Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2007)0028Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2007)0028

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 21 februari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska föreskrifter på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG
  (EP-PE_TC1-COD(2007)0028)

  21.2.2008

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: