Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2007)0186Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2007)0186

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2008/EF om ændring af beslutning nr. 896/2006/EF om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser på grundlag af medlemsstaternes ensidige anerkendelse af visse opholdstilladelser udstedt af Schweiz og Liechtenstein i forbindelse med transit gennem deres område
  (EP-PE_TC1-COD(2007)0186)

  31.1.2008

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: