Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2007)0029Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2007)0029

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 lutego 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2008 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93
(EP-PE_TC1-COD(2007)0029)

21.2.2008

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: