Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2024/2502(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0098/2024

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0098/2024

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2024 - 8.9
CRE 07/02/2024 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2024)0069

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 173kWORD 60k
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024 - Στρασβούργο
Το κράτος δικαίου και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα
P9_TA(2024)0069B9-0098/2024

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Φεβρουαρίου 2024 σχετικά με το κράτος δικαίου και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα (2024/2502(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ιδίως το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 7 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα πρωτόκολλα που είναι συνημμένα σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης («κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου»)(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων (κανονισμός περί κοινών διατάξεων)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεσή του μετά την αποστολή της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην Αθήνα, Ελλάδα, από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2023, με πρωτοβουλία της Ομάδας Παρακολούθησης για τη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά με την Ελλάδα κεφάλαια ανά χώρα στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, ιδίως τις εκθέσεις των ετών 2021, 2022 και 2023,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την Ελλάδα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης, καθώς και τη σύστασή του της 15ης Ιουνίου 2023, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σε συνέχεια της διερεύνησης καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού Pegasus και αντίστοιχου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2022, για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης) και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (COM(2022)0457),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2022, για οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε ενέργειες συμμετοχής του κοινού από προδήλως αβάσιμες ή καταχρηστικές δικαστικές διαδικασίες («στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού») (COM(2022)0177),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και όπως αντανακλώνται στον Χάρτη και ενσωματώνονται στις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμόρφωση ενός κράτους μέλους με τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών στο εν λόγω κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σε ενωσιακή χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΕΕ, η Ένωση μπορεί να αξιολογήσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία έτη, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες και να ανακύπτουν πολλά ζητήματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2022, η Ελλάδα θέσπισε νομοθεσία με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης και δημιούργησε μητρώο για τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, καθώς και μητρώο για τον ηλεκτρονικό Τύπο, καθιστώντας τις εγγεγραμμένες εταιρείες αποκλειστικά επιλέξιμες για κρατική διαφήμιση(5),

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή φορείς ασκούν τις εξουσίες τους με αμεροληψία και διαφάνεια και σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας, ιδίως την πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία, την προστασία των καταναλωτών, την προσβασιμότητα, τη μη επιβολή διακρίσεων, την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορίζει ακόμη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή φορείς διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και εξουσίες επιβολής για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης αναμένεται να ενισχύσει τις απαιτήσεις διαφάνειας όσον αφορά την άμεση και έμμεση ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, την κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης σε μέσα ενημέρωσης με τη μορφή κρατικής διαφήμισης, καθώς και τον διορισμό και την απόλυση των διοικητικών συμβουλίων των δημόσιων μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κανονισμός για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης αναμένεται να θεσπίσει ισχυρές διασφαλίσεις κατά της αδικαιολόγητης παρακολούθησης δημοσιογράφων και συντακτικών ομάδων μέσων ενημέρωσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων είχε εντοπίσει δύο περιπτώσεις ατιμωρησίας για δολοφονίες, εννέα ενεργές καταχωρίσεις και δύο άλλες καταχωρίσεις χωρίς απάντηση έως το τέλος του 2023·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη κατάταξη από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ – 107η θέση – στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για το 2023·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία, η πολυφωνία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και η ασφάλεια των δημοσιογράφων αποτελούν βασικές συνιστώσες του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης και είναι ζωτικής σημασίας για τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των κρατών μελών της και για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της διαφθοράς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα πληροί τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ, δεδομένου ότι έχει εγκριθεί στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΑΔ δεν διαθέτει ιστορικό άσκησης αποτελεσματικής και ανεξάρτητης εποπτείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμπέρασμα της Επιτροπής φαίνεται να βασίζεται μόνο στην έγκριση μιας στρατηγικής επί χάρτου και όχι σε αποτελεσματικά μέτρα στην πράξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2023, η Ελλάδα έχει επιδείξει ανησυχητική υποβάθμιση σε ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρνητική εξέλιξη που αντανακλάται επίσης στην αύξηση του δείκτη αντίληψης της διαφθοράς στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του λεγόμενου σκανδάλου της λίστας Πέτσα, 20 εκατομμύρια EUR κρατικών κονδυλίων διανεμήθηκαν σε μέσα ενημέρωσης για επικοινωνιακές εκστρατείες στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων ανύπαρκτων ιστοτόπων και προσωπικών ιστολογίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέσα ενημέρωσης αποκλείστηκαν εντελώς χωρίς καμία αιτιολόγηση και με αδιαφανή κριτήρια·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα της ελληνικής Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τουλάχιστον 270 χρηματοδοτούμενα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν καταχωριστεί σωστά και νόμιμα και ότι η απώλεια δημόσιων πόρων υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια EUR·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανεψιός και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού ήγειρε διάφορες αγωγές το 2022 κατά της Εφημερίδας των Συντακτών, της διαδικτυακής ερευνητικής πλατφόρμας Reporters United και μεμονωμένων δημοσιογράφων, ζητώντας την απόσυρση άρθρου που τον εμπλέκει σε εθνικό σκάνδαλο κατασκοπευτικού λογισμικού στο οποίο εμπλέκεται η εταιρεία Intellexa, καθώς και αποζημίωση ύψους 550 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο, μεταξύ άλλων, προκάλεσε δημόσια κατακραυγή, η οποία οδήγησε τελικά στην παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο του στο σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές διεθνείς οργανώσεις ελευθερίας της έκφρασης και ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης καταδίκασαν την αγωγή, θεωρώντας την στρατηγική αγωγή προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP) με στόχο την εξάλειψη της κριτικής δημοσιογραφίας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατα δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση της ελληνικής Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) του 2022 αποκάλυψε ότι χιλιάδες υποθέσεις εισαγγελικών εντολών για απόκτηση πρόσβασης σε επικοινωνίες για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν είχαν αναφερθεί εγκαίρως στην ΑΔΑΕ από την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία) της Αστυνομίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2023, οι φορολογικές αρχές επέβαλαν υπέρογκο πρόστιμο ύψους 435 000 EUR στην εβδομαδιαία εφημερίδα Documento· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης καταδίκασε το μέτρο αυτό και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στις 7 Δεκεμβρίου 2023·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παναγιώτης Δημητράς, ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδρυτής και επικεφαλής του ελληνικού Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι (GHM), διώκεται για παράνομη διακίνηση, παρόλο που φαίνεται ότι ενήργησε νόμιμα για να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2022, του επιβλήθηκε πρόστιμο και του απαγορεύθηκε η συμμετοχή στο GHM· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την υπόθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέταξε τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του Δημητρά τον Μάιο του 2023· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δημητράς δήλωσε στις 31 Μαΐου 2023 ότι είχε λάβει χρηματοδότηση μόνο από την ΕΕ, η οποία προοριζόταν για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους, και ότι τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν μόνο για τον σκοπό αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αθώωση 16 εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και εθελοντών καταδεικνύει ότι οι ποινικές κατηγορίες κατά όσων παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο δεν έχουν νομική βάση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου είναι υψίστης σημασίας για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κίνησε έρευνα στις 28 Νοεμβρίου 2022 σχετικά με την κατάχρηση επιδοτήσεων ύψους 700 εκατομμυρίων EUR για ένα σύστημα ασφάλειας των σιδηροδρόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε έχουν συλληφθεί 23 άτομα σε σχέση με το σκάνδαλο, με εξαίρεση τους (πρώην) υπουργούς της κυβέρνησης, οι οποίοι προστατεύονται από τη δίωξη με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, για την οποία έγινε επίκληση του ελληνικού Συντάγματος·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική κυβέρνηση, όπως και οι εκπρόσωποι της ελληνικής αστυνομίας, αρνήθηκαν να συναντηθούν με την αντιπροσωπεία της Ομάδας Παρακολούθησης της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της επίσημης αποστολής της· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός συναντήθηκε την επόμενη ημέρα με τοπική γερμανική αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η άρνηση συνάντησης με οποιονδήποτε υπουργό ή άλλους υψηλόβαθμους κυβερνητικούς εκπροσώπους είναι πρωτοφανής κατά τη διάρκεια διερευνητικών αποστολών από τότε που συγκροτήθηκε η Ομάδα Παρακολούθησης της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το 2018·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει διάφορους νόμους στο πλαίσιο της ισότητας, κάποιοι από τους οποίους περιέχουν σημαντικά κενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ελληνικός νόμος που απαγορεύει τις λεγόμενες «πρακτικές μεταστροφής» σε ανηλίκους και άλλα ευάλωτα άτομα δεν καλύπτει τις περιπτώσεις όπου οι «πρακτικές μεταστροφής» ασκούνται από ιερείς ή άλλους θρησκευτικούς και/ή πνευματικούς ηγέτες, ή ειδικούς χωρίς επίσημα προσόντα, ούτε τις περιπτώσεις που οι πρακτικές αυτές ασκούνται σε ενήλικες που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι μόνον εάν έχουν αποδεχθεί χρήματα για την εκτέλεσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το καλοκαίρι του 2023, υπήρξε σημαντική αναταραχή στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ μετά τον θάνατο μιας queer καλλιτέχνιδας από την Κούβα, της Anna Hernández, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου στο σπίτι της, και ότι οι αρχικές εκθέσεις της αστυνομίας της απέδιδαν λάθος φύλο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το 2023, η Ελλάδα έλαβε βαθμό 58/100 και κατετάγη μόλις στην 24η θέση στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αξιολόγηση του 2023 της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της βίας εις βάρος γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, η Ελλάδα δεν διαθέτει επί του παρόντος κέντρα υποστήριξης θυμάτων βιασμού και/ή κέντρα παραπομπής θυμάτων σεξουαλικής βίας·

1.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τις πολύ σοβαρές απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα· τονίζει ότι το σύστημα ελέγχων και ισορροπιών είναι απαραίτητο για μια ισχυρή δημοκρατία και σημειώνει με ανησυχία ότι το σύστημα αυτό έχει υποστεί μεγάλη πίεση·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές στην Ελλάδα δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στην έρευνα για τη δολοφονία του Έλληνα δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, στις 9 Απριλίου 2021· σημειώνει ότι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν τον Απρίλιο του 2023, αλλά, κατά τα λοιπά, η έρευνα της αστυνομίας δεν οδήγησε σε κανένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διεξαγωγή ενδελεχούς και αποτελεσματικής έρευνας και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη όσους εμπλέκονται στη δολοφονία, σε οποιοδήποτε επίπεδο· παροτρύνει τις αρχές να ζητήσουν βοήθεια από την Ευρωπόλ·

3.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι, πέραν της δολοφονίας αυτής, πολλοί δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν σωματικές απειλές, λεκτικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων από υψηλόβαθμους πολιτικούς και υπουργούς, παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής με κατασκοπευτικό λογισμικό, καθώς και στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή λειτουργεί αποτρεπτικά για αυτούς· ζητεί, ειδικότερα, να αποσυρθούν αμέσως αυτές οι στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού· επιμένει ότι η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των δραστών εγκλημάτων κατά ατόμων, δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης, καθώς και για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους δημοσιογράφους·

4.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πολυάριθμες περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης βίας από τις αστυνομικές υπηρεσίες κατά μειονοτικών ομάδων και ειρηνικών διαδηλωτών εν γένει· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν πλήρως και ανεξάρτητα όλες αυτές τις περιπτώσεις· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι τρία νεαρά άτομα Ρομά έχουν σκοτωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λόγω εικαζόμενης αστυνομικής βίας, καθώς και για την έλλειψη διεξοδικής έρευνας για τα περιστατικά αυτά· σημειώνει με ανησυχία ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αστυνομία καθάρισε τον τόπο του εγκλήματος πριν από τη διενέργεια εγκληματολογικής εξέτασης· υπενθυμίζει ότι το αρμόδιο δικαστήριο απάλλαξε τέσσερις αστυνομικούς από την εμπλοκή στον θάνατο του ακτιβιστή ΛΟΑΤΚΙ+ Ζακ Κωστόπουλου το 2022, παρά τα βίντεο που έδειχναν την αστυνομία να κάνει χρήση περιττής βίας·

5.  καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει την πλήρη ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής της για τον οπτικοακουστικό τομέα, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

6.  τονίζει ότι απειλείται η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, καθώς η ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης στη χώρα κατανέμεται κυρίως σε μικρό αριθμό ολιγαρχών, με αποτέλεσμα τη δραματική υποβάθμιση ορισμένων θεμάτων, όπως οι ανησυχίες σχετικά με το σύστημα σιδηροδρομικής ασφάλειας πριν από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη· σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη διαφάνειας στην κατανομή των κρατικών επιδοτήσεων στα μέσα ενημέρωσης· σημειώνει το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι οι ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης έχουν έλλειψη πόρων· θέτει υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του ελληνικού Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και εκφράζει την ανησυχία του για την αιφνίδια αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2023· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του νέου νόμου αριθ. 5005/2022 για τα μέσα ενημέρωσης, της 21ης Δεκεμβρίου 2022, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μέσων ενημέρωσης·

7.  ζητεί, όσον αφορά την παράνομη χρήση τεχνολογίας παρακολούθησης, όπως το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator:

   α) να αποκατασταθούν και να ενισχυθούν επειγόντως οι θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις, μεταξύ δε άλλων ο αποτελεσματικός εκ των προτέρων και εκ των υστέρων έλεγχος, καθώς και ανεξάρτητοι μηχανισμοί εποπτείας·
   β) να ανακληθούν επειγόντως όλες οι άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης(6) και να διερευνηθούν οι καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν·
   γ) να υπάρξουν εγγυήσεις ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλους τους ισχυρισμούς για χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού·
   δ) να ακυρωθεί η νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΥΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του πρωθυπουργού·
   ε) να υπάρξουν εγγυήσεις για την ανεξαρτησία της ηγεσίας της ΕΑΔ·
   στ) να ξεκινήσει επειγόντως αστυνομική έρευνα μετά την εικαζόμενη κατάχρηση κατασκοπευτικού λογισμικού και να συγκεντρωθούν απτά αποδεικτικά στοιχεία για πληρεξούσιους, εταιρείες μεσιτείας και πωλητές κατασκοπευτικού λογισμικού που συνδέονται με μολύνσεις από κατασκοπευτικό λογισμικό·
   ζ) να κληθεί αμέσως η Ευρωπόλ να συμμετάσχει στις έρευνες· καταδικάζει την παράνομη εργαλειοποίηση του όρου «απειλή για την εθνική ασφάλεια» ως δικαιολογία για τις απαράδεκτες υποκλοπές και την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων, περιλαμβανομένων του νυν βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γεωργίου Κύρτσου, και του πρώην βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νίκου Ανδρουλάκη· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την επιρροή του Πρωθυπουργού στην ΕΥΠ, η οποία τελεί υπό την άμεση αρμοδιότητα και εποπτεία του γραφείου του·

8.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι ανεξάρτητες αρχές, όπως η ΑΔΑΕ και η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ), υφίστανται αυξανόμενη πίεση λόγω του έργου τους όσον αφορά την παράνομη παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την ΕΥΠ· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Βουλή των Ελλήνων αντικατέστησε ξαφνικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΑΕ το 2023, την παραμονή της απόφασης της ΑΔΑΕ να επιβάλει πρόστιμο στην ΕΥΠ, και λίγο πριν η ΑΔΑΕ και η ΑΠΔ ζητήσουν να γίνει ένα κρίσιμο βήμα στην έρευνα για το σκάνδαλο του κατασκοπευτικού λογισμικού·

9.  καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αποσύρει επειγόντως την τροποποίηση 826/145 του νόμου 2472/1997, με την οποία καταργήθηκε η ικανότητα της ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, και να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των σχετικών εποπτικών οργάνων, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η ΑΠΔ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα εποπτικά όργανα απολαμβάνουν πλήρη συνεργασία και πρόσβαση σε πληροφορίες και είναι σε θέση να παρέχουν πλήρεις πληροφορίες σε όλα τα θύματα·

10.  εκφράζει ανησυχία για την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, τον περιορισμό των εξουσιών, τις αδιαφανείς διαδικασίες διορισμού και την παρενόχληση και τον εκφοβισμό υπαλλήλων ανεξάρτητων δημόσιων φορέων, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, η εντολή και η διάρκεια θητείας των οποίων πρέπει να συνάδουν με τις αρχές του Παρισιού και τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τους φορείς ισότητας, την ΑΠΔ και την ΑΔΑΕ· σημειώνει, επιπλέον, ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία θα πρέπει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στον έλεγχο των δημόσιων αρχών, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική, και έχουν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με την ανεξαρτησία της· καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διασφαλίσει την ανεξαρτησία και τη λειτουργική αυτονομία των ανεξάρτητων εποπτικών φορέων, σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα και τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές νομικές απαιτήσεις, και να βελτιώσει τη συμμόρφωσή της με τις συστάσεις τους· επισημαίνει ότι οι συστηματικές δυσκολίες και καθυστερήσεις στον διορισμό της διοίκησης των ανεξάρτητων εποπτικών φορέων υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα και την εξουσία τους· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την αιφνίδια αντικατάσταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΑΕ και του εποπτικού οργάνου του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα τον Σεπτέμβριο του 2023, ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία η ΑΔΑΕ και η ΑΠΔ είχαν ζητήσει να γίνει ένα κρίσιμο βήμα στην έρευνα για το κατασκοπευτικό λογισμικό·

11.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι η μεταφορά της έρευνας κατασκοπευτικού λογισμικού σε άλλον εισαγγελέα, μετά το αίτημα των προηγούμενων εισαγγελέων προς την ΑΔΑΕ να ελεγχθεί κατά πόσον τα 92 άτομα που στοχοποιήθηκαν από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator (συμπεριλαμβανομένων εθνικών βουλευτών και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημοσιογράφων και κυβερνητικών αξιωματούχων) είχαν επίσης υποβληθεί σε παρακολούθηση από την ΕΥΠ, θα οδηγήσει de facto στην περάτωση της έρευνας· επαναλαμβάνει το αίτημά του για συμμετοχή της Ευρωπόλ στην έρευνα·

12.  καταδικάζει απερίφραστα τον εκφοβισμό και την παρενόχληση λειτουργών που ελέγχουν την κυβέρνηση, όπως η πρώην Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, και ο Χρήστος Ράμμος, επικεφαλής της ΑΔΑΕ· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την εικαζόμενη απόπειρα αναστολής του αιτήματος της ΑΔΑΕ σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών να προβεί σε έλεγχο των εντολών παρακολούθησης του 2022·

13.  τονίζει με μεγάλη ανησυχία ότι η διαφθορά διαβρώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια αγαθά· υπογραμμίζει ότι η διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για την ακεραιότητα τμημάτων της αστυνομίας, και οι συγκρούσεις συμφερόντων στο υψηλότερο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της εικαζόμενης διείσδυσης ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στην αστυνομία, θα οδηγήσουν σε μια νοοτροπία ατιμωρησίας στο πλαίσιο της οποίας μπορεί να ευδοκιμήσει η διαφθορά· τονίζει ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη δημιουργήσει ένα σταθερό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τη διερεύνηση και τη δίωξη υποθέσεων διαφθοράς υψηλού επιπέδου που οδηγούν σε τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις με αποτρεπτικό αποτέλεσμα· καλεί την κυβέρνηση και τις αρχές να αντιμετωπίσουν κατά προτεραιότητα τα ζητήματα αυτά·

14.  καλεί την ελληνική κυβέρνηση να εγκρίνει άμεσα μέτρα και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ικανότητας και της διαφάνειας της αστυνομίας όσον αφορά τη διερεύνηση υποθέσεων οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ δε άλλων την αναζήτηση ισχυρών ενδείξεων για δεσμούς μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος και της αστυνομίας σε όλες τις βαθμίδες της·

15.  καλεί την κυβέρνηση να εφαρμόσει πλήρως όλες τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και να συμμορφωθεί με τα προσωρινά μέτρα που επιβάλλει το Δικαστήριο·

16.  σημειώνει ότι, μέχρι σήμερα, δεν έχουν ληφθεί μέτρα όσον αφορά τη συμμετοχή του δικαστικού σώματος στη διαδικασία διορισμού των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, ήτοι των δικαστών, στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

17.  εκφράζει τη βαθιά του θλίψη του για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών στο ναυάγιο της 14ης Ιουνίου 2023, όταν ένα αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στο Ιόνιο Πέλαγος στα ανοικτά των ακτών του Πύλου της Μεσσηνίας, στην Ελλάδα, με περισσότερα από 600 άτομα επί του σκάφους να θεωρούνται νεκρά· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προόδου στη δικαστική έρευνα· επικροτεί τις έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την καταστροφή· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τη μεταχείριση των μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας, μετά τις συστηματικές επαναπροωθήσεις και τη βία κατά υπηκόων τρίτων χωρών, την αυθαίρετη κράτησή τους και την κλοπή των αντικειμένων τους· εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία του για τις συνθήκες στα κέντρα υποδοχής, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ατόμων από την εγκληματικότητα και την πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής· θεωρεί ότι ο Υπεύθυνος Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου χρειάζεται μια ευρύτερη και ανεξάρτητη εντολή, ώστε να είναι επίσης σε θέση να διερευνά αποτελεσματικά τις επαναπροωθήσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ των συστημάτων επιτήρησης των συνόρων που χρησιμοποιούν τη συμπεριφορική ανάλυση, καθώς και της χρηματοδότησής τους από την ΕΕ· καταδικάζει τη δραματική αδυναμία της Επιτροπής να επιβάλει τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συνθήκες υποδοχής, τις επαναπροωθήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πιστεύει ότι οι διαδικασίες επί παραβάσει είναι καταλληλότερες από τους επαίνους της Επιτρόπου·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών και, ειδικότερα, για τις εκστρατείες δυσφήμησης και τη δικαστική παρενόχληση από τις ελληνικές αρχές κατά ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες δίκες κατά εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα και ατόμων που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες· καλεί τις ελληνικές αρχές να αποσύρουν αμέσως όλες τις κατηγορίες και να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα και οι εθελοντές μπορούν να παρέχουν βοήθεια με ασφάλεια και ελευθερία·

19.  θεωρεί κρίσιμη την ταχεία και ολοκληρωμένη διεξαγωγή της δικαστικής έρευνας σχετικά με τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων κυβερνητικών αξιωματούχων· δεν είναι ικανοποιημένο με τον έλεγχο που διενεργεί η αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, καθώς φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας και να είναι απρόθυμη να καλέσει σε κατάθεση βασικούς εμπειρογνώμονες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την άρνηση της Βουλής των Ελλήνων να διεξαγάγει έρευνα, όπως ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με δύο πρώην υπουργούς Μεταφορών(7)·

20.  εκφράζει ανησυχία για το περιοριστικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την καταχώριση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως όσον αφορά τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης· παροτρύνει την κυβέρνηση να άρει αμέσως και με άμεση ισχύ τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και δημοσιογράφους που καλύπτουν το θέμα της μετανάστευσης και να επανεξετάσει το νομοθετικό πλαίσιο κατά προτεραιότητα· ζητεί να στηριχθούν και να ενισχυθούν όλες οι πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην αύξηση της διαφάνειας σε αυτά τα θέματα, όπως ο μηχανισμός αναφοράς των επαναπροωθήσεων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

21.  σημειώνει ότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει νομικό πλαίσιο σχετικά με την ίση μεταχείριση και ότι έχουν ληφθεί θετικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η συγκρότηση της νέας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το ισχνό νομικό πλαίσιο και τις διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+, των Ρομά και άλλων μειονοτήτων· καλεί την κυβέρνηση και όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να προωθήσουν την κοινωνική αλλαγή στο πλαίσιο αυτό, ιδίως όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία, την αστυνομική βία και την ισότητα στον γάμο, η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση εδώ και χρόνια·

22.  αναγνωρίζει την ύπαρξη τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας και εξειδικευμένων αστυνομικών υπηρεσιών αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, αλλά παροτρύνει επίσης την κυβέρνηση να δημιουργήσει ολοκληρωμένα κέντρα υποστήριξης θυμάτων βιασμού και να διασφαλίσει ότι τα θύματα σεξουαλικής βίας μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, μετατραυματική υποστήριξη, ιατροδικαστικές εξετάσεις και ψυχολογική υποστήριξη· καλεί την κυβέρνηση να καταστήσει τη γυναικοκτονία αυτοτελές έγκλημα·

23.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απαγόρευση των μη συναινετικών χειρουργικών επεμβάσεων και ζητεί την κατάλληλη κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας ώστε να υποδέχονται και να φροντίζουν κατάλληλα τα διαφυλικά (intersex) άτομα·

24.  χαιρετίζει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για την ισότητα στον γάμο και ζητεί την ταχεία έγκρισή του·

25.  καλεί την κυβέρνηση να βελτιώσει τη νομοθετική διαδικασία εισάγοντας πραγματικές και ουσιαστικές διαβουλεύσεις και να καταργήσει την αμφιλεγόμενη πρακτική των πολυνομοσχεδίων·

26.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι αστυνομικές αρχές αρνήθηκαν να συναντηθούν με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επίσημη αποστολή του τον Απρίλιο του 2022 και ζητεί από την υφιστάμενη ελληνική κυβέρνηση να καθιερώσει εποικοδομητικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

27.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ στην Ελλάδα· ζητεί, ειδικότερα, κατά την εκτέλεση των σχετικών κονδυλίων της ΕΕ, να αξιολογείται η συμμόρφωση με τον Χάρτη, όπως ορίζει ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, να αξιολογήσει τις συνέπειες της μη εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων των ευρωπαϊκών δικαστηρίων· υπενθυμίζει ότι, σε περίπτωση έγκρισης χρηματοδοτικών μέτρων, η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι τελικοί αποδέκτες ή δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ δεν στερούνται αυτών των κονδυλίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού για την αιρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου, και πρέπει να βρει τρόπους για να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ φτάνουν στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ και κάθε άλλο σχετικό ενδιαφερόμενο μέρος, εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί όσον αφορά τις ελλείψεις στο κράτος δικαίου, ιδίως δεδομένων των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, του υψηλού κόστους ζωής και της αύξησης της φτώχειας στη χώρα·

28.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, και στα Ηνωμένα Έθνη.

(1) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
(2) ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 159.
(3) ΕΕ C, C/2024/494, 23.01.2024, ELI: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52023IP0244.
(4) ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
(5) Νόμος αριθ. 5005/2022 της 21ης Δεκεμβρίου 2022 «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο – Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης».
(6) Κανονισμός (ΕΕ) 2021/821 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας, της διαμετακόμισης και της μεταφοράς ειδών διπλής χρήσης (ΕΕ L 206 της 11.6.2021, σ. 1).
(7) Άσκησαν καθήκοντα από την 5η Νοεμβρίου 2016 έως την 9η Ιουλίου 2019 και από την 9η Ιουλίου 2019 έως την 1η Μαρτίου 2023.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιουνίου 2024Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου