Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2007)0214Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2007)0214

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 3. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2008, kas attiecas uz tipa apstiprinājumu ar ūdeņradi darbināmiem mehāniskiem transportlīdzekļiem un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK
(EP-PE_TC1-COD(2007)0214)

3.9.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: