Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2006)0290Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2006)0290

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 19. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu
(EP-PE_TC1-COD(2006)0290)

19.2.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: