Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2007)0188Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2007)0188

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 10 април 2008 г. с оглед приемането на Решение № …/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за участието на Общността в научноизследователска и развойна програма, предприета от няколко държави-членки, насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска и развойна дейност
(EP-PE_TC1-COD(2007)0188)

10.4.2008

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: