Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2007)0051Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2007)0051

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 20 maj 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om statistik över köttproduktion och besättningar och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG
(EP-PE_TC1-COD(2007)0051)

20.5.2008

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: