Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2006)0297Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2006)0297

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 11 juli 2007 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2007/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft
(EP-PE_TC1-COD(2006)0297)

11.7.2007

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: