Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2007)0113Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2007)0113

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 22. októbra 2008 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/.../ES o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu
(EP-PE_TC1-COD(2007)0113)

22.10.2008

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: