Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/0358(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0270/2023

Indgivne tekster :

A9-0270/2023

Forhandlinger :

PV 28/02/2024 - 21
CRE 28/02/2024 - 21

Afstemninger :

PV 29/02/2024 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2024)0112

Vedtagne tekster
PDF 259kWORD 86k
Torsdag den 29. februar 2024 - Strasbourg
Indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering
P9_TA(2024)0112A9-0270/2023
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. februar 2024 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering og om ændring af forordning (EU) 2018/1724 (COM(2022)0571 – C9-0371/2022 – 2022/0358(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2022)0571),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9‑0371/2022),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 22. februar 2023(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 15. marts 2023(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 6. december 2023 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A9‑0270/2023),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 146 af 27.4.2023, s. 29.
(2) EUT C 188 af 30.5.2023, s. 19.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. februar 2024 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2024/... om indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering og om ændring af forordning (EU) 2018/1724
P9_TC1-COD(2022)0358

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Udlejere har i årevis udbudt korttidsudlejning af indkvartering som supplement til andre indkvarteringsmuligheder såsom hoteller, vandrerhjem og værelser med morgenmad. Omfanget af korttidsudlejning af indkvartering er vokset betydeligt i hele Unionen som følge af væksten i platformsøkonomien. Selv om korttidsudlejning af indkvartering skaber mange muligheder for gæster, udlejere og hele turismeøkosystemet, har den hurtige vækst givet anledning til bekymringer og udfordringer, navnlig for lokalsamfundene og de offentlige myndigheder, f.eks. korttidsudlejningens bidrag til at reducere antallet af tilgængelige boliger til langtidsleje og øge huslejen og boligpriserne. Denne forordning fokuserer på en af de største udfordringer, nemlig manglen på pålidelige oplysninger om korttidsudlejning af indkvartering såsom udlejerens identitet, indkvarteringsstedets beliggenhed og udlejningens varighed. Manglen på sådanne oplysninger gør det vanskeligt for myndighederne at vurdere den faktiske virkning af korttidsudlejning af indkvartering og at udvikle og håndhæve hensigtsmæssige og forholdsmæssige politiske løsninger.

(2)  Offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan træffer i stigende grad foranstaltninger til at indhente oplysninger fra udlejere og onlineplatforme for korttidsudlejning ved at indføre registreringsordninger og andre gennemsigtighedskrav for bl.a. onlineplatforme for korttidsudlejning. De retlige forpligtelser vedrørende generering og videregivelse af data varierer imidlertid betydeligt inden for og mellem medlemsstaterne med hensyn til omfang og hyppighed samt de dermed forbundne procedurer. Langt de fleste onlineplatforme, der formidler udbud af korttidsudlejning af indkvartering, leverer deres tjenester på tværs af landegrænserne i hele det indre marked. Som følge af uensartede gennemsigtighedskrav og krav i forbindelse med videregivelse af data hæmmes den fulde udnyttelse af potentialet for korttidsudlejning af indkvartering, og det indre markeds funktion påvirkes negativt. For at ▌sikre et retfærdigt, utvetydigt og gennemsigtigt udbud af korttidsudlejning af indkvartering i det indre marked som led i et afbalanceret turismeøkosystem, som giver platforme muligheder og samtidig respekterer offentlige politikkers mål, bør der fastsættes et ensartet og målrettet regelsæt på EU-plan.

(3)  Med henblik herpå bør der fastsættes harmoniserede regler for generering og videregivelse af data om korttidsudlejning af indkvartering for at forbedre de offentlige myndigheders adgang til og kvaliteten af data om udbud af korttidsudlejning af indkvartering, hvilket burde sætte offentlige myndigheder i stand til at udforme og gennemføre politikker for sådanne tjenester på en effektiv og forholdsmæssig måde.

(4)  Der bør fastsættes regler for at harmonisere gennemsigtighedskravene for udbud af korttidsudlejning af indkvartering via onlineplatforme for korttidsudlejning i tilfælde, hvor medlemsstaterne beslutter at indføre sådanne gennemsigtighedskrav. Der bør derfor fastsættes harmoniserede regler for registreringsordninger og for krav i forbindelse med videregivelse af data vedrørende onlineplatforme for korttidsudlejning, hvis medlemsstaterne beslutter at indføre sådanne ordninger eller krav. For at opnå en effektiv harmonisering og sikre en ensartet anvendelse af disse regler bør medlemsstaterne ikke kunne lovgive om adgang til data fra onlineplatforme for korttidsudlejning uden for den særlige ordning, der er fastsat i denne forordning. Det er for at sikre, at medlemsstaterne ikke regulerer anmodninger om videregivelse af data uden at have indført de nødvendige registreringsordninger, databaser og fælles digitale kontaktpunkter, og at de letter en forholdsmæssig og sikker videregivelse af data via onlineplatforme for korttidsudlejning i det indre marked under hensyntagen til privatlivets fred.

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes kompetence til at vedtage og opretholde markedsadgangskrav vedrørende udlejernes udbud af korttidsudlejning af indkvartering, herunder sundheds- og sikkerhedskrav, minimumskvalitetsstandarder eller kvantitative restriktioner, forudsat at sådanne krav er nødvendige og forholdsmæssige for at beskytte mål af almen interesse i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF(4). I forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering har Den Europæiske Unions Domstol (Domstolen) anerkendt, at bekæmpelse af manglen på lejeboliger er et tvingende alment hensyn, der berettiger vedtagelsen af foranstaltninger, som er ikkeforskelsbehandlende og står i rimeligt forhold til det tilstræbte mål. Tilgængeligheden af pålidelige data på et ensartet grundlag bør understøtte medlemsstaternes bestræbelser på at udarbejde politikker og bestemmelser, der er i overensstemmelse med EU-retten. Det fremgår faktisk klart af Domstolens retspraksis, at medlemsstaterne skal kunne begrunde eventuelle begrænsninger af markedsadgangen for udlejere med udgangspunkt i data og dokumentation.

(5)  Denne forordning har ikke til formål at sikre overholdelse af told- og skattereglerne og berører heller ikke medlemsstaternes kompetencer på det strafferetlige område. Den berører derfor ikke medlemsstaternes eller Unionens kompetence på disse områder eller eventuelle instrumenter i EU-ret eller national ret, der er vedtaget i henhold til en sådan kompetence vedrørende adgang til eller videregivelse eller anvendelse af data på disse områder. En eventuel fremtidig anvendelse til retshåndhævelsesformål eller skatte- og toldformål af de personoplysninger, der behandles i henhold til denne forordning, bør derfor være i overensstemmelse med EU-ret og national ret.

(6)  Denne forordning bør finde anvendelse på tjenester, der består i korttidsudlejning af møbleret indkvartering mod betaling, uanset om udlejningen sker på erhvervsmæssigt eller ikkeerhvervsmæssigt grundlag, og som nærmere defineret i national ret. I betragtning af de forskellige tilgange, der findes i medlemsstaterne, kan korttidsudlejning af indkvartering f.eks. bestå af udleje af et værelse i udlejerens primære eller sekundære bolig eller udleje af en hel bolig enten på land eller på vand i et begrænset antal dage om året eller udleje af en eller flere ejendomme, som udlejeren har købt som en investering, i kortere perioder, typisk på under ét år. Møbleret indkvartering, som udbydes til mere permanent beboelse, typisk i ét år eller længere, anses ikke for at være udbudt til korttidsudlejning. Korttidsudlejning af indkvartering bør ikke være begrænset til indkvarteringsenheder, der udlejes til turist- eller fritidsformål, men bør omfatte kortvarig indkvartering til andre formål, f.eks. i forretnings- eller studieøjemed.

(7)  De regler, der er fastsat i denne forordning, bør ikke finde anvendelse på hoteller og andre lignende indkvarteringssteder for turister, herunder feriehoteller, hotel- eller ferielejligheder, vandrehjem eller moteller, da data for disse typer indkvartering normalt er tilgængelige og veldokumenterede. Indkvarteringssteder på campingpladser såsom telte, campingvogne eller husvogne bør heller ikke være omfattet af disse regler, eftersom sådanne indkvarteringsformer normalt er beliggende i særlige områder såsom campingpladser, teltpladser eller lejrpladser og ikke har samme indvirkning på boligmassen som korttidsudlejning af indkvartering.

(8)  Reglerne i denne forordning bør finde anvendelse på onlineplatforme som defineret i artikel 3, litra i), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2065(5), som giver gæster mulighed for at indgå fjernsalgsaftaler med udlejere om udbud af korttidsudlejning af indkvartering. Derfor bør websteder eller andre elektroniske midler, der formidler kontakt mellem udlejere og gæster uden at spille nogen yderligere rolle i gennemførelsen af direkte transaktioner, være udelukket fra forordningens anvendelsesområde. Onlineplatforme, der formidler udbud af korttidsudlejning af indkvartering uden betaling, f.eks. onlineplatforme, der formidler boligbytte, bør ikke være omfattet af disse regler, medmindre de på grund af den specifikke måde, de er udformet på, indebærer betaling, herunder enhver form for økonomisk kompensation.

(9)  Registreringsprocedurer gør det muligt for de kompetente myndigheder at indsamle oplysninger om udlejere og indkvarteringsenheder i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering. Registreringsnummeret, som er en entydig identifikator for en udlejet indkvarteringsenhed, bør sikre, at de data, der indsamles og videregives af onlineplatforme for korttidsudlejning, kan henføres korrekt til udlejere og indkvarteringsenheder. Dette registreringsnummer bør opføres i et offentligt og lettilgængeligt register, og medlemsstaterne bør sikre, at registreringsnummeret ikke indeholder personoplysninger. De kompetente myndigheder i de medlemsstater, der har indført et krav om, at onlineplatforme for korttidsudlejning skal indberette data, bør derfor indføre eller opretholde registreringsprocedurer for udlejere og deres indkvarteringsenheder. For at undgå tilfælde, hvor en indkvarteringsenhed tildeles mere end ét registreringsnummer for en annonce, bør hver indkvarteringsenhed kun være omfattet af én registreringsprocedure i en medlemsstat, på nationalt, regionalt eller lokalt plan. De registreringsforpligtelser, der fastsættes i henhold til denne forordning, bør ikke berøre andre eventuelle oplysningsforpligtelser, der følger af EU-retten eller national ret, og som skyldes beskatning, folketællinger og indsamling af statistikker.

(10)  For at sikre, at de kompetente myndigheder indhenter de oplysninger og data, de har brug for, uden at pålægge onlineplatforme for korttidsudlejning og udlejere uforholdsmæssigt store byrder, er det nødvendigt at anlægge en fælles tilgang til registreringsprocedurer i medlemsstaterne, som er begrænset til grundlæggende oplysninger, der gør det muligt præcist at identificere indkvarteringsenheden og udlejeren. Med henblik herpå bør medlemsstaterne sikre, at udlejere og indkvarteringsenheder tildeles et registreringsnummer, når alle relevante oplysninger og al relevant dokumentation er indberettet. For at gennemføre disse registreringsprocedurer bør udlejerne kunne identificere og autentificere sig selv ved hjælp af elektroniske identifikationsmidler, som er udstedt i henhold til en anmeldt elektronisk identifikationsordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014(6)1. Registrering bør, hvor det er muligt, være gratis, eller prisen bør være rimelig og forholdsmæssig og ikke overstige udgifterne til den pågældende administrative procedure. Det skal også sikres, at udlejerne kan indsende al nødvendig dokumentation digitalt. En offlinetjeneste bør dog stadig stilles til rådighed for at imødekomme behovene hos de brugere, der er mindre IT-kyndige eller har begrænset IT-udstyr, især ældre.

(11)  Udlejere bør indsende oplysninger om sig selv og om de indkvarteringsenheder, de udbyder til korttidsudlejning af indkvartering, og andre nødvendige oplysninger, således at de kompetente myndigheder er bekendt med udlejerens identitet og kontaktoplysninger samt indkvarteringsenhedens specifikke adresse, type (f.eks. om der er tale om et hus, en lejlighed, et værelse, et delt værelse eller en anden relevant kategori i henhold til national ret) og karakteristika. For at gøre det muligt at identificere indkvarteringsenheden præcist bør udlejeren være forpligtet til at forelægge specifikke oplysninger såsom lejlighedens og postkassens nummer og den etage, hvor indkvarteringsenheden er beliggende, eller dens matrikelnummer. Hvis det er relevant, kan udlejere også pålægges at angive, om de har indhentet en tilladelse til at levere tjenesteydelsen som omhandlet i direktiv 2006/123/EF fra de relevante myndigheder, forudsat at et sådant krav om tilladelse er i overensstemmelse med EU-retten. Oplysninger om anvendelsen af en tilladelsesordning, om udlejernes rettigheder for så vidt angår tilladelsesordningen og navnlig de klagemuligheder, der er tilgængelige i tilfælde af tvister, bør være let tilgængelige for udlejere, jf. direktiv 2006/123/EF.

Denne forordning berører ikke de markedsadgangskrav, der måtte gælde særskilt og have betydning for udbuddet af korttidsudlejning. Den automatiske udstedelse af et registreringsnummer berører ikke vurderingen af udlejernes opfyldelse af markedsadgangskravene fastsat i henhold til EU-retten. Beskrivelsen af indkvarteringsenhedens karakteristika bør omfatte en angivelse af, om hele indkvarteringsenheden eller kun en del af den udbydes, og om udlejeren benytter indkvarteringsenheden til beboelse som primær eller sekundær bolig eller til andre formål. Udlejeren bør ligeledes angive, hvor mange sengepladser og gæster der maksimalt kan være i indkvarteringsenheden.

(12)  Medlemsstaterne bør have mulighed for at pålægge udlejerne at indsende yderligere oplysninger og dokumentation, som beviser, at de opfylder de krav, der er fastsat i national ret, f.eks. sundheds-, sikkerheds- og forbrugerbeskyttelseskrav. Medlemsstaterne kan, navnlig for at sikre lige adgang og inklusion, som er afgørende for, at personer med handicap kan leve et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets aspekter, pålægge udlejere at oplyse om tilgængeligheden for personer med handicap i de indkvarteringsenheder, der udbydes til korttidsudlejning, i forhold til nationale, regionale eller lokale tilgængelighedskrav. Medlemsstaterne bør kunne give udlejere mulighed for at erklære, om der udbydes yderligere tjenester mod betaling. Eventuelle krav bør imidlertid være i overensstemmelse med principperne om ikkeforskelsbehandling og proportionalitet, hvilket indebærer, at de skal være hensigtsmæssige og nødvendige for at nå et legitimt reguleringsmål, og være i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og direktiv 2006/123/EF. Kravet om at indsende yderligere oplysninger og dokumentation bør ikke anvendes til at omgå de regler, der gælder for tilladelsesordninger i henhold til direktiv 2006/123/EF. Desuden bør medlemsstaterne kunne pålægge udlejere at afgive oplysninger i henhold til EU-retten, som vedrører spørgsmål, der ikke er omfattet af denne forordning, såsom indkvartering uden betaling, herunder hvis husningsordningerne vedrører sårbare personer såsom flygtninge eller personer, der er omfattet af midlertidig beskyttelse.

(13)  Hvis de oplysninger og den dokumentation, som udlejere indsender i forbindelse med registreringsproceduren, er gyldige i en begrænset periode, sådan som det er tilfældet med et identitetsdokument eller et brandcertifikat eller et andet sikkerhedscertifikat, bør udlejere have mulighed for at ajourføre oplysningerne eller dokumentationen. Hvis en udlejer undlader at indsende de ajourførte oplysninger og den ajourførte dokumentation, bør de kompetente myndigheder have beføjelse til at suspendere registreringsnummerets gyldighed, indtil de ajourførte oplysninger eller den ajourførte dokumentation er blevet indsendt. De oplysninger og den dokumentation, som udlejeren indsender, bør opbevares i hele registreringsnummerets gyldighedsperiode, men højst i 18 måneder efter udlejerens anmodning om fjernelse af en indkvarteringsenhed fra registret, således at de kompetente myndigheder har mulighed for effektivt at foretage eventuel relevant kontrol, også efter at indkvarteringsenheden er blevet fjernet fra registret, medmindre disse oplysninger eller denne dokumentation i henhold til loven er nødvendige til andre formål, f.eks. verserende retssager, og med forbehold af databeskyttelsesgarantier i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(7).

(14)  De oplysninger og den dokumentation, som udlejere indsender i forbindelse med registreringsproceduren, bør først verificeres af de kompetente myndigheder, efter at registreringsnummeret er blevet udstedt. Det er hensigtsmæssigt at give udlejere mulighed for inden for en rimelig frist, der fastsættes af de kompetente myndigheder, at rette de indberettede oplysninger og den indberettede dokumentation, som en kompetent myndighed anser for at være ufuldstændige eller urigtige. Den kompetente myndighed bør også have beføjelse til at suspendere registreringsnummerets gyldighed, hvis den konstaterer, at der hersker åbenbar og alvorlig tvivl om ægtheden og gyldigheden af de oplysninger eller den dokumentation, som udlejeren har indsendt. De kompetente myndigheder bør i givet fald underrette udlejerne om deres hensigt om at suspendere registreringsnummerets gyldighed samt årsagen hertil.

Hvis udlejeren ved forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at rette de ønskede oplysninger eller har afgivet falske eller ugyldige oplysninger, bør det også være muligt for de kompetente myndigheder at inddrage registreringsnummeret eller træffe yderligere foranstaltninger som fastsat ved national ret, f.eks. for at hindre, at en indkvarteringsenhed kommercialiseres. Udlejere bør gives mulighed for at blive hørt og om nødvendigt at rette de indsendte oplysninger og den indsendte dokumentation inden for en rimelig frist. Hvis registreringsnummerets gyldighed er blevet suspenderet, eller hvis det er blevet inddraget, bør de kompetente myndigheder have beføjelse til at påbyde onlineplatformen for korttidsudlejning at fjerne eller deaktivere adgangen til annoncen vedrørende den pågældende indkvarteringsenhed uden unødig forsinkelse. Disse påbud bør indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne identificere annoncen, herunder annoncens direkte webadresse (URL-adresse).

(15)  Hvis en registreringsprocedure finder anvendelse, bør udlejere pålægges at give onlineplatforme for korttidsudlejning deres registreringsnumre, vise hvert registreringsnummer på hver tilsvarende annonce og meddele hver gæst registreringsnummeret for indkvarteringsenheden. Hvis en registreringsprocedure finder anvendelse, bør medlemsstaterne sikre, at national ret giver de kompetente myndigheder mulighed for at påbyde onlineplatforme for korttidsudlejning at indsende yderligere oplysninger om en specifik indkvarteringsenhed og fjerne annoncer, der udbydes uden et registreringsnummer eller med et ugyldigt registreringsnummer, eller i tilfælde af misbrug af et registreringsnummer. Misbrug af et registreringsnummer kan forstås som uretmæssig anvendelse af et registreringsnummer, f.eks. anvendelse af et enkelt nummer til mere end én indkvarteringsenhed.

(16)  Onlineplatforme for korttidsudlejning udgør i øjeblikket den væsentligste kanal til udbud af korttidsudlejning af indkvartering, og det er nødvendigt at sørge for et sikkert, forudsigeligt og troværdigt onlinemiljø samt bidrage til at forebygge ulovlige udbud af sådanne tjenester for at beskytte forbrugere, sikre fair konkurrence og bidrage, hvis det er relevant, til kampen mod svindel på dette område. Artikel 31 i forordning (EU) 2022/2065 fastsætter visse due diligence-krav, der skal opfyldes af udbydere af onlineplatforme, der giver forbrugerne mulighed for at indgå fjernsalgsaftaler med erhvervsdrivende. Disse krav gælder for onlineplatforme for korttidsudlejning for så vidt angår korttidsudlejning af indkvartering, der udbydes af udlejere, som kan betegnes som værende "erhvervsdrivende". Sektoren for korttidsudlejning af indkvartering er imidlertid kendetegnet ved, at udlejere ofte er privatpersoner, som lejlighedsvis udbyder korttidsudlejning af indkvartering på peer-to-peer-basis, og som ikke nødvendigvis opfylder betingelserne for at kunne betegnes som værende "erhvervsdrivende" i henhold til EU-retten. I overensstemmelse med begrebet og målet om "indbygget overholdelse" i artikel 31 i forordning (EU) 2022/2065 og for at give de kompetente myndigheder mulighed for at verificere, om gældende registreringsforpligtelser opfyldes, er det derfor hensigtsmæssigt at anvende særlige betingelser for indbygget overholdelse i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering, herunder korttidsudlejning, der udbydes af udlejere, som ikke kan betegnes som værende "erhvervsdrivende" i henhold til EU-retten.

Onlineplatforme for korttidsudlejning bør sikre, at der ikke udbydes tjenester, hvor der ikke er angivet noget registreringsnummer, i tilfælde, hvor en udlejer har erklæret, at et sådant registreringsnummer finder anvendelse, og, hvis der er angivet et registreringsnummer, at det pågældende registreringsnummer vises. Dette bør ikke udgøre en forpligtelse for onlineplatforme for korttidsudlejning til generelt at overvåge de tjenester, som udlejere udbyder på deres platforme, eller en generel forpligtelse til at undersøge forhold med henblik på at vurdere rigtigheden af registreringsnummeret, inden udbuddet af korttidsudlejning af indkvartering offentliggøres. I denne forbindelse og i betragtning af at registreringsforpligtelserne, hvis det er relevant, bør opfyldes af udlejeren, inden indkvarteringsenheden udbydes på onlineplatforme for korttidsudlejning, og for at supplere de rammer, der fastsættes ved denne forordning med henblik på at undgå annoncer, der ikke er forenelige med gældende EU-ret og national ret, bør specifikke yderligere krav gælde i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering. Onlineplatforme for korttidsudlejning bør ved modtagelse af udlejernes egenerklæring om, hvorvidt den indkvarteringsenhed, der udbydes til korttidsudlejning af indkvartering, er beliggende i et område, hvor en registreringsprocedure er fastsat eller finder anvendelse, og inden de tillader den pågældende udlejer at anvende platformens tjenester, ved hjælp af de lister, som medlemsstaterne og de fælles digitale kontaktpunkter har stillet til rådighed, bestræbe sig bedst muligt på at vurdere, om den egenerklæring, hvis rigtighed udlejere er ansvarlige for med henblik på denne forordning, er fuldstændig, forudsat at vurderingen kan foretages på en forholdsmæssig måde med automatiske værktøjer.

(17)  De kompetente myndigheder i medlemsstater, der har indført et krav om, at onlineplatforme for korttidsudlejning skal indberette data om udlejernes aktiviteter, og som har indført registreringssystemer, bør regelmæssigt kunne indhente aktivitetsdata fra onlineplatforme for korttidsudlejning. Den type data, der kan indhentes, bør være fuldt harmoniseret og bør omfatte oplysninger om antallet af overnatninger for en registreret udlejet indkvarteringsenhed, antallet af gæster, som indkvarteringsenheden blev udlejet til pr. nat, gæsternes bopælslande under hensyntagen til eventuelle ændringer af den oprindelige reservation, indkvarteringsenhedens specifikke adresse, registreringsnummeret og URL-adressen for indkvarteringsenhedens annonce for at muliggøre identificering af udlejeren. Kun onlineplatforme for korttidsudlejning, der effektivt har lettet gennemførelsen af direkte transaktioner mellem udlejere og gæster, er omfattet af forpligtelsen til at indsende aktivitetsdata, registreringsnummer og URL-adresse for indkvarteringsenhedens annonce, idet kun disse platforme er i stand til at indsamle data om f.eks. antallet af overnatninger for en udlejet indkvarteringsenhed og antallet af gæster▌, som indkvarteringsenheden var udlejet til pr. nat. I tilfælde af et teknisk problem, der påvirker den indberetning af data, som onlineplatformene for korttidsudlejning foretager, bør den kompetente myndighed have ret til at anmode onlineplatformen for korttidsudlejning om at genindsende de data, som den er i besiddelse af.

Medlemsstaterne bør ikke opretholde eller indføre foranstaltninger, som pålægger onlineplatforme for korttidsudlejning at indberette andre oplysninger om udbydere af korttidsudlejning af indkvartering og deres aktiviteter end dem, der er fastsat i denne forordning, medmindre andet er fastsat i EU-retten. Disse oplysninger bør afspejle den faktiske situation i referenceperioden under hensyntagen til eventuelle ændringer af den oprindelige reservation. Hvis en indkvarteringsenhed udbydes på flere onlineplatforme for korttidsudlejning, bør kun den onlineplatform for korttidsudlejning, hvor kontrakten indgås med udlejeren, være forpligtet til at indsende ovennævnte oplysninger for at undgå, at de samme oplysninger indberettes flere gange fra forskellige onlineplatforme for korttidsudlejning. Uden at det berører den ansvarsfritagelse, der er fastsat i forordning (EU) 2022/2065, bør onlineplatforme for korttidsudlejning sikre fuldstændigheden og nøjagtigheden af de datasæt, der indberettes til de kompetente myndigheder i henhold til nærværende forordning. I den forbindelse bør de basere sig på de oplysninger, som udlejeren giver, når indkvarteringsenheden udbydes på disse onlineplatforme for korttidsudlejning. Selv om det er afgørende at sikre, at onlineplatforme for korttidsudlejning udformer deres grænseflader på en måde, der letter indsendelsen af oplysninger, så det sikres, at udlejere kan give alle relevante oplysninger, inden en annonce offentliggøres, bør udlejere samtidig fortsat være ansvarlige for, at deres aktiviteter er i overensstemmelse med gældende regler.

(18)  I overensstemmelse med (EU) 2016/679 og for at sikre, at personoplysninger er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles, bør onlineplatforme for korttidsudlejning ikke være forpligtet til at indberette yderligere oplysninger om udlejernes identitet og om indkvarteringsenheder, eftersom sådanne oplysninger allerede indsamles af de kompetente myndigheder i forbindelse med de registreringsprocedurer, der gælder for udlejere.

(19)  det bør ikke forventes af onlineplatforme for korttidsudlejning, som ifølge definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF(8) kan betegnes som værende små virksomheder eller mikrovirksomheder, at de anvender automatiske kommunikationsmidler til videregivelse af data, ▌forudsat at de i det foregående kvartal ikke nåede op på et månedligt gennemsnit på 4 250 annoncer i Unionen. Ved at tillade sådanne onlineplatforme for korttidsudlejning at benytte manuelle måder til at videregive data til det fælles digitale kontaktpunkt mindskes deres overholdelsesbyrde, og der tages hensyn til deres finansielle eller tekniske ressourcer, samtidig med at det stadig sikres, at de kompetente myndigheder indhenter de relevante data. Det antages, at onlineplatforme for korttidsudlejning, som ifølge definitionen i Kommissionens henstilling 2003/361/EF er små virksomheder eller mikrovirksomheder, og som når op på eller overstiger denne tærskel, allerede bør have indført systemer, der gør det muligt at opfylde kravene til automatisk indberetning.

(20)  Onlineplatforme for korttidsudlejning bør pålægges at opfylde indberetningsforpligtelserne vedrørende den korttidsudlejning af indkvartering, som de formidler for de indkvarteringsenheder, som er beliggende i et område, hvor der er fastsat en registreringsprocedure, og forudsat at den pågældende medlemsstat har oprettet det fælles digitale kontaktpunkt. Indsamling og videregivelse af disse oplysninger er nødvendig for at sætte de kompetente myndigheder i stand til at overvåge overholdelsen af de registreringsprocedurer, der gælder for udlejere, og sætte medlemsstaterne i stand til at udvikle og håndhæve hensigtsmæssige og forholdsmæssige politikker inden for korttidsudlejning af indkvartering.

(21)  For at undgå, at onlineplatforme for korttidsudlejning stilles over for uensartede tekniske krav og flere forskellige kontaktpunkter til videregivelse af data inden for en medlemsstat, bør der oprettes et nationalt fælles digitalt kontaktpunkt som en portal til elektronisk indberetning af data fra onlineplatforme for korttidsudlejning til de kompetente myndigheder for at sikre rettidige, pålidelige og effektive processer for videregivelse af data.

(22)  De fælles digitale kontaktpunkter bør gøre det lettere for onlineplatforme for korttidsudlejning at foretage stikprøvekontrol for at kontrollere gyldigheden af et registreringsnummer eller rigtigheden af egenerklæringer med henblik på at mindske fejl og uoverensstemmelser med hensyn til indberetning af data og lette deres overholdelsesbyrde. Selv om det fælles digitale kontaktpunkt ikke kræver egentlig lagring af registreringsnummeret, bør det give mulighed for at foretage stikprøvekontrol enten automatisk ved hjælp af en applikationsprogrammeringsgrænseflade, som gør det muligt at verificere et registreringsnummer i forhold til de opgivne oplysninger i registret i forbindelse med en medlemsstats individuelle registreringsprocedurer, eller manuelt. Hvis en medlemsstat giver adgang til et centraliseret, gratis system, der giver mulighed for automatisk verifikation af de områder, der er omfattet af en registreringsprocedure, eller af registreringsnumrenes gyldighed, kan den regelmæssige sammenkobling med og anvendelse af sådanne funktionaliteter til vurderinger og efterfølgende kontrol, der på frivillig basis udvides til at omfatte alle annoncer, navnlig formodes at opfylde forpligtelsen for onlineplatformen for kortidsudlejning til at foretage vurderinger og stikprøvekontrol i henhold til denne forordning. Onlineplatforme for korttidsudlejning bør frit kunne foretage yderligere kontrol gennem det fælles digitale kontaktpunkt. Medlemsstaterne bør fortsat håndhæve registreringsforpligtelserne ved hjælp af de værktøjer, de allerede har til rådighed. Medlemsstater, der ved denne forordnings ikrafttræden ikke har fastsat en registreringsprocedure og/eller indført et krav om, at onlineplatforme for korttidsudlejning skal indberette data til de kompetente myndigheder, kan gøre dette på et senere tidspunkt, så længe de opretter et fælles digitalt kontaktpunkt i overensstemmelse med denne forordning.

(23)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af de tekniske løsninger, der understøtter udvekslingen af data, og for at fremme interoperabiliteten mellem de nationale fælles digitale kontaktpunkter bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til om nødvendigt at fastsætte de gældende standarder og interoperabilitetskrav. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(9). Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen, hvis det er relevant, gennemfører relevante høringer om specifikke punkter under sit forberedende arbejde som led i det arbejde, der skal udføres inden for rammerne af koordineringsgruppen for fælles digitale kontaktpunkter.

(24)  Der bør sikres overensstemmelse mellem de forskellige registre i en medlemsstat og disses interoperabilitet med det fælles digitale kontaktpunkt for at fjerne semantiske og tekniske hindringer for videregivelse af data og sikre mere effektive administrative procedurer. De instanser, der er ansvarlige for at oprette de fælles digitale kontaktpunkter på nationalt plan, og Kommissionen bør lette gennemførelsen på nationalt plan og samarbejdet medlemsstaterne imellem.

(25)  En forholdsmæssig, begrænset og forudsigelig ramme på EU-plan er nødvendig for en gennemsigtig videregivelse af aktivitetsdata og registreringsnumre i overensstemmelse med kravene i forordning (EU) 2016/679. Med henblik herpå bør medlemsstaterne udarbejde en liste over de kompetente myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan, som har fastsat eller opretholder en registreringsprocedure med henblik på at anmode om aktivitetsdata for de indkvarteringsenheder, der er beliggende på medlemsstaternes område. Sådanne data bør kun behandles med henblik på at overvåge overholdelsen af registreringsprocedurer eller på at gennemføre og sikre overholdelsen af regler vedrørende adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering. I sidstnævnte tilfælde bør en sådan behandling kun være tilladt, hvis de pågældende regler ikke er i strid med principperne om ikkeforskelsbehandling og proportionalitet som fastsat i EU-retten, og hvis sådanne regler er i overensstemmelse med EU-retten, herunder reglerne om fri bevægelighed for tjenesteydelser, etableringsfriheden og reglerne i direktiv 2006/123/EF som fortolket af Domstolen. Med henblik på overholdelse af EU-retten om databeskyttelse bør der i alle regler vedrørende adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering angives formålet med behandlingen af de relevante data i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

Aktivitetsdata, undtagen personoplysninger, er også afgørende for de myndigheder, der udarbejder sådanne regler som led i bestræbelserne på at fremme et afbalanceret turismeøkosystem, herunder effektive og forholdsmæssige regler vedrørende adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering. Ikke desto mindre er det i særlige tilfælde og for at sætte myndighederne i stand til effektivt at udføre deres opgaver, der er begrundet i mål af almen interesse, nemlig at muliggøre evidensbaserede vurderinger med henblik på udarbejdelse af love og administrative bestemmelser vedrørende adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering, hensigtsmæssigt at give sådanne myndigheder visse relevante oplysninger fra udlejeren, som kan omfatte personoplysninger, med forbehold af passende databeskyttelsesgarantier og i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. En opbevaringsperiode på højst 18 måneder bør give de kompetente myndigheder mulighed for effektivt at sikre overholdelse af de regler og bestemmelser, der gælder for udlejere, eller som vedrører udlejede indkvarteringsenheder, og for at udvikle politikker, medmindre nævnte aktivitetsdata i henhold til loven er nødvendige til andre formål, f.eks. verserende retssager, og med forbehold af databeskyttelsesgarantier i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

(26)  ▌Aktivitetsdata ▌er ligeledes vigtige for udarbejdelsen af officielle statistikker. Disse data bør sammen med de oplysninger, som udlejere sammen med registreringsnummeret indsender i henhold til en registreringsprocedure, indberettes til de nationale, og, hvor det er relevant, regionale statistiske kontorer og til Eurostat hver måned med henblik på udarbejdelse af statistikker i overensstemmelse med de krav, der gælder for andre tjenesteydere i indkvarteringssektoren, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011(10) om europæiske statistikker om turisme. Medlemsstaterne bør udpege den nationale instans, der er ansvarlig for at indberette data. De kompetente myndigheder bør også kunne videregive aktivitetsdata, som ikke indeholder nogen data, der kan gøre det muligt at identificere de enkelte indkvarteringsenheder eller udlejere, såsom registreringsnumre, specifikke adresser og URL-adresser, til instanser og personer, når dette er nødvendigt for at udføre videnskabelige forsknings- eller analyseaktiviteter eller producere nye forretningsmodeller og tjenester. På samme betingelser kan aktivitetsdata stilles til rådighed via sektorspecifikke dataområder, når disse er fastlagt.

(27)  Medlemsstaterne bør tilvejebringe de oplysninger, der er nødvendige for, at offentlige myndigheder, onlineplatforme for korttidsudlejning, udlejere og borgere kan forstå de love, procedurer og krav, der gælder for udbud af korttidsudlejning af indkvartering på medlemsstaternes område, herunder registreringsprocedurer samt eventuelle krav vedrørende adgang til og udbud af korttids ▌udlejning af indkvartering.

(28)  For at lette gennemførelsen af denne forordning bør hver medlemsstat udpege en myndighed, der skal være ansvarlig for at overvåge dens gennemførelse. Den pågældende myndighed bør aflægge rapport til Kommissionen hvert andet år.

(29)  Medlemsstaterne bør sikre en effektiv håndhævelse af denne forordning. De myndigheder, der er ansvarlige for at håndhæve forordning (EU) 2022/2065, bør sikre, at de forpligtelser, der er fastsat i nærværende forordning for udbydere af onlineplatforme for korttidsudlejning med hensyn til udformningen af grænsefladen på onlineplatforme for korttidsudlejning for så vidt angår registreringsnummeret for enhver udlejer som defineret i denne forordning, overholdes i overensstemmelse med de beføjelser og procedurer, der er fastsat i kapitel IV i forordning (EU) 2022/2065. I overensstemmelse med forordning (EU) 2022/2065 bør den kompetente koordinator for digitale tjenester, de andre kompetente myndigheder eller Kommissionen derfor tillægges beføjelse til at håndhæve den indbyggede overholdelse, der er fastsat i nærværende forordning, i overensstemmelse med den kompetencefordeling, der er fastsat i kapitel IV i forordning (EU) 2022/2065. Kommissionen bør således kun tillægges beføjelser til at vedtage direkte håndhævelsesforanstaltninger over for meget store onlineplatforme, der er udpeget i henhold til forordning (EU) 2022/2065.

(30)  Medlemsstaterne bør sikre en effektiv håndhævelse af denne forordning for så vidt angår de kompetente myndigheders verifikation af resultaterne af stikprøvekontrollen, forpligtelsen til at medtage en henvisning til de oplysninger, som medlemsstaterne skal stille til rådighed om regler for udbud af korttidsudlejning af indkvartering og forpligtelserne til at videregive data for onlineplatforme for korttidsudlejning. På grund af disse forpligtelsers særlige karakter bør det være op til de myndigheder, der er udpeget af den medlemsstat for det fælles digitale kontaktpunkt, hvor den relevante indkvarteringsenhed er beliggende, at håndhæve dem. Medlemsstaterne bør også fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af disse bestemmelser i denne forordning, som finder anvendelse på onlineplatforme for korttidsudlejning, og bør sikre, at sådanne sanktioner gennemføres og meddeles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF(11). Sådanne sanktioner bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Disse sanktioner bør sikre en effektiv håndhævelse af denne forordning, navnlig for så vidt angår forpligtelser til at videregive data.

(31)  For at give borgere og virksomheder mulighed for direkte at få gavn af fordelene ved det indre marked uden at pådrage sig en unødvendig yderligere administrativ byrde fastsætter Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724(12), hvorved den fælles digitale portal blev oprettet, generelle regler for onlinetilrådighedsstillelse af oplysninger, procedurer og bistandstjenester, der er relevante for det indre markeds funktion. De oplysningskrav og procedurer, der er omfattet af nærværende forordning, bør opfylde kravene i forordning (EU) 2018/1724. Navnlig bør procedurerne vedrørende udlejernes registrering og udstedelsen af det registreringsnummer, der er omhandlet i ▌nærværende forordning, medtages i bilag II til forordning (EU) 2018/1724 for at sikre, at enhver udlejer kan benytte sig af procedurer, der udelukkende findes online. Forordning (EU) 2018/1724 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(32)  I overensstemmelse med engangsprincippet bør udlejere med flere indkvarteringsenheder i en eller flere medlemsstater desuden have mulighed for at genanvende data og dokumentation, som de allerede har indsendt i forbindelse med deres oprindelige registrering, hvorved overholdelsesbyrden for udlejere reduceres. Denne funktionalitet kan tilvejebringes ved hjælp af infrastrukturen i det tekniske engangssystem, der er oprettet ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1463(13).

(33)  Kommissionen bør regelmæssigt evaluere denne forordning og overvåge dens indvirkning på udbuddet af korttidsudlejning af indkvartering via onlineplatforme for korttidsudlejning i Unionen. Denne evaluering bør bl.a. undersøge en eventuel indvirkning på udbydere af onlineplatforme for korttidsudlejning, en eventuel indvirkning på den øgede tilgængelighed og anvendelighed af data vedrørende udbud af korttidsudlejning af indkvartering, og navnlig i hvilket omfang disse data kan tilgås og anvendes til politikudformning og håndhævelsesformål, samt en eventuel indvirkning på indholdet og proportionaliteten af nationale, regionale og lokale regler vedrørende udbud af korttidsudlejning af indkvartering. For at få et bredt overblik over udviklingen i sektoren bør evalueringen tage hensyn til medlemsstaternes og de relevante interessenters erfaringer, herunder effektiviteten af grænseoverskridende samarbejde og håndhævelsesmekanismer.

(34)  For at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at fastsætte registreringsprocedurer, tilpasse de eksisterende registreringsprocedurer til denne forordning og oprette fælles digitale kontaktpunkter og give onlineplatforme for korttidsudlejning og udlejere mulighed for at tilpasse sig de nye krav bør anvendelsesdatoen for denne forordning udskydes i 24 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen.

(35)  Målet for denne forordning, nemlig at bidrage til et velfungerende indre marked for så vidt angår levering af tjenester via onlineplatforme for korttidsudlejning, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger ▌ i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(36)  Den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger er navnlig sikret ved forordning (EU) 2016/679. Nævnte forordning danner grundlag for regler og krav vedrørende behandling af personoplysninger, herunder når datasæt indeholder en blanding af personoplysninger og andre data end personoplysninger, og sådanne data er uløseligt sammenkædet. Enhver behandling af personoplysninger i henhold til nærværende forordning skal ske i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679. Derfor bør tilsynsmyndighederne for databeskyttelse være ansvarlige for tilsynet med den behandling af personoplysninger, der foretages inden for rammerne af nærværende forordning.

(37)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725(14) og afgav udtalelse den 16. december 2022(15) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

Generelle bestemmelser

Artikel 1

Genstand

Denne forordning fastsætter regler for dataindsamling af de kompetente myndigheder og udbydere af onlineplatforme for korttidsudlejning samt for videregivelse af data fra onlineplatforme for korttidsudlejning til de kompetente myndigheder om udlejernes udbud af korttidsudlejning af indkvartering via onlineplatforme for korttidsudlejning.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Denne forordning finder anvendelse på udbydere af onlineplatforme for korttidsudlejning, der leverer tjenester til udlejere, som udbyder korttidsudlejning af indkvartering i Unionen, uanset hvor de er etableret, og på udlejere, som udbyder korttidsudlejning af indkvartering.

2.  Denne forordning berører ikke:

a)  nationale, regionale eller lokale regler for udlejernes adgang til eller udbud af korttidsudlejning af indkvartering, i overensstemmelse med EU-retten, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i denne forordning

b)  nationale, regionale eller lokale regler for arealudvikling eller -anvendelse, fysisk planlægning, byggestandarder, boliger og udlejning

c)  EU-ret eller national ret, der regulerer forebyggelse, efterforskning, afsløring eller retsforfølgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner

d)  EU-ret eller national ret, der regulerer forvaltning, opkrævning, håndhævelse og inddrivelse af skatter, told og andre afgifter

e)   EU-ret eller national ret, der regulerer udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker eller nationale officielle statistikker.

3.  Denne forordning berører heller ikke de regler, der er fastsat i andre EU-retsakter, som regulerer andre aspekter af den levering af tjenester, som onlineplatforme for korttidsudlejning foretager, og udbud af korttidsudlejning af indkvartering, navnlig:

a)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150(16)

b)  forordning (EU) 2022/2065

c)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1925(17)

d)  direktiv 2000/31/EF

e)  direktiv 2006/123/EF

f)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535(18)

g)  Rådets direktiv 2010/24/EU(19), og

h)  Rådets direktiv 2011/16/EU(20).

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)  "indkvarteringsenhed": et møbleret indkvarteringssted, som er beliggende i Unionen, og som anvendes til udbud af korttidsudlejning af indkvartering; det omfatter ikke følgende:

a)  hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, herunder feriehoteller, hotel- eller ferielejligheder ▌og moteller som beskrevet i NACE rev. 2, gruppe 55.1 ("hoteller og lignende overnatningsfaciliteter") og vandrehjem som beskrevet i NACE rev. 2, gruppe 55.2 ("ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold") i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006(21)

b)  indkvartering på campingpladser som beskrevet i NACE rev. 2, gruppe 55.3, i bilag I til forordning (EF) nr. 1893/2006.

2)  "udlejer": en fysisk eller juridisk person, der på erhvervsmæssigt eller ikkeerhvervsmæssigt grundlag regelmæssigt eller midlertidigt udbyder eller har til hensigt at udbyde korttidsudlejning af indkvartering mod betaling via en onlineplatform for korttidsudlejning

3)  "gæst": en fysisk person, som indlogeres i en indkvarteringsenhed

4)  "korttidsudlejning af indkvartering": korterevarende udlejning af en indkvarteringsenhed mod betaling på erhvervsmæssigt eller ikkeerhvervsmæssigt grundlag, uanset om udlejningen sker regelmæssigt eller midlertidigt, som nærmere defineret i national ret

5)  "onlineplatform for korttidsudlejning": en onlineplatform som defineret i artikel 3, litra i), i forordning (EU) 2022/2065, der giver gæster mulighed for at indgå fjernsalgsaftaler med udlejere om udbud af korttidsudlejning af indkvartering

6)   "onlineplatform for korttidsudlejning, som er en lille virksomhed eller en mikrovirksomhed": onlineplatform for korttidsudlejning, som kan er en lille virksomhed eller en mikrovirksomhed i den i henstilling 2003/361/EF anvendte betydning

7)  "registreringsnummer": en entydig identifikator, der er udstedt af den kompetente myndighed til at identificere en indkvarteringsenhed i den pågældende medlemsstat

8)  "registreringsprocedure": enhver procedure, hvorved udlejere skal indsende specifikke oplysninger og specifik dokumentation til de kompetente myndigheder med henblik på at få et registreringsnummer, der giver dem mulighed for at udbyde korttidsudlejning af indkvartering gennem onlineplatforme for korttidsudlejning

9)   "tilladelsesordning": en "tilladelsesordning" som defineret i artikel 4, nr. 6), i direktiv 2006/123/EF

10)  "annonce": henvisning til en indkvarteringsenhed, der udbydes til korttidsudlejning af indkvartering, med offentliggørelse på en onlineplatform for korttidsudlejning

11)  "kompetent myndighed": en national, regional eller lokal myndighed i en medlemsstat, der har kompetence til at forvalte eller håndhæve registreringsprocedurer for eller til at indsamle data om korttidsudlejning af indkvartering, eller som er ansvarlig for at sikre overholdelse af medlemsstaternes gældende regler for adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering

12)  "aktivitetsdata": antallet af overnatninger for en udlejet indkvarteringsenhed og antallet af gæster, som indkvarteringsenheden blev udlejet til pr. nat, sammen med hver gæsts bopælsland i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 692/2011

13)  "kommune": en lokal administrativ enhed som omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003(22).

KAPITEL II

Registrering

Artikel 4

Registreringsprocedurer

1.   Enhver registreringsprocedure, som en medlemsstat fastsætter på nationalt, regionalt eller lokalt plan for indkvarteringsenheder, som er beliggende på medlemsstatens område, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.

2.  En medlemsstat, der har indført et krav om, at onlineplatforme for korttidsudlejning skal indberette data til de kompetente myndigheder i overensstemmelse med denne forordning, fastsætter eller opretholder en registreringsprocedure for indkvarteringsenheder, som er beliggende på dele af dennes område, hvorpå et sådant krav om indberetning af data finder anvendelse.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at:

a)  registreringsprocedurerne gennemføres på grundlag af erklæringer fra udlejere

b)  registreringsprocedurerne stilles til rådighed online, og om muligt gratis eller til en rimelig og forholdsmæssig pris, og giver mulighed for automatisk og øjeblikkelig udstedelse af et registreringsnummer, der ikke må indeholde personoplysninger, for en specifik indkvarteringsenhed, når udlejeren har indsendt de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, og den eventuel dokumentation, der i givet fald måtte kræves i henhold til artikel 5, stk. 2

c)  registreringsprocedurerne er underlagt effektive klagemekanismer i medlemsstaten

d)  en indkvarteringsenhed ikke er omfattet af mere end én registreringsprocedure

e)  der findes tekniske hjælpemidler, hvormed en udlejer kan ajourføre oplysninger og dokumentation

f)  der findes tekniske hjælpemidler, hvormed registreringsnumrenes gyldighed kan vurderes

g)  der findes tekniske hjælpemidler, hvormed en udlejer kan fjerne en indkvarteringsenhed fra det i punkt 5 omhandlede register, og

h)  udlejere ved udbud af korttidsudlejning af indkvartering via en onlineplatform for korttidsudlejning pålægges at oplyse onlineplatformen for korttidsudlejning om, hvorvidt den udbudte indkvarteringsenhed er omfattet af en registreringsprocedure ▌, og i givet fald at opgive registreringsnummeret.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at udlejere kan anmode om, at de oplysninger eller den dokumentation, der er indsendt i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, genanvendes i forbindelse med senere registreringer.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at registreringsnumrene opføres i et offentligt og lettilgængeligt register. Den kompetente myndighed, der udsteder registreringsnummeret, er ansvarlig for at oprette og føre registret i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679.

6.   Medlemsstaterne sikrer, at udlejere kan indsende alle dokumenter, der er nødvendige som led i registreringsprocessen, i et digitalt format.

Artikel 5

Oplysninger, som udlejere skal indsende

1.  I forbindelse med en registrering i henhold til en registreringsprocedure, jf. artikel 4, indsender en udlejer en erklæring, der indeholder følgende oplysninger:

a)  for hver indkvarteringsenhed:

i)  indkvarteringsenhedens specifikke adresse, herunder, hvis det er relevant, dens nummer, postkassens nummer, hvis det ikke er det samme, den etage, hvor indkvarteringsenheden er beliggende, matrikelnummeret eller enhver anden type oplysning, der gør det muligt at identificere den præcist

ii)  typen af indkvarteringsenhed

iii)  hvorvidt hele indkvarteringsenheden eller en del af den udbydes, og om udlejeren benytter den som primær eller sekundær bolig eller til andre formål

iv)  hvor mange sengepladser der maksimalt er tilgængelige, og hvor mange gæster der maksimalt kan indlogeres i indkvarteringsenheden

v)   hvis det er relevant, om indkvarteringsenheden er omfattet af en tilladelsesordning, i henhold til hvilken udlejeren skal indhente tilladelse til at udbyde korttidsudlejning af indkvartering fra den relevante kompetente myndighed, og i givet fald om udlejeren har indhentet en sådan tilladelse

b)  hvis en udlejer er en fysisk person, denne persons:

i)  navn

ii)  nationalt identifikationsnummer eller ▌andre oplysninger, der gør det muligt at identificere personen

iii)  adresse

iv)  det telefonnummer, som personen kan kontaktes på

v)  den e-mailadresse, som den kompetente myndighed kan anvende til skriftlig kommunikation

c)  hvis udlejeren er en juridisk person:

i)  dennes navn

ii)  dennes nationale virksomhedsregistreringsnummer

iii)  navnet på en retlig repræsentant

iv)  dennes registrerede adresse

v)  det telefonnummer, som mindst én repræsentant for denne juridiske person kan kontaktes på

vi)  en e-mailadresse, som den kompetente myndighed kan anvende til skriftlig kommunikation.

2.  Medlemsstaterne kan kræve, at de oplysninger, der indsendes i henhold til stk. 1, ledsages af relevant dokumentation. Med hensyn til de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a), nr. v), kan medlemsstaterne, hvis udlejeren erklærer, at indkvarteringsenheden er omfattet af krav om tilladelse, eller hvis de øvrige oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, gør det muligt automatisk at fastlægge, at der gælder et krav om tilladelse, anmode om en kopi af eller en klar henvisning til tilladelsen.

3.  Hvis en medlemsstat kræver, at udlejere indsender yderligere oplysninger og dokumentation, herunder oplysninger og dokumentation om overholdelsen af regler, jf. artikel 2, stk. 2, litra a), berører indsendelsen af nævnte oplysninger og dokumentation ikke udstedelsen af registreringsnummeret, jf. artikel 4, stk. 3, litra b). Hvis det er relevant, kan medlemsstaterne også give udlejere mulighed for at anmelde yderligere tjenester i tilknytning til korttidsudlejning af indkvartering.

4.  Hvis forholdene ændrer sig væsentligt, og dette er underbygget af de oplysninger og den dokumentation, der er indsendt i henhold til stk. 1 og 2, ajourfører udlejere oplysningerne og dokumentationen, og medlemsstaterne skal sikre, at en sådan ajourføring foretages via den funktionalitet, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra e), jf. dog artikel 6.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger eller den dokumentation, der er indsendt i henhold til en registreringsprocedure som omhandlet i artikel 4, opbevares på en sikker ▌ måde og kun i en periode, der er nødvendig for at identificere indkvarteringsenheden, og i højst 18 måneder, efter at udlejeren via den funktionalitet, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra g), har meddelt, at indkvarteringsenheden bør fjernes fra registret. Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger og den dokumentation, som udlejeren har indsendt i henhold til stk. 1 og 2, kun behandles med henblik på at udstede registreringsnummeret og sikre overholdelse af medlemsstatens gældende regler for adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering.

6.  Udlejere er ansvarlige for rigtigheden af de oplysninger, som de indsender til de kompetente myndigheder i henhold til denne artikel, og af de oplysninger, som de indsender til onlineplatforme for korttidsudlejning i henhold til denne forordnings artikel 7.

Artikel 6

De kompetente myndigheders verifikation

1.  De kompetente myndigheder kan til enhver tid, efter at registreringsnummeret er udstedt, verificere den erklæring og eventuelle dokumentation, som udlejeren har indsendt i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2.

2.  Hvis en kompetent myndighed efter verifikation i henhold til stk. 1 finder, at de oplysninger eller den dokumentation, der er indsendt i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, er ufuldstændige eller urigtige, har den kompetente myndighed beføjelse til at anmode udlejeren om at rette de indsendte oplysninger og den indsendte dokumentation via den funktionalitet, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra e), inden for en rimelig frist, som den kompetente myndighed fastsætter.

3.  Hvis en udlejer undlader at rette de ønskede oplysninger eller den ønskede dokumentation, jf. stk. 2, har den kompetente myndighed beføjelse til at suspendere det eller de berørte registreringsnumres gyldighed og påbyde onlineplatforme for korttidsudlejning uden unødig forsinkelse at fjerne eller deaktivere adgangen til enhver annonce vedrørende den eller de pågældende indkvarteringsenheder.

4.  Hvis en kompetent myndighed efter verifikation i henhold til stk. 1 konstaterer, at der hersker åbenlys og alvorlig tvivl om ægtheden og gyldigheden af de oplysninger eller den dokumentation, der er indsendt i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, har den beføjelse til at suspendere gyldigheden af det eller de berørte registreringsnumre og påbyde onlineplatforme for korttidsudlejning at indsende yderligere oplysninger for at sætte de kompetente myndigheder i stand til at verificere ægtheden og gyldigheden af det eller de berørte registreringsnumre eller uden unødig forsinkelse at fjerne eller deaktivere adgangen til enhver annonce vedrørende den eller de pågældende indkvarteringsenheder.

5.  Hvis en kompetent myndighed agter at suspendere gyldigheden af et eller flere registreringsnumre i henhold til stk. 3 eller 4 eller at inddrage et eller flere numre i henhold til stk. 6, underretter den skriftligt udlejeren herom med angivelse af årsagerne hertil. Udlejeren skal gives mulighed for at blive hørt og om nødvendigt at rette de pågældende oplysninger eller den pågældende dokumentation inden for en rimelig frist, som den kompetente myndighed fastsætter. Hvis den kompetente myndighed efter at have hørt udlejeren fastholder, at den agter at suspendere eller inddrage gyldigheden af et eller flere registreringsnumre ▌, underretter den skriftligt udlejeren om beslutningen om at suspendere gyldigheden af et eller flere registreringsnumre, ledsaget af en kopi af det i stk. 3 eller 4 omhandlede påbud eller om beslutningen om at inddrage registreringsnummeret eller registreringsnumrene, ledsaget af en kopi af det i stk. 6 omhandlede påbud.

6.   Hvis udlejeren ved forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at rette de ønskede oplysninger, jf. stk. 3, eller har afgivet falske eller ugyldige oplysninger i overensstemmelse med stk. 4, har de kompetente myndigheder beføjelse til at inddrage registreringsnummeret eller registreringsnumrene, jf. dog stk. 5, og påbyde onlineplatforme for korttidsudlejning uden unødig forsinkelse at fjerne eller deaktivere adgangen til enhver annonce vedrørende den eller de pågældende indkvarteringsenheder.

7.  Påbud, der udstedes i henhold til stk. 3, 4, 6 og 11, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

a)  en begrundelse

b)  klare oplysninger, der gør det muligt for udbyderen af onlineplatformen for korttidsudlejning at identificere og lokalisere den eller de pågældende annoncer, f.eks. en eller flere nøjagtige URL-adresser og den kompetente myndigheds identitet

c)  hvis det er muligt, udlejerens identitet og registreringsnummeret på den indkvarteringsenhed, der udbydes til korttidsudlejning, eller i givet fald andre oplysninger, der kan bidrage til at identificere udlejeren og indkvarteringsenheden.

8.  Gyldigheden af et registreringsnummer forbliver suspenderet, indtil udlejeren har rettet de relevante oplysninger og den relevante dokumentation hos de kompetente myndigheder. Når de kompetente myndigheder har modtaget oplysningerne og dokumentationen fra udlejeren via den funktionalitet, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, litra e), og har verificeret nøjagtigheden, fuldstændigheden og rigtigheden heraf, ophæver de kompetente myndigheder suspenderingen af registreringsnummeret.

9.  De kompetente myndigheder underretter udlejerne om, hvilke klagemekanismer der er til rådighed i forbindelse med de foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 2-6 og 8.

10.  Hvis en medlemsstat kræver, at udlejere indsender yderligere oplysninger og dokumentation som omhandlet i artikel 5, stk. 3, og hvis den kompetente myndighed konstaterer, at der hersker alvorlig tvivl om overholdelsen af nationale, regionale eller lokale regler, jf. artikel 2, stk. 2, litra a), kan den anvende bestemmelserne i nærværende artikel på sådanne oplysninger eller sådan dokumentation, ▌forudsat at det pågældende krav er ikkeforskelsbehandlende, forholdsmæssigt og i overensstemmelse med EU-retten.

11.  Hvis en registreringsprocedure finder anvendelse, sikrer medlemsstaterne, at national ret gør det muligt for de kompetente myndigheder at påbyde udbydere af onlineplatforme for korttidsudlejning at indsende de ønskede oplysninger og fjerne annoncer for indkvarteringsenheder, der udbydes uden et registreringsnummer eller med et ugyldigt registreringsnummer, eller i tilfælde af misbrug af et registreringsnummer.

Artikel 7

Indbygget overholdelse

1.  Onlineplatforme for korttidsudlejning af indkvartering skal:

a)  udforme og organisere deres onlinegrænseflade på en sådan måde, at det kræves, at udlejere i en egenerklæring angiver, om den indkvarteringsenhed, der udbydes til korttidsudlejning af indkvartering, er beliggende i et område, hvor en registreringsprocedure er fastsat eller finder anvendelse

b)  hvis udlejerne erklærer, at en indkvarteringsenhed, der udbydes til korttidsudlejning af indkvartering, er beliggende i et område, hvor en registreringsprocedure er fastsat eller finder anvendelse, udforme og organisere deres onlinegrænseflade på en sådan måde, at brugerne kan identificere indkvarteringsenheden ved hjælp af et registreringsnummer; og sikre, at udlejere har angivet et registreringsnummer, inden de giver mulighed for at udbyde korttidsudlejning af indkvartering i forbindelse med denne indkvarteringsenhed, og at udlejerne tydeligt viser dette registreringsnummer som en del af deres annonce.

c)  gøre en rimelig indsats for regelmæssigt at foretage stikprøvekontrol af udlejernes erklæringer om, hvorvidt der findes en registreringsprocedure, under hensyntagen til den liste, der er stillet til rådighed i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), og, hvis en sådan procedure findes, gyldigheden af det registreringsnummer, som udlejeren har angivet, ▌ ved brug af de funktionaliteter, der tilbydes af de fælles digitale kontaktpunkter, jf. artikel 10, stk. 2, litra b), efter at have givet udlejeren mulighed for at udbyde korttidsudlejning af indkvartering.

2.  Onlineplatforme for korttidsudlejning underretter uden unødig forsinkelse de kompetente myndigheder og udlejerne om resultaterne af den stikprøvekontrol, der er omhandlet i stk. 1, litra c), vedrørende urigtige erklæringer fra udlejere, misbrug af et registreringsnummer eller ugyldige registreringsnumre.

3.  Onlineplatforme for korttidsudlejning underretter på passende vis udlejere om anvendelsen på et givet område af registreringsprocedurer under hensyntagen til de lister, der er omhandlet i artikel 13, og de oplysninger, der er omhandlet i anden kolonne, række "N. Tjenesteydelser", punkt 4, i bilag I til forordning (EU) 2018/1724, og som medlemsstaterne skal stille til rådighed.

Artikel 8

Andre forpligtelser for onlineplatforme for korttidsudlejning

Onlineplatforme for korttidsudlejning bestræber sig, når de har modtaget de oplysninger, der er omhandlet i artikel 7, stk.1, litra a), og inden de tillader den pågældende udlejer at anvende deres tjenester, bedst muligt på, ved hjælp af de lister, der er gjort tilgængelige i henhold til artikel 13, stk. 1, litra a), at vurdere, om den egenerklæring, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), hvis rigtighed udlejere kun er ansvarlige med henblik på denne forordning, er fuldstændig, forudsat at vurderingen kan foretages på en forholdsmæssig måde med automatiske værktøjer, jf. artikel 10. Anvendelsen af nærværende artikel medfører ikke nogen generel overvågningsforpligtelse.

KAPITEL III

Indberetning af data

Artikel 9

Forpligtelse for onlineplatforme for korttidsudlejning til at indberette aktivitetsdata og registreringsnumre

1.  Hvis en annonce vedrører en indkvarteringsenhed, som er beliggende i et område, der er opført på den liste, der er omhandlet i artikel 13, stk. 1, litra b), indsamler udbydere af onlineplatforme for korttidsudlejning aktivitetsdata for hver indkvarteringsenhed og indberetter hver måned disse data til det fælles digitale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor indkvarteringsenheden er beliggende, sammen med det tilhørende registreringsnummer, som udlejeren har opgivet, indkvarteringsenhedens specifikke adresse og annoncens URL-adresse. Denne indberetning foretages ved brug af automatiske kommunikationsmidler.

2.  Uanset stk. 1 indberetter de onlineplatforme for korttidsudlejning, som er små virksomheder eller mikrovirksomheder, og som i det foregående kvartal ikke nåede op på et månedligt gennemsnit på mindst 4 250 annoncer, ved brug af automatiske kommunikationsmidler eller manuelt i overensstemmelse med national ret aktivitetsdata for hver indkvarteringsenhed sammen med det tilhørende registreringsnummer, indkvarteringsenhedens specifikke adresse og annoncens URL-adresse ved udgangen af kvartalet til det fælles digitale kontaktpunkt i den medlemsstat, hvor indkvarteringsenheden er beliggende.

3.   Onlineplatforme for korttidsudlejning sikrer på grundlag af de oplysninger, som udlejerne giver, at de datasæt, som de indberetter til de kompetente myndigheder i henhold til denne artikel, er fuldstændige og rigtige.

Artikel 10

Oprettelse af og funktionaliteter i de fælles digitale kontaktpunkter

1.  Hvis en medlemsstat har fastsat en eller flere registreringsprocedurer i henhold til artikel 4, stk. 1, opretter den pågældende medlemsstat et fælles digitalt kontaktpunkt for modtagelse og videresendelse af aktivitetsdata, det relevante registreringsnummer, indkvarteringsenhedens specifikke adresse og annoncernes URL-adresser, som indsendes af onlineplatforme for korttidsudlejning, jf. artikel 9. Den pågældende medlemsstat udpeger den myndighed, der skal være ansvarlig for driften af det fælles digitale kontaktpunkt.

2.  Det i stk. 1 omhandlede fælles digitale kontaktpunkt skal:

a)  stille en teknisk grænseflade til rådighed for onlineplatforme for korttidsudlejning, der gør det muligt at foretage automatisk og manuel indberetning af aktivitetsdata, det relevante registreringsnummer og annoncernes URL-adresser, og som med henblik på at sikre interoperabilitet skal gennemføres ved hjælp af en applikationsprogrammeringsgrænseflade, som er baseret på tekniske krav, der defineres af Kommissionen

b)  gøre det lettere for onlineplatforme for korttidsudlejning at foretage stikprøvekontrol i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c)

c)  tilvejebringe en teknisk grænseflade, hvor de kompetente myndigheder som omhandlet i artikel 12, kan modtage aktivitetsdata, det relevante registreringsnummer, indkvarteringsenhedens specifikke adresse og annoncernes URL-adresser, som indberettes af onlineplatforme for korttidsudlejning, alene til de formål, der er angivet i artikel 12, stk. 2, for indkvarteringsenheder, som er beliggende på deres område

d)   lette videregivelsen af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 13.

3.  Medlemsstaterne sørger for, at det i stk. 1 omhandlede fælles digitale kontaktpunkt sikrer:

a)  interoperabilitet med de registre, der er omhandlet i artikel 4, stk. 5

b)   en frit tilgængelig og maskinlæsbar onlinedatabase eller onlinegrænseflade til den kontrol, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra c), og den vurdering, der er omhandlet i artikel 8

c)  muligheden for at genanvende de oplysninger eller den dokumentation, som udlejere skal indsende i henhold til artikel 5, hvis flere registre, jf. artikel 4, stk. 5, inden for samme medlemsstat anmoder om de samme oplysninger eller den samme dokumentation

d)  fortrolighed, integritet og sikkerhed i forbindelse med behandlingen af aktivitetsdata og registreringsnumre, indkvarteringsenhedernes specifikke adresser og annoncernes URL-adresser, der indberettes af onlineplatforme for korttidsudlejning i overensstemmelse med artikel 9.

4.  Det i stk. 1 omhandlede fælles digitale kontaktpunkt ▌ sikrer automatisk, mellemliggende og forbigående behandling af personoplysninger, der er strengt nødvendig for at give de i artikel 12 omhandlede myndigheder adgang til aktivitetsdata, registreringsnumre, indkvarteringsenhedernes specifikke adresser og annoncernes URL-adresser, som indsendes af onlineplatforme for korttidsudlejning.

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter fælles tekniske specifikationer og procedurer for at sikre interoperabilitet mellem løsningerne med henblik på de fælles digitale kontaktpunkters funktion og gnidningsløs udveksling af data, herunder fælles specifikationer med henblik på fastsættelse af en standardiseret opbygning af registreringsnumrene. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 16, stk. 2.

Artikel 11

Koordinering af fælles digitale kontaktpunkter

1.  Hver medlemsstat udpeger en national koordinator. De nationale koordinatorer fungerer som kontaktpunkter for deres respektive forvaltninger i forbindelse med alle spørgsmål vedrørende det fælles digitale kontaktpunkt.

Den nationale koordinator for hver medlemsstat er ansvarlig for kontakten til Kommissionen i forbindelse med alle spørgsmål vedrørende det fælles digitale kontaktpunkt. Hver medlemsstat underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin nationale koordinators navn og kontaktoplysninger. Kommissionen fører og ajourfører en liste over de nationale koordinatorer og deres kontaktoplysninger.

2.  Herved nedsættes koordineringsgruppen for fælles digitale kontaktpunkter ("koordineringsgruppen"). Koordineringsgruppen består af den nationale koordinator fra hver medlemsstat og ledes af Kommissionen. Koordineringsgruppen vedtager sin forretningsorden. Kommissionen støtter koordineringsgruppens arbejde. Koordinationsgruppen kan, hvis det er relevant, høre relevante interessenter med hensyn til specifikke punkter, herunder det harmoniserede format for videregivelse af data.

3.  Koordineringsgruppen støtter gennemførelsen af bestemmelserne i denne forordning vedrørende de fælles digitale kontaktpunkter. Navnlig varetager koordineringsgruppen følgende opgaver:

a)  at lette udvekslingen af bedste praksis om spørgsmål, der vedrører koordinering af gennemførelsen på nationalt plan, navnlig for så vidt angår bestemmelserne i artikel 10

b)  at bistå Kommissionen med at fremme anvendelsen af interoperabilitetsløsninger med henblik på de fælles digitale kontaktpunkters funktion, udveksling af data og automatisk kontrol, herunder kontrol af alle annoncer og registreringsnumre

c)  at bistå Kommissionen med at udvikle en fælles tilgang til meddelelsesformatet for indberetning af aktivitetsdata og registreringsnumre og, hvis det er hensigtsmæssigt, en ens opbygning af registreringsnumrene.

Artikel 12

Adgang til data

1.  Medlemsstaterne udarbejder en liste over de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for de områder, hvor en registreringsprocedure finder anvendelse i henhold til artikel 4.

2.  Den kompetente myndighed gives kun adgang til de oplysninger, der indberettes i henhold til artikel 9, hvis det påtænkte formål med behandlingen er et af følgende:

a)  at overvåge overholdelsen af de i artikel 4 omhandlede registreringsprocedurer

b)  at indføre og sikre overholdelse af regler for adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering i overensstemmelse med EU-retten.

3.  De kompetente myndigheder, der er opført på listen i henhold til stk. 1, opbevarer aktivitetsdata på en sikker ▌ måde, så længe det er nødvendigt til de formål, der er omhandlet i stk. 2, og højst i 18 måneder efter modtagelsen. De kompetente myndigheder kan i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats lovgivning videregive aktivitetsdata, som ikke indeholder nogen data, der kan gøre det muligt at identificere de enkelte indkvarteringsenheder eller udlejere, herunder registreringsnumre og annoncernes URL-adresser, og relevante oplysninger indberettet i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), nr. i)-iv),, navnlig til følgende:

a)  myndigheder, som har til opgave at udarbejde love og administrative bestemmelser om adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering

b)  instanser eller personer, der udfører videnskabelige forsknings- eller analyseaktiviteter eller udvikler nye forretningsmodeller, hvis dette er nødvendigt med henblik på disse aktiviteter.

Uanset dette kan disse kompetente myndigheder videregive oplysningerne i artikel 5, stk. 1, litra a), nr. i)-iv), til de i litra a) omhandlede myndigheder i overensstemmelse med medlemsstatens lovgivning og med forbehold af passende databeskyttelsesgarantier, herunder, hvis det er relevant, artikel 6, stk. 4, i forordning (EU) 2016/679.

4.  Medlemsstaterne udpeger den nationale instans, der med hensyn til hver indkvarteringsenhed er ansvarlig for månedligt at indberette de aktivitetsdata og registreringsnumre, der er indhentet i henhold til artikel 5 og 9, den kommune, hvor indkvarteringsenheden er beliggende, og hvor mange sengepladser der maksimalt er tilgængelige i indkvarteringsenheden, til de nationale og, hvis det er relevant, de regionale statistiske kontorer og at stille sådanne data til rådighed for Eurostat med henblik på udarbejdelse af statistikker i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009(23). De nationale eller regionale statistiske kontorers adgang til disse data skal være underlagt passende databeskyttelsesgarantier.

KAPITEL IV

Oplysning, overvågning og håndhævelse

Artikel 13

Oplysningspligt

1.  Medlemsstaterne udarbejder og ajourfører regelmæssigt følgende lister og stiller dem til rådighed gennem det fælles digitale kontaktpunkt:

a)  listen over områder, hvor en registreringsprocedure finder anvendelse, på medlemsstaternes område med henblik på artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 8

b)  listen over områder, hvor de kompetente myndigheder har anmodet om data fra udbydere af onlineplatforme for korttidsudlejning, med henblik på artikel 9, stk. 1.

2.  De kompetente myndigheder udbreder kendskabet til rettigheder og forpligtelser i henhold til denne forordning på deres respektive områder.

3.   Medlemsstaterne offentliggør også de lister, der er omhandlet i stk. 1, og stiller dem gratis til rådighed.

Artikel 14

Overvågning

Hver medlemsstat udpeger en myndighed, der skal være ansvarlig for at overvåge gennemførelsen af forpligtelserne som fastsat i denne forordning på medlemsstatens område. Denne myndighed aflægger hvert andet år rapport til Kommissionen om gennemførelsen af disse forpligtelser.

Artikel 15

Håndhævelse

1.  Med henblik på håndhævelsen af denne forordnings artikel 7, stk. 1, og artikel 8 finder kapitel IV i forordning (EU) 2022/2065 anvendelse, og enhver henvisning deri til overholdelse af de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2022/2065 anses for at omfatte nærværende forordnings artikel 7, stk. 1, og artikel 8. I det omfang Kommissionen tillægges beføjelser i henhold til kapitel IV i forordning (EU) 2022/2065, omfatter disse beføjelser også anvendelsen af nærværende forordnings artikel 7, stk. 1, og artikel 8.

2.  De myndigheder, der er udpeget af medlemsstaten for det relevante fælles digitale kontaktpunkt, har kompetence til at håndhæve denne forordnings artikel 6, artikel 7, stk. 2 og 3, og artikel 9.

3.  Medlemsstaterne fastsætter regler om sanktioner, der finder anvendelse, hvis onlineplatforme for korttidsudlejning og, hvis det er relevant, udlejere overtræder artikel 6, artikel 7, stk. 2 og 3, og artikel 9. Medlemsstaterne sikrer, at disse sanktioner er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

4.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den … [24 måneder fra datoen for denne forordnings ikrafttræden] de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme stk. 3, og underretter straks Kommissionen herom.

KAPITEL V

Afsluttende bestemmelser

Artikel 16

Udvalg

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 17

Ændring af forordning (EU) 2018/1724

I forordning (EU) 2018/1724 foretages følgende ændringer:

1)  I bilag I, anden kolonne, rækken "N. Tjenesteydelser"), indsættes følgende punkt:"

"4. oplysninger om regler for udbud af korttidsudlejning af indkvartering, herunder de lister, der er omhandlet i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) […/…]*

___________________________

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) …/… af … om indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering og om ændring af forordning (EU) 2018/1724]."

"

2)  I bilag II foretages følgende ændringer:

a)  I anden kolonne, rækken "Opstart, drift og lukning af en virksomhed", tilføjes følgende som en ny række:"

"Erklæringer fra udlejere i forbindelse med registreringsprocedurer med henblik på korttidsudlejning af indkvartering".

"

b)  I tredje kolonne, rækken "Opstart, drift og lukning af en virksomhed", tilføjes følgende som en ny række:"

"Udstedelse af et registreringsnummer".

"

Artikel 18

Evaluering og revision

1.  Senest den … [syv år fra denne forordnings ikrafttrædelsesdato] evaluerer Kommissionen denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport med sine hovedkonklusioner. Denne rapport baseres på den rapport, som medlemsstaterne indsender i henhold til artikel 14, og, hvis det er relevant, på de data, der er indberettet til Eurostat i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4.

2.  Den evaluering, der foretages i henhold til stk. 1, vurderer navnlig:

a)  forordningens indvirkning på de forpligtelser, der pålægges onlineplatforme for korttidsudlejning

b)  forordningens indvirkning på tilgængeligheden af data vedrørende udbud af korttidsudlejning af indkvartering, som udbydes i Unionen af udlejere via onlineplatforme for korttidsudlejning

c)   i hvilket omfang onlineplatforme for korttidsudlejning overholder de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning, under hensyntagen til de kompetente myndigheders indberetning

d)  i videst muligt omfang forordningens indvirkning på indholdet, håndhævelsen og proportionaliteten af de nationale lovgivningsmæssige, reguleringsmæssige eller administrative bestemmelser vedrørende adgang til og udbud af korttidsudlejning af indkvartering

e)   i videst muligt omfang forordningens indvirkning på effektiviteten af håndhævelse og samarbejde mellem de kompetente myndigheder på tværs af grænserne, når korttidsudlejning af indkvartering udbydes på tværs af grænserne, og

f)   behovet for at oprette et centraliseret fælles digitalt kontaktpunkt på EU-plan med henblik på at skabe en unik grænseflade for onlineplatforme for korttidsudlejning og lette videregivelsen af aktivitetsdata.

Artikel 19

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den … [24 måneder fra datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den …

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1)EUT C 146 af 27.4.2023, s. 29.
(2)EUT C 188 af 30.5.2023, s. 19.
(3)Europa-Parlamentets holdning af 29.2.2024.
(4)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 36).
(5)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2065 af 19. oktober 2022 om et indre marked for digitale tjenester og om ændring af direktiv 2000/31/EF (forordning om digitale tjenester) (EUT L 277 af 27.10.2022, s. 1).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
(7)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(8)Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (meddelt under nummer C(2003) 1422 (2003/361/EF)) (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).
(9)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(10)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme og om ophævelse af Rådets direktiv 95/57/EF (EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17).
(11)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel") (EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1).
(12)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der giver adgang til oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 1).
(13)Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1463 af 5. august 2022 om fastsættelse af tekniske og operationelle specifikationer for det tekniske system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af dokumentation og anvendelse af engangsprincippet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1724 (C/2022/5628) (EUT L 231 af 6.9.2022, s. 1).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39).
(15)EUT C 60 af 17.2.2023, s. 14.
(16)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1150 af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester (EUT L 186 af 11.7.2019, s. 57).
(17)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/1925 af 14. september 2022 om åbne og fair markeder i den digitale sektor og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og (EU) 2020/1828 (EUT L 265 af 12.10.2022, s. 1).
(18)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EUT L 241 af 17.9.2015, s. 1).
(19)Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger (EUT L 84 af 31.3.2010, s. 1).
(20)Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. februar 2011 om administrativt samarbejde på beskatningsområdet og om ophævelse af direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 11.3.2011, s. 1).
(21)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).
(22)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).
(23)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).

Seneste opdatering: 4. marts 2024Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik