Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2001)0199Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2001)0199

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. juni 2002 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/.../EF om ændring af direktiv 2000/13/EF for så vidt angår angivelse af ingredienser i levnedsmidler
(EP-PE_TC1-COD(2001)0199)

11.6.2002

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: