Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2006)0163Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2006)0163

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Препоръка 2008/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот
(EP-PE_TC1-COD(2006)0163)

24.10.2007

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: