Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2007)0051Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2007)0051

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. gegužės 20 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl gyvulininkystės ir mėsos statistikos, panaikinantis Tarybos direktyvas 93/23/EEB, 93/24/EEB ir 93/25/EEB
(EP-PE_TC1-COD(2007)0051)

20.5.2008

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: