Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0013Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0013

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 17. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/.../EK, ar ko Direktīvu 2003/87/EK groza, lai uzlabotu un paplašinātu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu
(EP-PE_TC1-COD(2008)0013)

17.12.2008

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: