Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2007)0188Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2007)0188

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 10 Aπριλίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης ορισμένων κρατών μελών, το οποίο στηρίζει τις ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη
(EP-PE_TC1-COD(2007)0188)

10.4.2008

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: