Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2008)0122Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2008)0122

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. december 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. .../2009/EF om ændring af Rådets beslutning 2001/470/EF om oprettelse af et europæisk retligt netværk på det civil- og handelsretlige område
(EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

16.12.2008

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: