Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2007)0102Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2007)0102

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 5. júna 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/22/ES o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka
(EP-PE_TC1-COD(2007)0102)

5.6.2008

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: