Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2006)0020Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2006)0020

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta per pirmąjį svarstymą 2007 m. kovo 29 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2006)0020)

29.3.2007

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: