Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2007)0279Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2007)0279

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: