Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2008)0082Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2008)0082

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 18 декември 2008 г. с оглед приемането на Директива 2009/.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити
(EP-PE_TC1-COD(2008)0082)

18.12.2008

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: