Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2008)0029Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2008)0029

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Σεπτεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1904/2006/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0029)

  2.9.2008

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: