Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2008)0122Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2008)0122

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Δεκεμβρίου 2008 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. …/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις
(EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

16.12.2008

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: