Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2007)0214Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2007)0214

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 3. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF
(EP-PE_TC1-COD(2007)0214)

3.9.2008

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: