Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2007)0214Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2007)0214

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 3 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantį Direktyvą 2007/46/EB
(EP-PE_TC1-COD(2007)0214)

3.9.2008

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: