Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2007)0143Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2007)0143

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2009. gada 22. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (MAKSĀTSPĒJA II) (pārstrādāta versija)
(EP-PE_TC1-COD(2007)0143)

22.4.2009

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: