Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2008)0122Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2008)0122

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 16. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2009/EK, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2001/470/EK, ar ko izveido Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās
  (EP-PE_TC1-COD(2008)0122)

  16.12.2008

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: