Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2007)0248Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2007)0248

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 24 september 2008 met het oog op de aanneming van Richtlijn 2008/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatie-netwerken en -diensten, Richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming
(EP-PE_TC1-COD(2007)0248)

24.9.2008

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: