Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2006)0289Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2006)0289

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 10 lipca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2008/.../WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/49/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
(EP-PE_TC1-COD(2006)0289)

10.7.2007

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: