Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2006)0199Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2006)0199

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 24 октомври 2007 г. с оглед приемането на Решение …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление
(EP-PE_TC1-COD(2006)0199)

24.10.2007

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: