Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2007)0102Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2007)0102

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 5 juni 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/22/EG betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van β-agonisten
(EP-PE_TC1-COD(2007)0102)

5.6.2008

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: