Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2005)0258Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2005)0258

***I
EUROPOS PARLAMENTO
POZICIJA priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. lapkričio 14 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje
(EP-PE_TC1-COD(2005)0258)

14.11.2006

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: