Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2006)0042Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2006)0042

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 26. apríla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania
(EP-PE_TC1-COD(2006)0042)

26.4.2007

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: