Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2007)0116Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2007)0116

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 13 март 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подобряване качеството на живот на възрастните хора чрез използване на нови информационни и комуникационни технологии
  (EP-PE_TC1-COD(2007)0116)

  13.3.2008

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: