Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2008)0122Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2008)0122

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 декември 2008 г. с оглед приемането на Решение …/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2001/470/ЕО на Съвета за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела
(EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

16.12.2008

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: