Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2006)0088Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2006)0088

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. liepos 10 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, iš dalies keičiantį diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms skirtas Bendrąsias konsulines instrukcijas dėl vizų atsižvelgiant į biometrinių duomenų įdiegimą, įskaitant nuostatas dėl prašymų išduoti vizą priėmimo ir nagrinėjimo organizavimo
(EP-PE_TC1-COD(2006)0088)

10.7.2008

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: