Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2008)0082Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2008)0082

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 18. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/.../EF om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer
(EP-PE_TC1-COD(2008)0082)

18.12.2008

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: