Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2006)0088Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2006)0088

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 10. jūlijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko groza Kopīgo konsulāro instrukciju diplomātiskajām pārstāvniecībām un konsulārajiem dienestiem attiecībā uz vīzām, nosakot biometrisko identifikatoru ieviešanu un paredzot arī noteikumus par vīzu pieteikumu pieņemšanu un apstrādi
(EP-PE_TC1-COD(2006)0088)

10.7.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: