Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2007)0028Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2007)0028

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 lutego 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE
  (EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

  21.2.2008

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: