Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2007)0051Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2007)0051

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 20. maj 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF
(EP-PE_TC1-COD(2007)0051)

20.5.2008

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: