Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2006)0020Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2006)0020

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 29. marca 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (prepracované znenie)
(EP-PE_TC1-COD(2006)0020)

29.3.2007

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: