Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2006)0088Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2006)0088

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 10 juli 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar
(EP-PE_TC1-COD(2006)0088)

10.7.2008

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: