Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2007)0028Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2007)0028

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. vasario 21 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008, nustatantį procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinantį Sprendimą Nr. 3052/95/EB
  (EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

  21.2.2008

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: