Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2007)0051Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2007)0051

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 maja 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2008 w sprawie statystyk dotyczących mięsa i zwierząt gospodarskich oraz uchylającego dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG i 93/25/EWG
(EP-PE_TC1-COD(2007)0051)

20.5.2008

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: