;
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  kita informacija, būtina konkretaus tiekimo grandinės sutrikdymo ar trūkumo pobūdžiui ar mastui įvertinti.
b)  numatomos krizei svarbių prekių produkcijos per ateinančius 3 mėnesius tvarkaraštis, gavus prašymą pateikti informaciją dėl Sąjungoje arba trečiojoje šalyje esančios gamybos įmonės, kurią veiklos vykdytojas valdo arba su kuria sudaro sutartis.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalis
4.  Po to, kai įgyvendinimo aktu ekonominės veiklos vykdytojams pradedami teikti prašymai pateikti privalomą informaciją, Komisija priima oficialų sprendimą, kuriuo kreipiasi į kiekvieną iš įgyvendinimo akte nurodytų kilus krizei svarbių tiekimo grandinių atstovaujamųjų organizacijų arba ekonominės veiklos vykdytojų, prašydama pateikti įgyvendinimo akte nurodytą informaciją. Komisija, kai įmanoma, remiasi atitinkamais ir turimais ekonominės veiklos vykdytojų, veikiančių atrinktose kilus krizei svarbių prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, sąrašais, kuriuos sudaro valstybės narės. Komisija iš valstybių narių gali gauti reikiamą informaciją apie atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus.
4.  Ragindama ekonominės veiklos vykdytojus arba prašydama pateikti informaciją šio straipsnio tikslais, Komisija, kai įmanoma, remiasi atitinkamais ir turimais ekonominės veiklos vykdytojų, veikiančių atrinktose kilus krizei svarbių prekių tiekimo ir paslaugų teikimo grandinėse, sąrašais, kuriuos sudaro valstybės narės. Komisija iš valstybių narių gali gauti reikiamą informaciją apie atitinkamus ekonominės veiklos vykdytojus.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis
5.  Komisijos sprendimuose, kuriuose pateikiami atskiri prašymai pateikti informaciją, pateikiama nuoroda į 2 dalyje nurodytą įgyvendinimo aktą, kuriuo jie grindžiami, ir į didelio kilus krizei svarbaus stygiaus atvejus arba tiesioginę jų grėsmę, dėl kurių šie prašymai buvo pateikti. Bet koks prašymas pateikti informaciją turi būti tinkamai pagrįstas ir proporcingas duomenų kiekiui, pobūdžiui ir išsamumui, taip pat prieigos prie prašomų duomenų dažnumui, ir yra būtinas ekstremaliajai situacijai valdyti arba atitinkamiems oficialiems statistiniams duomenims rinkti. Prašyme nurodomas pagrįstas laikotarpis, per kurį informacija turi būti pateikta. Juo atsižvelgiama į pastangas, kurių reikia ekonominės veiklos vykdytojo arba atstovaujamosios organizacijos duomenims rinkti ir pateikti. Oficialiame sprendime taip pat numatomos duomenų apsaugos priemonės pagal šio reglamento 39 straipsnį, apsaugos priemonės, susijusios su neskelbtinos verslo informacijos, pateiktos atsakyme pagal 25 straipsnį, neatskleidimu ir informacija apie galimybę užginčyti ją Europos Sąjungos Teisingumo Teisme pagal atitinkamą Sąjungos teisę, taip pat 28 straipsnyje numatytos baudos už reikalavimų nesilaikymą ir atsakymo pateikimo terminas.
5.  Komisijos rekomendacijoje, kurioje pateikiami atskiri prašymai pateikti informaciją, pateikiama nuoroda į didelio kilus krizei svarbaus stygiaus atvejus arba tiesioginę jų grėsmę, dėl kurių šie prašymai buvo pateikti. Bet koks prašymas pateikti informaciją turi būti tinkamai pagrįstas ir proporcingas duomenų kiekiui, pobūdžiui ir išsamumui, taip pat prieigos prie prašomų duomenų dažnumui, ir yra būtinas ekstremaliajai situacijai valdyti. Prašyme nurodomas pagrįstas laikotarpis, neviršijantis 14 dienų, per kurį informacija turi būti pateikta. Jeigu situacija tokia sudėtinga, kad reikalauja pratęsimo, veiklos vykdytojas gali prašyti vieną kartą terminą pratęsti ne vėliau kaip likus dviem dienoms iki jo pabaigos. Komisija į tokį prašymą pratęsti laikotarpį atsako per vieną darbo dieną. Juo atsižvelgiama į pastangas, kurių reikia ekonominės veiklos vykdytojo duomenims rinkti ir pateikti. Rekomendacijoje taip pat numatomos duomenų apsaugos priemonės pagal šio reglamento 39 straipsnį, apsaugos priemonės, susijusios su neskelbtinos verslo informacijos, pateiktos atsakyme pagal 25 straipsnį, neatskleidimu, ir apsaugos priemonės, kad būtų neatskleistos komercinės paslaptys ir nepažeista intelektinė nuosavybė.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 dalis
6.  Ekonominės veiklos vykdytojų savininkai arba jų atstovai, o juridinių asmenų, įmonių ar firmų arba asociacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, atveju – asmenys, pagal įstatymus ar įstatus įgalioti jiems atstovauti, gali teikti prašomą informaciją atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo arba ekonominės veiklos vykdytojų asociacijos vardu. Kiekvienas ekonominės veiklos vykdytojas arba ekonominės veiklos vykdytojų asociacija prašomą informaciją pateikia individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Tinkamai įgalioti advokatai gali pateikti informaciją savo klientų vardu. Klientai lieka visiškai atsakingi, jei pateikta informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti.
6.  Ekonominės veiklos vykdytojų savininkai arba asmenys, pagal įstatymus ar įstatus įgalioti jiems atstovauti, gali teikti prašomą informaciją atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo vardu. Kiekvienas ekonominės veiklos vykdytojas prašomą informaciją pateikia individualiai, laikydamiesi Sąjungos konkurencijos taisyklių, kuriomis reglamentuojamas keitimasis informacija. Tinkamai įgalioti advokatai gali pateikti informaciją savo klientų vardu. Klientai lieka visiškai atsakingi, jei pateikta informacija yra neišsami, neteisinga arba klaidinanti.
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 7 dalis
7.  Europos Sąjungos Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Komisija įpareigojo ekonominės veiklos vykdytoją pateikti privalomą informaciją.
Išbraukta.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 8 dalis
8.  2 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos komiteto procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
1.  Taikant šį reglamentą gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta.
1.  Taikant šį reglamentą iš valstybių narių ryšių palaikymo tarnybų, Valdybos, ekonominės veiklos vykdytojų ar bet kurio kito šaltinio gauta informacija naudojama tik tuo tikslu, kuriuo jos buvo prašyta.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina komercinių ir verslo paslapčių ir kitos neskelbtinos ir konfidencialios informacijos, gautos ir parengtos taikant šį reglamentą, įskaitant rekomendacijas ir priemones, kurių reikia imtis, apsaugą pagal Sąjungos ir atitinkamą nacionalinę teisę.
2.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina komercinių ir verslo paslapčių, intelektinės nuosavybės ir kitos neskelbtinos ir konfidencialios informacijos, gautos ir parengtos taikant šį reglamentą, įskaitant rekomendacijas ir priemones, kurių reikia imtis, apsaugą pagal Sąjungos ir atitinkamą nacionalinę teisę.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis
4.  Komisija gali pateikti 4 straipsnyje nurodytai patariamajai grupei apibendrintą informaciją, pagrįstą pagal 24 straipsnį surinkta informacija.
4.  Komisija gali pateikti Valdybai apibendrintą informaciją, pagrįstą pagal 24 straipsnį surinkta informacija.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Visa informacija, gauta atsakant į prašymus pateikti informaciją, ištrinama iškart, kai baigia galioti vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, arba anksčiau, jei pateikiamos visos su vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimu susijusios ataskaitos. Komisija ir valstybės narės išsiunčia ekonominės veiklos vykdytojams patvirtinimą, kad informacija sunaikinta, iškart, kai tik ji sunaikinama.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnis
26 straipsnis
Išbraukta.
Tiksliniai suderintų produktų srities teisės aktų pakeitimai
Kai bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas aktyvuojamas Tarybos įgyvendinimo aktu, priimtu pagal 14 straipsnį, ir kai trūksta kilus krizei svarbių prekių, Komisija įgyvendinimo aktais gali aktyvuoti ekstremaliosios situacijos procedūras, įtrauktas į Sąjungos teisines sistemas, iš dalies pakeistas [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426, (ES) 2019/1009 ir (ES) Nr. 305/2011 ir nustatomos atitikties vertinimo ekstremaliosios situacijos atveju procedūros, bendrųjų specifikacijų priėmimas ir rinkos priežiūra atsižvelgiant į ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją, ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/14/EB, 2006/42/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES ir 2014/68/ES ir, kiek tai susiję su ekstremaliosios situacijos procedūromis, nustatomos bendrosios rinkos atitikties vertinimo, bendrųjų specifikacijų priėmimo ir rinkos priežiūros procedūros], nurodydama, kurios kilus krizei svarbios prekės ir ekstremaliųjų situacijų procedūros yra aktyvuojamos, pateikdama tokio aktyvavimo priežastis ir jo proporcingumą, taip pat nurodydama tokio aktyvavimo trukmę.
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su krizės poveikiu bendrajai rinkai, Komisija priima nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus laikydamasi 42 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija gali paraginti vieną ar daugiau Sąjungoje įsisteigusių kilus krizei svarbių tiekimo grandinių ekonominės veiklos vykdytojų priimti tam tikrus kilus krizei svarbių prekių gamybos ar tiekimo užsakymus ir teikti jiems pirmenybę (toliau – pirmenybinis užsakymas).
1.  Komisija gali paraginti vieną ar daugiau Sąjungoje įsisteigusių kilus krizei svarbių tiekimo grandinių ekonominės veiklos vykdytojų savanoriškai priimti tam tikrus kilus krizei svarbių prekių gamybos ar tiekimo užsakymus ir teikti jiems pirmenybę (toliau – pirmenybinis užsakymas). Komisija nurodo visą susijusią informaciją, įskaitant kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų kiekį, pristatymo laiką ir kainą, ir apie tai informuoja Europos Parlamentą.
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nepriima pirmenybinių užsakymų ir jiems neteikia pirmenybės, Komisija savo iniciatyva arba 14 valstybių narių prašymu gali įvertinti, ar tokiais atvejais būtina ir proporcinga naudoti pirmenybinius užsakymus. Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ir visoms šalims, kurioms galimas pirmenybinis užsakymas akivaizdžiai daro poveikį, suteikia galimybę per pagrįstą laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į konkretaus atvejo aplinkybes, pareikšti savo poziciją. Išimtinėmis aplinkybėmis, atlikusi tokį vertinimą, Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui gali pateikti įgyvendinimo aktą, kuriuo būtų reikalaujama, kad jis arba priimtų įgyvendinimo akte nurodytus pirmenybinius užsakymus ir jiems teiktų pirmenybę, arba paaiškintų, kodėl jam to padaryti neįmanoma arba netikslinga. Komisijos sprendimas grindžiamas objektyviais duomenimis, iš kurių matyti, kad toks pirmenybės nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad bendrojoje rinkoje būtų išlaikyta gyvybiškai svarbi visuomenės ekonominė veikla.
2.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nepriima pirmenybinių užsakymų ar jiems neteikia pirmenybės, Komisija savo iniciatyva arba 14 valstybių narių prašymu gali įvertinti, ar būtina ir proporcinga naudoti pirmenybinius užsakymus. Tokiais atvejais Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui ir visoms šalims, kurioms galimas pirmenybinis užsakymas akivaizdžiai daro poveikį, suteikia galimybę per pagrįstą laikotarpį, kurį Komisija nustato atsižvelgdama į konkretaus atvejo aplinkybes, pareikšti savo poziciją. Išimtinėmis aplinkybėmis, atlikusi tokį vertinimą ir tinkamai atsižvelgusi į Valdybos nuomonę, Komisija atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui gali pateikti įgyvendinimo aktą, kuriuo būtų reikalaujama, kad jis arba priimtų įgyvendinimo akte nurodytus pirmenybinius užsakymus ir jiems teiktų pirmenybę, arba raštu paaiškintų, kodėl jam to padaryti neįmanoma arba netikslinga. Jei Komisijos vertinimai skiriasi nuo Valdybos nuomonės, Komisija pateikia pagrįstą pagrindimą. Komisijos sprendimas grindžiamas objektyviais duomenimis, kurie yra faktiniai, išmatuojami, pagrįsti, iš kurių matyti, kad toks pirmenybės nustatymas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad vidaus rinkoje būtų išlaikyta gyvybiškai svarbi visuomenės ekonominė veikla.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam skirtas 2 dalyje nurodytas sprendimas, nesutinka su reikalavimu priimti sprendime nurodytus užsakymus ir teikti jiems pirmenybę, jis per 10 dienų nuo pranešimo apie sprendimą pateikia Komisijai motyvuotą paaiškinimą su tinkamai pagrįstomis priežastimis, kodėl atsižvelgiant į šios nuostatos tikslus neįmanoma arba netikslinga įvykdyti reikalavimą. Tokios priežastys, be kita ko, yra ekonominės veiklos vykdytojo nesugebėjimas įvykdyti pirmenybinio užsakymo dėl nepakankamų gamybos pajėgumų arba rimta rizika, kad užsakymo priėmimas ekonominės veiklos vykdytojui sukeltų ypatingų sunkumų ar ekonominę naštą, arba kitos panašios svarbos aplinkybės.
Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas, kuriam skirtas 2 dalyje nurodytas sprendimas, nesutinka su reikalavimu priimti sprendime nurodytus užsakymus ir teikti jiems pirmenybę, jis per 10 dienų nuo pranešimo apie sprendimą pateikia Komisijai motyvuotą paaiškinimą su tinkamai pagrįstomis priežastimis, kodėl neįmanoma arba netikslinga įvykdyti reikalavimą. Tokios priežastys, be kita ko, yra ekonominės veiklos vykdytojo nesugebėjimas įvykdyti pirmenybinio užsakymo dėl nepakankamų gamybos pajėgumų arba rimta rizika, kad užsakymo priėmimas ekonominės veiklos vykdytojui sukeltų ypatingų sunkumų ar ekonominę naštą, visų pirma atsižvelgiant į Komisijos nurodytas kainas ir kiekius, arba kitos panašios svarbos aplinkybės. Šios priežastys gali būti susijusios su teisėtais atitinkamos įmonės tikslais ir sąnaudomis, pastangomis, techniniu įmanomumu ir ilgalaikėmis verslo pasekmėmis, kurių reikia bet kokiam gamybos sekos pakeitimui.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Komisija gali viešai paskelbti tokį pagrįstą paaiškinimą arba jo dalis, tinkamai atsižvelgdama į verslo konfidencialumo principą.
Išbraukta.
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija priima 2 dalyje nurodytą sprendimą laikydamasi taikytinos Sąjungos teisės, įskaitant būtinumo ir proporcingumo principus, ir Sąjungos įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę. Sprendime visų pirma atsižvelgiama į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo teisėtus interesus ir visą turimą informaciją apie išlaidas ir pastangas, kurių reikia bet kokiam gamybos sekos pakeitimui. Jame nurodomas sprendimo priėmimo teisinis pagrindas, nustatomi terminai, per kuriuos turi būti įvykdytas pirmenybinis užsakymas, ir, jei taikoma, nurodomas produktas ir kiekis. Nurodomos 28 straipsnyje numatytos baudos už sprendimo nevykdymą. Pirmenybinis užsakymas vykdomas taikant sąžiningą ir pagrįstą kainą.
6.  Komisija priima 2 dalyje nurodytą sprendimą laikydamasi taikytinos Sąjungos teisės, įskaitant būtinumo ir proporcingumo principus, ir Sąjungos įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę. Sprendime visų pirma atsižvelgiama į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo teisėtus interesus ir visą turimą informaciją apie išlaidas ir pastangas, kurių reikia bet kokiam gamybos sekos pakeitimui. Jame nurodomas sprendimo priėmimo teisinis pagrindas, nustatomi terminai, per kuriuos turi būti įvykdytas pirmenybinis užsakymas, ir, jei taikoma, nurodomas produktas, kaina ir kiekis. Nurodomos 28 straipsnyje numatytos baudos už sprendimo nevykdymą. Pirmenybinis užsakymas vykdomas taikant sąžiningą ir pagrįstą kainą, kuri prireikus apima tinkamą veiklos vykdytojo patirtų papildomų išlaidų kompensavimą.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio pavadinimas
Baudos veiklos vykdytojams už pareigos atsakyti į prašymus pateikti privalomą informaciją arba vykdyti pirmenybinius užsakymus nevykdymą
Baudos veiklos vykdytojams už pirmenybinių užsakymų nevykdymą
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  kai ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti organizacija arba ekonominės veiklos vykdytojas tyčia arba dėl didelio neatsargumo pateikia neteisingą, neišsamią ar klaidinančią informaciją atsakydamas į prašymą, pateiktą pagal 24 straipsnį, arba nepateikia informacijos per nustatytą terminą;
Išbraukta.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
2.  1 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 200 000 EUR.
2.  1 dalies b punkte nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 200 000 EUR. Bauda, skiriama ekonominės veiklos vykdytojams, kurie yra MVĮ, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, neviršija 25 000 EUR.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis
3.  1 dalies c punkte nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 1 proc. praėjusių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos už kiekvieną 27 straipsnyje (pirmenybiniai užsakymai) nustatytos prievolės nevykdymo darbo dieną, skaičiuojant nuo sprendime nustatytos dienos, neviršijant 1 proc. bendros praėjusių finansinių metų apyvartos.
3.  1 dalies c punkte nurodytais atvejais skiriamos baudos neviršija 1 proc. praėjusių finansinių metų vidutinės dienos apyvartos už kiekvieną 27 straipsnyje (pirmenybiniai užsakymai) nustatytos prievolės nevykdymo darbo dieną, skaičiuojant nuo sprendime nustatytos dienos, neviršijant 1 proc. pasaulinės praėjusių finansinių metų apyvartos. Ekonominės veiklos vykdytojams, kurie yra MVĮ, kaip apibrėžta Rekomendacijoje 2003/361/EB, skiriamos baudos neviršija 0,25 proc. bendros praėjusių finansinių metų apyvartos.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis
4.  Nustatant baudos dydį atsižvelgiama į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo dydį ir ekonominius išteklius, pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, tinkamai atsižvelgiant į proporcingumo ir tinkamumo principus.
4.  Nustatydama baudos dydį Komisija atsižvelgia į atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo dydį ir ekonominius išteklius, pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę, tinkamai atsižvelgiant į proporcingumo ir tinkamumo principus. Taip pat turėtų būti atsižvelgta į krizės poveikį ekonominės veiklos vykdytojui ir jo verslo veiklai.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  dveji metai, jei pažeidžiamos nuostatos dėl prašymų pateikti informaciją pagal 24 straipsnį;
Išbraukta.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  treji metai, jei pažeidžiamos nuostatos, susijusios su prievole teikti pirmenybę kilus krizei svarbių prekių gamybai pagal 26 straipsnio 2 dalį.
b)  treji metai, jei pažeidžiamos nuostatos, susijusios su prievole teikti pirmenybę kilus krizei svarbių prekių gamybai pagal 27 straipsnį.
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Prieš priimdama sprendimą pagal 28 straipsnį, Komisija atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams arba ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančioms organizacijoms suteikia galimybę būti išklausytiems dėl:
1.  Prieš priimdama sprendimą pagal 28 straipsnį, Komisija atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams suteikia galimybę būti išklausytiems dėl:
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis
2.  Įmonės ir ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančios organizacijos gali pateikti savo pastabas dėl Komisijos preliminarių išvadų per Komisijos preliminariose išvadose nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 21 diena.
2.  Susiję ekonominės veiklos vykdytojai gali pateikti savo pastabas dėl Komisijos preliminarių išvadų per Komisijos preliminariose išvadose nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 21 diena.
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis
3.  Komisija savo sprendimus grindžia tik tais prieštaravimais, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojai ir ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančios organizacijos galėjo pateikti pastabų.
3.  Komisija savo sprendimus grindžia tik tais prieštaravimais, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojai galėjo pateikti pastabų.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis
4.  Visuose procesuose visapusiškai gerbiamos ekonominės veiklos vykdytojo arba ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančių organizacijų teisės į gynybą. Atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams arba ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujančioms organizacijoms suteikiama teisė susipažinti su Komisijos byla, laikantis sutarto atskleidimo sąlygų, atsižvelgiant į teisėtą ekonominės veiklos vykdytojų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ir Komisijos ar valstybių narių institucijų vidaus dokumentams. Ši teisė visų pirma netaikoma Komisijos ir valstybių narių institucijų korespondencijai. Šios dalies reikalavimai netrukdo Komisijai atskleisti ir naudoti informaciją, reikalingą pažeidimui įrodyti.
4.  Visuose procesuose visapusiškai gerbiamos ekonominės veiklos vykdytojo teisės į gynybą. Atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams suteikiama teisė susipažinti su Komisijos byla, laikantis sutarto atskleidimo sąlygų, atsižvelgiant į teisėtą ekonominės veiklos vykdytojų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su byla netaikoma konfidencialiai informacijai ir Komisijos ar valstybių narių institucijų vidaus dokumentams. Ši teisė visų pirma netaikoma Komisijos ir valstybių narių institucijų korespondencijai. Šios dalies reikalavimai netrukdo Komisijai atskleisti ir naudoti informaciją, reikalingą pažeidimui įrodyti.
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio pavadinimas
Koordinuotas strateginių rezervų paskirstymas
Solidarumas ir koordinuotas strateginių rezervų paskirstymas
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.   Jeigu vienoje ar daugiau valstybių narių yra krizės atveju svarbių prekių ir paslaugų stygius, susijusios valstybės narės gali apie tai informuoti Komisiją ir nurodyti reikiamus kiekius ir kitą susijusią informaciją. Komisija perduoda informaciją visoms kompetentingoms institucijoms ir racionalizuoja valstybių narių atsako koordinavimą.
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
Jei paaiškėja, kad valstybių narių pagal 12 straipsnį sudarytų strateginių rezervų nepakanka su ekstremaliąja bendrosios rinkos situacija susijusiems poreikiams patenkinti, Komisija, atsižvelgdama į patariamosios grupės pateiktą nuomonę, gali rekomenduoti valstybėms narėms, kai įmanoma, tikslingai paskirstyti strateginius rezervus, atsižvelgiant į poreikį toliau nedidinti bendrosios rinkos sutrikdymų, be kita ko, geografinėse vietovėse, kurias tokie sutrikdymai ypač paveikė, ir laikantis būtinumo, proporcingumo bei solidarumo principų ir nustatant efektyviausią rezervų panaudojimą siekiant užbaigti ekstremaliąją bendrosios rinkos situaciją.
Jei paaiškėja, kad valstybių narių pagal 8a straipsnį sudarytų strateginių rezervų nepakanka su ekstremaliąja vidaus rinkos situacija susijusiems poreikiams patenkinti, Komisija, tinkamai atsižvelgdama į Valdybos pateiktą nuomonę, gali rekomenduoti valstybėms narėms, kai įmanoma, tikslingai paskirstyti strateginius rezervus, atsižvelgiant į poreikį toliau nedidinti vidaus rinkos sutrikdymų, be kita ko, geografinėse vietovėse, kurias tokie sutrikdymai ypač paveikė, ir laikantis būtinumo, proporcingumo bei solidarumo principų ir nustatant efektyviausią rezervų panaudojimą siekiant užbaigti ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją.
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio pavadinimas
Priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių tiekimą ir paslaugų teikimą bei jų prieinamumą
Priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti kilus krizei svarbių prekių tiekimą ar paslaugų teikimą bei jų prieinamumą
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
1.  Jei Komisija mano, kad yra rizika, jog gali pritrūkti kilus krizei svarbių prekių, ji gali rekomenduoti valstybėms narėms įgyvendinti konkrečias priemones, kad būtų užtikrintas veiksmingas tiekimo grandinių ir gamybos linijų reorganizavimas, ir panaudoti turimas atsargas siekiant kuo greičiau padidinti kilus krizei svarbių prekių tiekimą ir paslaugų teikimą bei jų prieinamumą.
1.  Jei Komisija mano, kad esama kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų trūkumo rizikos, atsižvelgdama į Valdybos nuomonę, ji gali rekomenduoti valstybėms narėms imtis konkrečių priemonių, be kita ko, siekiant užtikrinti veiksmingas tiekimo grandines ir gamybos linijas.
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  palankesnės sąlygos esamų kilus krizei svarbių prekių gamybos pajėgumų plėtrai ar paskirties keitimui arba naujų gamybos pajėgumų kūrimui;
a)  palankesnės sąlygos esamų kilus krizei svarbių prekių gamybos pajėgumų ir paslaugų plėtrai ar paskirties keitimui arba naujų gamybos pajėgumų kūrimui;
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)  palankesnės sąlygos krizei svarbių paslaugų laisvam judėjimui.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies pavadinimas
Viešieji pirkimai
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
V dalies I skyriaus pavadinimas
Komisijos valstybių narių vardu vykdomi strateginės svarbos ir kilus krizei svarbių prekių viešieji pirkimai budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais
Komisijos valstybių narių vardu vykdomi kritinės svarbos ir kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų viešieji pirkimai budrumo ir ekstremaliosios situacijos režimais
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis
1.  Dvi ar daugiau valstybių narių gali prašyti, kad Komisija valstybių narių, kurios pageidauja, kad joms atstovautų Komisija (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), vardu pradėtų viešuosius pirkimus strateginės svarbos prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 9 straipsnio 1 dalį priimtame įgyvendinimo akte, arba kilus krizei svarbioms prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, pirkti.
1.  Dvi ar daugiau valstybių narių gali prašyti, kad Komisija valstybių narių, kurios pageidauja, kad joms atstovautų Komisija (toliau – dalyvaujančios valstybės narės), vardu pradėtų viešuosius pirkimus kritinės svarbos prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 9 straipsnio 1 dalį priimtame įgyvendinimo akte, arba kilus krizei svarbioms prekėms ir paslaugoms, išvardytoms pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte, pirkti.
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija įvertina prašymo naudingumą, būtinumą ir proporcingumą. Jei Komisija ketina neatsižvelgti į prašymą, ji apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir 4 straipsnyje nurodytai patariamajai grupei ir nurodo atsisakymo priežastis.
2.  Komisija, konsultuodamasi su Valdyba, nedelsdama įvertina 1 dalyje nurodyto prašymo būtinumą ir proporcingumą. Jei Komisija ketina neatsižvelgti į prašymą, ji apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms ir Valdybai ir nurodo atsisakymo priežastis.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis
3.  Kai Komisija sutinka valstybių narių vardu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ji parengia pasiūlymą dėl pagrindų susitarimo, kuris turi būti sudarytas su dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, kad Komisija galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose jų vardu. Šiame susitarime nustatomos išsamios viešųjų pirkimų, vykdomų 1 dalyje nurodytų dalyvaujančių valstybių narių vardu, sąlygos.
3.  Kai Komisija sutinka valstybių narių vardu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, ji:
a)  informuoja visas valstybes nares ir Valdybą apie savo ketinimą vykdyti viešųjų pirkimų procedūrą ir kviečia suinteresuotąsias valstybes nares dalyvauti;
b)   parengia pasiūlymą dėl pagrindų susitarimo, kuris turi būti sudarytas su dalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, kad Komisija galėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose jų vardu. Šiame susitarime dalyvaujančių valstybių narių vardu nustatomos išsamios pirkimo sąlygos, įskaitant praktines priemones, sprendimų priėmimo taisykles ir siūlomus kiekius.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kai Komisija negali skirti sutarties tinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, ji nedelsdama apie tai praneša valstybėms narėms, kad jos galėtų nedelsdamos pradėti savo viešųjų pirkimų procesus.
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis
1.  Susitarimu [nurodytu 34 straipsnio 3 dalyje] Komisijai suteikiami derybų įgaliojimai veikti kaip centrinei perkančiajai organizacijai, dalyvaujančių valstybių narių vardu sudarant naujas sutartis dėl atitinkamų strateginės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų.
1.  Susitarimu, nurodytu 34 straipsnio 3 dalies b punkte, Komisijai suteikiami derybų įgaliojimai, į kuriuos įtraukiami tokie elementai kaip sutarties sudarymo kriterijai ir pasiūlymų vertinimo būdas, veikti kaip centrinei perkančiajai organizacijai, dalyvaujančių valstybių narių vardu sudarant naujas sutartis dėl atitinkamų kritinės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų.
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis
2.  Pagal susitarimą Komisija gali būti įgaliota dalyvaujančių valstybių narių vardu sudaryti sutartis su ekonominės veiklos vykdytojais, įskaitant pavienius strateginės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų gamintojus, dėl tokių prekių ar paslaugų pirkimo.
2.  Pagal susitarimą Komisija gali būti įgaliota dalyvaujančių valstybių narių vardu sudaryti sutartis su ekonominės veiklos vykdytojais, įskaitant pavienius kritinės svarbos prekių ir paslaugų arba kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų gamintojus, dėl tokių prekių ar paslaugų pirkimo.
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis
3.  Komisijos atstovai arba Komisijos paskirti ekspertai gali atlikti patikrinimus vietoje atitinkamų strateginės svarbos prekių arba kilus krizei svarbių prekių gamybos vietose.
Išbraukta.
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Komisija paprašo dalyvaujančių valstybių narių paskirti atstovus, kurie dalyvautų rengiant viešųjų pirkimų procedūras.
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalis
2.  Į sutartis gali būti įtraukta nuostata, kurioje nurodoma, kad valstybė narė, kuri nedalyvavo pirkimo procedūroje, po sutarties pasirašymo gali tapti sutarties šalimi, išsamiai nurodant tos procedūros eigą ir jos pasekmes.
2.  Į sutartis įtraukiama nuostata, kurioje nurodoma, kad valstybė narė, kuri nedalyvavo pirkimo procedūroje, pritarus daugumai dalyvaujančių valstybių narių, po sutarties pasirašymo gali tapti sutarties šalimi, išsamiai nurodant tos procedūros eigą ir jos pasekmes.
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis
Kai būtina vykdyti bendrus viešuosius pirkimus tarp Komisijos ir vienos ar daugiau valstybių narių perkančiųjų organizacijų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalyje nustatytas taisykles, valstybės narės gali įsigyti, išsinuomoti arba išnuomoti visą bendrai įsigytą pajėgumą.
1.   Komisija ir vienos ar daugiau valstybių narių perkančiosios organizacijos gali dalyvauti kaip susitariančiosios šalys bendrų viešųjų pirkimų procedūroje, vykdomoje pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalį, kad per pagrįstą laikotarpį būtų galima įsigyti kritinės svarbos kilus krizei svarbių prekių ir paslaugų.
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Bendrų viešųjų pirkimų procedūroje gali dalyvauti visos valstybės narės, taip pat, nukrypstant nuo Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 165 straipsnio 2 dalies, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės ir Sąjungos šalys kandidatės, taip pat Andoros Kunigaikštystė, Monako Kunigaikštystė, San Marino Respublika ir Vatikano Miesto Valstybė, visų pirma tais atvejais, kai tai konkrečiai numatyta dvišalėje ar daugiašalėje sutartyje.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Prieš bendro pirkimo procedūrą šalys sudaro susitarimą dėl bendrų viešųjų pirkimų, kad būtų nustatyta praktinė tos procedūros ir sprendimų priėmimo proceso tvarka, susijusi su procedūros pasirinkimu, pasiūlymų vertinimo tvarka ir sutarties skyrimo kriterijais, laikantis atitinkamos Sąjungos teisės.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.   Bendro viešojo pirkimo procedūrai taikomos šios sąlygos:
a)   ji nedaro neigiamo poveikio vidaus rinkos veikimui ir ją vykdant nėra diskriminacijos ar prekybos apribojimų ir neiškraipoma konkurencija;
b)   ji neturi jokio tiesioginio finansinio poveikio 1a dalyje nurodytų šalių, nedalyvaujančių bendro viešojo pirkimo procedūroje, biudžetui.
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 d dalis (nauja)
1d.   Komisija informuoja Europos Parlamentą apie pagal šį straipsnį vykdomas bendrų viešųjų pirkimų procedūras ir, gavusi prašymą, suteikia galimybę susipažinti su sutartimis, sudarytomis vykdant tas procedūras, su sąlyga, kad bus tinkamai apsaugota neskelbtina komercinė informacija, įskaitant verslo paslaptis, komercinius santykius ir Sąjungos interesus. Komisija Europos Parlamentui perduoda su slapto pobūdžio dokumentais susijusią informaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnio 7 dalį.
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis
Kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje ir su Komisija ir koordinuoja savo veiksmus su Komisija ir kitų valstybių narių atstovais patariamojoje grupėje prieš pradėdamos pirkti kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES55.
Kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas, valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje ir su Komisija ir koordinuoja savo veiksmus su Komisija ir kitų valstybių narių atstovais Valdyboje prieš pradėdamos pirkti kilus krizei svarbias prekes ir paslaugas, išvardytas pagal 14 straipsnio 5 dalį priimtame įgyvendinimo akte pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/24/ES55. Valdyba gali teikti rekomendacijas dėl šių veiksmų koordinavimo.
__________________
__________________
55 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
55 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
Kai pagal 16 straipsnį aktyvuojamas bendrosios rinkos ekstremaliosios situacijos režimas ir Komisija valstybių narių vardu pradėjo viešuosius pirkimus pagal 34–36 straipsnius, dalyvaujančių valstybių narių perkančiosios organizacijos neperka prekių ar paslaugų, kurioms taikomas toks viešasis pirkimas, kitomis priemonėmis.
Kai pagal 14 straipsnį aktyvuojamas vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimas ir Komisija valstybių narių vardu pradėjo viešuosius pirkimus pagal 34–36 straipsnius, dalyvaujančių valstybių narių perkančiosios organizacijos neperka prekių ar paslaugų, kurioms taikomas toks viešasis pirkimas, kitomis priemonėmis, išskyrus 34 straipsnio 3a dalyje nurodytus atvejus. Visos viešųjų pirkimų sutartys, sudarytos pažeidžiant šį straipsnį, laikomos negaliojančiomis.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis
40 straipsnis
Išbraukta.
Asmens duomenų apsauga
1.  Šiuo reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2016/679 ir Direktyvą 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių, arba Komisijos ir atitinkamais atvejais kitų Sąjungos institucijų ir organų pareigoms, susijusioms su jų atliekamu asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, kai jie vykdo savo pareigas.
2.  Asmens duomenys netvarkomi ir neperduodami, išskyrus atvejus, kai tai tikrai būtina šio reglamento tikslams pasiekti. Tokiais atvejais atitinkamai taikomos Reglamento (ES) 2016/679 ir Reglamento (ES) 2018/1725 sąlygos.
3.  Jei asmens duomenų tvarkymas nėra griežtai būtinas šiame reglamente nustatytiems mechanizmams įgyvendinti, asmens duomenys nuasmeninami taip, kad nebūtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
V a dalis (naujas)
Va dalis
Skaitmeninės priemonės
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio pavadinimas
Skaitmeninės priemonės
Bendrosios nuostatos dėl skaitmeninių priemonių
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis
Komisija ir valstybės narės gali sukurti sąveikias skaitmenines priemones arba IT infrastruktūrą, padedančias siekti šio reglamento tikslų. Tokios priemonės ar infrastruktūra gali būti kuriamos ne ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos laikotarpiu.
1.  Iki ... [6 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija ir valstybės narės sukuria, palaiko ir reguliariai atnaujina sąveikias skaitmenines priemones arba IT infrastruktūrą, padedančias siekti šio reglamento tikslų. Tokios priemonės ar infrastruktūra kuriamos ne ekstremaliosios bendrosios rinkos situacijos laikotarpiu, kad būtų pasirengta laiku ir veiksmingai reaguoti į galimas būsimas ekstremaliąsias situacijas. Jos apima, inter alia, standartizuotas, saugias ir veiksmingas skaitmenines priemones, skirtas saugiai rinkti informaciją ir ja keistis 7a straipsnio tikslais, tikralaikę informaciją apie nacionalinius apribojimus, kaip nurodyta 41a straipsnyje, greitąsias juostas, kaip nurodyta 41b straipsnyje, ir 41c straipsnyje nurodytą suinteresuotųjų subjektų platformą.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis
Komisija įgyvendinimo aktais nustato tokių priemonių ar infrastruktūros techninius aspektus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
2.   Komisija įgyvendinimo aktais nustato tokių priemonių ar infrastruktūros techninius aspektus, naudodama, kai įmanoma, jau egzistuojančias IT priemones ar portalus, pavyzdžiui, portalą „Your Europe“. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Valstybės narės saugiu komunikacijos kanalu tarpusavyje ir su Komisija reguliariai keičiasi informacija visais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)
41a straipsnis
Tikrojo laiko informacija apie nacionalinius apribojimų
Komisija sukuria specialią viešą interneto svetainę, kurioje sujungiama informacija iš valstybių narių apie nacionalinius apribojimus, numatytus valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose, apie kuriuos Komisijai pranešta pagal 19 straipsnį, įskaitant informaciją apie jų taikymo sritį ir trukmę. Specialioje viešoje interneto svetainėje yra interaktyvus žemėlapis su atitinkama tikrojo laiko informacija apie nacionalinius apribojimus.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
41 b straipsnis (naujas)
41b straipsnis
Pagreitintos procedūros
1.  Siekdama palengvinti laisvą prekių, paslaugų ir darbuotojų judėjimą, Komisija sukuria pagreitintas procedūras, visų pirma skirtas kilus krizei svarbioms prekėms ir paslaugoms. Visų pirma Komisija parengia atitinkamus šablonus ar bendras skaitmenines deklaravimo, registracijos ar leidimų išdavimo formas tarpvalstybinei veiklai, visų pirma profesionalų paslaugoms sveikatos priežiūros, įrengimo, techninės priežiūros ir remonto, statybų, maisto ir žemės ūkio srityse, kad paspartintų deklaravimo, registracijos ar leidimų išdavimo procedūras, įskaitant profesinių kvalifikacijų pripažinimą ir darbuotojų komandiravimą. Šie šablonai ar skaitmeninės formos yra prieinamos nemokamai visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir galioja visose valstybėse narėse;
2.  Jei tinkamai pagrįstais atvejais ir laikydamosi atitinkamos Sąjungos teisės valstybės narės nustatė sienų apribojimus, Komisija nurodo nustatytus pagreitintos procedūros sienos perėjimo punktus, įskaitant, kai įmanoma, tikralaikę informaciją, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos laisvam prekių, paslaugų ir asmenų judėjimui.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
41 c straipsnis (naujas)
41c straipsnis
Ekstremaliosioms situacijoms ir atsparumui skirta suinteresuotųjų subjektų platforma
1.  Komisija įsteigia suinteresuotųjų subjektų platformą, kad sudarytų palankias sąlygas specifinėms sektorių diskusijoms ir partnerystėms, suburdama pagrindinius suinteresuotuosius subjektus, t. y. ekonominės veiklos vykdytojų, socialinių partneri, tyrėjų ir pilietinės visuomenės atstovus. Ta platforma siekiama paskatinti ekonominės veiklos vykdytojus parengti savanoriškus veiksmų planus reaguojant į ekstremaliąją vidaus rinkos situaciją. Visų pirma šioje platformoje turi būti funkcija, kuria naudodamosi suinteresuotosios šalys galėtų:
a)  nurodyti savanoriškus veiksmus, kurių reikia norint sėkmingai reaguoti į vidaus rinkos ekstremaliąją situaciją;
b)  teikti mokslines konsultacijas, nuomones ar ataskaitas su krize susijusiais klausimais;
c)  prisidėti keičiantis informacija ir geriausia praktika.
2.  Komisija ir Valdyba atsižvelgia į konkretaus sektoriaus dialogo ir partnerysčių rezultatus, taip pat į atitinkamą suinteresuotųjų subjektų pagal 1 dalį pateiktą informaciją įgyvendinant šį reglamentą.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis
1.  Komisijai padeda Bendrosios rinkos veikimo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose priemonės komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
1.  Komisijai padeda Vidaus rinkos veikimo ir atsparumo užtikrinimo ekstremaliosiose situacijose komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Komisija, prieš priimdama bet kokį įgyvendinimo aktą pagal šį reglamentą ir atsižvelgdama į jo skubumą, paskelbia jo projektą ir paprašo visų suinteresuotųjų subjektų per pagrįstą laikotarpį pateikti savo pastabas.
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos arba bet kurios kitos teisėkūros institucijų nustatytos datos.
2.  6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Pagal 6 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu, dar nepasibaigus šiam laikotarpiui, ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pavadinimas
Ataskaita ir peržiūra
Ataskaita, peržiūra ir įvertinimas
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis
1.  Iki [OL: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir po to kas penkerius metus Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nenumatytų atvejų planavimo, budrumo ir bendrosios rinkos reagavimo į ekstremaliąsias situacijas sistemos veikimo ataskaitą, kurioje prireikus siūlomi patobulinimai ir pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
1.  Iki ... [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą: treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kas trejus metus Komisija atlieka šio reglamento veiksmingumo vertinimą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje visų pirma įvertinami šie aspektai:
a)  Valdybos darbas, taip pat jos darbas, susijęs su kitų atitinkamų Sąjungos lygmens krizių valdymo organų darbu;
b)  testavimas nepalankiausiomis sąlygomis, mokymai ir krizių protokolai, nurodyti šiame reglamente;
c)  13 straipsnyje nurodyti ekstremaliosios situacijos režimo aktyvavimo kriterijai;
d)  skaitmeninės priemonės, įdiegtos pagal Va dalį.
Prie tos ataskaitos prireikus pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Kiekvieną kartą deaktyvavus ekstremaliosios situacijos režimą, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą dėl reagavimo į ekstremaliosios situacijos sistemos veikimo, prireikus su pasiūlymais dėl patobulinimų. Toje ataskaitoje visų pirma įvertinamas neatidėliotinų priemonių poveikis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms pagrindinėms teisėms, t. y. laisvei užsiimti verslu, laisvei ieškoti darbo ir dirbti, taip pat teisei į kolektyvines derybas ir kolektyvinių veiksmų teisei, įskaitant teisę streikuoti.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  1 dalies tikslais Valdyba ir valstybių narių kompetentingos institucijos Komisijos prašymu jai teikia visą turimą informaciją.
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio pavadinimas
Panaikinimas
Reglamento (EB) Nr. 2679/98 pakeitimai
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalis
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2679/98 panaikinamas nuo [data].
Reglamentas (EB) Nr. 2679/98 iš dalies keičiamas taip:
1)  2 straipsnis pakeičiamas taip:
„Šiuo reglamentu nedaroma poveikio naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos lygmeniu pripažintomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, laikantis nacionalinės teisės ir (arba) praktikos. Juo taip pat nedaromas poveikis teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti ir užtikrinti jų vykdymą ar imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką.“
2)  įterpiamas šis straipsnis:
„5 a straipsnis
1.  Aktyvavus Reglamento .../2023 [IMERA] 14 straipsnyje nurodytą vidaus rinkos ekstremaliosios situacijos režimą, šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsniai to režimo galiojimo laikotarpiu nebetaikomi.
2.  1 dalis nedaro poveikio jokiems iš šio reglamento kylantiems įpareigojimams prieš aktyvuojant ekstremaliosios situacijos režimą pagal [IMERA reglamentą].“
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio pavadinimas
Įsigaliojimas
Įsigaliojimas ir taikymas
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Šis reglamentas taikomas nuo ... [6 mėn. nuo įsigaliojimo dienos].

(1)Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A9-0246/2023).


Aplinkos oro kokybė ir švaresnis oras Europoje
PDF 500kWORD 150k
2023 m. rugsėjo 13 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje (nauja redakcija) (COM(2022)0542 – C9-0364/2022 – 2022/0347(COD))(1)
P9_TA(2023)0318A9-0233/2023

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisija komunikate „Europos žaliasis kursas“40 išdėstė plataus užmojo veiksmų gaires, kuriomis siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, taip pat apsaugoti, tausoti ir puoselėti ES gamtinį kapitalą ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Kalbant konkrečiai apie švarų orą, Europos žaliuoju kursu įsipareigota toliau gerinti oro kokybę ir ES oro kokybės standartus labiau suderinti su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis. Juo taip pat paskelbta apie ketinimą griežtinti oro kokybės stebėsenos, modeliavimo ir planavimo nuostatas;
(2)  2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisija komunikate „Europos žaliasis kursas“40 išdėstė plataus užmojo veiksmų gaires, kuriomis siekiama pertvarkyti Sąjungą į teisingą ir klestinčią visuomenę, pasižyminčią modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konkurencinga ekonomika, taip pat apsaugoti, tausoti ir puoselėti ES gamtinį kapitalą ir apsaugoti piliečių sveikatą ir gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir poveikio. Kalbant konkrečiai apie švarų orą, Komisija įsipareigojo toliau gerinti oro kokybę ir ES oro kokybės standartus labiau suderinti su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis. Juo taip pat paskelbta apie ketinimą griežtinti oro kokybės stebėsenos, modeliavimo ir planavimo nuostatas;
__________________
__________________
40 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019) 640 final).
40 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019) 640 final).
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Nulinės taršos veiksmų plane taip pat išdėstyta 2050 m. vizija, kaip oro taršą sumažinti iki lygio, kuris nebelaikomas kenksmingu sveikatai ir natūralioms ekosistemoms. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas pakopinis dabartinių ir būsimų ES oro kokybės standartų nustatymo metodas, pagal kurį nustatomi 2030 m. ir vėlesnio laikotarpio tarpiniai oro kokybės standartai ir suplanuojama, kaip ne vėliau kaip iki 2050 m. prilyginti juos PSO oro kokybės gairėms, taikant naujausiomis mokslinėmis žiniomis grindžiamos reguliarios peržiūros mechanizmą. Taršos mažinimas susijęs su priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu, todėl ilgalaikio tikslo įgyvendinti nulinės taršos užmojį turėtų būti siekiama kartu mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1119;
(4)  Nulinės taršos veiksmų plane taip pat išdėstyta 2050 m. vizija, kaip oro taršą sumažinti iki lygio, kuris nebelaikomas kenksmingu sveikatai ir natūralioms ekosistemoms. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas plataus užmojo dabartinių ir būsimų ES oro kokybės standartų nustatymo metodas, pagal kurį nustatomi 2035 m. ir, reguliariais intervalais, vėlesnio laikotarpio oro kokybės standartai, įskaitant 2030 m. tarpinius oro kokybės standartus, ir suplanuojama, kaip užtikrinti nuolatinį visapusišką jų derinimą su naujausiomis PSO oro kokybės gairėms, kad ne vėliau kaip 2050 m. būtų pasiektas nulinės taršos tikslas, taikant naujausiais moksliniais įrodymais grindžiamos reguliarios peržiūros mechanizmą. Taršos mažinimas susijęs su priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu, todėl ilgalaikio tikslo įgyvendinti nulinės taršos užmojį turėtų būti siekiama kartu mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/1119;
__________________
__________________
42 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (OL L 243, 2021 7 9, p. 1–17).
42 2021 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1119, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralumo pasiekimo sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 401/2009 ir (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas) (OL L 243, 2021 7 9, p. 1–17).
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)  2021 m. rugsėjo mėn. PSO paskelbė naujas oro kokybės gaires, pagrįstas išsamia mokslinių įrodymų apie oro taršos poveikį sveikatai suvestine. Šių oro kokybės gairių išvadose ypač pabrėžiama, kad svarbu mažinti oro taršos koncentraciją kiekvienu lygmeniu ir nurodoma aiški tokių veiksmų nauda visuomenės sveikatai ir aplinkai. Šioje direktyvoje atsižvelgiama į naujausias mokslines žinias ir poreikį visapusiškai suderinti Sąjungos oro kokybės standartus su naujausiomis PSO oro kokybės gairėmis, kad būtų pasiekti bendri Nulinės taršos veiksmų plano tikslai;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)  nuolatinio ir geresnio oro taršos mažinimo nauda visuomenei gerokai viršija sąnaudas. Remiantis Komisijos skaičiavimais, įvairių politikos scenarijų, išanalizuotų atliekant prie šios direktyvos pridedamą poveikio vertinimą, metinės laikymosi išlaidos sudaro nuo 3,3–7 mlrd. EUR, o naudos sveikatai ir aplinkai piniginė vertė 2030 m. – nuo 36 mlrd. EUR iki 130 mlrd. EUR, taigi įrodyta, kad kovos su oro tarša politikos nauda labai viršija įgyvendinimo išlaidas. Nuo 2000 m. dėl Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuolat mažėja į atmosferą išmetamų teršalų kiekis;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  imdamiesi atitinkamų Sąjungos ir nacionalinio lygmens priemonių nulinės oro taršos tikslui pasiekti, valstybės narės, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų vadovautis Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytu atsargumo principu bei principu „teršėjas moka“ ir Europos žaliojo kurso komunikate nustatytu žalos nedarymo principu. Tomis priemonėmis, inter alia, turėtų būti atsižvelgiama į geresnės oro kokybės indėlį į visuomenės sveikatą, aplinkos kokybę, piliečių gerovę, visuomenės klestėjimą, užimtumą ir ekonomikos konkurencingumą; energetikos pertvarką, energetinio saugumo stiprinimą ir kovą su energijos nepritekliumi; apsirūpinimo maistu saugumą ir maisto įperkamumą; tvaraus ir išmanaus judumo ir transporto sprendimų kūrimą; elgesio pokyčių poveikį; sąžiningumo ir solidarumo užtikrinimą tarp valstybių narių ir jų viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį pajėgumą, nacionalines aplinkybes, tokias kaip salų ypatumai, ir konvergencijos poreikį ateityje; būtinybę užtikrinti teisingą ir socialiai sąžiningą pertvarką taikant tinkamas švietimo ir mokymo programas; geriausius turimus ir naujausius mokslinius įrodymus, visų pirma PSO pateiktas išvadas; poreikį su oro tarša susijusios rizikos aspektą įtraukti į investicinius ir planavimo sprendimus; ekonominį efektyvumą ir technologinį neutralumą siekiant sumažinti išmetamų oro teršalų kiekį; ilgainiui vis didėjantį aplinkosauginį naudingumą ir užmojų lygį;
(5)  imdamiesi atitinkamų Sąjungos ir nacionalinio lygmens priemonių nulinės oro taršos tikslui pasiekti, valstybės narės, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų vadovautis Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytu atsargumo principu, principu „teršėjas moka“ ir prevencijos bei žalos atitaisymo ten, kur yra taršos šaltinis, principu, Europos žaliojo kurso komunikate nustatytu žalos nedarymo principu ir pagarba žmogaus teisei į švarią, sveiką ir tvarią aplinką. Tomis priemonėmis, inter alia, turėtų būti atsižvelgiama į geresnės oro kokybės indėlį į visuomenės sveikatą, aplinkos kokybę ir ekosistemų atsparumą, piliečių gerovę, lygybę ir jautrių gyventojų bei pažeidžiamų grupių apsaugą, sveikatos priežiūros išlaidas, darnaus vystymosi tikslų (DVT) įgyvendinimą, pilietinės visuomenės vaidmenį, visuomenės klestėjimą, užimtumą ir ekonomikos konkurencingumą; energetikos pertvarką, energetinio saugumo stiprinimą ir kovą su energijos nepritekliumi; apsirūpinimo maistu saugumą ir maisto įperkamumą; tvaraus ir išmanaus judumo ir transporto sprendimų bei jų infrastruktūros kūrimą; elgesio pokyčių poveikį; fiskalinės politikos poveikį; sąžiningumo ir solidarumo užtikrinimą tarp valstybių narių ir jų viduje, atsižvelgiant į jų ekonominį pajėgumą, nacionalines aplinkybes, tokias kaip salų ypatumai, ir konvergencijos poreikį ateityje; būtinybę užtikrinti teisingą ir socialiai sąžiningą pertvarką taikant tinkamas švietimo ir mokymo programas, be kita ko, skirtas sveikatos priežiūros specialistams; geriausius turimus ir naujausius mokslinius įrodymus, visų pirma PSO pateiktas išvadas; poreikį su oro tarša susijusios rizikos aspektą įtraukti į investicinius ir planavimo sprendimus; ekonominį efektyvumą, geriausius turimus technologinius sprendimus ir technologinį neutralumą siekiant sumažinti išmetamų oro teršalų kiekį; ilgainiui vis didėjantį aplinkosauginį naudingumą ir užmojų lygį, vadovaujantis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nustatytu reikalavimų nemažinimo principu;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  šia direktyva padedama siekti darnaus vystymosi tikslų (DVT), visų pirma 3, 7, 10, 11 ir 13 DVT;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2022/59143 priimtoje Aštuntojoje bendrojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje iki 2030 m. nustatytas tikslas sukurti netoksišką aplinką, apsaugančią žmonių, gyvūnų ir ekosistemų sveikatą ir gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir neigiamo poveikio, ir tuo tikslu nustatyta, kad reikia toliau gerinti stebėsenos metodus, geriau informuoti visuomenę ir užtikrinti teisę kreiptis į teismą. Tai padeda orientuotis siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų;
(6)  2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (ES) 2022/59143 priimtoje Aštuntojoje bendrojoje Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programoje iki 2030 m. kaip vienas iš prioritetinių tikslų nustatytas tikslas sukurti netoksišką aplinką, apsaugančią žmonių, gyvūnų ir ekosistemų sveikatą ir gerovę nuo su aplinka susijusios rizikos ir neigiamo poveikio, ir tuo tikslu nustatyta, inter alia, kad reikia toliau gerinti stebėsenos metodus, reikia geresnio tarpvalstybinio koordinavimo, geriau informuoti visuomenę ir užtikrinti teisę kreiptis į teismą. Tai padeda orientuotis siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų;
__________________
__________________
43 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/591 dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. (OL L 114, 2022 4 12, p. 22–36).
43 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/591 dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. (OL L 114, 2022 4 12, p. 22–36).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti mokslinius įrodymus, susijusius su teršalais ir jų poveikiu žmonių sveikatai bei aplinkai ir su technologine plėtra. Remdamasi peržiūros rezultatais, Komisija turėtų įvertinti, ar taikytini oro kokybės standartai tebėra tinkami šios direktyvos tikslams pasiekti. Pirmoji peržiūra turėtų būti atlikta iki 2028 m. gruodžio 31 d., siekiant įvertinti, ar oro kokybės standartus reikia atnaujinti pagal naujausią mokslinę informaciją;
(7)  Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti mokslinius įrodymus, susijusius su teršalais, jų poveikiu žmonių sveikatai ir aplinkai, nelygybe sveikatos srityje, tiesioginėmis ir netiesioginėmis sveikatos priežiūros išlaidomis, susijusiomis su oro tarša, aplinkos apsaugos išlaidomis ir elgsenos, fiskaliniais ir technologiniais pokyčiais. Remdamasi peržiūros rezultatais, Komisija turėtų įvertinti, ar taikytini oro kokybės standartai tebėra tinkami šios direktyvos tikslams pasiekti. Pirmoji peržiūra turėtų būti atlikta iki 2028 m. gruodžio 31 d., siekiant įvertinti, ar oro kokybės standartus reikia atnaujinti pagal naujausią mokslinę informaciją. Komisija turėtų reguliariai įvertinti Sąjungos teisės aktų, kuriais nustatomo oro taršos šaltinių išmetamųjų teršalų standartai, indėlį siekiant šia direktyva nustatytų kokybės standartų ir, jei reikia, pasiūlyti papildomų Sąjungos priemonių;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10)  tam, kad pagal mėginių ėmimo taškų duomenis būtų galima numatyti geografinį koncentracijos pasiskirstymą, turėtų būti taikomos modeliavimo taikomosios programos – tai padėtų nustatyti oro kokybės standartų pažeidimus ir atitinkama informacija pagrįsti oro kokybės planus bei mėginių ėmimo taškų išdėstymą ; be šioje direktyvoje nustatytų oro kokybės stebėsenos reikalavimų, stebėsenos tikslais valstybės narės raginamos naudoti informacinius produktus ir papildomas priemones (pvz., reguliarias įvertinimo ir kokybės vertinimo ataskaitas, su politikos aspektais susijusias internetines programas), siūlomas pagal ES kosmoso programos Žemės stebėjimo komponentą, visų pirma per „Copernicus“ atmosferos stebėsenos paslaugą (CAMS);
(10)  kai aktualu, tam, kad pagal mėginių ėmimo taškų duomenis būtų galima numatyti geografinį teršalų koncentracijos pasiskirstymą, turėtų būti taikomos modeliavimo taikomosios programos – tai padėtų nustatyti oro kokybės standartų pažeidimus ir atitinkama informacija pagrįsti oro kokybės planus ir oro kokybės veiksmų gaires bei mėginių ėmimo taškų išdėstymą; be šioje direktyvoje nustatytų oro kokybės stebėsenos reikalavimų, stebėsenos tikslais valstybės narės raginamos naudoti informacinius produktus ir papildomas priemones (pvz., reguliarias įvertinimo ir kokybės vertinimo ataskaitas, su politikos aspektais susijusias internetines programas), siūlomas pagal ES kosmoso programos Žemės stebėjimo komponentą, visų pirma per „Copernicus“ atmosferos stebėsenos paslaugą (CAMS);
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  svarbu, kad nauji teršalai, kaip antai ultrasmulkiosios dalelės, juodoji anglis, elementinė anglis ir amoniakas, taip pat kietųjų dalelių oksidacijos potencialas būtų stebimi, kad surinktais duomenimis būtų galima papildyti mokslines žinias apie jų poveikį sveikatai ir aplinkai, kaip rekomenduoja PSO;
(11)  svarbu, kad nauji teršalai, kaip antai ultrasmulkiosios dalelės, juodoji anglis, elementinė anglis ir amoniakas, taip pat kietųjų dalelių oksidacijos potencialas būtų stebimi, kad surinktais duomenimis būtų galima papildyti mokslines žinias apie jų poveikį sveikatai ir aplinkai, kaip rekomenduoja PSO, ir kad atliekant pirmąją šios direktyvos peržiūrą 2028 m. būtų nustatytos jų ribinės vertės. Komisija turėtų toliau stebėti su kitais teršalais, kuriems ši direktyva netaikoma, susijusią mokslo raidą ir įvertinti poreikį išplėsti direktyvos nuostatas, kad būtų apimti šie teršalai;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  siekiant geriau suprasti smulkių kietųjų dalelių poveikį ir parengti tinkamą politiką, foninėse kaimo vietovėse turėtų būti atliekami išsamūs šio teršalo matavimai. Šie matavimai turėtų būti atliekami tokiu būdu, kuris atitiktų bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (EMEP), parengtos pagal 1979 m. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvenciją, patvirtintą 1981 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimu 81/462/EEB44, ir jos protokolus, įskaitant 2012 m. peržiūrėtą 1999 m. Protokolą dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo, matavimo būdus;
(12)  siekiant geriau suprasti smulkių kietųjų dalelių, juodosios anglies, gyvsidabrio ir amoniako keliamą tarpvalstybinę taršą ir poveikį ir parengti tinkamą politiką, foninėse kaimo ir miestų vietovėse turėtų būti atliekami išsamūs šių teršalų matavimai, įskaitant galimą ribinių verčių, siektinų verčių ar kritinių lygių nustatymą. Šie matavimai turėtų būti atliekami tokiu būdu, kuris atitiktų bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (EMEP), parengtos pagal 1979 m. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (UNECE) Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvenciją, patvirtintą 1981 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimu 81/462/EEB44, ir jos protokolus, įskaitant 2012 m. peržiūrėtą 1999 m. Protokolą dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo, matavimo būdus;
__________________
__________________
44 1981 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimas 81/462/EEB dėl Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sudarymo (OL L 171, 1981 6 27, p. 11).
44 1981 m. birželio 11 d. Tarybos sprendimas 81/462/EEB dėl Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sudarymo (OL L 171, 1981 6 27, p. 11).
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir visą aplinką, ypač svarbu kovoti su teršalų išmetimu jų atsiradimo vietoje ir nustatyti bei įgyvendinti veiksmingiausias teršalų išmetimo , ypač žemės ūkio, pramonės, transporto ir energijos gamybos sektoriuose, mažinimo priemones vietos, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis . Todėl turėtų būti vengiama žalingų oro teršalų išmetimo , užtikrinama jo prevencija ar mažinami išmetami kiekiai ir nustatyti atitinkami aplinkos oro kokybės standartai , atsižvelgiant į atitinkamus Pasaulio sveikatos organizacijos standartus, gaires ir programas;
(15)  siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir visą aplinką, ypač svarbu kovoti su teršalų išmetimu jų atsiradimo vietoje ir nustatyti bei įgyvendinti veiksmingiausias teršalų išmetimo, ypač žemės ūkio, pramonės, transporto, šildymo ir vėsinimo sistemų bei energijos gamybos sektoriuose, mažinimo priemones vietos, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis. Atitinkami Sąjungos teisės aktai, pavyzdžiui, dėl Europos transporto priemonių išmetamųjų teršalų ar pramonės išmetamųjų teršalų normų, yra naudingi siekiant toliau mažinti aplinkos oro taršą. Todėl turėtų būti vengiama žalingų oro teršalų išmetimo, užtikrinama jo prevencija ar mažinami išmetami kiekiai ir nustatyti atitinkami aplinkos oro kokybės standartai, remiantis naujausiais moksliniais įrodymais, paskelbtais naujausiose PSO oro kokybės gairėse, ir laikantis Nulinės taršos veiksmų plano iki 2050 m.;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(15b)  Komisija, prieš priimdama bet kokį priemonių projektą arba pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, įskaitant biudžeto pasiūlymus, turėtų įvertinti jų suderinamumą su šioje direktyvoje nustatytais oro kokybės standartais ir tą vertinimą įtraukia į visus prie tų priemonių ar pasiūlymų pridedamus poveikio vertinimus, o priėmimo metu to vertinimo rezultatus paskelbia viešai. Komisija turėtų siekti suderinti savo priemonių projektus ir pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų su šios direktyvos tikslais. Visais nesuderinimo atvejais Komisija suderinamumo vertinime turėtų nurodyti to priežastis;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(15c)  transporto sektoriaus išmetami oro teršalai kelia ypatingą pavojų miesto vietovėse ir netoli transporto mazgų gyvenančių žmonių sveikatai. Todėl valstybės narės ir atitinkamos regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų apsvarstyti galimybę įgyvendinti darnaus judumo mieste planus ir investuoti į netaršias technologijas ir priemones, kuriomis sudaromos sąlygos pereiti prie aktyvių, bendrojo naudojimo ir tvarių transporto sistemų, taip pat kurti žaliąsias erdves ir pėsčiųjų zonas, kuriomis siekiama mažinti oro taršą ir spūstis keliuose, ypač miesto vietovėse, kaip nustatyta 2020 m. gruodžio 9 d. Komisijos komunikate „Darnaus ir išmanaus judumo strategija. Europos transporto kelias į ateitį“. Valstybės narės taip pat turėtų imtis visų priemonių, reikalingų siekiant paspartinti alternatyviųjų degalų infrastruktūros, visų pirma lengvosioms ir sunkiosioms transporto priemonėms skirtos įkraunamosios elektros energijos infrastruktūros, diegimą ir atlikti reguliarius transporto infrastruktūros kokybės patikrinimus siekiant nustatyti sritis, kuriose reikia mažinti spūstis ir optimizuoti infrastruktūrą, ir imtis atitinkamų priemonių šiose srityse, prireikus pasinaudojant Sąjungos finansavimo parama;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(15d)  vien jūrų transporto keliama oro tarša kasmet nulemia daugiau kaip 50 000 ankstyvos mirties atvejų Sąjungoje1a. Nors tarša sieros dioksidu yra kenksmingiausia jūrų transporto taršos išmetamaisiais teršalais dalis, nereikėtų pamiršti NOx. Jūrų transporto poveikį aplinkai ir pakrantės bendruomenėms, turint mintyje žalą ekosistemai ir visuomenės sveikatą, būtų galima sumažinti visapusiškai elektrifikavus trumpojo nuotolio ir miesto jūrų transportą, kartu taikant nulinės taršos reikalavimus ir naudojant švartavimosi vietos infrastruktūrą. Be to, visą Sąjungos jūrinę teritoriją priskyrus SOx išmetimo kontrolės rajonui ir NOx išmetimo kontrolės rajonui būtų svariai prisidėta prie oro taršos uostuose ir uostamiesčiuose bei Sąjungos vandenyse sumažinimo.
__________________
1a Brandt, J., Silver, J. D., ir Frohn, L. M., „Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System“, CEEH Scientific Report Nr. 3, 2011.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  moksliniai tyrimai rodo, kad sieros dioksidas, azoto dioksidas ir azoto oksidai, kietosios dalelės, švinas, benzenas, anglies monoksidas, arsenas, kadmis, nikelis, kai kurie policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ir ozonas pasižymi reikšmingu neigiamu poveikiu žmonių sveikatai . Poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pasireiškia per koncentracijas aplinkos ore ;
(16)  moksliniai tyrimai rodo, kad sieros dioksidas, azoto dioksidas ir azoto oksidai, kietosios dalelės, švinas, benzenas, anglies monoksidas, arsenas, kadmis, nikelis, kai kurie policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ir ozonas pasižymi įvairiu reikšmingu neigiamu poveikiu žmonių sveikatai, kuris gali lemti ankstyvą mirtį, ir kad nėra aiškios ribos, žemiau kurios šios medžiagos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Šios medžiagos pažeidžia daugumą organų sistemų ir yra susijusios su daugeliu sekinančių ligų, pavyzdžiui, vaikų ir suaugusiųjų astma, širdies ir kraujagyslių ligomis, lėtine obstrukcine plaučių liga, plaučių uždegimu, insultu, diabetu, plaučių vėžiu, kognityvinės raidos sutrikimais ir demencija. Poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pasireiškia per koncentracijas aplinkos ore ir per iškritas;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)  oro tarša daro ir trumpalaikį, ir ilgalaikį poveikį žmogaus organizmui, kenkdama sveikatai. Nors oro tarša yra visuotinė sveikatos problema, su kuria susiduria visi, rizika tarp gyventojų pasiskirsčiusi netolygiai – kai kurioms žmonių grupėms kyla didesnis pavojus nukentėti nei kitoms. Jautriems gyventojams ir pažeidžiamoms grupėms, pvz., asmenims, turintiems tam tikrų ankstesnių sveikatos sutrikimų (pvz., kvėpavimo takų ar širdies ir kraujagyslių ligų), nėščioms moterims, naujagimiams, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems ar žmonėms, turintiems nepakankamas galimybes gauti medicininę priežiūrą, ir darbuotojams, kurie darbe patiria ypač aukšto lygio ekspoziciją oro tarša, regis, kyla didžiausias pavojus, kaip pabrėžiama tyrimuose, kuriuose oro tarša siejama su pablogėjusiais pagyvenusių žmonių kognityviniais gebėjimais ir teigiama, kad prasta oro kokybė yra ypač pavojinga vaikams. Tos grupės turėtų būti informuojamos ir apsaugomos. Šia direktyva pripažįstama padidėjusi rizika ir konkretūs jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių poreikiai, susiję su oro tarša, ir siekiama spręsti nelygybės sveikatos srityje, kurią sukelia užterštas oras, problemą;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b)  nors oro tarša kelia didelį pavojų sveikatai, darantį poveikį visiems ir visose valstybėse narėse, gausėja įrodymų, kad esama sąsajų tarp socialinės ir ekonominės padėties ir oro taršos, iš kurių visų pirma matyti, kad prastesnės socialinės ir ekonominės padėties žmonių sveikatai oro tarša paprastai daro didesnį poveikį nei apskritai gyventojų sveikatai, nes jie patiria didesnį poveikį ir yra pažeidžiamesni1a. Valstybės narės, rengdamos, įgyvendindamos ar atnaujindamos savo oro kokybės planus ar oro kokybės veiksmų gaires, turėtų atsižvelgti į tokius veiksnius, kad būtų veiksmingai atsižvelgiama į socialinius oro taršos aspektus ir kuo labiau sumažintas socialinis ir ekonominis priemonių, kurių imamasi, poveikis;
__________________
1a Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe, Europos aplinkos agentūra, 2018.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  pagal PSO rekomendacijas turėti būti mažinamas didžiausiu dokumentuotu poveikiu žmonių sveikatai pasižyminčių teršalų, smulkių kietųjų dalelių (PM2,5) ir azoto dioksido (NO2) vidutinis poveikis gyventojams. Šiuo tikslu, be ribinių šių teršalų verčių, turėtų būti nustatytas ir jų vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas;
(18)  pagal naujausias PSO rekomendacijas turėti būti mažinamas didžiausiu dokumentuotu poveikiu žmonių sveikatai pasižyminčių teršalų, smulkių kietųjų dalelių (PM2,5) ir azoto dioksido (NO2) vidutinis poveikis gyventojams. Šiuo tikslu, be ribinių šių teršalų verčių, turėtų būti nustatytas ir jų vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas. Vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas turėtų papildyti, o ne pakeisti tas ribines vertes, kurios, kaip įrodyta, iki šiol yra veiksmingiausiai įgyvendinami standartai;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  aplinkos oro kokybės direktyvų (direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB)45 tinkamumo patikrinimas parodė, kad ribinės vertės veiksmingesnės mažinant teršalų koncentraciją nei siektinos vertės. Siekiant kuo labiau sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai, ypač atsižvelgiant į pažeidžiamas grupes ir jautrius gyventojus , ir aplinkai, turėtų būti nustatytos sieros dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių, švino, benzeno, anglies monoksido, arseno, kadmio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės. Benzo(a)pirenas turėtų būti naudojamas kaip aplinkos ore esančių policiklinių aromatinių angliavandenilių kancerogeninio pavojaus žymiklis ;
(19)  aplinkos oro kokybės direktyvų (direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB) tinkamumo patikrinimas45 parodė, kad ribinės vertės veiksmingesnės mažinant teršalų koncentraciją nei kitų rūšių oro kokybės standartai, pavyzdžiui, siektinos vertės. Siekiant kuo labiau sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai, ypač atsižvelgiant į pažeidžiamas grupes ir jautrius gyventojus , ir aplinkai, turėtų būti nustatytos sieros dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių, švino, benzeno, anglies monoksido, arseno, kadmio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės. Siekiant užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo žalingo poveikio ekosistemoms, tos ribinės vertės turėtų būti reguliariai atnaujinamos atsižvelgiant į naujausias PSO rekomendacijas. Benzo(a)pirenas turėtų būti naudojamas kaip aplinkos ore esančių policiklinių aromatinių angliavandenilių kancerogeninio pavojaus žymiklis;
__________________
__________________
45 2019 m. lapkričio 28 d. dokumentas „Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikra“ (SWD(2019) 427 final).
45 2019 m. lapkričio 28 d. dokumentas „Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo patikra“ (SWD(2019) 427 final).
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21)  ozonas yra tarp valstybių pernešamas teršalas, susidarantis atmosferoje dėl pirminių teršalų išmetimo, kuris reglamentuojamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/228446. Pažanga įgyvendinant šioje direktyvoje nustatytus su ozonu susijusius oro kokybės tikslus ir ilgalaikius tikslus turėtų būti nustatoma pagal Direktyvoje (ES) 2016/2284 nustatytus tikslus ir išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimus, taip pat įgyvendinant ekonomiškai efektyvias priemones ir oro kokybės planus;
(21)  ozonas yra tarp valstybių pernešamas teršalas, susidarantis atmosferoje dėl pirminių teršalų išmetimo, ir kai kurie iš jų reglamentuojami Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2016/2284/ES46. Pažemio ozonas neigiamai veikia ne tik žmonių sveikatą, bet ir augaliją bei ekosistemas, todėl mažėja pasėlių derlius ir miškų augimas bei nyksta biologinė įvairovė. Pažanga įgyvendinant šioje direktyvoje nustatytus su ozonu susijusius oro kokybės tikslus ir ilgalaikius tikslus turėtų būti nustatoma pagal Direktyvoje (ES) 2016/2284 nustatytus tikslus ir išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimus, taip pat įgyvendinant ekonomiškai efektyvias priemones, oro kokybės gaires ir oro kokybės planus;
__________________
__________________
46 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 17, p. 1).
46 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2284 dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (OL L 344, 2016 12 17, p. 1).
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis
(22)  ozono siektinos vertės ir ilgalaikiai tikslai užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo žalingo ozono poveikio žmonių sveikatai ir augmenijai bei ekosistemoms turėtų būti atnaujinti pagal naujausias Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ;
(22)  ozono siektinos vertės ir ilgalaikiai tikslai užtikrinti veiksmingą apsaugą nuo žalingo ozono poveikio žmonių sveikatai ir augmenijai bei ekosistemoms turėtų būti reguliariai atnaujinti pagal naujausias Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23)  siekiant apsaugoti gyventojus ir pažeidžiamas bei jautrias grupes nuo trumpo padidėjusios ozono koncentracijos poveikio, atitinkamai reikėtų nustatyti sieros dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių (PM10 ir PM2,5) ir ozono pavojaus slenksčius ir informavimo slenksčius. Pasiekus tuos slenksčius visuomenei turėtų būti pateikiama informacija apie poveikio pavojų ir prireikus įgyvendinamos trumpojo laikotarpio priemonės, skirtos taršos lygiams ten, kur buvo viršytas pavojaus slenkstis , sumažinti ;
(23)  siekiant apsaugoti gyventojus, ypač jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes, nuo trumpo padidėjusios teršalų koncentracijos poveikio, reikėtų nustatyti sieros dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių (PM10 ir PM2,5) ir ozono pavojaus slenkstį ir informavimo slenkstį. Pasiekus tuos slenksčius visuomenei turėtų būti pateikiama informacija apie su poveikiu susijusį pavojų sveikatai ir įgyvendinamos trumpojo laikotarpio priemonės, skirtos taršos lygiams ten, kur buvo viršytas pavojaus slenkstis, sumažinti. Pavojaus ir informavimo slenksčiai kitiems reglamentuojamiems teršalams nenustatyti, nes šių teršalų poveikio sveikatai įrodymuose dažnai atsižvelgiama tik į ilgalaikio poveikio pasekmes. Tuo atveju, jei pasirodytų mokslinių jų trumpalaikio poveikio pasekmių įrodymų, Komisija turėtų įvertinti poreikį nustatyti tiems teršalams taikomus pavojaus ir informavimo slenksčius;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
(25)  ten, kur oro kokybės būklė jau yra gera, reikėtų ją palaikyti arba gerinti. Jei yra rizika neužtikrinti atitikties šioje direktyvoje nustatytiems aplinkos oro kokybės standartams arba ta atitiktis nebuvo užtikrinta , valstybės narės turėtų nedelsdamos imtis veiksmų, kad laikytųsi ribinių verčių , vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų bei kritinių teršalų lygių ir, jei tai įmanoma, pasiektų ozono siektinas vertes ir ilgalaikius tikslus;
(25)  ten, kur oro kokybės būklė jau yra gera, reikėtų ją palaikyti arba gerinti. Jei yra rizika neužtikrinti atitikties šioje direktyvoje nustatytiems aplinkos oro kokybės standartams arba ta atitiktis nebuvo užtikrinta, valstybės narės turėtų nedelsdamos imtis tęstinių veiksmų, kad laikytųsi ribinių verčių, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų bei kritinių teršalų lygių ir pasiektų ozono siektinas vertes ir ilgalaikius tikslus;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis
(29)  teršalai iš gamtinių šaltinių gali būti vertinami, bet negali būti kontroliuojami. Todėl tais atvejais, kai teršalai iš gamtinių šaltinių aplinkos ore gali būti nustatyti pakankamai tiksliai ir kai ribinės vertės yra viršytos dėl šių teršalų arba iš dalies dėl jų , šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis tų teršalų kiekiai gali būti išskaičiuojami vertinant oro kokybės ribinių verčių ir vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų laikymąsi. Teršalų kiekiai, prisidedantys prie kietųjų dalelių ribinių verčių viršijimo dėl to, kad žiemą keliai barstomi smėliu arba druska, taip pat gali būti išskaičiuojami vertinant oro kokybės ribinių verčių laikymąsi, jei yra imtasi pagrįstų priemonių koncentracijai sumažinti;
(29)  teršalai iš gamtinių šaltinių gali būti vertinami, tačiau kai kuriais atvejais juos gali būti sunku kontroliuoti. Todėl tais atvejais, kai teršalai iš gamtinių šaltinių aplinkos ore gali būti nustatyti pakankamai tiksliai ir kai ribinės vertės yra viršytos dėl šių teršalų arba iš dalies dėl jų, o valstybės narės jų nekontroliuoja ir jų nebuvo galima numatyti, sumažinti ar išvengti, šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis tų teršalų kiekiai gali būti išskaičiuojami vertinant oro kokybės ribinių verčių ir vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų laikymąsi. Teršalų kiekiai, prisidedantys prie kietųjų dalelių ribinių verčių viršijimo dėl to, kad žiemą keliai barstomi smėliu arba druska, taip pat gali būti išskaičiuojami vertinant oro kokybės ribinių verčių laikymąsi, tačiau tik tuo atveju, jei turima įrodymų, kad yra imtasi visų pagrįstų priemonių koncentracijai sumažinti. Tų teršalų kiekių išskaičiavimas vertinant, kaip laikomasi oro kokybės ribinių verčių ir vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų, neturėtų sutrukdyti valstybėms narėms imtis veiksmų siekiant sumažinti jų poveikį sveikatai;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(29a)  labai svarbu sistemingai stebėti oro kokybę šalia oro taršos židinių, kur taršos lygiui didelį poveikį daro iš didelės taršos židinių išmetamas teršalų kiekis, dėl kurio pavieniams asmenims ir gyventojų grupėms galėtų kilti didelė neigiamo poveikio sveikatai rizika. Tuo tikslu valstybės narės oro taršos židiniuose, pvz., uostuose ar oro uostuose, turėtų įrengti mėginių ėmimo taškus, kad būtų galima geriau suprasti tų židinių poveikį oro taršai ir imtis tinkamų priemonių siekiant kuo labiau sumažinti jų poveikį žmonių sveikatai;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis
(30)  zonose, kuriose sąlygos ypač sudėtingos, turėtų būti galima atidėti oro kokybės ribinių verčių laikymosi užtikrinimo terminą tais atvejais, kai, nepaisant atitinkamų taršos mažinimo priemonių įgyvendinimo, konkrečiose zonose ir aglomeracijose yra rimtų problemų, susijusių su ribinių verčių laikymusi. Termino tam tikrai zonai arba aglomeracijai atidėjimas turėtų būti leidžiamas kartu sudarant išsamų ribinių verčių laikymosi užtikrinimo iki atidėto termino planą, kurį turi įvertinti Komisija;
(30)  zonose, kuriose sąlygos ypač sudėtingos, turėtų būti galima atidėti oro kokybės ribinių verčių laikymosi užtikrinimo terminą tais atvejais, kai, nepaisant atitinkamų taršos mažinimo priemonių įgyvendinimo, konkrečiose zonose yra rimtų problemų, susijusių su ribinių verčių laikymusi. Termino tam tikrai zonai atidėjimas turėtų būti leidžiamas kartu sudarant išsamų ribinių verčių laikymosi užtikrinimo iki atidėto termino planą, kurį turi įvertinti Komisija;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis
(31)  toms zonoms , kuriose teršalų koncentracija aplinkos ore viršija atitinkamas oro kokybės ribines vertes ir ozono siektinas vertes arba neatitinka vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų , turėtų būti parengti ir atnaujinami oro kokybės planai. Oro teršalai išmetami daugelio skirtingų šaltinių ir veiklos rūšių. Siekiant užtikrinti skirtingų politikos krypčių nuoseklumą, tokie oro kokybės planai, jei įmanoma, turėtų būti suderinti su planais bei programomis, parengtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES 2001/80/EB48, Direktyvą (ES) 2016/2284 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/49/EB49;
(31)  toms zonoms, kuriose teršalų koncentracija aplinkos ore viršija atitinkamas oro kokybės ribines vertes ir ozono siektinas vertes arba neatitinka vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų , turėtų būti parengti ir atnaujinami oro kokybės planai. Oro teršalai išmetami daugelio skirtingų šaltinių ir veiklos rūšių. Siekiant užtikrinti skirtingų politikos krypčių nuoseklumą, tokie oro kokybės planai, jei įmanoma, turėtų būti suderinti su planais bei programomis, parengtais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES48, Direktyvą (ES) 2016/2284 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/49/EB49;
__________________
__________________
48 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
48 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
49 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18, p. 12).
49 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL L 189, 2002 7 18, p. 12).
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(31a)   kaip išaiškinta Teisingumo Teismo praktikoje1a, nuostatomis dėl oro kokybės planų neleidžiama pratęsti termino, nuo kurio turi būti laikomasi oro kokybės standartų. Tai, kad buvo parengtas oro kokybės planas, savaime nereiškia, kad valstybė narė vis dėlto įvykdė savo įsipareigojimus užtikrinti, kad oro teršalų lygiai neviršytų šioje direktyvoje nustatytų oro kokybės standartų;
__________________
1a 2020 m. lapkričio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Komisija / Italija, C-644/18, ECLI:EU:C:2020:895, 154 punktas, ir 2014 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas ClientEarth / The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-404/13, ECLI:EU:C:2014:2382, 49 punktas.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis
(32)  oro kokybės planai taip pat turėtų būti parengti prieš 2030 m., kai yra rizika, kad valstybės narės iki tos datos nepasieks ribinių verčių arba ozono siektinos vertės, siekiant užtikrinti, kad teršalų lygiai būtų atitinkamai sumažinti;
(32)  siekiant suderinti Sąjungos teisės aktus su naujausiais moksliniais įrodymais ir naujausiomis PSO oro kokybės gairėmis, šia Direktyva nustatomi nauji oro kokybės standartai ir atitiktis jiems turi būti užtikrinta ne vėliau kaip 2030 m. Valstybės narės ir kompetentingos institucijos turėtų iki 2030 m. termino, taikomo I priedo 1 skirsnio 1 lentelėje nustatytoms naujoms ribinėms vertėms, parengti kitokios rūšies oro kokybės planą – vadinamąsias oro kokybės veiksmų gaires – toms zonoms, kuriose teršalų koncentracija aplinkos ore viršija atitinkamas 2030 metams nustatytas oro kokybės ribines vertes. Oro kokybės veiksmų gairėse turėtų būti nustatyta trumpalaikė ir ilgalaikė politika ir priemonės, skirtos užtikrinti, kad šių ribinių verčių būtų laikomasi ne vėliau kaip 2030 m. Teisinio aiškumo sumetimais ir nepaisant vartojamų specifinių terminų, oro kokybės veiksmų gairės turėtų būti laikomos oro kokybės planu, kaip apibrėžta 4 straipsnio 36 punkte;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis
(34)  valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje , jei dėl didelės taršos, atsiradusios kitoje valstybėje narėje, tam tikro teršalo lygis viršija arba tikėtina, kad viršys bet kurią ribinę vertę ar ozono siektiną vertę, jei tas lygis neatitinka arba tikėtina, kad neatitiks vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimo arba jei jis pakyla ar tikėtina, kad pakils virš pavojaus slenksčio. Dėl to, kad tam tikri teršalai, pavyzdžiui, ozonas ir kietosios dalelės, gali būti pernešami per valstybių sienas rengiant bei įgyvendinant oro kokybės planus ir trumpojo laikotarpio veiksmų planus bei informuojant visuomenę valstybėms narėms gali reikėti koordinuoti darbą tarpusavyje . Tam tikrais atvejais valstybės narės turėtų bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, ypač daug dėmesio skirdamos tam, kad į veiklą kuo anksčiau būtų įtraukiamos šalys kandidatės. Komisija turėtų būti laiku informuojama apie tokį bendradarbiavimą ir kviečiama padėti jam vykti;
(34)  valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje, jei dėl didelės taršos, atsiradusios kitoje valstybėje narėje, tam tikro teršalo lygis viršija arba tikėtina, kad viršys bet kurią ribinę vertę ar ozono siektiną vertę, jei tas lygis neatitinka arba tikėtina, kad neatitiks vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimo arba jei jis pakyla ar tikėtina, kad pakils virš pavojaus slenksčio. Dėl to, kad tam tikri teršalai, pavyzdžiui, ozonas ir kietosios dalelės, gali būti pernešami per valstybių sienas, rengiant bei įgyvendinant oro kokybės planus ir trumpojo laikotarpio veiksmų planus bei kaip galima greičiau informuojant visuomenę valstybėms narėms reikėtų greitai koordinuoti darbą tarpusavyje. Tam tikrais atvejais valstybės narės turėtų bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, ypač daug dėmesio skirdamos tam, kad į veiklą kuo anksčiau būtų įtraukiamos šalys kandidatės. Komisija turėtų būti laiku informuojama apie tokį bendradarbiavimą ir kviečiama padėti jam vykti;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis
(35)  siekiant geriau suvokti oro taršos poveikį ir parengti atitinkamą politiką, būtina, kad valstybės narės ir Komisija rinktų informaciją apie oro kokybę, ja keistųsi ir ją platintų. Naujausia informacija apie visų reglamentuojamų teršalų koncentraciją aplinkos ore ir oro kokybės planai bei trumpojo laikotarpio veiksmų planai taip pat turėtų būti lengvai prieinam i visuomenei;
(35)  siekiant geriau suvokti oro taršos poveikį ir parengti atitinkamą politiką, būtina, kad valstybės narės ir Komisija rinktų informaciją apie oro kokybę, ja keistųsi ir ją platintų. Naujausia informacija apie visų reglamentuojamų teršalų koncentraciją aplinkos ore ir oro kokybės planai, oro kokybės veiksmų gairės bei trumpojo laikotarpio veiksmų planai taip pat turėtų būti lengvai prieinami visuomenei nuosekliu ir lengvai suprantamu būdu;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)  iš skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) matyti, kad daugiau kaip 40 proc. suaugusių Sąjungos gyventojų trūksta pagrindinių skaitmeninių įgūdžių1a. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad informacija, kuri turi būti viešai skelbiama pagal šią direktyvą, atitinkamais atvejais būtų pateikiama ir neskaitmeniniais ryšių kanalais;
__________________
1a Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) 2022 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi).
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis
(40)  šioje direktyvoje paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, kurie pirmiausia yra pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Kai dėl šios direktyvos 19, 20 ir 21 straipsnių pažeidimo padaroma žala žmonių sveikatai, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuo tokių pažeidimų nukentėję asmenys iš atitinkamos kompetentingos institucijos galėtų reikalauti žalos atlyginimo ir jo sulaukti. Remiantis SESV 191 straipsnio 1 dalimi, šioje direktyvoje nustatytomis žalos atlyginimo, teisės kreiptis į teismą ir sankcijų taisyklėmis siekiama išvengti žalingo oro taršos poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, užkirsti jam kelią ir jį sumažinti. Tokiu būdu jomis siekiama į Sąjungos politiką integruoti aukšto lygio aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo aspektą pagal tvaraus vystymosi principą, kaip nustatyta Chartijos 37 straipsnyje, ir konkrečiai suformuluojamas įpareigojimas saugoti Chartijos 2 ir 3 straipsniuose nustatytas teisę į gyvybę ir teisę į asmens neliečiamybę. Direktyva taip pat prisidedama prie Chartijos 47 straipsnyje nustatytos teisės į veiksmingą teisinę gynybą teisme užtikrinimo, kiek tai susiję su žmonių sveikatos apsauga;
(40)  šioje direktyvoje paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, kurie pirmiausia yra pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Kai dėl šios direktyvos 13, 19, 20 ir 21 straipsnių pažeidimo padaroma žala žmonių sveikatai ir gerovei, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nuo tokių pažeidimų nukentėję asmenys iš atitinkamos kompetentingos institucijos galėtų reikalauti žalos atlyginimo ir jo sulaukti. Remiantis SESV 191 straipsnio 1 dalimi, šia direktyva siekiama išvengti žalingo oro taršos poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, užkirsti jam kelią ir jį sumažinti. Tokiu būdu ja siekiama į Sąjungos politiką integruoti aukšto lygio aplinkos apsaugos ir aplinkos kokybės gerinimo aspektą pagal tvaraus vystymosi principą, kaip nustatyta Chartijos 37 straipsnyje, ir konkrečiai suformuluojamas įpareigojimas saugoti Chartijos 2, 3, 7 ir 35 straipsniuose nustatytas teisę į gyvybę ir teisę į asmens neliečiamybę, teisę į privatų gyvenimą ir teisę į sveikatos priežiūrą. Direktyva taip pat prisidedama prie Chartijos 47 straipsnyje nustatytos teisės į veiksmingą teisinę gynybą teisme užtikrinimo, kiek tai susiję su žmonių sveikatos apsauga. Be to, ja pripažįstama ir saugoma žmogaus teisė į švarią, sveiką ir tvarią aplinką, kurią 2022 m. liepos 28 d. rezoliucijoje 76/300 pripažino Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(40a)  nuginčijamosios prezumpcijos yra bendras mechanizmas ieškovo įrodinėjimo sunkumams palengvinti, kartu išsaugant atsakovo teises. Nuginčijamosios prezumpcijos taikomos tik tuo atveju, jei tenkinamos tam tikros sąlygos. Siekiant išlaikyti teisingą rizikos paskirstymą ir išvengti įrodinėjimo pareigos perkėlimo, turėtų būti reikalaujama, kad ieškovas pateiktų pakankamai svarbius įrodymus, įskaitant mokslinius duomenis, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, kad dėl pažeidimo padaryta žala arba juo prie jos prisidėta. Atsižvelgiant į įrodinėjimo sunkumus, su kuriais susiduria nukentėję asmenys, ypač sudėtingais atvejais, toks nuginčijamosios prezumpcijos mechanizmas padės užtikrinti teisingą pusiausvyrą tarp asmenų, patyrusių žalą žmonių sveikatai, pramonės ir, kai aktualu, valdžios institucijų. Atitinkamus mokslinius duomenis taip pat turėtų būti galima naudoti kaip įrodymus pagal nacionalinę teisę. Kai tokių atitinkamų mokslinių duomenų nėra, turėtų būti įmanoma naudoti kitus įrodymus ieškiniui pagrįsti pagal nacionalinę teisę. Kadangi oro kokybės standartai nustatomi remiantis mokslinėmis žiniomis apie žalingą oro taršos poveikį žmonių sveikatai, tais atvejais, kai viršijamos ribinės vertės, oro tarša tampa galimai žalinga ją patiriančių asmenų sveikatai ir gerovei1a.
__________________
1a Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Fadeyeva / Rusija, 55723/00, (EŽTT, 2005 m. birželio 9 d.), §87.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalis
1.  Šia direktyva nustatomas nulinės oro taršos tikslas, kurio siekiant Sąjungoje oro kokybė būtų laipsniškai gerinama iki lygio, kuris, remiantis moksliniais įrodymais, nebelaikomas žalingu žmonių sveikatai ir natūralioms ekosistemoms, taip prisidedant prie aplinkos be toksinių medžiagų sukūrimo iki 2050 m.
1.  Šia direktyva nustatomas nulinės oro taršos tikslas, kurio siekiant Sąjungoje oro kokybė būtų laipsniškai gerinama iki lygio, kuris, remiantis geriausiais turimais ir naujausiais moksliniais įrodymais, nebelaikomas žalingu žmonių sveikatai, natūralioms ekosistemoms ir biologinei įvairovei, taip prisidedant prie aplinkos be toksinių medžiagų sukūrimo iki 2050 m.
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 dalis
2.  Šia direktyva nustatomos tarpinės ribinės vertės, siektinos vertės, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimai, vidutinės poveikio koncentracijos tikslai, kritiniai teršalų lygiai, informavimo slenksčiai, pavojaus slenksčiai ir ilgalaikiai tikslai (oro kokybės standartai) – atitiktis jiems turi būti užtikrinta iki 2030 m., vėliau jie bus reguliariai peržiūrimi pagal 3 straipsnį.
2.  Šia direktyva nustatomos tarpinės ribinės vertės, siektinos vertės, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimai, vidutinės poveikio koncentracijos tikslai ir kritiniai teršalų lygiai – atitiktis jiems turi būti užtikrinta kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2030 m., taip pat nustatomos ribinės vertės, kurios turi būti pasiektos iki 2035 m.; jie bus reguliariai peržiūrimi pagal 3 straipsnį. Ja taip pat nustatyti ilgalaikiai tikslai, informavimo slenksčiai ir pavojaus slenksčiai, kurie yra oro kokybės standartų dalis.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 dalis
3.  Be to, šia direktyva padedama siekti Sąjungos taršos mažinimo ir su biologine įvairove bei ekosistemomis susijusių tikslų pagal 8-ąją aplinkosaugos veiksmų programą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2022/59155.
3.  Be to, šia direktyva padedama siekti Sąjungos taršos mažinimo ir su biologine įvairove bei ekosistemomis susijusių tikslų pagal 8-ąją aplinkosaugos veiksmų programą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (ES) 2022/59155, ir didesnės Sąjungos oro kokybės politikos ir kitų atitinkamų sričių Sąjungos politikos, visų pirma klimato, transporto ir energetikos, sinergijos.
__________________
__________________
55 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/591 dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. (OL L 114, 2022 4 12, p. 22).
55 2022 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2022/591 dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2030 m. (OL L 114, 2022 4 12, p. 22).
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 3 punktas
3.  priemonės, skirtos ilgalaikėms aplinkos oro kokybės tendencijoms ir Sąjungos bei nacionalinių priemonių poveikiui aplinkos oro kokybei stebėti;
3.  priemonės, skirtos ilgalaikėms aplinkos oro kokybės tendencijoms ir Sąjungos bei nacionalinių priemonių poveikiui aplinkos oro kokybei stebėti, ir bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis nustatytos aplinkos oro kokybės priemonės;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas
4.  priemonės, kuriomis užtikrinama , kad su informacija apie aplinkos oro kokybę galėtų susipažinti visuomenė;
4.  priemonės, kuriomis užtikrinama, kad informacija apie aplinkos oro kokybę būtų suderinta visoje Sąjungoje ir su ja galėtų susipažinti visuomenė;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6.  priemonės, kuriomis skatinamas glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas siekiant sumažinti oro taršą.
6.  priemonės, kuriomis skatinamas glaudesnis valstybių narių bendradarbiavimas, regioninių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas valstybių narių viduje ir tarp jų, taip pat bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, kurios turi bendrą sieną su Sąjunga, siekiant sumažinti oro taršą.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis
1.  Ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas 5 metus arba, jei to reikia pagal reikšmingus naujus mokslinius duomenis, dažniau Komisija peržiūri su oro teršalais ir jų poveikiu žmonių sveikatai ir aplinkai susijusius mokslinius įrodymus, kurie yra svarbūs siekiant 1 straipsnyje nustatyto tikslo, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išdėstytos pagrindinės išvados.
1.  Ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d., o vėliau – kas 5 metus arba, jei to reikia pagal reikšmingus naujus mokslinius duomenis, dažniau Komisija peržiūri su oro teršalais ir jų poveikiu žmonių sveikatai ir aplinkai susijusius mokslinius įrodymus, kurie yra svarbūs siekiant 1 straipsnyje nustatyto tikslo, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išdėstytos pagrindinės išvados. Peržiūra atliekama nepagrįstai nedelsiant po to, kai paskelbiamos naujausios PSO oro kokybės gairės.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, atliekant peržiūrą vertinama, ar reikia koreguoti šią direktyvą siekiant užtikrinti, kad ji derėtų su Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) oro kokybės gairėmis ir naujausia moksline informacija.
Kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai, atliekant peržiūrą vertinama, ar reikia koreguoti šią direktyvą siekiant užtikrinti, kad ji visapusiškai ir nuolat derėtų su naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) oro kokybės gairėmis, naujausia PSO Europos regioninio biuro peržiūra ir naujausia moksline informacija.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos a punktas
(a)  naujausią PSO ir kitų susijusių organizacijų pateiktą mokslinę informaciją;
a)   naujausią atitinkamų Sąjungos įstaigų, PSO ir kitų susijusių mokslinių organizacijų pateiktą mokslinę informaciją;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos b punktas
b)  poveikį oro kokybei ir jos vertinimui darančią technologinę plėtrą;
b)  poveikį oro kokybei ir jos vertinimui darančius elgsenos pokyčius, fiskalinę politiką ir technologinę plėtrą;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos c punktas
c)  su oro kokybe susijusią padėtį ir jos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai valstybėse narėse;
c)  oro kokybę ir su ja susijusį poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai valstybėse narėse
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos c a punktas (naujas)
ca)  su oro tarša susijusias tiesiogines ir netiesiogines sveikatos priežiūros išlaidas bei sąnaudų ir naudos analizę;
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos d a punktas (naujas)
da)  pažangą, padarytą įgyvendinant kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus, visų pirma klimato, transporto ir energetikos srityse;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 3 pastraipos d b punktas (naujas)
db)  pavienių valstybių narių laikantis SESV 193 straipsnio nustatytus griežtesnius oro kokybės standartus.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)
Komisija padeda PSO Europos regioniniam biurui ir glaudžiai su juo bendradarbiauja, kad būtų stebimi ir peržiūrimi moksliniai oro taršos poveikio sveikatai įrodymai.
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Per pirmąją reguliarią peržiūrą, atliekamą ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d., Komisija, jei tinkama, pasiūlo 10 straipsnyje nurodytose stebėsenos kompleksuose matuojamų, bet šiuo metu į I priedą neįtrauktų oro teršalų ribines vertes, siektinas vertes arba kritinius lygius. Šios vertės arba lygiai turi atitikti naujausius mokslinius įrodymus to, kas būtina žmonių sveikatai ir aplinkai apsaugoti. Vykstant pirmajai reguliariai peržiūrai Komisija paskelbia galimybės konvertuoti ozono siektiną vertę į ribinę vertę vertinimą, prie kurio prireikus pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis
4.  Jei atlikus peržiūrą Komisija mano esant tikslinga, ji pateikia pasiūlymą peržiūrėti oro kokybės standartus arba į juos įtraukti kitų oro teršalų.
4.  Jei atlikus peržiūrą Komisija mano esant tikslinga, ji pateikia pasiūlymą peržiūrėti oro kokybės standartus arba į juos įtraukti kitų oro teršalų. Toks pasiūlymas rengiamas laikantis reikalavimų nemažinimo principo.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
1a)  oro kokybės standartai – ribinės vertės, siektinos vertės, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimai, vidutinės poveikio koncentracijos tikslai, kritiniai teršalų lygiai, informavimo slenksčiai ir pavojaus slenksčiai;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 21 punktas
21)  objektyvus įvertinimas – vertinimo metodas, pagal kurį gaunama ekspertų vertinimu grindžiama kiekybinė arba kokybinė informacija apie teršalo koncentraciją arba iškritų lygį ir kurį taikant gali būti naudojamos statistikos priemonės, nuotolinis stebėjimas ir in situ jutikliai;
Išbraukta.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 23 punktas
23)  foninės miesto vietovės – vietos miesto teritorijose, kur teršalų lygiai atspindi tipinį poveikį miesto gyventojams;
23)  foninės miesto vietovės – vietos miesto teritorijose, kur teršalų lygiai atspindi tipinį poveikį miesto gyventojams, įskaitant jautrius miesto gyventojus ir pažeidžiamas grupes;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 24 punktas
24)  foninės kaimo vietovės – vietos netankiai apgyvendintose kaimo teritorijose, kur taršos lygiai atspindi tipinį poveikį kaimo gyventojams;
24)  foninės kaimo vietovės – vietos netankiai apgyvendintose kaimo teritorijose, kur taršos lygiai atspindi tipinį poveikį kaimo gyventojams, įskaitant jautrius kaimo gyventojus ir pažeidžiamas grupes;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 24 a punktas (naujas)
24a)  oro taršos židinys – vieta, kurioje taršos lygiui didelę įtaką daro teršalų kiekis, išmetamas didelės taršos šaltinių, pvz., netoliese esančių perpildytų ir didelio eismo kelių, motorinėms transporto priemonėms skirtų greitkelių ar kitokių greitkelių, vieno pramoninio šaltinio ar pramoninės zonos su daug šaltinių, pvz., uostų, oro uostų, smarkiai taršaus gyvenamųjų pastatų šildymo (bet jais neapsiribojant), ar jų derinio;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 26 punktas
26)  ribinė vertė – teršalo lygis, kuris neturi būti viršytas ir yra nustatomas remiantis mokslo žiniomis, siekiant išvengti žalingo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai , užkirsti jam kelią arba jį sumažinti;
26)  ribinė vertė – teršalo lygis, nustatomas remiantis mokslo žiniomis, siekiant išvengti žalingo poveikio žmonių sveikatai arba aplinkai, užkirsti jam kelią arba jį sumažinti; jis turi būti pasiektas per tam tikrą laikotarpį ir, kai pasiekiamas, neturi būti viršijamas;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 28 punktas
28)  vidutinio poveikio rodiklis – vidutinis teršalo lygis, kuris nustatomas pagal matavimus viso NUTS 1 lygio teritorinio vieneto, apibūdinto Reglamente (EB) Nr. 1059/2003, foninėse miesto vietovėse arba, jei tame teritoriniame vienete nėra miesto teritorijos, foninėse kaimo vietovėse, kuris atspindi taršos poveikį gyventojams ir kuriuo remiantis tikrinama, ar įvykdytas tam teritoriniam vienetui nustatytas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas ir vidutinės poveikio koncentracijos tikslas;
28)  vidutinio poveikio rodiklis – vidutinis teršalo lygis, kuris nustatomas pagal matavimus viso NUTS 2 lygio teritorinio vieneto, apibūdinto Reglamente (EB) Nr. 1059/2003, foninėse miesto vietovėse arba, jei tame teritoriniame vienete nėra miesto teritorijos, foninėse kaimo vietovėse, kuris atspindi taršos poveikį gyventojams ir kuriuo remiantis tikrinama, ar įvykdytas tam teritoriniam vienetui nustatytas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas ir vidutinės poveikio koncentracijos tikslas;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 29 punktas
29)  vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas – ataskaitiniams metams nustatyto vidutinio poveikio rodikliu išreikšto vidutinio poveikio NUTS 1 lygio teritorinio vieneto, apibūdinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/200357, gyventojams procentinis sumažinimas siekiant sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai, kuris turi būti pasiektas per nustatytą laikotarpį;
29)  vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas – ataskaitiniams metams nustatyto vidutinio poveikio rodikliu išreikšto vidutinio poveikio NUTS 2 lygio teritorinio vieneto, apibūdinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/200357, gyventojams procentinis sumažinimas siekiant sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai, kuris turi būti pasiektas per nustatytą laikotarpį ir, kai pasiekiamas, neturi būti viršijamas;
__________________
__________________
57 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).
57 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 30 punktas
30)  vidutinės poveikio koncentracijos tikslas – vidutinio poveikio rodiklio lygis , kuris turi būti pasiektas siekiant sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai;
30)  vidutinės poveikio koncentracijos tikslas – vidutinio poveikio rodiklio lygis, kuris nustatytas siekiant sumažinti žalingą poveikį žmonių sveikatai, turi būti pasiektas per nustatytą laikotarpį ir, kai pasiekiamas, neturi būti viršijamas;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 35 punktas
35)  tarša iš gamtinių šaltinių – teršalų išmetimas ne dėl tiesioginės ar netiesioginės žmonių veiklos, o dėl, be kita ko, gamtinių reiškinių, pavyzdžiui, ugnikalnių išsiveržimų, seisminio aktyvumo, geoterminių procesų, gamtos gaisrų, audrų, jūros purslų arba atmosferinės resuspensijos ar natūralių dalelių pernešimo iš sauso klimato regionų ;
35)  tarša iš gamtinių šaltinių – teršalų išmetimas ne dėl tiesioginės ar netiesioginės žmonių veiklos, o dėl, be kita ko, gamtinių reiškinių, pavyzdžiui, ugnikalnių išsiveržimų, seisminio aktyvumo, geoterminių procesų, gamtos gaisrų, audrų, jūros purslų arba atmosferinės resuspensijos ar natūralių dalelių pernešimo iš sauso klimato regionų, kuriai valstybė narė nebūtų galėjusi užkirsti kelio arba kurios poveikio nebūtų galėjusi sumažinti politikos veiksmais;
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 35 a punktas (naujas)
35a)  oro kokybės veiksmų gairės – oro kokybės planas, priimtas prieš I priedo 1 skirsnio 1 lentelėje nustatytą naujų ribinių verčių ir I priedo 1 skirsnio 1A lentelėje nustatytų tarpinių ribinių verčių pasiekimo terminą, kuriame išdėstyta trumpalaikė ir ilgalaikė politika ir priemonės, skirtos padėti laikytis šių ribinių verčių;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 36 punktas
36)  oro kokybės planai – planai, kuriuose išdėstomos priemonės, skirtos užtikrinti, kad būtų laikomasi ribinių verčių ir ozono siektinų verčių ir vykdomi vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimai ;
36)  oro kokybės planai – planai, kuriuose išdėstomos priemonės, skirtos užtikrinti, kad būtų laikomasi ribinių verčių ir ozono siektinų verčių ir vykdomi vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimai, kai tos vertės viršijamos;
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 38 punktas
38)  suinteresuotoji visuomenė – visuomenė, kuriai turi arba gali turėti įtakos oro kokybės standartų viršijimas arba kuriai rūpi su šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų įgyvendinimu susijusių sprendimų priėmimo procedūros, įskaitant žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą propaguojančias ir nacionalinės teisės reikalavimus atitinkančias nevyriausybines organizacijas;
38)  suinteresuotoji visuomenė – visuomenė, kuriai turi arba gali turėti įtakos oro kokybės standartų viršijimas arba kuriai rūpi su šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų įgyvendinimu susijusių sprendimų priėmimo procedūros, įskaitant žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą propaguojančias nevyriausybines organizacijas;
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 39 punktas
39)  jautrūs gyventojai ir pažeidžiamos grupės – gyventojų grupės, kurios dėl didesnio jautrumo, dėl to, kad jų narių sveikatai poveikį daro mažesnė koncentracija, arba dėl mažesnių galimybių apsisaugoti yra pažeidžiamesnės oro taršos poveikio nei kiti gyventojai.
39)  jautrūs gyventojai ir pažeidžiamos grupės – gyventojų grupės, kurios dėl specifinių savybių, dėl kurių poveikio pasekmės sveikatai yra didesnės arba dėl didesnio jautrumo, dėl mažesnės poveikio sveikatai ribos arba dėl mažesnių galimybių apsisaugoti yra nuolat arba laikinai jautresnės arba pažeidžiamesnės oro taršos poveikiui nei kiti gyventojai.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  matavimo sistemų (metodų, įrangos, tinklų ir laboratorijų) patvirtinimą;
b)  matavimo sistemų (vietų, metodų, įrangos, tinklų ir laboratorijų) patvirtinimą ir tinkamo stebėsenos tinklo veikimo bei techninės priežiūros užtikrinimą;
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  matavimų tikslumo užtikrinimą;
c)  matavimų tikslumo ir matavimo duomenų perdavimo bei dalijimosi jais užtikrinimą, įskaitant jų atitiktį V priede nustatytiems duomenų kokybės tikslams;
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  modeliavimo taikomųjų programų tikslumo užtikrinimą;
d)  oro kokybės modeliavimo taikomųjų programų tikslumo užtikrinimą;
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas
g)  bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija;
g)  bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis narėmis, trečiosiomis šalimis ir Komisija;
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies h punktas
h)  oro kokybės planų nustatymą;
h)  oro kokybės planų ir oro kokybės veiksmų gairių nustatymą;
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
ia)  kas valandą atnaujinamo oro kokybės indekso ir kitos aktualios viešosios informacijos teikimą ir tvarkymą.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis
4.  Visose zonose , kuriose teršalų lygis yra žemesnis už tiems teršalams nustatytą vertinimo slenkstį , vertinant aplinkos oro kokybę pakanka naudoti modeliavimo taikomąsias programas, orientacinius matavimus, objektyvaus vertinimo metodus arba jų derinį .
4.  Visose zonose, kuriose teršalų lygis yra žemesnis už tiems teršalams nustatytą vertinimo slenkstį, vertinant aplinkos oro kokybę pakanka naudoti modeliavimo taikomųjų programų ir orientacinių matavimų derinį.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis
5.  Jei modeliavimas rodo, kad zonos teritorijoje, kurios neapima fiksuotieji matavimai, viršijama kuri nors ribinė vertė arba ozono siektina vertė, atitinkamo teršalo koncentracijos lygiui įvertinti bent 1 kalendorinius metus nuo viršijimo užregistravimo naudojami papildomi fiksuotieji arba orientaciniai matavimai.
5.  Jei modeliavimas arba orientaciniai matavimai rodo, kad zonos teritorijoje, kurios neapima fiksuotieji matavimai, viršijama kuri nors ribinė vertė arba ozono siektina vertė, atitinkamo teršalo koncentracijos lygiui įvertinti per 6 mėnesius nuo viršijimo užregistravimo įrengiami papildomo fiksuotojo matavimo prietaisai, kurie naudojami bent 1 kalendorinius metus.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 7 dalis
7.  Be 10 straipsniu reikalaujamos stebėsenos, valstybės narės, kai taikoma, stebi ultrasmulkiųjų dalelių lygius pagal III priedo D punktą ir VII priedo 3 skirsnį.
7.  Be 10 straipsniu reikalaujamos stebėsenos, valstybės narės stebi ultrasmulkiųjų dalelių, juodosios anglies, amoniako ir gyvsidabrio lygius pagal III priedo D punktą ir VII priedo 3, 3a, 3b ir 3c skirsnius.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Mėginių ėmimo taškai turi atspindėti taršos poveikį, kurį patiria pažeidžiamos bendruomenės ir viena ar kelios jautrių gyventojų ar pažeidžiamos grupės.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis
2.  Kiekvienoje zonoje , kur teršalų lygis viršija II priede nurodytą vertinimo slenkstį, kiekvieno teršalo mėginių ėmimo taškų skaičius yra ne mažesnis už mažiausią III priedo A ir C punktų 3 ir 4 lentelėse nustatytą mėginių ėmimo taškų skaičių.
2.  Kiekvienoje zonoje, kur teršalų lygis viršija II priede nurodytą vertinimo slenkstį, kiekvieno teršalo mėginių ėmimo taškų skaičius yra ne mažesnis už mažiausią III priedo A ir C punktuose nustatytą mėginių ėmimo taškų skaičių.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  orientacinių matavimų skaičius yra toks pat kaip ir fiksuotųjų matavimų, kuriuos jie pakeičia, skaičius ir orientaciniai matavimai trunka ne trumpiau kaip 2 mėnesius per kalendorinius metus;
c)  orientacinių matavimų skaičius yra toks pat kaip ir fiksuotųjų matavimų, kuriuos jie pakeičia, skaičius ir orientaciniai matavimai trunka ne trumpiau kaip 2 mėnesius, tolygiai paskirstytus per kalendorinius metus;
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis
5.  Kiekviena valstybė narė pagal IV priedą užtikrina, kad mėginių ėmimo taškų paskirstymas , naudojamas vidutinio KD2,5 ir NO2 poveikio rodikliams apskaičiuoti , tinkamai atspindėtų poveikį visiems gyventojams. Mėginių ėmimo taškų skaičius yra ne mažesnis negu nustatyta taikant III priedo B punktą.
5.  Kiekviena valstybė narė pagal IV priedą užtikrina, kad mėginių ėmimo taškų paskirstymas , naudojamas vidutinio KD2,5 ir azoto dioksido (NO2) poveikio rodikliams apskaičiuoti , tinkamai atspindėtų poveikį visiems gyventojams. Mėginių ėmimo taškų skaičius yra ne mažesnis negu nustatyta taikant III priedo B punktą.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 7 dalis
7.  Mėginių ėmimo taškai, kuriuose per pastaruosius 3 metus užregistruotas bet kurios I priedo 1 skirsnyje nurodytos ribinės vertės viršijimas, nėra perkeliamos, nebent tai būtina dėl ypatingų aplinkybių, įskaitant erdvinę plėtrą. Mėginių ėmimo taškų perkėlimas atliekamas jų erdvinio reprezentatyvumo teritorijoje ir grindžiamas modeliavimo rezultatais.
7.  Mėginių ėmimo taškai, kuriuose per pastaruosius 3 metus užregistruotas bet kurios I priedo 1 skirsnyje nurodytos ribinės vertės viršijimas, nėra perkeliami, nebent tai absoliučiai būtina. Mėginių ėmimo taškų perkėlimas atliekamas jų erdvinio reprezentatyvumo teritorijoje, užtikrinant matavimų tęstinumą, ir grindžiamas modeliavimo rezultatais.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kiekviena valstybė narė foninėse miesto vietovėse įsteigia bent po vieną stebėsenos kompleksą 10 mln. gyventojų. Tos valstybės narės, kurios turi mažiau kaip 10 mln. gyventojų, įsteigia bent vieną stebėsenos kompleksą foninėje miesto vietovėje.
Kiekviena valstybė narė foninėse miesto vietovėse įsteigia bent po vieną stebėsenos kompleksą 2 mln. gyventojų. Tos valstybės narės, kurios turi mažiau kaip 2 mln. gyventojų, įsteigia bent vieną stebėsenos kompleksą foninėje miesto vietovėje.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 5 dalis
5.  Matavimai visuose foninėse miesto vietovėse esančiuose stebėsenos kompleksuose apima fiksuotuosius arba orientacinius ultrasmulkiųjų dalelių pasiskirstymo pagal dydį ir kietųjų dalelių oksidacijos potencialo matavimus.
5.  Matavimai visuose foninėse miesto vietovėse esančiuose stebėsenos kompleksuose apima fiksuotuosius ultrasmulkiųjų dalelių pasiskirstymo pagal dydį ir kietųjų dalelių oksidacijos potencialo matavimus.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies a punktas
a)  fiksuotuosius kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), azoto dioksido (NO2), ozono (O3), juodosios anglies (BC), amoniako (NH3) ir ultrasmulkiųjų dalelių (UFP) koncentracijos matavimus;
a)  fiksuotuosius kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2), anglies monoksido (CO), ozono (O3), juodosios anglies (BC), amoniako (NH3) ir ultrasmulkiųjų dalelių (UFP) koncentracijos matavimus;
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies b punktas
b)  fiksuotuosius arba orientacinius smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) matavimus, kad būtų teikiama bent informacija apie jų bendrą masės koncentraciją ir jų cheminių sudedamųjų medžiagų koncentraciją metinio vidurkio pagrindu, remiantis VII priedo 1 skirsniu;
b)  fiksuotuosius smulkių kietųjų dalelių (KD2,5) matavimus, kad būtų teikiama bent informacija apie jų bendrą masės koncentraciją ir jų cheminių sudedamųjų medžiagų koncentraciją metinio vidurkio pagrindu, remiantis VII priedo 1 skirsniu;
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalies c punktas
c)  fiksuotuosius arba orientacinius arseno, kadmio, nikelio, suminio dujinio gyvsidabrio, benzo(a)pireno ir kitų 8 straipsnio 6 dalyje nurodytų policiklinių aromatinių angliavandenilių matavimus, taip pat fiksuotuosius arba orientacinius arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio, benzo(a)pireno ir kitų 8 straipsnio 6 dalyje nurodytų policiklinių aromatinių angliavandenilių bendro iškritų kiekio matavimus, nepriklausomai nuo koncentracijos lygių.
c)  fiksuotuosius arseno, kadmio, nikelio, suminio dujinio gyvsidabrio, benzo(a)pireno ir kitų 8 straipsnio 6 dalyje nurodytų policiklinių aromatinių angliavandenilių matavimus, taip pat fiksuotuosius arba orientacinius arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio, švino, benzeno, benzo(a)pireno ir kitų 8 straipsnio 6 dalyje nurodytų policiklinių aromatinių angliavandenilių bendro iškritų kiekio matavimus, nepriklausomai nuo koncentracijos lygių.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalis
7.  Foninėse miesto ir kaimo vietovėse esančiuose stebėsenos kompleksuose taip pat gali būti atliekami kietųjų dalelių ir dujinio dvivalenčio gyvsidabrio matavimai.
7.  Foninėse miesto ir kaimo vietovėse esančiuose stebėsenos kompleksuose taip pat atliekami kietųjų dalelių ir dujinio dvivalenčio gyvsidabrio matavimai.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio pavadinimas
Reikalavimai, taikomi tais atvejais, kai teršalų lygiai yra žemesni už ribines vertes , ozono siektiną vertę ir vidutinio poveikio koncentracijos tikslus, bet viršija vertinimo slenksčius
Reikalavimai, taikomi tais atvejais, kai teršalų lygiai yra žemesni už ribines vertes, ozono siektiną vertę ir vidutinio poveikio koncentracijos tikslus
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis
2.  Zonose , kuriose ozono lygiai yra žemesni už ozono siektiną vertę , valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad tie lygiai išliktų žemesni už tą vertę, ir stengiasi pasiekti I priedo 2 skirsnyje nustatytus ilgalaikius tikslus tiek, kiek leidžia atitinkami veiksniai, įskaitant tarpvalstybinį ozono taršos pobūdį ir meteorologines sąlygas, ir su sąlyga, kad būtinos priemonės nereikalauja neproporcingų išlaidų.
2.  Zonose, kuriose ozono lygiai yra žemesni už ozono siektiną vertę, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad tie lygiai išliktų žemesni už tą vertę, ir būtų pasiekti I priedo 2 skirsnyje nustatyti ilgalaikiai tikslai tiek, kiek leidžia atitinkami veiksniai, įskaitant tarpvalstybinį ozono taršos pobūdį ir meteorologines sąlygas. Pasiekusios ilgalaikius tikslus, valstybės narės užtikrina, kad ozono lygiai išliktų žemesni už ilgalaikius tikslus.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina, kad Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 apibūdintuose NUTS 1 lygio teritoriniuose vienetuose, kuriuose KD2,5 ir NO2 vidutinio poveikio rodikliai yra mažesni už I priedo 5 skirsnyje nustatytų šių teršalų vidutinės poveikio koncentracijos tikslų atitinkamą vertę, tų teršalų lygiai išliktų žemesni už tuos tikslus.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 apibūdintuose NUTS 2 lygio teritoriniuose vienetuose, kuriuose KD2,5 ir NO2 vidutinio poveikio rodikliai yra mažesni už I priedo 5 skirsnyje nustatytų šių teršalų vidutinės poveikio koncentracijos tikslų atitinkamą vertę, tų teršalų lygiai išliktų žemesni už tuos tikslus.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės stengiasi pasiekti ir išsaugoti geriausią aplinkos oro kokybę bei aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą , kurios atitiktų PSO paskelbtas oro kokybės gaires ir nesiektų II priede nustatytų vertinimo slenksčių .
4.  Valstybės narės stengiasi pasiekti ir išsaugoti geriausią aplinkos oro kokybę bei aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą , kurios atitiktų naujausias PSO oro kokybės gaires, ir peržiūri PSO Europos regiono biuro paskelbtas oro kokybės gaires, kurios nesiekia II priede nustatytų vertinimo slenksčių, ypatingą dėmesį skirdamos jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių apsaugai.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės užtikrina, kad, I priedo 5 skirsnio B punkte nustatyti vidutinio KD2,5 ir NO2 poveikio mažinimo įpareigojimai būtų įvykdyti NUTS 1 lygio teritoriniuose vienetuose visur, kur su tais įpareigojimais susiję vidutinio poveikio rodikliai viršija I priedo 5 skirsnio C punkte nustatytus vidutinės poveikio koncentracijos tikslus.
3.  Valstybės narės užtikrina, kad I priedo 5 skirsnio B punkte nustatyti vidutinio KD2,5 ir NO2 poveikio mažinimo įpareigojimai būtų įvykdyti NUTS 2 lygio teritoriniuose vienetuose visur, kur su tais įpareigojimais susiję vidutinio poveikio rodikliai viršija I priedo 5 skirsnio C punkte nustatytus vidutinės poveikio koncentracijos tikslus.
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 6 dalis
6.  I priedo 1 skirsnio 1 lentelėje nustatytas ribinių verčių pasiekimo terminas gali būti atidėtas pagal 18 straipsnį.
6.  I priedo 1 skirsnio 1 lentelėje nustatytas ribinių verčių ir I priedo 1 skirsnio 1A lentelėje nustatytų tarpinių ribinių verčių, nustatytų 18 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teršalams, pasiekimo terminas gali būti atidėtas pagal 18 straipsnį.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis
1.  Sieros dioksido, azoto dioksido ir kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) koncentracijos aplinkos ore pavojaus slenksčiai yra nustatyti I priedo 4 skirsnio A punkte.
1.  Sieros dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir ozono koncentracijos aplinkos ore pavojaus slenksčiai yra nustatyti I priedo 4 skirsnio A punkte.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis
2.  Ozono pavojaus slenkstis ir informavimo slenkstis nustatyti I priedo 4 skirsnio B punkte.
2.  Sieros dioksido, azoto dioksido, kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) ir ozono koncentracijos informavimo slenksčiai nustatyti I priedo 4 skirsnio B punkte.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Kai viršijamas kuris nors I priedo 4 skirsnio A punkte nustatytas pavojaus slenkstis, valstybės narės nederamai nedelsdamos įgyvendina neatidėliotinas priemones, nurodytas pagal 20 straipsnį parengtuose trumpojo laikotarpio veiksmų planuose.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis
3.  Kai peržengiamas bet kuris iš I priedo 4 skirsnyje nustatytų pavojaus arba informavimo slenksčių, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau kaip per kelias valandas informuotų visuomenę naudodamos įvairius žiniasklaidos ir ryšių kanalus ir užtikrindamos, kad informacija būtų prieinama plačiajai visuomenei.
3.  Kai peržengiamas bet kuris iš I priedo 4 skirsnyje nustatytų pavojaus slenksčių, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau kaip per kelias valandas rišliai ir lengvai suvokiamu būdu informuotų visuomenę, pateikdamos išsamią informaciją apie viršijimo rimtumą ir susijusį poveikį sveikatai, taip pat pateikdamos pasiūlymus, kaip apsaugoti gyventojus, ypatingą dėmesį skiriant jautriems gyventojams ir pažeidžiamoms grupėms. Valstybės narės naudojasi įvairiais žiniasklaidos ir ryšių kanalais ir užtikrina plačią prieigą visuomenei.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kai peržengiamas bet kuris iš I priedo 4 skirsnyje nustatytų informavimo slenksčių, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad ne vėliau kaip per kelias valandas rišliai, prieinamu ir lengvai suvokiamu būdu informuotų visuomenę, ypač jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie jau įvykusį arba numatomą bet kurio pavojaus ar informavimo slenksčio peržengimą visuomenei būtų pateikta kuo greičiau, laikantis IX priedo 2 ir 3 punktų.
4.  Valstybės narės užtikrina, kad informacija apie jau įvykusį arba numatomą bet kurio pavojaus ar informavimo slenksčio peržengimą visuomenei būtų pateikta rišliai, lengvai suvokiamu būdu ir kuo greičiau, laikantis IX priedo 2 ir 3 punktų.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  NUTS 1 lygio teritorinius vienetus, kuriuose teršalo lygis, nustatytas pagal vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimus, buvo viršytas dėl gamtinių šaltinių.
b)  NUTS 2 lygio teritorinius vienetus, kuriuose teršalo lygis, nustatytas pagal vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimus, buvo viršytas dėl gamtinių šaltinių.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai visų 1 dalyje nurodytų zonų ir NUTS 1 teritorinių vienetų sąrašus kartu su informacija apie koncentracijas ir šaltinius bei įrodymais, kad viršijimą lėmė teršalai iš gamtinių šaltinių.
2.  Valstybės narės pateikia Komisijai visų 1 dalyje nurodytų zonų ir NUTS 2 teritorinių vienetų sąrašus kartu su:
a)   informacija apie koncentracijas ir šaltinius;
b)   įrodymus, iš kurių matyti, kad viršijimą lėmė teršalai iš gamtinių šaltinių ir atitinkama valstybė narė negalėjo jo numatyti, užkirsti jam kelio ar jį sušvelninti, įskaitant, kai tinkama, įrodymus, kuriais įrodomas klimato kaitos sukeltų ekosistemų trikdžių, lemiančių tokį viršijimą, poveikis;
c)   informacija apie atitinkamų nacionalinės prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos, priimtos pagal Reglamento (ES) 2021/1119 5 straipsnio 4 dalį, priemonių įgyvendinimą.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis
3.  Kai pagal 2 dalį Komisija informuojama apie viršijimą dėl teršalų iš gamtinių šaltinių, toks viršijimas nelaikomas viršijimu pagal šią direktyvą.
3.  Kai pagal 2 dalį Komisija informuojama apie viršijimą dėl teršalų iš gamtinių šaltinių, ji peržiūri įrodymus ir informuoja valstybę narę, ar toks viršijimas negali būti laikomas viršijimu pagal šią direktyvą.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės gali nustatyti konkrečių metų zonas, kuriose KD10 koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės viršijamos dėl kietųjų dalelių resuspensijos, kai žiemą keliai barstomi smėliu ar druska.
1.  Valstybės narės gali nustatyti konkretaus mėnesio zonas, kuriose KD10 koncentracijos aplinkos ore ribinės vertės viršijamos dėl kietųjų dalelių resuspensijos, kai žiemą keliai barstomi smėliu ar druska.
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Kai tam tikroje zonoje dėl toje vietoje būdingų sklaidos charakteristikų, orografinių kontūrų savybių, nepalankių klimato sąlygų arba tarpvalstybinės taršos iki I priedo 1 skirsnio 1 lentelėje nustatyto termino negalima pasiekti kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) arba azoto dioksido ribinių verčių, valstybė narė gali atidėti tą terminą vieną kartą ne daugiau kaip 5 metams tai konkrečiai zonai , jei įvykdytos šios sąlygos:
1.  Kai tam tikroje zonoje dėl toje vietoje būdingų išskirtinių ir neišvengiamų sklaidos charakteristikų, orografinių kontūrų savybių arba tarpvalstybinės taršos iki I priedo 1 skirsnio 1 ir 1A lentelėse nustatytų terminų negalima pasiekti kietųjų dalelių (KD10 ir KD2,5) arba azoto dioksido ribinių verčių, valstybė narė gali atidėti tą terminą vieną kartą ne daugiau kaip 5 metams tai konkrečiai zonai, jei įvykdytos šios sąlygos:
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)
-a)   teršalų kiekis aplinkos ore atitinkamoje zonoje neviršija I priedo 1 skirsnio 2 lentelėje nurodytų ribinių verčių;
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  pagal 19 straipsnio 4 dalį parengiamas 19 straipsnio 5–7 dalyse nurodytus reikalavimus atitinkantis oro kokybės planas, skirtas zonai, kuriai nustatytas terminas atidedamas;
a)  pagal 19 straipsnio -1 dalį parengiamos 19 straipsnio 5–7 dalyse nurodytus reikalavimus atitinkančios oro kokybės veiksmų gairės, skirtos zonai, kuriai nustatytas terminas atidedamas;
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  a punkte nurodytas oro kokybės planas papildomas VIII priedo B punkte nurodyta informacija, susijusia su atitinkamais teršalais, ir jame išdėstoma, kaip ribinių verčių viršijimo trukmė bus kiek įmanoma trumpinama;
b)  a punkte nurodytos oro kokybės veiksmų gairės papildomos VIII priedo B punkte nurodyta informacija, susijusia su atitinkamais teršalais, taip pat metinėmis išmetamų teršalų ir koncentracijos atitinkamoje zonoje raidos prognozės, apimančios laikotarpį iki įgyvendinimo datos, ir jose išdėstoma, kaip ribinės vertės bus pasiektos iki atidėto atitikties termino pabaigos ir kaip ribinių verčių viršijimo trukmė bus kiek įmanoma trumpinama;
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  a punkte nurodytame oro kokybės plane išdėstoma, kaip visuomenė, visų pirma jautrūs gyventojai ir pažeidžiamos grupės, bus informuojami apie termino atidėjimo pasekmes žmonių sveikatai ir aplinkai;
c)  a punkte nurodytose oro kokybės veiksmų gairėse išdėstoma, kaip visuomenė, visų pirma jautrūs gyventojai ir pažeidžiamos grupės, bus rišliai ir lengvai suvokiamu būdu informuojami apie termino atidėjimo pasekmes žmonių sveikatai ir aplinkai;
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  a punkte nurodytame oro kokybės plane išdėstoma, kaip, siekiant paspartinti oro kokybės gerinimą zonoje, kuriai nustatytas terminas atidedamas, bus telkiamas papildomas finansavimas, be kita ko, pagal atitinkamas nacionalines ir Sąjungos finansavimo programas.
d)  a punkte nurodytose oro kokybės veiksmų gairėse išdėstoma, kaip, siekiant paspartinti oro kokybės gerinimą zonoje, kuriai nustatytas terminas atidedamas, bus telkiamas papildomas finansavimas, kai toks finansavimas numatytas, be kita ko, pagal atitinkamas nacionalines ir Sąjungos finansavimo programas.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Kai, valstybių narių nuomone, reikėtų taikyti 1 dalį, jos apie tai praneša Komisijai ir pateikia jai 1 dalyje nurodytą oro kokybės planą ir visą susijusią informaciją, būtiną, kad Komisija galėtų įvertinti , ar nurodyta termino atidėjimo priežastis pagrįsta ir ar įvykdytos toje dalyje nustatytos sąlygos. Atlikdama vertinimą, Komisija atsižvelgia į numatomą valstybių narių taikytų priemonių poveikį aplinkos oro kokybei valstybėse narėse šiuo metu ir ateityje ir į numatomą Sąjungos priemonių poveikį aplinkos oro kokybei.
Kai, valstybių narių nuomone, reikėtų taikyti 1 dalį, jos apie tai praneša Komisijai ir pateikia jai 1 dalyje nurodytas oro kokybės veiksmų gaires ir visą susijusią informaciją, būtiną, kad Komisija galėtų įvertinti , ar nurodyta termino atidėjimo priežastis pagrįsta ir ar įvykdytos toje dalyje nustatytos sąlygos. Atlikdama vertinimą, Komisija atsižvelgia į numatomą valstybių narių taikytų priemonių poveikį aplinkos oro kokybei valstybėse narėse šiuo metu ir ateityje ir į numatomą Sąjungos priemonių poveikį aplinkos oro kokybei. Jei pagal 1 dalies b punktą pateiktose metinėse prognozėse įrodoma, jog oro kokybės veiksmų gairėse nustatytų priemonių nepakanka, kad iki atidėto įgyvendinimo termino būtų pasiekta tikėtina atitiktis atitinkamo teršalo ribinei vertei, valstybės narės atnaujina oro kokybės veiksmų gaires ir peržiūri jose nurodytas priemones, kad iki to termino būtų užtikrinta atitiktis.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio pavadinimas
Oro kokybės planai
Oro kokybės planai ir oro kokybės veiksmų gairės
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1.  Jeigu nuo ... [trys mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] zonoje arba NUTS 2 lygio teritoriniame vienete bet kokio teršalo lygis, užregistruotas prieš tai einančiais kalendoriniais metais, viršija kurią nors I priedo 1 skirsnio 1 lentelėje nustatytą ribinę vertę, kuri turi būti pasiekta iki 2035 m. sausio 1 d., arba kurią nors I priedo 2 skirsnio B punkte nustatytą siektiną vertę, kuri turi būti pasiekta iki 2030 m. sausio 1 d., atitinkama valstybė narė kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo kalendorinių metų, kuriais teršalų lygio viršijimas užregistruotas, parengia su atitinkamu teršalu susijusias oro kokybės veiksmų gaires, kad reikiamos ribinės vertės, tarpinės ribinės vertės arba ozono siektina vertė būtų pasiektos iki terminų.
Kai valstybė narė turi parengti su tuo pačiu teršalu, kuris nurodytas šios dalies pirmoje pastraipoje, susijusias oro kokybės veiksmų gaires, kaip nurodyta toje pastraipoje, taip pat oro kokybės planą, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, ji gali parengti jungtines oro kokybės veiksmų gaires, laikydamasi šio straipsnio 5, 6 ir 7 dalių, ir pateikti informaciją apie numatomą priemonių poveikį siekiant užtikrinti atitiktį kiekvienai į gaires įtrauktai ribinei vertei, kaip reikalaujama VIII priedo A punkto 5 ir 6 punktuose. Tose jungtinėse oro kokybės veiksmų gairėse nustatomos tinkamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad būtų pasiektos visos susijusios ribinės vertės ir kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Kai tam tikrose zonose teršalų lygis aplinkos ore viršija I priedo 1 skirsnyje nustatytą ribinę vertę, valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 2 metus po kalendorinių metų, per kuriuos užregistruotas ribinės vertės viršijimas, toms zonoms nustato oro kokybės planus. Tuose oro kokybės planuose nustatomos tinkamos priemonės, kad būtų pasiektos reikiamos ribinės vertės ir kad viršijimo trukmė būtų kuo trumpesnė – bet kuriuo atveju ne ilgesnė kaip 3 metai nuo kalendorinių metų, kuriais pranešta apie pirmąjį viršijimą, pabaigos.
Kai tam tikrose zonose teršalų lygis aplinkos ore viršija I priedo 1 skirsnyje nustatytą ribinę vertę, valstybės narės kuo skubiau ir ne vėliau kaip per 2 metus po kalendorinių metų, per kuriuos užregistruotas ribinės vertės viršijimas, toms zonoms nustato oro kokybės planus. Tuose oro kokybės planuose nustatomos visos tinkamos ir pakankamos priemonės, kad būtų pasiektos reikiamos ribinės vertės ir kad viršijimo trukmė būtų kuo trumpesnė – bet kuriuo atveju ne ilgesnė kaip 3 metai nuo kalendorinių metų, kuriais užregistruotas pirmasis viršijimas, pabaigos.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jei ribinės vertės vis dar viršijamos trečiaisiais kalendoriniais metais po oro kokybės plano parengimo, valstybės narės planą ir jame nustatytas priemones atnaujina ir kitais kalendoriniais metais imasi papildomų ir veiksmingesnių priemonių, kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
Jei ribinės vertės vis dar viršijamos trečiaisiais kalendoriniais metais po kalendorinių metų, kuriais buvo užfiksuotas pirmasis viršijimas, pabaigos, valstybės narės oro kokybės planą ir jame nustatytas priemones atnaujina, be kita ko, atnaujina išsamią informaciją apie VIII priedo B punkto 1 papunktyje nurodytų direktyvų įgyvendinimo būklę, ir kitais kalendoriniais metais imasi papildomų ir veiksmingesnių priemonių, kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis ir jokiu būdu ne ilgesnis kaip 1 kalendoriai metai po oro kokybės plano atnaujinimo.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Jei tam tikrame NUTS 1 lygio teritoriniame vienete teršalų lygiai aplinkos ore viršija I priedo 2 skirsnyje nustatytą ozono siektiną vertę, valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 2 metus po kalendorinių metų, kuriais buvo užregistruotas ozono siektinos vertės viršijimas, tiems NUTS 1 lygio teritoriniams vienetams parengia oro kokybės planus. Tuose oro kokybės planuose nustatomos tinkamos priemonės, kad būtų pasiekta ozono siektina vertė ir kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
Jei tam tikrame NUTS 2 lygio teritoriniame vienete teršalų lygiai aplinkos ore viršija I priedo 2 skirsnyje nustatytą ozono siektiną vertę, valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 2 metus po kalendorinių metų, kuriais buvo užregistruotas ozono siektinos vertės viršijimas, tiems NUTS 2 lygio teritoriniams vienetams parengia oro kokybės planus. Tuose oro kokybės planuose nustatomos tinkamos ir pakankamos priemonės, kad būtų pasiekta ozono siektina vertė ir kad viršijimo trukmė būtų kuo trumpesnė – bet kuriuo atveju ne ilgesnė kaip 3 metai nuo kalendorinių metų, kuriais užregistruotas pirmasis viršijimas, pabaigos.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Jei ozono siektina vertė vis dar viršijama penktaisiais kalendoriniais metais po oro kokybės plano parengimo tam NUTS 1 lygio teritoriniam vienetui, valstybės narės planą ir jame nustatytas priemones atnaujina ir kitais kalendoriniais metais imasi papildomų ir veiksmingesnių priemonių, kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
Jei ozono siektina vertė vis dar viršijama trečiaisiais kalendoriniais metais po pirmojo užregistruoto viršijimo atitinkamame NUTS 2 lygio teritoriniame vienete pabaigos, valstybės narės oro kokybės planą ir jame nustatytas priemones atnaujina ir kitais kalendoriniais metais imasi papildomų ir veiksmingesnių priemonių, kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis ir bet kuriuo atveju ne ilgesnis kaip 2 kalendoriniai metai po oro kokybės plano atnaujinimo.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad į atitinkamą nacionalinę oro taršos kontrolės programą, parengtą pagal Direktyvos (ES) 2016/2284 6 straipsnį, būtų įtrauktos NUTS 1 lygio teritoriniams vienetams, kuriuose viršijama ozono siektina vertė, skirtos tokio viršijimo panaikinimo priemonės.
Valstybės narės užtikrina, kad į atitinkamą nacionalinę oro taršos kontrolės programą, parengtą pagal Direktyvos (ES) 2016/2284 6 straipsnį, būtų įtrauktos NUTS 2 lygio teritoriniams vienetams, kuriuose viršijama ozono siektina vertė, skirtos tokio viršijimo panaikinimo priemonės.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Jei tam tikrame NUTS 1 lygio teritoriniame vienete neįvykdomas I priedo 5 skirsnyje nustatytas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas, valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 2 metus po kalendorinių metų, kuriais buvo užregistruotas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimo neįvykdymas, tam NUTS 1 lygio teritoriniam vienetui parengia oro kokybės planą. Tuose oro kokybės planuose nustatomos tinkamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad būtų įvykdytas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas ir kad jo neįvykdymo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
Jei tam tikrame NUTS 2 lygio teritoriniame vienete neįvykdomas I priedo 5 skirsnyje nustatytas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas, valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 2 metus po kalendorinių metų, kuriais buvo užregistruotas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimo neįvykdymas, tam NUTS 2 lygio teritoriniam vienetui parengia oro kokybės planą. Tuose oro kokybės planuose nustatomos tinkamos ir pakankamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad būtų įvykdytas vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas ir kad jo neįvykdymo laikotarpis būtų kuo trumpesnis ir jokiu būdu ne ilgesnis kaip 3 metai nuo kalendorinių metų, kuriais užregistruotas pirmasis viršijimas, pabaigos.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Jei vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas vis dar neįvykdomas penktaisiais kalendoriniais metais po oro kokybės plano parengimo, valstybės narės planą ir jame nustatytas priemones atnaujina ir kitais kalendoriniais metais imasi papildomų ir veiksmingesnių priemonių, kad neįvykdymo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
Jei vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimas vis dar neįvykdomas trečiaisiais kalendoriniais metais po kalendorinių metų, kuriais buvo užfiksuotas pirmasis viršijimas, pabaigos, valstybės narės atnaujina oro kokybės planą ir jame nustatytas priemones, be kita ko, atnaujina išsamią informaciją apie VIII priedo B punkto 1 papunktyje nurodytų direktyvų įgyvendinimo būklę, ir kitais kalendoriniais metais imasi papildomų ir veiksmingesnių priemonių, kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis ir jokiu būdu ne ilgesnis kaip 1 kalendoriai metai po oro kokybės plano atnaujinimo.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalis
4.  Jeigu nuo [įrašyti metus – 2 metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] iki 2029 m. gruodžio 31 d. zonoje arba NUTS 1 lygio teritoriniame vienete teršalo lygis viršija kurią nors I priedo 1 skirsnio 1 lentelėje nustatytą ribinę vertę, kuri turi būti pasiekta iki 2030 m. sausio 1 d., valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 2 metus nuo kalendorinių metų, kuriais viršijimas užregistruotas, parengia su atitinkamu teršalu susijusį oro kokybės planą, kad reikiamos ribinės vertės arba ozono siektina vertė būtų pasiektos iki termino.
Išbraukta.
Kai valstybės narės turi parengti su tuo pačiu teršalu susijusį oro kokybės planą ir pagal šią dalį, ir pagal 19 straipsnio 1 dalį, jos gali parengti jungtinį oro kokybės planą, laikydamosi 19 straipsnio 5, 6 ir 7 dalių, ir pateikti informaciją apie numatomą priemonių poveikį siekiant užtikrinti atitiktį kiekvienai į planą įtrauktai ribinei vertei, kaip reikalaujama VIII priedo 5 ir 6 punktuose. Tuose jungtiniuose oro kokybės planuose nustatomos tinkamos priemonės, kuriomis užtikrinama, kad būtų pasiektos visos reikiamos ribinės vertės ir kad viršijimo laikotarpis būtų kuo trumpesnis.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Oro kokybės planuose turi būti bent:
Oro kokybės planuose ir oro kokybės veiksmų gairėse turi būti bent:
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)  VIII priedo B punkto 1 papunktyje nurodyta informacija, visų pirma į Nacionalinę oro taršos kontrolės programą įtrauktos priemonės;
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c punktas
c)  prireikus informacija apie VIII priedo B punkto 2 papunktyje išvardytas taršos mažinimo priemones.
c)  informacija apie VIII priedo B punkto 2 papunktyje išvardytas taršos mažinimo priemones.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės apsvarsto galimybę į savo oro kokybės planus įtraukti 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones ir specialiąsias priemones, kurias taikant siekiama apsaugoti jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes, įskaitant vaikus.
Valstybės narės į savo oro kokybės planus ir oro kokybės veiksmų gaires įtraukia 20 straipsnio 2 dalyje nurodytas priemones ir specialiąsias priemones, kurias taikant siekiama apsaugoti jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes, įskaitant vaikus.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
Rengdamos oro kokybės planus valstybės narės įvertina atitinkamų teršalų pavojaus slenksčių peržengimo riziką. Ši analizė prireikus naudojama nustatant trumpojo laikotarpio veiksmų planus.
Rengdamos oro kokybės planus arba oro kokybės veiksmų gaires valstybės narės įvertina atitinkamų teršalų pavojaus slenksčių peržengimo riziką. Ši analizė prireikus naudojama nustatant trumpojo laikotarpio veiksmų planus.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa
Kai nustatomi keletui teršalų arba oro kokybės standartų skirti oro kokybės planai, valstybės narės atitinkamais atvejais nustato integruotus oro kokybės planus, apimančius visus atitinkamus teršalus ir oro kokybės standartus.
Kai nustatomi keletui teršalų arba oro kokybės standartų skirti oro kokybės planai ar oro kokybės veiksmų gairės, valstybės narės atitinkamais atvejais nustato integruotus oro kokybės planus arba oro kokybės veiksmų gaires, apimančius visus atitinkamus teršalus ir oro kokybės standartus.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 5 pastraipa
Valstybės narės, kiek tai įmanoma, užtikrina savo oro kokybės planų suderinamumą su kitais reikšmingą poveikį oro kokybei turinčiais planais, įskaitant tuos, kurių reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES58, direktyvas (ES) 2016/2284 bei 2002/49/EB ir klimato, energetikos, transporto ir žemės ūkio teisės aktus.
Valstybės narės, kiek tai įmanoma, užtikrina savo oro kokybės planų ir oro kokybės veiksmų gairių suderinamumą su kitais reikšmingą poveikį oro kokybei turinčiais planais, įskaitant tuos, kurių reikalaujama pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES58, direktyvas (ES) 2016/2284 bei 2002/49/EB ir klimato, biologinės įvairovės apsaugos, energetikos, transporto ir žemės ūkio teisės aktus.
__________________
__________________
58 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
58 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17).
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Valstybės narės prašymu Komisija gali teikti pagalbą ir technines ekspertines žinias pagal techninės paramos priemonę (TSS), kad paremtų oro kokybės politiką ir priemones atitinkamoje valstybėje narėje.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 6 dalies -1 pastraipa (nauja)
Valstybės narės užtikrina, kad prieš prasidedant laikotarpiui visuomenės pastaboms gauti, oro kokybės plano projektas arba oro kokybės gairių projektas, kuriame pateikiama būtiniausia informacija, kurios reikalaujama pagal VIII priedo A ir B punktus, būtų nemokamai ir neribojant prieigos registruotiems naudotojams suteikiama visuomenei internetu ir atitinkamais atvejais kitais neskaitmeniniais ryšių kanalais. Valstybės narės taip pat gali nemokamai ir neribodamos prieigos registruotiems naudotojams internete ir atitinkamais atvejais kitais neskaitmeniniais ryšių kanalais viešai skelbti:
a)   informacija apie naudotus metodus siekiant įvertinti numatomą oro kokybės plano ar oro kokybės veiksmų gairių poveikį pagal VIII priedo Ba punktą, ir aiškinamaisiais dokumentais bei informacija, naudota rengiant oro kokybės plano projektą ar oro kokybės veiksmų gairių projektą;
b)   netechninio pobūdžio šioje pastraipoje nurodytos informacijos santrauka.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės dėl oro kokybės planų projektų ir visų reikšmingų tų planų atnaujinimų prieš jų užbaigimą konsultuojasi su visuomene pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB59 ir su kompetentingomis institucijomis, kurios dėl savo atsakomybės oro taršos ir oro kokybės srityje gali būti susijusios su oro kokybės planų įgyvendinimu.
Valstybės narės dėl oro kokybės planų projektų ir oro kokybės veiksmų gairių projektų bei visų reikšmingų tų planų ir tų gairių atnaujinimų prieš jų užbaigimą konsultuojasi su visuomene pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB59 ir su kompetentingomis institucijomis, kurios dėl savo atsakomybės oro taršos ir oro kokybės srityje gali būti susijusios su oro kokybės planų ir oro kokybės veiksmų gairių įgyvendinimu.
__________________
__________________
59 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, 2003 6 25, p. 17).
59 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/35/EB, nustatanti visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir programas ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (OL L 156, 2003 6 25, p. 17).
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
Rengdamos oro kokybės planus, valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotosios šalys, kurios savo veikla prisideda prie verčių viršijimo, būtų skatinamos siūlyti priemones, kurių jos gali imtis, kad padėtų panaikinti viršijimą, ir kad minėtose konsultacijose būtų leidžiama dalyvauti nevyriausybinėms organizacijoms, pavyzdžiui, aplinkosaugos organizacijoms, vartotojų organizacijoms, jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių interesams atstovaujančioms organizacijoms, kitoms atitinkamoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir atitinkamoms pramonės federacijoms.
Valstybės narės skatina, kad visos suinteresuotos šalys aktyviai dalyvautų įgyvendinant šią direktyvą, visų pirma rengiant, peržiūrint ir atnaujinant oro kokybės planus ir oro kokybės gaires. Rengdamos oro kokybės planus ir veiksmų gaires, valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotosios šalys, kurios savo veikla prisideda prie verčių viršijimo, būtų skatinamos siūlyti priemones, kurių jos gali imtis, kad padėtų panaikinti viršijimą, ir kad minėtose konsultacijose būtų skatinamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, aplinkosaugos ir sveikatos organizacijos, vartotojų organizacijos, jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių interesams atstovaujančios organizacijos, kitos atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos, įskaitant sveikatos priežiūros specialistus, ir atitinkamos pramonės federacijos. Valstybės narės užtikrina, kad atitinkamos suinteresuotosios šalys ir piliečiai būtų tinkamai informuoti apie konkrečius šaltinius ir oro teršalus, kenkiančius oro kokybei, ir apie atitinkamas esamas ir rinkoje prieinamas oro taršos mažinimo priemones.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis
7.  Oro kokybės planai per 2 mėnesius nuo priėmimo perduodami Komisijai.
7.  Oro kokybės planai ir oro kokybės veiksmų gairės per 2 mėnesius nuo priėmimo perduodami Komisijai.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Komisija įgyvendinimo aktais nustato oro kokybės planų ir oro kokybės veiksmų gairių modelį su forma ir struktūra. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 b dalis (nauja)
7b.  Komisija gali parengti oro kokybės planų ir – atitinkamais atvejais – oro kokybės veiksmų gairių parengimo, įgyvendinimo ir peržiūros gaires.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 c dalis (nauja)
7c.  Komisija palengvina oro kokybės planų ir oro kokybės gairių rengimą ir įgyvendinimą, prireikus keičiantis gerosios praktikos pavyzdžiais.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tačiau kai yra pavojus, jog bus viršytas ozono pavojaus slenkstis, valstybės narės tokių trumpojo laikotarpio veiksmų planų gali nerengti, jei atsižvelgiant į nacionalines geografines, meteorologines ir ekonomines sąlygas, nėra pakankamai galimybių to viršijimo pavojų, trukmę arba mastą sumažinti.
Tačiau kai yra pavojus, jog bus viršytas ozono pavojaus slenkstis, valstybės narės tokių trumpojo laikotarpio veiksmų planų gali nerengti, jei atsižvelgiant į nacionalines geografines, meteorologines ir ekonomines sąlygas, nėra pakankamai galimybių to viršijimo pavojų, trukmę arba mastą sumažinti.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Siekdamos informuoti piliečius apie prastą oro kokybę ir jos poveikį, kompetentingos institucijos reikalauja nuolat pateikti lengvai suprantamą informaciją apie simptomus, susijusius su oro taršos piku, ir kaip elgtis siekiant sumažinti oro taršos poveikį jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių bendruomenėms.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis
2.  Rengdamos 1 dalyje nurodytus trumpojo laikotarpio veiksmų planus valstybės narės gali, atsižvelgdamos į kiekvieną atskirą atvejį, numatyti veiksmingas priemones, skirtas veiklai, kuria didinama atitinkamų ribinių ar siektinų verčių viršijimo arba pavojaus slenksčio peržengimo rizika, kontroliuoti ir prireikus laikinai sustabdyti. Priklausomai nuo to, kiek prie šalintino viršijimo prisideda pagrindiniai taršos šaltiniai, apsvarstoma galimybė į tuos trumpojo laikotarpio veiksmų planus įtraukti priemones, susijusias su transportu, statybos darbais, pramonės įrenginiais ir produktų bei būstų šildymo naudojimu. Rengiant šiuos planus taip pat svarstomi specialūs veiksmai, kuriais būtų siekiama apsaugoti jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes, įskaitant vaikus.
2.  Rengdamos 1 dalyje nurodytus trumpojo laikotarpio veiksmų planus valstybės narės gali, atsižvelgdamos į kiekvieną atskirą atvejį, numatyti veiksmingas priemones, skirtas veiklai, kuria didinama atitinkamų ribinių ar siektinų verčių viršijimo arba pavojaus slenksčio peržengimo rizika, kontroliuoti ir prireikus laikinai sustabdyti. Valstybės narės, rengdamos trumpojo laikotarpio veiksmų planus, taip pat atsižvelgia į VIIIa priede pateiktą priemonių sąrašą, ir priklausomai nuo to, kiek prie šalintino viršijimo prisideda pagrindiniai taršos šaltiniai, bent apsvarstoma galimybė įtraukti priemones, susijusias su transportu, statybos darbais, pramonės įrenginiais ir produktų bei būstų šildymo naudojimu. Rengiant šiuos planus taip pat svarstomi specialūs veiksmai, kuriais būtų siekiama apsaugoti jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes, įskaitant vaikus.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Valstybės narės gali prašyti Komisijos teikti techninę pagalbą ir paramą rengiant trumpalaikius veiksmų planus.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės, parengusios trumpojo laikotarpio veiksmų planus, pateikia visuomenei ir atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, aplinkosaugos organizacijoms, vartotojų organizacijoms, jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių interesams atstovaujančioms organizacijoms, kitoms atitinkamoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir susijusioms pramonės federacijoms, savo konkrečių trumpojo laikotarpio veiksmų planų tinkamumo ir turinio analizės rezultatus bei informaciją apie tų planų įgyvendinimą.
4.  Valstybės narės, parengusios trumpojo laikotarpio veiksmų planus, pateikia visuomenei ir atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, aplinkosaugos ir sveikatos organizacijoms, vartotojų organizacijoms, jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių interesams atstovaujančioms organizacijoms, sveikatos priežiūros specialistams, kitoms atitinkamoms sveikatos priežiūros įstaigoms ir susijusioms pramonės federacijoms, savo konkrečių trumpojo laikotarpio veiksmų planų tinkamumo ir turinio analizės rezultatus bei informaciją apie tų planų įgyvendinimą.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės modeliuoja ir prognozuoja, kad nustatytų riziką, jog teršalų lygis viršys vieną ar daugiau pavojaus slenksčių, ir užtikrina, kad gavus viršijimo rizikos prognozę netrukus įsigaliotų neatidėliotinos priemonės, kad viršijimo būtų išvengta.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Komisija gali nustatyti gaires, kuriose išdėstomi trumpojo laikotarpio veiksmų planų rengimo geriausios praktikos pavyzdžiai, įskaitant geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su jautrių gyventojų ir pažeidžiamų asmenų grupių, įskaitant vaikus, apsauga. Tie pavyzdžiai reguliariai atnaujinami. Komisija skatina valstybes nares keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ES švaraus oro forume.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja nustatant oro taršos šaltinius ir šaltiniams neutralizuoti reikalingas priemones ir organizuoja bendrą veiklą, pavyzdžiui, bendrų arba koordinuotų oro kokybės planų rengimą pagal 19 straipsnį, siekdamos pašalinti viršijimą.
Atitinkamos valstybės narės bendradarbiauja nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu, be kita ko, nustatant bendras ekspertų grupes, nustatant oro taršos šaltinius ir taršos, kilusios iš tam tikros šalies, dalis bei šaltiniams atskirai ar bendrai neutralizuoti reikalingas priemones ir organizuoja bendrą veiklą, pavyzdžiui, bendrų arba koordinuotų oro kokybės planų rengimą pagal 19 straipsnį, siekdamos pašalinti viršijimą.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Atitinkamos valstybės narės nepagrįstai nedelsdamos informuoja Komisiją apie padėtį ir priemones, kurių buvo imtasi.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Valstybės narės atsako viena kitai laiku ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kitos valstybės narės pranešimo pateikimo pagal pirmą pastraipą.
Valstybės narės atsako viena kitai laiku ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kitos valstybės narės pranešimo pateikimo pagal pirmą pastraipą.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis
2.  Komisija informuojama apie bet kokios formos bendradarbiavimą, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, ir kviečiama jame dalyvauti bei padėti jam vykti. Tam tikrais atvejais Komisija, atsižvelgdama į ataskaitas, parengtas vadovaujantis Direktyvos (ES) 2016/2284 11 straipsniu, įvertina, ar Sąjungos lygmeniu reikėtų imtis tolesnių veiksmų, siekiant sumažinti pirmtakų išmetimą, kuris sąlygoja tarpvalstybinę taršą.
2.  Komisija informuojama apie bet kokios formos bendradarbiavimą, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, ir kviečiama jame dalyvauti, padėti jam vykti ir jį prižiūrėti. Bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis, Komisija taip pat gali parengti siūlomų priemonių įgyvendinimo darbo planus. Tam tikrais atvejais Komisija, atsižvelgdama į ataskaitas, parengtas vadovaujantis Direktyvos (ES) 2016/2284 11 straipsniu, įvertina, ar Sąjungos lygmeniu reikėtų imtis tolesnių veiksmų, siekiant sumažinti pirmtakų išmetimą, kuris sąlygoja tarpvalstybinę taršą.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Jeigu valstybė narė imasi teisinių veiksmų dėl pagal šią direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų pažeidimo, kaip nurodyta 29 straipsnyje, dėl kurio kitoje valstybėje narėje kilo oro tarša, valstybės narės veiksmingai bendradarbiauja.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad visuomenė ir atitinkamos organizacijos, tokios kaip aplinkosaugos organizacijos, vartotojų organizacijos, jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių interesams atstovaujančios organizacijos, kitos atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos ir susijusios pramonės federacijos būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie:
1.  Valstybės narės užtikrina, kad visuomenė ir atitinkamos organizacijos, tokios kaip aplinkosaugos ir sveikatos organizacijos, vartotojų organizacijos, jautrių gyventojų ir pažeidžiamų grupių interesams atstovaujančios organizacijos, sveikatos priežiūros specialistai ir kitos atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos ir susijusios pramonės federacijos būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie:
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  oro kokybę pagal IX priedo 1 ir 3 punktų reikalavimus;
a)  oro kokybę pagal IX priedo reikalavimus;
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa)  bet kokį pastebėtą duomenų iš mėginių ėmimo vietų, visų pirma susijusių su IX priedo 1 punkto a ir b papunkčiuose nurodytais duomenimis, trūkumą;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies c punktas
c)  19 straipsnyje nurodytus oro kokybės planus;
c)  19 straipsnyje nurodytus oro kokybės planus ir oro kokybės veiksmų gaires;
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  20 straipsnyje nurodytus trumpojo laikotarpio veiksmų planus;
d)  pagal 20 straipsnį parengtus trumpojo laikotarpio veiksmų planus;
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)
da)  oro taršos šaltinių ir oro kokybei kenkiančių oro teršalų atitinkamoje valstybėje narėje apžvalga;
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)
db)  Komisijai pateikiamus dokumentus, susijusius su 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų gamtinių šaltinių sukeltu viršijimu;
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies d c punktas (naujas)
dc)  IV priedo D punkte nurodyti vietos parinkimo dokumentai;
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  ribinių verčių ar ozono siektinų verčių viršijimo, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų neįvykdymo ir informavimo bei pavojaus slenksčių peržengimo poveikį poveikio vertinimo santraukoje; poveikio vertinimo santraukoje tam tikrais atvejais pateikiama išsamesnės informacijos ir vertinimų, susijusių su miškų apsauga, bei informacijos apie teršalus, kuriems taikomas 10 straipsnis ir VII priedas.
e)  ribinių verčių ar ozono siektinų verčių viršijimo, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų ir vidutinės poveikio koncentracijos tikslų neįvykdymo ir informavimo bei pavojaus slenksčių peržengimo poveikį poveikio vertinimo santraukoje; poveikio vertinimo santraukoje tam tikrais atvejais pateikiama išsamesnės informacijos ir vertinimų, susijusių su miškų apsauga, bei informacijos apie teršalus, kuriems taikomas 10 straipsnis ir VII priedas.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės nustato oro kokybės indeksą, taikomą sieros dioksidui, azoto dioksidui, kietosioms dalelėms (KD10 ir KD2,5) ir ozonui, ir skelbia jį per viešą šaltinį kas valandą atnaujindamos. Nustatant oro kokybės indeksą atsižvelgiama į PSO rekomendacijas ir remiamasi Europos aplinkos agentūros nurodytais Europos masto oro kokybės indeksais.
2.  Valstybės narės nustato oro kokybės indeksą, taikomą sieros dioksidui, azoto dioksidui, kietosioms dalelėms (KD10 ir KD2,5) ir ozonui, ir rišliai ir lengvai suvokiamu būdu skelbia jį per viešą šaltinį kas valandą atnaujindamos, užtikrindamos, kad visose stotyse būtų pakankamai tikralaikių duomenų. Oro kokybės indeksas yra palyginamas visose valstybėse narėse ir suderintas su naujausiomis PSO rekomendacijomis ir grindžiamas Europos aplinkos agentūros nurodytais Europos masto oro kokybės indeksais. Prie oro kokybės indekso pridedama informacija apie su kiekvienu teršalu susijusią riziką sveikatai, įskaitant jautriems gyventojams ir pažeidžiamoms grupėms pritaikytą informaciją.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pagal 25 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant, kaip apskaičiuojamas ir pateikiamas oro kokybės indeksas, ir visuomenei teikiamos informacijos formatą ir struktūrą.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.  Valstybės narės skatina skelbti informaciją apie simptomus, susijusius su oro taršos piku, ir apie oro taršos poveikio mažinimą bei apsaugos elgseną pastatuose, kuriuose dažnai lankosi pažeidžiami gyventojai ir pažeidžiamos grupės, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigose.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybės narės informuoja visuomenę apie tai, kokia kompetentinga institucija arba įstaiga paskirta vykdyti 5 straipsnyje nurodytas užduotis.
3.  Valstybės narės informuoja visuomenę apie tai, kokia kompetentinga institucija arba įstaiga paskirta vykdyti 5 straipsnyje nurodytas užduotis, ir kompetentingą instituciją ar įstaigą, eksploatuojančią mėginių ėmimo vietas, įsteigtas pagal 9 straipsnį ir IV priedą.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 4 dalis
4.  Šiame straipsnyje nurodyta informacija visuomenei teikiama nemokamai, naudojant lengvai prieinamas informavimo priemones ir ryšių kanalus, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2007/2/EB60 ir (ES) 2019/102461.
4.  Šiame straipsnyje nurodyta informacija visuomenei teikiama rišliai ir lengvai suprantamu būdu, nemokamai, naudojant lengvai prieinamas informavimo priemones ir ryšių kanalus, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2007/2/EB60 ir (ES) 2019/102461, sykiu užtikrinant plačią prieigą visuomenei.
__________________
__________________
60 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).
60 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (OL L 108, 2007 4 25, p. 1).
61 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 172, 2019 6 26, p. 56).
61 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 172, 2019 6 26, p. 56).
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Siekiant konkretaus tikslo – nustatyti, ar laikomasi ribinių verčių, ozono siektinų verčių, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų bei kritinių teršalų lygių – ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus kiekvieniems metams Komisijai pateikiama 1 dalyje nurodyta informacija ir į šią informaciją įtraukiama:
2.  Siekiant konkretaus tikslo – nustatyti, ar laikomasi ribinių verčių, ozono siektinų verčių, vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimų, vidutinės poveikio koncentracijos tikslų bei kritinių teršalų lygių – ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus kiekvieniems metams Komisijai pateikiama 1 dalyje nurodyta informacija ir į šią informaciją įtraukiama:
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  tais metais padaryti pagal 6straipsnį nustatytų zonų arba NUTS 1 lygio teritorinių vienetų sąrašo ir ribų pakeitimai;
a)  tais metais padaryti pagal 6straipsnį nustatytų zonų arba NUTS 2 lygio teritorinių vienetų sąrašo ir ribų pakeitimai;
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 2 dalies b punkto įžanginė dalis
b)  zonų bei NUTS 1 lygio teritorinių vienetų ir įvertintų teršalų lygių sąrašas. Zonų, kuriose vieno ar kelių teršalų lygiai yra didesni už ribines vertes arba kritinius teršalų lygius, taip pat NUTS 1 lygio teritorinių vienetų, kuriuose vieno ar daugiau teršalų lygiai yra didesni nei siektinos vertės arba su vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimais susiję vidutinio poveikio rodikliai, atveju nurodoma:
b)  zonų bei NUTS 2 lygio teritorinių vienetų ir įvertintų teršalų lygių sąrašas. Zonų, kuriose vieno ar kelių teršalų lygiai yra didesni už ribines vertes arba kritinius teršalų lygius, taip pat NUTS 2 lygio teritorinių vienetų, kuriuose vieno ar daugiau teršalų lygiai yra didesni nei siektinos vertės, su vidutinio poveikio mažinimo įpareigojimais ar vidutinės poveikio koncentracijos tikslais susiję vidutinio poveikio rodikliai, atveju nurodoma:
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 2 dalis
2.  24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ... [šios direktyvos įsigaliojimo data].
2.  22 straipsnio 2a dalyje, 24 straipsnyje ir 29 straipsnio 3a dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [šios direktyvos įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 22 straipsnio 2a dalyje, 24 straipsnyje ir 29 straipsnio 3a dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Pagal 24 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.
Pagal 22 straipsnio 2a dalį, 24 straipsnį ir 29 straipsnio 3a dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotosios visuomenės nariai pagal atitinkamą nacionalinės teisės sistemą turėtų teisę kreiptis į teismą arba kitą pagal įstatymą įsteigtą nepriklausomą ir nešališką įstaigą dėl peržiūros procedūros, kad galėtų užginčyti bet kurio sprendimo ir veikimo arba neveikimo dėl 19 straipsnyje nurodytų oro kokybės planų arba 20 straipsnyje nurodytų trumpojo laikotarpio veiksmų planų materialinį arba procesinį teisėtumą, su sąlyga, kad tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:
Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotosios visuomenės nariai pagal atitinkamą nacionalinės teisės sistemą turėtų teisę kreiptis į teismą arba kitą pagal įstatymą įsteigtą nepriklausomą ir nešališką įstaigą dėl peržiūros procedūros, kad galėtų užginčyti bet kurio valstybės narės sprendimo ir veikimo arba neveikimo dėl, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, nurodytų zonų klasifikavimo pagal 7 straipsnį, tinklo struktūros, mėginių ėmimo vietų išdėstymo ir perkėlimo pagal 9 straipsnį, 19 straipsnyje nurodytų oro kokybės planų ir oro kokybės veiksmų gairių arba 20 straipsnyje nurodytų trumpojo laikotarpio veiksmų planų materialinį arba procesinį teisėtumą, su sąlyga, kad tenkinama bet kuri iš šių sąlygų:
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Taikant pirmos pastraipos a punktą, bet kurios nevyriausybinės organizacijos, kuri yra suinteresuotosios visuomenės narė, interesas laikomas pakankamu. Taikant 1 dalies b punktą, taip pat laikoma, kad tokia organizacija turi teises, kurios gali būti pažeistos.
Taikant pirmos pastraipos a punktą, bet kurio fizinio asmens, kuriam turi arba gali turėti įtakos oro kokybės standartų viršijimas arba kuriam rūpi su šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų įgyvendinimu susijusių sprendimų priėmimo procedūros, ir bet kurios nevyriausybinės organizacijos, kurie abu yra suinteresuotosios visuomenės nariai, interesas laikomas pakankamu. Taikant 1 dalies b punktą, taip pat laikoma, kad tokie fiziniai asmenys ir organizacijos turi teises, kurios gali būti pažeistos.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis
2.  Galimybė dalyvauti peržiūros procedūroje neturėtų priklausyti nuo vaidmens, kurį atitinkamos visuomenės narys atliko dalyvaujamajame su 19 arba 20 straipsniu susijusių sprendimų priėmimo procedūrų etape.
2.  Galimybė dalyvauti peržiūros procedūroje neturėtų priklausyti nuo vaidmens, kurį atitinkamos visuomenės narys atliko dalyvaujamajame su šia direktyva susijusių sprendimų priėmimo procedūrų etape.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės užtikrina, kad fiziniai asmenys, patyrę žalą sveikatai dėl kompetentingų institucijų padaryto šios direktyvos 19 straipsnio 1–4 dalių, 20 straipsnio 1 ir 2 dalių, 21 straipsnio 1 dalies antros pastraipos ar 21 straipsnio 3 dalies pažeidimo, pagal šį straipsnį turėtų teisę į žalos atlyginimą.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad fiziniai asmenys, patyrę žalą sveikatai dėl to, kad kompetentingos institucijos pažeidė šią direktyvą, įskaitant, bet neapsiribojant, 13 straipsnio, 19 straipsnio 1–4 dalių, 20 straipsnio 1 ir 2 dalių, 21 straipsnio 1 dalies antros pastraipos ar 21 straipsnio 3 dalies nuostatų pažeidimais, susijusiais su neveikimu, sprendimu, veiksmu arba veiksmų vėlavimu, pagal šį straipsnį turėtų teisę į žalos atlyginimą.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės užtikrina, kad žmonių sveikatos ar aplinkos apsaugą skatinančioms ir visus nacionalinės teisės reikalavimus atitinkančioms nevyriausybinėms organizacijoms būtų leidžiama atstovauti 1 dalyje nurodytiems asmenims ir pareikšti kolektyvinius ieškinius dėl žalos atlyginimo. Tokiems kolektyviniams ieškiniams mutatis mutandis taikomi Direktyvos (ES) 2020/1828 10 straipsnyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad žmonių sveikatos ar aplinkos apsaugą skatinančioms nevyriausybinėms organizacijoms būtų leidžiama atstovauti 1 dalyje nurodytiems asmenims ir pareikšti kolektyvinius ieškinius dėl žalos atlyginimo. Tokiems kolektyviniams ieškiniams mutatis mutandis taikomi Direktyvos (ES) 2020/1828 10 straipsnyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Kai reikalavimas atlyginti žalą grindžiamas įrodymais, kad 1 dalyje nurodytas pažeidimas yra labiausiai tikėtinas to asmens patirtos žalos paaiškinimas, preziumuojama, kad tarp pažeidimo ir žalos atsiradimo esama priežastinio ryšio.
Kai reikalavimas atlyginti žalą grindžiamas įrodymais, įskaitant susijusius mokslinius duomenis, iš kurių galima daryti prielaidą, kad 1 dalyje nurodytas pažeidimas sukėlė to asmens patirtą žalą arba prie jos prisidėjo, preziumuojama, kad tarp pažeidimo ir žalos atsiradimo esama priežastinio ryšio.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai ieškovas pateikė pagrįstai prieinamus įrodymus, pagrindžiančius reikalavimą dėl kompensacijos, kaip nurodyta 1 dalyje, ir tinkamai pagrindė, kad atsakovas viešoji institucija arba trečioji šalis turi papildomų įrodymų, ieškovui paprašius, teismas arba administracinė institucija gali nurodyti atsakovui viešajai institucijai arba trečiajai šaliai atskleisti tokius įrodymus pagal nacionalinę proceso teisę, atsižvelgiant į taikytinas Sąjungos ir nacionalines konfidencialumo ir proporcingumo taisykles.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 dalies 2 b pastraipa (nauja)
Laikoma, kad atsakovas viešoji institucija pažeidė šią direktyvą, kai atsakovas viešoji institucija neįvykdė pareigos atskleisti atitinkamus savo turimus įrodymus, kurių prašoma, pagal šią dalį.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Šiame straipsnyje „susiję moksliniai duomenys“ – tai statistiniai, epidemiologiniai ir kiti duomenys, kuriais įrodomas statistiškai patikimas priežastinis ryšys tarp tam tikrų taršos rūšių ir tam tikrų sveikatos būklių.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnio 6 dalis
6.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytų ieškinių dėl žalos atlyginimo pareiškimo senaties terminai būtų ne trumpesni kaip 5 metai. Šie laikotarpiai nepradedami skaičiuoti anksčiau nei pašalinamas pažeidimas ir nei atlyginti žalą reikalaujantis asmuo sužino arba tampa pagrįstai tikėtina, kad jis žino, jog patyrė žalą dėl pažeidimo, kaip nurodyta 1 dalyje.
6.  Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodytų ieškinių dėl žalos atlyginimo pareiškimo senaties terminai būtų ne trumpesni kaip 10 metų. Šie laikotarpiai nepradedami skaičiuoti anksčiau nei pašalinamas pažeidimas ir nei atlyginti žalą reikalaujantis asmuo sužino arba tampa pagrįstai tikėtina, kad jis žino, jog patyrė žalą dėl pažeidimo, kaip nurodyta 1 dalyje.
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)
aa)  realią arba apskaičiuotą ekonominę naudą, gautą dėl pažeidimo;
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies c punktas
c)  gyventojų dalį, įskaitant jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes, arba aplinką, kuriems pažeidimas padarė poveikį, atsižvelgiant į tikslą pasiekti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį;
c)  gyventojų dalį, įskaitant jautrius gyventojus ir pažeidžiamas grupes, arba aplinką, kuriems pažeidimas padarė poveikį, ir padarytą žalą, atsižvelgiant į tikslą pasiekti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį;
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 dalies d punktas
d)  tai, ar pažeidimas kartotinis, ar pavienis.
d)  tai, ar pažeidimas kartotinis, ar pavienis, įskaitant bet kokį ankstesnį įspėjimą, administracinės ar baudžiamosios sankcijos taikymą.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Ne vėliau kaip ... [6 mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija pagal 25 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant bendrus šio straipsnio 1 dalyje nurodytų nuobaudų dydžio nustatymo kriterijus.
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Valstybės narės užtikrina, kad pajamos, gautos iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sankcijų, būtų prioriteto tvarka naudojamos su oro kokybės gerinimu susijusioms priemonėms finansuoti. Valstybės narės viešai skelbia informaciją apie šių pajamų panaudojimą. Nedarant poveikio 28 straipsniui, pajamos, gautos iš sankcijų, nenaudojamos to straipsnio tikslais.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 1, 2 ir 3 straipsnių, 4 straipsnio 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24–30, 36, 37, 38 ir 39 punktų, 5–12 straipsnių, 13 straipsnio 1, 2, 3, 6 ir 7 dalių, 15 straipsnio, 16 straipsnio 1 ir 2 dalių, 1721 straipsnių, 22 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių, 23–29 straipsnių ir I–IX priedų būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [įrašyti datą – dveji metai nuo įsigaliojimo].
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 1, 2 ir 3 straipsnių, 4 straipsnio 2, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24–30, 36, 37, 38 ir 39 punktų, 5–12 straipsnių, 13 straipsnio 1, 2, 3, 6 ir 7 dalių, 15 straipsnio, 16 straipsnio 1 ir 2 dalių, 17, 18, 20 ir 21 straipsnių, 22 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių, 23–29 straipsnių ir I–IX priedų būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo [įrašyti datą – 18 mėnesių nuo įsigaliojimo].
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad 19 straipsnio būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo ... [trys mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].
Pakeitimai 300 ir 330
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 skirsnio 1 pastraipa
1 lentelė. Su žmonių sveikatos apsauga suderinamos ribinės vertės, kurios turi būti pasiektos iki 2030 m. sausio 1 d.
1 lentelė. Su žmonių sveikatos apsauga suderinamos ribinės vertės, kurios turi būti pasiektos iki 2035 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 skirsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Vidurkinimo laikotarpis

Ribinė vertė

KD2.5

1 diena

25 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

10 μg/m³

KD10

1 diena

45 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

20 μg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

1 valanda

200 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus

1 diena

50 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

20 μg/m3

Sieros dioksidas (SO2)

1 valanda

350 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus

1 diena

50 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

20 μg/m3

Benzenas

Kalendoriniai metai

3,4 μg/m3

Anglies monoksidas (CO)

Didžiausias dienos 8 valandų vidurkis (1)

10 mg/m3

1 diena

4 mg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Švinas (Pb)

Kalendoriniai metai

0,5 μg/m3

Arsenas (As)

Kalendoriniai metai

6,0 ng/m³

Kadmis (Cd)

Kalendoriniai metai

5,0 ng/m³

Nikelis (Ni)

Kalendoriniai metai

20 ng/m³

Benzo(a)pirenas

Kalendoriniai metai

1,0 ng/m³

(1)  Didžiausio dienos 8 valandų vidutinė koncentracija bus parenkama išnagrinėjus 8 valandų slenkamuosius vidurkius, apskaičiuojamus pagal valandos duomenis ir kiekvieną valandą atnaujinamus. Kiekvienas taip apskaičiuotas 8 valandų vidurkis bus priskiriamas dienai, kurią tos valandos baigiasi, t. y. bet kurios 1 dienos pirmasis skaičiavimo laikotarpis yra laikotarpis nuo praėjusios dienos 17 valandos iki tos dienos 1 valandos; paskutinysis bet kurios 1 dienos skaičiavimo laikotarpis bus tos dienos laikotarpis nuo 16 iki 24 valandos.

Pakeitimas

Vidurkinimo laikotarpis

Ribinė vertė

KD2.5

1 diena

15 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

5 μg/m³

KD10

1 diena

45 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

15 μg/m3

Azoto dioksidas (NO2)

1 valanda

200 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus

1 diena

25 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

10 μg/m3

Sieros dioksidas (SO2)

1 valanda

200 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 1 kartą per kalendorinius metus

1 diena

40 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

20 μg/m3

Benzenas

Kalendoriniai metai

0,17 μg/m3

Anglies monoksidas (CO)

Didžiausias dienos 8 valandų vidurkis (1)

10 mg/m3

1 diena

4 mg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Švinas (Pb)

Kalendoriniai metai

0,15 μg/m3

Arsenas (As)

Kalendoriniai metai

0,6 ng/m³

Kadmis (Cd)

Kalendoriniai metai

5,0 ng/m³

Nikelis (Ni)

Kalendoriniai metai

20 ng/m³

Benzo(a)pirenas

Kalendoriniai metai

1,0 ng/m³

(1)  Didžiausio dienos 8 valandų vidutinė koncentracija bus parenkama išnagrinėjus 8 valandų slenkamuosius vidurkius, apskaičiuojamus pagal valandos duomenis ir kiekvieną valandą atnaujinamus. Kiekvienas taip apskaičiuotas 8 valandų vidurkis bus priskiriamas dienai, kurią tos valandos baigiasi, t. y. bet kurios 1 dienos pirmasis skaičiavimo laikotarpis yra laikotarpis nuo praėjusios dienos 17 valandos iki tos dienos 1 valandos; paskutinysis bet kurios 1 dienos skaičiavimo laikotarpis bus tos dienos laikotarpis nuo 16 iki 24 valandos.

Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 skirsnio 1 A lentelės (naujos) pavadinimas
1A lentelė. Su žmonių sveikatos apsauga suderinamos tarpinės ribinės vertės, kurios turi būti pasiektos iki 2030 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 skirsnio 1 A lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vidurkinimo laikotarpis

Ribinė vertė

KD2,5

1 diena

25 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai

10 μg/m³

KD10

1 diena

45 μg/m3

negali būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus

Kalendoriniai metai <