Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2007)0279Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2007)0279

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2009/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας
(EP-PE_TC1-COD(2007)0279)

16.12.2008

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: