Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2007)0028Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2007)0028

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 21. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008 ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 3052/95/EK
(EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

21.2.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: